Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
позачестените - позвучните
позачестените
обесчестените
користените
искористените
неискористените
чистените
пречистените
прочистените
нерасчистените
исчистените
неисчистените
нагостените
костените
ожалостените
простените
зацврстените
прицврстените
крстените
вкрстените
прекрстените
прстените
лутените
налутените
разлутените
расцутените
нафтените
свештените
вжештените
поништените
уништените
потиштените
изнемоштените
соопштените
пуштените
запуштените
напуштените
препуштените
опуштените
допуштените
недопуштените
попуштените
пропуштените
спуштените
распуштените
испуштените
отпуштените
надуените
затруените
отруените
пцуените
чуените
нечуените
прочуените
кафените
цените
прецените
оцените
скапоцените
најскапоцените
поскапоцените
процените
сцените
потцените
уцените
качените
закачените
прикачените
покачените
искачените
откачените
лачените
наоблачените
излачените
мачените
намачените
измачените
помачените
изедначените
значените
назначените
означените
преиначените
изопачените
врачените
зрачените
озрачените
свечените
лечените
оддалечените
најоддалечените
пооддалечените
залечените
облечените
необлечените
соблечените
влечените
завлечените
навлечените
одвлечените
подвлечените
извлечените
привлечените
вовлечените
одолговлечените
повлечените
провлечените
свлечените
излечените
гмечените
згмечените
печените
запечените
најзапечените
позапечените
непечените
препечените
најпрепечените
попрепечените
најпечените
новопечените
попечените
испечените
најиспечените
поиспечените
речените
наречените
таканаречените
самонаречените
противречените
изречените
пречените
препречените
попречените
спречените
сечените
засечените
расечените
пресечените
исечените
отсечените
течените
затечените
претечените
отечените
дотечените
потечените
протечените
истечените
оттечените
вообичените
невообичените
жичените
преувеличените
разграничените
ограничените
осомничените
бричените
избричените
молчените
замолчените
премолчените
толчените
столчените
истенчените
кочените
закочените
поплочените
воочените
соочените
орочените
насочените
посочените
точените
наточените
преточените
отточените
зграпчените
дупчените
продупчените
испупчените
рчените
арчените
изарчените
поарчените
распарчените
огорчените
згрутчените
учените
научените
обучените
подучените
неучените
изучените
приучените
најучените
одлучените
заклучените
вклучените
приклучените
склучените
исклучените
случените
доучените
поучените
плашените
заплашените
преплашените
исплашените
уплашените
осиромашените
промашените
прашените
запрашените
застрашените
решените
грешените
згрешените
погрешените
нерешените
разрешените
тешените
утешените
возвишените
вдишените
издишените
лишените
влошените
трошените
дотрошените
потрошените
истрошените
опустошените
вршените
завршените
незавршените
извршените
неизвршените
довршените
недовршените
совршените
усовршените
свршените
несвршените
кршените
прекршените
докршените
скршените
искршените
бушените
избушените
гушените
загушените
задушените
заглушените
пушените
запушените
допушените
пропушените
испушените
рушените
нарушените
разрушените
срушените
исушените
важните
одважните
неважните
најважните
полноважните
поважните
багажните
сондажните
продажните
малопродажните
купопродажните
лажните
влажните
мажните
немажните
омажните
неомажните
гаражните
најтиражните
долгометражните
истражните
предистражните
фуражните
тажните
етажните
најтажните
монтажните
потажните
неизбежните
надежните
најнадежните
градежните
надлежните
ненадлежните
нежните
најнежните
понежните
снежните
доцнежните
подоцнежните
крајбрежните
бубрежните
мрежните
запрежните
платежните
претежните
движните
недвижните
подвижните
неподвижните
најподвижните
поподвижните
ближните
приближните
најприближните
книжните
безгрижните
верижните
престижните
најпрестижните
попрестижните
достижните
недостижните
должните
надолжните
недолжните
кожните
поткожните
заложните

одложните
неодложните
сложните
можните
неможните
возможните
невозможните
ножните
јужните
најјужните
појужните
заслужните
најзаслужните
услужните
нужните
најнужните
задружните
придружните
кружните
окружните
полукружните
оружните
базните
вазните
нагазните
казните
приказните
доказните
сказните
отказните
млазните
мазните
најмазните
помазните
разните
заразните
дразните
раздразните
разноразните
празните
најпразните
попразните
испразните
фазните
љубезните
нељубезните
увезните
тркалезните
влезните
железните
излезните
полезните
најполезните
пополезните
бесполезните
затезните
визните
девизните
кризните
прецизните
непрецизните
најпрецизните
попрецизните
акцизните
концизните
најконцизните
поконцизните
нејзните
возните
превозните
извозните
највозните
коловозните
повозните
нервозните
најнервозните
понервозните
увозните
религиозните
грандиозните
сериозните
несериозните
најсериозните
посериозните
мистериозните
грациозните
амбициозните
најамбициозните
поамбициозните
тенденциозните
скандалозните
фамозните
грипозните
грозните
најгрозните
погрозните
ригорозните
порозните
непорозните
гламурозните
монструозните
сврзните
контроверзните
најконтроверзните
перверзните
сојузните
лузните
луксузните
најлуксузните
полуксузните
радиодифузните
конфузните
федаините
покраините
бините
бабините
кабините
слабините
судбините
трибините
особините
србините
турбините
убавините
славините
обвините
пингвините
невините
рушевините
извините
кривините
белковините
половините
имовините
новините
бановините
суровините
осовините
маргините
дините
владините
невладините
антивладините
провладините
падините
градините
обедините
дедините
поедините
соедините
средините
муџахедините
ѕидините
годините
господините
тврдините
протеините
должините
содржините
магазините
незините
близините
низините
нејзините
бензините
брзините
прекините
	
мајкините
ќеркините
облините
киселините
пчелините
долините
околините
дисциплините
топлините
светлините
котлините
мините
амфетамините
витамините
големините
премините
помините
термините
билјанините
планините
главнините
иднините
роднините
ткаенините
апенините
тестенините
недвижнините
празнините
престолнините
наедмнините
наемнините
отпремнините
закупнините
испратнините
зафатнините
покуќнините
годишнините
воините
филипините
ископините
варварините
бугарините
патарините
старините
царините
оцарините
балерините
ширините
витрините
сините
гласините
висините
најсините
токсините
посините
русините
пукнатините
урнатините
евтините
најевтините
поевтините
шестотините
четиристотините
седумстотините
осумстотините
петстотините
вистините
невистините
пустините
ефтините
поефтините
вештините
жештините
горештините
општините
суштините
домаќините
руините
фините
најфините
делфините
пофините
магацините
вакцините
чините
зачините
начините
далечините
количините
причините
мајчините
длабочините
сочините
височините
турчините
абориџините
шините
машините
старешините
површините
комбајните
благајните
киноблагајните
дизајните
сјајните
најсјајните
посјајните
сознајните
крајните
бескрајните
трајните
нетрајните
најтрајните
долготрајните
најдолготрајните
подолготрајните
дотрајните
краткотрајните
потрајните
истрајните
тајните
најтајните
потајните
сообраќајните
значајните
безначајните
најзначајните
позначајните
стечајните
очајните
случајните
ненадејните
идејните
јубилејните
семејните
најтрофејните
убијните
бојните
безбојните
војните
двојните
развојните
покојните
спокојните
поспокојните
гнојните
опојните
бројните
безбројните
најбројните
малобројните
побројните
многубројните
најмногубројните
помногубројните
прекубројните
малубројните
поројните
престојните
пристојните
непристојните
најпристојните
попристојните
достојните
недостојните
веродостојните
самостојните
постојните
претстојните
бујните
вујните
кујните
струјните
најструјните
пострујните
нечујните
акните
јакните
виндјакните
лекните
божикните
глобалните
вербалните
соблекувалните
легалните
нелегалните
илегалните
пирамидалните
феудалните
идеалните
реалните
нереалните
жалните
најжалните
пожалните
универзалните
мултимедијалните
колонијалните
материјалните
нематеријалните
меморијалните
територијалните
специјалните
официјалните
неофицијалните
резиденцијалните
преференцијалните
есенцијалните
потенцијалните
егзистенцијалните
социјалните
асоцијалните
психосоцијалните
парцијалните
комерцијалните
круцијалните
лојалните
нелојалните
најлојалните
полојалните
фекалните
радикалните
најрадикалните
порадикалните
синдикалните
музикалните
вертикалните
вокалните
локалните
фискалните
минималните
максималните
оптималните
децималните
дермалните
термалните
геотермалните
нормалните
абнормалните
ненормалните
најнормалните
понормалните
формалните
неформалните
баналните
сигналните
феноменалните
вагиналните
оригиналните
неоригиналните
маргиналните
криминалните
номиналните
финалните
осминафиналните
четвртфиналните
полуфиналните
дијагоналните
регионалните
професионалните
непрофесионалните
најнепрофесионалните
најпрофесионалните
попрофесионалните
сензационалните
националните
мултинационалните
еднонационалните
интернационалните
меѓунационалните
рационалните
ирационалните
најрационалните
порационалните
традиционалните
нетрадиционалните
функционалните
конвенционалните
емоционалните
пропорционалните
институционалните
вонинституционалните
конституционалните
традицијоналните
хормоналните
персоналните
комуналните
запалните
спалните
интегралните
либералните
федералните
генералните
минералните
билатералните
трилатералните
мултилатералните
спиралните
сакралните
оралните
коралните
моралните
неморалните
централните
магистралните
неутралните
процедуралните
руралните
натуралните
структуралните
фаталните
деталните
најдеталните
подеталните
диеталните
металните
неметалните
виталните
највиталните
повиталните
дигиталните
гениталните
капиталните
амбиенталните
ориенталните
менталните
фундаменталните
експерименталните
сентименталните
моменталните
континенталните
хоризонталните
бруталните
најбруталните
побруталните
индивидуалните
сензуалните
менструалните
сексуалните
бисексуалните
хомосексуалните
хетеросексуалните
интелектуалните
евентуалните
текстуалните
рафалните
катастрофалните
венчалните
паушалните
одделните
неодделните
поодделните
неделните
повеќенеделните
тринеделните
двонеделните
еднонеделните
минатонеделните
неколкунеделните
едноделните
пооделните
желните
најжелните
пожелните
непожелните
најнепожелните
паралелните
темелните
прострелните
последователните
трогателните
влијателните
највлијателните
повлијателните
внимателните
невнимателните
осигурателните
подготвителните
чувствителните
нечувствителните
најчувствителните
ослободителните
најзабележителните
задолжителните
незадолжителните
воспалителните
незадоволителните
обвинителните
дополнителните
исполнителните
сомнителните
осигурителните
растителните
значителните
вклучителните
исклучителните
решителните
нерешителните
порешителните
пастелните
визуелните
аудиовизуелните
мануелните
актуелните
најактуелните
виртуелните
целните
челните
начелните
билните
профитабилните
најпрофитабилните
нерентабилните
стабилните
нестабилните
најстабилните
постабилните
дискутабилните
дебилните
конвертибилните
обилните
изобилните
најобилните
мобилните
пообилните
правилните
неправилните
најправилните
поправилните
цивилните
агилните
неагилните
најагилните
поагилните
породилните
стерилните
крилните
силните
насилните
несилните
пресилните
присилните
најсилните
правосилните
посилните
фосилните
сетилните
суптилните
најсуптилните
текстилните
бацилните
домицилните
болните
безболните
најболните
умноболните
волните
неволните
своеволните
произволните
доволните
задоволните
незадоволните
недоволните
поволните
неповолните
најповолните
поповолните
доброволните
долните
надолните
најдолните
подолните
пеколните
околните
подмолните
полните
наполните
преполните
најполните
дополните
надополните
пополните
исполните
потполните
непотполните
патролните
контролните
солните
засолните
алкохолните
безалкохолните
смислните
мускулните
детаљните
рекламните
рамните
нерамните
израмните
најрамните
    
порамните
срамните
бесрамните
најсрамните
посрамните
заемните
взаемните
наемните
обемните
божемните
надземните
подземните
приземните
приемните
едновремните
екстремните
најекстремните
темните
затемните
најтемните
потемните
анонимните
легитимните
интимните
најинтимните
поинтимните
химните
бездомните
автономните
огромните
скромните
нескромните
најскромните
поскромните
алармните
енормните
стрмните
писмните
умните
разумните
најразумните
најумните
делумните
колумните
слободоумните
лекоумните
малоумните
поумните
остроумните
фараоните
бонбоните
ѕвоните
гоните
вагоните
нагоните
полигоните
погоните
прогоните
меѓунардоните
реоните
фреоните
зоните
сезоните
визоните
гарнизоните
авионите
регионите
стадионите
адхезионите
кохезионите
дисперзионите
милионите
камионите
пионите
шампионите
скорпионите
шкорпионите
шпионите
ембрионите
компресионите
комисионите
дискусионите
афионите
облигационите
канализационите
организационите
амортизационите
квалификационите
идентификационите
апелационите
иформационите
информационите
дискриминационите
окупационите
интеграционите
миграционите
емиграционите
имиграционите
операционите
концентрационите
регистрационите
експлоатационите
документационите
ситуационите
дискреционите
транзиционите
опозиционите
коалиционите
инвестиционите
акционите
реакционите
евиденционите
јоните
павилјоните
законите
озаконите
иконите
силиконите
балконите
балоните
салоните
еталоните
панталоните
заклоните
наклоните
колоните
пантолоните
наслоните
демоните
хормоните
каноните
напоните
препоните
шампоните
купоните
роните
бароните
невроните
одроните
пероните
мороните
електроните
неутроните
масоните
маратоните
жетоните
кантоните
монотоните
помонотоните
картоните
телефоните
грамофоните
микрофоните
етапните
пристапните
предпристапните
непристапните
претпристапните
достапните
недостапните
џепните
екипните
пумпните
опните
оклопните
макотрпните
исцрпните
најисцрпните
поисцрпните
вкупните
севкупните
целокупните
откупните
групните
крупните
најкрупните
покрупните
килибарните
товарните
стварните
нестварните
вулгарните
солидарните
легендарните
секундарните
благодарните
неблагодарните
ударните
нуклеарните
линеарните
пожарните
противпожарните
пазарните
бизарните
најбизарните
интермедијарните
фамилијарните
хипотекарните
протоколарните
поларните
биполарните
соларните
регуларните
нерегуларните
конзуларните
спектакуларните
најспектакуларните
молекуларните
секуларните
васкуларните
кардиоваскуларните
популарните
непопуларните
најпопуларните
попопуларните
примарните
сумарните
пленарните
имагинарните
интердисциплинарните
прелиминарните
ветеринарните
коронарните
парните
непарните
аграрните
хонорарните
касарните
планетарните
монетарните
тоталитарните
парамилитарните
хуманитарните
санитарните
унитарните
авторитарните
дефицитарните
парламентарните
вонпарламентарните
интерпарламентарните
елементарните
најелементарните
документарните
статутарните
одговрните
верните
неверните
северните
суеверните
најверните
поверните
модерните
најмодерните
помодерните
мизерните
премиерните
мерните
камерните
намерните
ненамерните
злонамерните
добронамерните
примерните
мермерните
прекумерните
реакционерните
револуционерните
бисерните
карактерните
интерните
цистерните
шеќерните
периферните
вечерните
приквечерните
збирните
собирните
безобѕирните
проѕирните
непроѕирните
паркирните
мирните
немирните
најмирните
помирните
допирните
умрните
изборните
предизборните
постизборните
дворните
изворните
говорните
одговорните
неодговорните
најодговорните
разговорните
договорните
делотворните
добротворните
горните
најгорните
погорните
разорните
надзорните
провизорните
супериорните
прекорните
беспрекорните
тврдокорните
најтврдокорните
покорните
непокорните
фолклорните
заморните
најзаморните
позаморните
одморните
најодморните
поодморните
љубоморните
грозоморните
уморните
неуморните
напорните
пренапорните
најнапорните
понапорните
спорните
неспорните
најспорните
неоспорните
отпорните
неотпорните
огноотпорните
потпорните
упорните
најупорните
поупорните
ресорните
регулаторните
респираторните
повторните
контрадикторните
моторните
злосторните
просторните
бурните
сигурните
несигурните
најсигурните
посигурните
ажурните
најажурните
поажурните
дежурните
црномурните
тмурните
минијатурните
температурните
литературните
структурните
инфраструктурните
културните
некултурните
мултикултурните
најкултурните
покултурните
фурните
црните
најцрните
оцрните
поцрните
гасните
ужасните
најужасните
јасните
објасните
нејасните
разјасните
изјасните
најјасните
појасните
ефикасните
неефикасните
најефикасните
поефикасните
обласните
гласните
најгласните
огласните
громогласните
едногласните
погласните
согласните
класните
масните
најмасните
помасните
несмасните
гнасните
најгнасните
погнасните
опасните
безопасните
најопасните
поопасните
расните
возрасните
повозрасните
прекрасните
украсните
страсните
пристрасните
непристрасните
иконостасните
бесните
небесните
најбесните
побесните
извесните
неизвесните
најнеизвесните
понеизвесните
најизвесните
поизвесните
совесните
несовесните
свесните
несвесните
потсвесните
десните
чудесните
лесните
доблесните
телесните
најлесните
олесните
полесните
месните
сувомесните
помесните
песните
конгресните
адресните
интересните
неинтересните
најинтересните
поинтересните
пресните
стресните
тесните
најтесните
потесните
стесните
процесните
вонпроцесните
чесните
нечесните
најчесните
почесните
зависните
независните
најзависните
позависните
сервисните
заткулисните
компромисните
описните
живописните
дописните
пописните
уписните
корисните
најкорисните
покорисните
бескорисните
конвексните
комплексните
најкомплексните
рефлексните
контексните
фиксните
ортодоксните
пулсните
авансните
билансните
ренесансните
радосните
пакосните
пркосните
жалосните
целосните
нецелосните
поцелосните
милосните
безмилосните
светлосните
носните
безбедносните
    
вредносните
односните
преносните
смртоносните
најсмртоносните
крстоносните
сигурносните
росните
мрсните
курсните
конкурсните
усните
робусните
вкусните
невкусните
највкусните
повкусните
искусните
неискусните
најискусните
поискусните
конусните
вирусните
антивирусните
статусните
приватните
адекватните
неадекватните
мандатните
додатните
пријатните
непријатните
најпријатните
попријатните
веројатните
неверојатните
најверојатните
поверојатните
катните
деликатните
најделикатните
уникатните
златните
платните
наплатните
бесплатните
исплатните
уплатните
матните
каматните
најматните
поматните
патните
напатните
попатните
одвратните
возвратните
повратните
повеќекратните
еднократните
дваесеткратните
многукратните
пропратните
присатните
прифатните
сеопфатните
најсеопфатните
печатните
рбетните
соодветните
несоодветните
двокреветните
еднокреветните
трокреветните
просветните
цветните
ракетните
анкетните
летните
тоалетните
малолетните
полнолетните
ролетните
пролетните
комплетните
најкомплетните
паметните
најпаметните
попаметните
предметните
беспредметните
ракометните
прометните
најпрометните
магнетните
електромагнетните
конкретните
дискретните
најдискретните
подискретните
осетните
квалитетните
неквалитетните
најквалитетните
висококвалитетните
поквалитетните
имунитетните
приоритетните
штетните
најштетните
поштетните
почетните
итните
битните
небитните
најбитните
првобитните
непобитните
кредитните
командитните
житните
транзитните
најитните
елитните
најелитните
гранитните
поитните
опитните
љубопитните
испитните
воспитните
превоспитните
габаритните
ситните
раситните
најситните
поситните
трипартитните
заштитните
непрофитните
експлицитните
компактните
апстрактните
контактните
проектните
директните
индиректните
дефектните
конфликтните
постконфликтните
асфалтните
култните
релевантните
ирелевантните
најрелевантните
елегантните
најелегантните
арогантните
педантните
девијантните
брилијантните
пикантните
шокантните
најмаркантните
галантните
амбулантните
алармантните
шармантните
доминантните
предоминантните
гарантните
милитантните
константните
фреквентните
најфреквентните
пофреквентните
деликвентните
елоквентните
интелигентните
ургентните
евидентните
акцидентните
еквивалентните
темпераментните
дементните
моментните
иманентните
еминентните
најеминентните
референтните
инхерентните
конкурентните
латентните
компетентните
контните
есконтните
дисконтните
страотните
постраотните
работните
неработните
најработните
поработните
саботните
стравотните
животните
безживотните
доживотните
теракотните
беспилотните
срамотните
имотните
поимотните
нотните
потните
стартните
екстравертните
експертните
концертните
смртните
бесмртните
посмртните
транспортните
азбестните
протестните
акутните
валутните
апсолутните
барутните
регрутните
присутните
отсутните
среќните
несреќните
пресреќните
најсреќните
посреќните
божиќните
моќните
немоќните
најмоќните
помоќните
ноќните
полноќните
куќните
буните
збуните
побуните
ѕуните
мајмуните
круните
туните
паштуните
тарифните
лимфните
аморфните
доцните
задоцните
најдоцните
подоцните
облачните
разлачните
плачните
мачните
стомачните
двозначните
рачните
брачните
вонбрачните
подрачните
своерачните
ирачните
мрачните
најмрачните
помрачните
вечните
долговечните
средовечните
човечните
нечовечните
најчовечните
почовечните
срдечните
далечните
најдалечните
подалечните
привлечните
непривлечните
најпривлечните
млечните
поединечните
конечните
бесконечните
речните
противречните
одречните
напречните
попречните
месечните
повеќемесечните
тримесечните
двомесечните
едномесечните
минатомесечните
шестмесечните
неколкумесечните
просечните
потпросечните
отсечните
течните
библиотечните
архаичните
себичните
несебичните
обичните
необичните
најнеобичните
најобичните
фобичните
кривичните
половичните
првичните
магичните
трагичните
најтрагичните
носталгичните
логичните
нелогичните
најлогичните
алергичните
енергичните
неенергичните
најенергичните
спорадичните
периодичните
безжичните
базичните
јазичните
двојазичните
ризичните
најризичните
личните
металичните
одличните
челичните
различните
најразличните
безличните
виличните
најличните
симболичните
едноличните
разноличните
поличните
меланхоличните
сличните
уличните
хидрауличните
динамичните
седмичните
анемичните
катаклизмичните
комичните
економичните
најекономичните
поекономичните
паничните
граничните
пограничните
прекуграничните
страничните
надничните
меничните
најизменичните
споменичните
празничните
циничните
хармоничните
ироничните
најироничните
поироничните
хроничните
суперсоничните
парничните
параноичните
типичните
атипичните
маларичните
паричните
непаричните
цилиндричните
венеричните
хистеричните
изричните
категоричните
калоричните
покалоричните
еуфоричните
причните
симетричните
електричните
егоцентричните
класичните
најкласичните
токсичните
матичните
драматичните
најдраматичните
проблематичните
најпроблематичните
ароматичните
трауматичните
фанатичните
симпатичните
несимпатичните
статичните
критичните
најкритичните
самокритичните
рахитичните
практичните
најпрактичните
попрактичните
тактичните
нетактичните
најтактичните
потактичните
фактичните
романтичните
најромантичните
поромантичните
идентичните
автентичните
најавтентичните
поавтентичните
хаотичните
егзотичните
најегзотичните
наркотичните
невротичните
еротичните
психотичните
скептичните
најскептичните
еластичните
нееластичните
најеластичните
поеластичните
пластичните
драстичните
фантастичните
мистичните
карактеристичните
најкарактеристичните
акустичните
поакустичните
специфичните
алчните
најалчните
поалчните
жолчните
очните
бочните
загадочните
желудочните
мозочните
скочните
мочните
даночните
долгорочните
краткорочните
среднорочните
порочните
кусорочните
еднонасочните
песочните
восочните
точните
достаточните
недостаточните
клеточните
неточните
петочните
најточните
поточните
сточните
источните
југоисточните
блискоисточните
североисточните
прекршочните
научните
бучните
азбучните
најбучните
побучните
звучните
надзвучните
подзвучните
позвучните
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu