Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
оценивме - скротиме
оценивме
проценивме
потценивме
уценивме
казнивме
раздразнивме
испразнивме
обвинивме
извинивме
обединивме
соединивме
оцаринивме
зачинивме
сочинивме
наполнивме
преполнивме
дополнивме
надополнивме
исполнивме
засолнивме
рамнивме
израмнивме
затемнивме
прогонивме
озаконивме
наклонивме
оцрнивме
поцрнивме
објаснивме
разјаснивме
изјаснивме
појаснивме
олеснивме
стеснивме
раситнивме
збунивме
побунивме
задоцнивме
обоивме
раздвоивме
издвоивме
одвоивме
подвоивме
освоивме
посвоивме
усвоивме
задоивме
надоивме
подоивме
успокоивме
припоивме
споивме
преспоивме
наброивме
одброивме
преброивме
изброивме
скроивме
построивме
напивме
стапивме
застапивме
настапивме
престапивме
истапивме
пристапивме
достапивме
постапивме
отстапивме
впивме
залепивме
налепивме
одлепивме
прилепивме
слепивме
заслепивме
поткрепивме
препивме
зачепивме
отчепивме
припивме
опивме
допивме
склопивме
расклопивме
пропивме
натопивме
потопивме
растопивме
закрпивме
претрпивме
исцрпивме
испивме
отпивме
издупивме
купивме
откупивме
излупивме
пропупивме
заваривме
преваривме
натоваривме
претоваривме
растоваривме
истоваривме
раскрваривме
сваривме
остваривме
заблагодаривме
подаривме
насамаривме
занемаривме
попаривме
спаривме
распаривме
застаривме
набабривме
обесхрабривме
одобривме
подобривме
удривме
судривме
заверивме
изневеривме
проневеривме
оверивме
доверивме
поверивме
проверивме
уверивме
одмеривме
премеривме
измеривме
затреперивме
засвиривме
отсвиривме
намиривме
подмиривме
вознемиривме
помиривме
смиривме
засиривме
раширивме
проширивме
прекривме
прикривме
покривме
сокривме
откривме
разоткривме
изборивме
соборивме
наговоривме
одговоривме
изговоривме
приговоривме
договоривме
затворивме
претворивме
отворивме
растворивме
загоривме
прегоривме
разгоривме
изгоривме
догоривме
согоривме
разоривме
прекоривме
пречекоривме
покоривме
укоривме
одморивме
изморивме
промрморивме
уморивме
оспоривме
успоривме
повторивме
сторивме
престоривме
затривме
проветривме
наостривме
изостривме
осигуривме
докусуривме
претуривме
истуривме
нагласивме
прогласивме
согласивме
усогласивме
спасивме
украсивме
обесивме
замесивме
извисивме
покосивме
сносивме
проросивме
запросивме
испросивме
уапсивме
замрсивме
вкусивме
скусивме
збогативме
заклативме
плативме
наплативме
доплативме
исплативме
претплативме
отплативме
уплативме
пропативме
упативме
обративме
вративме
одвративме
повративме
скративме
пративме
препративме
допративме
испративме
фативме
зафативме
прифативме
дофативме
опфативме
сфативме
потфативме
запечативме
препечативме
испечативме
отпечативме
ветивме
засветивме
осветивме
посветивме
просветивме
запаметивме
опаметивме
зашеметивме
посетивме
потсетивме
обештетивме
оштетивме
накитивме
заситивме
заштитивме
пожолтивме
заработивме
обработивме
вработивме
одработивме
преработивме
разработивме
изработивме
доработивме
сработивме
осрамотивме
посрамотивме
препотивме
зашепотивме
прошепотивме
испотивме
скротивме
завртивме
навртивме
одвртивме
превртивме
извртивме
свртивме
овластивме
повластивме
запрепастивме
известивме
онесвестивме
преместивме
изместивме
надоместивме
поместивме
сместивме
обесчестивме
искористивме
пречистивме
прочистивме
расчистивме
исчистивме
нагостивме
простивме
зацврстивме
прицврстивме
вкрстивме
прекрстивме
налутивме
разлутивме
поништивме
уништивме
соопштивме
пуштивме
запуштивме
напуштивме
препуштивме
опуштивме
допуштивме
попуштивме
пропуштивме
спуштивме
распуштивме
испуштивме
отпуштивме
качивме
закачивме
прикачивме
покачивме
искачивме
откачивме
излачивме
намачивме
измачивме
помачивме
означивме
преиначивме
изопачивме
врачивме
озрачивме
залечивме
излечивме
згмечивме
препречивме
попречивме
спречивме
пропелтечивме
заличивме
преувеличивме
разграничивме
ограничивме
избричивме
замолчивме
премолчивме
столчивме
истенчивме
посведочивме
предочивме
закочивме
поплочивме
воочивме
соочивме
насочивме
посочивме
наточивме
преточивме
отточивме
зграпчивме
продупчивме
испупчивме
изарчивме
поарчивме
распарчивме
научивме
обучивме
подучивме
изучивме
одлучивме
заклучивме
вклучивме
приклучивме
склучивме
исклучивме
случивме
поучивме
зашивме
заплашивме
преплашивме
исплашивме
промашивме
запрашивме
застрашивме
вшивме
решивме
згрешивме
погрешивме
утешивме
лишивме
пришивме
влошивме
дотрошивме
потрошивме
сошивме
опустошивме
опшивме
завршивме
извршивме
довршивме
усовршивме
свршивме
прекршивме
докршивме
скршивме
искршивме
избушивме
загушивме
задушивме
заглушивме
запушивме
допушивме
пропушивме
испушивме
нарушивме
разрушивме
срушивме
исушивме
влеговме
навлеговме
излеговме
дадовме
зададовме
наддадовме
оддадовме
предадовме
раздадовме
издадовме
создадовме
додадовме
подадовме
продадовме
препродадовме
распродадовме
јадовме
најадовме
прејадовме
дојадовме
крадовме
прикрадовме
украдовме
заведовме
наведовме
одведовме
преведовме
разведовме
изведовме
произведовме
приведовме
воведовме
доведовме
поведовме
проведовме
спроведовме
сведовме
зедовме
зазедовме
презедовме
изедовме
наидовме
обидовме
видовме
предвидовме
увидовме
отидовме
најдовме
изнајдовме
пронајдовме
снајдовме
дојдовме
појдовме
облековме
соблековме
завлековме
навлековме
одвлековме
подвлековме
извлековме
привлековме
вовлековме
повлековме
провлековме
свлековме
пековме
запековме
препековме
испековме
рековме
нарековме
изрековме
засековме
расековме
пресековме
исековме
отсековме
затековме
претековме
отековме
дотековме
потековме
протековме
истековме
	
оттековме
занесовме
нанесовме
внесовме
однесовме
поднесовме
пренесовме
разнесовме
изнесовме
принесовме
донесовме
придонесовме
понесовме
пронесовме
снесовме
затресовме
потресовме
протресовме
стресовме
растресовме
заплетовме
преплетовме
затрувме
отрувме
чувме
догме
дугме
предме
гудме
еме
влијаеме
сјаеме
каеме
покаеме
ткаеме
исткаеме
лаеме
залаеме
знаеме
незнаеме
признаеме
дознаеме
познаеме
запознаеме
препознаеме
сознаеме
осознаеме
траеме
дотраеме
потраеме
истраеме
беме
гребеме
загребеме
изгребеме
веме
менгеме
дадеме
зададеме
наддадеме
оддадеме
предадеме
раздадеме
издадеме
создадеме
одадеме
додадеме
подадеме
продадеме
препродадеме
распродадеме
јадеме
најадеме
прејадеме
дојадеме
крадеме
прикрадеме
украдеме
заведеме
наведеме
одведеме
преведеме
разведеме
изведеме
произведеме
приведеме
воведеме
доведеме
поведеме
проведеме
спроведеме
сведеме
изедеме
идеме
наидеме
бидеме
обидеме
отидеме
најдеме
изнајдеме
пронајдеме
снајдеме
пријдеме
дојдеме
појдеме
бодеме
набодеме
избодеме
прободеме
вееме
завееме
одвееме
развееме
живееме
заживееме
преживееме
оживееме
доживееме
проживееме
провееме
владееме
завладееме
гордееме
лееме
налееме
прелееме
разлееме
излееме
долееме
одолееме
пролееме
смееме
засмееме
насмееме
несмееме
исмееме
умееме
жеднееме
жнееме
тежнееме
ожнееме
пееме
запееме
препееме
опееме
пропееме
распееме
испееме
успееме
натпееме
отпееме
грееме
загрееме
подгрееме
прегрееме
изгрееме
огрееме
ветрееме
сееме
засееме
просееме
кажеме
закажеме
презакажеме
прикажеме
докажеме
покажеме
раскажеме
искажеме
откажеме
укажеме
лажеме
залажеме
прелажеме
излажеме
режеме
прережеме
изрежеме
прорежеме
лижеме
излижеме
можеме
неможеме
земе
заземе
наземе
изназеме
обземе
завземе
превземе
надземе
одземе
подземе
веземе
превеземе
извеземе
увеземе
влеземе
навлеземе
излеземе
произлеземе
преземе
разземе
изземе
гриземе
загриземе
одгриземе
прегриземе
изгриземе
приземе
доземе
поземе
соземе
врземе
заврземе
обврземе
одврземе
преврземе
изврземе
поврземе
сврземе
биеме
забиеме
набиеме
одбиеме
подбиеме
збиеме
разбиеме
избиеме
обиеме
добиеме
здобиеме
придобиеме
побиеме
пробиеме
убиеме
виеме
навиеме
надвиеме
развиеме
извиеме
свиеме
миеме
замиеме
измиеме
гниеме
изгниеме
пиеме
напиеме
впиеме
препиеме
припиеме
опиеме
допиеме
пропиеме
спиеме
заспиеме
наспиеме
преспиеме
испиеме
поспиеме
отспиеме
отпиеме
риеме
вриеме
превриеме
зовриеме
криеме
прекриеме
прикриеме
покриеме
сокриеме
скриеме
откриеме
разоткриеме
триеме
затриеме
шиеме
зашиеме
вшиеме
пришиеме
сошиеме
опшиеме
леме
мелеме
измелеме
сомелеме
колеме
заколеме
племе
земеме
заземеме
превземеме
одземеме
преземеме
изземеме
соземеме
дремеме
задремеме
имеме
занеме
станеме
застанеме
настанеме
престанеме
пристанеме
останеме
преостанеме
изостанеме
постанеме
состанеме
опстанеме
грабнеме
замавнеме
насмевнеме
здивнеме
воздивнеме
кивнеме
дувнеме
одбегнеме
пребегнеме
избегнеме
побегнеме
легнеме
подлегнеме
впрегнеме
досегнеме
посегнеме
тегнеме
затегнеме
притегнеме
потегнеме
стегнеме
растегнеме
дигнеме
издигнеме
подигнеме
стигнеме
престигнеме
пристигнеме
достигнеме
постигнеме
помогнеме
тргнеме
претргнеме
потргнеме
растргнеме
истргнеме
оттргнеме
паднеме
западнеме
нападнеме
совпаднеме
припаднеме
опаднеме
допаднеме
пропаднеме
распаднеме
испаднеме
отпаднеме
потпаднеме
наведнеме
погледнеме
седнеме
мрднеме
помрднеме
овенеме
напоменеме
опоменеме
споменеме
кренеме
покренеме
раскренеме
натежнеме
претежнеме
отежнеме
исчезнеме
лизнеме
гризнеме
замрзнеме
одмрзнеме
кинеме
прекинеме
скинеме
раскинеме
откинеме
укинеме
минеме
заминеме
наминеме
надминеме
одминеме
преминеме
разминеме
изминеме
поминеме
настинеме
шинеме
бакнеме
зајакнеме
истакнеме
одекнеме
потклекнеме
порекнеме
секнеме
пресекнеме
затекнеме
стекнеме
викнеме
навикнеме
извикнеме
привикнеме
поттикнеме
скокнеме
прескокнеме
отскокнеме
потскокнеме
напукнеме
чукнеме
колнеме
заколнеме
проколнеме
симнеме
спомнеме
тонеме
потонеме
запнеме
закрепнеме
сопнеме
дупнеме
обрнеме
врнеме
заврнеме
наврнеме
преврнеме
разврнеме
осврнеме
прегрнеме
ѕирнеме
урнеме
разурнеме
нурнеме
изгаснеме
спласнеме
раснеме
зараснеме
нараснеме
израснеме
дораснеме
пораснеме
блеснеме
виснеме
надвиснеме
накиснеме
втиснеме
притиснеме
потиснеме
распрснеме
згуснеме
одгатнеме
светнеме
наметнеме
вметнеме
сретнеме
пресретнеме
голтнеме
брцнеме
почнеме
започнеме
отпочнеме
скршнеме
слушнеме
капеме
прокапеме
искапеме
цепеме
зацепеме
расцепеме
исцепеме
расипеме
штипеме
бреме
време
навреме
одвременавреме
предвреме
одвреме
невреме
совреме
посовреме
истовреме
мегувреме
меѓувреме
полувреме
дреме
задреме
надреме
изнадреме
предреме
придреме
    
подреме
береме
набереме
одбереме
подбереме
разбереме
избереме
прибереме
собереме
дереме
одереме
мереме
переме
запереме
испереме
миреме
умреме
запреме
допреме
сопреме
потпреме
семе
несеме
занесеме
нанесеме
внесеме
однесеме
поднесеме
пренесеме
разнесеме
изнесеме
произнесеме
принесеме
донесеме
придонесеме
понесеме
пронесеме
снесеме
тресеме
затресеме
потресеме
протресеме
стресеме
растресеме
теме
плетеме
заплетеме
преплетеме
исплетеме
метеме
сметеме
растеме
блуеме
изблуеме
труеме
затруеме
отруеме
пцуеме
чуеме
прочуеме
плачеме
заплачеме
оплачеме
расплачеме
исплачеме
облечеме
соблечеме
влечеме
завлечеме
навлечеме
одвлечеме
подвлечеме
извлечеме
привлечеме
вовлечеме
одолговлечеме
повлечеме
провлечеме
свлечеме
печеме
запечеме
препечеме
испечеме
речеме
наречеме
одречеме
изречеме
сечеме
засечеме
расечеме
пресечеме
исечеме
отсечеме
течеме
затечеме
претечеме
отечеме
дотечеме
потечеме
протечеме
истечеме
оттечеме
дишеме
задишеме
вдишеме
издишеме
запишеме
напишеме
впишеме
препишеме
припишеме
опишеме
пропишеме
распишеме
испишеме
отпишеме
потпишеме
бришеме
забришеме
пребришеме
избришеме
душеме
назме
разме
гезме
ѓезме
козме
име
жаиме
наиме
раиме
праиме
саиме
хаиме
абиме
изабиме
ослабиме
грабиме
зграбиме
ограбиме
употребиме
злоупотребиме
заробиме
дробиме
надробиме
здробиме
раздробиме
издробиме
онеспособиме
приспособиме
оспособиме
губиме
загубиме
изгубиме
погубиме
љубиме
заљубиме
вљубиме
трубиме
затрубиме
раструбиме
виме
бавиме
забавиме
олабавиме
набавиме
избавиме
добавиме
давиме
задавиме
јавиме
најавиме
објавиме
одјавиме
изјавиме
пријавиме
појавиме
заглавиме
преплавиме
поплавиме
славиме
прославиме
наздравиме
оздравиме
поздравиме
тетеравиме
затетеравиме
заборавиме
правиме
направиме
преправиме
оправиме
поправиме
справиме
исправиме
ставиме
спротивставиме
спротиставиме
оставиме
доставиме
изоставиме
поедноставиме
поставиме
запоставиме
воспоставиме
претпоставиме
составиме
претставиме
вревиме
севиме
воодушевиме
оживиме
кривиме
искривиме
противиме
ловиме
запловиме
впловиме
препловиме
испловиме
отпловиме
благословиме
уловиме
востановиме
установиме
обновиме
готвиме
подготвиме
зготвиме
изготвиме
приготвиме
диме
вадиме
извадиме
гадиме
загадиме
уназадиме
кадиме
ладиме
заладиме
разладиме
кладиме
ускладиме
надиме
изненадиме
надокнадиме
градиме
заградиме
наградиме
вградиме
надградиме
преградиме
разградиме
изградиме
оградиме
доградиме
садиме
засадиме
расадиме
всадиме
пресадиме
досадиме
посадиме
снабдиме
обезбедиме
победиме
убедиме
разубедиме
избледиме
следиме
наследиме
проследиме
медиме
редиме
наредиме
вредиме
навредиме
повредиме
одредиме
прередиме
разредиме
приредиме
споредиме
распоредиме
проредиме
унапредиме
предупредиме
средиме
уредиме
седиме
штедиме
заштедиме
исцедиме
одмаздиме
видиме
предвидиме
извидиме
увидиме
дојдиме
одиме
заодиме
ослободиме
водиме
раководиме
годиме
прилагодиме
погодиме
спогодиме
преодиме
изодиме
оплодиме
разонодиме
доодиме
поодиме
проодиме
родиме
пребродиме
породиме
препородиме
вардиме
тврдиме
потврдиме
утврдиме
смрдиме
будиме
разбудиме
возбудиме
побудиме
нудиме
изнудиме
принудиме
понудиме
трудиме
потрудиме
судиме
расудиме
пресудиме
осудиме
досудиме
просудиме
чудиме
зачудиме
феиме
важиме
уважиме
ублажиме
истражиме
тажиме
растажиме
ежиме
наежиме
освежиме
лежиме
бележиме
забележиме
одбележиме
обележиме
тежиме
движиме
задвижиме
раздвижиме
придвижиме
зближиме
приближиме
доближиме
замижиме
книжиме
прокнижиме
понижиме
снижиме
грижиме
загрижиме
згрижиме
погрижиме
должиме
задолжиме
оддолжиме
раздолжиме
издолжиме
продолжиме
заложиме
наложиме
обложиме
вложиме
предложиме
одложиме
подложиме
разложиме
образложиме
изложиме
положиме
сложиме
оневозможиме
овозможиме
множиме
размножиме
ржиме
заржиме
држиме
задржиме
поддржиме
издржиме
воздржиме
придржиме
одржиме
додржиме
содржиме
пржиме
запржиме
препржиме
испржиме
служиме
заслужиме
ислужиме
дослужиме
послужиме
опслужиме
отслужиме
дружиме
здружиме
раздружиме
придружиме
кружиме
заокружиме
опкружиме
разоружиме
вооружиме
пружиме
тужиме
зиме
азиме
базиме
газиме
прегазиме
разгазиме
изгазиме
лазиме
одлазиме
разлазиме
излазиме
долазиме
полазиме
пролазиме
назиме
запазиме
разиме
преобразиме
одразиме
изразиме
мразиме
замразиме
поразиме
гзиме
навлезиме
резиме
презиме
ползиме
доползиме
проползиме
исползиме
возиме
развозиме
извозиме
повозиме
провозиме
грозиме
загрозиме
згрозиме
приземјиме
киме
лиме
алиме
навалиме
галиме
разгалиме
погалиме
жалиме
зажалиме
нажалиме
прежалиме
разжалиме
пожалиме
намалиме
палиме
запалиме
испалиме
потпалиме
баталиме
фалиме
пофалиме
халиме
белиме
здебелиме
побелиме
велиме
делиме
одделиме
определиме
распределиме
разделиме
    
доделиме
поделиме
споделиме
темелиме
осмелиме
селиме
населиме
вселиме
веселиме
развеселиме
преселиме
иселиме
доселиме
отселиме
засилиме
климе
болиме
разболиме
оболиме
поболиме
дозволиме
задоволиме
заобиколиме
молиме
замолиме
премолиме
измолиме
помолиме
топлиме
затоплиме
фрлиме
префрлиме
исфрлиме
отфрлиме
мислиме
замислиме
обмислиме
премислиме
размислиме
измислиме
предомислиме
помислиме
промислиме
смислиме
осмислиме
светлиме
засветлиме
расветлиме
осветлиме
куртулиме
аљиме
мамиме
намамиме
измамиме
срамиме
земиме
зголемиме
опремиме
стремиме
снимиме
примиме
попримиме
позајмиме
најмиме
изнајмиме
полакомиме
припитомиме
грмиме
загрмиме
прогрмиме
оформиме
изумиме
глумиме
одглумиме
двоумиме
ганиме
каниме
заканиме
поканиме
браниме
забраниме
одбраниме
граниме
разграниме
пораниме
распространиме
отстраниме
храниме
нахраниме
прехраниме
прихраниме
исхраниме
нишаниме
обезвредниме
наводниме
црвениме
вцрвениме
поцрвениме
раздениме
наводениме
обелодениме
жениме
ожениме
зелениме
раззелениме
озелениме
позелениме
плениме
заплениме
зачлениме
расчлениме
замениме
намениме
одмениме
осовремениме
размениме
измениме
видоизмениме
примениме
промениме
смениме
искорениме
сениме
засениме
цениме
прецениме
оцениме
процениме
потцениме
уцениме
казниме
дразниме
раздразниме
испразниме
обвиниме
извиниме
обединиме
соединиме
цариниме
оцариниме
чиниме
зачиниме
сочиниме
полниме
наполниме
преполниме
дополниме
надополниме
пополниме
исполниме
засолниме
рамниме
израмниме
затемниме
помниме
запомниме
ѕвониме
гониме
прогониме
озакониме
наклониме
поклониме
рониме
црниме
оцрниме
поцрниме
објасниме
разјасниме
изјасниме
појасниме
олесниме
стесниме
ситниме
раситниме
буниме
збуниме
побуниме
ѕуниме
доцниме
задоцниме
боиме
обоиме
двоиме
раздвоиме
издвоиме
одвоиме
подвоиме
освоиме
посвоиме
усвоиме
доиме
задоиме
надоиме
подоиме
успокоиме
припоиме
споиме
преспоиме
броиме
наброиме
вброиме
одброиме
преброиме
изброиме
кроиме
скроиме
строиме
построиме
стоиме
постоиме
состоиме
опстоиме
стапиме
застапиме
настапиме
престапиме
истапиме
пристапиме
достапиме
постапиме
отстапиме
лепиме
залепиме
налепиме
одлепиме
прилепиме
слепиме
заслепиме
крепиме
поткрепиме
нацепиме
зачепиме
отчепиме
вклопиме
склопиме
расклопиме
топиме
натопиме
потопиме
растопиме
крпиме
закрпиме
трпиме
претрпиме
стрпиме
црпиме
исцрпиме
дупиме
издупиме
купиме
откупиме
поткупиме
лупиме
излупиме
пупиме
пропупиме
рибариме
вариме
завариме
превариме
товариме
натовариме
претовариме
растовариме
истовариме
крвариме
раскрвариме
свариме
оствариме
благодариме
заблагодариме
подариме
господариме
стражариме
пазариме
насамариме
занемариме
париме
попариме
спариме
распариме
застариме
набабриме
охрабриме
обесхрабриме
одобриме
подобриме
едриме
бодриме
удриме
судриме
вериме
завериме
изневериме
проневериме
овериме
довериме
повериме
провериме
увериме
кериме
мериме
одмериме
премериме
измериме
впериме
трепериме
затрепериме
ќериме
свириме
засвириме
отсвириме
намириме
подмириме
вознемириме
помириме
смириме
засириме
шириме
рашириме
прошириме
бориме
збориме
избориме
собориме
говориме
наговориме
одговориме
изговориме
приговориме
договориме
проговориме
затвориме
претвориме
отвориме
раствориме
гориме
жагориме
загориме
прегориме
разгориме
изгориме
догориме
согориме
дрдориме
разориме
прекориме
чекориме
зачекориме
пречекориме
покориме
укориме
одмориме
измориме
љубомориме
мрмориме
промрмориме
умориме
спориме
оспориме
успориме
повториме
сториме
престориме
триме
проветриме
остриме
наостриме
изостриме
осигуриме
докусуриме
туриме
претуриме
растуриме
истуриме
симе
асиме
гасиме
гласиме
нагласиме
прогласиме
согласиме
усогласиме
насиме
спасиме
украсиме
хасиме
шасиме
обесиме
месиме
замесиме
висиме
зависиме
извисиме
мексиме
косиме
покосиме
пркосиме
носиме
сносиме
росиме
проросиме
просиме
запросиме
испросиме
апсиме
уапсиме
ропсиме
замрсиме
кусиме
вкусиме
скусиме
тиме
сватиме
збогатиме
клатиме
заклатиме
платиме
наплатиме
доплатиме
исплатиме
претплатиме
отплатиме
уплатиме
патиме
пропатиме
упатиме
обратиме
вратиме
навратиме
одвратиме
возвратиме
повратиме
кратиме
скратиме
пратиме
препратиме
допратиме
испратиме
фатиме
зафатиме
прифатиме
дофатиме
опфатиме
сфатиме
потфатиме
печатиме
запечатиме
препечатиме
испечатиме
отпечатиме
муабетиме
ветиме
клеветиме
светиме
засветиме
осветиме
посветиме
просветиме
паметиме
запаметиме
опаметиме
зашеметиме
сетиме
присетиме
осетиме
посетиме
потсетиме
штетиме
обештетиме
оштетиме
китиме
накитиме
заситиме
штитиме
заштитиме
жолтиме
пожолтиме
работиме
заработиме
обработиме
вработиме
одработиме
преработиме
разработиме
изработиме
доработиме
поработиме
сработиме
кикотиме
срамотиме
осрамотиме
посрамотиме
потиме
препотиме
шепотиме
зашепотиме
прошепотиме
испотиме
скротиме
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu