Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
мазен - кардиоваскуларен
мазен
размазен
најмазен
грдомазен
гломазен
помазен
куртоазен
запазен
претпазен
разен
заразен
противзаразен
бразен
своеобразен
преобразен
безобразен
вообразен
ракообразен
широкообразен
еднообразен
разнообразен
рамнообразен
српообразен
сообразен
целесообразен
нецелесообразен
несообразен
крстообразен
одразен
изразен
безизразен
најизразен
поизразен
мразен
замразен
намразен
омразен
голомразен
поразен
непоразен
празен
напразен
најпразен
попразен
полупразен
фазен
двофазен
монофазен
ибзен
љубезен
нељубезен
прељубезен
везен
завезен
навезен
превезен
развезен
извезен
довезен
повезен
увезен
ѓувезен
дезен
тркалезен
влезен
завлезен
навлезен
железен
излезен
безизлезен
произлезен
полезен
неполезен
најполезен
пополезен
општополезен
бесполезен
слезен
наслезен
послезен
помпезен
трезен
сезен
затезен
визен
девизен
безвизен
тиркизен
понизен
гризен
загризен
нагризен
одгризен
подгризен
изгризен
огризен
догризен
кризен
оризен
репризен
прецизен
непрецизен
најпрецизен
попрецизен
акцизен
концизен
најконцизен
поконцизен
молзен
намолзен
измолзен
солзен
насолзен
бессолзен
бронзен
возен
превозен
развозен
извозен
највозен
повозен
провозен
нервозен
најнервозен
понервозен
увозен
рогозен
дубиозен
религиозен
нерелигиозен
грандиозен
одиозен
студиозен
сериозен
несериозен
најсериозен
посериозен
мистериозен
куриозен
фуриозен
грациозен
прециозен
амбициозен
преамбициозен
најамбициозен
поамбициозен
малициозен
каприциозен
официозен
тенденциозен
претенциозен
непретенциозен
минуциозен
гликозен
скандалозен
фабулозен
небулозен
туберкулозен
антитуберкулозен
мускулозен
целулозен
гранулозен
скрупулозен
бескрупулозен
нескрупулозен
бесскрупулозен
скрофулозен
фамозен
венозен
волуменозен
гангренозен
авитаминозен
албуминозен
грипозен
грозен
загрозен
најзагрозен
згрозен
најгрозен
погрозен
малерозен
склерозен
серозен
канцерозен
ригорозен
порозен
непорозен
прозен
лепрозен
бравурозен
гламурозен
монструозен
виртуозен
колхозен
обврзен
контраверзен
контроверзен
перверзен
мрзен
клаузен
минхаузен
оберхаузен
шафхаузен
сојузен
сесојузен
леверкузен
слузен
баксузен
луксузен
најлуксузен
полуксузен
радиодифузен
конфузен
биен
забиен
набиен
фабиен
надбиен
одбиен
подбиен
пребиен
очебиен
збиен
разбиен
избиен
прибиен
обиен
шегобиен
добиен
здобиен
придобиен
побиен
пробиен
непробиен
убиен
самоубиен
виен
завиен
навиен
обвиен
надвиен
одвиен
подвиен
превиен
непревиен
развиен
неразвиен
недоразвиен
поразвиен
извиен
оѕвиен
вивиен
повиен
свиен
увиен
паризиен
ракиен
тенекиен
лиен
залиен
одлиен
ќелиен
жилиен
џулиен
миен
замиен
демиен
премиен
измиен
промиен
гниен
загниен
нагниен
згниен
изгниен
догниен
прогниен
жниен
зажниен
нажниен
наджниен
изжниен
ожниен
дожниен
пожниен
пиен
запиен
напиен
поднапиен
впиен
препиен
припиен
опиен
допиен
недопиен
пропиен
спиен
наспиен
распиен
преспиен
испиен
приспиен
поспиен
успиен
натпиен
отпиен
риен
вриен
превриен
извриен
довриен
зовриен
повриен
адриен
мериен
разриен
изриен
криен
закриен
прекриен
прикриен
покриен
напокриен
непокриен
сокриен
скриен
раскриен
нескриен
искриен
најскриен
затскриен
отскриен
откриен
неоткриен
разоткриен
новооткриен
лориен
триен
затриен
натриен
претриен
протриен
растриен
истриен
етиен
кретиен
партиен
хартиен
себастиен
стихиен
чиен
шиен
зашиен
нашиен
рашиен
вшиен
прешиен
пришиен
дошиен
пошиен
прошиен
сошиен
опшиен
исшиен
потшиен
јен
доајен
трајен
музејен
земјен
безземјен
приземјен
арјен
тјен
етјен
кретјен
нгујен
кен
манекен
хајнекен
викен
божикен
рикен
сарбрикен
америкен
схалкен
шалкен
вокен
стрептококен
рокен
барокен
марокен
скен
бурлескен
романескен
питорескен
гротескен
коскен
маткен
кеческечкен
точкен
лен
ален
бален
лумбален
глобален
вербален
вален
навален
билингвален
буквален
овален
гален
легален
нелегален
илегален
полулегален
разгален
погален
центрифугален
дален
страдален
дроздален
пирамидален
модален
синодален
збудален
побудален
феудален
идеален
реален
нереален
иреален
најреален
пореален
жален
зажален
нажален
прежален
непрежален
разжален
најжален
пожален
ужален
вазален
назален
верзален
универзален
трансверзален
каузален
лабијален
билабијален
адвербијален
ревијален
тривијален
колоквијален
жовијален
алувијален
дилувијален
флувијален
колегијален
радијален
мултимедијален
генијален
конгенијален
колонијален
церемонијален
патримонијален
материјален
нематеријален
феријален
меморијален
екваторијален
територијален
екстериторијален
бестијален
бронхијален
глацијален
спацијален
специјален
иницијален
официјален
неофицијален
полуофицијален
резиденцијален
преференцијален
диференцијален
есенцијален
потенцијален
егзистенцијален
провинцијален
социјален
асоцијален
антисоцијален
психосоцијален
парцијален
комерцијален
некомерцијален
терцијален
круцијален
	
лојален
нелојален
најлојален
полојален
кален
закален
чакален
прекален
фекален
радикален
порадикален
синдикален
физикален
музикален
немузикален
клерикален
вертикален
рустикален
алкален
вокален
интервокален
полувокален
локален
фокален
фискален
мален
намален
премален
минимален
мипимален
максимален
оптимален
децимален
аномален
термален
геотермален
нормален
абнормален
поднормален
ненормален
најнормален
понормален
формален
неформален
смален
несмален
сумален
анален
банален
канален
сигнален
феноменален
пенален
вагинален
оригинален
неоригинален
маргинален
оргинален
неоргинален
кардинален
криминален
номинален
терминален
финален
осминафинален
четвртфинален
полуфинален
махинален
дијагонален
зонален
регионален
меѓурегионален
тридимензионален
тродимензионален
ембрионален
конфесионален
професионален
непрофесионален
најнепрофесионален
најпрофесионален
попрофесионален
сензационален
национален
наднационален
мултинационален
антинационален
еднонационален
интернационален
транснационален
меѓунационален
рационален
нерационален
ирационален
најрационален
порационален
традиционален
кондиционален
функционален
нефункционален
мултифункционален
конвенционален
неконвенционален
егзистенционален
емоционален
пропорционален
непропорционален
институционален
вонинституционален
персонален
тонален
атонален
комунален
пален
запален
опален
епископален
спален
распален
испален
воспален
потпален
катарален
церебрален
интегрален
катедрален
либерален
полиберален
федерален
генерален
минерален
билатерален
унилатерален
трилатерален
мултилатерален
спирален
сакрален
орален
корален
морален
аморален
неморален
темпорален
пасторален
театрален
дијаметрален
спектрален
централен
маестрален
оркестрален
семестрален
триместрален
магистрален
неутрален
процедурален
плурален
рурален
натурален
структурален
гутурален
асален
парадоксален
колосален
палатален
пренатален
фатален
детален
најдетален
подетален
диетален
метален
центрипетален
фетален
орбитален
витален
највитален
повитален
дигитален
генитален
капитален
трансцендентален
амбиентален
ориентален
ментален
фундаментален
орнаментален
сакраментален
региментален
експериментален
сентиментален
моментален
монументален
инструментален
континентален
интерконтинентален
хоризонтален
фронтален
глотален
тотален
квартален
испартален
портален
стален
кристален
самостален
брутален
најбрутален
проштален
градуален
индивидуален
сензуален
консензуален
менструален
процесуален
сексуален
асексуален
бисексуален
хомосексуален
хетеросексуален
ритуален
спиритуален
контрактуален
интелектуален
евентуален
процентуален
концептуален
текстуален
фален
рафален
автокефален
најфален
триумфален
пофален
катастрофален
исфален
вестфален
епохален
матријархален
патријархален
пасхален
печален
спечален
венчален
прашален
паушален
блен
заоблен
гоблен
мевлен
глен
јаглен
замаглен
иглен
мадлен
елен
здебелен
гибелен
погибелен
обелен
побелен
делен
одделен
неодделен
неделен
двенеделен
четиринеделен
тринеделен
двонеделен
еднонеделен
минатонеделен
петнеделен
шестнеделен
неколкунеделен
определен
неопределен
поопределен
распределен
прераспределен
беспределен
разделен
неразделен
членоразделен
виделен
триделен
дводелен
доделен
ракоделен
едноделен
поделен
неподелен
троделен
петоделен
желен
нежелен
најжелен
пожелен
непожелен
најнепожелен
зелен
зимзелен
светлозелен
синозелен
темнозелен
жолтозелен
принципиелен
непринципиелен
артифициелен
мекелен
паралелен
мелен
намелен
премелен
темелен
втемелен
измелен
домелен
помелен
промелен
сомелен
осмелен
хмелен
нелен
акварелен
огнострелен
селен
населен
ненаселен
пренаселен
најнаселен
понаселен
раселен
вселен
невселен
развеселен
преселен
иселен
доселен
отселен
телен
последователен
багателен
трогателен
содржателен
показателен
влијателен
највлијателен
внимателен
невнимателен
повнимателен
признателен
непризнателен
мечтателен
претставителен
подготвителен
чувствителен
нечувствителен
пречувствителен
најчувствителен
сочувствителен
бесчувствителен
ослободителен
народноослободителен
националноослободителен
освежителен
забележителен
незабележителен
најзабележителен
позабележителен
задолжителен
незадолжителен
продолжителен
поразителен
воспалителен
задоволителен
незадоволителен
соблазнителен
обвинителен
дополнителен
исполнителен
сомнителен
несомнителен
објаснителен
појаснителен
олеснителен
успокоителен
осигурителен
спасителен
растителен
пречистителен
значителен
незначителен
позначителен
увеличителен
вклучителен
исклучителен
решителен
нерешителен
порешителен
утешителен
тантелен
стелен
пастелен
постелен
напостелен
распостелен
испостелен
крштелен
манауелен
визуелен
аудиовизуелен
мануелен
актуелен
неактуелен
најактуелен
поактуелен
виртуелен
хелен
мехелен
самоцелен
бесцелен
челен
начелен
пчелен
возлен
билен
варијабилен
лабилен
профитабилен
најпрофитабилен
респектабилен
рентабилен
нерентабилен
стабилен
нестабилен
најстабилен
постабилен
дискутабилен
дебилен
кредибилен
сензибилен
плозибилен
реверзибилен
флексибилен
нефлексибилен
пофлексибилен
компатибилен
контактибилен
конвертибилен
обилен
преобилен
изобилен
најобилен
мобилен
пообилен
вилен
правилен
неправилен
најправилен
поправилен
цивилен
сервилен
свилен
полусвилен
увилен
агилен
неагилен
најагилен
поагилен
предилен
родилен
породилен
милен
омилен
неомилен
најомилен
поомилен
смилен
умилен
сенилен
сексапилен
терилен
стерилен
крилен
четирикрилен
трикрилен
двокрилен
тврдокрилен
лекокрилен
еднокрилен
бескрилен
силен
засилен
насилен
ненасилен
пренасилен
изнасилен
несилен
пресилен
сесилен
исилен
присилен
    
неприсилен
најсилен
правосилен
рамносилен
посилен
фосилен
бессилен
обессилен
усилен
неусилен
тилен
етилен
светилен
полиетилен
сетилен
ацетилен
меркантилен
инфантилен
суптилен
мастилен
текстилен
профилен
бацилен
имбецилен
салицилен
зашилен
џејлен
клен
стаклен
никлен
очиклен
поклен
грклен
куклен
млен
намлен
премлен
измлен
домлен
помлен
промлен
сомлен
болен
заболен
позаболен
преболен
разболен
изразболен
безболен
најбезболен
побезболен
најболен
оболен
градоболен
умоболен
поболен
карболен
волен
неволен
своеволен
безволен
произволен
дозволен
недозволен
фриволен
слабоволен
доволен
задоволен
незадоволен
презадоволен
најзадоволен
самозадоволен
позадоволен
недоволен
предоволен
самодоволен
мрзоволен
зловолен
самоволен
поволен
неповолен
понеповолен
најповолен
поповолен
доброволен
аголен
четириаголен
триаголен
седумаголен
осумаголен
правоаголен
широкоаголен
рамноаголен
тапоаголен
остроаголен
петаголен
шестаголен
многуаголен
разголен
оголен
соголен
долен
надолен
здолен
најдолен
суводолен
подолен
удолен
наудолен
конзолен
колен
заколен
наколен
пеколен
обиколен
заобиколен
незаобиколен
околен
осоколен
опколен
исколен
молен
замолен
подмолен
премолен
измолен
помолен
смолен
засмолен
полен
двополен
бесполен
патролен
петролен
контролен
солен
асолен
несолен
најсолен
посолен
непосолен
бессолен
престолен
дистолен
систолен
алкохолен
безалкохолен
плен
марлен
грлен
чемберлен
верлен
орлен
фрлен
зафрлен
подзафрлен
префрлен
расфрлен
исфрлен
отфрлен
уфрлен
маслен
полномаслен
мислен
замислен
обмислен
необмислен
немислен
премислен
непремислен
размислен
измислен
предомислен
лекомислен
зломислен
помислен
недобромислен
промислен
непромислен
смислен
бесмислен
осмислен
двосмислен
недвосмислен
умислен
неумислен
светлен
засветлен
расветлен
осветлен
неосветлен
просветлен
фабулен
сомнамбулен
гулен
загулен
мускулен
мулен
пулен
иструлен
богохулен
чулен
член
четиричлен
тричлен
седумчлен
двочлен
седмочлен
едночлен
петочлен
шесточлен
петчлен
шестчлен
многучлен
шлен
прешлен
мишлен
бршлен
пршлен
мен
гамен
бигамен
полигамен
моногамен
пижамен
камен
рекламен
пламен
парламен
сламен
мамен
намамен
измамен
помамен
рамен
нерамен
најрамен
водорамен
панорамен
порамен
срамен
засрамен
бесрамен
најсрамен
посрамен
бессрамен
осамен
усамен
стамен
надмен
емен
заемен
взаемен
наемен
обемен
пообемен
божемен
земен
заземен
незаземен
наземен
обземен
завземен
превземен
надземен
одземен
подземен
неземен
преземен
непреземен
разземен
изземен
приземен
вонземен
сувоземен
доземен
средоземен
туѓоземен
црноземен
поземен
соземен
приемен
јемен
клемен
зголемен
занемен
онемен
ремен
бремен
времен
навремен
ненавремен
предвремен
своевремен
безвремен
привремен
правовремен
благовремен
долговремен
кратковремен
едновремен
разновремен
повремен
современ
несовремен
најсовремен
посовремен
истовремен
меѓувремен
прекувремен
дремен
задремен
надремен
кремен
неприпремен
опремен
неопремен
најопремен
поопремен
спремен
неспремен
тремен
стремен
екстремен
устремен
семен
бессемен
темен
најтемен
потемен
системен
полутемен
газмен
протоплазмен
имен
димен
бездимен
зимен
безимен
беззимен
лимен
сублимен
климен
пантомимен
псевдонимен
хомонимен
анонимен
синонимен
снимен
преснимен
едноимен
разноимен
поимен
стоимен
истоимен
пимен
евримен
примен
попримен
воспримен
фримен
збратимен
легитимен
нелегитимен
интимен
најинтимен
поинтимен
химен
позајмен
најмен
изнајмен
кејмен
сејмен
стојмен
вокмен
стокмен
туркмен
долмен
колмен
џентлмен
булмен
тјенанмен
домен
абдомен
бездомен
дводомен
еднодомен
неудомен
полакомен
ломен
преломен
главоломен
бродоломен
браколомен
вероломен
гороломен
вратоломен
феномен
биномен
автономен
помен
спомен
ромен
бромен
огромен
скромен
нескромен
најскромен
поскромен
промен
хромен
припитомен
спитомен
двотомен
птомен
чепмен
бармен
кармен
алармен
спајдермен
жермен
супермен
крмен
енормен
униформен
оформен
неоформен
бесформен
срмен
стрмен
смен
басмен
конгресмен
исмен
бизнисмен
писмен
неписмен
слабописмен
полуписмен
усмен
бетмен
фронтмен
отмен
пивотмен
преотмен
умен
гумен
игумен
неумен
разумен
неразумен
благоразумен
безумен
избезумен
изумен
најумен
глумен
одглумен
делумен
волумен
њумен
оумен
слабоумен
слободоумен
скудоумен
лекоумен
краткоумен
плиткоумен
малоумен
едноумен
поумен
тапоумен
бистроумен
остроумен
кусоумен
шоумен
румен
битумен
чумен
шумен
пошумен
куршумен
бесшумен
јачмен
сачмен
чешмен
бушмен
нен
анен
постојанен
литманен
малигнен
бенигнен
огнен
ленен
сточленен
каменен
пламенен
семенен
повоенен
    
казнен
крзнен
инен
путиаинен
рубинен
винен
пајажинен
хакинен
глинен
маслинен
ниеминен
ламаринен
хајнен
влакнен
сукнен
волнен
полуволнен
комнен
запомнен
несомнен
гумнен
атхезионен
ревизионен
емисионен
комисионен
трансмисионен
фисионен
перкусионен
дискусионен
инкубационен
елевационен
опсервационен
навигационен
облигационен
иригационен
ликвидационен
кандидационен
канализационен
стабилизационен
мобилизационен
стерилизационен
организационен
синхронизационен
поларизационен
аклиматизационен
амортизационен
компензационен
конверзационен
комуникационен
телекомуникационен
квалификационен
верификационен
ратификационен
идентификационен
фортификационен
провокационен
демаркационен
инсталационен
апелационен
релационен
асимилационен
вентилационен
дестилационен
осцилационен
изолационен
регулационен
триангулационен
артикулационен
циркулационен
акумулационен
термоакумулационен
популационен
дефлационен
рекламационен
информационен
санационен
асанационен
асигнационен
консигнационен
координационен
елиминационен
дискриминационен
кулминационен
аглутинационен
окупационен
репарационен
вибрационен
интеграционен
операционен
респирационен
концентрационен
касационен
вегетационен
гравитационен
агитационен
хабилитационен
консултационен
ориентационен
алиментационен
документационен
ротационен
евакуационен
ситуационен
дискреционен
екстрадиционен
експедиционен
реквизиционен
транзиционен
позиционен
композиционен
опозиционен
коалиционен
репетиционен
инвестиционен
акционен
редакционен
селекционен
проекционен
инспекционен
дезинфекционен
обдукционен
редукционен
индукционен
продукционен
репродукционен
копродукционен
егзекуционен
еволуционен
конституционен
раиконен
липонен
патронен
бессонен
ахонен
копнен
зрнен
уснен
платнен
сапунен
струнен
клашнен
брашнен
огњен
боен
одбоен
безбоен
четирибоен
обоен
двобоен
необоен
еднобоен
разнобоен
пробоен
непробоен
убоен
воен
завоен
паравоен
двоен
предвоен
раздвоен
нераздвоен
издвоен
одвоен
подвоен
неподвоен
удвоен
развоен
антивоен
повоен
присвоен
освоен
посвоен
усвоен
поствоен
гоен
згоен
угоен
најугоен
поугоен
доен
задоен
надоен
додоен
подоен
коен
покоен
спокоен
беспокоен
обеспокоен
неспокоен
поспокоен
успокоен
поуспокоен
упокоен
маркоен
лоен
наслоен
раслоен
повеќеслоен
гноен
загноен
нагноен
догноен
поен
апоен
напоен
припоен
опоен
слаткопоен
споен
преспоен
упоен
роен
нароен
броен
заброен
наброен
вброен
надброен
одброен
неброен
преброен
безброен
изброен
неизброен
најброен
доброен
малоброен
поброен
многуброен
прекуброен
изроен
кроен
закроен
накроен
прекроен
окроен
докроен
скроен
раскроен
искроен
пороен
троен
ситроен
цитроен
строен
настроен
растроен
престроен
построен
устроен
утроен
присоен
осоен
стоен
настоен
престоен
пристоен
непристоен
попристоен
достоен
недостоен
веродостоен
поверодостоен
удостоен
самостоен
несамостоен
постоен
непостоен
опстоен
претстоен
чоен
пен
апен
капен
закапен
накапен
докапен
прокапен
искапен
вкалапен
излапен
канапен
папен
незграпен
затапен
етапен
отапен
стапен
застапен
најзастапен
престапен
истапен
пристапен
непристапен
достапен
недостапен
постапен
верстапен
ферстапен
отстапен
неотстапен
лепен
залепен
налепен
одлепен
излепен
вилепен
прилепен
слепен
заслепен
ослепен
черепен
крепен
прикрепен
поткрепен
напоткрепен
степен
двостепен
првостепен
едностепен
постепен
второстепен
третостепен
шестстепен
цепен
зацепен
расцепен
исцепен
зачепен
отчепен
џепен
екипен
алипен
пипен
сипен
расипен
исипен
досипен
стереотипен
фототипен
штипен
иштипен
принципен
беспринципен
вилпен
пумпен
опен
скопен
нескопен
вклопен
преклопен
оклопен
склопен
расклопен
конопен
натопен
потопен
претпотопен
стопен
растопен
шопен
антверпен
крпен
закрпен
прикрпен
искрпен
претрпен
макотрпен
црпен
зацрпен
нацрпен
доцрпен
поцрпен
исцрпен
неисцрпен
најисцрпен
поисцрпен
аспен
гринспен
жоспен
дупен
издупен
купен
закупен
вкупен
севкупен
целокупен
откупен
поткупен
лупен
излупен
пупен
напупен
пропупен
распупен
групен
сирупен
крупен
најкрупен
покрупен
трупен
супен
рен
арен
барен
кибарен
варен
заварен
неварен
преварен
антикварен
недоварен
коварен
товарен
натоварен
претоварен
оптоварен
неоптоварен
преоптоварен
растоварен
истоварен
утоварен
крварен
раскрварен
сварен
несварен
стварен
нестварен
остварен
неостварен
вулгарен
највулгарен
угарен
сугарен
дарен
кадарен
некадарен
надарен
ненадарен
обдарен
бездарен
солидарен
легендарен
секундарен
благодарен
заблагодарен
неблагодарен
подарен
ударен
нуклеарен
термонуклеарен
неарен
линеарен
жарен
зажарен
вжарен
пожарен
противпожарен
опожарен
пазарен
бизарен
озарен
најарен
разјарен
фамилијарен
терцијарен
карен
бакарен
хипотекарен
викарен
пченкарен
ларен
скаларен
табеларен
веларен
јубиларен
капиларен
мекларен
протоколарен
моларен
поларен
супполарен
соларен
небуларен
увуларен
регуларен
нерегуларен
сингуларен
модуларен
разуларен
конзуларен
спектакуларен
молекуларен
секуларен
перпендикуларен
циркуларен
васкуларен
кардиоваскуларен
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu