Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
исковувањето - виењето
исковувањето
отковувањето
потковувањето
благословувањето
условувањето
востановувањето
установувањето
обновувањето
возобновувањето
засновувањето
подготвувањето
изготвувањето
приготвувањето
жртвувањето
чувствувањето
сочувствувањето
чествувањето
учествувањето
дејствувањето
претседателствувањето
присуствувањето
надувувањето
зачувувањето
сочувувањето
исчувувањето
тагувањето
влегувањето
навлегувањето
излегувањето
неизлегувањето
произлегувањето
слегувањето
негувањето
шегувањето
излизгувањето
пролизгувањето
збогувањето
тргувањето
дувањето
загадувањето
аерозагадувањето
уназадувањето
заладувањето
совладувањето
гладувањето
разладувањето
подмладувањето
изненадувањето
надокнадувањето
радувањето
заградувањето
наградувањето
вградувањето
надградувањето
преградувањето
разградувањето
изградувањето
оградувањето
доградувањето
украдувањето
настрадувањето
засадувањето
расадувањето
всадувањето
пресадувањето
досадувањето
посадувањето
снабдувањето
водоснабдувањето
електроснабдувањето
оправдувањето
езбедувањето
обезбедувањето
необезбедувањето
победувањето
убедувањето
предубедувањето
разубедувањето
заведувањето
наведувањето
одведувањето
преведувањето
разведувањето
изведувањето
произведувањето
приведувањето
воведувањето
доведувањето
поведувањето
проведувањето
спроведувањето
неспроведувањето
сведувањето
изедувањето
избледувањето
надгледувањето
одгледувањето
прегледувањето
разгледувањето
изгледувањето
прогледувањето
согледувањето
боледувањето
наследувањето
иследувањето
наредувањето
навредувањето
повредувањето
одредувањето
подредувањето
прередувањето
разредувањето
приредувањето
споредувањето
распоредувањето
прераспоредувањето
проредувањето
напредувањето
унапредувањето
предупредувањето
средувањето
посредувањето
уредувањето
преуредувањето
поседувањето
заштедувањето
исцедувањето
одмаздувањето
обидувањето
видувањето
предвидувањето
превидувањето
извидувањето
увидувањето
разидувањето
заѕидувањето
најдувањето
изнајдувањето
командувањето
заодувањето
бодувањето
набодувањето
избодувањето
ослободувањето
прободувањето
прилагодувањето
неприлагодувањето
негодувањето
погодувањето
спогодувањето
угодувањето
преодувањето
изодувањето
оплодувањето
доодувањето
поодувањето
проодувањето
породувањето
препородувањето
потврдувањето
самопотврдувањето
утврдувањето
распорсдувањето
разбудувањето
возбудувањето
побудувањето
набљудувањето
изнудувањето
принудувањето
понудувањето
расудувањето
пресудувањето
осудувањето
зачудувањето
омеѓувањето
отуѓувањето
уважувањето
кажувањето
закажувањето
прикажувањето
киноприкажувањето
докажувањето
покажувањето
раскажувањето
искажувањето
откажувањето
укажувањето
залажувањето
ублажувањето
прелажувањето
излажувањето
истражувањето
наежувањето
освежувањето
одлежувањето
забележувањето
одбележувањето
прибележувањето
обележувањето
прережувањето
изрежувањето
прорежувањето
задвижувањето
раздвижувањето
придвижувањето
наближувањето
зближувањето
приближувањето
доближувањето
понижувањето
снижувањето
загрижувањето
згрижувањето
задолжувањето
оддолжувањето
раздолжувањето
издолжувањето
одолжувањето
продолжувањето
обожувањето
заложувањето
наложувањето
обложувањето
вложувањето
одложувањето
подложувањето
разложувањето
образложувањето
изложувањето
положувањето
сложувањето
оневозможувањето
овозможувањето
размножувањето
задржувањето
оддржувањето
поддржувањето
издржувањето
воздржувањето
придржувањето
непридржувањето
одржувањето
неодржувањето
запржувањето
препржувањето
испржувањето
истржувањето
заслужувањето
ислужувањето
дослужувањето
послужувањето
опслужувањето
отслужувањето
здружувањето
раздружувањето
придружувањето
заокружувањето
опкружувањето
разоружувањето
вооружувањето
прегазувањето
одлазувањето
разлазувањето
излазувањето
долазувањето
полазувањето
пролазувањето
заразувањето
образувањето
одразувањето
изразувањето
замразувањето
поразувањето
превезувањето
извезувањето
увезувањето
загризувањето
прегризувањето
изгризувањето
ползувањето
загрозувањето
згрозувањето
забрзувањето
избрзувањето
побрзувањето
врзувањето
поврзувањето
исткајувањето
потрајувањето
истрајувањето
затајувањето
очајувањето
завејувањето
одвејувањето
развејувањето
провејувањето
засмејувањето
насмејувањето
исмејувањето
запејувањето
препејувањето
опејувањето
пропејувањето
распејувањето
испејувањето
натпејувањето
отпејувањето
загрејувањето
подгрејувањето
прегрејувањето
изгрејувањето
огрејувањето
засејувањето
просејувањето
затријувањето
зашијувањето
вшијувањето
опшијувањето
приземјувањето
војувањето
раздвојувањето
издвојувањето
одвојувањето
удвојувањето
присвојувањето
освојувањето
посвојувањето
усвојувањето
задојувањето
надојувањето
подојувањето
успокојувањето
упокојувањето
раслојувањето
напојувањето
припојувањето
спојувањето
набројувањето
одбројувањето
пребројувањето
избројувањето
прекројувањето
постројувањето
настојувањето
престојувањето
осамостојувањето
опстојувањето
затрујувањето
прострујувањето
заплакувањето
оплакувањето
расплакувањето
исплакувањето
пакувањето
ракувањето
посакувањето
лекувањето
облекувањето
соблекувањето
завлекувањето
навлекувањето
одвлекувањето
подвлекувањето
развлекувањето
извлекувањето
привлекувањето
вовлекувањето
одолговлекувањето
повлекувањето
провлекувањето
свлекувањето
запекувањето
препекувањето
испекувањето
нарекувањето
одрекувањето
изрекувањето
засекувањето
расекувањето
пресекувањето
исекувањето
отсекувањето
отекувањето
дотекувањето
потекувањето
протекувањето
истекувањето
пречекувањето
очекувањето
дочекувањето
исчекувањето
развикувањето
извикувањето
предизвикувањето
довикувањето
повикувањето
отповикувањето
свикувањето
ризикувањето
обликувањето
публикувањето
одликувањето
разликувањето
компликувањето
пресликувањето
отсликувањето
фабрикувањето
критикувањето
практикувањето
квалификувањето
верификувањето
класификувањето
фалсификувањето
ратификувањето
идентификувањето
неидентификувањето
толкувањето
исчепкувањето
збркувањето
побркувањето
исвиркувањето
изискувањето
завиткувањето
одвиткувањето
подвиткувањето
превиткувањето
развиткувањето
извиткувањето
свиткувањето
запукувањето
распукувањето
испукувањето
засукувањето
отчукувањето
замуцкувањето
замачкувањето
прислушкувањето
навалувањето
разгалувањето
погалувањето
зажалувањето
прежалувањето
разжалувањето
пожалувањето
сожалувањето
дотркалувањето
намалувањето
запалувањето
испалувањето
потпалувањето
здебелувањето
побелувањето
делувањето
одделувањето
определувањето
самоопределувањето
распределувањето
разделувањето
доделувањето
поделувањето
споделувањето
пожелувањето
втемелувањето
измелувањето
сомелувањето
осмелувањето
застрелувањето
истрелувањето
прострелувањето
населувањето
раселувањето
вселувањето
развеселувањето
преселувањето
иселувањето
доселувањето
отселувањето
милувањето
помилувањето
силувањето
засилувањето
присилувањето
болувањето
заболувањето
дозволувањето
задоволувањето
разголувањето
заобиколувањето
школувањето
замолувањето
премолувањето
измолувањето
помолувањето
затоплувањето
зафрлувањето
нафрлувањето
префрлувањето
дофрлувањето
расфрлувањето
исфрлувањето
	
натфрлувањето
отфрлувањето
потфрлувањето
уфрлувањето
одвеслувањето
извеслувањето
довеслувањето
замислувањето
обмислувањето
премислувањето
размислувањето
измислувањето
помислувањето
промислувањето
смислувањето
осмислувањето
засветлувањето
расветлувањето
осветлувањето
искашлувањето
прочешлувањето
намамувањето
измамувањето
осамувањето
зголемувањето
опремувањето
отпремувањето
презимувањето
преснимувањето
збратимувањето
позајмувањето
најмувањето
изнајмувањето
домувањето
загрмувањето
оформувањето
изумувањето
одглумувањето
пошумувањето
заканувањето
поканувањето
ранувањето
бранувањето
забранувањето
одбранувањето
разгранувањето
поранувањето
распространувањето
отстранувањето
нахранувањето
прехранувањето
прихранувањето
исхранувањето
станувањето
застанувањето
настанувањето
престанувањето
пристанувањето
останувањето
заостанувањето
преостанувањето
изостанувањето
постанувањето
состанувањето
опстанувањето
грабнувањето
мавнувањето
замавнувањето
премавнувањето
воздивнувањето
кивнувањето
избувнувањето
одбегнувањето
пребегнувањето
избегнувањето
побегнувањето
легнувањето
подлегнувањето
впрегнувањето
досегнувањето
посегнувањето
затегнувањето
притегнувањето
потегнувањето
стегнувањето
растегнувањето
издигнувањето
подигнувањето
стигнувањето
престигнувањето
пристигнувањето
достигнувањето
постигнувањето
непостигнувањето
помогнувањето
тргнувањето
паднувањето
западнувањето
нападнувањето
припаднувањето
опаднувањето
допаднувањето
распаднувањето
отпаднувањето
потпаднувањето
наведнувањето
погледнувањето
вреднувањето
обезвреднувањето
седнувањето
наводнувањето
одводнувањето
помрднувањето
овенувањето
разденувањето
наводенувањето
обелоденувањето
разеленувањето
озеленувањето
позеленувањето
пленувањето
запленувањето
членувањето
зачленувањето
расчленувањето
менувањето
заменувањето
каменувањето
наменувањето
одменувањето
осовременувањето
разменувањето
изменувањето
видоизменувањето
именувањето
наименувањето
преименувањето
применувањето
опоменувањето
споменувањето
променувањето
сменувањето
покренувањето
раскренувањето
искоренувањето
преценувањето
оценувањето
проценувањето
потценувањето
уценувањето
натежнувањето
претежнувањето
отежнувањето
казнувањето
неказнувањето
празнувањето
испразнувањето
исчезнувањето
лизнувањето
слизнувањето
замрзнувањето
одмрзнувањето
обвинувањето
извинувањето
загинувањето
обединувањето
соединувањето
присоединувањето
прекинувањето
скинувањето
раскинувањето
откинувањето
укинувањето
минувањето
заминувањето
наминувањето
надминувањето
одминувањето
преминувањето
разминувањето
изминувањето
поминувањето
оцаринувањето
поевтинувањето
настинувањето
зачинувањето
причинувањето
починувањето
сочинувањето
расчинувањето
шинувањето
бакнувањето
зајакнувањето
истакнувањето
одекнувањето
порекнувањето
секнувањето
стекнувањето
навикнувањето
извикнувањето
привикнувањето
поттикнувањето
скокнувањето
прескокнувањето
отскокнувањето
потскокнувањето
напукнувањето
заколнувањето
проколнувањето
наполнувањето
преполнувањето
дополнувањето
надополнувањето
пополнувањето
исполнувањето
неисполнувањето
засолнувањето
израмнувањето
порамнувањето
затемнувањето
симнувањето
запомнувањето
спомнувањето
прогонувањето
озаконувањето
наклонувањето
сонувањето
потонувањето
закрепнувањето
сопнувањето
распнувањето
дупнувањето
окрупнувањето
прегрнувањето
урнувањето
разурнувањето
нурнувањето
оцрнувањето
поцрнувањето
згаснувањето
изгаснувањето
објаснувањето
разјаснувањето
изјаснувањето
појаснувањето
каснувањето
спласнувањето
зараснувањето
нараснувањето
израснувањето
дораснувањето
пораснувањето
блеснувањето
олеснувањето
воскреснувањето
стеснувањето
накиснувањето
прокиснувањето
втиснувањето
потиснувањето
распрснувањето
згуснувањето
одгатнувањето
светнувањето
летнувањето
наметнувањето
вметнувањето
одметнувањето
подметнувањето
сретнувањето
пресретнувањето
раситнувањето
збунувањето
побунувањето
задоцнувањето
брцнувањето
зачнувањето
почнувањето
започнувањето
отпочнувањето
скршнувањето
прокапувањето
искапувањето
поскапувањето
стапувањето
застапувањето
настапувањето
престапувањето
истапувањето
пристапувањето
достапувањето
постапувањето
отстапувањето
залепувањето
налепувањето
одлепувањето
прилепувањето
слепувањето
заслепувањето
натепувањето
претепувањето
дотепувањето
зацепувањето
расцепувањето
исцепувањето
отцепувањето
зачепувањето
отчепувањето
напипувањето
расипувањето
кампувањето
закопувањето
вкопувањето
прекопувањето
раскопувањето
ископувањето
откопувањето
поткопувањето
вклопувањето
поклопувањето
склопувањето
расклопувањето
натопувањето
потопувањето
растопувањето
претрпувањето
исцрпувањето
купувањето
откупувањето
поткупувањето
излупувањето
натрупувањето
пребарувањето
побарувањето
заварувањето
преварувањето
натпреварувањето
оптоварувањето
растоварувањето
истоварувањето
сварувањето
остварувањето
неостварувањето
другарувањето
дарувањето
заблагодарувањето
подарувањето
опожарувањето
пазарувањето
искарувањето
насамарувањето
занемарувањето
попарувањето
испарувањето
застарувањето
разочарувањето
прошарувањето
набабрувањето
охрабрувањето
обесхрабрувањето
одобрувањето
подобрувањето
надигрувањето
одигрувањето
разигрувањето
изигрувањето
доигрувањето
поигрувањето
проигрувањето
судрувањето
верувањето
заверувањето
изневерувањето
проневерувањето
оверувањето
доверувањето
поверувањето
проверувањето
уверувањето
одерувањето
одмерувањето
премерувањето
измерувањето
затреперувањето
натерувањето
втерувањето
претерувањето
дотерувањето
потерувањето
протерувањето
растерувањето
истерувањето
министерувањето
засвирувањето
отсвирувањето
мирувањето
намирувањето
подмирувањето
вознемирувањето
помирувањето
смирувањето
засирувањето
раширувањето
проширувањето
зборувањето
изборувањето
озборувањето
соборувањето
додворувањето
наговорувањето
притворувањето
загорувањето
прегорувањето
разгорувањето
изгорувањето
догорувањето
логорувањето
согорувањето
разорувањето
прекорувањето
пречекорувањето
покорувањето
укорувањето
изморувањето
уморувањето
оспорувањето
успорувањето
повторувањето
директорувањето
сторувањето
престорувањето
проветрувањето
сотрувањето
заострувањето
изострувањето
осигурувањето
реосигурувањето
докусурувањето
нагласувањето
прегласувањето
разгласувањето
изгласувањето
огласувањето
прогласувањето
согласувањето
несогласувањето
усогласувањето
спасувањето
украсувањето
втасувањето
стасувањето
достасувањето
обесувањето
замесувањето
занесувањето
нанесувањето
внесувањето
однесувањето
поднесувањето
пренесувањето
разнесувањето
изнесувањето
принесувањето
донесувањето
недонесувањето
придонесувањето
понесувањето
пронесувањето
снесувањето
затресувањето
претресувањето
потресувањето
протресувањето
растресувањето
истресувањето
извисувањето
бојадисувањето
бендисувањето
стопанисувањето
хиротонисувањето
крунисувањето
битисувањето
жигосувањето
бојосувањето
закосувањето
покосувањето
пљачкосувањето
проросувањето
запросувањето
испросувањето
маѓепсувањето
замрсувањето
вкусувањето
скусувањето
збогатувањето
заклатувањето
наплатувањето
исплатувањето
уплатувањето
патувањето
    
пропатувањето
упатувањето
скратувањето
запечатувањето
препечатувањето
испечатувањето
ветувањето
советувањето
поистоветувањето
засветувањето
осветувањето
посветувањето
просветувањето
летувањето
залетувањето
надлетувањето
одлетувањето
прелетувањето
разлетувањето
излетувањето
долетувањето
полетувањето
пролетувањето
заплетувањето
вплетувањето
исплетувањето
слетувањето
опаметувањето
подметувањето
пореметувањето
засметувањето
пресметувањето
угнетувањето
оптеретувањето
растеретувањето
присетувањето
посетувањето
непосетувањето
потсетувањето
обештетувањето
оштетувањето
обесштетувањето
разнебитувањето
емитувањето
испитувањето
преиспитувањето
воспитувањето
превоспитувањето
заситувањето
заштитувањето
восхитувањето
почитувањето
непочитувањето
самопочитувањето
проголтувањето
пожолтувањето
бунтувањето
заработувањето
обработувањето
вработувањето
одработувањето
преработувањето
разработувањето
изработувањето
доработувањето
соработувањето
препотувањето
испотувањето
скротувањето
стартувањето
завртувањето
навртувањето
одвртувањето
превртувањето
извртувањето
свртувањето
спортувањето
зацртувањето
нацртувањето
прецртувањето
доцртувањето
исцртувањето
потцртувањето
овластувањето
повластувањето
запрепастувањето
порастувањето
навестувањето
известувањето
онесвестувањето
преместувањето
разместувањето
изместувањето
надоместувањето
поместувањето
сместувањето
обесчестувањето
искористувањето
неискористувањето
пречистувањето
прочистувањето
расчистувањето
исчистувањето
гостувањето
нагостувањето
премостувањето
простувањето
зацврстувањето
прицврстувањето
вкрстувањето
прекрстувањето
налутувањето
замафтувањето
поништувањето
уништувањето
самоуништувањето
воопштувањето
соопштувањето
вшприцувањето
танцувањето
шверцувањето
чувањето
качувањето
закачувањето
прикачувањето
покачувањето
искачувањето
откачувањето
излачувањето
намачувањето
измачувањето
помачувањето
изедначувањето
назначувањето
означувањето
дозначувањето
преиначувањето
изопачувањето
нарачувањето
врачувањето
озрачувањето
порачувањето
препорачувањето
испорачувањето
оддалечувањето
залечувањето
излечувањето
мечувањето
згмечувањето
препречувањето
попречувањето
спречувањето
разобличувањето
преувеличувањето
обезличувањето
устоличувањето
разграничувањето
ограничувањето
замолчувањето
премолчувањето
истенчувањето
линчувањето
окончувањето
осончувањето
продлабочувањето
предочувањето
поплочувањето
оданочувањето
воочувањето
соочувањето
насочувањето
пренасочувањето
посочувањето
наточувањето
преточувањето
отточувањето
зграпчувањето
закопчувањето
откопчувањето
испупчувањето
поарчувањето
распарчувањето
затрчувањето
претрчувањето
притрчувањето
дотрчувањето
потрчувањето
протрчувањето
растрчувањето
истрчувањето
згрутчувањето
научувањето
обучувањето
озвучувањето
подучувањето
изучувањето
одлучувањето
заклучувањето
вклучувањето
приклучувањето
склучувањето
исклучувањето
случувањето
поучувањето
проучувањето
остручувањето
заплашувањето
преплашувањето
исплашувањето
осиромашувањето
промашувањето
замонашувањето
прашувањето
запрашувањето
распрашувањето
испрашувањето
застрашувањето
замешувањето
вмешувањето
измешувањето
помешувањето
испомешувањето
промешувањето
разрешувањето
утешувањето
задишувањето
вдишувањето
издишувањето
лишувањето
занишувањето
разнишувањето
пишувањето
запишувањето
впишувањето
препишувањето
припишувањето
опишувањето
попишувањето
пропишувањето
распишувањето
испишувањето
отпишувањето
потпишувањето
непотпишувањето
избришувањето
влошувањето
дотрошувањето
потрошувањето
опустошувањето
завршувањето
навршувањето
извршувањето
неизвршувањето
довршувањето
усовршувањето
свршувањето
прекршувањето
докршувањето
скршувањето
искршувањето
избушувањето
загушувањето
задушувањето
заглушувањето
преслушувањето
ислушувањето
прислушувањето
послушувањето
сослушувањето
нарушувањето
разрушувањето
срушувањето
исушувањето
залагањето
предлагањето
одлагањето
излагањето
полагањето
располагањето
одмагањето
помагањето
трагањето
бегањето
прилегањето
засегањето
посегањето
затегањето
натегањето
притегањето
протегањето
стегањето
растегањето
лизгањето
дигањето
подигањето
престигањето
пристигањето
достигањето
недостигањето
постигањето
тргањето
стругањето
страдањето
правдањето
заповедањето
проповедањето
гледањето
ѕидањето
мрдањето
гаѓањето
доаѓањето
надоаѓањето
недоаѓањето
поаѓањето
проаѓањето
паѓањето
запаѓањето
напаѓањето
совпаѓањето
припаѓањето
опаѓањето
допаѓањето
пропаѓањето
распаѓањето
испаѓањето
отпаѓањето
раѓањето
пораѓањето
препораѓањето
наоѓањето
изнаоѓањето
пронаоѓањето
снаоѓањето
неснаоѓањето
преоѓањето
приоѓањето
пружањето
брзањето
скијањето
џвакањето
шлакањето
сакањето
чекањето
викањето
сликањето
валкањето
стенкањето
ценкањето
шминкањето
скокањето
чепкањето
бркањето
свиркањето
шмркањето
нуркањето
туркањето
каскањето
ласкањето
блескањето
плескањето
трескањето
притискањето
стискањето
прскањето
светкањето
четкањето
виткањето
скокоткањето
буткањето
мјаукањето
плукањето
смукањето
пукањето
сукањето
чукањето
ѕвецкањето
грицкањето
коцкањето
крцкањето
пљачкањето
кошкањето
душкањето
тркалањето
пеглањето
куглањето
стрелањето
фрлањето
зафрлањето
префрлањето
дофрлањето
расфрлањето
исфрлањето
натфрлањето
отфрлањето
потфрлањето
веслањето
лулањето
кашлањето
чешлањето
земањето
заземањето
превземањето
одземањето
преземањето
непреземањето
изземањето
немањето
имањето
занимањето
снимањето
поимањето
примањето
непримањето
бањањето
шлапањето
тепањето
липањето
пипањето
рипањето
пумпањето
копањето
тропањето
трупањето
барањето
заговарањето
наговарањето
одговарањето
преговарањето
разговарањето
изговарањето
приговарањето
договарањето
затварањето
претварањето
отварањето
карањето
парањето
шарањето
играњето
неиграњето
терањето
вечерањето
бирањето
колабирањето
набирањето
одбирањето
пребирањето
разбирањето
неразбирањето
недоразбирањето
избирањето
прибирањето
лобирањето
собирањето
гравирањето
интензивирањето
активирањето
реактивирањето
култивирањето
инволвирањето
промовирањето
реновирањето
тетовирањето
резервирањето
конзервирањето
сервирањето
реагирањето
пропагирањето
делегирањето
негирањето
коригирањето
рангирањето
пролонгирањето
конвергирањето
складирањето
парадирањето
деградирањето
екстрадирањето
експедирањето
ревидирањето
ликвидирањето
кандидирањето
консолидирањето
оксидирањето
стипендирањето
суспендирањето
сондирањето
бодирањето
јодирањето
кодирањето
експлодирањето
еродирањето
кородирањето
бомбардирањето
удирањето
аплаудирањето
судирањето
студирањето
креирањето
ангажирањето
    
лажирањето
гаражирањето
стажирањето
аранжирањето
базирањето
фантазирањето
презирањето
импровизирањето
легализирањето
реализирањето
нереализирањето
официјализирањето
локализирањето
нормализирањето
анализирањето
сигнализирањето
финализирањето
рационализирањето
парализирањето
деморализирањето
неутрализирањето
натурализирањето
актуализирањето
актуелизирањето
стабилизирањето
мобилизирањето
демобилизирањето
цивилизирањето
полемизирањето
урбанизирањето
организирањето
колонизирањето
деколонизирањето
хармонизирањето
синхронизирањето
модернизирањето
имунизирањето
карактеризирањето
фаворизирањето
валоризирањето
тероризирањето
приватизирањето
проблематизирањето
систематизирањето
политизирањето
тактизирањето
прецизирањето
кондензирањето
компензирањето
дозирањето
позирањето
маникирањето
карикирањето
блокирањето
деблокирањето
паркирањето
маскирањето
ескалирањето
инсталирањето
инхалирањето
етаблирањето
моделирањето
депилирањето
дестилирањето
профилирањето
осцилирањето
штиклирањето
рециклирањето
изолирањето
демолирањето
полирањето
патролирањето
контролирањето
регулирањето
калкулирањето
циркулирањето
симулирањето
стимулирањето
формулирањето
манипулирањето
капитулирањето
рекламирањето
прокламирањето
програмирањето
кремирањето
анимирањето
легитимирањето
дипломирањето
алармирањето
афирмирањето
нормирањето
формирањето
деформирањето
реформирањето
преформирањето
униформирањето
информирањето
расформирањето
трансформирањето
умирањето
одумирањето
изумирањето
конзумирањето
сумирањето
консумирањето
планирањето
санирањето
интервенирањето
скенирањето
тренирањето
комбинирањето
ординирањето
координирањето
минирањето
контаминирањето
деминирањето
елиминирањето
инкриминирањето
кулминирањето
доминирањето
номинирањето
индоктринирањето
руинирањето
дефинирањето
редефинирањето
вакцинирањето
дизајнирањето
донирањето
димензионирањето
пензионирањето
шпионирањето
импресионирањето
стационирањето
позиционирањето
санкционирањето
функционирањето
нефункционирањето
профункционирањето
клонирањето
депонирањето
компонирањето
опонирањето
бетонирањето
интонирањето
телефонирањето
алтернирањето
запирањето
киднапирањето
хендикепирањето
перцепирањето
екипирањето
партиципирањето
конципирањето
корумпирањето
допирањето
копирањето
сопирањето
стопирањето
узурпирањето
потпирањето
окупирањето
групирањето
прегрупирањето
декларирањето
вибрирањето
интегрирањето
евроинтегрирањето
имигрирањето
дехидрирањето
толерирањето
нумерирањето
генерирањето
оперирањето
ретерирањето
жирирањето
инспирирањето
масакрирањето
спонзорирањето
игнорирањето
корпорирањето
експроприрањето
арбитрирањето
инфилтрирањето
концентрирањето
регистрирањето
администрирањето
демонстрирањето
илустрирањето
фрустрирањето
ажурирањето
цензурирањето
конкурирањето
матурирањето
реструктурирањето
преструктурирањето
шифрирањето
дешифрирањето
класирањето
пласирањето
масирањето
финасирањето
трасирањето
дресирањето
интересирањето
процесирањето
сервисирањето
таксирањето
фиксирањето
пулсирањето
лансирањето
балансирањето
ребалансирањето
финансирањето
кофинансирањето
индосирањето
фосирањето
форсирањето
фокусирањето
гранатирањето
експлоатирањето
констатирањето
вегетирањето
ракетирањето
етикетирањето
анкетирањето
комплетирањето
интерпретирањето
третирањето
малтретирањето
буџетирањето
гравитирањето
агитирањето
медитирањето
кредитирањето
акредитирањето
дискредитирањето
емитирањето
имитирањето
компромитирањето
бонитирањето
профитирањето
цитирањето
рецитирањето
лицитирањето
редактирањето
контактирањето
инјектирањето
селектирањето
проектирањето
детектирањето
асфалтирањето
резултирањето
гарантирањето
евидентирањето
презентирањето
ориентирањето
оријентирањето
имплементирањето
експериментирањето
коментирањето
ферментирањето
документирањето
монтирањето
демонтирањето
размонтирањето
саботирањето
дотирањето
котирањето
пилотирањето
ротирањето
банкротирањето
адаптирањето
еруптирањето
рестартирањето
инвертирањето
абортирањето
депортирањето
транспортирањето
сортирањето
инвестирањето
амнестирањето
тестирањето
атестирањето
манифестирањето
егзистирањето
инсистирањето
простирањето
дегустирањето
нокаутирањето
дискутирањето
ампутирањето
регрутирањето
луфтирањето
дистрибуирањето
евакуирањето
еволуирањето
конструирањето
реконструирањето
процесуирањето
конституирањето
реструктуирањето
преструктуирањето
парафирањето
фотографирањето
тарифирањето
екстрахирањето
музицирањето
скицирањето
коалицирањето
аплицирањето
имплицирањето
иницирањето
комуницирањето
практицирањето
дијагностицирањето
верифицирањето
специфицирањето
инфицирањето
дезинфицирањето
потенцирањето
лиценцирањето
провоцирањето
лоцирањето
алоцирањето
дислоцирањето
асоцирањето
редуцирањето
продуцирањето
репродуцирањето
менаџирањето
финиширањето
марширањето
туширањето
орањето
затворањето
претворањето
притворањето
отворањето
одморањето
посматрањето
претурањето
растурањето
истурањето
гласањето
мирисањето
маѓепсањето
гатањето
цветањето
летањето
сметањето
шетањето
итањето
честитањето
читањето
претпочитањето
голтањето
цртањето
мафтањето
пуштањето
напуштањето
опуштањето
попуштањето
пропуштањето
спуштањето
распуштањето
испуштањето
отпуштањето
плаќањето
наплаќањето
неплаќањето
исплаќањето
неисплаќањето
уплаќањето
раќањето
обраќањето
враќањето
навраќањето
одвраќањето
повраќањето
праќањето
испраќањето
фаќањето
прифаќањето
неприфаќањето
дофаќањето
опфаќањето
сфаќањето
сурфањето
цицањето
куцањето
сончањето
мочањето
трчањето
ручањето
прашањето
мешањето
чешањето
нишањето
слушањето
сјаењето
каењето
ткаењето
лаењето
знаењето
незнаењето
траењето
времетраењето
абењето
грабењето
гребењето
дробењето
губењето
љубењето
трубењето
крвавењето
давењето
славењето
сквернавењето
родосквернавењето
тетеравењето
правењето
вревењето
кривењето
противењето
ловењето
готвењето
вадењето
гадењето
јадењето
ладењето
кладењето
градењето
крадењето
садењето
следењето
редењето
седењето
штедењето
одењето
бодењето
водењето
раководењето
вардењето
тврдењето
смрдењето
будењето
нудењето
судењето
чудењето
слабеењето
веењето
дивеењето
живеењето
владеењето
бдеењето
леењето
дебелеењето
смеењето
умеењето
жеднеењето
жнеењето
тежнеењето
пеењето
стареењето
греењето
зреењето
сеењето
важењето
лажењето
тажењето
ежењето
лежењето
бележењето
режењето
тежењето
движењето
лижењето
книжењето
грижењето
должењето
таложењето
множењето
ржењето
држењето
пржењето
служењето
дружењето
кружењето
пружењето
тужењето
газењето
лазењето
мразењето
везењето
молзењето
ползењето
возењето
грозењето
биењето
виењето
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu