Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
недоволниот - непогрешниот
недоволниот
предоволниот
самодоволниот
самоволниот
поволниот
неповолниот
најнеповолниот
најповолниот
поповолниот
доброволниот
аголниот
четириаголниот
триаголниот
седумаголниот
осумаголниот
правоаголниот
рамноаголниот
тапоаголниот
остроаголниот
петаголниот
шестаголниот
многуаголниот
долниот
надолниот
здолниот
најдолниот
суводолниот
подолниот
удолниот
наудолниот
наколниот
пеколниот
обиколниот
заобиколниот
околниот
подмолниот
смолниот
полниот
неполниот
преполниот
најполниот
пополниот
потполниот
непотполниот
патролниот
петролниот
контролниот
солниот
бессолниот
престолниот
дистолниот
систолниот
алкохолниот
безалкохолниот
смислниот
фабулниот
сомнамбулниот
мускулниот
богохулниот
детаљниот
хмељниот
полигамниот
моногамниот
рекламниот
измамниот
помамниот
рамниот
нерамниот
најрамниот
панорамниот
порамниот
срамниот
бесрамниот
најсрамниот
посрамниот
заемниот
наемниот
обемниот
божемниот
земниот
надземниот
подземниот
неземниот
приземниот
сувоземниот
средоземниот
туѓоземниот
црноземниот
приемниот
едновремниот
тремниот
екстремниот
устремниот
темниот
најтемниот
потемниот
системниот
димниот
бездимниот
зимниот
беззимниот
сублимниот
пантомимниот
псевдонимниот
хомонимниот
анонимниот
синонимниот
поимниот
легитимниот
интимниот
најинтимниот
поинтимниот
бездомниот
дводомниот
еднодомниот
ломниот
преломниот
главоломниот
бродоломниот
браколомниот
вероломниот
гороломниот
вратоломниот
биномниот
автономниот
бромниот
огромниот
скромниот
нескромниот
најскромниот
поскромниот
хромниот
двотомниот
алармниот
крмниот
енормниот
униформниот
стрмниот
писмниот
умниот
неумниот
разумниот
неразумниот
благоразумниот
безумниот
најумниот
делумниот
слабоумниот
слободоумниот
скудоумниот
лекоумниот
краткоумниот
плиткоумниот
малоумниот
едноумниот
поумниот
тапоумниот
бистроумниот
остроумниот
кусоумниот
чумниот
шумниот
куршумниот
бесшумниот
вихрогониот
меѓунардониот
адхезиониот
кохезиониот
атхезиониот
ревизиониот
дисперзиониот
компресиониот
емисиониот
комисиониот
трансмисиониот
фисиониот
перкусиониот
дискусиониот
инкубациониот
елевациониот
мотивациониот
опсервациониот
навигациониот
облигациониот
иригациониот
ликвидациониот
кандидациониот
канализациониот
стабилизациониот
мобилизациониот
стерилизациониот
организациониот
синхронизациониот
поларизациониот
аклиматизациониот
амортизациониот
компензациониот
конверзациониот
асоцијациониот
комуникациониот
квалификациониот
верификациониот
ратификациониот
идентификациониот
фортификациониот
провокациониот
демаркациониот
инсталациониот
апелациониот
асимилациониот
вентилациониот
дестилациониот
осцилациониот
изолациониот
регулациониот
триангулациониот
артикулациониот
циркулациониот
акумулациониот
термоакумулациониот
популациониот
дефлациониот
рекламациониот
иформациониот
информациониот
санациониот
асанациониот
асигнациониот
консигнациониот
координациониот
дискриминациониот
кулминациониот
аглутинациониот
окупациониот
репарациониот
вибрациониот
интеграциониот
емиграциониот
операциониот
респирациониот
концентрациониот
касациониот
експлоатациониот
вегетациониот
гравитациониот
агитациониот
хабилитациониот
консултациониот
ориентациониот
алиментациониот
документациониот
ротациониот
евакуациониот
ситуациониот
експедициониот
реквизициониот
транзициониот
позициониот
композициониот
опозициониот
коалициониот
репетициониот
инвестициониот
акциониот
редакциониот
реакциониот
селекциониот
проекциониот
инспекциониот
дезинфекциониот
обдукциониот
редукциониот
индукциониот
продукциониот
репродукциониот
копродукциониот
евиденциониот
егзекуциониот
еволуциониот
конституциониот
склониот
патрониот
асинхрониот
унисониот
бессониот
антониот
монотониот
помонотониот
автохтониот
канапниот
етапниот
престапниот
пристапниот
непристапниот
достапниот
недостапниот
постапниот
отстапниот
неотстапниот
џепниот
екипниот
стереотипниот
фототипниот
принципниот
беспринципниот
пумпниот
преклопниот
оклопниот
конопниот
претпотопниот
макотрпниот
исцрпниот
неисцрпниот
најисцрпниот
поисцрпниот
закупниот
вкупниот
севкупниот
целокупниот
откупниот
групниот
крупниот
најкрупниот
покрупниот
трупниот
арниот
варниот
коварниот
товарниот
претоварниот
стварниот
нестварниот
вулгарниот
угарниот
сугарниот
кадарниот
некадарниот
бездарниот
солидарниот
легендарниот
секундарниот
благодарниот
неблагодарниот
ударниот
нуклеарниот
термонуклеарниот
неарниот
линеарниот
пожарниот
противпожарниот
пазарниот
бизарниот
фамилијарниот
терцијарниот
бакарниот
екарниот
хипотекарниот
пченкарниот
табеларниот
јубиларниот
капиларниот
протоколарниот
поларниот
супполарниот
соларниот
регуларниот
нерегуларниот
сингуларниот
конзуларниот
спектакуларниот
молекуларниот
секуларниот
перпендикуларниот
циркуларниот
васкуларниот
кардиоваскуларниот
популарниот
непопуларниот
најпопуларниот
попопуларниот
консуларниот
титуларниот
самарниот
немарниот
примарниот
сумарниот
кошмарниот
пленарниот
имагинарниот
ординарниот
дисциплинарниот
прелиминарниот
ветеринарниот
уринарниот
стационарниот
лунарниот
репертоарниот
парниот
непарниот
сувопарниот
високопарниот
аграрниот
хонорарниот
планетарниот
интерпланетарниот
монетарниот
тоталитарниот
утилитарниот
хуманитарниот
санитарниот
унитарниот
авторитарниот
дефицитарниот
суфицитарниот
плебисцитарниот
олтарниот
парламентарниот
непарламентарниот
интерпарламентарниот
тестаментарниот
фрагментарниот
елементарниот
комплементарниот
рудиментарниот
документарниот
ластарниот
статутарниот
верниот
неверниот
северниот
суеверниот
безверниот
најверниот
правоверниот
кривоверниот
лековерниот
маловерниот
едноверниот
празноверниот
поверниот
староверниот
модерниот
лежерниот
стожерниот
мизерниот
премиерниот
мерниот
камерниот
намерниот
ненамерниот
злонамерниот
добронамерниот
недобронамерниот
ефемерниот
лицемерниот
чемерниот
размерниот
сразмерниот
несразмерниот
безмерниот
неизмерниот
примерниот
беспримерниот
рамномерниот
нерамномерниот
закономерниот
мермерниот
прекумерниот
реакционерниот
револуционерниот
контрареволуционерниот
предреволуционерниот
бисерниот
левтерниот
ветерниот
карактерниот
слабокарактерниот
бескарактерниот
интерниот
екстерниот
пештерниот
бубаќерниот
шеќерниот
бесшеќерниот
периферниот
сферниот
вечерниот
предвечерниот
приквечерниот
целовечерниот
збирниот
собирниот
провирниот
ригирниот
ранжирниот
презирниот
безобѕирниот
проѕирниот
непроѕирниот
паркирниот
	
маскирниот
мирниот
немирниот
најмирниот
помирниот
незапирниот
темпирниот
компирниот
опирниот
допирниот
сирниот
порфирниот
панцирниот
ширниот
опширниот
умрниот
орниот
зборниот
безразборниот
изборниот
предизборниот
постизборниот
слаткозборниот
соборниот
дворниот
придворниот
изворниот
говорниот
одговорниот
неодговорниот
најодговорниот
соодговорниот
зговорниот
разговорниот
правоговорниот
договорниот
четворниот
државотворниот
уставотворниот
животворниот
крвотворниот
благотворниот
неблаготворниот
плодотворниот
чудотворниот
делотворниот
добротворниот
миротворниот
стихотворниот
горниот
нагорниот
самопрегорниот
згорниот
бигорниот
најгорниот
погорниот
угорниот
наугорниот
продорниот
зорниот
разорниот
надзорниот
провизорниот
беспризорниот
илузорниот
виорниот
супериорниот
постериорниот
инфериорниот
априорниот
прекорниот
беспрекорниот
тврдокорниот
покорниот
непокорниот
укорниот
фолклорниот
флорниот
хлорниот
морниот
заморниот
најзаморниот
позаморниот
седморниот
одморниот
најодморниот
поодморниот
љубоморниот
грозоморниот
громорниот
уморниот
неуморниот
минорниот
сонорниот
напорниот
пренапорниот
најнапорниот
понапорниот
спорниот
беспорниот
неспорниот
неоспорниот
отпорниот
неотпорниот
огноотпорниот
потпорниот
упорниот
ресорниот
осцилаторниот
комбинаторниот
елиминаторниот
респираторниот
експираторниот
повторниот
петорниот
мериторниот
контрадикторниот
моторниот
четиримоторниот
двомоторниот
едномоторниот
електромоторниот
ноторниот
шесторниот
просторниот
камфорниот
комфорниот
фосфорниот
траурниот
бурниот
сигурниот
несигурниот
најсигурниот
посигурниот
ажурниот
најажурниот
поажурниот
дежурниот
азурниот
лазурниот
цензурниот
синекурниот
опскурниот
саламурниот
мамурниот
црномурниот
тмурниот
пурпурниот
минијатурниот
карикатурниот
сигнатурниот
температурниот
литературниот
колоратурниот
фактурниот
мануфактурниот
коректурниот
архитектурниот
конјунктурниот
структурниот
инфраструктурниот
културниот
некултурниот
агрикултурниот
мултикултурниот
најкултурниот
слабокултурниот
покултурниот
фискултурниот
контурниот
скулптурниот
сулфурниот
мочурниот
црниот
најцрниот
поцрниот
полуцрниот
гасниот
панкреасниот
ужасниот
најужасниот
јасниот
нејасниот
најјасниот
појасниот
ефикасниот
неефикасниот
најефикасниот
поефикасниот
обласниот
севласниот
безвласниот
самовласниот
полновласниот
гласниот
безгласниот
четиригласниот
најгласниот
огласниот
двогласниот
благогласниот
слаткогласниот
злогласниот
милогласниот
самогласниот
громогласниот
едногласниот
разногласниот
полногласниот
рамногласниот
погласниот
согласниот
несогласниот
многугласниот
полугласниот
класниот
првокласниот
второкласниот
третокласниот
бескласниот
масниот
најмасниот
полномасниот
помасниот
смасниот
несмасниот
полумасниот
гнасниот
најгнасниот
погнасниот
опасниот
тревопасниот
безопасниот
најопасниот
поопасниот
расниот
возрасниот
највозрасниот
повозрасниот
красниот
прекрасниот
украсниот
страсниот
бестрасниот
пристрасниот
непристрасниот
беспристрасниот
сладострасниот
иконостасниот
рамковсниот
бесниот
небесниот
урнебесниот
најбесниот
побесниот
извесниот
неизвесниот
најнеизвесниот
понеизвесниот
најизвесниот
поизвесниот
совесниот
несовесниот
бессовесниот
свесниот
бесвесниот
несвесниот
самосвесниот
потсвесниот
десниот
чудесниот
лесниот
доблесниот
телесниот
бестелесниот
најлесниот
полесниот
месниот
безмесниот
сувомесниот
умесниот
меѓумесниот
неумесниот
занесниот
конгресниот
претконгресниот
адресниот
интересниот
неинтересниот
најинтересниот
пресниот
експресниот
земјотресниот
потресниот
тесниот
деликатесниот
претесниот
најтесниот
потесниот
процесниот
вонпроцесниот
ексцесниот
чесниот
нечесниот
пречесниот
почесниот
бесчесниот
зависниот
независниот
полунезависниот
најзависниот
позависниот
сервисниот
лисниот
безлисниот
четирилисниот
трилисниот
дволисниот
заткулисниот
компромисниот
бескомпромисниот
описниот
правописниот
живописниот
дописниот
ракописниот
краснописниот
пописниот
прописниот
непрописниот
патописниот
животописниот
уписниот
мирисниот
безмирисниот
аорисниот
корисниот
некорисниот
најкорисниот
покорисниот
општокорисниот
бескорисниот
конвексниот
индексниот
комплексниот
рефлексниот
контексниот
фиксниот
суфиксниот
ортодоксниот
пулсниот
авансниот
фајансниот
билансниот
ренесансниот
осниот
сладосниот
радосниот
нерадосниот
косниот
пакосниот
сенокосниот
високосниот
пркосниот
жалосниот
целосниот
нецелосниот
поцелосниот
милосниот
безмилосниот
светлосниот
носниот
ревносниот
безбедносниот
вредносниот
односниот
соодносниот
преносниот
разносниот
приносниот
судбоносниот
крвоносниот
градоносниот
победоносниот
медоносниот
плодоносниот
рудоносниот
светлоносниот
мироносниот
буроносниот
спасоносниот
златоносниот
цветоносниот
штитоносниот
смртоносниот
најсмртоносниот
крстоносниот
нафтоносниот
сигурносниот
сносниот
несносниот
двоосниот
посниот
крепосниот
средопосниот
росниот
јаросниот
старосниот
карсниот
неврсниот
едноврсниот
крсниот
мрсниот
прсниот
петопрсниот
конкурсниот
усниот
робусниот
вкусниот
невкусниот
безвкусниот
највкусниот
повкусниот
фокусниот
искусниот
неискусниот
најискусниот
поискусниот
челусниот
хилусниот
хумусниот
синусниот
косинусниот
конусниот
допусниот
корпусниот
отпусниот
вирусниот
статусниот
шпиритусниот
тифусниот
приватниот
адекватниот
неадекватниот
агрегатниот
прегатниот
фрегатниот
облигатниот
мандатниот
благодатниот
додатниот
пријатниот
непријатниот
најпријатниот
благопријатниот
неблагопријатниот
попријатниот
веројатниот
неверојатниот
најверојатниот
поверојатниот
катниот
деликатниот
силикатниот
уникатниот
четирикатниот
трикатниот
осумкатниот
двокатниот
еднокатниот
брокатниот
петкатниот
шесткатниот
многукатниот
алатниот
блатниот
златниот
разлатниот
платниот
бесплатниот
исплатниот
претплатниот
матниот
каматниот
бескаматниот
иматниот
најматниот
доматниот
поматниот
ароматниот
сматниот
ординатниот
координатниот
доминатниот
сонатниот
патниот
напатниот
попатниот
беспатниот
упатниот
    
каратниот
сепаратниот
обратниот
вратниот
одвратниот
превратниот
развратниот
возвратниот
повратниот
неповратниот
бесповратниот
квадратниот
хидратниот
ператниот
кратниот
повеќекратниот
четирикратниот
трикратниот
седумкратниот
осумкратниот
двократниот
еднократниот
стократниот
деветкратниот
петкратниот
дваесеткратниот
десеткратниот
шесткратниот
многукратниот
оратниот
акуратниот
резултатниот
безрезултатниот
достатниот
недостатниот
крстатниот
прифатниот
недофатниот
опфатниот
неопфатниот
сеопфатниот
најсеопфатниот
фосфатниот
суперфосфатниот
печатниот
рбетниот
заветниот
беззаветниот
новозаветниот
старозаветниот
соодветниот
несоодветниот
најсоодветниот
креветниот
двокреветниот
еднокреветниот
трокреветниот
недоветниот
корветниот
просветниот
културнопросветниот
цветниот
белоцветниот
разноцветниот
бесцветниот
бездетниот
многудетниот
сижетниот
ракетниот
противракетниот
антиракетниот
анкетниот
кокетниот
паркетниот
летниот
тоалетниот
средлетниот
скелетниот
долголетниот
виолетниот
малолетниот
седмолетниот
мимолетниот
полнолетниот
неполнолетниот
полетниот
пролетниот
претпролетниот
столетниот
комплетниот
некомплетниот
петлетниот
паметниот
незапаметниот
најпаметниот
попаметниот
предметниот
беспредметниот
шеметниот
брзометниот
ракометниот
огнометниот
прометниот
најпрометниот
планетниот
магнетниот
електромагнетниот
сонетниот
петниот
трепетниот
оперетниот
секретниот
конкретниот
дискретниот
најдискретниот
индискретниот
подискретниот
фалсетниот
осетниот
неосетниот
неусетниот
квалитетниот
неквалитетниот
најквалитетниот
поквалитетниот
имунитетниот
паритетниот
приоритетниот
авторитетниот
реципроцитетниот
штетниот
најштетниот
поштетниот
отштетниот
бериќетниот
суетниот
штафетниот
порхетниот
оцетниот
четниот
зачетниот
почетниот
итниот
битниот
небитниот
најбитниот
првобитниот
градобитниот
самобитниот
непобитниот
бисквитниот
кредитниот
командитниот
житниот
безжитниот
визитниот
транзитниот
депозитниот
најитниот
китниот
елитниот
најелитниот
бакелитниот
монолитниот
електролитниот
динамитниот
гранитниот
ебонитниот
поитниот
опитниот
љубопитниот
неопитниот
копитниот
еднокопитниот
склопитниот
испитниот
предиспитниот
воспитниот
превоспитниот
габаритниот
кибритниот
колоритниот
ситниот
незаситниот
ненаситниот
најситниот
бокситниот
поситниот
трипартитниот
апститниот
заштитниот
беззаштитниот
суитниот
непрофитниот
антрацитниот
имплицитниот
експлицитниот
дефицитниот
суфицитниот
пашитниот
егзактниот
подлактниот
компактниот
апстрактниот
контактниот
двотактниот
субјектниот
дијалектниот
проектниот
конспектниот
директниот
индиректниот
коректниот
некоректниот
афектниот
ефектниот
дефектниот
перфектниот
имперфектниот
конфликтниот
постконфликтниот
стриктниот
инфарктниот
кобалтниот
асфалтниот
киловолтниот
култниот
окултниот
релевантниот
ирелевантниот
квантниот
екстравагантниот
елегантниот
арогантниот
педантниот
импозантниот
девијантниот
брилијантниот
пикантниот
шокантниот
маркантниот
рискантниот
галантниот
ноншалантниот
амбулантниот
алармантниот
шармантниот
прегнантниот
доминантниот
предоминантниот
најдоминантниот
фасцинантниот
резонантниот
сонантниот
консонантниот
фрапантниот
гарантниот
флагрантниот
толерантниот
нетолерантниот
еклатантниот
милитантниот
константниот
фреквентниот
најфреквентниот
високофреквентниот
консеквентниот
неконсеквентниот
делинквентниот
елоквентниот
солвентниот
интервентниот
интелигентниот
тангентниот
дивергентниот
конвергентниот
ургентниот
евидентниот
инцидентниот
трансцендентниот
амбиентниот
амбивалентниот
еквивалентниот
поливалентниот
четиривалентниот
двовалентниот
индолентниот
корпулентниот
пергаментниот
темпераментниот
сегментниот
пигментниот
вехементниот
цементниот
седиментниот
моментниот
иманентниот
перманентниот
еминентниот
проминентниот
рентниот
индиферентниот
инхерентниот
кохерентниот
курентниот
конкурентниот
латентниот
патентниот
компетентниот
некомпетентниот
потентниот
препотентниот
импотентниот
резистентниот
конзистентниот
конгруентниот
процентниот
стопроцентниот
деветпроцентниот
петпроцентниот
реконвалесцентниот
флуоресцентниот
фосфоресцентниот
контниот
есконтниот
дисконтниот
ремонтниот
авторемонтниот
страотниот
постраотниот
работниот
неработниот
безработниот
најработниот
поработниот
саботниот
стравотниот
животниот
безживотниот
доживотниот
грготниот
азотниот
цвркотниот
пискотниот
молскотниот
глотниот
топлотниот
флотниот
срамотниот
самотниот
шамотниот
имотниот
безимотниот
малоимотниот
нотниот
потниот
безропотниот
сиротниот
поротниот
стотниот
двестотниот
четиристотниот
деветстотниот
похотниот
акцептниот
промптниот
стартниот
обртниот
екстравертниот
инертниот
експертниот
десертниот
концертниот
смртниот
бесмртниот
досмртниот
посмртниот
простосмртниот
претсмртниот
експортноимпортниот
паспортниот
експортниот
транспортниот
автотранспортниот
сортниот
нацртниот
контрастниот
азбестниот
протестниот
поттекстниот
бутниот
скорбутниот
акутниот
валутниот
апсолутниот
смутниот
минутниот
едноминутниот
петминутниот
барутниот
регрутниот
присутниот
отсутниот
бесцутниот
среќниот
несреќниот
пресреќниот
најсреќниот
посреќниот
божиќниот
моќниот
надмоќниот
немоќниот
семоќниот
најмоќниот
помоќниот
ноќниот
средноќниот
синоќниот
прексиноќниот
полноќниот
пополноќниот
деноноќниот
куќниот
берокуќниот
бескуќниот
имуниот
белоруниот
свилоруниот
среброруниот
златоруниот
опортуниот
неопортуниот
седефниот
релјефниот
тарифниот
апокрифниот
лимфниот
аморфниот
диморфниот
суперморфниот
лиценцниот
доцниот
најдоцниот
подоцниот
бивачниот
предачниот
шајачниот
амонијачниот
облачниот
безоблачниот
разлачниот
плачниот
слачниот
мачниот
стомачниот
повеќезначниот
двозначниот
еднозначниот
полнозначниот
рамнозначниот
истозначниот
многузначниот
јуначниот
опачниот
рачниот
нарачниот
брачниот
предбрачниот
безбрачниот
вонбрачниот
подрачниот
своерачниот
зрачниот
прозрачниот
прирачниот
мрачниот
најмрачниот
помрачниот
полумрачниот
вечниот
долговечниот
средовечниот
вековечниот
кратковечниот
кусовечниот
човечниот
нечовечниот
најчовечниот
почовечниот
срдечниот
чистосрдечниот
простосрдечниот
далечниот
најдалечниот
подалечниот
привлечниот
непривлечниот
најпривлечниот
млечниот
    
поединечниот
конечниот
бесконечниот
речниот
таканаречниот
противречниот
одречниот
изречниот
крајречниот
напречниот
попречниот
меѓуречниот
месечниот
повеќемесечниот
четиримесечниот
тримесечниот
седуммесечниот
осуммесечниот
двомесечниот
едномесечниот
минатомесечниот
деветмесечниот
петмесечниот
осумнаесетмесечниот
шестмесечниот
неколкумесечниот
полумесечниот
пресечниот
просечниот
натпросечниот
отсечниот
течниот
брзотечниот
библиотечниот
картотечниот
картечниот
истечниот
прозаичниот
архаичниот
габичниот
силабичниот
себичниот
несебичниот
акрибичниот
ромбичниот
обичниот
необичниот
секавичниот
молскавичниот
рскавичниот
светкавичниот
правичниот
краставичниот
кривичниот
половичниот
пословичниот
првичниот
магичниот
трагичниот
елегичниот
невралгичниот
антиневралгичниот
носталгичниот
логичниот
нелогичниот
најлогичниот
летаргичниот
алергичниот
енергичниот
неенергичниот
најенергичниот
спорадичниот
последичниот
прозодичниот
периодичниот
мелодичниот
богородичниот
методичниот
жичниот
безжичниот
базичниот
јазичниот
прајазичниот
подјазичниот
тријазичниот
двојазичниот
еднојазичниот
разнојазичниот
општојазичниот
ризичниот
личниот
фаличниот
безобличниот
публичниот
одличниот
челичниот
различниот
безразличниот
безличниот
виличниот
идиличниот
приличниот
неприличниот
најличниот
цикличниот
параболичниот
симболичниот
хиперболичниот
дволичниот
едноличниот
разноличниот
поличниот
меланхоличниот
карличниот
сличниот
уличниот
хидрауличниот
динамичниот
аеродинамичниот
седмичниот
епидемичниот
пандемичниот
ендемичниот
полемичниот
анемичниот
сеизмичниот
асеизмичниот
катаклизмичниот
мимичниот
комичниот
трагикомичниот
економичниот
најекономичниот
поекономичниот
изотермичниот
ритмичниот
паничниот
граничниот
задграничниот
безграничниот
малограничниот
пограничниот
трансграничниот
меѓуграничниот
прекуграничниот
страничниот
станичниот
надничниот
фотогеничниот
воденичниот
зеничниот
потколеничниот
меничниот
најизменичниот
поименичниот
гасеничниот
неврастеничниот
реченичниот
пченичниот
празничниот
претпразничниот
сангвиничниот
единичниот
поликлиничниот
циничниот
делничниот
болничниот
темничниот
коничниот
хармоничниот
дисхармоничниот
ироничниот
најироничниот
поироничниот
хроничниот
синхроничниот
ултрасоничниот
суперсоничниот
атоничниот
хипертоничниот
полифоничниот
радиофоничниот
какофоничниот
парничниот
вторничниот
параноичниот
типичниот
атипичниот
хигроскопичниот
маларичниот
паричниот
непаричниот
фабричниот
водовричниот
цилиндричниот
хипохондричниот
фелеричниот
колеричниот
химеричниот
венеричниот
генеричниот
материчниот
вонматеричниот
етеричниот
климактеричниот
хистеричниот
дифтеричниот
сферичниот
изричниот
панегиричниот
лиричниот
сатиричниот
фантазмагоричниот
алегоричниот
категоричниот
калоричниот
покалоричниот
вторичниот
реторичниот
метафоричниот
еуфоричниот
симетричниот
асиметричниот
несиметричниот
електричниот
хидроелектричниот
полицентричниот
епицентричниот
концентричниот
егоцентричниот
геоцентричниот
хелиоцентричниот
евроцентричниот
ексцентричниот
класичниот
најкласичниот
псевдокласичниот
неокласичниот
токсичниот
атоксичниот
матичниот
драматичниот
најдраматичниот
пневматичниот
ревматичниот
прагматичниот
флегматичниот
енигматичниот
догматичниот
проблематичниот
систематичниот
несистематичниот
шематичниот
плазматичниот
спазматичниот
харизматичниот
ароматичниот
хроматичниот
симптоматичниот
астматичниот
трауматичниот
фанатичниот
апатичниот
антипатичниот
симпатичниот
несимпатичниот
демократичниот
статичниот
аеростатичниот
афатичниот
емфатичниот
лимфатичниот
етичниот
дијабетичниот
херметичниот
френетичниот
поетичниот
петичниот
синкретичниот
патетичниот
синтетичниот
хипотетичниот
естетичниот
паралитичниот
енклитичниот
политичниот
аполитичниот
критичниот
некритичниот
најкритичниот
самокритичниот
рахитичниот
дидактичниот
профилактичниот
практичниот
непрактичниот
најпрактичниот
попрактичниот
тактичниот
нетактичниот
најтактичниот
потактичниот
фактичниот
дијалектичниот
апоплектичниот
аподиктичниот
семантичниот
романтичниот
најромантичниот
поромантичниот
идентичниот
автентичниот
најавтентичниот
поавтентичниот
хаотичниот
дотичниот
егзотичниот
најегзотичниот
наркотичниот
невротичниот
еротичниот
склеротичниот
артериосклеротичниот
скептичниот
најскептичниот
каталептичниот
епилептичниот
септичниот
асептичниот
антисептичниот
апокалиптичниот
елиптичниот
бомбастичниот
саркастичниот
еластичниот
нееластичниот
најеластичниот
поеластичниот
сколастичниот
схоластичниот
пластичниот
династичниот
плеонастичниот
драстичниот
перифрастичниот
фантастичниот
атеистичниот
реалистичниот
сифилистичниот
мистичниот
еуфемистичниот
песимистичниот
оптимистичниот
егоистичниот
карактеристичниот
најкарактеристичниот
хипокористичниот
хумористичниот
афористичниот
каустичниот
акустичниот
поакустичниот
специфичниот
атрофичниот
дистрофичниот
алчниот
најалчниот
поалчниот
жолчниот
безжолчниот
очниот
бочниот
загадочниот
средочниот
подочниот
желудочниот
безочниот
мозочниот
скочниот
крволочниот
плочниот
мочниот
даночниот
слепоочниот
папочниот
нарочниот
долгорочниот
краткорочниот
среднорочниот
порочниот
непорочниот
беспорочниот
реципрочниот
сочниот
двонасочниот
еднонасочниот
песочниот
восочниот
бессочниот
точниот
достаточниот
недостаточниот
клеточниот
едноклеточниот
неточниот
петочниот
најточниот
жолточниот
поточниот
проточниот
четврточниот
сточниот
источниот
југоисточниот
далекоисточниот
блискоисточниот
средноисточниот
североисточниот
дрчниот
научниот
ненаучниот
квазинаучниот
псевдонаучниот
природонаучниот
бучниот
азбучниот
најбучниот
побучниот
звучниот
ултразвучниот
надзвучниот
подзвучниот
безвучниот
благозвучниот
неблагозвучниот
слаткозвучниот
милозвучниот
полнозвучниот
созвучниот
клучниот
заклучниот
приклучниот
памучниот
поучниот
стручниот
нестручниот
тучниот
сегашниот
досегашниот
когашниот
некогашниот
секогашниот
тогашниот
дотогашниот
тукашниот
неимашниот
домашниот
брутодомашниот
сиромашниот
најсиромашниот
кумашниот
годинашниот
овогодинашниот
вчерашниот
завчерашниот
довчерашниот
вечерашниот
скорашниот
доскорашниот
прашниот
страшниот
бестрашниот
најстрашниот
пострашниот
секадешниот
овдешниот
преѓешниот
смешниот
најсмешниот
посмешниот
умешниот
неумешниот
поранешниот
денешниот
поренешниот
годинешниот
овогодинешниот
дамнешниот
одамнешниот
неодамнешниот
донеодамнешниот
успешниот
неуспешниот
безуспешниот
најуспешниот
поуспешниот
грешниот
безгрешниот
погрешниот
непогрешниот
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu