Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
малезискине - баранине
малезискине
полинезискине
индонезискине
телевизискине
пензискине
сомалискине
австралискине
блискине
најблискине
поблискине
англискине
гевгелискине
хемискине
биохемискине
змискине
нискине
кенискине
деценискине
линискине
најнискине
колонискине
понискине
симфонискине
тунискине
терапискине
олимпискине
утопискине
трпезарискине
маларискине
канцеларискине
парискине
либерискине
нигерискине
галерискине
серискине
батерискине
бактерискине
артерискине
емпирискине
сирискине
теорискине
лабораторискине
територискине
историскине
предисторискине
геометрискине
австрискине
индустрискине
комисискине
финансискине
партискине
софискине
анархискине
хиерархискине
делегацискине
дестинацискине
администрацискине
аконтацискине
полицискине
маврицискине
инвестицискине
акцискине
реакцискине
инспекцискине
дирекцискине
агенцискине
конференцискине
институцискине
занаетчискине
шегаџискине
фиџискине
уругвајскине
малајскине
јамајскине
рајскине
китајскине
егејскине
сиднејскине
гвинејскине
пиринејскине
брунејскине
хебрејскине
еврејскине
корејскине
војскине
херојскине
фудбалскине
бегалскине
сенегалскине
португалскине
непалскине
кралскине
шталскине
израелскине
ангелскине
земјоделскине
анѓелскине
орелскине
селскине
бриселскине
претседателскине
пријателскине
непријателскине
владетелскине
мотелскине
хотелскине
венецуелскине
автомобилскине
бразилскине
стилскине
глаголскине
анголскине
монголскине
колскине
полскине
битолскине
дамскине
јамскине
исламскине
панамскине
виетнамскине
програмскине
драмскине
бахамскине
саемскине
академскине
земскине
системскине
парфемскине
зимскине
ескимскине
римскине
филмскине
дипломскине
економскине
астрономскине
гастрономскине
аеродромскине
атомскине
анатомскине
албумскине
медиумскине
датумскине
шумскине
либанскине
албанскине
кубанскине
јаванскине
никарагванскине
тајванскине
боцванскине
ганскине
органскине
неорганскине
данскине
јорданскине
суданскине
граѓанскине
океанскине
чилеанскине
гвајанскине
индијанскине
италјанскине
американскине
порториканскине
африканскине
мексиканскине
балканскине
најбалканскине
мароканскине
миланскине
планскине
атланскине
евроатланскине
љубљанскине
муслиманскине
романскине
германскине
вирманскине
бурманскине
апартманскине
конгоанскине
тогоанскине
водостопанскине
шпанскине
иранскине
тиранскине
дојранскине
странскине
босанскине
британскине
мавританскине
пакистанскине
авганистанскине
бутанскине
тахиќанскине
папуанскине
перуанскине
кочанскине
венскине
словенскине
југословенскине
рентгенскине
женскине
виенскине
хигиенскине
манекенскине
одделенскине
вселенскине
членскине
заменскине
јеменскине
временскине
семенскине
именскине
теренскине
есенскине
ресенскине
поштенскине
сценскине
украинскине
судбинскине
винскине
свинскине
бахреинскине
должинскине
бензинскине
даблинскине
долинскине
плинскине
дисциплинскине
топлинскине
берлинскине
витаминскине
моминскине
планинскине
апенинскине
филипинскине
санмаринскине
старинскине
утринскине
висинскине
атинскине
двотретинскине
аргентинскине
животинскине
неготинскине
палестинскине
вистинскине
приштинскине
општинскине
суштинскине
финскине
медицинскине
далечинскине
причинскине
мајчинскине
височинскине
шинскине
габонскине
лисабонскине
нагонскине
македонскине
лондонскине
реонскине
зонскине
сезонскине
визонскине
гарнизонскине
озонскине
авионскине
милионскине
законскине
незаконскине
цејлонскине
јапонскине
баронскине
електронскине
вашингтонскине
бетонскине
архитектонскине
телефонскине
грамофонскине
солунскине
камерунскине
кампањскине
свињскине
коњскине
оскине
коскине
прилепскине
загрепскине
штипскине
пробиштипскине
етиопскине
скопскине
европскине
тропскине
српскине
дебарскине
рибарскине
пиварскине
гостиварскине
варварскине
унгарскине
бугарскине
другарскине
најдругарскине
календарскине
лекарскине
библиотекарскине
сликарскине
банкарскине
доларскине
шумарскине
денарскине
новинарскине
градинарскине
планинарскине
морнарскине
свињарскине
кипарскине
театарскине
амфитеатарскине
поштарскине
царскине
швајцарскине
месечарскине
трагичарскине
логичарскине
јазичарскине
физичарскине
музичарскине
комичарскине
граничарскине
автомеханичарскине
хроничарскине
електричарскине
класичарскине
математичарскине
козметичарскине
политичарскине
тактичарскине
романтичарскине
оптичарскине
пластичарскине
акустичарскине
графичарскине
коњушарскине
врскине
обврскине
дрскине
најдрскине
подрскине
верскине
ѕверскине
нигерскине
калуѓерскине
езерскине
фризерскине
премиерскине
шанкерскине
пензионерскине
акционерскине
функционерскине
камперскине
аматерскине
аквизитерскине
актерскине
волонтерскине
министерскине
дистрибутерскине
компјутерскине
атмосферскине
танчерскине
ирскине
заирскине
сибирскине
алжирскине
манастирскине
дворскине
изворскине
затворскине
црногорскине
амбасадорскине
андорскине
спонзорскине
морскине
поморскине
прекуморскине
реформаторскине
донаторскине
авторскине
инспекторскине
директорскине
сингапурскине
турскине
хрватскине
делегатскине
кандидатскине
адвокатскине
догматскине
тематскине
систематскине
шематскине
климатскине
дипломатскине
автоматскине
телепатскине
братскине
демократскине
резултатскине
терапевтскине
тибетскине
креветскине
светскине
енергетскине
електроенергетскине
детскине
геодетскине
атлетскине
магнетскине
генетскине
фонетскине
поетскине
египетскине
теоретскине
диететскине
антиквитетскине
факултетскине
синтетскине
естетскине
буџетскине
хаитскине
бандитскине
космополитскине
кувајтскине
архитектскине
диригентскине
студентскине
идиотскине
шкотскине
еротскине
спортскине
автобускине
рускине
белорускине
францускине
телеграфскине
географскине
библиографскине
дактилографскине
етнографскине
фотографскине
хрваткине
слаткине
најслаткине
послаткине
краткине
најкраткине
пократкине
сметкине
реткине
береткине
најреткине
пореткине
теткине
биткине
виткине
највиткине
повиткине
питкине
архитекткине
милитанткине
откине
обработкине
преработкине
изработкине
доработкине
соработкине
воткине
војвоткине
поткине
кроткине
најкроткине
покроткине
садисткине
оптимисткине
економисткине
алпинисткине
телефонисткине
артисткине
спортисткине
груткине
укине
букине
азбукине
неукине
кукине
одлукине
	
внукине
штукине
дактилографкине
фотографкине
давачкине
издавачкине
подривачкине
словачкине
добавувачкине
дувачкине
загадувачкине
изведувачкине
изнендувачкине
истражувачкине
загрижувачкине
најзагрижувачкине
позагрижувачкине
вложувачкине
привлекувачкине
натпреварувачкине
обесхрабрувачкине
вознемирувачкине
смирувачкине
патувачкине
испитувачкине
застрашувачкине
заглушувачкине
предлагачкине
трагачкине
водачкине
напаѓачкине
опаѓачкине
возачкине
скијачкине
тркачкине
нуркачкине
пеглачкине
пољачкине
значкине
близначкине
јуначкине
преговарачкине
играчкине
ирачкине
избирачкине
борачкине
гласачкине
вештачкине
пешачкине
мртовечкине
човечкине
нечовечкине
важечкине
неважечкине
лежечкине
малечкине
најмалечкине
помалечкине
светлечкине
паланечкине
словенечкине
стоечкине
постоечкине
непостоечкине
кавадаречкине
боречкине
слабичкине
уредбичкине
вежбичкине
жалбичкине
желбичкине
државичкине
кукавичкине
главичкине
славичкине
бравичкине
шегичкине
брадичкине
водичкине
жичкине
грижичкине
кожичкине
јазичкине
физичкине
нервозичкине
музичкине
ревиичкине
пензиичкине
академиичкине
змиичкине
линиичкине
колониичкине
терапиичкине
канцелариичкине
батериичкине
бактериичкине
артериичкине
теориичкине
териториичкине
професиичкине
земјичкине
рекичкине
банкичкине
меркичкине
коскичкине
нормаличкине
саличкине
републичкине
пегличкине
тегличкине
дозволичкине
количкине
католичкине
уличкине
дамичкине
јамичкине
динамичкине
керамичкине
шемичкине
сеизмичкине
асеизмичкине
зимичкине
климичкине
момичкине
гумичкине
струмичкине
шумичкине
коњаничкине
ботаничкине
механичкине
предавничкине
продавничкине
претставничкине
деловничкине
бунтовничкине
заедничкине
службеничкине
сопственичкине
женичкине
иселеничкине
осаменичкине
вазничкине
казничкине
железничкине
извозничкине
виничкине
благајничкине
тајничкине
војничкине
болничкине
соперничкине
говорничкине
соговорничкине
усничкине
етничкине
заштитничкине
работничкине
соработничкине
техничкине
биотехничкине
агротехничкине
биротехничкине
помошничкине
коњичкине
боичкине
супичкине
паричкине
фабричкине
атмосферичкине
искричкине
форичкине
касичкине
кесичкине
платичкине
граматичкине
математичкине
информатичкине
етичкине
козметичкине
херметичкине
генетичкине
синетичкине
синтетичкине
штетичкине
аналитичкине
политичкине
питичкине
галактичкине
тактичкине
фактичкине
арктичкине
античкине
работичкине
оптичкине
цртичкине
садистичкине
песимистичкине
оптимистичкине
алпинистичкине
документаристичкине
статистичкине
артистичкине
анархистичкине
устичкине
акустичкине
наутичкине
поштичкине
куќичкине
струичкине
графичкине
кофичкине
рачичкине
чашичкине
душичкине
механикчкине
точкине
брчкине
грчкине
чикашкине
машкине
хашкине
жабешкине
бебешкине
норвешкине
бангладешкине
жешкине
најжешкине
пожешкине
белешкине
забелешкине
велешкине
телешкине
вртелешкине
пилешкине
грешкине
тешкине
стратешкине
најтешкине
малтешкине
потешкине
вртешкине
чешкине
момчешкине
кучешкине
радовишкине
нишкине
велшкине
хелсиншкине
демагошкине
влошкине
геолошкине
идеолошкине
теолошкине
археолошкине
биолошкине
кардиолошкине
епидемиолошкине
бактериолошкине
социолошкине
еколошкине
нееколошкине
гинеколошкине
токсиколошкине
хронолошкине
технолошкине
зоолошкине
антрополошкине
невролошкине
астролошкине
графолошкине
морфолошкине
психолошкине
бруцошкине
поддршкине
издршкине
њујоршкине
луксембуршкине
хируршкине
грмушкине
струшкине
лине
фудбалине
фестивалине
идеалине
материјалине
потенцијалине
бакалине
вертикалине
бокалине
вокалине
локалине
малине
децималине
најмалине
помалине
нормалине
оригиналине
дијагоналине
интернационалине
генералине
минералине
коралине
моралине
салине
деталине
металине
шталине
каблине
аглине
пеглине
теглине
иглине
подлине
белине
најбелине
побелине
ангелине
неделине
моделине
уделине
анѓелине
паралелине
смелине
најсмелине
посмелине
врелине
најврелине
поврелине
зрелине
најзрелине
позрелине
веселине
највеселине
повеселине
киселине
најкиселине
покиселине
давателине
претседателине
пријателине
непријателине
барателине
испорачателине
владетелине
родителине
жителине
бранителине
исполнителине
дарителине
доверителине
доносителине
известителине
вршителине
мотелине
хотелине
целине
злине
најзлине
позлине
автомобилине
вилине
жилине
милине
најмилине
помилине
гнилине
пилине
силине
бацилине
дозволине
голине
глаголине
идолине
виолине
колине
школине
портпаролине
бандеролине
контролине
солине
алкохолине
топлине
најтоплине
потоплине
орлине
смислине
светлине
најсветлине
посветлине
котлине
модулине
кулине
мускулине
нулине
тулине
мине
дамине
замине
јамине
камине
ламине
намине
милиграмине
килограмине
програмине
самине
догмине
надмине
седмине
одмине
поодмине
емине
заемине
саемине
бадемине
бедемине
приемине
амблемине
проблемине
големине
преголемине
најголемине
поголемине
немине
глувонемине
кремине
премине
опремине
темине
системине
екосистемине
парфемине
шемине
размине
измине
примитивизмине
аматеризмине
зимине
ескимине
климине
поимине
комине
дипломине
момине
економине
агрономине
астрономине
гастрономине
помине
попомине
ромине
аромине
аеродромине
тромине
атомине
анатомине
алармине
фармине
фирмине
формине
реформине
стрмине
најстрмине
пострмине
урмине
бурмине
осмине
астмине
албумине
гумине
изумине
универзумине
медиумине
алуминиумине
румине
сумине
датумине
шумине
нине
грабанине
изгребанине
вежбанине
извежбанине
пробанине
испробанине
урбанине
даванине
задаванине
наддаванине
оддаванине
предаванине
раздаванине
издаванине
создаванине
додаванине
подаванине
продаванине
препродаванине
распродаванине
јаванине
    
дојаванине
познаванине
запознаванине
препознаванине
распознаванине
преправанине
поправанине
расправанине
исправанине
ставанине
оставанине
доставанине
среќаванине
венчаванине
решаванине
налеванине
прелеванине
разлеванине
излеванине
долеванине
полеванине
пролеванине
засмеванине
насмеванине
исмеванине
доспеванине
загреванине
подгреванине
прегреванине
изгреванине
огреванине
креванине
поткреванине
гоштеванине
забиванине
набиванине
одбиванине
подбиванине
збиванине
разбиванине
избиванине
обиванине
добиванине
здобиванине
придобиванине
побиванине
пробиванине
убиванине
завиванине
одвиванине
развиванине
уживанине
изгниванине
впиванине
подриванине
прекриванине
прикриванине
покриванине
сокриванине
откриванине
разоткриванине
уриванине
кованине
закованине
прикованине
окованине
искованине
откованине
поткованине
основанине
ограбуванине
загребуванине
изгребуванине
употребуванине
злоупотребуванине
надробуванине
раздробуванине
издробуванине
пробуванине
испробуванине
онеспособуванине
набавуванине
јавуванине
најавуванине
објавуванине
одјавуванине
изјавуванине
пријавуванине
појавуванине
поплавуванине
поздравуванине
преправуванине
поправуванине
справуванине
исправуванине
управуванине
спротивставуванине
доставуванине
изоставуванине
поедноставуванине
поставуванине
запоставуванине
воспоставуванине
претпоставуванине
составуванине
претставуванине
искривуванине
благословуванине
востановуванине
обновуванине
подготвуванине
изготвуванине
приготвуванине
жртвуванине
негуванине
дуванине
загадуванине
уназадуванине
заладуванине
разладуванине
надуванине
надокнадуванине
заградуванине
вградуванине
надградуванине
преградуванине
разградуванине
изградуванине
оградуванине
доградуванине
всадуванине
пресадуванине
досадуванине
оправдуванине
обезбедуванине
победуванине
убедуванине
разубедуванине
заведуванине
наведуванине
одведуванине
преведуванине
разведуванине
изведуванине
произведуванине
приведуванине
воведуванине
доведуванине
поведуванине
проведуванине
спроведуванине
сведуванине
одгледуванине
прегледуванине
разгледуванине
изгледуванине
прогледуванине
согледуванине
наредуванине
навредуванине
повредуванине
одредуванине
прередуванине
разредуванине
споредуванине
проредуванине
унапредуванине
средуванине
уредуванине
поседуванине
предвидуванине
најдуванине
пронајдуванине
набодуванине
избодуванине
ослободуванине
прободуванине
прилагодуванине
оплодуванине
разонодуванине
потврдуванине
утврдуванине
разбудуванине
возбудуванине
побудуванине
набљудуванине
изнудуванине
принудуванине
понудуванине
расудуванине
пресудуванине
осудуванине
досудуванине
просудуванине
уважуванине
кажуванине
закажуванине
презакажуванине
прикажуванине
докажуванине
покажуванине
раскажуванине
искажуванине
откажуванине
укажуванине
ублажуванине
истражуванине
наежуванине
забележуванине
одбележуванине
прибележуванине
обележуванине
задвижуванине
раздвижуванине
придвижуванине
понижуванине
задолжуванине
издолжуванине
продолжуванине
обожуванине
обложуванине
вложуванине
одложуванине
подложуванине
разложуванине
изложуванине
размножуванине
задржуванине
поддржуванине
издржуванине
воздржуванине
придржуванине
здружуванине
раздружуванине
придружуванине
заокружуванине
опкружуванине
вооружуванине
образуванине
преобразуванине
дообразуванине
поразуванине
превезуванине
извезуванине
увезуванине
загризуванине
одгризуванине
прегризуванине
изгризуванине
ползуванине
исползуванине
забрзуванине
избрзуванине
побрзуванине
врзуванине
заврзуванине
обврзуванине
одврзуванине
преврзуванине
изврзуванине
поврзуванине
сврзуванине
засмејуванине
насмејуванине
исмејуванине
запејуванине
препејуванине
опејуванине
пропејуванине
распејуванине
испејуванине
натпејуванине
отпејуванине
загрејуванине
подгрејуванине
прегрејуванине
огрејуванине
засејуванине
просејуванине
раздвојуванине
издвојуванине
одвојуванине
подвојуванине
освојуванине
посвојуванине
задојуванине
надојуванине

подојуванине
успокојуванине
припојуванине
спојуванине
преспојуванине
набројуванине
одбројуванине
пребројуванине
избројуванине
постројуванине
заплакуванине
оплакуванине
расплакуванине
исплакуванине
пакуванине
спакуванине
распакуванине
посакуванине
најпосакуванине
лекуванине
облекуванине
завлекуванине
навлекуванине
одвлекуванине
подвлекуванине
извлекуванине
привлекуванине
вовлекуванине
повлекуванине
провлекуванине
свлекуванине
запекуванине
препекуванине
испекуванине
најиспекуванине
нарекуванине
одрекуванине
изрекуванине
засекуванине
расекуванине
пресекуванине
исекуванине
отсекуванине
пречекуванине
очекуванине
дочекуванине
неочекуванине
понеочекуванине
исчекуванине
развикуванине
извикуванине
предизвикуванине
довикуванине
повикуванине
отповикуванине
свикуванине
обликуванине
одликуванине
компликуванине
пресликуванине
отсликуванине
фабрикуванине
критикуванине
искритикуванине
квалификуванине
неквалификуванине
преквалификуванине
најквалификуванине
доквалификуванине
верификуванине
класификуванине
фалсификуванине
идентификуванине
неидентификуванине
толкуванине
исвиркуванине
изискуванине
заплеткуванине
завиткуванине
навиткуванине
одвиткуванине
подвиткуванине
превиткуванине
развиткуванине
извиткуванине
свиткуванине
избуткуванине
запукуванине
распукуванине
испукуванине
опљачкуванине
разгалуванине
погалуванине
намалуванине
одделуванине
определуванине
распределуванине
разделуванине
доделуванине
поделуванине
пожелуванине
населуванине
вселуванине
развеселуванине
преселуванине
иселуванине
доселуванине
отселуванине
милуванине
силуванине
присилуванине
дозволуванине
заобиколуванине
школуванине
затоплуванине
замислуванине
обмислуванине
премислуванине
размислуванине
измислуванине
предомислуванине
помислуванине
промислуванине
смислуванине
осмислуванине
засветлуванине
расветлуванине
осветлуванине
намамуванине
измамуванине
зголемуванине
опремуванине
преснимуванине
позајмуванине
најмуванине
изнајмуванине
загрмуванине
прогрмуванине
рануванине
брануванине
забрануванине
одбрануванине
отстрануванине
нахрануванине
прехрануванине
прихрануванине
исхрануванине
грабнуванине
одбегнуванине
пребегнуванине
избегнуванине
побегнуванине
легнуванине
впрегнуванине
засегнуванине
досегнуванине
вреднуванине
обезвреднуванине
наводнуванине
обелоденуванине
пленуванине
запленуванине
расчленуванине
менуванине
заменуванине
наменуванине
одменуванине
разменуванине
изменуванине
именуванине
наименуванине
применуванине
опоменуванине
променуванине
сменуванине
преценуванине
оценуванине
проценуванине
потценуванине
уценуванине
казнуванине
испразнуванине
обвинуванине
соединуванине
бакнуванине
истакнуванине
поттикнуванине
проколнуванине
засолнуванине
израмнуванине
затемнуванине
спомнуванине
прогонуванине
сонуванине
дупнуванине
разурнуванине
објаснуванине
разјаснуванине
изјаснуванине
појаснуванине
израснуванине
стеснуванине
втиснуванине
потиснуванине
наметнуванине
вметнуванине
пресретнуванине
збунуванине
побунуванине
почнуванине
започнуванине
отпочнуванине
зачепуванине
    
отчепуванине
закопуванине
вкопуванине
прекопуванине
раскопуванине
ископуванине
откопуванине
вклопуванине
склопуванине
исцрпуванине
купуванине
откупуванине
поткупуванине
пребаруванине
побаруванине
раскрваруванине
остваруванине
пазаруванине
занемаруванине
застаруванине
одобруванине
подобруванине
одмеруванине
премеруванине
измеруванине
вознемируванине
рашируванине
прошируванине
озборуванине
загоруванине
прегоруванине
разгоруванине
изгоруванине
догоруванине
согоруванине
разоруванине
прекоруванине
покоруванине
укоруванине
оспоруванине
успоруванине
повторуванине
нагласуванине
прегласуванине
разгласуванине
изгласуванине
прогласуванине
спасуванине
украсуванине
стасуванине
достасуванине
обесуванине
занесуванине
нанесуванине
внесуванине
однесуванине
поднесуванине
пренесуванине
разнесуванине
изнесуванине
принесуванине
донесуванине
придонесуванине
понесуванине
пронесуванине
снесуванине
извисуванине
бојадисуванине
бендисуванине
стопанисуванине
жигосуванине
бојосуванине
уапсуванине
маѓепсуванине
замрсуванине
вкусуванине
скусуванине
заклатуванине
упатуванине
скратуванине
запечатуванине
препечатуванине
испечатуванине
отпечатуванине
ветуванине
советуванине
пресметуванине
угнетуванине
оптеретуванине
растеретуванине
посетуванине
оштетуванине
емитуванине
испитуванине
воспитуванине
заштитуванине
восхитуванине
почитуванине
бунтуванине
заработуванине
обработуванине
вработуванине
одработуванине
преработуванине
разработуванине
изработуванине
доработуванине
соработуванине
осрамотуванине
скротуванине
стартуванине
завртуванине
навртуванине
одвртуванине
превртуванине
извртуванине
свртуванине
зацртуванине
нацртуванине
прецртуванине
доцртуванине
потцртуванине
известуванине
преместуванине
надоместуванине
поместуванине
обесчестуванине
искористуванине
пречистуванине
прочистуванине
исчистуванине
нагостуванине
зацврстуванине
вкрстуванине
прекрстуванине
налутуванине
разлутуванине
уништуванине
соопштуванине
вшприцуванине
чуванине
зачуванине
качуванине
закачуванине
прикачуванине
покачуванине
откачуванине
намачуванине
измачуванине
помачуванине
изедначуванине
означуванине
дозначуванине
нарачуванине
врачуванине
порачуванине
препорачуванине
испорачуванине
залечуванине
излечуванине
згмечуванине
препречуванине
попречуванине
спречуванине
преувеличуванине
ограничуванине
причуванине
замолчуванине
премолчуванине
линчуванине
предочуванине
соочуванине
сочуванине
насочуванине
закопчуванине
откопчуванине
изарчуванине
поарчуванине
исчуванине
згрутчуванине
научуванине
обучуванине
подучуванине
изучуванине
заклучуванине
вклучуванине
приклучуванине
исклучуванине
поучуванине
прашуванине
запрашуванине
застрашуванине
вдишуванине
лишуванине
занишуванине
разнишуванине
пишуванине
запишуванине
впишуванине
препишуванине
припишуванине
опишуванине
пропишуванине
испишуванине
отпишуванине
потпишуванине
опустошуванине
завршуванине
извршуванине
довршуванине
усовршуванине
свршуванине
прекршуванине
докршуванине
скршуванине
искршуванине
заглушуванине
сослушуванине
одмаганине
помаганине
траганине
пребеганине
избеганине
засеганине
лизганине
излизганине
пролизганине
диганине
подиганине
престиганине
пристиганине
достиганине
постиганине
енерганине
органине
струганине
иструганине
совладанине
оправданине
заповеданине
проповеданине
гледанине
одгледанине
прегледанине
разгледанине
изгледанине
прогледанине
согледанине
преданине
најпреданине
попреданине
ѕиданине
заѕиданине
соѕиданине
мрданине
размрданине
измрданине
гаѓанине
нагаѓанине
погаѓанине
граѓанине
белграѓанине
охриѓанине
преоѓанине
завеанине
одвеанине
развеанине
преживеанине
провеанине
океанине
леанине
налеанине
прелеанине
разлеанине
излеанине
долеанине
пролеанине
засмеанине
насмеанине
исмеанине
жнеанине
ожнеанине
пеанине
запеанине
препеанине
опеанине
пропеанине
распеанине
испеанине
доспеанине
натпеанине
отпеанине
греанине
загреанине
подгреанине
прегреанине
изгреанине
огреанине
созреанине
ветреанине
сеанине
засеанине
расеанине
просеанине
кажанине
закажанине
презакажанине
одкажанине
прикажанине
докажанине
покажанине
раскажанине
искажанине
откажанине
укажанине
залажанине
прелажанине
излажанине
бележанине
забележанине
одбележанине
прибележанине
обележанине
режанине
парижанине
издржанине
воздржанине
повоздржанине
стружанине
забрзанине
избрзанине
побрзанине
врзанине
обврзанине
необврзанине
државјанине
пијанине
најпијанине
попијанине
римјанине
постојанине
попостојанине
штипјанине
скопјанине
џваканине
изџваканине
заплаканине
исплаканине
шлаканине
зашлаканине
саканине
несаканине
најнесаканине
најсаканине
посаканине
чеканине
пречеканине
дочеканине
почеканине
виканине
развиканине
извиканине
предизвиканине
довиканине
повиканине
отповиканине
свиканине
сликанине
пресликанине
отсликанине
валканине
извалканине
поизвалканине
највалканине
повалканине
шминканине
нашминканине
чепканине
исчепканине
брканине
збрканине
избрканине
побрканине
исвирканине
турканине
дотурканине
протурканине
истурканине
плесканине
заплесканине
наплесканине
оплесканине
ракоплесканине
сплесканине
исплесканине
притисканине
стисканине
прсканине
распрсканине
заплетканине
четканине
исчетканине
витканине
завитканине
навитканине
одвитканине
подвитканине
превитканине
развитканине
извитканине
свитканине
бутканине
избутканине
пуканине
запуканине
распуканине
испуканине
суканине
засуканине
чуканине
изгрицканине
пљачканине
опљачканине
замачканине
душканине
издушканине
продушканине
тркаланине
дотркаланине
стркаланине
оттркаланине
пегланине
испегланине
стреланине
застреланине
простреланине
отстреланине
пиланине
закланине
воланине
фрланине
зафрланине
префрланине
дофрланине
расфрланине
исфрланине
натфрланине
отфрланине
потфрланине
весланине
одвесланине
извесланине
довесланине
луланине
залуланине
полуланине
туланине
искашланине
чешланине
прочешланине
исчешланине
манине
амандманине
земанине
заземанине
превземанине
одземанине
преземанине
изземанине
аранжманине
муслиманине
сниманине
пресниманине
приманине
поприманине
вирманине
пласманине
апартманине
бањанине
избањанине
атињанине
шлапанине
зашлапанине
тепанине
натепанине
претепанине
дотепанине
пипанине
пумпанине
копанине
закопанине
вкопанине
прекопанине
раскопанине
ископанине
откопанине
заспанине
натрупанине
ранине
баранине
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu