Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Next - Следна
грабаа - сослушаа
ба - одлукава
внукава - тековнава
чековнава - гаснава
ужаснава - финансирањава
експлоатирањава - атлева
петлева - аткова
баткова - соѕидува
разотидува - испипува
изрипува - алида
инвалида - отпочнеа
брчнеа - припоеја
споеја - разорија
инфузорија - волчја
овошја - веринка
шекеринка - жарчевска
парчевска - бурлеска
сурлеска - подврска
преврска - кромидушка
ајдушка - разврнала
прегрнала - фатела
зафатела - телма
вилма - израелкана
белкана - изарчуванана
поарчуванана - недопуштенана
попуштенана - проценувањана
потценувањана - фотографирана
екстрахирана - мразена
замразена - фиорентина
фјорентина - катаклизмична
омична - акредитирања
дискредитирања - акустичара
графичара - алиса
туткалиса - потенцијата
импотенцијата - соговорничката
злосторничката - кафаната
вшприцаната - разната
заразната - произлегувањата
негувањата - имотчињата
крстчињата - сласта
маста - алегоричноста
калоричноста - буљукбаша
ламбаша - пробдеав
додеав - пуштав
запуштав - лолев
балолев - исчистев
гостев - неразговорлив
изговорлив - најбрзиов
побрзиов - регистрираниов
администрираниов - незадолжителниов
дополнителниов - тосков
усков - протресов
стресов - лимитед
јунајтед - авганистанкиве
бутанкиве - раскажаниве
искажаниве - засечениве
расечениве - водестиве
доблестиве - харије
захарије - исфрлале
натфрлале - изговореле
приговореле - ублажуваме
прелажуваме - преправувавме
поправувавме - регрутиравме
луфтиравме - преценивме
оценивме - скротиме
вртиме - гимназискине
малезискине - баранине
дебаранине - приказнине
доказнине - атацине
вештацине - искоренување
опсенување - колвење
ковење - сонувате
потонувате - вцрвенувавте
поцрвенувавте - сврзевте
биевте - оковете
доковете - работете
заработете - финансиите
носиите - информатичките
етичките - координираните
недисциплинираните - зачестените
позачестените - позвучните
клучните - надлежностите
недвижностите - пребегнувајте
избегнувајте - лежиште
тежиште - набљудуваше
изнудуваше - искривеше
противеше - алјоз
лоз - капричеви
матичеви - дупчинови
горчинови - дотажи
потажи - меки
хаутамеки - робовски
дробовски - магдески
недески - протоѓаконски
законски - плуски
пуски - вергли
кугли - преценувани
оценувани - одбивни
вивни - презаситени
позаситени - касетофони
радиокасетофони - снупи
пупи - битлси
булси - зависности
непријатности - администрирајќи
демонстрирајќи - изневерници
безверници - зеленаши
замонаши - преснимај
примај - рејкјавик
навик - изгревал
огревал - бокал
вокал - уловел
востановел - престоел
достоел - вперил
затреперил - потргнувам
истргнувам - сознам
замрзнам - референдум
родум - цакан
декан - преобразбен
визбен - атлазен
мазен - кардиоваскуларен
популарен - најчовечен
почовечен - лихтенштајн
рубинштајн - откопуванион
вклопуванион - потресенион
протресенион - весникон
записникон - излевањево
долевањево - чичево
бавчичево - прободуваново
прилагодуваново - измеленово
сомеленово - стекнатово
викнатово - билко
вилко - заградувало
вградувало - ориентирало
имплементирало - снабдило
обезбедило - јулијано
џулијано - нозлено
свилено - плетењено
метењено - полабавоно
грбавоно - провеаноно
леаноно - премолченоно
толченоно - росно
кросно - оковувањето
исковувањето - виењето
миењето - брокерското
тренерското - најподробното
поподробното - поправилното
цивилното - бјаџо
хаџо - озер
козер - матијас
галиматијас - венчаваат
развенчаваат - прекинуваат
испрекинуваат - ркаат
изџаркаат - облетаат
влетаат - јверојат
најверојат - растоварат
истоварат - полусвет
кувет - кислородот
породот - мандолинскиот
плинскиот - потераниот
протераниот - разгалениот
погалениот - самозадоволниот
недоволниот - непогрешниот
беспогрешниот - нихилизмот
мотоциклизмот - коминтентот
асистентот - тврдост
грдост - проблематичност
систематичност - пенчиќ
лауренчиќ - крах
имрах - сушач
овч - минаш
заминаш - јахуш
    

Home - Дома | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu
.