Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
избегнувајте - лежиште
избегнувајте
побегнувајте
легнувајте
подлегнувајте
впрегнувајте
засегнувајте
досегнувајте
посегнувајте
затегнувајте
притегнувајте
потегнувајте
стегнувајте
растегнувајте
издигнувајте
подигнувајте
стигнувајте
престигнувајте
пристигнувајте
достигнувајте
постигнувајте
помогнувајте
претргнувајте
потргнувајте
истргнувајте
оттргнувајте
паднувајте
западнувајте
нападнувајте
совпаднувајте
припаднувајте
опаднувајте
допаднувајте
пропаднувајте
распаднувајте
испаднувајте
отпаднувајте
потпаднувајте
наведнувајте
погледнувајте
вреднувајте
обезвреднувајте
седнувајте
заседнувајте
преседнувајте
отседнувајте
наводнувајте
помрднувајте
овенувајте
вцрвенувајте
поцрвенувајте
разденувајте
наводенувајте
обелоденувајте
разеленувајте
озеленувајте
позеленувајте
пленувајте
запленувајте
зачленувајте
расчленувајте
менувајте
заменувајте
наменувајте
одменувајте
осовременувајте
разменувајте
изменувајте
видоизменувајте
именувајте
наименувајте
применувајте
опоменувајте
променувајте
сменувајте
раскренувајте
преценувајте
оценувајте
проценувајте
потценувајте
уценувајте
натежнувајте
претежнувајте
отежнувајте
казнувајте
раздразнувајте
испразнувајте
исчезнувајте
лизнувајте
замрзнувајте
одмрзнувајте
обвинувајте
извинувајте
обединувајте
соединувајте
прекинувајте
скинувајте
раскинувајте
откинувајте
укинувајте
минувајте
заминувајте
наминувајте
надминувајте
одминувајте
преминувајте
разминувајте
изминувајте
поминувајте
оцаринувајте
настинувајте
зачинувајте
починувајте
сочинувајте
шинувајте
бакнувајте
зајакнувајте
истакнувајте
одекнувајте
порекнувајте
секнувајте
пресекнувајте
навикнувајте
извикнувајте
привикнувајте
поттикнувајте
скокнувајте
прескокнувајте
отскокнувајте
потскокнувајте
напукнувајте
заколнувајте
проколнувајте
наполнувајте
преполнувајте
дополнувајте
надополнувајте
исполнувајте
засолнувајте
израмнувајте
порамнувајте
затемнувајте
симнувајте
спомнувајте
прогонувајте
озаконувајте
наклонувајте
сонувајте
потонувајте
закрепнувајте
сопнувајте
дупнувајте
обрнувајте
заврнувајте
наврнувајте
преврнувајте
разврнувајте
прегрнувајте
разурнувајте
нурнувајте
оцрнувајте
поцрнувајте
изгаснувајте
објаснувајте
разјаснувајте
изјаснувајте
појаснувајте
спласнувајте
зараснувајте
нараснувајте
израснувајте
дораснувајте
пораснувајте
блеснувајте
олеснувајте
стеснувајте
надвиснувајте
накиснувајте
втиснувајте
потиснувајте
распрснувајте
згуснувајте
одгатнувајте
светнувајте
наметнувајте
вметнувајте
сретнувајте
пресретнувајте
раситнувајте
збунувајте
побунувајте
задоцнувајте
брцнувајте
почнувајте
започнувајте
отпочнувајте
скршнувајте
прокапувајте
искапувајте
стапувајте
застапувајте
престапувајте
истапувајте
пристапувајте
достапувајте
постапувајте
отстапувајте
залепувајте
налепувајте
одлепувајте
прилепувајте
слепувајте
заслепувајте
натепувајте
претепувајте
дотепувајте
зацепувајте
расцепувајте
исцепувајте
зачепувајте
отчепувајте
напипувајте
расипувајте
кампувајте
закопувајте
вкопувајте
прекопувајте
раскопувајте
ископувајте
откопувајте
вклопувајте
склопувајте
расклопувајте
натопувајте
потопувајте
растопувајте
претрпувајте
исцрпувајте
купувајте
откупувајте
поткупувајте
излупувајте
натрупувајте
пребарувајте
побарувајте
заварувајте
преварувајте
натпреварувајте
натоварувајте
претоварувајте
оптоварувајте
растоварувајте
истоварувајте
раскрварувајте
сварувајте
остварувајте
заблагодарувајте
подарувајте
пазарувајте
искарувајте
насамарувајте
занемарувајте
попарувајте
испарувајте
застарувајте
разочарувајте
прошарувајте
набабрувајте
обесхрабрувајте
одобрувајте
подобрувајте
надигрувајте
одигрувајте
разигрувајте
изигрувајте
поигрувајте
проигрувајте
судрувајте
верувајте
заверувајте
изневерувајте
проневерувајте
оверувајте
доверувајте
поверувајте
проверувајте
уверувајте
одерувајте
одмерувајте
премерувајте
измерувајте
затреперувајте
натерувајте
втерувајте
претерувајте
дотерувајте
потерувајте
протерувајте
растерувајте
истерувајте
засвирувајте
отсвирувајте
намирувајте
подмирувајте
вознемирувајте
помирувајте
смирувајте
засирувајте
заинтересирувајте
раширувајте
проширувајте
зборувајте
изборувајте
озборувајте
соборувајте
наговорувајте
растворувајте
загорувајте
прегорувајте
разгорувајте
изгорувајте
догорувајте
логорувајте
согорувајте
разорувајте
прекорувајте
пречекорувајте
покорувајте
укорувајте
изморувајте
промрморувајте
уморувајте
оспорувајте
успорувајте
повторувајте
престорувајте
допрувајте
проветрувајте
изострувајте
осигурувајте
докусурувајте
нагласувајте
прегласувајте
разгласувајте
изгласувајте
прогласувајте
согласувајте
спасувајте
украсувајте
втасувајте
стасувајте
достасувајте
обесувајте
замесувајте
занесувајте
нанесувајте
внесувајте
однесувајте
поднесувајте
пренесувајте
разнесувајте
изнесувајте
принесувајте
донесувајте
придонесувајте
понесувајте
пронесувајте
снесувајте
затресувајте
потресувајте
протресувајте
растресувајте
истресувајте
извисувајте
бојадисувајте
бендисувајте
стопанисувајте
помирисувајте
жигосувајте
бојосувајте
покосувајте
мувлосувајте
проросувајте
запросувајте
испросувајте
уапсувајте
маѓепсувајте
замрсувајте
вкусувајте
скусувајте
збогатувајте
заклатувајте
патувајте
пропатувајте
упатувајте
скратувајте
запечатувајте
препечатувајте
испечатувајте
отпечатувајте
ветувајте
советувајте
посоветувајте
засветувајте
осветувајте
посветувајте
просветувајте
залетувајте
надлетувајте
одлетувајте
прелетувајте
разлетувајте
долетувајте
полетувајте
пролетувајте
заплетувајте
вплетувајте
исплетувајте
запаметувајте
опаметувајте
зашеметувајте
пресметувајте
угнетувајте
оптеретувајте
растеретувајте
посетувајте
обештетувајте
оштетувајте
емитувајте
испитувајте
воспитувајте
заситувајте
заштитувајте
восхитувајте
почитувајте
проголтувајте
пожолтувајте
бунтувајте
заработувајте
обработувајте
вработувајте
одработувајте
преработувајте
разработувајте
изработувајте
доработувајте
соработувајте
осрамотувајте
посрамотувајте
препотувајте
испотувајте
скротувајте
стартувајте
завртувајте
навртувајте
одвртувајте
превртувајте
извртувајте
свртувајте
зацртувајте
нацртувајте
прецртувајте
доцртувајте
потцртувајте
овластувајте
повластувајте
запрепастувајте
известувајте
онесвестувајте
преместувајте
изместувајте
надоместувајте
поместувајте
сместувајте
обесчестувајте
искористувајте
пречистувајте
прочистувајте
исчистувајте
нагостувајте
простувајте
зацврстувајте
прицврстувајте
вкрстувајте
прекрстувајте
налутувајте
разлутувајте
замафтувајте
поништувајте
уништувајте
соопштувајте
вшприцувајте
танцувајте
чувајте
зачувајте
качувајте
закачувајте
прикачувајте
покачувајте
искачувајте
откачувајте
	
излачувајте
намачувајте
измачувајте
помачувајте
изедначувајте
означувајте
дозначувајте
преиначувајте
изопачувајте
нарачувајте
врачувајте
озрачувајте
порачувајте
препорачувајте
испорачувајте
залечувајте
излечувајте
мечувајте
згмечувајте
препречувајте
попречувајте
спречувајте
заличувајте
преувеличувајте
разграничувајте
ограничувајте
причувајте
замолчувајте
премолчувајте
истенчувајте
линчувајте
посведочувајте
предочувајте
поплочувајте
воочувајте
соочувајте
сочувајте
насочувајте
наточувајте
преточувајте
отточувајте
зграпчувајте
закопчувајте
откопчувајте
продупчувајте
испупчувајте
изарчувајте
поарчувајте
распарчувајте
затрчувајте
претрчувајте
притрчувајте
дотрчувајте
потрчувајте
протрчувајте
растрчувајте
истрчувајте
наттрчувајте
исчувајте
згрутчувајте
научувајте
обучувајте
подучувајте
изучувајте
одлучувајте
заклучувајте
вклучувајте
приклучувајте
исклучувајте
случувајте
поучувајте
заплашувајте
преплашувајте
исплашувајте
промашувајте
прашувајте
запрашувајте
распрашувајте
застрашувајте
замешувајте
вмешувајте
измешувајте
помешувајте
испомешувајте
промешувајте
утешувајте
задишувајте
вдишувајте
издишувајте
лишувајте
занишувајте
разнишувајте
пишувајте
запишувајте
впишувајте
препишувајте
припишувајте
опишувајте
пропишувајте
испишувајте
отпишувајте
потпишувајте
забришувајте
пребришувајте
избришувајте
влошувајте
дотрошувајте
потрошувајте
опустошувајте
завршувајте
извршувајте
довршувајте
усовршувајте
свршувајте
прекршувајте
докршувајте
скршувајте
искршувајте
избушувајте
загушувајте
задушувајте
заглушувајте
ислушувајте
послушувајте
сослушувајте
нарушувајте
разрушувајте
срушувајте
исушувајте
залагајте
предлагајте
одлагајте
полагајте
располагајте
претполагајте
одмагајте
помагајте
трагајте
потрагајте
истрагајте
бегајте
пребегајте
избегајте
прилегајте
засегајте
затегајте
притегајте
протегајте
стегајте
растегајте
лизгајте
излизгајте
пролизгајте
дигајте
подигајте
престигајте
пристигајте
достигајте
недостигајте
постигајте
тргајте
претргајте
истргајте
стругајте
дајте
задајте
совладајте
надајте
страдајте
настрадајте
вдајте
оправдајте
наддајте
оддајте
поддајте
заповедајте
проповедајте
гледајте
одгледајте
прегледајте
разгледајте
изгледајте
погледајте
прогледајте
согледајте
предајте
здајте
раздајте
издајте
создајте
ѕидајте
заѕидајте
соѕидајте
придајте
одајте
додајте
подајте
продајте
мрдајте
размрдајте
измрдајте
гаѓајте
нагаѓајте
погаѓајте
доаѓајте
поаѓајте
проаѓајте
паѓајте
запаѓајте
напаѓајте
совпаѓајте
припаѓајте
опаѓајте
допаѓајте
пропаѓајте
распаѓајте
раѓајте
пораѓајте
препораѓајте
наоѓајте
пронаоѓајте
снаоѓајте
преоѓајте
приоѓајте
брзајте
забрзајте
избрзајте
побрзајте
вајајте
извајајте
зјајте
скијајте
влијајте
повлијајте
сјајте
кајте
џвакајте
изџвакајте
заплакајте
исплакајте
шлакајте
зашлакајте
сакајте
посакајте
чекајте
пречекајте
причекајте
дочекајте
почекајте
викајте
развикајте
извикајте
предизвикајте
довикајте
повикајте
отповикајте
свикајте
кликајте
сликајте
пресликајте
отсликајте
валкајте
извалкајте
стенкајте
ценкајте
шминкајте
нашминкајте
окајте
скокајте
покајте
чепкајте
исчепкајте
бркајте
збркајте
избркајте
побркајте
свиркајте
исвиркајте
шмркајте
туркајте
дотуркајте
протуркајте
истуркајте
каскајте
ласкајте
раскајте
блескајте
плескајте
заплескајте
наплескајте
оплескајте
ракоплескајте
сплескајте
исплескајте
трескајте
притискајте
стискајте
прскајте
распрскајте
ткајте
заткајте
наткајте
вткајте
светкајте
засветкајте
заплеткајте
четкајте
исчеткајте
виткајте
завиткајте
навиткајте
одвиткајте
подвиткајте
превиткајте
развиткајте
извиткајте
свиткајте
доткајте
скокоткајте
проткајте
исткајте
уткајте
буткајте
избуткајте
мјаукајте
плукајте
исплукајте
смукајте
пукајте
запукајте
распукајте
испукајте
сукајте
засукајте
чукајте
ѕвецкајте
грицкајте
изгрицкајте
крцкајте
пљачкајте
опљачкајте
замачкајте
намачкајте
исечкајте
душкајте
издушкајте
продушкајте
лајте
залајте
тркалајте
дотркалајте
стркалајте
оттркалајте
налајте
пеглајте
испеглајте
стрелајте
застрелајте
прострелајте
отстрелајте
разлајте
излајте
клајте
наклајте
преклајте
приклајте
потклајте
долајте
фрлајте
зафрлајте
префрлајте
дофрлајте
расфрлајте
исфрлајте
натфрлајте
отфрлајте
потфрлајте
веслајте
одвеслајте
извеслајте
довеслајте
лулајте
залулајте
полулајте
кашлајте
искашлајте
чешлајте
прочешлајте
исчешлајте
мајте
замајте
земајте
заземајте
превземајте
одземајте
преземајте
изземајте
немајте
имајте
занимајте
снимајте
преснимајте
примајте
попримајте
омајте
смајте
чмајте
зачмајте
знајте
незнајте
признајте
дознајте
познајте
запознајте
препознајте
отпознајте
сознајте
узнајте
минајте
заминајте
наминајте
одминајте
разминајте
изминајте
поминајте
бањајте
избањајте
шлапајте
зашлапајте
тепајте
натепајте
претепајте
дотепајте
липајте
пипајте
напипајте
рипајте
пумпајте
копајте
закопајте
вкопајте
прекопајте
раскопајте
ископајте
откопајте
тропајте
натрупајте
барајте
пребарајте
побарајте
заговарајте
наговарајте
одговарајте
преговарајте
разговарајте
поразговарајте
изговарајте
приговарајте
договарајте
затварајте
претварајте
отварајте
карајте
искарајте
парајте
распарајте
разочарајте
шарајте
прошарајте
играјте
надиграјте
одиграјте
разиграјте
изиграјте
проиграјте
терајте
натерајте
втерајте
претерајте
дотерајте
потерајте
протерајте
растерајте
истерајте
вечерајте
бирајте
колабирајте
набирајте
одбирајте
пребирајте
збирајте
разбирајте
подразбирајте
избирајте
прибирајте
собирајте
насобирајте
присобирајте
гравирајте
активирајте
    
деактивирајте
култивирајте
тетовирајте
резервирајте
конзервирајте
нервирајте
реагирајте
пропагирајте
делегирајте
негирајте
коригирајте
конвергирајте
складирајте
парадирајте
деградирајте
експедирајте
ревидирајте
ликвидирајте
оксидирајте
стипендирајте
суспендирајте
сондирајте
кодирајте
експлодирајте
еродирајте
кородирајте
удирајте
аплаудирајте
судирајте
студирајте
простудирајте
креирајте
ангажирајте
гаражирајте
стажирајте
аранжирајте
базирајте
презирајте
импровизирајте
реализирајте
локализирајте
анализирајте
сигнализирајте
рационализирајте
парализирајте
деморализирајте
неутрализирајте
натурализирајте
мобилизирајте
демобилизирајте
цивилизирајте
полемизирајте
организирајте
колонизирајте
деколонизирајте
синхронизирајте
имунизирајте
карактеризирајте
валоризирајте
ревалоризирајте
тероризирајте
приватизирајте
доприватизирајте
политизирајте
исполитизирајте
тактизирајте
кондензирајте
компензирајте
позирајте
секирајте
маникирајте
карикирајте
блокирајте
паркирајте
маскирајте
инсталирајте
инхалирајте
депилирајте
вентилирајте
дестилирајте
осцилирајте
штиклирајте
изолирајте
полирајте
контролирајте
регулирајте
калкулирајте
циркулирајте
симулирајте
манипулирајте
капитулирајте
рекламирајте
прокламирајте
компримирајте
дипломирајте
алармирајте
афирмирајте
нормирајте
формирајте
деформирајте
реформирајте
преформирајте
униформирајте
информирајте
расформирајте
трансформирајте
умирајте
одумирајте
изумирајте
консумирајте
планирајте
испланирајте
импрегнирајте
интервенирајте
тренирајте
комбинирајте
имагинирајте
ординирајте
координирајте
контаминирајте
кулминирајте
доминирајте
индоктринирајте
руинирајте
дефинирајте
редефинирајте
вакцинирајте
халуцинирајте
донирајте
димензионирајте
пензионирајте
шпионирајте
импресионирајте
позиционирајте
санкционирајте
функционирајте
депонирајте
опонирајте
интонирајте
телефонирајте
алтернирајте
запирајте
киднапирајте
хендикепирајте
конципирајте
корумпирајте
допирајте
копирајте
прекопирајте
ископирајте
сопирајте
потпирајте
декларирајте
вибрирајте
интегрирајте
имигрирајте
дехидрирајте
генерирајте
изгенерирајте
оперирајте
инспирирајте
спонзорирајте
игнорирајте
корпорирајте
експроприрајте
арбитрирајте
концентрирајте
регистрирајте
администрирајте
демонстрирајте
илустрирајте
фрустрирајте
ажурирајте
цензурирајте
конкурирајте
шифрирајте
дешифрирајте
масирајте
дресирајте
адресирајте
интересирајте
заинтересирајте
процесирајте
испроцесирајте
сервисирајте
релаксирајте
пулсирајте
лансирајте
финансирајте
форсирајте
фокусирајте
експлоатирајте
вегетирајте
гравитирајте
медитирајте
акредитирајте
дискредитирајте
емитирајте
имитирајте
компромитирајте
профитирајте
цитирајте
рецитирајте
лицитирајте
контактирајте
инјектирајте
селектирајте
резултирајте
консултирајте
гарантирајте
евидентирајте
ориентирајте
имплементирајте
експериментирајте
коментирајте
ферментирајте
документирајте
монтирајте
демонтирајте
размонтирајте
саботирајте
дотирајте
пилотирајте
ротирајте
банкротирајте
еруптирајте
инвертирајте
абортирајте
транспортирајте
инвестирајте
тестирајте
атестирајте
егзистирајте
инсистирајте
простирајте
дегустирајте
нокаутирајте
дискутирајте
ампутирајте
регрутирајте
луфтирајте
излуфтирајте
дистрибуирајте
евакуирајте
еволуирајте
конструирајте
фотографирајте
тарифирајте
екстрахирајте
скицирајте
коалицирајте
аплицирајте
имплицирајте
иницирајте
комуницирајте
верифицирајте
специфицирајте
инфицирајте
дезинфицирајте
провоцирајте
испровоцирајте
лоцирајте
алоцирајте
редуцирајте
репродуцирајте
орајте
затворајте
претворајте
отворајте
одморајте
трајте
затрајте
претрајте
дотрајте
потрајте
истрајте
осигурајте
турајте
натурајте
претурајте
притурајте
дотурајте
растурајте
истурајте
гласајте
прегласајте
изгласајте
втасајте
стасајте
достасајте
бојадисајте
бендисајте
мирисајте
помирисајте
жигосајте
бојосајте
мувлосајте
варосајте
маѓепсајте
тајте
затајте
летајте
залетајте
надлетајте
одлетајте
прелетајте
разлетајте
долетајте
полетајте
пролетајте
сметајте
пресметајте
шетајте
прошетајте
итајте
поитајте
испитајте
преиспитајте
воспитајте
притајте
честитајте
читајте
претпочитајте
прочитајте
голтајте
проголтајте
спотајте
роптајте
цртајте
зацртајте
нацртајте
прецртајте
доцртајте
потцртајте
утајте
мечтајте
замечтајте
пуштајте
запуштајте
напуштајте
впуштајте
препуштајте
опуштајте
допуштајте
попуштајте
пропуштајте
спуштајте
распуштајте
испуштајте
отпуштајте
плаќајте
враќајте
одвраќајте
повраќајте
праќајте
фаќајте
зафаќајте
прифаќајте
дофаќајте
опфаќајте
сфаќајте
потфаќајте
вшприцајте
цицајте
прецицајте
исцицајте
куцајте
нарачајте
порачајте
препорачајте
испорачајте
венчајте
очајте
мочајте
измочајте
закопчајте
откопчајте
трчајте
затрчајте
претрчајте
притрчајте
дотрчајте
потрчајте
протрчајте
растрчајте
истрчајте
наттрчајте
ручајте
прашајте
запрашајте
распрашајте
мешајте
замешајте
вмешајте
измешајте
помешајте
испомешајте
промешајте
чешајте
зачешајте
почешајте
нишајте
занишајте
разнишајте
слушајте
ислушајте
послушајте
сослушајте
слабејте
вејте
убавејте
завејте
навејте
заздравејте
оздравејте
одвејте
превејте
развејте
извејте
дивејте
живејте
заживејте
наживејте
надживејте
одживејте
преживејте
изживејте
оживејте
доживејте
поживејте
проживејте
соживејте
сивејте
довејте
овдовејте
повејте
провејте
ветвејте
гувејте
глувејте
владејте
завладејте
надвладејте
овладејте
младејте
бдејте
пробдејте
додејте
гордејте
лејте
залејте
малејте
налејте
блејте
заблејте
облејте
влејте
одлејте
белејте
забелејте
надебелејте
избелејте
лелејте
прелејте
разлејте
излејте
милејте
голејте
оголејте
долејте
одолејте
преодолејте
полејте
пролејте
слејте
тлејте
затлејте
дотлејте
истлејте
лулејте
немејте
онемејте
смејте
засмејте
насмејте
поднасмејте
исмејте
посмејте
умејте
соумејте
жеднејте
бледнејте
избледнејте
венејте
црвенејте
зеленејте
зазеленејте
позеленејте
руменејте
шаренејте
    
жнејте
зажнејте
нажнејте
наджнејте
тежнејте
изжнејте
ожнејте
дожнејте
пожнејте
гинејте
линејте
синејте
јакнејте
мекнејте
темнејте
потемнејте
копнејте
црнејте
беснејте
леснејте
личнејте
пејте
запејте
напејте
слепејте
ослепејте
препејте
опејте
допејте
попејте
пропејте
распејте
испејте
воспејте
успејте
натпејте
отпејте
старејте
остарејте
брејте
сребрејте
грејте
загрејте
нагрејте
подгрејте
прегрејте
згрејте
изгрејте
пригрејте
огрејте
догрејте
погрејте
угрејте
модрејте
зрејте
зазрејте
назрејте
презрејте
дозрејте
созрејте
узрејте
вирејте
чемрејте
ветрејте
изветрејте
сејте
засејте
насејте
расејте
пресејте
исејте
присејте
досејте
посејте
просејте
отсејте
забогатејте
жолтејте
ботејте
изботејте
бијте
забијте
набијте
надбијте
одбијте
подбијте
пребијте
збијте
разбијте
избијте
прибијте
обијте
добијте
здобијте
придобијте
побијте
пробијте
убијте
самоубијте
вијте
завијте
навијте
обвијте
надвијте
одвијте
подвијте
превијте
развијте
извијте
оѕвијте
повијте
свијте
увијте
лијте
одлијте
мијте
замијте
премијте
измијте
промијте
гнијте
загнијте
нагнијте
згнијте
изгнијте
догнијте
жнијте
зажнијте
нажнијте
наджнијте
изжнијте
ожнијте
дожнијте
пожнијте
пијте
запијте
напијте
поднапијте
впијте
препијте
припијте
опијте
допијте
пропијте
спијте
заспијте
наспијте
распијте
преспијте
испијте
приспијте
поспијте
отспијте
успијте
натпијте
отпијте
ријте
вријте
превријте
извријте
довријте
зовријте
повријте
разријте
изријте
кријте
закријте
прекријте
прикријте
покријте
напокријте
сокријте
скријте
раскријте
искријте
отскријте
откријте
разоткријте
тријте
затријте
натријте
претријте
протријте
растријте
истријте
шијте
зашијте
нашијте
рашијте
вшијте
прешијте
пришијте
дошијте
пошијте
прошијте
сошијте
опшијте
исшијте
потшијте
бојте
обојте
двојте
раздвојте
издвојте
одвојте
подвојте
удвојте
присвојте
освојте
посвојте
усвојте
гојте
згојте
угојте
дојте
задојте
надојте
додојте
подојте
беспокојте
обеспокојте
успокојте
поуспокојте
упокојте
наслојте
раслојте
немојте
гнојте
загнојте
нагнојте
догнојте
појте
напојте
припојте
спојте
преспојте
ројте
наројте
бројте
забројте
набројте
вбројте
надбројте
одбројте
пребројте
избројте
добројте
изројте
кројте
закројте
накројте
прекројте
окројте
докројте
скројте
раскројте
искројте
стројте
настројте
растројте
престројте
постројте
устројте
утројте
стојте
застојте
настојте
престојте
достојте
удостојте
постојте
состојте
опстојте
бујте
обујте
преобујте
собујте
дујте
надујте
обдујте
подујте
зујте
зазујте
прозујте
врзујте
блујте
наблујте
изблујте
приблујте
трујте
затрујте
отрујте
струјте
иструјте
прострујте
пцујте
опцујте
чујте
зачујте
начујте
дочујте
прочујте
расчујте
потчујте
нокте
салте
деколте
диколте
пељте
угостителскмте
седумте
осумте
анте
леванте
ливанте
бриганте
данте
аликанте
песканте
манте
панте
санте
чанте
твенте
ленте
валенте
клементе
сенте
пласенте
висенте
ксенте
винсенте
фуенте
инте
хоризонте
конте
лонте
монте
понте
негропонте
бронте
тунте
оте
боте
работе
вработе
изработе
проработе
јеботе
готе
зоте
коте
поте
роте
кроте
соте
тоте
стоте
фоте
арте
дуарте
заврте
преврте
изврте
сврте
фаширте
морте
норте
порте
торте
форте
курте
сте
ласте
власте
гласте
насте
расте
зарасте
нарасте
понарасте
обрасте
израсте
прирасте
дорасте
порасте
попорасте
потпорасте
срасте
есте
двесте
сместе
ќересте
шесте
нишесте
ристе
кристе
асисте
црекнсте
косте
крсте
прсте
усте
деветте
петте
дваесетте
дванаесетте
единаесетте
четиринаесетте
тринаесетте
дватринаесетте
седумнаесетте
осумнаесетте
шеснаесетте
деветнаесетте
петнаесетте
десетте
деведесетте
педесетте
седумдесетте
осумдесетте
шеесетте
четириесетте
триесетте
дватриесетте
шестте
уте
буте
гуте
многуте
најмногуте
малкуте
најмалкуте
помалкуте
неколкуте
толкуте
луте
кануте
путе
цуте
иацуте

јефте
сефте
чифте
ќофте
муфте
приправницте
ште
наште
нераште
свеште
дебреште
иште
краиште
бабиште
дабиште
жабиште
забиште
требиште
столбиште
грбиште
прељубиште
забавиште
избавиште
главиште
тумчевиште
кучевиште
нивиште
локвиште
црквиште
трговиште
ладовиште
видовиште
чудовиште
ловиште
маловиште
беловиште
зимовиште
становиште
деновиште
сокровиште
летовиште
крвиште
ливадиште
складиште
градиште
папрадиште
расадиште
гледиште
одредиште
средиште
седиште
ѕидиште
водиште
годиште
полугодиште
навеиште
мажиште
прибежиште
лежиште
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu