Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
цивилното - бјаџо
цивилното
агилното
најагилното
поагилното
породилното
стерилното
силното
насилното
несилното
присилното
најсилното
правосилното
посилното
суптилното
текстилното
бацилното
болното
безболното
најболното
волното
неволното
своеволното
произволното
доволното
задоволното
незадоволното
недоволното
самоволното
поволното
неповолното
најповолното
поповолното
доброволното
долното
најдолното
подолното
пеколното
околното
подмолното
полното
преполното
најполното
пополното
потполното
непотполното
патролното
контролното
солното
алкохолното
безалкохолното
смислното
мускулното
рекламното
рамното
нерамното
најрамното
порамното
срамното
бесрамното
најсрамното
посрамното
заемното
взаемното
наемното
обемното
надземното
подземното
приземното
средоземното
приемното
едновремното
екстремното
темното
најтемното
потемното
анонимното
легитимното
нелегитимното
интимното
најинтимното
поинтимното
автономното
огромното
скромното
нескромното
најскромното
поскромното
алармното
енормното
писмното
умното
разумното
најумното
делумното
слободоумното
плиткоумното
поумното
остроумното
ѕвоното
адхезионото
кохезионото
дисперзионото
компресионото
дискусионото
облигационото
амортизационото
асоцијационото
квалификационото
верификационото
класификационото
идентификационото
апелационото
акумулационото
иформационото
информационото
координационото
дискриминационото
емиграционото
регистрационото
експлоатационото
документационото
ротационото
дискреционото
опозиционото
коалиционото
инвестиционото
акционото
реакционото
евиденционото
монотоното
помонотоното
етапното
пристапното
непристапното
достапното
недостапното
џепното
екипното
копното
оклопното
макотрпното
исцрпното
најисцрпното
поисцрпното
вкупното
севкупното
целокупното
откупното
групното
крупното
најкрупното
покрупното
товарното
стварното
нестварното
вулгарното
солидарното
легендарното
секундарното
благодарното
неблагодарното
ударното
нуклеарното
линеарното
пожарното
пазарното
поларното
регуларното
конзуларното
спектакуларното
молекуларното
васкуларното
популарното
непопуларното
најпопуларното
попопуларното
примарното
сумарното
пленарното
имагинарното
прелиминарното
ветеринарното
парното
непарното
планетарното
монетарното
хуманитарното
санитарното
унитарното
дефицитарното
парламентарното
интерпарламентарното
елементарното
документарното
верното
неверното
северното
суеверното
најверното
поверното
модерното
премиерното
мерното
камерното
намерното
ненамерното
злонамерното
примерното
непримерното
прекумерното
реакционерното
револуционерното
бисерното
интерното
партерното
шеќерното
периферното
вечерното
зрното
збирното
собирното
безобѕирното
проѕирното
непроѕирното
паркирното
мирното
немирното
најмирното
помирното
допирното
умрното
изборното
предизборното
дворното
изворното
говорното
одговорното
неодговорното
разговорното
договорното
делотворното
добротворното
горното
најгорното
погорното
провизорното
прекорното
беспрекорното
покорното
непокорното
фолклорното
заморното
најзаморното
позаморното
мраморното
одморното
најодморното
поодморното
љубоморното
грозоморното
уморното
неуморното
порното
напорното
пренапорното
најнапорното
понапорното
спорното
неоспорното
отпорното
неотпорното
огноотпорното
упорното
ресорното
повторното
моторното
просторното
бурното
сигурното
несигурното
најсигурното
посигурното
ажурното
поажурното
дежурното
тмурното
литературното
инфраструктурното
културното
некултурното
мултикултурното
хортикултурното
најкултурното
покултурното
фискултурното
црното
најцрното
поцрното
гасното
ужасното
најужасното
поужасното
јасното
нејасното
најјасното
појасното
ефикасното
неефикасното
најефикасното
поефикасното
обласното
гласното
најгласното
громогласното
едногласното
погласното
согласното
класното
масното
најмасното
помасното
несмасното
гнасното
најгнасното
погнасното
опасното
безопасното
најопасното
поопасното
расното
возрасното
повозрасното
прекрасното
пристрасното
непристрасното
иконостасното
бесното
небесното
најбесното
побесното
извесното
неизвесното
најнеизвесното
понеизвесното
најизвесното
поизвесното
несовесното
свесното
несвесното
потсвесното
десното
чудесното
лесното
доблесното
телесното
најлесното
полесното
месното
конгресното
адресното
интересното
неинтересното
најинтересното
пресното
експресното
тесното
најтесното
потесното
процесното
вонпроцесното
чесното
нечесното
почесното
зависното
независното
најзависното
позависното
компромисното
описното
живописното
дописното
постпописното
непрописното
уписното
корисното
најкорисното
покорисното
бескорисното
конвексното
комплексното
контексното
авансното
билансното
осното
радосното
пакосното
пркосното
жалосното
целосното
нецелосното
милосното
безмилосното
светлосното
носното
безбедносното
вредносното
односното
преносното
судбоносното
смртоносното
росното
мрсното
дванаесетпрсното
усното
робусното
вкусното
невкусното
највкусното
повкусното
искусното
неискусното
најискусното
поискусното
минусното
конусното
вирусното
статусното
приватното
адекватното
неадекватното
додатното
пријатното
непријатното
најпријатното
попријатното
веројатното
неверојатното
најверојатното
поверојатното
златното
платното
наплатното
бесплатното
исплатното
матното
најматното
поматното
патното
напатното
попатното
обратното
одвратното
повратното
повеќекратното
четирикратното
еднократното
дваесеткратното
многукратното
сеопфатното
најсеопфатното
печатното
етното
рбетното
соодветното
несоодветното
најсоодветното
двокреветното
еднокреветното
трокреветното
цветното
анкетното
летното
тоалетното
малолетното
полнолетното
пролетното
комплетното
некомплетното
паметното
најпаметното
попаметното
предметното
беспредметното
ракометното
прометното
магнетното
електромагнетното
конкретното
дискретното
најдискретното
подискретното
осетното
квалитетното
најквалитетното
имунитетното
штетното
најштетното
поштетното
почетното
итното
	
битното
небитното
најбитното
првобитното
непобитното
кредитното
командитното
житното
депозитното
најитното
елитното
најелитното
поитното
опитното
љубопитното
испитното
воспитното
габаритното
ситното
најситното
поситното
заштитното
експлицитното
компактното
апстрактното
контактното
проектното
директното
индиректното
дефектното
култното
релевантното
елегантното
арогантното
педантното
девијантното
брилијантното
пикантното
шокантното
галантното
амбулантното
шармантното
доминантното
гарантното
милитантното
константното
деликвентното
делинквентното
елоквентното
интелигентното
евидентното
еквивалентното
моментното
иманентното
перманентното
најеминентното
нетранспарентното
конкурентното
конзистентното
дисконтното
страотното
постраотното
работното
неработното
најработното
поработното
саботното
животното
безживотното
доживотното
беспилотното
срамотното
имотното
нотното
потното
стартното
експертното
концертното
смртното
бесмртното
посмртното
транспортното
автотранспортното
азбестното
протестното
акутното
валутното
апсолутното
минутното
барутното
регрутното
присутното
отсутното
среќното
несреќното
пресреќното
најсреќното
посреќното
божиќното
моќното
немоќното
најмоќното
помоќното
ноќното
куќното
тарифното
аморфното
техното
доцното
најдоцното
подоцното
облачното
плачното
мачното
стомачното
двозначното
рачното
брачното
вонбрачното
подрачното
своерачното
мрачното
најмрачното
помрачното
вечното
долговечното
човечното
нечовечното
најчовечното
почовечното
срдечното
далечното
најдалечното
подалечното
влечното
привлечното
непривлечното
поединечното
конечното
бесконечното
речното
противречното
одречното
попречното
месечното
повеќемесечното
тримесечното
двомесечното
едномесечното
минатомесечното
шестмесечното
неколкумесечното
просечното
отсечното
течното
библиотечното
себичното
несебичното
обичното
необичното
кривичното
половичното
првичното
магичното
трагичното
носталгичното
логичното
нелогичното
најлогичното
алергичното
енергичното
неенергичното
најенергичното
периодичното
базичното
јазичното
двојазичното
ризичното
личното
одличното
различното
безличното
виличното
кириличното
најличното
симболичното
недоличното
едноличното
разноличното
поличното
меланхоличното
сличното
уличното
хидрауличното
динамичното
седмичното
анемичното
катаклизмичното
комичното
економичното
најекономичното
поекономичното
паничното
граничното
пограничното
страничното
најизменичното
споменичното
пченичното
празничното
циничното
хармоничното
ироничното
најироничното
поироничното
хроничното
парничното
параноичното
типичното
атипичното
маларичното
паричното
цилиндричното
венеричното
хистеричното
изричното
категоричното
калоричното
покалоричното
еуфоричното
симетричното
електричното
класичното
најкласичното
матичното
драматичното
најдраматичното
проблематичното
ароматичното
трауматичното
фанатичното
симпатичното
несимпатичното
статичното
критичното
самокритичното
рахитичното
практичното
најпрактичното
попрактичното
тактичното
нетактичното
најтактичното
потактичното
романтичното
најромантичното
поромантичното
идентичното
автентичното
најавтентичното
поавтентичното
егзотичното
најегзотичното
невротичното
еротичното
скептичното
најскептичното
еластичното
нееластичното
најеластичното
поеластичното
пластичното
драстичното
фантастичното
мистичното
карактеристичното
најкарактеристичното
акустичното
поакустичното
специфичното
алчното
најалчното
поалчното
жолчното
очното
бочното
загадочното
желудочното
мозочното
скочното
даночното
долгорочното
порочното
еднонасочното
восочното
точното
достаточното
недостаточното
неточното
петочното
најточното
поточното
сточното
источното
блискоисточното
научното
бучното
азбучното
најбучното
побучното
звучното
надзвучното
подзвучното
најзвучното
клучното
заклучното
приклучното
поучното
стручното
нестручното
сегашното
досегашното
некогашното
секогашното
тогашното
дотогашното
тукашното
домашното
сиромашното
годинашното
брашното
вчерашното
завчерашното
вечерашното
скорашното
страшното
бестрашното
најстрашното
пострашното
секадешното
овдешното
смешното
најсмешното
посмешното
поранешното
денешното
годинешното
овогодинешното
неодамнешното
успешното
неуспешното
најуспешното
поуспешното
грешното
погрешното
надворешното
скорешното
внатрешното
вентрешното
утрешното
утешното
синоќешното
прексиноќешното
средишното
годишното
двегодишното
повеќегодишното
четиригодишното
тригодишното
седумгодишното
осумгодишното
овогодишното
новогодишното
долгогодишното
осмогодишното
едногодишното
минатогодишното
деветгодишното
петгодишното
десетгодишното
шестгодишното
неколкугодишното
земјишното
училишното
предучилишното
мочуришното
овошното
раскошното
тамошното
натамошното
понатамошното
полномошното
помошното
завршното
извршното
ушното
воздушното
великодушното
рамнодушното
слушното
послушното
непослушното
најпослушното
сушното
пото
скапото
најскапото
поскапото
тапото
најтапото
потапото
депото
слепото
свирепото
темпото
поштопото
рото
карото
старото
најстарото
постарото
храброто
најхраброто
похраброто
среброто
доброто
најдоброто
подоброто
еврото
грото
јадрото
кадрото
едрото
бедрото
ведрото
најведрото
поведрото
сидрото
мудрото
либерото
езерото
перото
бирото
информбирото
политбирото
сирото
макрото
мокрото
најмокрото
помокрото
орото
спорото
второто
ќорото
метрото
итрото
најитрото
поитрото
маестрото
бистрото
најбистрото
побистрото
острото
најострото
поострото
утрото
вчераутрото
сото
ласото
лесото
месото
босото
косото
најкосото
покосото
русокосото
кусото
најкусото
покусото
русото
тото
богатото
најбогатото
побогатото
јатото
бајатото
најбајатото
побајатото
сакатото
адвокатото
златото
платото
станатото
застанатото
настанатото
престанатото
пристанатото
останатото
преостанатото
изостанатото
    
постанатото
состанатото
опстанатото
грабнатото
насмевнатото
дувнатото
одбегнатото
пребегнатото
избегнатото
побегнатото
легнатото
подлегнатото
впрегнатото
досегнатото
посегнатото
затегнатото
најзатегнатото
притегнатото
потегнатото
протегнатото
стегнатото
растегнатото
најстегнатото
постегнатото
дигнатото
надигнатото
издигнатото
подигнатото
стигнатото
престигнатото
пристигнатото
достигнатото
постигнатото
помогнатото
трогнатото
тргнатото
претргнатото
потргнатото
растргнатото
истргнатото
оттргнатото
паднатото
западнатото
нападнатото
совпаднатото
припаднатото
опаднатото
допаднатото
пропаднатото
распаднатото
испаднатото
отпаднатото
потпаднатото
наведнатото
погледнатото
седнатото
стврднатото
мрднатото
помрднатото
овенатото
опоменатото
споменатото
раскренатото
натежнатото
претежнатото
отежнатото
исчезнатото
лизнатото
гризнатото
признатото
најпризнатото
познатото
запознатото
непознатото
препознатото
најпознатото
попознатото
распознатото
замрзнатото
одмрзнатото
премрзнатото
измрзнатото
смрзнатото
загинатото
кинатото
прекинатото
непрекинатото
испрекинатото
скинатото
раскинатото
искинатото
откинатото
укинатото
минатото
заминатото
наминатото
надминатото
одминатото
преминатото
разминатото
изминатото
поминатото
настинатото
починатото
шинатото
бакнатото
зајакнатото
испакнатото
најиспакнатото
поиспакнатото
истакнатото
најистакнатото
поистакнатото
одекнатото
порекнатото
затекнатото
стекнатото
викнатото
навикнатото
извикнатото
привикнатото
поттикнатото
скокнатото
прескокнатото
отскокнатото
потскокнатото
плукнатото
пукнатото
напукнатото
чукнатото
проколнатото
симнатото
спомнатото
тонатото
потонатото
капнатото
напнатото
закрепнатото
непипнатото
зарипнатото
сопнатото
дупнатото
врнатото
заврнатото
наврнатото
преврнатото
разврнатото
прегрнатото
урнатото
разурнатото
нурнатото
изгаснатото
спласнатото
зараснатото
нараснатото
израснатото
дораснатото
пораснатото
блеснатото
виснатото
надвиснатото
накиснатото
втиснатото
притиснатото
потиснатото
распрснатото
згуснатото
одгатнатото
светнатото
наметнатото
вметнатото
сретнатото
пресретнатото
голтнатото
брцнатото
почнатото
започнатото
отпочнатото
скршнатото
слушнатото
патото
автото
ветото
деветото
советото
светото
најсветото
посветото
гетото
скудетото
летото
канетото
поканетото
ранетото
бранетото
забранетото
одбранетото
разгранетото
неразгранетото
поранетото
распространетото
отстранетото
хранетото
нахранетото
прехранетото
прихранетото
исхранетото
вкочанетото
обезвреднетото
наводнетото
вцрвенетото
разденетото
наводенетото
обелоденетото
женетото
неженетото
оженетото
неоженетото
пленетото
запленетото
зачленетото
расчленетото
заменетото
наменетото
пренаменетото
одменетото
осовременетото
разменетото
изменетото
неизменетото
видоизменетото
применетото
променетото
непроменетото
сменетото
сенетото
засенетото
ценетото
преценетото
оценетото
проценетото
потценетото
уценетото
казнетото
неказнетото
раздразнетото
испразнетото
обвинетото
извинетото
обединетото
соединетото
царинетото
оцаринетото
префинетото
зачинетото
сочинетото
полнетото
наполнетото
преполнетото
дополнетото
надополнетото
исполнетото
неисполнетото
засолнетото
рамнетото
израмнетото
затемнетото
запомнетото
гонетото
прогонетото
озаконетото
наклонетото
поцрнетото
објаснетото
разјаснетото
изјаснетото
појаснетото
олеснетото
стеснетото
ситнетото
раситнетото
збунетото
побунетото
доцнетото
задоцнетото
петото
либретото
третото
десетото
универзитетото
слоевитото
шеговитото
ридовитото
лековитото
сликовитото
житото
виножитото
митото
знаменитото
вистинитото
невистинитото
законитото
разборитото
коритото
ситото
палтото
жолтото
најжолтото
пожолтото
нултото
инцидентото
контото
лотото
мотото
четвртото
интертото
пругастото
водестото
стаклестото
нослестото
кривулестото
мускулестото
местото
дрвенестото
прстенестото
детинестото
влакнестото
сунѓерестото
тестото
честото
јајчестото
најчестото
почестото
топчестото
џуџестото
шестото
истото
чистото
нечистото
најчистото
почистото
простото
најпростото
попростото
банкарстото
цврстото
најцврстото
поцврстото
министерстото
густото
најгустото
погустото
пустото
најпустото
попустото
деветтото
петтото
единаесеттото
десеттото
министерсттото
лутото
најлутото
полутото
крутото
најкрутото
покрутото
вештото
невештото
највештото
повештото
нештото
општото
сеопштото
најопштото
поопштото
фиќото
дуото
фото
ехото
тихото
најтихото
потихото
интермецото
овчото
калчото
адаџото
бившото
решото
вишото
лошото
најлошото
полошото
пто
арто
сухарто
четврто
ерто
алберто
жилберто
џилберто
умберто
оберто
роберто
пуерто
мирто
аорто
корто
порто
курто
мурто
црто
сто
пругасто
цевкасто
ласто
власто
насто
анасто
степенасто
пасто
одсто
тринаесто
десто
водесто
будалесто
триаглесто
стаклесто
нослесто
кривулесто
мускулесто
место
наместо
неместо
несто
дрвенесто
прстенесто
клинесто
детинесто
влакнесто
ернесто
ресто
ребресто
сунѓересто
терасесто
тесто
често
начесто
пречесто
јајчесто
најчесто
почесто
топчесто
џуџесто
шесто
исто
бисто
листо
калисто
монисто
ристо
кристо
христо
чисто
начисто
нечисто
најчисто
почисто
ксто
тексто
осто
ариосто
косто
посто
росто
просто
напросто
најпросто
попросто
врсто
цврсто
најцврсто
поцврсто
крсто
отсто
усто
густо
најгусто
погусто
аугусто
пусто
напусто
најпусто
попусто
хусто
деветто
петто
единаесетто
десетто
ќто
ауто
    
буто
марабуто
табуто
зебуто
рандевуто
рагуто
какадуто
меѓуто
интевјуто
интервјуто
луто
валуто
најлуто
полуто
плуто
емуто
кануто
гнуто
минуто
коуто
шоуто
бруто
едноподруто
круто
најкруто
покруто
гуруто
шуто
бафто
ефто
јефто
шефто
мифто
што
зашто
низашто
поштозашто
чијашто
којашто
такашто
затоашто
вешто
невешто
највешто
повешто
кадешто
чиешто
нешто
сенешто
коешто
сешто
чиишто
ништо
коишто
пришто
кајшто
чијшто
којшто
зодијакшто
одошто
зошто
поштозошто
самошто
воошто
пошто
општо
вопшто
сеопшто
најопшто
воопшто
поопшто
соопшто
вооппшто
ушто
тукушто
блаќо
николаќо
наќо
јанаќо
браќо
таќо
стаќо
беќо
зеќо
вреќо
среќо
несреќо
шеќо
виќо
диќо
миќо
фиќо
стојќо
илќо
ванќо
манќо
панќо
гонќо
коќо
дотќо
дуќо
куќо
шуќо
уо
дуо
луо
јасуо
фо
нафо
графо
сафо
тафо
дефо
сефо
стефо
шефо
ифо
зифо
рифо
трифо
сејфо
селфо
адолфо
родолфо
зулфо
инфо
тофо
шерфо
уфо
туфо
фуфо
хо
ајдахо
захо
јахо
влахо
спахо
брахо
фахо
шахо
ехо
валјехо
мехо
фехо
шехо
залихо
михо
психо
тихо
најтихо
потихо
њхо
охо
сохо
охохо
духо
нухо
цо
ацо
вацо
дацо
лацо
нацо
рацо
брацо
терацо
дурацо
славцо
стевцо
овцо
врвцо
ецо
вецо
гецо
лецо
интермецо
пецо
ампецо
цецо
ицо
вицо
гицо
последицо
жицо
кицо
лицо
вилицо
улицо
мицо
границо
станицо
продавницо
доставницо
заедницо
седницо
зеницо
влезницо
железницо
единицо
делницо
болницо
железарницо
вредносницо
заклучницо
брицо
иверицо
цицо
трајцо
калцо
илцо
николцо
димцо
ванцо
јованцо
данцо
фиданцо
стојанцо
марјанцо
дистанцо
инстанцо
енцо
венцо
лоренцо
виченцо
винченцо
гонцо
донцо
гоцо
јоцо
коцо
моцо
скерцо
крцо
орцо
буцо
туцо
чо
дачо
задачо
палјачо
бокачо
блачо
мачо
камачо
начо
пачо
стебчо
љубчо
бавчо
убавчо
давчо
славчо
равчо
здравчо
савчо
невчо
стевчо
ивчо
тривчо
сивчо
овчо
јовчо
новчо
крувчо
слободчо
бечо
кечо
мечо
нечо
кречо
џечо
ичо
траичо
гичо
дичо
одличо
иличо
мичо
ничо
капричо
каранфичо
чичо
ајчо
влајчо
николајчо
најчо
рајчо
трајчо
фајчо
славејчо
дејчо
пејчо
андрејчо
благијчо
бојчо
војчо
добривојчо
гојчо
благојчо
богојчо
дојчо
радојчо
милојчо
нојчо
станојчо
пројчо
стојчо
вујчо
дракчо
валчо
миалчо
мијалчо
нијалчо
калчо
малчо
михалчо
елчо
белчо
велчо
ангелчо
делчо
неделчо
анѓелчо
илчо
данаилчо
михаилчо
милчо
емилчо
стоилчо
тилчо
трендафилчо
ахилчо
волчо
колчо
николчо
манолчо
иљчо
камчо
рамчо
имчо
димчо
симчо
тимчо
евтимчо
ефтимчо
фимчо
серафимчо
комчо
момчо
томчо
румчо
крумчо
анчо
банчо
бобанчо
ванчо
стеванчо
иванчо
јованчо
милованчо
прванчо
ганчо
драганчо
данчо
богданчо
виданчо
фиданчо
слободанчо
орданчо
горданчо
јорданчо
јанчо
дајанчо
трајанчо
дејанчо
илијанчо
маријанчо
дамјанчо
бојанчо
стојанчо
марјанчо
миланчо
смиланчо
светланчо
манчо
нанчо
огнанчо
панчо
гранчо
горанчо
зоранчо
петранчо
танчо
златанчо
цветанчо
витанчо
станчо
стефанчо
фиднчо
љубенчо
венчо
невенчо
генчо
денчо
младенчо
најденчо
ленчо
менчо
каменчо
пламенчо
стаменчо
стоименчо
руменчо
ненчо
огненчо
пенчо
маренчо
тренчо
сенчо
асенчо
јасенчо
арсенчо
тенчо
фенчо
љубинчо
рубинчо
динчо
калинчо
делинчо
веселинчо
минчо
маринчо
дафинчо
ончо
бончо
гончо
благончо
дончо
македончо
андончо
симеончо
гиончо
јончо
кончо
симончо
нончо
пончо
тончо
антончо
фончо
унчо
гочо
дочо
јочо
кочо
николочо
точо
љуочо
трапчо
слепчо
ипчо
трипчо
трпчо
жупчо
лупчо
глупчо
љупчо
дарчо
вардарчо
лазарчо
петарчо
перчо
ферчо
бирчо
аргирчо
кирчо
мирчо
тирчо
сотирчо
фирчо
борчо
горчо
дорчо
тодорчо
ѓорчо
ќорчо
нурчо
ључо
мучо
шучо
дафчо
сафчо
ефчо
стефчо
џо
аџо
баџо
гаџо
адаџо
бјаџо
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu