Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
разотидува - испипува
разотидува
зајдува
најдува
изнајдува
пронајдува
снајдува
дојдува
надојдува
поддојдува
придојдува
појдува
командува
прекомандува
заодува
бодува
забодува
набодува
избодува
прибодува
ослободува
прободува
убодува
предводува
засводува
прилагодува
нагодува
негодува
згодува
пригодува
погодува
непогодува
спогодува
угодува
преодува
разодува
изодува
доглодува
оплодува
расплодува
разонодува
доодува
поодува
проодува
подува
пребродува
одродува
преродува
изродува
облагородува
породува
препородува
сродува
расходува
завардува
довардува
затврдува
потврдува
утврдува
нагрдува
огрдува
размрдува
измрдува
смрдува
засмрдува
расрдува
подбудува
разбудува
возбудува
побудува
пробудува
лудува
залудува
налудува
заблудува
излудува
полудува
набљудува
изнудува
принудува
понудува
згрудува
потрудува
расудува
пресудува
осудува
досудува
просудува
застудува
достудува
зачудува
омеѓува
отуѓува
оттуѓува
омаловажува
уважува
кажува
закажува
презакажува
накажува
предкажува
прекажува
прикажува
заприкажува
наприкажува
изнаприкажува
поприкажува
докажува
покажува
скажува
раскажува
прераскажува
предскажува
искажува
доискажува
претскажува
наткажува
преткажува
откажува
поткажува
укажува
залажува
самозалажува
заблажува
наблажува
разблажува
облажува
ублажува
навлажува
овлажува
надлажува
подлажува
прелажува
излажува
премажува
измажува
омажува
оснажува
истражува
окуражува
затажува
натажува
растажува
наежува
освежува
поосвежува
зажежува
вжежува
залежува
належува
одлежува
забележува
набележува
одбележува
избележува
прибележува
обележува
добележува
прележува
излежува
долежува
полежува
разнежува
зарежува
нарежува
обрежува
врежува
одрежува
подрежува
прережува
разрежува
изрежува
замрежува
намрежува
смрежува
прорежува
срежува
урамнотежува
задвижува
предвижува
раздвижува
придвижува
подвижува
залижува
наближува
зближува
приближува
оближува
доближува
излижува
долижува
замижува
змижува
нанижува
однижува
разнижува
закнижува
прокнижува
понижува
пронижува
снижува
самоунижува
загрижува
згрижува
погрижува
настрижува
острижува
дострижува
пострижува
потстрижува
задолжува
оддолжува
здолжува
раздолжува
издолжува
одолжува
продолжува
обожува
растревожува
заложува
наложува
наталожува
сталожува
уталожува
обложува
вложува
предложува
одложува
подложува
разложува
образложува
изложува
приложува
положува
расположува
збрложува
сложува
пресложува
суложува
надможува
занеможува
оневозможува
овозможува
поможува
намножува
размножува
помножува
умножува
заржува
задржува
оддржува
поддржува
здржува
издржува
самоиздржува
воздржува
придржува
одржува
додржува
подржува
содржува
запржува
препржува
опржува
пропржува
спржува
испржува
потпржува
сржува
исплужува
заслужува
ислужува
прислужува
дослужува
послужува
опслужува
отслужува
услужува
здружува
раздружува
придружува
окружува
заокружува
опкружува
наоружува
разоружува
вооружува
изпружува
спружува
испружува
застружува
настружува
истружува
остружува
достружува
оптужува
загазува
нагазува
подгазува
прегазува
згазува
разгазува
изгазува
погазува
зајазува
одлазува
разлазува
излазува
долазува
полазува
пролазува
исплазува
размазува
помазува
пазува
запазува
припазува
спазува
претпазува
заразува
образува
преобразува
вообразува
дообразува
самообразува
сообразува
одразува
изразува
замразува
намразува
поразува
одвезува
превезува
извезува
довезува
повезува
увезува
замезува
кнезува
зарезува
обрезува
опорезува
улизува
пронизува
загризува
нагризува
надгризува
одгризува
прегризува
изгризува
огризува
измолзува
ползува
исползува
насолзува
превозува
развозува
извозува
увозува
загрозува
згрозува
срозува
забрзува
пребрзува
избрзува
побрзува
убрзува
врзува
заврзува
наврзува
обврзува
одврзува
подврзува
преврзува
испреврзува
разврзува
изврзува
приврзува
доврзува
надоврзува
поврзува
сврзува
сојузува
контузува
отсјајува
окајува
покајува
раскајува
заткајува
наткајува
вткајува
проткајува
исткајува
уткајува
залајува
разлајува
замајува
омајува
смајува
зачмајува
затрајува
претрајува
дотрајува
потрајува
истрајува
затајува
притајува
спотајува
стајува
утајува
вообичајува
очајува
завејува
навејува
одвејува
превејува
развејува
извејува
провејува
слејува
засмејува
насмејува
исмејува
запејува
препејува
опејува
пропејува
распејува
испејува
натпејува
отпејува
загрејува
подгрејува
прегрејува
изгрејува
огрејува
засејува
насејува
расејува
посејува
просејува
отсејува
затријува
зашијува
вшијува
пришијува
сошијува
опшијува
заземјува
вземјува
приземјува
обезбојува
обојува
војува
завојува
вдвојува
раздвојува
издвојува
одвојува
подвојува
удвојува
извојува
довојува
присвојува
освојува
посвојува
усвојува
подгојува
згојува
угојува
задојува
надојува
подојува
беспокојува
обеспокојува
успокојува
упокојува
наслојува
раслојува
загнојува
нагнојува
напојува
припојува
спојува
преспојува
забројува
набројува
вбројува
надбројува
одбројува
пребројува
избројува
добројува
накројува
прекројува
скројува
раскројува
стројува
настројува
растројува
престројува
постројува
устројува
преустројува
утројува
застојува
настојува
престојува
удостојува
постојува
опстојува
претстојува
отстојува
затрујува
прострујува
бивакува
покакува
заплакува
оплакува
поплакува
проплакува
расплакува
исплакува
нашлакува
намакува
пакува
препакува
спакува
распакува
отпакува
ракува
чиракува
засакува
присакува
посакува
атакува
јатакува
истакува
векува
навекува
лекува
залекува
облекува
наоблекува
преоблекува
изоблекува
приоблекува
соблекува
расоблекува
пресоблекува
завлекува
навлекува
одвлекува
подвлекува
превлекува
развлекува
извлекува
привлекува
вовлекува
одолговлекува
довлекува
повлекува
провлекува
свлекува
излекува
доизлекува
поизлекува
полекува
слекува
преслекува
запекува
напекува
препекува
припекува
опекува
попекува
испекува
потпекува
нарекува
одрекува
подрекува
пререкува
изрекува
порекува
прорекува
засекува
насекува
расекува
пресекува
исекува
просекува
сосекува
опсекува
отсекува
потсекува
натекува
претекува
отекува
дотекува
потекува
протекува
растекува
истекува
проистекува
чекува
зачекува
начекува
пречекува
очекува
дочекува
сочекува
опчекува
исчекува
изнавикува
надвикува
развикува
извикува
предизвикува
привикува
довикува
повикува
отповикува
свикува
владикува
ризикува
ликува
наликува
избликува
обликува
вообликува
публикува
одликува
разликува
раскликува
доликува
компликува
искомпликува
насликува
пресликува
отсликува
војникува
напикува
потпикува
шпикува
фабрикува
избрикува
добрикува
критикува
самокритикува
искритикува
практикува
кодификува
модификува
квалификува
преквалификува
оквалификува
доквалификува
дисквалификува
окфалификува
персонификува
верификува
глорификува
класификува
фалсификува
ратификува
идентификува
неидентификува
мистификува
камшикува
штрајкува
извалкува
заталкува
изделкува
подмилкува
умилкува
наколкува
толкува
протолкува
растолкува
истолкува
простенкува
заринкува
раскринкува
цинкува
поцинкува
подлокува
пророкува
затапкува
натапкува
истапкува
затрепкува
исчепкува
набркува
подбркува
збркува
разбркува
избркува
побркува
паберкува
исвиркува
досркува
раштркува
протуркува
истуркува
скува
задраскува
насаскува
заплескува
наплескува
оплескува
сплескува
исплескува
затрескува
изискува
заплискува
наплискува
расплискува
исплискува
допискува
спискува
испискува
потискува
истискува
конфискува
напрскува
попрскува
распрскува
испрскува
изматкува
заплеткува
вплеткува
преплеткува
сплеткува
расплеткува
отплеткува
одметкува
сметкува
десеткува
исчеткува
завиткува
навиткува
обвиткува
одвиткува
подвиткува
превиткува
испревиткува
развиткува
извиткува
довиткува
свиткува
одмоткува
измоткува
избуткува
стуткува
ајдукува
наклукува
исплукува
кулукува
всмукува
вшмукува
ишмукува
запукува
напукува
распукува
испукува
засукува
насукува
расукува
пресукува
отсукува
усукува
одчукува
отчукува
напуфкува
исецкува
налицкува
прокоцкува
опљачкува
замачкува
намачкува
подмачкува
премачкува
размачкува
измачкува
смачкува
завлечкува
извлечкува
довлечкува
свлечкува
спречкува
источкува
набрчкува
збрчкува
избрчкува
заташкува
поташкува
прислушкува
завалува
навалува
поднавалува
провалува
нагрвалува
згрвалува
разгалува
погалува
замандалува
збудалува
зажалува
нажалува
прежалува
разжалува
пожалува
сожалува
ужалува
закалува
прекалува
дотркалува
стркалува
истркалува
оттркалува
искалува
скукалува
намалува
понамалува
премалува
смалува
запалува
самозапалува
препалува
спалува
распалува
испалува
воспалува
потпалува
кралува
всалува
рассалува
забаталува
распарталува
пофалува
спечалува
заоблува
глува
замаглува
смаглува
испеглува
најглува
поглува
оседлува
расседлува
забелува
подбелува
задебелува
здебелува
избелува
дембелува
обелува
побелува
делува
одделува
определува
предопределува
самоопределува
распределува
прераспределува
разделува
изделува
завиделува
развиделува
доделува
поделува
споделува
расподелува
пожелува
мрзелува
намелува
втемелува
измелува
сомелува
осмелува
спепелува
спелува
сврелува
застрелува
истрелува
прострелува
отстрелува
населува
раселува
вселува
развеселува
преселува
иселува
закиселува
накиселува
скиселува
поткиселува
доселува
исселува
отселува
спријателува
отелува
постелува
препостелува
исцелува
обилува
изобилува
вжилува
милува
замилува
намилува
одмилува
измилува
омилува
помилува
смилува
умилува
испилува
грилува
закрилува
раскрилува
силува
засилува
подзасилува
насилува
изнасилува
исилува
присилува
потсилува
усилува
зашилува
загајлува
застаклува
никлува
болува
заболува
наболува
поднаболува
преболува
зболува
разболува
оболува
доболува
поболува
ѓаволува
дозволува
позволува
задоволува
самозадоволува
удоволува
одоброволува
разголува
оголува
соголува
преодолува
заколува
обиколува
заобиколува
осоколува
опколува
исколува
школува
дошколува
замолува
намолува
премолува
измолува
помолува
зашумолува
струполува
засолува
насолува
осолува
досолува
посолува
потсолува
оддиплува
здиплува
раздиплува
издиплува
додиплува
затоплува
потоплува
стоплува
загрлува
одгрлува
опрлува
зафрлува
нафрлува
префрлува
дофрлува
расфрлува
исфрлува
натфрлува
отфрлува
потфрлува
уфрлува
намаслува
одвеслува
превеслува
извеслува
довеслува
замислува
подзамислува
намислува
обмислува
пообмислува
премислува
размислува
измислува
предомислува
помислува
промислува
смислува
обесмислува
осмислува
преосмислува
засветлува
расветлува
осветлува
просветлува
запетлува
распетлува
забулува
одбулува
огулува
нажулува
начулува
закашлува
накашлува
поднакашлува
искашлува
зачешлува
прочешлува
расчешлува
исчешлува
мува
замамува
намамува
подмамува
измамува
самоизмамува
примамува
домамува
нарамува
врамува
драмува
засрамува
осрамува
посрамува
усрамува
урамува
самува
осамува
усамува
залемува
накалемува
наголемува
зголемува
занемува
онемува
снемува
задремува
оддремува
опремува
допремува
устремува
цецемува
задимува
зимува
зазимува
презимува
иззимува
преснимува
римува
збратимува
побратимува
штимува
наштимува
раштимува
зајмува
позајмува
најмува
изнајмува
стокмува
филмува
домува
задомува
вдомува
здомува
одомува
удомува
полакомува
момува
замомува
намомува
отромува
припитомува
спитомува
подјармува
загрмува
згрмува
изгрмува
прогрмува
накрмува
оформува
дооформува
умува
наумува
вразумува
избезумува
изумува
кумува
одглумува
сумува
зашумува
дошумува
пошумува
раскрчмува
нува
банува
поганува
испоганува
опијанува
испијанува
заканува
наканува
вчеканува
поканува
осланува
посланува
ранува
бранува
забранува
одбранува
разбранува
награнува
разгранува
разранува
изранува
поранува
застранува
настранува
одстранува
распространува
отстранува
захранува
нахранува
прехранува
прихранува
дохранува
сохранува
исхранува
потхранува
станува
застанува
подзастанува
настанува
престанува
пристанува
останува
заостанува
подзаостанува
востанува
преостанува
изостанува
постанува
состанува
опстанува
потстанува
вкочанува
скочанува
нанишанува
набабнува
длабнува
заслабнува
ослабнува
грабнува
гребнува
гибнува
шлибнува
шибнува
набобнува
зобнува
скубнува
јавнува
најавнува
лавнува
мавнува
замавнува
намавнува
одмавнува
премавнува
размавнува
измавнува
насмевнува
поднасмевнува
потсмевнува
усмевнува
потпевнува
севнува
вивнува
оддивнува
здивнува
издивнува
воздивнува
живнува
кивнува
пивнува
потпивнува
кривнува
накривнува
скривнува
тивнува
стивнува
постивнува
ковнува
гровнува
провнува
бувнува
збувнува
избувнува
дувнува
здувнува
оглувнува
загнува
објагнува
одбегнува
поодбегнува
подбегнува
пребегнува
избегнува
прибегнува
побегнува
жегнува
легнува
налегнува
облегнува
подлегнува
прилегнува
полегнува
слегнува
пренебрегнува
прегнува
запрегнува
напрегнува
впрегнува
спрегнува
распрегнува
отпрегнува
засегнува
пресегнува
досегнува
посегнува
затегнува
натегнува
претегнува
притегнува
отегнува
дотегнува
потегнува
протегнува
оптегнува
стегнува
растегнува
престегнува
истегнува
поистегнува
постегнува
дигнува
издигнува
воздигнува
подигнува
мигнува
намигнува
ждригнува
подригнува
стигнува
престигнува
пристигнува
достигнува
постигнува
одмогнува
помогнува
потпомогнува
смогнува
трогнува
ргнува
подвргнува
гргнува
тргнува
претргнува
отргнува
потргнува
растргнува
истргнува
оттргнува
гугнува
жугнува
шмугнува
стругнува
назаднува
загладнува
изгладнува
огладнува
пладнува
паднува
западнува
нападнува
совпаднува
препаднува
припаднува
опаднува
допаднува
пропаднува
спаднува
распаднува
испаднува
поспаднува
отпаднува
потпаднува
поткраднува
украднува
наведнува
поднаведнува
сведнува
зажеднува
избледнува
погледнува
вреднува
обезвреднува
седнува
заседнува
наседнува
преседнува
запоседнува
опседнува
отседнува
збиднува
киднува
боднува
набоднува
подбоднува
збоднува
наводнува
одводнува
разводнува
стврднува
мрднува
помрднува
издуднува
завенува
подвенува
овенува
зацрвенува
вцрвенува
поцрвенува
свенува
ергенува
наергенува
денува
заденува
наденува
обденува
вденува
одденува
вледенува
разденува
наводенува
обелоденува
преженува
оженува
бленува
зазеленува
разеленува
раззеленува
озеленува
позеленува
пленува
запленува
членува
зачленува
разчленува
расчленува
менува
заменува
каменува
вкаменува
скаменува
наменува
пренаменува
одменува
оплеменува
забременува
обременува
преобременува
осовременува
разменува
изменува
видоизменува
именува
наименува
преименува
применува
напоменува
опоменува
споменува
променува
сменува
насменува
описменува
поруменува
запенува
степенува
покренува
раскренува
поткренува
коренува
закоренува
вкоренува
искоренува
засенува
заесенува
присенува
вкостенува
прстенува
преценува
оценува
преоценува
проценува
обесценува
потценува
уценува
наблажнува
навлажнува
жежнува
натежнува
понатежнува
претежнува
отежнува
дотежнува
стежнува
жижнува
усложнува
нагазнува
згазнува
казнува
заблазнува
соблазнува
мазнува
замазнува
подзамазнува
измазнува
надразнува
раздразнува
празнува
испразнува
отпразнува
отрезнува
истрезнува
изчезнува
исчезнува
ишчезнува
ѕвизнува
лизнува
слизнува
гризнува
рзнува
брзнува
дрзнува
замрзнува
одмрзнува
подмрзнува
премрзнува
размрзнува
измрзнува
смрзнува
навинува
обвинува
самообвинува
извинува
повинува
загинува
изгинува
погинува
угинува
обединува
разединува
соединува
присоединува
зинува
подзинува
закинува
накинува
прекинува
испрекинува
докинува
скинува
раскинува
искинува
откинува
поткинува
укинува
расплинува
минува
аминува
заминува
наминува
надминува
одминува
поодминува
преминува
разминува
изминува
поминува
заринува
оцаринува
одринува
изринува
поринува
сринува
посинува
поевтинува
настинува
истинува
овистинува
поефтинува
зачинува
причинува
починува
отпочинува
сочинува
опчинува
расчинува
потчинува
шинува
грејнува
акнува
бакнува
гакнува
јакнува
зајакнува
најакнува
ојакнува
заплакнува
исплакнува
макнува
испакнува
гракнува
штракнува
истакнува
екнува
бекнува
ѕвекнува
одекнува
клекнува
потклекнува
размекнува
омекнува
смекнува
зарекнува
набрекнува
врекнува
одрекнува
крекнува
порекнува
прорекнува
штрекнува
секнува
пресекнува
исекнува
текнува
затекнува
претекнува
притекнува
потекнува
протекнува
стекнува
истекнува
шекнува
викнува
навикнува
одвикнува
подвикнува
извикнува
привикнува
квикнува
довикнува
провикнува
свикнува
бликнува
избликнува
никнува
вникнува
изникнува
возникнува
поникнува
проникнува
пикнува
потпикнува
крикнува
потикнува
поттикнува
шикнува
молкнува
замолкнува
измолкнува
скокнува
прескокнува
искокнува
отскокнува
потскокнува
локнува
бркнува
подбркнува
швркнува
кркнува
шмркнува
пркнува
сркнува
тркнува
фркнува
зафркнува
потклскнува
укнува
букнува
гукнува
клукнува
шмукнува
пукнува
напукнува
распукнува
штукнува
чукнува
потчукнува
талнува
делнува
заголнува
заколнува
преколнува
проколнува
полнува
наполнува
преполнува
дополнува
надополнува
пополнува
исполнува
потполнува
засолнува
пламнува
зарамнува
подрамнува
израмнува
порамнува
срамнува
самнува
осамнува
издемнува
наѕемнува
изѕемнува
дремнува
подремнува
затемнува
потемнува
стемнува
кимнува
климнува
симнува
запомнува
напомнува
припомнува
спомнува
брмнува
грмнува
бумнува
зазвонува
подзвонува
заѕвонува
одѕвонува
подгонува
изгонува
догонува
прогонува
ѓаконува
озаконува
наклонува
приклонува
поклонува
отклонува
наслонува
ослонува
одронува
изронува
поронува
сонува
расонува
потонува
утонува
апнува
бапнува
запнува
капнува
лапнува
клапнува
напнува
пренапнува
чкрапнува
стапнува
клепнува
закрепнува
окрепнува
препнува
спрепнува
трепнува
сепнува
цепнува
чепнува
шепнува
потшепнува
скипнува
залипнува
пипнува
рипнува
подрипнува
опнува
копнува
окопнува
пропнува
тропнува
сопнува
дрпнува
претрпнува
отрпнува
истрпнува
распнува
дупнува
пупнува
тупнува
заарнува
обрнува
заврнува
наврнува
подврнува
преврнува
разврнува
изврнува
осврнува
загрнува
нагрнува
обгрнува
одгрнува
прегрнува
разгрнува
пернува
иззрнува
обѕрнува
свирнува
ѕирнува
подѕирнува
допирнува
скорнува
искорнува
откорнува
урнува
разурнува
јурнува
нурнува
турнува
втурнува
одтурнува
оттурнува
поттурнува
шурнува
зацрнува
оцрнува
поцрнува
исцрнува
загаснува
подзагаснува
згаснува
изгаснува
угаснува
ужаснува
објаснува
дообјаснува
разјаснува
изјаснува
појаснува
каснува
покаснува
поткаснува
пласнува
спласнува
зараснува
нараснува
обраснува
драснува
надраснува
прераснува
разраснува
израснува
прираснува
дораснува
пораснува
сраснува
збеснува
разбеснува
побеснува
блеснува
заблеснува
одблеснува
олеснува
плеснува
вреснува
воскреснува
треснува
стреснува
притеснува
стеснува
нависнува
обвиснува
надвиснува
ѕвиснува
свиснува
закиснува
накиснува
покиснува
прокиснува
скиснува
искиснува
блиснува
плиснува
заплиснува
писнува
вриснува
сиснува
натиснува
втиснува
притиснува
потиснува
стиснува
истиснува
обајснува
молснува
љоснува
испоснува
рснува
врснува
зацврснува
искрснува
прснува
напрснува
распрснува
згуснува
плуснува
загатнува
подзагатнува
одгатнува
затнува
зататнува
протатнува
статнува
светнува
летнува
прелетнува
заметнува
наметнува
вметнува
одметнува
подметнува
преметнува
пометнува
сметнува
пресметнува
сретнува
пресретнува
скитнува
наситнува
раситнува
иситнува
џитнува
голтнува
подголтнува
жолтнува
отнува
вотнува
спотнува
протнува
спротнува
чкртнува
утнува
бутнува
подбутнува
кутнува
тутнува
подбунува
збунува
побунува
заѕунува
насапунува
мафнува
вдахнува
клацнува
рецнува
штрецнува
боцнува
задоцнува
подзадоцнува
клоцнува
брцнува
крцнува
смрцнува
буцнува
подбуцнува
поткуцнува
зачнува
начнува
подмочнува
почнува
започнува
отпочнува
доточнува
уточнува
трчнува
поттрчнува
чучнува
набрашнува
дишнува
нишнува
кошнува
скршнува
гушнува
одлушнува
слушнува
потслушнува
мушнува
измушнува
пува
закапува
окапува
докапува
прокапува
скапува
искапува
оскапува
поскапува
вкалапува
налапува
излапува
натрапува
искасапува
затапува
отапува
стапува
застапува
настапува
престапува
истапува
пристапува
достапува
постапува
отстапува
зацапува
прецапува
исцапува
залепува
налепува
облепува
влепува
одлепува
излепува
прилепува
склепува
долепува
слепува
заслепува
ослепува
шлепува
закрепува
прикрепува
докрепува
поткрепува
натепува
претепува
отепува
дотепува
степува
истепува
зацепува
расцепува
исцепува
отцепува
зачепува
вчепува
расчепува
исчепува
отчепува
напипува
опипува
испипува

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu