Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
дебаранине - приказнине
дебаранине
пребаранине
побаранине
преговаранине
затваранине
претваранине
отваранине
каранине
искаранине
распаранине
разочаранине
шаранине
прошаранине
одбранине
разбранине
неразбранине
избранине
игранине
надигранине
одигранине
разигранине
изигранине
проигранине
преранине
теранине
натеранине
втеранине
претеранине
дотеранине
потеранине
протеранине
растеранине
истеранине
вечеранине
колабиранине
набиранине
одбиранине
пребиранине
избиранине
прибиранине
собиранине
насобиранине
присобиранине
гравиранине
активиранине
деактивиранине
култивиранине
тетовиранине
резервиранине
конзервиранине
делегиранине
привилегиранине
негиранине
коригиранине
дрогиранине
складиранине
деградиранине
експедиранине
ревидиранине
ликвидиранине
оксидиранине
суспендиранине
кодиранине
експлодиранине
еродиранине
кородиранине
удиранине
аплаудиранине
судиранине
студиранине
простудиранине
креиранине
ангажиранине
гаражиранине
режиранине
аранжиранине
базиранине
презиранине
импровизиранине
инвалидизиранине
реализиранине
локализиранине
анализиранине
рационализиранине
парализиранине
деморализиранине
неутрализиранине
натурализиранине
мобилизиранине
демобилизиранине
цивилизиранине
организиранине
витаминизиранине
колонизиранине
деколонизиранине
синхронизиранине
имунизиранине
карактеризиранине
валоризиранине
ревалоризиранине
приватизиранине
доприватизиранине
автоматизиранине
кондензиранине
компензиранине
маникиранине
карикиранине
блокиранине
маркиранине
паркиранине
маскиранине
инсталиранине
инхалиранине
депилиранине
вентилиранине
дестилиранине
емајлиранине
штиклиранине
изолиранине
најизолиранине
поизолиранине
полиранине
контролиранине
регулиранине
симулиранине
формулиранине
манипулиранине
капитулиранине
рекламиранине
компримиранине
дипломиранине
алармиранине
афирмиранине
нормиранине
формиранине
деформиранине
реформиранине
преформиранине
униформиранине
информиранине
расформиранине
трансформиранине
умиранине
одумиранине
изумиранине
консумиранине
планиранине
импрегниранине
трениранине
комбиниранине
координиранине
контаминиранине
доминиранине
деноминиранине
индоктриниранине
руиниранине
дефиниранине
недефиниранине
редефиниранине
предефиниранине
додефиниранине
вакциниранине
димензиониранине
пензиониранине
шпиониранине
импресиониранине
позициониранине
санкциониранине
депониранине
бетониранине
интониранине
алтерниранине
запиранине
киднапиранине
хендикепиранине
конципиранине
корумпиранине
допиранине
копиранине
прекопиранине
ископиранине
сопиранине
потпиранине
деклариранине
интегриранине
дехидриранине
генериранине
изгенериранине
опериранине
инспириранине
спонзориранине
инкорпориранине
експроприранине
арбитриранине
концентриранине
регистриранине
администриранине
демонстриранине
илустриранине
фрустриранине
ажуриранине
цензуриранине
шифриранине
дешифриранине
масиранине
дресиранине
адресиранине
интересиранине
заинтересиранине
незаинтересиранине
компресиранине
процесиранине
испроцесиранине
сервисиранине
авансиранине
лансиранине
финансиранине
експлоатиранине
акредитиранине
дискредитиранине
емитиранине
имитиранине
компромитиранине
цитиранине
рецитиранине
контактиранине
инјектиранине
асфалтиранине
резултиранине
гарантиранине
загарантиранине
евидентиранине
ориентиранине
талентиранине
најталентиранине
поталентиранине
имплементиранине
експериментиранине
коментиранине
ферментиранине
аргументиранине
документиранине
монтиранине
демонтиранине
размонтиранине
саботиранине
дотиранине
пилотиранине
ротиранине
банкротиранине
еруптиранине
инвертиранине
абортиранине
транспортиранине
инвестиранине
тестиранине
атестиранине
нокаутиранине
дискутиранине
ампутиранине
регрутиранине
луфтиранине
излуфтиранине
дистрибуиранине
евакуиранине
еволуиранине
конструиранине
фотографиранине
екстрахиранине
скициранине
аплициранине
инициранине
верифициранине
специфициранине
инфициранине
дезинфициранине
диференциранине
провоциранине
испровоциранине
лоциранине
алоциранине
редуциранине
репродуциранине
најранине
оранине
затворанине
претворанине
отворанине
поранине
странине
настранине
пространине
претуранине
истуранине
хранине
гласанине
прегласанине
изгласанине
втасанине
стасанине
достасанине
бојадисанине
бендисанине
мирисанине
помирисанине
жигосанине
рѓосанине
бојосанине
мувлосанине
маѓепсанине
летанине
залетанине
надлетанине
одлетанине
прелетанине
разлетанине
долетанине
полетанине
пролетанине
сметанине
пресметанине
шетанине
прошетанине
испитанине
воспитанине
невоспитанине
читанине
претпочитанине
проголтанине
спонтанине
најспонтанине
поспонтанине
цртанине
зацртанине
нацртанине
прецртанине
доцртанине
потцртанине
настанине
пуштанине
запуштанине
напуштанине
препуштанине
опуштанине
допуштанине
попуштанине
пропуштанине
спуштанине
распуштанине
испуштанине
отпуштанине
плаќанине
враќанине
одвраќанине
повраќанине
фаќанине
зафаќанине
прифаќанине
дофаќанине
опфаќанине
сфаќанине
потфаќанине
дуќанине
вшприцанине
цицанине
прецицанине
исцицанине
нарачанине
порачанине
препорачанине
испорачанине
кичевчанине
делчевчанине
крушевчанине
валандовчанине
беровчанине
гевгеличанине
струмичанине
виничанине
битолчанине
паланчанине
кочанчанине
венчанине
невенчанине
виенчанине
ресенчанине
мочанине
измочанине
прилепчанине
загрепчанине
закопчанине
откопчанине
кавадарчанине
њујорчанине
трчанине
затрчанине
претрчанине
притрчанине
дотрчанине
потрчанине
протрчанине
растрчанине
истрчанине
наттрчанине
ручанине
прашанине
запрашанине
распрашанине
велешанине
мешанине
замешанине
вмешанине
измешанине
помешанине
испомешанине
промешанине
чешанине
зачешанине
почешанине
радовишанине
задишанине
издишанине
нишанине
занишанине
разнишанине
пишанине
запишанине
напишанине
ненапишанине
непишанине
препишанине
опишанине
допишанине
пропишанине
распишанине
испишанине
отпишанине
потпишанине
бришанине
забришанине
пребришанине
избришанине
слушанине
ислушанине
послушанине
сослушанине
забнине
потребнине
непотребнине
најпотребнине
попотребнине
употребнине
посебнине
џебнине
волшебнине
рибнине
одбранбнине
подобнине
неподобнине
најподобнине
поподобнине
удобнине
најудобнине
поудобнине
кобнине
злокобнине
злобнине
најзлобнине
позлобнине
задгробнине
надгробнине
подробнине
најподробнине
поподробнине
пробнине
собнине
способнине
неспособнине
најспособнине
поспособнине
кубнине
бавнине
забавнине
најбавнине
побавнине
законодавнине
државнине
јавнине
главнине
најглавнине
поглавнине
славнине
православнине
правнине
поправнине
бесправнине
исправнине
неисправнине
најисправнине
поисправнине
	
едноставнине
наједноставнине
поедноставнине
составнине
претставнине
здодевнине
книжевнине
гневнине
дневнине
секојдневнине
несекојдневнине
древнине
душевнине
наивнине
одбивнине
интензивнине
експлозивнине
ексклузивнине
нивнине
горивнине
масивнине
најмасивнине
помасивнине
пасивнине
импресивнине
опсесивнине
негативнине
иницијативнине
асоцијативнине
едукативнине
релативнине
иформативнине
информативнине
алтернативнине
интегративнине
декоративнине
административнине
вегетативнине
позитивнине
примитивнине
најпримитивнине
попримитивнине
дефинитивнине
активнине
неактивнине
најактивнине
поактивнине
интерактивнине
објективнине
најобјективнине
пообјективнине
ефективнине
најефективнине
поефективнине
продуктивнине
најпродуктивнине
попродуктивнине
инвентивнине
најинвентивнине
поинвентивнине
емотивнине
спротивнине
дистрибутивнине
долговнине
редовнине
нередовнине
дождовнине
доходовнине
високообразовнине
тековнине
чековнине
ликовнине
банковнине
стоковнине
деловнине
оловнине
половнине
воздухопловнине
баснословнине
условнине
безусловнине
виновнине
основнине
мировнине
отровнине
гласовнине
масовнине
врховнине
духовнине
врвнине
дрвнине
бездрвнине
нервнине
крвнине
чистокрвнине
жртвнине
производствнине
единствнине
воинствнине
друштвнине
аналогнине
днине
гаднине
најгаднине
погаднине
заднине
јаднине
декаднине
ладнине
гладнине
најгладнине
погладнине
најладнине
складнине
најскладнине
поскладнине
поладнине
западнине
нападнине
граднине
награднине
естраднине
досаднине
најдосаднине
подосаднине
еднине
беднине
безбеднине
најбезбеднине
побезбеднине
најбеднине
победнине
праведнине
воведнине
жеднине
леднине
очигледнине
догледнине
угледнине
најугледнине
поугледнине
следнине
наследнине
последнине
меднине
реднине
нареднине
безвреднине
побезвреднине
вонреднине
извонреднине
спореднине
преднине
среднине
посреднине
непосреднине
уреднине
неуреднине
најуреднине
поуреднине
абецеднине
чеднине
иднине
виднине
привиднине
разновиднине
најразновиднине
поразновиднине
ѕиднине
валиднине
невалиднине
највалиднине
повалиднине
ромбоиднине
хибриднине
дециднине
слободнине
убоднине
воднине
одводнине
подводнине
производнине
доводнине
водоводнине
раководнине
деловоднине
гасоводнине
погоднине
непогоднине
најнепогоднине
најпогоднине
угоднине
коднине
плоднине
неплоднине
најнеплоднине
понеплоднине
најплоднине
поплоднине
старомоднине
роднине
народнине
меѓународнине
природнине
натприроднине
благороднине
неопходнине
најнеопходнине
претходнине
апсурднине
буднине
скуднине
најскуднине
поскуднине
блуднине
руднине
труднине
најтруднине
потруднине
суднине
чуднине
зачуднине
најчуднине
почуднине
знаенине
незнаенине
признаенине
познаенине
запознаенине
препознаенине
распознаенине
сознаенине
дотраенине
вообичаенине
највообичаенине
повообичаенине
абенине
изабенине
ослабенине
грабенине
зграбенине
ограбенине
градбенине
споредбенине
уредбенине
употребенине
злоупотребенине
изложбенине
службенине
неслужбенине
визбенине
жалбенине
делбенине
прехранбенине
станбенине
заробенине
дробенине
надробенине
здробенине
раздробенине
издробенине
особенине
онеспособенине
оспособенине
борбенине
поборбенине
губенине
загубенине
изгубенине
погубенине
љубенине
заљубенине
најзаљубенине
позаљубенине
вљубенине
венине
бавенине
забавенине
разлабавенине
олабавенине
набавенине
избавенине
добавенине
давенине
задавенине
јавенине
најавенине
објавенине
необјавенине
одјавенине
изјавенине
пријавенине
појавенине
заглавенине
преплавенине
поплавенине
славенине
прославенине
оздравенине
поздравенине
заборавенине
правенине
направенине
преправенине
оправенине
поправенине
справенине
обесправенине
исправенине
ставенине
спротивставенине
оставенине
доставенине
изоставенине
поедноставенине
пооставенине
поставенине
запоставенине
воспоставенине
претпоставенине
составенине
претставенине
вревенине
древенине
воодушевенине
оживенине
кривенине

накривенине
искривенине
спротивенине
ловенине
благословенине
југословенине
уловенине
востановенине
установенине
обновенине
дрвенине
здрвенине
црвенине
готвенине
подготвенине
неподготвенине
зготвенине
изготвенине
приготвенине
здравственине
мажественине
божественине
општественине
величественине
убиственине
првенственине
женственине
величенственине
таинственине
единственине
воинственине
сопственине
генине
дегенине
хомогенине
халуциногенине
рентгенине
ваденине
изваденине
загаденине
даденине
зададенине
наддаденине
оддаденине
горедаденине
предаденине
раздаденине
издаденине
создаденине
додаденине
подаденине
продаденине
препродаденине
распродаденине
уназаденине
јаденине
најаденине
прејаденине
дојаденине
ладенине
заладенине
разладенине
ускладенине
засладенине
најзасладенине
позасладенине
изненаденине
поизненаденине
надокнаденине
граденине
заграденине
вграденине
надграденине
преграденине
разграденине
изграденине
ограденине
дограденине
краденине
прикраденине
украденине
саденине
засаденине
насаденине
расаденине
всаденине
пресаденине
досаденине
посаденине
чаденине
зачаденине
исчаденине
снабденине
обезбеденине
победенине
убеденине
разубеденине
заведенине
наведенине
горенаведенине
одведенине
преведенине
разведенине
изведенине
произведенине
приведенине
воведенине
доведенине
поведенине
проведенине
спроведенине
сведенине
изеденине
леденине
избледенине
следенине
наследенине
реденине
нареденине
вреденине
навреденине
повреденине
одреденине
неодреденине
подреденине
пререденине
разреденине
спореденине
прореденине
унапреденине
предупреденине
среденине
несреденине
уреденине
штеденине
заштеденине
исцеденине
одмазденине
виденине
предвиденине
непредвиденине
вчудоневиденине
извиденине
увиденине
најденине
изнајденине
пронајденине
дојденине
добредојденине
појденине
оденине
заоденине
боденине
набоденине
избоденине
ослободенине
прободенине
воденине
раководенине
прилагоденине
погоденине
преоденине
изоденине
оплоденине
разоноденине
дооденине
пооденине
прооденине
роденине
вроденине
породенине
препороденине
варденине
    
тврденине
потврденине
утврденине
разбуденине
возбуденине
повозбуденине
побуденине
нуденине
изнуденине
принуденине
понуденине
суденине
расуденине
несуденине
пресуденине
осуденине
досуденине
просуденине
студенине
чуденине
зачуденине
најзачуденине
позачуденине
женине
уваженине
ублаженине
омаженине
истраженине
таженине
најтаженине
потаженине
растаженине
најрастаженине
порастаженине
еженине
наеженине
освеженине
бележенине
забележенине
одбележенине
прибележенине
обележенине
реженине
пререженине
изреженине
прореженине
движенине
задвиженине
раздвиженине
придвиженине
приближенине
книженине
прокниженине
пониженине
сниженине
загриженине
згриженине
задолженине
оддолженине
раздолженине
издолженине
продолженине
заложенине
наложенине
сталоженине
обложенине
вложенине
предложенине
одложенине
подложенине
разложенине
образложенине
изложенине
најизложенине
поизложенине
приложенине
положенине
расположенине
нерасположенине
сложенине
најсложенине
посложенине
оневозможенине
овозможенине
множенине
размноженине
држенине
прженине
запрженине
препрженине
испрженине
служенине
ислуженине
дослуженине
послуженине
опслуженине
отслуженине
здруженине
раздруженине
придруженине
круженине
заокруженине
опкруженине
разоруженине
вооруженине
пруженине
туженине
базенине
газенине
прегазенине
разгазенине
изгазенине
заразенине
преобразенине
вообразенине
одразенине
изразенине
мразенине
замразенине
омразенине
поразенине
везенине
превезенине
извезенине
увезенине
влезенине
навлезенине
излезенине
произлезенине
возенине
развозенине
извозенине
повозенине
провозенине
грозенине
загрозенине
згрозенине
биенине
забиенине
набиенине
одбиенине
подбиенине
збиенине
разбиенине
избиенине
обиенине
добиенине
здобиенине
придобиенине
побиенине
пробиенине
убиенине
хигиенине
миенине
замиенине
измиенине
гниенине
изгниенине
пиенине
напиенине
впиенине
препиенине
припиенине
опиенине
допиенине
пропиенине
испиенине
отпиенине
превриенине
зовриенине
криенине
прекриенине
прикриенине
покриенине
сокриенине
откриенине
разоткриенине
триенине
затриенине
шиенине
зашиенине
вшиенине
пришиенине
сошиенине
опшиенине
земјенине
приземјенине
манекенине
коскенине
галенине
разгаленине
погаленине
збудаленине
жаленине
зажаленине
нажаленине
прежаленине
разжаленине
пожаленине
намаленине
паленине
запаленине
испаленине
воспаленине
потпаленине
фаленине
најфаленине
пофаленине
исфаленине
заобленине
замагленине
здебеленине
деленине
одделенине
неодделенине
определенине
неопределенине
распределенине
разделенине
доделенине
поделенине
неподеленине
зеленине
зимзеленине
меленине
темеленине
втемеленине
измеленине
сомеленине
осмеленине
селенине
населенине
ненаселенине
пренаселенине
најнаселенине
понаселенине
вселенине
развеселенине
преселенине
иселенине
доселенине
отселенине
свиленине
омиленине
неомиленине
најомиленине
поомиленине
силенине
засиленине
присиленине
најсиленине
посиленине
зашиленине
кукленине
разболенине
оболенине
поболенине
дозволенине
недозволенине
задоволенине
заобиколенине
моленине
замоленине
премоленине
измоленине
помоленине
соленине
несоленине
најсоленине
посоленине
здипленине
масленине
мисленине
замисленине
обмисленине
премисленине
размисленине
измисленине
предомисленине
лекомисленине
помисленине
промисленине
непромисленине
смисленине
бесмисленине
осмисленине
двосмисленине
светленине
засветленине
расветленине
осветленине
неосветленине
маменине
намаменине
измаменине
засраменине
посраменине
земенине
заземенине
завземенине
превземенине
одземенине
преземенине
изземенине
зголеменине
бременине
временине
привременине
благовременине
повременине
современине
истовременине
опременине
неопременине
најопременине
поопременине
разменине
изменине
лименине
снименине
преснименине
применине
поприменине
позајменине
најменине
изнајменине
полакоменине
променине
припитоменине
писменине
неписменине
гуменине
избезуменине
изуменине
глуменине
одглуменине
огненине
лененине
казненине
волненине
копненине
усненине
обоенине
военине
двоенине
раздвоенине
издвоенине
одвоенине
подвоенине
повоенине
освоенине
посвоенине
усвоенине
угоенине
најугоенине
поугоенине
доенине
задоенине
надоенине
подоенине
успокоенине
поенине
апоенине
припоенине
споенине
преспоенине
броенине
наброенине
одброенине
преброенине
изброенине
кроенине
скроенине
стоенине
капенине
прокапенине
искапенине
стапенине
застапенине
престапенине
истапенине
пристапенине
достапенине
постапенине
отстапенине
лепенине
залепенине
налепенине
одлепенине
прилепенине
слепенине
заслепенине
крепенине
поткрепенине
двостепенине
второстепенине
цепенине
зацепенине
расцепенине
исцепенине
зачепенине
отчепенине
расипенине
штипенине
склопенине
расклопенине
растопенине
крпенине
закрпенине
претрпенине
црпенине
исцрпенине
дупенине
издупенине
купенине
откупенине
поткупенине
лупенине
излупенине
пупенине
напупенине
пропупенине
супенине
аренине
варенине
заваренине
преваренине
товаренине
натоваренине
претоваренине
оптоваренине
растоваренине
истоваренине
крваренине
раскрваренине
сваренине
остваренине
надаренине
заблагодаренине
подаренине
жаренине
вжаренине
пазаренине
насамаренине
занемаренине
попаренине
спаренине
распаренине
застаренине
најзастаренине
позастаренине
шаренине
најшаренине
пошаренине
набабренине
обесхрабренине
одобренине
подобренине
бодренине
удренине
судренине
беренине
веренине
заверенине
изневеренине
проневеренине
оверенине
доверенине
поверенине
проверенине
уверенине
деренине
меренине
одмеренине
неодмеренине
немеренине
премеренине
измеренине
умеренине
неумеренине
најумеренине
поумеренине
перенине
вперенине
теренине
намиренине
подмиренине
вознемиренине
помиренине
смиренине
најсмиренине
посмиренине
засиренине
ширенине
раширенине
проширенине
искренине
најискренине
поискренине
умренине
    
говоренине
наговоренине
одговоренине
изговоренине
приговоренине
договоренине
затворенине
позатворенине
претворенине
отворенине
најотворенине
поотворенине
растворенине
горенине
загоренине
подгоренине
прегоренине
разгоренине
изгоренине
догоренине
согоренине
разоренине
најразоренине
прекоренине
пречекоренине
покоренине
непокоренине
укоренине
заморенине
одморенине
изморенине
љубоморенине
уморенине
оспоренине
успоренине
повторенине
престоренине
запренине
сопренине
проветренине
изостренине
осигуренине
докусуренине
претуренине
истуренине
гасенине
нагласенине
прогласенине
спасенине
украсенине
обесенине
месенине
замесенине
несенине
занесенине
нанесенине
внесенине
однесенине
поднесенине
пренесенине
разнесенине
изнесенине
принесенине
донесенине
придонесенине
понесенине
пронесенине
снесенине
тресенине
затресенине
потресенине
протресенине
стресенине
растресенине
зависенине
извисенине
косенине
закосенине
покосенине
носенине
износенине
сносенине
просенине
запросенине
испросенине
апсенине
уапсенине
гипсенине
замрсенине
кусенине
вкусенине
скусенине
збогатенине
осакатенине
клатенине
заклатенине
расклатенине
платенине
наплатенине
доплатенине
исплатенине
претплатенине
отплатенине
уплатенине
заматенине
најзаматенине
позаматенине
патенине
пропатенине
упатенине
неупатенине
вратенине
одвратенине
повратенине
кратенине
скратенине
пратенине
препратенине
допратенине
испратенине
фатенине
зафатенине
прифатенине
дофатенине
опфатенине
сфатенине
потфатенине
печатенине
запечатенине
препечатенине
испечатенине
отпечатенине
ветенине
клеветенине
светенине
засветенине
осветенине
посветенине
просветенине
плетенине
заплетенине
преплетенине
исплетенине
паметенине
запаметенине
опаметенине
зашеметенине
посетенине
најпосетенине
попосетенине
обештетенине
оштетенине
неоштетенине
китенине
накитенине
заситенине
штитенине
заштитенине
восхитенине
билтенине
работенине
заработенине
обработенине
необработенине
вработенине
невработенине
одработенине
преработенине
разработенине
изработенине
доработенине
срамотенине
осрамотенине
посрамотенине
осамотенине
потенине
препотенине
испотенине
скротенине
вртенине
завртенине
навртенине
одвртенине
превртенине
извртенине
свртенине
овластенине
повластенине
запрепастенине
известенине
онесвестенине
местенине
преместенине
изместенине
надоместенине
поместенине
сместенине
зачестенине
обесчестенине
користенине
искористенине
чистенине
пречистенине
прочистенине
исчистенине
нагостенине
простенине
зацврстенине
прицврстенине
крстенине
вкрстенине
прекрстенине
прстенине
лутенине
налутенине
разлутенине
поништенине
уништенине
потиштенине
соопштенине
пуштенине
запуштенине
напуштенине
препуштенине
опуштенине
допуштенине
недопуштенине
попуштенине
пропуштенине
спуштенине
распуштенине
испуштенине
отпуштенине
затруенине
отруенине
пцуенине
чуенине
нечуенине
прочуенине
кафенине
ценине
оценине
скапоценине
најскапоценине
поскапоценине
сценине
каченине
закаченине
прикаченине
покаченине
искаченине
откаченине
лаченине
наоблаченине
излаченине
маченине
намаченине
измаченине
помаченине
изедначенине
значенине
означенине
преиначенине
изопаченине
враченине
зраченине
озраченине
свеченине
леченине
оддалеченине
залеченине
облеченине
необлеченине
соблеченине
влеченине
завлеченине
навлеченине
одвлеченине
подвлеченине
извлеченине
привлеченине
вовлеченине
одолговлеченине
повлеченине
провлеченине
свлеченине
излеченине
гмеченине
згмеченине
печенине
запеченине
најзапеченине
позапеченине
непеченине
препеченине
најпрепеченине
попрепеченине
најпеченине
попеченине
испеченине
најиспеченине
поиспеченине
реченине
нареченине
противреченине
изреченине
преченине
препреченине
попреченине
спреченине
сеченине
засеченине
расеченине
пресеченине
исеченине
отсеченине
теченине
затеченине
претеченине
отеченине
дотеченине
потеченине
протеченине
истеченине
оттеченине
вообиченине
невообиченине
жиченине
преувеличенине
разграниченине
ограниченине
бриченине
избриченине
молченине
замолченине
премолченине
толченине
столченине
истенченине
коченине
закоченине
поплоченине
вооченине
сооченине
насоченине
точенине
наточенине
преточенине
отточенине
зграпченине
дупченине
продупченине
испупченине
рченине
арченине
изарченине
поарченине
распарченине
огорченине
згрутченине
ученине
наученине
обученине
подученине
неученине
изученине
приученине
најученине
одлученине
заклученине
вклученине
приклученине
исклученине
слученине
доученине
поученине
плашенине
заплашенине
преплашенине
исплашенине
уплашенине
промашенине
прашенине
запрашенине
застрашенине
решенине
грешенине
згрешенине
погрешенине
тешенине
утешенине
возвишенине
вдишенине
издишенине
лишенине
влошенине
трошенине
дотрошенине
потрошенине
опустошенине
вршенине
завршенине
незавршенине
извршенине
довршенине
недовршенине
совршенине
усовршенине
свршенине
кршенине
прекршенине
докршенине
скршенине
искршенине
бушенине
избушенине
гушенине
загушенине
задушенине
заглушенине
пушенине
запушенине
допушенине
пропушенине
испушенине
рушенине
нарушенине
разрушенине
срушенине
исушенине
важнине
одважнине
неважнине
најважнине
полноважнине
поважнине
багажнине
лажнине
влажнине
мажнине
немажнине
омажнине
неомажнине
гаражнине
истражнине
тажнине
најтажнине
потажнине
надежнине
градежнине
надлежнине
ненадлежнине
нежнине
најнежнине
понежнине
снежнине
доцнежнине
крајбрежнине
запрежнине
платежнине
претежнине
недвижнине
подвижнине
неподвижнине
најподвижнине
поподвижнине
приближнине
најприближнине
книжнине
безгрижнине
верижнине
престижнине
најпрестижнине
попрестижнине
достижнине
недостижнине
должнине
кожнине
поткожнине
одложнине
неодложнине
сложнине
можнине
неможнине
возможнине
невозможнине
ножнине
јужнине
најјужнине
појужнине
заслужнине
нужнине
најнужнине
задружнине
кружнине
оружнине
базнине
вазнине
казнине
приказнине
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu