Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
белкана - изарчуванана
белкана
делкана
пријателкана
непријателкана
исполнителкана
венецуелкана
билкана
бразилкана
болкана
анголкана
монголкана
панамкана
виетнамкана
рамкана
бахамкана
академкана
банкана
либанкана
албанкана
кубанкана
јаванкана
тајванкана
боцванкана
ганкана
данкана
јорданкана
суданкана
канаѓанкана
граѓанкана
белграѓанкана
швеѓанкана
охриѓанкана
тајланѓанкана
холанѓанкана
чилеанкана
индонежанкана
парижанкана
стружанкана
московјанкана
индијанкана
италијанкана
римјанкана
штипјанкана
скопјанкана
американкана
порториканкана
африканкана
мексиканкана
балканкана
мароканкана
муслиманкана
романкана
германкана
бурманкана
врањанкана
атињанкана
конгоанкана
тогоанкана
шпанкана
гранкана
игранкана
иранкана
дојранкана
странкана
босанкана
тибетанкана
британкана
мавританкана
пакистанкана
авганистанкана
бутанкана
тахиќанкана
египќанкана
папуанкана
перуанкана
кичевчанкана
делчевчанкана
крушевчанкана
валандовчанкана
беровчанкана
кратовчанкана
англичанкана
гевгеличанкана
струмичанкана
виничанкана
битолчанкана
паланчанкана
кочанчанкана
ресенчанкана
прилепчанкана
загрепчанкана
дебарчанкана
кавадарчанкана
њујорчанкана
велешанкана
радовишанкана
велшанкана
словенкана
манекенкана
членкана
јеменкана
именкана
тенкана
најтенкана
потенкана
инкана
украинкана
србинкана
единкана
бахреинкана
кинезинкана
французинкана
гркинкана
даблинкана
берлинкана
шминкана
нашминкана
филипинкана
русинкана
аргентинкана
неготинкана
палестинкана
финкана
височинкана
турчинкана
гвајнкана
габонкана
македонкана
лондонкана
јапонкана
камерункана
длабокана
најдлабокана
подлабокана
покана
широкана
најширокана
поширокана
високана
највисокана
повисокана
стокана
фокана
арапкана
постапкана
ждрепкана
расцепкана
чепкана
исчепкана
рибаркана
гостиваркана
архиваркана
варваркана
унгаркана
бугаркана
другаркана
лекаркана
библиотекаркана
сликаркана
маркана
планинаркана
свињаркана
поштаркана
швајцаркана
месечаркана
носталгичаркана
јазичаркана
физичаркана
музичаркана
комичаркана
граничаркана
хроничаркана
електричаркана
класичаркана
граматичаркана
математичаркана
козметичаркана
генетичаркана
политичаркана
практичаркана
тактичаркана
романтичаркана
оптичаркана
пластичаркана
статистичаркана
коњушаркана
бркана
збркана
избркана
побркана
заверкана
нигеркана
фризеркана
меркана
пензионеркана
реакционеркана
партнеркана
танчеркана
иркана
заиркана
збиркана
сибиркана
исвиркана
алжиркана
запиркана
црногоркана
андоркана
спонзоркана
реформаторкана
експериментаторкана
тркана
сингапуркана
туркана
дотуркана
протуркана
истуркана
фуркана
даскана
клубскана
малавскана
скандинавскана
варшавскана
сараевскана
женевскана
кичевскана
делчевскана
пехчевскана
крушевскана
боливскана
пивскана
детективскана
архивскана
херцеговскана
трговскана
валандовскана
родовскана
блоковскана
московскана
татковскана
воловскана
кумановскана
џиновскана
слоновскана
мавровскана
беровскана
косовскана
тетовскана
грофовскана
номадскана
канадскана
градскана
приградскана
белградскана
новосадскана
чадскана
шведскана
велосипедскана
инвалидскана
мадридскана
охридскана
угандскана
новозеландскана
тајландскана
холандскана
исландскана
руандскана
бурундскана
војводскана
господскана
бродскана
бермудскана
судскана
вонсудскана
небескана
плескана
заплескана
наплескана
оплескана
ракоплескана
сплескана
исплескана
кинескана
терескана
либискана
замбискана
колумбискана
ревискана
стратегискана
религискана
белгискана
пешадискана
индискана
саудискана
азискана
гимназискана
малезискана
полинезискана
индонезискана
телевизискана
пензискана
сомалискана
австралискана
блискана
најблискана
поблискана
англискана
гевгелискана
хемискана
биохемискана
змискана
нискана
кенискана
деценискана
линискана
најнискана
колонискана
понискана
симфонискана
тунискана
терапискана
олимпискана
утопискана
трпезарискана
маларискана
канцеларискана
парискана
либерискана
нигерискана
галерискана
серискана
батерискана
бактерискана
артерискана
емпирискана
сирискана
теорискана
лабораторискана
територискана
историскана
предисторискана
геометрискана
австрискана
индустрискана
комисискана
финансискана
притискана
партискана
стискана
софискана
анархискана
хиерархискана
делегацискана
дестинацискана
администрацискана
аконтацискана
полицискана
маврицискана
инвестицискана
акцискана
реакцискана
инспекцискана
дирекцискана
агенцискана
конференцискана
институцискана
занаетчискана
шегаџискана
фиџискана
малајскана
јамајскана
рајскана
китајскана
егејскана
сиднејскана
гвинејскана
пиринејскана
брунејскана
хебрејскана
еврејскана
корејскана
војскана
херојскана
фудбалскана
бегалскана
сенегалскана
португалскана
непалскана
кралскана
шталскана
израелскана
ангелскана
земјоделскана
анѓелскана
орелскана
селскана
бриселскана
претседателскана
пријателскана
непријателскана
владетелскана
мотелскана
хотелскана
венецуелскана
автомобилскана
бразилскана
стилскана
глаголскана
анголскана
монголскана
колскана
полскана
битолскана
дамскана
јамскана
исламскана
панамскана
виетнамскана
програмскана
драмскана
бахамскана
саемскана
академскана
земскана
системскана
парфемскана
зимскана
ескимскана
римскана
филмскана
дипломскана
економскана
астрономскана
гастрономскана
аеродромскана
атомскана
анатомскана
албумскана
медиумскана
датумскана
шумскана
либанскана
албанскана
кубанскана
јаванскана
никарагванскана
тајванскана
боцванскана
ганскана
органскана
неорганскана
данскана
јорданскана
суданскана
граѓанскана
океанскана
чилеанскана
гвајанскана
индијанскана
италјанскана
американскана
порториканскана
африканскана
мексиканскана
балканскана
најбалканскана
мароканскана
миланскана
планскана
атланскана
евроатланскана
љубљанскана
муслиманскана
романскана
германскана
вирманскана
бурманскана
апартманскана
конгоанскана
тогоанскана
водостопанскана
шпанскана
иранскана
тиранскана
дојранскана
странскана
босанскана
британскана
мавританскана
пакистанскана
авганистанскана
бутанскана
тахиќанскана
папуанскана
перуанскана
кочанскана
венскана
словенскана
југословенскана
рентгенскана
женскана
виенскана
хигиенскана
манекенскана
одделенскана
вселенскана
членскана
заменскана
јеменскана
временскана
семенскана
именскана
теренскана
есенскана
ресенскана
поштенскана
сценскана
украинскана
судбинскана
винскана
свинскана
бахреинскана
должинскана
бензинскана
даблинскана
долинскана
плинскана
дисциплинскана
топлинскана
берлинскана
витаминскана
моминскана
планинскана
апенинскана
филипинскана
старинскана
утринскана
висинскана
атинскана
двотретинскана
аргентинскана
животинскана
неготинскана
палестинскана
вистинскана
приштинскана
општинскана
суштинскана
финскана
медицинскана
далечинскана
причинскана
мајчинскана
височинскана
шинскана
габонскана
лисабонскана
нагонскана
македонскана
лондонскана
реонскана
зонскана
сезонскана
визонскана
гарнизонскана
озонскана
авионскана
милионскана
законскана
незаконскана
цејлонскана
јапонскана
баронскана
електронскана
вашингтонскана
бетонскана
архитектонскана
телефонскана
грамофонскана
солунскана
камерунскана
кампањскана
свињскана
коњскана
оскана
коскана
тоскана
прилепскана
загрепскана
штипскана
пробиштипскана
етиопскана
скопскана
европскана
тропскана
српскана
дебарскана
рибарскана
пиварскана
гостиварскана
варварскана
унгарскана
бугарскана
другарскана
најдругарскана
календарскана
лекарскана
библиотекарскана
сликарскана
банкарскана
доларскана
шумарскана
денарскана
новинарскана
градинарскана
планинарскана
морнарскана
свињарскана
кипарскана
театарскана
амфитеатарскана
поштарскана
царскана
швајцарскана
месечарскана
трагичарскана
логичарскана
јазичарскана
физичарскана
музичарскана
комичарскана
граничарскана
автомеханичарскана
хроничарскана
електричарскана
класичарскана
математичарскана
козметичарскана
политичарскана
тактичарскана
романтичарскана
оптичарскана
пластичарскана
акустичарскана
графичарскана
коњушарскана
врскана
обврскана
дрскана
најдрскана
подрскана
верскана
ѕверскана
нигерскана
калуѓерскана
езерскана
фризерскана
премиерскана
шанкерскана
пензионерскана
акционерскана
функционерскана
камперскана
аматерскана
аквизитерскана
актерскана
волонтерскана
министерскана
дистрибутерскана
компјутерскана
атмосферскана
танчерскана
ирскана
заирскана
сибирскана
алжирскана
манастирскана
дворскана
изворскана
затворскана
црногорскана
амбасадорскана
андорскана
спонзорскана
морскана
поморскана
прекуморскана
реформаторскана
донаторскана
авторскана
инспекторскана
директорскана
прскана
распрскана
сингапурскана
турскана
хрватскана
делегатскана
кандидатскана
адвокатскана
догматскана
тематскана
систематскана
шематскана
климатскана
дипломатскана
автоматскана
телепатскана
братскана
демократскана
резултатскана
терапевтскана
тибетскана
креветскана
светскана
енергетскана
електроенергетскана
детскана
геодетскана
атлетскана
магнетскана
генетскана
фонетскана
поетскана
египетскана
теоретскана
диететскана
антиквитетскана
факултетскана
синтетскана
естетскана
буџетскана
вонбуџетскана
хаитскана
бандитскана
космополитскана
кувајтскана
архитектскана
диригентскана
студентскана
идиотскана
шкотскана
еротскана
спортскана
автобускана
рускана
белорускана
францускана
телеграфскана
географскана
библиографскана
дактилографскана
етнографскана
фотографскана
хрваткана
слаткана
најслаткана
послаткана
краткана
најкраткана
пократкана
заплеткана
сметкана
петкана
реткана
береткана
најреткана
пореткана
теткана
четкана
исчеткана
биткана
виткана
завиткана
навиткана
обвиткана
одвиткана
подвиткана
превиткана
развиткана
извиткана
највиткана
повиткана
свиткана
питкана
архитекткана
милитанткана
обработкана
преработкана
изработкана
доработкана
соработкана
воткана
војвоткана
замоткана
кроткана
најкроткана
покроткана
садисткана
оптимисткана
економисткана
алпинисткана
телефонисткана
артисткана
спортисткана
буткана
избуткана
груткана
букана
азбукана
дукана
неукана
кукана
одлукана
внукана
пукана
запукана
распукана
испукана
ѓумрукана
сукана
засукана
штукана
чукана
дактилографкана
фотографкана
изгрицкана
давачкана
издавачкана
подривачкана
словачкана
добавувачкана
дувачкана
загадувачкана
изведувачкана
изнендувачкана
истражувачкана
загрижувачкана
најзагрижувачкана
позагрижувачкана
вложувачкана
привлекувачкана
натпреварувачкана
обесхрабрувачкана
вознемирувачкана
смирувачкана
патувачкана
испитувачкана
застрашувачкана
заглушувачкана
предлагачкана
трагачкана
водачкана
напаѓачкана
опаѓачкана
возачкана
скијачкана
тркачкана
нуркачкана
пеглачкана
пољачкана
пљачкана
опљачкана
замачкана
значкана
близначкана
јуначкана
преговарачкана
играчкана
ирачкана
избирачкана
борачкана
гласачкана
вештачкана
пешачкана
мртовечкана
човечкана
нечовечкана
важечкана
неважечкана
лежечкана
малечкана
најмалечкана
помалечкана
светлечкана
паланечкана
словенечкана
стоечкана
постоечкана
непостоечкана
кавадаречкана
боречкана
слабичкана
уредбичкана
вежбичкана
жалбичкана
желбичкана
државичкана
кукавичкана
главичкана
славичкана
бравичкана
шегичкана
брадичкана
водичкана
жичкана
грижичкана
кожичкана
јазичкана
физичкана
нервозичкана
музичкана
ревиичкана
пензиичкана
академиичкана
змиичкана
линиичкана
колониичкана
терапиичкана
канцелариичкана
батериичкана
бактериичкана
артериичкана
теориичкана
териториичкана
професиичкана
земјичкана
рекичкана
банкичкана
меркичкана
коскичкана
нормаличкана
саличкана
републичкана
пегличкана
тегличкана
дозволичкана
количкана
католичкана
уличкана
дамичкана
јамичкана
динамичкана
керамичкана
шемичкана
сеизмичкана
асеизмичкана
зимичкана
климичкана
момичкана
гумичкана
струмичкана
шумичкана
коњаничкана
ботаничкана
механичкана
волшебничкана
предавничкана
продавничкана
претставничкана
деловничкана
бунтовничкана
заедничкана
службеничкана
сопственичкана
женичкана
иселеничкана
осаменичкана
вазничкана
казничкана
железничкана
извозничкана
виничкана
благајничкана
тајничкана
војничкана
болничкана
соперничкана
говорничкана
соговорничкана
усничкана
етничкана
заштитничкана
работничкана
соработничкана
техничкана
биотехничкана
агротехничкана
биротехничкана
помошничкана
коњичкана
боичкана
супичкана
паричкана
фабричкана
атмосферичкана
искричкана
форичкана
касичкана
кесичкана
платичкана
граматичкана
математичкана
информатичкана
етичкана
козметичкана
херметичкана
генетичкана
синетичкана
синтетичкана
штетичкана
аналитичкана
политичкана
питичкана
галактичкана
тактичкана
фактичкана
арктичкана
античкана
работичкана
оптичкана
цртичкана
садистичкана
песимистичкана
оптимистичкана
алпинистичкана
документаристичкана
статистичкана
артистичкана
анархистичкана
устичкана
акустичкана
наутичкана
поштичкана
куќичкана
струичкана
графичкана
кофичкана
рачичкана
чашичкана
душичкана
механикчкана
точкана
брчкана
грчкана
чикашкана
машкана
хашкана
жабешкана
бебешкана
норвешкана
бангладешкана
жешкана
најжешкана
пожешкана
белешкана
забелешкана
велешкана
телешкана
вртелешкана
пилешкана
грешкана
тешкана
стратешкана
најтешкана
малтешкана
потешкана
вртешкана
чешкана
момчешкана
кучешкана
радовишкана
нишкана
велшкана
хелсиншкана
демагошкана
влошкана
геолошкана
идеолошкана
теолошкана
археолошкана
биолошкана
кардиолошкана
епидемиолошкана
бактериолошкана
социолошкана
еколошкана
нееколошкана
гинеколошкана
токсиколошкана
хронолошкана
технолошкана
зоолошкана
антрополошкана
невролошкана
астролошкана
графолошкана
морфолошкана
психолошкана
бруцошкана
поддршкана
издршкана
њујоршкана
луксембуршкана
хируршкана
душкана
издушкана
продушкана
грмушкана
струшкана
лана
маалана
вертикалана
тркалана
дотркалана
стркалана
оттркалана
малана
децималана
најмалана
помалана
нормалана
дијагоналана
интернационалана
салана
шталана
леглана
пеглана
испеглана
теглана
иглана
циглана
куглана
подлана
белана
најбелана
дембелана
побелана
делана
неделана
паралелана
смелана
најсмелана
посмелана
врелана
најврелана
поврелана
зрелана
најзрелана
позрелана
стрелана
застрелана
истрелана
прострелана
отстрелана
селана
веселана
највеселана
повеселана
киселана
најкиселана
покиселана
телана
целана
челана
злана
најзлана
позлана
вилана
жилана
возилана
милана
најмилана
помилана
гнилана
поилана
пилана
силана
гласилана
клана
заклана
волана
дозволана
голана
еолана
виолана
колана
школана
полана
бандеролана
контролана
солана
плана
топлана
најтоплана
потоплана
грлана
трлана
фрлана
зафрлана
префрлана
дофрлана
расфрлана
исфрлана
натфрлана
отфрлана
потфрлана
слана
маслана
веслана
одвеслана
извеслана
довеслана
смислана
распослана
руслана
тлана
светлана
најсветлана
посветлана
цветлана
кулана
лулана
залулана
полулана
нулана
тулана
искашлана
чешлана
прочешлана
исчешлана
љубљана
жељана
биљана
љиљана
билљана
мана
дамана
јамана
камана
ламана
програмана
самана
догмана
седмана
амандмана
неодмана
земана
заземана
превземана
одземана
преземана
изземана
големана
преголемана
најголемана
поголемана
немана
глувонемана
кремана
опремана
темана
шемана
аранжмана
димана
зимана
климана
муслимана
снимана
преснимана
примана
попримана
комана
дипломана
момана
романа
аромана
тромана
томана
фармана
вирмана
фирмана
крмана
формана
реформана
стрмана
најстрмана
пострмана
урмана
бурмана
пласмана
писмана
османа
апартмана
астмана
гумана
сумана
хумана
нехумана
шумана
нана
банана
грабанана
изгребанана
вежбанана
извежбанана
пробанана
испробанана
урбанана
даванана
задаванана
наддаванана
оддаванана
предаванана
раздаванана
издаванана
создаванана
додаванана
подаванана
продаванана
препродаванана
распродаванана
јаванана
дојаванана
познаванана
запознаванана
препознаванана
распознаванана
преправанана
поправанана
расправанана
исправанана
ставанана
оставанана
доставанана
среќаванана
венчаванана
решаванана
налеванана
прелеванана
разлеванана
излеванана
долеванана
полеванана
пролеванана
засмеванана
насмеванана
исмеванана
доспеванана
загреванана
подгреванана
прегреванана
изгреванана
огреванана
креванана
поткреванана
гоштеванана
забиванана
набиванана
одбиванана
подбиванана
збиванана
разбиванана
избиванана
обиванана
добиванана
здобиванана
придобиванана
побиванана
пробиванана
убиванана
завиванана
одвиванана
развиванана
уживанана
изгниванана
впиванана
подриванана
прекриванана
прикриванана
покриванана
сокриванана
откриванана
разоткриванана
уриванана
кованана
закованана
прикованана
окованана
искованана
откованана
поткованана
основанана
ограбуванана
загребуванана
изгребуванана
употребуванана
злоупотребуванана
надробуванана
раздробуванана
издробуванана
пробуванана
испробуванана
онеспособуванана
набавуванана
јавуванана
најавуванана
објавуванана
одјавуванана
изјавуванана
пријавуванана
појавуванана
поплавуванана
поздравуванана
преправуванана
поправуванана
справуванана
исправуванана
управуванана
спротивставуванана
доставуванана
изоставуванана
поедноставуванана
поставуванана
запоставуванана
воспоставуванана
претпоставуванана
составуванана
претставуванана
искривуванана
благословуванана
востановуванана
обновуванана
подготвуванана
изготвуванана
приготвуванана
жртвуванана
негуванана
дуванана
загадуванана
уназадуванана
заладуванана
разладуванана
надуванана
надокнадуванана
заградуванана
вградуванана
надградуванана
преградуванана
разградуванана
изградуванана
оградуванана
доградуванана
всадуванана
пресадуванана
досадуванана
оправдуванана
обезбедуванана
победуванана
убедуванана
разубедуванана
заведуванана
наведуванана
одведуванана
преведуванана
разведуванана
изведуванана
произведуванана
приведуванана
воведуванана
доведуванана
поведуванана
проведуванана
спроведуванана
сведуванана
одгледуванана
прегледуванана
разгледуванана
изгледуванана
прогледуванана
согледуванана
наредуванана
навредуванана
повредуванана
одредуванана
прередуванана
разредуванана
споредуванана
проредуванана
унапредуванана
средуванана
уредуванана
поседуванана
предвидуванана
најдуванана
пронајдуванана
набодуванана
избодуванана
ослободуванана
прободуванана
прилагодуванана
оплодуванана
разонодуванана
потврдуванана
утврдуванана
разбудуванана
возбудуванана
побудуванана
набљудуванана
изнудуванана
принудуванана
понудуванана
расудуванана
пресудуванана
осудуванана
досудуванана
просудуванана
уважуванана
кажуванана
закажуванана
презакажуванана
прикажуванана
докажуванана
покажуванана
раскажуванана
искажуванана
откажуванана
укажуванана
ублажуванана
истражуванана
наежуванана
забележуванана
одбележуванана
прибележуванана
обележуванана
задвижуванана
раздвижуванана
придвижуванана
прокнижуванана
понижуванана
задолжуванана
издолжуванана
продолжуванана
обожуванана
обложуванана
вложуванана
одложуванана
подложуванана
разложуванана
изложуванана
размножуванана
задржуванана
поддржуванана
издржуванана
воздржуванана
придржуванана
здружуванана
раздружуванана
придружуванана
заокружуванана
опкружуванана
вооружуванана
образуванана
преобразуванана
дообразуванана
поразуванана
превезуванана
извезуванана
увезуванана
загризуванана
одгризуванана
прегризуванана
изгризуванана
ползуванана
исползуванана
забрзуванана
избрзуванана
побрзуванана
врзуванана
заврзуванана
обврзуванана
одврзуванана
преврзуванана
изврзуванана
поврзуванана
сврзуванана
засмејуванана
насмејуванана
исмејуванана
запејуванана
препејуванана
опејуванана
пропејуванана
распејуванана
испејуванана
натпејуванана
отпејуванана
загрејуванана
подгрејуванана
прегрејуванана
огрејуванана
засејуванана
просејуванана
раздвојуванана
издвојуванана
одвојуванана
подвојуванана
освојуванана
посвојуванана
задојуванана
надојуванана
подојуванана
успокојуванана
припојуванана
спојуванана
преспојуванана
набројуванана
одбројуванана
пребројуванана
избројуванана
постројуванана
заплакуванана
оплакуванана
расплакуванана
исплакуванана
пакуванана
спакуванана
распакуванана
посакуванана
најпосакуванана
лекуванана
облекуванана
завлекуванана
навлекуванана
одвлекуванана
подвлекуванана
извлекуванана
привлекуванана
вовлекуванана
повлекуванана
провлекуванана
свлекуванана
запекуванана
препекуванана
испекуванана
најиспекуванана
нарекуванана
одрекуванана
изрекуванана
засекуванана
расекуванана
пресекуванана
исекуванана
отсекуванана
пречекуванана
очекуванана
дочекуванана
неочекуванана
поочекуванана
исчекуванана
развикуванана
извикуванана
предизвикуванана
довикуванана
повикуванана
отповикуванана
свикуванана
обликуванана
одликуванана
компликуванана
пресликуванана
отсликуванана
фабрикуванана
критикуванана
искритикуванана
квалификуванана
неквалификуванана
преквалификуванана
најквалификуванана
доквалификуванана
верификуванана
класификуванана
фалсификуванана
идентификуванана
неидентификуванана
толкуванана
исвиркуванана
изискуванана
заплеткуванана
завиткуванана
навиткуванана
одвиткуванана
подвиткуванана
превиткуванана
развиткуванана
извиткуванана
свиткуванана
избуткуванана
запукуванана
распукуванана
испукуванана
опљачкуванана
разгалуванана
погалуванана
намалуванана
одделуванана
определуванана
распределуванана
разделуванана
доделуванана
поделуванана
пожелуванана
населуванана
вселуванана
развеселуванана
преселуванана
иселуванана
доселуванана
отселуванана
милуванана
силуванана
присилуванана
дозволуванана
заобиколуванана
школуванана
затоплуванана
замислуванана
обмислуванана
премислуванана
размислуванана
измислуванана
предомислуванана
помислуванана
промислуванана
смислуванана
осмислуванана
засветлуванана
расветлуванана
осветлуванана
намамуванана
измамуванана
зголемуванана
опремуванана
преснимуванана
позајмуванана
најмуванана
изнајмуванана
загрмуванана
прогрмуванана
рануванана
брануванана
забрануванана
одбрануванана
отстрануванана
нахрануванана
прехрануванана
прихрануванана
исхрануванана
грабнуванана
одбегнуванана
пребегнуванана
избегнуванана
побегнуванана
легнуванана
впрегнуванана
засегнуванана
досегнуванана
вреднуванана
обезвреднуванана
наводнуванана
обелоденуванана
пленуванана
запленуванана
расчленуванана
менуванана
заменуванана
наменуванана
одменуванана
разменуванана
изменуванана
именуванана
наименуванана
применуванана
опоменуванана
променуванана
сменуванана
преценуванана
оценуванана
проценуванана
потценуванана
уценуванана
казнуванана
испразнуванана
обвинуванана
соединуванана
бакнуванана
истакнуванана
поттикнуванана
проколнуванана
засолнуванана
израмнуванана
затемнуванана
спомнуванана
прогонуванана
сонуванана
дупнуванана
разурнуванана
објаснуванана
разјаснуванана
изјаснуванана
појаснуванана
израснуванана
стеснуванана
втиснуванана
потиснуванана
наметнуванана
вметнуванана
пресретнуванана
збунуванана
побунуванана
почнуванана
започнуванана
отпочнуванана
зачепуванана
отчепуванана
закопуванана
вкопуванана
прекопуванана
раскопуванана
ископуванана
откопуванана
вклопуванана
склопуванана
исцрпуванана
купуванана
откупуванана
поткупуванана
пребаруванана
побаруванана
раскрваруванана
остваруванана
пазаруванана
занемаруванана
застаруванана
одобруванана
подобруванана
одмеруванана
премеруванана
измеруванана
вознемируванана
рашируванана
прошируванана
озборуванана
загоруванана
прегоруванана
разгоруванана
изгоруванана
догоруванана
согоруванана
разоруванана
прекоруванана
покоруванана
укоруванана
оспоруванана
успоруванана
повторуванана
нагласуванана
прегласуванана
разгласуванана
изгласуванана
прогласуванана
спасуванана
украсуванана
стасуванана
достасуванана
обесуванана
занесуванана
нанесуванана
внесуванана
однесуванана
поднесуванана
пренесуванана
разнесуванана
изнесуванана
принесуванана
донесуванана
придонесуванана
понесуванана
пронесуванана
снесуванана
извисуванана
бојадисуванана
бендисуванана
стопанисуванана
жигосуванана
бојосуванана
уапсуванана
маѓепсуванана
замрсуванана
вкусуванана
скусуванана
заклатуванана
упатуванана
скратуванана
запечатуванана
препечатуванана
испечатуванана
отпечатуванана
ветуванана
советуванана
пресметуванана
угнетуванана
оптеретуванана
растеретуванана
посетуванана
оштетуванана
емитуванана
испитуванана
воспитуванана
заштитуванана
восхитуванана
почитуванана
бунтуванана
заработуванана
обработуванана
вработуванана
одработуванана
преработуванана
разработуванана
изработуванана
доработуванана
соработуванана
осрамотуванана
скротуванана
стартуванана
завртуванана
навртуванана
одвртуванана
превртуванана
извртуванана
свртуванана
зацртуванана
нацртуванана
прецртуванана
доцртуванана
потцртуванана
известуванана
преместуванана
надоместуванана
поместуванана
обесчестуванана
искористуванана
пречистуванана
прочистуванана
исчистуванана
нагостуванана
зацврстуванана
вкрстуванана
прекрстуванана
налутуванана
разлутуванана
уништуванана
соопштуванана
вшприцуванана
чуванана
зачуванана
качуванана
закачуванана
прикачуванана
покачуванана
откачуванана
намачуванана
измачуванана
помачуванана
изедначуванана
означуванана
дозначуванана
нарачуванана
врачуванана
порачуванана
препорачуванана
испорачуванана
залечуванана
излечуванана
згмечуванана
препречуванана
попречуванана
спречуванана
преувеличуванана
ограничуванана
причуванана
замолчуванана
премолчуванана
линчуванана
предочуванана
соочуванана
сочуванана
насочуванана
закопчуванана
откопчуванана
изарчуванана

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu