Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
прегрнала - фатела
прегрнала
урнала
разурнала
нурнала
изгаснала
каснала
спласнала
зараснала
нараснала
прераснала
израснала
дораснала
пораснала
блеснала
надвиснала
накиснала
втиснала
притиснала
потиснала
распрснала
згуснала
одгатнала
светнала
наметнала
вметнала
подметнала
пометнала
сретнала
пресретнала
голтнала
брцнала
почнала
започнала
отпочнала
скршнала
слушнала
бањала
избањала
коала
прокапала
искапала
шлапала
зашлапала
стапала
тепала
натепала
претепала
дотепала
зацепала
расцепала
исцепала
липала
пипала
напипала
рипала
расипала
сосипала
кампала
импала
пумпала
копала
закопала
вкопала
прекопала
раскопала
ископала
откопала
тропала
стопала
спала
заспала
наспала
преспала
поспала
отспала
натрупала
рала
барала
пребарала
побарала
заговарала
наговарала
одговарала
преговарала
разговарала
изговарала
приговарала
договарала
затварала
претварала
отварала
карала
скарала
искарала
парала
распарала
разочарала
шарала
прошарала
брала
набрала
одбрала
подбрала
разбрала
избрала
прибрала
собрала
играла
надиграла
одиграла
разиграла
изиграла
поиграла
проиграла
катедрала
одрала
дерала
керала
генерала
минерала
терала
натерала
втерала
претерала
дотерала
потерала
протерала
растерала
истерала
ќерала
черала
вечерала
колабирала
набирала
одбирала
пребирала
разбирала
подразбирала
избирала
прибирала
собирала
насобирала
присобирала
гравирала
интензивирала
активирала
деактивирала
култивирала
промовирала
тетовирала
резервирала
конзервирала
изнервирала
реагирала
пропагирала
делегирала
негирала
коригирала
конвергирала
складирала
парадирала
деградирала
експедирала
ревидирала
ликвидирала
кандидирала
оксидирала
стипендирала
суспендирала
сондирала
кодирала
експлодирала
еродирала
кородирала
бомбардирала
удирала
аплаудирала
судирала
студирала
простудирала
креирала
ангажирала
гаражирала
стажирала
аранжирала
базирала
презирала
импровизирала
реализирала
специјализирала
локализирала
анализирала
сигнализирала
рационализирала
парализирала
деморализирала
неутрализирала
натурализирала
мобилизирала
демобилизирала
цивилизирала
полемизирала
организирала
колонизирала
деколонизирала
синхронизирала
имунизирала
карактеризирала
валоризирала
ревалоризирала
тероризирала
приватизирала
доприватизирала
политизирала
исполитизирала
тактизирала
прецизирала
кондензирала
компензирала
позирала
маникирала
карикирала
блокирала
шокирала
паркирала
маскирала
ескалирала
инсталирала
инхалирала
депилирала
вентилирала
дестилирала
осцилирала
штиклирала
изолирала
демолирала
полирала
патролирала
контролирала
регулирала
калкулирала
циркулирала
симулирала
манипулирала
капитулирала
рекламирала
прокламирала
компримирала
дипломирала
алармирала
афирмирала
нормирала
формирала
деформирала
реформирала
преформирала
униформирала
информирала
расформирала
трансформирала
умирала
одумирала
изумирала
консумирала
планирала
испланирала
импрегнирала
интервенирала
тренирала
комбинирала
имагинирала
ординирала
координирала
контаминирала
елиминирала
кулминирала
доминирала
индоктринирала
руинирала
дефинирала
редефинирала
вакцинирала
халуцинирала
дизајнирала
донирала
димензионирала
пензионирала
шпионирала
импресионирала
позиционирала
санкционирала
функционирала
профункционирала
депонирала
опонирала
детонирала
интонирала
телефонирала
алтернирала
запирала
киднапирала
хендикепирала
конципирала
корумпирала
допирала
копирала
прекопирала
ископирала
сопирала
стопирала
спирала
потпирала
декларирала
вибрирала
интегрирала
имигрирала
дехидрирала
сугерирала
генерирала
изгенерирала
оперирала
инспирирала
спонзорирала
игнорирала
корпорирала
докторирала
експроприрала
арбитрирала
концентрирала
магистрирала
регистрирала
администрирала
демонстрирала
илустрирала
фрустрирала
ажурирала
цензурирала
конкурирала
шифрирала
дешифрирала
инкасирала
пласирала
масирала
дресирала
интересирала
заинтересирала
процесирала
испроцесирала
сервисирала
пулсирала
лансирала
финансирала
фокусирала
експлоатирала
констатирала
вегетирала
третирала
малтретирала
гравитирала
медитирала
акредитирала
дискредитирала
емитирала
имитирала
компромитирала
профитирала
цитирала
рецитирала
лицитирала
контактирала
инјектирала
резултирала
консултирала
гарантирала
евидентирала
презентирала
ориентирала
имплементирала
експериментирала
коментирала
ферментирала
документирала
монтирала
демонтирала
размонтирала
саботирала
дотирала
пилотирала
ротирала
банкротирала
еруптирала
инвертирала
абортирала
депортирала
транспортирала
инвестирала
тестирала
атестирала
манифестирала
егзистирала
инсистирала
простирала
дегустирала
нокаутирала
дискутирала
ампутирала
регрутирала
луфтирала
излуфтирала
дистрибуирала
евакуирала
еволуирала
конструирала
фотографирала
тарифирала
триумфирала
екстрахирала
скицирала
коалицирала
аплицирала
имплицирала
искомплицирала
иницирала
комуницирала
верифицирала
специфицирала
инфицирала
дезинфицирала
потенцирала
провоцирала
испровоцирала
лоцирала
алоцирала
редуцирала
продуцирала
репродуцирала
крала
прикрала
украла
орала
затворала
претворала
отворала
корала
морала
одморала
пасторала
запрала
испрала
билатсрала
симетрала
централа
термоцентрала
хидроцентрала
електроцентрала
страла
магистрала
осигурала
турала
натурала
претурала
притурала
дотурала
растурала
истурала
сала
гласала
прегласала
изгласала
втасала
стасала
достасала
бојадисала
бендисала
мирисала
помирисала
малаксала
жигосала
бојосала
мувлосала
киносала
маѓепсала
упсала
тала
детала
летала
залетала
налетала
влетала
надлетала
одлетала
прелетала
разлетала
излетала
долетала
полетала
пролетала
метала
сметала
пресметала
шетала
прошетала
итала
поитала
испитала
воспитала
честитала
читала
претпочитала
прочитала
голтала
проголтала
рантала
хоризонтала
цртала
зацртала
нацртала
прецртала
доцртала
потцртала
залутала
штала
пуштала
запуштала
напуштала
препуштала
опуштала
допуштала
попуштала
пропуштала
спуштала
распуштала
испуштала
отпуштала
плаќала
наплаќала
враќала
одвраќала
повраќала
испраќала
фаќала
зафаќала
прифаќала
дофаќала
опфаќала
сфаќала
потфаќала
куала
фала
хала
вшприцала
цицала
прецицала
исцицала
пцала
зрцала
ѕрцала
куцала
нарачала
порачала
препорачала
испорачала
венчала
мочала
измочала
закопчала
откопчала
трчала
затрчала
претрчала
притрчала
дотрчала
потрчала
протрчала
растрчала
истрчала
наттрчала
ручала
џала
шала
машала
прашала
запрашала
распрашала
вешала
мешала
замешала
вмешала
измешала
помешала
испомешала
промешала
чешала
зачешала
почешала
задишала
вдишала
издишала
нишала
занишала
разнишала
пишала
запишала
напишала
впишала
препишала
припишала
опишала
допишала
пропишала
распишала
испишала
отпишала
потпишала
забришала
пребришала
избришала
слушала
ислушала
послушала
сослушала
бла
забла
вариабла
јабла
варијабла
табла
стебла
пуебла
хебла
грибла
догрибла
дрибла
ансамбла
крбла
штрбла
курбла
вла
авла
павла
евла
мевла
стрвла
дувла
мувла
гла
агла
магла
нагла
кегла
легла
влегла
навлегла
излегла
произлегла
пегла
испегла
тегла
игла
бигла
вигла
лигла
мигла
кригла
цигла
вангла
гриангла
триангла
штангла
рингла
сингла
џунгла
рогла
вергла
шмиргла
кугла
округла
дла
кременадла
кнедла
седла
раседла
оседла
отседла
потседла
шпидла
јодла
подла
пудла
штрудла
ела
абигаела
влијаела
сјаела
каела
микаела
покаела
ткаела
исткаела
лаела
залаела
знаела
незнаела
признаела
дознаела
познаела
препознаела
сознаела
траела
дотраела
потраела
истраела
михаела
бела
абела
изабела
ослабела
анабела
грабела
зграбела
ограбела
табела
дебела
подебела
ребела
гребела
загребела
изгребела
употребела
злоупотребела
либела
најбела
побела
заробела
дробела
надробела
здробела
раздробела
издробела
онеспособела
губела
загубела
изгубела
погубела
лубела
љубела
заљубела
вљубела
трубела
затрубела
раструбела
вела
бавела
забавела
олабавела
набавела
избавела
добавела
давела
задавела
завела
јавела
најавела
објавела
одјавела
изјавела
пријавела
појавела
заглавела
преплавела
поплавела
славела
прославела
навела
оздравела
поздравела
тетеравела
затетеравела
заборавела
правела
направела
преправела
оправела
поправела
справела
исправела
ставела
спротивставела
оставела
доставела
изоставела
поедноставела
поставела
запоставела
воспоставела
претпоставела
составела
претставела
одвела
вревела
превела
воодушевела
развела
извела
произвела
оживела
кривела
искривела
привела
противела
квела
вовела
довела
ловела
запловела
впловела
препловела
испловела
отпловела
благословела
уловела
новела
востановела
установела
обновела
повела
провела
спровела
свела
готвела
подготвела
зготвела
изготвела
приготвела
ангела
мингела
ергела
дела
адела
вадела
извадела
гадела
загадела
дадела
зададела
наддадела
оддадела
предадела
раздадела
издадела
создадела
додадела
подадела
продадела
препродадела
распродадела
уназадела
јадела
најадела
прејадела
дојадела
кадела
ладела
заладела
разладела
кладела
ускладела
изненадела
надокнадела
градела
заградела
вградела
надградела
преградела
разградела
изградела
оградела
доградела
крадела
прикрадела
украдела
садела
засадела
расадела
всадела
пресадела
досадела
посадела
цитадела
мортадела
снабдела
обезбедела
победела
убедела
разубедела
заведела
наведела
одведела
преведела
разведела
изведела
произведела
приведела
воведела
доведела
поведела
проведела
спроведела
сведела
изедела
избледела
следела
наследела
недела
велјанедела
редела
наредела
вредела
навредела
повредела
одредела
прередела
разредела
споредела
проредела
унапредела
предупредела
средела
уредела
седела
штедела
заштедела
исцедела
одмаздела
идела
бидела
обидела
видела
предвидела
извидела
увидела
најдела
изнајдела
пронајдела
дојдела
појдела
кандела
мандела
мендела
рондела
одела
заодела
бодела
набодела
избодела
ослободела
прободела
водела
раководела
годела
прилагодела
погодела
спогодела
преодела
изодела
злодела
оплодела
модела
разонодела
доодела
поодела
проодела
подела
родела
породела
препородела
претходела
вардела
сардела
тврдела
потврдела
утврдела
смрдела
кордела
удела
будела
разбудела
возбудела
побудела
нудела
изнудела
принудела
понудела
трудела
судела
расудела
пресудела
осудела
досудела
просудела
чудела
зачудела
анѓела
веела
завеела
одвеела
развеела
живеела
заживеела
преживеела
проживеела
провеела
владеела
завладеела
леела
налеела
прелеела
разлеела
излеела
долеела
одолеела
пролеела
смеела
засмеела
насмеела
несмеела
исмеела
умеела
жеднеела
жнеела
тежнеела
ожнеела
пеела
запеела
препеела
опеела
пропеела
распеела
испеела
успеела
натпеела
отпеела
греела
загреела
подгреела
прегреела
изгреела
огреела
ветреела
сеела
засеела
просеела
жела
важела
уважела
кажела
закажела
презакажела
прикажела
докажела
покажела
раскажела
искажела
откажела
укажела
лажела
залажела
ублажела
прелажела
излажела
мажела
истражела
тажела
растажела
ежела
наежела
освежела
лежела
бележела
забележела
одбележела
прибележела
обележела
режела
прережела
изрежела
прорежела
тежела
движела
задвижела
раздвижела
придвижела
лижела
приближела
излижела
книжела
прокнижела
понижела
снижела
грижела
загрижела
згрижела
должела
задолжела
оддолжела
раздолжела
издолжела
продолжела
анжела
наложела
обложела
вложела
одложела
подложела
разложела
образложела
изложела
положела
сложела
можела
неможела
овозможела
множела
размножела
ржела
заржела
држела
задржела
поддржела
издржела
воздржела
придржела
одржела
додржела
содржела
пржела
запржела
препржела
испржела
служела
заслужела
ислужела
дослужела
послужела
опслужела
отслужела
дружела
здружела
раздружела
придружела
кружела
заокружела
опкружела
разоружела
вооружела
пружела
тужела
зела
газела
прегазела
разгазела
изгазела
зазела
лазела
одлазела
разлазела
излазела
долазела
полазела
пролазела
преобразела
одразела
изразела
мразела
замразела
поразела
одзела
везела
превезела
извезела
увезела
влезела
навлезела
излезела
произлезела
презела
изела
гизела
гризела
загризела
одгризела
прегризела
изгризела
ползела
доползела
проползела
исползела
возела
развозела
извозела
повозела
провозела
грозела
загрозела
згрозела
врзела
заврзела
обврзела
одврзела
преврзела
изврзела
поврзела
сврзела
биела
забиела
набиела
одбиела
подбиела
збиела
разбиела
избиела
обиела
добиела
здобиела
придобиела
побиела
пробиела
убиела
виела
навиела
надвиела
развиела
извиела
свиела
миела
замиела
измиела
даниела
гниела
изгниела
бониела
антониела
пиела
напиела
впиела
препиела
припиела
опиела
допиела
пропиела
спиела
заспиела
наспиела
преспиела
испиела
поспиела
отспиела
отпиела
риела
мариела
габриела
вриела
превриела
зовриела
криела
прекриела
прикриела
покриела
сокриела
откриела
разоткриела
триела
затриела
шиела
зашиела
вшиела
пришиела
сошиела
опшиела
јела
данијела
приземјела
кела
физикела
скела
џукела
лела
навалела
галела
разгалела
погалела
жалела
зажалела
нажалела
прежалела
разжалела
пожалела
намалела
палела
запалела
испалела
потпалела
паралела
фалела
пофалела
белела
здебелела
побелела
велела
делела
одделела
определела
распределела
разделела
доделела
поделела
мелела
темелела
измелела
сомелела
осмелела
селела
населела
вселела
веселела
развеселела
преселела
иселела
доселела
отселела
сомлела
болела
заболела
разболела
оболела
поболела
дозволела
колела
заколела
заобиколела
молела
замолела
премолела
измолела
помолела
заплела
преплела
топлела
затоплела
исплела
мислела
замислела
обмислела
премислела
размислела
измислела
предомислела
помислела
промислела
смислела
осмислела
светлела
засветлела
расветлела
осветлела
мела
амела
ламела
мамела
намамела
измамела
памела
карамела
земела
заземела
превземела
одземела
преземела
изземела
зголемела
дремела
задремела
опремела
стремела
имела
примела
попримела
позајмела
најмела
изнајмела
полакомела
припитомела
грмела
загрмела
прогрмела
смела
најсмела
посмела
изумела
глумела
одглумела
двоумела
нела
анела
занела
канела
заканела
поканела
нанела
антоанела
бранела
забранела
одбранела
гранела
разгранела
поранела
распространела
отстранела
хранела
нахранела
прехранела
прихранела
исхранела
санела
станела
застанела
настанела
престанела
пристанела
останела
преостанела
изостанела
постанела
состанела
опстанела
фанела
грабнела
внела
замавнела
насмевнела
воздивнела
кивнела
дувнела
одбегнела
пребегнела
избегнела
побегнела
легнела
подлегнела
впрегнела
досегнела
посегнела
тегнела
затегнела
притегнела
потегнела
стегнела
растегнела
издигнела
подигнела
стигнела
престигнела
пристигнела
достигнела
постигнела
помогнела
тргнела
претргнела
потргнела
растргнела
истргнела
оттргнела
паднела
западнела
нападнела
совпаднела
припаднела
опаднела
допаднела
пропаднела
распаднела
испаднела
отпаднела
потпаднела
наведнела
погледнела
обезвреднела
седнела
однела
наводнела
поднела
мрднела
помрднела
овенела
црвенела
вцрвенела
поцрвенела
разденела
наводенела
обелоденела
женела
оженела
зеленела
раззеленела
озеленела
позеленела
пленела
запленела
зачленела
расчленела
заменела
наменела
одменела
осовременела
разменела
изменела
видоизменела
применела
опоменела
променела
сменела
раскренела
пренела
сенела
засенела
ценела
преценела
оценела
проценела
потценела
уценела
натежнела
претежнела
отежнела
казнела
разнела
дразнела
раздразнела
испразнела
исчезнела
изнела
лизнела
гризнела
замрзнела
одмрзнела
обвинела
извинела
обединела
соединела
кинела
прекинела
скинела
раскинела
откинела
укинела
минела
заминела
наминела
надминела
одминела
преминела
разминела
изминела
поминела
маринела
царинела
оцаринела
принела
настинела
чинела
зачинела
сочинела
шинела
бакнела
зајакнела
истакнела
одекнела
порекнела
секнела
пресекнела
затекнела
викнела
навикнела
извикнела
привикнела
поттикнела
скокнела
прескокнела
отскокнела
потскокнела
напукнела
колнела
заколнела
проколнела
полнела
наполнела
преполнела
дополнела
надополнела
исполнела
засолнела
рамнела
израмнела
затемнела
симнела
спомнела
ѕвонела
гонела
прогонела
донела
придонела
озаконела
наклонела
салмонела
понела
ронела
пронела
тонела
антонела
потонела
шрапнела
закрепнела
сопнела
дупнела
врнела
заврнела
наврнела
преврнела
разврнела
прегрнела
разурнела
нурнела
црнела
оцрнела
поцрнела
снела
изгаснела
објаснела
разјаснела
изјаснела
појаснела
спласнела
раснела
зараснела
нараснела
израснела
дораснела
пораснела
блеснела
олеснела
стеснела
виснела
надвиснела
накиснела
втиснела
притиснела
потиснела
распрснела
згуснела
одгатнела
светнела
наметнела
вметнела
пометнела
сретнела
пресретнела
ситнела
раситнела
голтнела
бунела
збунела
побунела
ѕунела
тунела
доцнела
задоцнела
брцнела
почнела
започнела
отпочнела
скршнела
боела
обоела
двоела
раздвоела
издвоела
одвоела
подвоела
освоела
посвоела
усвоела
доела
задоела
надоела
додоела
подоела
успокоела
припоела
споела
преспоела
броела
наброела
одброела
преброела
изброела
кроела
скроела
строела
построела
стоела
постоела
состоела
опстоела
претстоела
пела
капела
прокапела
искапела
стапела
застапела
престапела
истапела
пристапела
достапела
постапела
отстапела
лепела
залепела
налепела
одлепела
прилепела
слепела
заслепела
крепела
поткрепела
цепела
зацепела
расцепела
исцепела
зачепела
отчепела
расипела
штипела
склопела
расклопела
топела
натопела
потопела
растопела
чопела
крпела
закрпела
прпела
спрпела
испрпела
трпела
претрпела
црпела
исцрпела
успела
дупела
издупела
купела
откупела
поткупела
лупела
излупела
пупела
пропупела
шпела
рела
рибарела
варела
заварела
преварела
товарела
натоварела
претоварела
растоварела
истоварела
крварела
раскрварела
сварела
остварела
заблагодарела
подарела
господарела
стражарела
пазарела
насамарела
занемарела
парела
попарела
спарела
распарела
пасарела
застарела
набабрела
обесхрабрела
одобрела
подобрела
врела
најврела
зоврела
поврела
едрела
бодрела
удрела
судрела
берела
наберела
одберела
подберела
изберела
приберела
соберела
верела
заверела
изневерела
проневерела
оверела
доверела
поверела
проверела
уверела
дерела
одерела
мерела
одмерела
премерела
измерела
перела
заперела
вперела
треперела
затреперела
исперела
зрела
незрела
најзрела
позрела
свирела
засвирела
отсвирела
мирела
намирела
подмирела
вознемирела
помирела
смирела
засирела
ширела
раширела
проширела
умрела
борела
изборела
соборела
говорела
наговорела
одговорела
изговорела
приговорела
договорела
затворела
претворела
отворела
растворела
горела
жагорела
загорела
прегорела
разгорела
изгорела
догорела
согорела
дрдорела
разорела
прекорела
пречекорела
покорела
укорела
одморела
изморела
љубоморела
мрморела
промрморела
уморела
оспорела
успорела
повторела
сторела
престорела
прела
запрела
допрела
сопрела
проветрела
стрела
застрела
растрела
истрела
острела
наострела
изострела
прострела
отстрела
осигурела
докусурела
турела
претурела
истурела
села
гасела
гласела
нагласела
прогласела
согласела
спасела
украсела
обесела
весела
највесела
повесела
месела
замесела
несела
занесела
нанесела
внесела
однесела
поднесела
пренесела
разнесела
изнесела
принесела
донесела
придонесела
понесела
пронесела
снесела
тресела
затресела
потресела
протресела
стресела
растресела
висела
зависела
извисела
кисела
најкисела
покисела
косела
покосела
пркосела
носела
сносела
росела
проросела
просела
запросела
испросела
апсела
уапсела
замрсела
кусела
вкусела
скусела
тела
даватела
багатела
збогатела
претседатела
пријатела
непријатела
клатела
заклатела
платела
наплатела
доплатела
исплатела
претплатела
отплатела
уплатела
донатела
патела
пропатела
упатела
баратела
вратела
одвратела
повратела
кратела
скратела
пратела
препратела
допратела
испратела
фатела

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu