Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
споеја - разорија
споеја
преспоеја
роеја
нароеја
броеја
заброеја
наброеја
вброеја
надброеја
одброеја
преброеја
изброеја
доброеја
изроеја
кроеја
закроеја
накроеја
прекроеја
окроеја
докроеја
скроеја
раскроеја
искроеја
строеја
настроеја
растроеја
престроеја
построеја
устроеја
утроеја
стоеја
застоеја
настоеја
престоеја
достоеја
удостоеја
постоеја
состоеја
опстоеја
претстоеја
помпеја
фармакопеја
пешкопеја
епопеја
ономатопеја
испеја
успеја
дијареја
ливреја
зовреја
андреја
пиреја
кореја
гонореја
еритреја
куреја
одисеја
матеја
калитеја
буеја
обуеја
преобуеја
собуеја
дуеја
надуеја
обдуеја
подуеја
зуеја
зазуеја
прозуеја
блуеја
наблуеја
изблуеја
приблуеја
наплуеја
труеја
затруеја
отруеја
струеја
иструеја
проструеја
пцуеја
опцуеја
чуеја
зачуеја
начуеја
дочуеја
прочуеја
расчуеја
потчуеја
феја
афеја
трофеја
ахеја
трахеја
загшеја
траншеја
вражја
обележја
крајбрежја
премрежја
божја
оружја
лезја
козја
лозја
грозја
ија
баија
идаија
сезаија
јаија
аглаија
сенаија
спаија
исаија
таија
затаија
притаија
спотаија
стаија
утаија
вообичаија
шаија
забија
изабија
ослабија
подослабија
ѓулабија
набија
рабија
арабија
бесарабија
грабија
зграбија
ограбија
гурабија
сабија
надбија
одбија
подбија
дебија
леблебија
челебија
небија
пребија
употребија
злоупотребија
себија
збија
азбија
разбија
избија
погибија
либија
намибија
акрибија
прибија
амфибија
сајбија
чифликсајбија
билбија
гамбија
замбија
ламбија
комбија
колумбија
обија
тегобија
добија
здобија
придобија
лобија
побија
робија
заробија
надробија
здробија
раздробија
издробија
пробија
онеспособија
фобија
србофобија
англофобија
хомофобија
германофобија
ксенофобија
хидрофобија
аерофобија
клаустрофобија
русофобија
хобија
дербија
србија
убија
загубија
изгубија
погубија
заљубија
вљубија
нубија
самоубија
рубија
затрубија
раструбија
вија
забавија
олабавија
набавија
избавија
добавија
давија
задавија
молдавија
удавија
завија
јавија
најавија
објавија
одјавија
изјавија
пријавија
појавија
пројавија
какавија
заглавија
обезглавија
преплавија
поплавија
славија
југославија
срјугославија
прославија
поулавија
мавија
навија
скандинавија
оглупавија
оздравија
поздравија
затетеравија
заборавија
подзаборавија
моравија
направија
преправија
оправија
поправија
справија
расправија
исправија
ставија
спротивставија
преставија
спротиставија
оставија
доставија
изоставија
поедноставија
поставија
запоставија
воспоставија
претпоставија
составија
претставија
обвија
адвија
надвија
одвија
подвија
бедевија
ревија
превија
одушевија
воодушевија
развија
извија
ендивија
оживија
кивија
миливија
оливија
боливија
побрливија
окривија
искривија
осивија
посивија
чивија
реликвија
калвија
селвија
силвија
трговија
волковија
изјаловија
доловија
преполовија
запловија
впловија
препловија
испловија
отпловија
благословија
богословија
условија
уловија
востановија
установија
обновија
повија
монровија
кесовија
грофовија
свија
латвија
подготвија
зготвија
изготвија
приготвија
патешествија
дејствија
напатствија
лутвија
увија
оглувија
грофвија
гија
сакагија
магија
панагија
драгија
норвегија
легија
елегија
белегија
привилегија
регија
стратегија
езгија
религија
фригија
аналгија
невралгија
носталгија
чалгија
белгија
прангија
узенгија
лотарингија
педагогија
демагогија
генеалогија
аналогија
минералогија
тетралогија
трилогија
ларингологија
оториноларингологија
алергологија
методологија
геологија
агрогеологија
хидрогеологија
идеологија
фразеологија
музеологија
палеологија
спелеологија
телеологија
генеологија
гносеологија
теологија
археологија
биологија
космобиологија
агробиологија
хидробиологија
микробиологија
радиологија
кардиологија
фтизиологија
физиологија
патофизиологија
психофизиологија
трансфузиологија
епидемиологија
семиологија
ембриологија
бактериологија
семасиологија
етиологија
ихтиологија
социологија

фармакологија
екологија
гинекологија
фитоекологија
музикологија
лексикологија
токсикологија
политикологија
онкологија
туркологија
филологија
сеизмологија
етимологија
офталмологија
филмологија
пулмологија
ентомологија
космологија
албанологија
органологија
балканологија
рендгенологија
феноменологија
криминологија
терминологија
ринологија
ендокринологија
синологија
хронологија
фонологија
етнологија
имунологија
технологија
биотехнологија
оологија
зоологија
палеозоологија
апологија
типологија
антропологија
палеоантропологија
неврологија
хидрологија
дендрологија
аерологија
дерматовенерологија
карактерологија
канцерологија
шекспирологија
метеорологија
радиометеорологија
хидрометеорологија
театрологија
метрологија
астрологија
урологија
футурологија
нефрологија
сексологија
ревматологија
хематологија
климатологија
соматологија
симптоматологија
стоматологија
дерматологија
трауматологија
неонатологија
патологија
гастроентерохепатологија
невропатологија
фитопатологија
психопатологија
тератологија
есхатологија
тавтологија
паразитологија
митологија
орнитологија
дијалектологија
дефектологија
антологија
византологија
онтологија
палеонтологија
геронтологија
египтологија
криптологија
хистологија
текстологија
тафтологија
графологија
морфологија
психологија
саргија
летаргија
алергија
енергија
биоенергија
хидроенергија
електроенергија
синергија
сергија
оргија
ѓоргија
бургија
металургија
електрометалургија
хирургија
кардиохирургија
неврохирургија
драматургија
литургија
кардиохиругија
адија
бадија
извадија
загадија
идадија
уназадија
кадија
аркадија
заладија
гладија
челадија
разладија
ускладија
надија
генадија
изненадија
надокнадија
попадија
радија
заградија
наградија
вградија
надградија
предградија
преградија
разградија
изградија
оградија
доградија
садија
засадија
расадија
всадија
пресадија
досадија
посадија
пешадија
абдија
снабдија
авдија
мегдија
едија
бедија
обезбедија
победија
убедија
разубедија
трагедија
избледија
наследија
проследија
уследија
медија
југоремедија
мултимедија
комедија
трагикомедија
енциклопедија
ортопедија
наредија
навредија
повредија
одредија
прередија
разредија
безредија
изредија
приредија
споредија
распоредија
проредија
унапредија
предупредија
средија
уредија
наседија
заштедија
исцедија
руждија
одмаздија
соѕвездија
загнездија
обуздија
предвидија
извидија
увидија
лидија
елидија
кламидија
никомидија
меџидија
офајдија
недојдија
амдија
кандија
холандија
нормандија
дендија
шкендија
стипендија
брендија
перендија
ефендија
индија
бургундија
латифундија
заодија
слободија
ослободија
прилагодија
пригодија
погодија
спогодија
полугодија
преодија
изодија
прозодија
мелодија
наплодија
оплодија
разонодија
доодија
поодија
проодија
родија
пародија
вродија
изродија
миродија
породија
препородија
рапсодија
методија
ломбардија
тахикардија
стенокардија
потврдија
утврдија
огрдија
лакрдија
конкордија
ќурдија
клаудија
разбудија
возбудија
побудија
дудија
полудија
махмудија
изнудија
принудија
понудија
старудија
мирудија
орудија
потрудија
судија
расудија
пресудија
осудија
досудија
просудија
студија
актстудија
зачудија
маѓија
веѓија
ѓорѓија
неија
уважија
ублажија
мажија
истражија
растажија
наежија
освежија
бележија
забележија
набележија
одбележија
избележија
прибележија
обележија
добележија
режија
премрежија
задвижија
раздвижија
придвижија
наближија
зближија
приближија
доближија
прокнижија
понижија
снижија
загрижија
згрижија
погрижија
дострижија
задолжија
оддолжија
одолжија
продолжија
божија
заложија
наложија
таложија
обложија
вложија
предложија
одложија
подложија
разложија
образложија
изложија
приложија
положија
сложија
оневозможија
овозможија
намножија
размножија
заржија
додржија
запржија
препржија
испржија
служија
заслужија
ислужија
дослужија
послужија
опслужија
отслужија
здружија
раздружија
придружија
заокружија
опкружија
разоружија
обезоружија
вооружија
пружија
тужија
зија
азија
евазија
инвазија
газија
нагазија
прегазија
згазија
разгазија
изгазија
одлазија
разлазија
излазија
долазија
полазија
пролазија
назија
евтаназија
еутаназија
гимназија
буржоазија
евроазија
куртоазија
разија
заразија
преобразија
безобразија
одразија
изразија
замразија
омразија
поразија
фантазија
анастазија
фазија
афазија
абхазија
авзија
белегзија
геодезија
малезија
полинезија
амнезија
индонезија
поезија
терезија
анестезија
адхезија
кохезија
атхезија
џезија
визија
телевизија
радиотелевизија
ревизија
суперревизија
дивизија
телвизија
беовизија
евровизија
провизија
супервизија
киргизија
елизија
колизија
низија
хипокризија
фризија
доползија
проползија
исползија
конвулзија
емулзија
амзија
експанзија
димензија
пензија
суспензија
тензија
претензија
хипотензија
хипертензија
хортензија
екстензија
рецензија
развозија
извозија
повозија
провозија
никозија
екплозија
експлозија
екслозија
загрозија
згрозија
ерозија
корозија
тозија
арзија
верзија
аверзија
субверзија
диверзија
инверзија
конверзија
контроверзија
перверзија
дисперзија
терзија
торзија
дисторзија
екскурзија
алузија
андалузија
илузија
конклузија
грузија
контузија
фузија
дифузија
радиодифузија
инфузија
конфузија
трансфузија
спеѕија
приземјија
кија
акија
бакија
словакија
дакија
јакија
макија
накија
арнакија
ракија
тракија
чакија
векија
некија
тенекија
пекија
секија
текија
шекија
микија
феникија
белкија
билкија
докија
кападокија
евдокија
нокија
крокија
автаркија
скија
баскија
брескија
вискија
ќускија
лукија
фунцкија
лија
алија
балија
џабалија
цибалија
валија
навалија
провалија
галија
разгалија
погалија
португалија
далија
будалија
побудалија
реалија
зажалија
нажалија
обжалија
прежалија
пожалија
хемикалија
офтикалија
намалија
бајрамалија
аномалија
сомалија
пастрмалија
баханалија
палија
запалија
испалија
потпалија
паралија
австралија
салија
репресалија
тесалија
орсалија
русалија
талија
наталија
металија
италија
алиталија
анталија
автокефалија
пофалија
вестфалија
халија
чалија
крџалија
библија
авлија
евлија
англија
ганглија
одлија
елија
здебелија
дембелија
обелија
побелија
кубелија
велија
гевгелија
ангелија
евангелија
делија
одделија
определија
распределија
разделија
панделија
доделија
поделија
споделија
анѓелија
зелија
келија
олелија
мелија
амелија
камелија
осмелија
румелија
корнелија
релија
населија
вселија
развеселија
преселија
иселија
доселија
коселија
отселија
филателија
пустелија
ќелија
фотоќелија
ерџелија
илија
изобилија
вилија
адилија
бразилија
калкилија
лилија
милија
фамилија
емилија
априлија
силија
засилија
сесилија
присилија
отилија
кастилија
педофилија
англофилија
хемофилија
цецилија
сицилија
новајлија
маглајлија
амајлија
пастрмајлија
џумајлија
сарајлија
чојлија
чардаклија
кајмаклија
мераклија
мустаклија
санџаклија
буклија
памуклија
ѕвездаллија
јамболлија
џамлија
бадемлија
манлија
османлија
пишманлија
дреболија
разболија
јамболија
емболија
оболија
главоболија
поболија
ѓаволија
своеволија
дозволија
задоволија
самоволија
монголија
оголија
анадолија
водолија
обиколија
заобиколија
николија
околија
опколија
замолија
премолија
измолија
помолија
магнолија
митрополија
солија
анатолија
фолија
портфолија
меланхолија
затоплија
шеќерлија
аирлија
самурлија
фрлија
нафрлија
префрлија
исфрлија
отфрлија
потфрлија
уфрлија
замислија
обмислија
премислија
размислија
измислија
предомислија
помислија
промислија
смислија
осмислија
муслија
татлија
засветлија
расветлија
осветлија
табиетлија
касметлија
меџитлија
мустаќлија
гулија
ѓулија
јулија
куртулија
џулија
еснафлија
седефлија
ќефлија
нишлија
варошлија
аљија
дељија
мија
гамија
бигамија
полигамија
тригамија
моногамија
замија
скамија
исламија
намамија
измамија
рамија
арамија
самија
месопотамија
фамија
џамија
аџамија
шамија
гемија
академија
епидемија
акдемија
пандемија
ендемија
леукемија
елемија
зголемија
анемија
занемија
ремија
еремија
премија
опремија
уремија
полисемија
бласфемија
хемија
алхемија
бохемија
стереохемија
биохемија
радиохемија
петрохемија
електрохемија
фотохемија
змија
измија
зимија
синонимија
топонимија
хидронимија
метонимија
снимија
примија
попримија
воспримија
ефтимија
ефимија
позајмија
најмија
изнајмија
бојмија
домија
содомија
лакомија
аномија
антиномија
физиономија
економија
макроекономија
агрономија
астрономија
гастрономија
радиоастрономија
таксономија
автономија
помија
промија
анатомија
припитомија
лоботомија
трахеотомија
дихотомија
армија
загрмија
прогрмија
сермија
хипотермија
оформија
исмија
аритмија
изумија
одглумија
мумија
банија
албанија
ванија
жванија
диванија
трансилванија
пенсилванија
образованија
литванија
ганија
поганија
преданија
заседанија
зданија
изданија
созданија
дарданија
океанија
занија
танзанија
јанија
покајанија
очајанија
дејанија
папазјанија
дијанија
влијанија
растојанија
канија
заканија
поканија
сканија
сметканија
аланија
капеланија
миланија
посланија
манија
алеманија
вниманија
сулејманија
грандоманија
токсикоманија
наркоманија
мегаломанија
ксеноманија
кокаиноманија
романија
пироманија
томанија
клептоманија
нимфоманија
германија
тасманија
игуманија
ананија
признанија
самопризнанија
познанија
спознанија
сознанија
онанија
компанија
авикомпанија
авиокомпанија
жупанија
шпанија
ранија
аранија
забранија
одбранија
собранија
разгранија
геранија
изранија
тиранија
оранија
боранија
поранија
распространија
отстранија
уранија
нахранија
прехранија
прихранија
исхранија
санија
писанија
написанија
списанија
катанија
метанија
нетанија
капетанија
литанија
британија
мавританија
луситанија
станија
востанија
завештанија
ќанија
стефанија
чанија
шанија
авнија
гнија
загнија
нагнија
згнија
изгнија
догнија
прогнија
македнија
обезвреднија
наводнија
макеоднија
авенија
словенија
вдахновенија
откровенија
вцрвенија
поцрвенија
евгенија
сергенија
земјовладенија
бденија
разденија
привиденија
наводенија
обелоденија
уваженија
задолженија
продолженија
оженија
образложенија
расположенија
нерасположенија
богослуженија
здруженија
зенија
кенија
воспаленија
одделенија
раззеленија
озеленија
позеленија
населенија
миленија
поколенија
запленија
зачленија
расчленија
менија
заменија
наменија
знаменија
одменија
осовременија
разменија
изменија
видоизменија
применија
променија
ерменија
сменија
игуменија
недоуменија
поруменија
обвиненија
извиненија
соединенија
дополненија
мненија
затемненија
сомненија
поклоненија
објасненија
изјасненија
олесненија
настроенија
пенија
испаренија
одобренија
уверенија
подозренија
сторенија
шизофренија
сенија
засенија
спасенија
ксенија
аксенија
арсенија
тенија
партенија
растенија
неврастенија
калистенија
соопштенија
бифенија
деценија
преценија
оценија
проценија
потценија
уценија
чеченија
решенија
прегрешенија
искушенија
жнија
зажнија
нажнија
наджнија
изжнија
ожнија
дожнија
пожнија
казнија
влазнија
раздразнија
празнија
испразнија
обвинија
извинија
обединија
макединија
соединија
сардинија
гординија
зинија
линија
голлинија
еуролинија
аутлинија
халфлинија
еминија
арминија
пинија
оцаринија
синија
абисинија
посинија
евтинија
поевтинија
ефтинија
чинија
зачинија
мајчинија
сочинија
вирџинија
ајнија
заколнија
наполнија
преполнија
дополнија
надополнија
пополнија
исполнија
засолнија
рамнија
израмнија
срамнија
затемнија
отемнија
потемнија
славонија
агонија
пелагонија
патагонија
махагонија
прогонија
македонија
автомакедонија
аутомакедонија
мкедонија
макдонија
макеонија
конија
ѓаконија
беззаконија
озаконија
иконија
каталонија
вавилонија
наклонија
поклонија
колонија
полонија
аполонија
пневмонија
бронхопневмонија
хегемонија
церемонија
омонија
хармонија
филхармонија
дисхармонија
панонија
понија
јапонија
лапонија
депонија
обронија
одронија
иронија
дијахронија
синхронија
саксонија
марсонија
летонија
антонија
монотонија
хиротонија
хипертонија
естонија
телефонија
радиотелефонија
полифонија
симфонија
стереофонија
радиофонија
какофонија
хомофонија
еуфонија
пицонија
комапнија
губернија
хернија
калифорнија
оцрнија
поцрнија
аснија
објаснија
разјаснија
изјаснија
појаснија
олеснија
стеснија
уснија
раситнија
унија
бунија
збунија
побунија
петунија
задоцнија
обоија
раздвоија
издвоија
одвоија
подвоија
удвоија
присвоија
освоија
посвоија
усвоија
гоија
згоија
угоија
доија
задоија
надоија
додоија
подоија
теозоија
обеспокоија
успокоија
поуспокоија
упокоија
наслоија
раслоија
гноија
загноија
нагноија
догноија
напоија
припоија
споија
преспоија
нароија
броија
заброија
наброија
вброија
надброија
одброија
преброија
изброија
доброија
изроија
кроија
закроија
накроија
прекроија
окроија
докроија
скроија
раскроија
искроија
строија
настроија
растроија
престроија
построија
устроија
утроија
настоија
престоија
достоија
удостоија
постоија
пија
запија
капија
скапија
напија
поднапија
терапија
ароматерапија
радиотерапија
физиотерапија
хелиотерапија
музикотерапија
хемотерапија
термотерапија
галванотерапија
рендгенотерапија
хидротерапија
аеротерапија
електротерапија
фитотерапија
фототерапија
психотерапија
сатрапија
тапија
затапија
отапија
стапија
застапија
настапија
престапија
истапија
пристапија
достапија
постапија
отстапија
впија
вепија
залепија
налепија
одлепија
прилепија
слепија
заслепија
ослепија
ортоепија
поткрепија
препија
сепија
отцепија
зачепија
отчепија
припија
сосипија
стереотипија
галванотипија
стенотипија
елефтеротипија
фототипија
хипија
олимпија
опија
допија
етиопија
копија
прокопија
фотокопија
епископија
архиепископија
радиоскопија
рендгеноскопија
спектроскопија
стетоскопија
бронхоскопија
вклопија
склопија
расклопија
пропија
мизантропија
филантропија
натопија
потопија
психотопија
стопија
растопија
утопија
скарпија
харпија
терпија
закрпија
скорпија
шкорпија
претрпија
турпија
зацрпија
нацрпија
доцрпија
поцрпија
исцрпија
распија
испија
ороспија
натпија
отпија
упија
издупија
купија
бискупија
надбискупија
откупија
излупија
пропупија
рупија
рија
арија
барија
резбарија
баварија
заварија
хаварија
преварија
натоварија
претоварија
растоварија
истоварија
раскрварија
сварија
остварија
унгарија
бугарија
дарија
зидарија
ѕидарија
искандарија
благодарија
заблагодарија
подарија
вардарија
милеарија
зарија
азарија
пазарија
железарија
трпезарија
розарија
макарија
лептокарија
маларија
паларија
канцеларија
стакларија
столарија
марија
самарија
насамарија
занемарија
камбанарија
канарија
дрвенарија
сценарија
семинарија
песнарија
свињарија
парија
попарија
спарија
распарија
играрија
бирарија
сарија
кесарија
месарија
импресарија
татарија
лотарија
застарија
остарија
подостарија
фарија
захарија
швајцарија
грнчарија
аџарија
набабрија
калабрија
охрабрија
обесхрабрија
кантабрија
колибрија
одобрија
подобрија
аврија
јаврија
неврија
преврија
изврија
доврија
поврија
негрија
адрија
кадрија
бедрија
андрија
полиандрија
фландрија
александрија
хипохондрија
омодрија
помодрија
удрија
судрија
ечеберија
иберија
либерија
верија
заверија
изневерија
проневерија
суеверија
оверија
доверија
празноверија
поверија
проверија
уверија
магерија
нигерија
дрогерија
веледрогерија
скендерија
скудерија
менажерија
оранжерија
мизерија
козерија
валерија
кавалерија
галерија
артилерија
кафилерија
мерија
одмерија
премерија
чемерија
измерија
парфимерија
алмерија
жандармерија
фазанерија
инженерија
рафинерија
машинерија
драперија
вперија
затреперија
ламперија
империја
прерија
серија
таписерија
каросерија
батерија
материја
праматерија
пиратерија
кокетерија
кафетерија
бактерија
антерија
педантерија
пикантерија
галантерија
дизентерија
позаментерија
котерија
артерија
стерија
мистерија
хистерија
бижутерија
дифтерија
муштерија
ферија
периферија
пицерија
предвечерија
повечерија
разрија
изрија
ирија
засвирија
отсвирија
леирија
жирија
кирија
зекирија
лирија
илирија
мирија
намирија
подмирија
вознемирија
помирија
смирија
емпирија
сирија
асирија
засирија
насирија
раширија
проширија
ајрија
крија
закрија
бекрија
прекрија
мимикрија
прикрија
покрија
напокрија
сокрија
скрија
раскрија
искрија
отскрија
открија
разоткрија
букрија
џимрија
скумрија
изборија
соборија
избрборија
наговорија
одговорија
изговорија
приговорија
договорија
проговорија
затворија
претворија
притворија
отворија
створија
растворија
загорија
алегорија
прегорија
категорија
разгорија
изгорија
догорија
согорија
дорија
сампдорија
лудорија
ѓорија
теорија
разорија

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu