Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
потажи - меки
потажи
репортажи
растажи
ежи
наежи
грабежи
свежи
најсвежи
освежи
поосвежи
посвежи
дежи
надежи
обнадежи
обезнадежи
бодежи
зажежи
нажежи
вжежи
дожежи
јежи
лежи
залежи
належи
изналежи
палежи
одлежи
подлежи
бележи
забележи
набележи
изнабележи
одбележи
избележи
прибележи
обележи
добележи
прележи
излежи
гнилежи
долежи
колежи
полежи
крлежи
стремежи
грмежи
разнежи
бакнежи
сомнежи
копнежи
врнежи
снежи
режи
нарежи
обрежи
врежи
одрежи
прережи
разрежи
изрежи
свирежи
мрежи
замрежи
намрежи
премрежи
смрежи
прорежи
срежи
тежи
метежи
урамнотежи
вртежи
цртежи
движи
задвижи
раздвижи
пораздвижи
придвижи
лижи
залижи
налижи
ближи
наближи
поднаближи
понаближи
зближи
позближи
приближи
поприближи
оближи
доближи
подоближи
разлижи
излижи
олижи
долижи
мижи
замижи
нижи
занижи
нанижи
обнижи
наднижи
однижи
разнижи
изнижи
книжи
закнижи
прокнижи
укнижи
понижи
пронижи
снижи
поснижи
самоунижи
грижи
загрижи
позагрижи
згрижи
погрижи
стрижи
настрижи
истрижи
острижи
дострижи
пострижи
потстрижи
продлжи
должи
задолжи
презадолжи
оддолжи
пооддолжи
раздолжи
издолжи
одолжи
поодолжи
продолжи
анжи
тревожи
затревожи
растревожи
продожи
кожи
ложи
заложи
наложи
таложи
сталожи
уталожи
обложи
вложи
предложи
одложи
подложи
продложи
разложи
образложи
пообразложи
изложи
приложи
положи
ракоположи
расположи
предрасположи
онерасположи
претположи
збрложи
сложи
насложи
пресложи
суложи
можи
неможи
занеможи
снеможи
оневозможи
овозможи
поможи
множи
намножи
понамножи
испонамножи
размножи
помножи
умножи
поумножи
марожи
настожи
ржи
заржи
маржи
држи
задржи
позадржи
оддржи
поддржи
здржи
издржи
самоиздржи
воздржи
придржи
одржи
додржи
подржи
содржи
јержи
јиржи
демиржи
пржи
запржи
напржи
препржи
допржи
спржи
испржи
поиспржи
сржи
ужи
јужи
разјужи
плужи
служи
заслужи
ислужи
богослужи
дослужи
послужи
опслужи
отслужи
услужи
мужи
ружи
дружи
здружи
раздружи
придружи
кружи
окружи
заокружи
опкружи
разоружи
обезоружи
вооружи
пружи
спружи
испружи
стружи
застружи
настружи
истружи
дистружи
остружи
тужи
зи
бази
абази
џамбази
вази
гавази
ајвази
квази
алвази
гази
загази
позагази
нагази
подгази
прегази
згази
разгази
поразгази
изгази
доизгази
поизгази
бенгази
догази
погази
меази
неази
казази
илиази
ниази
јази
ајази
зајази
пајази
мејази
нејази
хејази
изјази
нијази
илјази
кази
макази
камикази
прикази
докази
патокази
раскази
искази
откази
укази
лази
залази
налази
одлази
архипелази
разлази
излази
илази
абдилази
долази
полази
пролази
плази
исплази
абдулази
иљази
мази
џемази
елмази
томази
грумази
нази
шенази
шинази
оази
пази
запази
ареопази
претпази
рази
арази
зарази
карази
нарази
харази
образи
преобрази
вообрази
сообрази
врази
одрази
изрази
доизрази
мрази
замрази
намрази
омрази
порази
попрази
фрази
кајтази
стази
метастази
екстази
штази
фази
саркофази
мехази
шази
абзи
авзи
евзи
невзи
ивзи
багзи
дзи
ведзи
редзи
линдзи
вези
завези
навези
превези
развези
извези
довези
повези
увези
дези
ожези
криези
екези
черкези
алези
залези
малези
митралези
пушкомитралези
влези
завлези
навлези
елези
белези
мелези
излези
произлези
слези
наслези
послези
чулези
бељези
мези
замези
рамези
нези
вранези
каморанези
печенези
кинези
трпези
барези
брези
бубрези
нерези
дрворези
штрези
опсези
тези
стратези
витези
синтези
потези
хипотези
протези
муртези
растези
круези
фези
кафези
принцези
херцези
ковчези
изи
азаизи
абизи
визи
подвизи
девизи
првизи
киргизи
дизи
идизи
бриндизи
веизи
азизи
назизи
дијализи
кализи
анализи
елизи
милизи
чифлизи
амизи
рамизи
низи
ризи
аризи
фаризи
гризи
загризи
нагризи
одгризи
подгризи
прегризи
изгризи
огризи
догризи
погризи
идризи
феризи
ајризи
кризи
репризи
експертизи
афизи
акцизи
есцајзи
дејзи
нејзи
фејзи
шејзи
челзи
молзи
намолзи
измолзи
ползи
доползи
проползи
исползи
солзи
насолзи
расолзи
просолзи
амзи
еламзи
рамзи
хамзи
	
пемзи
ремзи
хемзи
џемзи
шемзи
имзи
мустанзи
мекензи
мензи
крензи
тензи
холдинзи
пудинзи
викинзи
смокинзи
паркинзи
дриблинзи
шилинзи
стерлинзи
квислинзи
тренинзи
кампинзи
допинзи
лупинзи
мониторинзи
митинзи
аеромитинзи
рејтинзи
кастинзи
брифинзи
бонзи
бронзи
дифтонзи
фонзи
лозунзи
куплунзи
ози
вози
завози
навози
изнавози
превози
развози
извози
довози
коловози
повози
провози
нервози
педагози
демагози
дози
булдози
зози
дубиози
мафиози
кози
окози
саркози
лози
валози
залози
дијалози
налози
минералози
талози
каталози
облози
предлози
противпредлози
прелози
разлози
излози
епилози
прилози
ларинголози
оториноларинголози
геолози
агрогеолози
идеолози
музеолози
палеолози
спелеолози
теолози
археолози
биолози
агробиолози
радиолози
кардиолози
аудиолози
анестезиолози
физиолози
патофизиолози
епидемиолози
семиолози
бактериолози
ихтиолози
социолози
фармаколози
еколози
гинеколози
музиколози
лексиколози
токсиколози
политиколози
онколози
турколози
филолози
неклолози
сеизмолози
етимолози
офталмолози
филмолози
ентомолози
космолози
албанолози
балканолози
рендгенолози
криминолози
ринолози
синолози
монолози
хронолози
фонолози
етнолози
имунолози
технолози
зоолози
полози
антрополози
невролози
хидролози
дендролози
аеролози
венеролози
канцеролози
шекспиролози
некролози
метеоролози
пролози
театролози
астролози
уролози
футуролози
сексолози
ревматолози
хематолози
соматолози
стоматолози
дерматолози
трауматолози
патолози
невропатолози
психопатолози
паразитолози
орнитолози
дијалектолози
византолози
палеонтолози
геронтолози
египтолози
криптолози
графолози
морфолози
психолози
брлози
улози
небулози
тормози
дијагнози
прогнози
главонози
пози
рози
парози
неврози
грози
загрози
згрози
вирози
носорози
торози
този
кинетози
каитози
јастози
виртуози
тифози
метаморфози
психози
брзи
пребрзи
најбрзи
побрзи
врзи
заврзи
наврзи
обврзи
одврзи
подврзи
преврзи
разврзи
изврзи
приврзи
доврзи
поврзи
сврзи
берзи
контроверзи
ферзи
џерзи
мрзи
штрзи
металурзи
хирурзи
кардиохирурзи
неврохирурзи
драматурзи
узи
каузи
калаузи
аплаузи
паузи
фаузи
шаузи
бузи
гузи
недузи
сојузи
џакузи
блузи
нузи
јанузи
јонузи
јунузи
поузи
фоузи
карпузи
крпузи
окрузи
делокрузи
сопрузи
сузи
баксузи
луксузи
јуузи
фузи
афузи
сконфузи
французи
јанѕи
ии
абии
ѓулабии
гурабии
леблебии
небии
амфибии
сајбии
чифликсајбии
робии
фобии
вии
расправии
бедевии
ревии
чивии
реликвии
селвии
богословии
грофовии
сакагии
букагии
магии
панагии
легии
елегии
белегии
привилегии
регии
стратегии
религии
чалгии
прангии
узенгии
демагогии
аналогии
тетралогии
трилогии
методологии
идеологии
археологии
биологии
кардиологии
социологии
терминологии
хронологии
технологии
апологии
типологии
астрологии
тавтологии
митологии
антологии
психологии
еухологии
саргии
алергии
енергии
сергии
оргии
бургии
хирургии
литургии
кадии
попадии
пешадии
абдии
авдии
трагедии
медии
комедии
трагикомедии
енциклопедии
меџидии
сејдии
шкендии
стипендии
ефендии
латифундии
производии
пригодии
мелодии
пародии
рапсодии
лакрдии
патрдии
ќурдии
старудии
мирудии
судии
студии
актстудии
маѓии
режии
зии
инвазии
гимназии
омразии
фантазии
белегзии
поезии
терезии
визии
телевизии
ревизии
суперревизии
дивизии
провизии
колизии
конвулзии
емулзии
експанзии
резензии
димензии
пензии
суспензии
тензии
претензии
хортензии
рецензии
екплозии
експлозии
ерозии
верзии
контраверзии
субверзии
диверзии
инверзии
контроверзии
перверзии
дисперзии
терзии
екскурзии
алузии
илузии
конклузии
контузии
инфузии
конфузии
иии
виии
диии
ииии
иииии
ииииии
телекомуникацииии
утринскиии
салиии
титоиии
избориии
организациии
железнициии
бакии
ракии
хакии
чакии
тенекии
скии
ќускии
шефкии
алии
валии
галии
реалии
фекалии
музикалии
хемикалии
техникалии
алкалии
аномалии
пастрмалии
баханалии
маргиналии
сатурналии
комуналии
генералии
салии
репресалии
русалии
гениталии
евентуалии
крџалии
библии
авлии
ганглии
кубелии
велии
делии
келии
олелии
камелии
селии
пустелии
ќелии
фазлии
лилии
фамилии
амајлии
пастрмајлии
сарајлии
кајмаклии
мераклии
мустаклии
санџаклии
буклии
памуклии
ѕвездаллии
јамболлии
џамлии
манлии
османлии
дреболии
јамболии
водолии
околии
магнолии
митрополии
фолии
шеќерлии
самурлии
муслии
татлии
касметлии
мустаќлии
дребулии
дрангулии
еснафлии
седефлии
ќефлии
нишлии
аљии
арамии
самии
џамии
аџамии
шамии
гемии
академии
епидемии
пандемии
елемии
анемии
премии
змии
димии
антиномии
физиономии
економии
агрономии
    
автономии
помии
армии
аритмии
мумии
нии
гании
погании
јании
дијании
полјании
кании
мании
комании
германии
компании
авиокомпании
жупании
арании
асании
метании
капетании
литании
авении
гении
игумении
дополнении
сторении
тении
децении
линии
аутлинии
пинии
синии
чинии
колонии
церемонии
хармонии
филхармонии
депонии
симфонии
комапнии
губернии
унии
капии
арапии
терапии
психотерапии
тапии
сепии
копии
фотокопии
епископии
архиепископии
утопии
скорпии
турпии
бискупии
надбискупии
рупии
рии
арии
хаварии
бугарии
пиздарии
железарии
трпезарии
маларии
паларии
канцеларии
марии
камбанарии
семинарии
песнарии
парии
месарии
санитарии
лотарии
сабрии
јаврии
кадрии
садрии
дрогерии
веледрогерии
менажерии
оранжерии
мизерии
козерии
кавалерии
галерии
артилерии
кафилерии
парфимерии
жандармерии
фазанерии
рафинерии
машинерии
драперии
ламперии
империи
прерии
серии
таписерии
каросерии
батерии
материи
кафетерии
бактерии
пикантерии
котерии
артерии
мистерии
муштерии
ферии
периферии
пицерии
кирии
емпирии
бекрии
џимрии
скумрии
алегории
категории
поткатегории
дории
лудории
теории
инфузории
кории
цикории
калории
килокалории
промемории
енории
опсерватории
лабаратории
лаборатории
фотолаборатории
територии
траектории
стории
истории
предистории
мајстории
простории
нуспростории
диоптрии
мистрии
индустрии
дурии
курии
ситнурии
сурии
центурии
фурии
сии
финасии
пасии
шасии
чудесии
месии
агресии
регресии
дигресии
прогресии
вересии
пресии
депресии
репресии
импресии
експресии
сесии
фотосесии
опсесии
конфесии
професии
цесии
рецесии
сецесии
концесии
процесии
мисии
емисии
радиоемисии
комисии
жирикомисии
суперкомисии
поткомисии
трансмисии
кајсии
галаксии
саксии
апоплексии
рефлексии
финансии
носии
тепсии
аутопсии
перкусии
реперкусии
дискусии
пусии
тии
дипломатии
хрестоматии
антипатии
симпатии
опатии
братии
теократии
демократии
статии
чатии
светии
перипетии
литии
балтии
ѓурултии
мантии
крнтии
стравотии
дивотии
новотии
ветвотии
сувотии
гадотии
грдотии
грозотии
мекотии
бркотии
тешкотии
потешкотии
беднотии
празнотии
темнотии
немирнотии
црнотии
нејаснотии
маснотии
беснотии
леснотии
мрснотии
ситнотии
мачнотии
гнасотии
мрсотии
нечистотии
личотии
лошотии
партии
хартии
ротохартии
династии
бестии
сугестии
амнестии
пирустии
кутии
бафтии
муфтии
поганштии
фии
мафии
кореографии
биографии
автобиографии
хагиографии
библиографии
сценографии
монографии
кинематографии
фотографии
жалфии
зулфии
филозофии
дахии
јахии
нахии
спахии
стихии
бронхии
парохии
олигархии
егзархии
анархии
монархии
епархии
хиерархии
нухии
ции
претумбации
акробации
пертурбации
мотивации
овации
иновации
резервации
опсервации
легации
делегации
негации
облигации
конјугации
градации
деградации
ликвидации
кандидации
фондации
креации
импровизации
реализации
специјализации
канализации
национализации
денационализации
рационализации
генерализации
дестабилизации
цивилизации
стилизации
организации
реорганизации
хармонизации
вулгаризации
приватизации
драматизации
систематизации
котизации
амортизации
компензации
сензации
малверзации
конверзации
девијации
варијации
експропријации
асоцијации
кации
акации
рекации
индикации
контраиндикации
публикации
апликации
импликации
компликации
комуникации
телекомуникации
модификации
квалификации
дисквалификации
претквалификации
верификации
класификации
фалсификации
ратификации
идентификации
фортификации
мистификации
спецификации
евокации
провокации
локации
дислокации
маркации
транскации
едукации
инсталации
апелации
интерпелации
релации
констелации
компилации
осцилации
инсолации
регулации
гестакулации
спекулации
шпекулации
артикулации
гестикулации
калкулации
симулации
стимулации
формулации
акумулации
гранулации
манипулации
популации
акламации
декламации
рекламации
прокламации
анимации
легитимации
инфромации
инфомации

афирмации
формации
деформации
иформации
малформации
информации
дезинформации
трансформации
консумации
нации
санации
асигнации
комбинации
имагинации
ординации
деклинации
деконтаминации
елиминации
дискриминации
номинации
илуминации
дестинации
махинации
вакцинации
халуцинации
донации
детонации
интонации
алтернации
докуметнации
партиципации
узурпации
преокупации
групации
рации
декларации
репарации
сепарации
компарации
вибрации
реставрации
грации
интеграции
евроинтеграции
миграции
ерации
федерации
конфедерации
нумерации
генерации
операции
кооперации
алитерации
лиферации
секирации
аспирации
инспирации
конспирации
мелиорации
декорации
комеморации
корпорации
концентрации
кастрации
регистрации
администрации
демонстрации
илустрации
фрустрации
конфигурации
фиксации
експлоатации
констатации
интерпретации
медитации
акредитации
визитации
хабилитации
имитации
рецитации
лицитации
афектации
егзалтации
консултации
трансплантации
презентации
репрезентации
ориентации
имплементации
аргументации
документации
аконтации
конфронтации
дотации
конотации
ротации
адаптации
дисертации
депортации
манифестации
мутации
пермутации
депутации
    
регрутации
инсинуации
ситуации
сситуации
флуктуации
егзибиции
инхибиции
амбиции
традиции
екстрадиции
едиции
експедиции
индиции
аудиции
реквизиции
транзиции
позиции
апозиции
препозиции
композиции
опозиции
пропозиции
диспозиции
предиспозиции
експозиции
коалиции
милиции
полиции
дефиниции
патриции
петиции
репетиции
инвестиции
бенефиции
бенифиции
акции
противакции
редакции
реакции
интеракции
атракции
контракции
апстракции
фракции
трансакции
инјекции
лекции
селекции
колекции
инекции
конекции
проекции
видеопроекции
инспекции
ерекции
дирекции
корекции
секции
инфекции
конфекции
контрадикции
рестрикции
фикции
санкции
дистинкции
интерпункции
функции
аукции
обдукции
редукции
продукции
репродукции
копродукции
деструкции
инструкции
конструкции
реконструкции
опструкции
инфорамции
заебанции
ваканции
зафрканции
асонанции
гаранции
протуберанции
говоранции
квитанции
дистанции
инстанции
супстанции
субвенции
превенции
фреквенции
радиофреквенции
секвенции
консеквенции
конвенции
интервенции
агенции
ургенции
евиденции
резиденции
тенденции
аудиенции
екселенции
турбуленции
вехеменции
ингеренции
преференции
диференции
конференции
конкуренции
компетенции
сентенции
интенции
асистенции
фрекфенции
лиценции
реминисценции
провинции
емоции
промоции
рецепции
концепции
перцепции
аперцепции
опции
ерупции
порции
пропорции
диспропорции
консулатции
кауции
дистрибуции
инститиуции
егзекуции
револуции
контрареволуции
резолуции
солуции
инситуции
институции
конституции
инстутуции
чии
нечии
сечии
ничии
акчии
бардакчии
батакчии
ѓеврекчии
бурекчии
бегликчии
памукчии
ѓумрукчии
кочии
ќебапчии
скапчии
салепчии
џепчии
топчии
ќурчии
саатчии
занаетчии
инаетчии
гурбетчии
марифетчии
симитчии
мастрафчии
чифчии
џии
аџии
абаџии
арабаџии
фалбаџии
чорбаџии
алваџии
кавгаџии
шегаџии
тезгаџии
чалгаџии
гајдаџии
содаџии
бозаџии
бојаџии
шакаџии
сметкаџии
зурлаџии
филмаџии
фурнаџии
кираџии
ораџии
ѓурултаџии
картаџии
џебџии
мутавџии
љубовџии
ловџии
чифлигџии
сладоледџии
ќерамидџии
водоводџии
скелеџии
силеџии
чешмеџии
ќеманеџии
ѓубреџии
дајреџии
ќесеџии
ќерестеџии
тенеќеџии
кафеџии
бифеџии
леблебиџии
сергиџии
ракиџии
бичкиџии
гемиџии
калајџии
кавалџии
бадијалџии
колџии
пиштолџии
големџии
анџии
јабанџии
барабанџии
карванџии
јорганџии
мегданџии
меанџии
кафеанџии
казанџии
наланџии
манџии
тапанџии
катранџии
апсанџии
гајтанџии
бостанџии
дуќанџии
бавчанџии
нишанџии
евтинџии
камионџии
пајтонџии
кујунџии
сапунџии
тутунџии
варџии
баждарџии
пазарџии
самарџии
комарџии
бунарџии
плитарџии
кантарџии
далаверџии
малтерџии
компјутерџии
шеќерџии
сеирџии
чадорџии
коморџии
моторџии
ќумурџии
шии
јузбашии
буљукбашии
арамбашии
бимбашии
коџобашии
субашии
шемшии
комшии
кривошии
патријаршии
чаршии
туршии
ји
агаји
јаји
салаји
тураји
сообраќаји
хаји
случаји
демиршаји
сабји
рибји
кравји
мравји
змеји
архијереји
шеји
вражји
божји
козји
јаији
абдији
авдији
бедији
авзији
амзији
алиији
алјији
бакији
бекији
алији
салији
велији
мислији
муслији
аљији
самији
кадрији
бафтији
нухији
алји
медалји
фотелји
абдилји
милји
неволји
золји
ролји
шолји
ламји
земји
заземји
приземји
авоји
развоји
који
постоји
чапји
песји
руји
јахји
птичји
волчји
ки
аки
баки
кибаки
божиноваки
даки
меаки
жаки
заки
јаки
најјаки
мјаки
појаки
каки
макаки
кукаки
лаки
алаки
даскалаки
чалаки
навлаки
млаки
николаки
полаки
холаки
плаки
поплаки
абдулаки
мулаки
флаки
маки
томаки
фармаки
каурисмаки
наки
анаки
јанаки
манаки
знаки
назнаки
ознаки
дознаки
инаки
андонаки
буњаки
раки
бараки
сотираки
еднораки
пораки
препораки
испораки
траки
петраки
дураки
саки
кавасаки
нагасаки
исаки
коксаки
таки
патаки
фатаки
петаки
кентаки
ристаки
костаки
мустаки
факи
хаки
цаки
чаки
бушаки
набавки
придавки
молдавки
скандинавки
мравки
преправки
поправки
исправки
ставки
оставки
поставки
претпоставки
претставки
венчавки
вевки
ѓорѓиевки
левки
гилевки
насмевки
лазаревки
кревки
најкревки
покревки
тревки
тасевки
отсевки
котевки
крстевки
крштевки
цевки
шевки
добивки
придобивки
обвивки
прозивки
грабливки
одливки
напивки
прекривки
покривки
тивки
репрезентативки
најтивки
потивки
херцеговки
паковки
трајковки
стојковки
црвенковки
петковки
апостоловки
наумовки
јовановки
кумановки
китановки
постановки
мавровки
беровки
кировки
петровки
ѓорчепетровки
спасовки
косовки
тетовки
подготовки
пцовки
врвки
подготвки
обувки
сидки
судки
еки
беки
мбеки
звеки
вердеки
зеки
озолниеки
леки
блеки
облеки
мелеки
фелеки
флеки
меки
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu