Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
маста - алегоричноста
маста
наста
канаста
паста
напаста
пропаста
возраста
краста
страста
веста
полжавеста
двеста
невеста
благовеста
повеста
вероисповеста
совеста
свеста
бесвеста
несвеста
самосвеста
потсвеста
полусвеста
геста
водеста
свежеста
мрежеста
фиеста
будалеста
чакалеста
нискостеблеста
доблеста
аглеста
шилеста
болеста
нослеста
светлеста
кривулеста
мускулеста
места
наместа
неста
дрвенеста
пенеста
прстенеста
маслинеста
сивомаслинеста
детинеста
четинеста
влакнеста
зрнеста
карпеста
бреста
ребреста
сунѓереста
креста
црномуреста
месеста
теста
атеста
четвртеста
пацеста
честа
нечеста
јајчеста
најчеста
почеста
топчеста
џуџеста
шеста
иста
биста
виста
зависта
боависта
вошливиста
садиста
пакиста
листа
калиста
глиста
ранглиста
рејтинглиста
елиста
евангелиста
еванџелиста
миста
оптимиста
авганиста
алпиниста
мониста
телефониста
писта
риста
документариста
криста
користа
приста
триста
христа
курсиста
батиста
баптиста
артиста
спортиста
циста
чиста
нечиста
пречиста
најчиста
почиста
текста
контекста
алијанста
динста
оста
слабоста
убоста
грубоста
лабавоста
грбавоста
штрбавоста
пргавоста
мургавоста
недугавоста
шугавоста
гиздавоста
скржавоста
сивкавоста
пувкавоста
глекавоста
клекавоста
слабикавоста
сладникавоста
бледникавоста
синкавоста
сипкавоста
ласкавоста
плоскавоста
блуткавоста
лукавоста
шишкавоста
палавоста
своеглавоста
безглавоста
тврдоглавоста
вртоглавоста
гурелавоста
ќелавоста
жилавоста
килавоста
метилавоста
чорлавоста
мекушлавоста
дребнавоста
влакнавоста
рапавоста
пипавоста
глупавоста
кадравоста
коравоста
ќоравоста
ќосавоста
рунтавоста
плускавичавоста
налудничавоста
ветерничавоста
морничавоста
зиморничавоста
ситничавоста
искричавоста
грчавоста
бушавоста
гушавоста
мекушавоста
себељубивоста
дружељубивоста
недружељубивоста
славољубивоста
правдољубивоста
слободољубивоста
родољубивоста
трудољубивоста
човекољубивоста
самољубивоста
ученољубивоста
вистинољубивоста
среброљубивоста
мирољубивоста
братољубивоста
властољубивоста
честољубивоста
користољубивоста
некористољубивоста
гостољубивоста
негостољубивоста
живоста
сожаливоста
запаливоста
незапаливоста
самозапаливоста
молчаливоста
грабливоста
колебливоста
непоколебливоста
употребливоста
неупотребливоста
незлобливоста
дробливоста
приспособливоста
брбливоста
заборавливоста
поправливоста
непоправливоста
недоловливоста
мовливоста
обновливоста
црвливоста
избувливоста
магливоста
растегливоста
гадливоста
зајадливоста
совладливоста
недопадливоста
распадливоста
крадливоста
победливоста
непобедливоста
убедливоста
неубедливоста
справедливоста
несправедливоста
сведливоста
навредливоста
неповредливоста
одредливоста
разредливоста
споредливоста
неспоредливоста
штедливоста
видливоста
завидливоста
предвидливоста
непредвидливоста
невидливоста
снаодливоста
неснаодливоста
изводливоста
поводливоста
спроводливоста
угодливоста
снисходливоста
смрдливоста
возбудливоста
невозбудливоста
расудливоста
деливоста
неделивоста
определивоста
неразделивоста
горделивоста
мрзеливоста
трпеливоста
нетрпеливоста
неискажливоста
лажливоста
забележливоста
незабележливоста
молежливоста
срамежливоста
дарежливоста
грижливоста
незадржливоста
нездржливоста
издржливоста
неиздржливоста
воздржливоста
невоздржливоста
одржливоста
неодржливоста
услужливоста
неуслужливоста
бојазливоста
богобојазливоста
претпазливоста
непретпазливоста
дразливоста
надразливоста
раздразливоста
мрзливоста
спојливоста
пречекливоста
проникливоста
непроникливоста
пискливоста
примамливоста
приемливоста
неприемливоста
претприемливоста
дремливоста
занимливоста
поимливоста
воспримливоста
манливоста
ранливоста
неранливоста
хранливоста
менливоста
незаменливоста
неменливоста
разменливоста
изменливоста
применливоста
променливоста
непроменливоста
пенливоста
неискоренливоста
оценливоста
нераскинливоста
минливоста
ѕвонливоста
ронливоста
сонливоста
збунливоста
ѕунливоста
глаголивоста
ганголивоста
непреодоливоста
неумоливоста
натрапливоста
лепливоста
опипливоста
неопипливоста
сипливоста
топливоста
стрпливоста
нестрпливоста
поткупливоста
непоткупливоста
шупливоста
сварливоста
несварливоста
остварливоста
испарливоста
брливоста
џандрливоста
доверливоста
недоверливоста
уверливоста
неуверливоста
мерливоста
немерливоста
неизмерливоста
разбирливоста
неразбирливоста
помирливоста
непомирливоста
зборливоста
разговорливоста
растворливоста
нерастворливоста
бигорливоста
разорливоста
зиморливоста
повторливоста
неповторливоста
мамурливоста
мочурливоста
зависливоста
жалосливоста
подносливоста
неподносливоста
податливоста
неподатливоста
платливоста
исплатливоста
препознатливоста
префатливоста
прифатливоста
неприфатливоста
дофатливоста
недофатливоста
сфатливоста
впечатливоста
наметливоста
паметливоста
пресметливоста
пресретливоста
осетливоста
досетливоста
недосетливоста
неосетливоста
свитливоста
читливоста
нечитливоста
работливоста
обработливоста
скокотливоста
скротливоста
нескротливоста
похотливоста
превртливоста
премостливоста
попустливоста
непопустливоста
пропустливоста
непропустливоста
плачливоста
уочливоста
плашливоста
страшливоста
шашливоста
насмешливоста
решливоста
нерешливоста
разрешливоста
потрошливоста
кршливоста
нескршливоста
задушливоста
рушливоста
казнивоста
објаснивоста
неспоивоста
подозривоста
сивоста
носивоста
немилостивоста
учтивоста
неучтивоста
излечивоста
слаткоречивоста
красноречивоста
настојчивоста
фалшивоста
еднаквоста
нееднаквоста
јаловоста
двополовоста
бесполовоста
новоста
суровоста
носовоста
стрвоста
глувоста
сувоста
благоста
драгоста
строгоста
доста
гадоста
младоста
сладоста
радоста
широкоградоста
тесноградоста
злорадоста
жедоста
кривогледоста
кусогледоста
далековидоста
кратковидоста
тврдоста
грдоста
гордоста
скудоста
лудоста
близоста
коста
јакоста
млакоста
пакоста
кревкоста
живкоста
пивкоста
ровкоста
мекоста
младоликоста
шареноликоста
разноликоста
танкоста
жестокоста
крепкоста
рескоста
блискоста
нискоста
женскоста
вистинскоста
дрскоста
краткоста
реткоста
плиткоста
кроткоста
неукоста
машкоста
лоста
жалоста
малоста
наглоста
	
подлоста
смелоста
зрелоста
незрелоста
веселоста
невеселоста
киселоста
целоста
милоста
немилоста
сомилоста
светлоста
пресветлоста
моста
самоста
немоста
глувонемоста
лакомоста
тромоста
питомоста
расколебаноста
извежбаноста
образованоста
необразованоста
самообразованоста
вкованоста
скованоста
основаноста
обоснованоста
необоснованоста
неоснованоста
пожртвуваноста
самопожртвуваноста
излекуваноста
заинтересуваноста
незаинтересуваноста
оправданоста
гледаноста
преданоста
необузданоста
изживеаноста
додеаноста
загреаноста
дозреаноста
недозреаноста
изветреаноста
расеаноста
прекажаноста
докажаноста
здржаноста
издржаноста
неиздржаноста
воздржаноста
забрзаноста
избрзаноста
обврзаноста
неврзаноста
приврзаноста
поврзаноста
застојаноста
постојаноста
непостојаноста
недоделканоста
расцепканоста
збрканоста
раштрканоста
заплетканоста
сплетканоста
начичканоста
хуманоста
нехуманоста
окапаноста
скапаноста
раскапаноста
расипаноста
заспаноста
поспаноста
пренатрупаноста
претрупаноста
разочараноста
прибраноста
разиграноста
неуиграноста
претераноста
дотераноста
мотивираноста
немотивираноста
инволвираноста
тетовираноста
резервираноста
привилегираноста
деградираноста
ретардираноста
ангажираноста
преангажираноста
блазираноста
парализираноста
цивилизираноста
нецивилизираноста
стерилизираноста
организираноста
неорганизираноста
верзираноста
изолираноста
неартикулираноста
реномираноста
информираноста
неинформираноста
некоординираноста
дисциплинираноста
инкриминираноста
рафинираноста
индиспонираноста
хендикепираноста
корумпираноста
преокупираноста
депласираноста
заинтересираноста
незаинтересираноста
талентираноста
документираноста
неадаптираноста
коитинуираноста
комплицираноста
сестраноста
обостраноста
двостраноста
едностраноста
разностраноста
пространоста
многустраноста
втасаноста
достасаноста
недостасаноста
омаѓосаноста
папсаноста
непрокопсаноста
воспитаноста
невоспитаноста
читаноста
начитаноста
симултаноста
спонтаноста
распашаноста
вмешаноста
слушаноста
беззабноста
ждребноста
потребноста
непотребноста
присебноста
посебноста
меѓусебноста
волшебноста
тегобноста
подобноста
неподобноста
удобноста
неудобноста
злокобноста
злобноста
безлобноста
подробноста
способноста
неспособноста
кредитоспособноста
работоспособноста
погубноста
бавноста
забавноста
меродавноста
државноста
јавноста
конкавноста
плавноста
заборавноста
незаборавноста
полноправноста
рамноправноста
нерамноправноста
бесправноста
исправноста
неисправноста
едноставноста
уставноста
додевноста
здодевноста
книжевноста
божевноста
секојдневноста
ревноста
древноста
душевноста
наивноста
подбивноста
пробивноста
саможивноста
експанзивноста
офанзивноста
интензивноста
екстензивноста
експлозивноста
ексклузивноста
масивноста
пасивноста
агресивноста
регресивноста
прогресивноста
репресивноста
експресивноста
посесивноста
сукцесивноста
импулсивноста
конзервативноста
негативноста
креативноста
иницијативноста
предикативноста
комуникативноста
релативноста
нормативноста
декларативноста
наративноста
императивноста
оперативноста
кооперативноста
интероперативноста
конспиративноста
лукративноста
фигуративноста
факултативноста
репрезентативноста
експедитивноста
транзитивноста
позитивноста
примитивноста
компетитивноста
активноста
неактивноста
реактивноста
радиоактивноста
ретроактивноста
атрактивноста
објективноста
субјективноста
селективноста
колективноста
перспективноста
бесперспективноста
ефективноста
имперфективноста
фиктивноста
продуктивноста
деструктивноста
конструктивноста
инвентивноста
емотивноста
противноста
спротивноста
редовноста
нередовноста
галовноста
деловноста
пловноста
мисловноста
условноста
безусловноста
виновноста
неминовноста
безосновноста
отровноста
масовноста
готовноста
ништовноста
духовноста
безрезервноста
слабокрвноста
малокрвноста
ладнокрвноста
полнокрвноста
чистокрвноста
бескрвноста
назадноста
припадноста
ретроградноста
безбедноста
небезбедноста
праведноста
неправедноста
жедноста
крвожедноста
нагледноста
прегледноста
непрегледноста
очигледноста
недогледноста
безогледноста
угледноста
неугледноста
наследноста
доследноста
недоследноста
вредноста
противвредноста
извонредноста
напоредноста
споредноста
наспоредноста
предноста
напредноста
посредноста
непосредноста
уредноста
неуредноста
непоштедноста
беспоштедноста
идноста
морбидноста
завидноста
незавидноста
гравидноста
своевидноста
очевидноста
привидноста
ликвидноста
неликвидноста
миловидноста
разновидноста
јасновидноста
провидноста
непровидноста
ригидноста
фригидноста
валидноста
невалидноста
инвалидноста
солидноста
несолидноста
перфидноста
луцидноста
безводноста
производноста
многуводноста
негодноста
згодноста
незгодноста
погодноста
угодноста
преодноста
непреодноста
плодноста
неплодноста
старомодноста
проодноста
непроодноста
родноста
народноста
безбродноста
природноста
неприродноста
благородноста
неблагородноста
плодородноста
еднородноста
разнородноста
истородноста
сродноста
неопходноста
целисходноста
превосходноста
потврдноста
сесрдноста
милосрдноста
немилосрдноста
апсурдноста
будноста
небудноста
скудноста
залудноста
расудноста
безрасудноста
пресудноста
омаеноста
зачмаеноста
дотраеноста
затаеноста
притаеноста
вообичаеноста
очаеноста
издлабеноста
службеноста
озлобеноста
раздробеноста
особеноста
обособеноста
неприспособеноста
оспособеноста
борбеноста
загубеноста
заљубеноста
вљубеноста
самовљубеноста
разлабавеноста
олабавеноста
подгрбавеноста
закрвавеноста
обезглавеноста
заборавеноста
вкоравеноста
обесправеноста
управеноста
спротивставеноста
поставеноста
запоставеноста
одушевеноста
трезвеноста
оживеноста
искривеноста
условеноста
обусловеноста
установеноста
неустановеноста
неприкосновеноста
вдахновеноста
продуховеноста
здрвеноста
настрвеноста
оветвеноста
подготвеноста
неподготвеноста
девственоста
чувственоста
сочувственоста
бесчувственоста
господственоста
мажественоста
божественоста
тржественоста
општественоста
суштественоста
величественоста
својственоста
женственоста
таинственоста
единственоста
воинственоста
сопственоста
хомогеноста
хетерогеноста
загаденоста
изграденоста
зачаденоста
снабденоста
обезбеденоста
убеденоста
предубеденоста
одреденоста
предодреденоста
разреденоста
приреденоста
распореденоста
препреденоста
среденоста
несреденоста
непредвиденоста
вчудовиденоста
неприлагоденоста
вроденоста
изроденоста
сроденоста
нагрденоста
огрденоста
возбуденоста
невозбуденоста
непринуденоста
отуѓеноста
натаженоста
растаженоста
разнеженоста
премреженоста
урамнотеженоста
неурамнотеженоста
раздвиженоста
загриженоста
незгриженоста
задолженоста
презадолженоста
растревоженоста
сталоженоста
образложеноста
изложеноста
расположеноста
предрасположеноста
нерасположеноста
онерасположеноста
сложеноста
заокруженоста
обезоруженоста
вооруженоста
заразеноста
    
вообразеноста
несообразеноста
излезеноста
загрозеноста
збиеноста
развиеноста
неразвиеноста
недоразвиеноста
опиеноста
разриеноста
прикриеноста
покриеноста
скриеноста
разгаленоста
нажаленоста
ужаленоста
закаленоста
прекаленоста
премаленоста
распаленоста
воспаленоста
замагленоста
одделеноста
определеноста
предопределеноста
разделеноста
поделеноста
населеноста
пренаселеноста
увиленоста
омиленоста
неприсиленоста
недозволеноста
задоволеноста
незадоволеноста
разголеноста
оголеноста
соголеноста
соленоста
зафрленоста
отфрленоста
замисленоста
необмисленоста
премисленоста
непремисленоста
лекомисленоста
едномисленоста
недобромисленоста
непромисленоста
смисленоста
бесмисленоста
двосмисленоста
недвосмисленоста
умисленоста
осветленоста
двочленоста
посраменоста
осаменоста
усаменоста
надменоста
занеменоста
бременоста
навременоста
предвременоста
своевременоста
привременоста
кратковременоста
едновременоста
повременоста
современоста
истовременоста
опременоста
устременоста
бессеменоста
безименоста
збратименоста
спитоменоста
оформеноста
неоформеноста
бесформеноста
писменоста
неписменоста
отменоста
обезуменоста
раздвоеноста
одвоеноста
подвоеноста
удвоеноста
угоеноста
споеноста
неброеноста
настроеноста
растроеноста
вкалапеноста
затапеноста
застапеноста
постепеноста
расцепеноста
вклопеноста
натопеноста
исцрпеноста
натовареноста
претовареноста
оптовареноста
преоптовареноста
растовареноста
надареноста
ненадареноста
разјареноста
занемареноста
застареноста
престареноста
изведреноста
непровереноста
увереноста
самоувереноста
сувереноста
одмереноста
неодмереноста
умереноста
неумереноста
вознемиреноста
примиреноста
помиреноста
смиреноста
раширеноста
искреноста
неискреноста
затвореноста
отвореноста
замореноста
одмореноста
премореноста
умореноста
престореноста
проветреноста
недокастреноста
заостреноста
наостреноста
изостреноста
осигуреноста
вкожуреноста
ужасеноста
усогласеноста
неусогласеноста
вџасеноста
занесеноста
унесеноста
затресеноста
замрсеноста
сматеноста
неупатеноста
фатеноста
зафатеноста
презафатеноста
посветеноста
просветеноста
непросветеноста
заплетеноста
сплетеноста
зашеметеноста
сметеноста
угнетеноста
посетеноста
оштетеноста
усвитеноста
излитеноста
заситеноста
презаситеноста
наситеноста
ненаситеноста
преситеноста
восхитеноста
вработеноста
невработеноста
превработеноста
разработеноста
изработеноста
неврботеноста
сплотеноста
осамотеноста
намуртеноста
смуртеноста
подвластеноста
срастеноста
наместеноста
разместеноста
зачестеноста
искористеноста
неискористеноста
раскостеноста
испостеноста
упростеноста
зацврстеноста
запустеноста
опустеноста
расцутеноста
вжештеноста
склештеноста
разгорештеноста
истоштеноста
запуштеноста
напуштеноста
опуштеноста
распуштеноста
усреќеноста
надуеноста
подуеноста
затруеноста
драгоценоста
скапоценоста
заоблаченоста
изедначеноста
уедначеноста
изопаченоста
извештаченоста
свеченоста
оддалеченоста
раздалеченоста
развлеченоста
повлеченоста
недореченоста
спреченоста
ограниченоста
неограниченоста
истанченоста
осонченоста
задлабоченоста
вдлабоченоста
осведоченоста
насоченоста
ожесточеноста
распарченоста
згрченоста
наперченоста
огорченоста
ученоста
обученоста
озвученоста
вклученоста
недоученоста
високоученоста
заплашеноста
уплашеноста
застрашеноста
вџашеноста
решеноста
накострешеноста
возвишеноста
превозвишеноста
истрошеноста
опустошеноста
незавршеноста
совршеноста
несовршеноста
усовршеноста
несвршеноста
омелушеноста
омрлушеноста
стушеноста
важноста
неважноста
полноважноста
лажноста
влажноста
снажноста
куражноста
неизбежноста
безнадежноста
галежноста
надлежноста
ненадлежноста
прилежноста
нежноста
небрежноста
безбрежноста
опсежноста
претежноста
недвижноста
подвижноста
неподвижноста
книжноста
безгрижноста
достижноста
недостижноста
непостижноста
должноста
набожноста
ненабожноста
безбожноста
побожноста
непобожноста
неодложноста
подложноста
сложноста
едносложноста
можноста
неможноста
возможноста
невозможноста
ништожноста
услужноста
нужноста
заразноста
своеобразноста
безобразноста
еднообразноста
разнообразноста
рамнообразноста
сообразноста
целесообразноста
несообразноста
изразноста
безизразноста
љубезноста
нељубезноста
излезноста
безизлезноста
полезноста
бесполезноста
понизноста
прецизноста
непрецизноста
концизноста
нервозноста
дубиозноста
религиозноста
грандиозноста
одиозноста
студиозноста
сериозноста
несериозноста
мистериозноста
анксиозноста
грациозноста
прециозноста
амбициозноста
малициозноста
каприциозноста
тенденциозноста
претенциозноста
непретенциозноста
минуциозноста
скандалозноста
небулозноста
мускулозноста
скрупулозноста
бескрупулозноста
нескрупулозноста
скрофулозноста
малерозноста
ригорозноста
порозноста
непорозноста
монструозноста
виртуозноста
контроверзноста
перверзноста
луксузноста
конфузноста
виноста
невиноста
синоста
финоста
причиноста
бессодржајноста
сјајноста
омајноста
незнајноста
крајноста
бескрајноста
трајноста
долготрајноста
истрајноста
тајноста
значајноста
безначајноста
случајноста
дејноста
ненадејноста
бездејноста
идејноста
безидејноста
самодејноста
партијноста
стихијноста
безбојноста
разнобојноста
пробојноста
непробојноста
двојноста
спокојноста
беспокојноста
неспокојноста
бројноста
безбројноста
малобројноста
многубројноста
прекубројноста
малубројноста
стројноста
пристојноста
непристојноста
достојноста
недостојноста
веродостојноста
самостојноста
несамостојноста
бујноста
чујноста
питорескноста
гротескноста
овалноста
легалноста
нелегалноста
илегалноста
модалноста
идеалноста
реалноста
иреалноста
назалноста
универзалноста
каузалноста
тривијалноста
жовијалноста
колегијалноста
генијалноста
конгенијалноста
церемонијалноста
екстериторијалноста
бестијалноста
специјалноста
асоцијалноста
лојалноста
нелојалноста
музикалноста
локалноста
нормалноста
абнормалноста
ненормалноста
формалноста
баналноста
феноменалноста
оригиналноста
криминалноста
професионалноста
непрофесионалноста
сензационалноста
националноста
рационалноста
нерационалноста
ирационалноста
кондиционалноста
функционалноста
конвенционалноста
емоционалноста
пропорционалноста
непропорционалноста
либералноста
моралноста
аморалноста
неморалноста
театралноста
неутралноста
парадоксалноста
фаталноста
виталноста
сентименталноста
монументалноста
тоталноста
кристалноста
бруталноста
индивидуалноста
сензуалноста
сексуалноста
хомосексуалноста
ритуалноста
евентуалноста
автокефалноста
афтокефалноста
епохалноста
патријархалноста
неразделноста
пожелноста
непожелноста
принципиелноста
паралелноста
темелноста
влијателноста
внимателноста
невнимателноста
признателноста
непризнателноста
мечтателноста
чувствителноста
нечувствителноста
пречувствителноста
забележителноста
задолжителноста
незадолжителноста
    
сомнителноста
растителноста
незначителноста
исклучителноста
решителноста
нерешителноста
актуелноста
бесцелноста
начелноста
варијабилноста
лабилноста
профитабилноста
рентабилноста
нерентабилноста
стабилноста
нестабилноста
дебилноста
сензибилноста
флексибилноста
компатибилноста
конвертибилноста
обилноста
изобилноста
мобилноста
правилноста
неправилноста
сервилноста
агилноста
умилноста
сенилноста
сексапилноста
стерилноста
насилноста
присилноста
правосилноста
бессилноста
сетилноста
инфантилноста
суптилноста
безболноста
умоболноста
неволноста
своеволноста
произволноста
фриволноста
незадоволноста
недоволноста
самоволноста
поволноста
неповолноста
доброволноста
околноста
подмолноста
потполноста
непотполноста
помамноста
нерамноста
бесрамноста
заемноста
обемноста
спремноста
екстремноста
системноста
анонимноста
легитимноста
интимноста
вероломноста
автономноста
огромноста
скромноста
нескромноста
униформноста
стрмноста
умноста
разумноста
неразумноста
благоразумноста
безумноста
слабоумноста
слободоумноста
скудоумноста
лекоумноста
краткоумноста
плиткоумноста
малоумноста
тапоумноста
бистроумноста
остроумноста
кусоумноста
бесшумноста
наклоноста
склоноста
недостапоноста
автохтоноста
пристапноста
непристапноста
достапноста
недостапноста
постапноста
неотстапноста
стереотипноста
принципноста
беспринципноста
исцрпноста
неисцрпноста
вкупноста
севкупноста
целокупноста
стварноста
вулгарноста
кадарноста
некадарноста
бездарноста
солидарноста
легендарноста
благодарноста
неблагодарноста
бизарноста
фамилијарноста
капиларноста
поларноста
регуларноста
нерегуларноста
спектакуларноста
перпендикуларноста
популарноста
непопуларноста
немарноста
примарноста
сувопарноста
високопарноста
тоталитарноста
унитарноста
парламентарноста
фрагментарноста
елементарноста
комплементарноста
одговрноста
верноста
неверноста
суеверноста
правоверноста
лековерноста
лежерноста
мизерноста
намерноста
злонамерноста
добронамерноста
недобронамерноста
ефемерноста
размерноста
сразмерноста
несразмерноста
безмерноста
неизмерноста
рамномерноста
нерамномерноста
закономерноста
прекумерноста
револуционерноста
карактерноста
бескарактерноста
безобѕирноста
проѕирноста
непроѕирноста
смирноста
опширноста
безразборноста
изборноста
преизборноста
изворноста
одговорноста
неодговорноста
соодговорноста
зговорноста
државотворноста
животворноста
благотворноста
плодотворноста
чудотворноста
делотворноста
разорноста
провизорноста
илузорноста
супериорноста
инфериорноста
априорноста
беспрекорноста
покорноста
непокорноста
фолклорноста
љубоморноста
уморноста
неуморноста
сонорноста
напорноста
спорноста
беспорноста
неоспорноста
отпорноста
упорноста
неупорноста
експираторноста
контрадикторноста
просторноста
бурноста
сигурноста
несигурноста
ажурноста
неажурноста
опскурноста
културноста
некултурноста
мултикултурноста
јасноста
ефикасноста
неефикасноста
безгласноста
благогласноста
злогласноста
громогласноста
едногласноста
разногласноста
рамногласноста
согласноста
несогласноста
несмасноста
опасноста
безопасноста
страсноста
бестрасноста
пристрасноста
непристрасноста
беспристрасноста
извесноста
неизвесноста
совесноста
несовесноста
бессовесноста
свесноста
бесвесноста
несвесноста
чудесноста
телесноста
бестелесноста
месноста
умесноста
неумесноста
интересноста
неинтересноста
потресноста
чесноста
нечесноста
бесчесноста
зависноста
независноста
бескомпромисноста
живописноста
прописноста
корисноста
некорисноста
бескорисноста
конвексноста
комплексноста
ортодоксноста
целосноста
нецелосноста
безмилосноста
судбоносноста
плодоносноста
спасоносноста
смртоносноста
вкусноста
невкусноста
безвкусноста
неискусноста
приватноста
адекватноста
пријатноста
непријатноста
веројатноста
неверојатноста
катноста
деликатноста
уникатноста
ароматноста
одвратноста
развратноста
неповратноста
бесповратноста
еднократноста
акуратноста
резултатноста
безрезултатноста
недофатноста
опфатноста
неопфатноста
сеопфатноста
беззаветноста
соодветноста
недоветноста
истоветноста
бездетноста
малолетноста
мимолетноста
полнолетноста
комплетноста
беспредметноста
уметноста
секретноста
конкретноста
дискретноста
неосетноста
паритетноста
приоритетноста
штетноста
суетноста
итноста
битноста
првобитноста
самобитноста
непобитноста
китноста
монолитноста
опитноста
љубопитноста
неопитноста
воспитноста
колоритноста
незаситноста
ненаситноста
беззаштитноста
егзактноста
компактноста
апстрактноста
коректноста
некоректноста
релевантноста
екстравагантноста
елегантноста
арогантноста
педантноста
импозантноста
брилијантноста
пикантноста
рискантноста
галантноста
ноншалантноста
прегнантноста
доминантноста
фрапантноста
толерантноста
нетолерантноста
константноста
фреквентноста
консеквентноста
неконсеквентноста
солвентноста
инсолвентноста
ургентноста
евидентноста
амбивалентноста
поливалентноста
двовалентноста
индолентноста
корпулентноста
вехементноста
перманентноста
транспарентноста
нетранспарентноста
индиферентноста
конкурентноста
латентноста
компетентноста
некомпетентноста
потентноста
препотентноста
импотентноста
резистентноста
конгруентноста
стравотноста
безживотноста
самотноста
имотноста
безимотноста
похотноста
стартноста
инертноста
смртноста
бесмртноста
сортноста
присутноста
отсутноста
моќноста
надмоќноста
немоќноста
семоќноста
имуноста
опортуноста
неопортуноста
релјефноста
аморфноста
диморфноста
суперморфноста
облачноста
безоблачноста
двозначноста
истозначноста
многузначноста
опачноста
безбрачноста
вонбрачноста
прозрачноста
вечноста
долговечноста
средовечноста
вековечноста
човечноста
нечовечноста
срдечноста
чистосрдечноста
простосрдечноста
влечноста
привлечноста
млечноста
конечноста
бесконечноста
противречноста
просечноста
натпросечноста
течноста
прозаичноста
архаичноста
себичноста
несебичноста
обичноста
необичноста
светкавичноста
правичноста
кривичноста
половичноста
пословичноста
магичноста
трагичноста
елегичноста
носталгичноста
логичноста
нелогичноста
енергичноста
неенергичноста
спорадичноста
периодичноста
мелодичноста
методичноста
двојазичноста
ризичноста
личноста
фаличноста
безобличноста
публичноста
различноста
безразличноста
безличноста
идиличноста
неприличноста
цикличноста
симболичноста
хиперболичноста
дволичноста
еголичноста
едноличноста
меланхоличноста
сличноста
динамичноста
аеродинамичноста
полемичноста
асеизмичноста
комичноста
трагикомичноста
економичноста
ритмичноста
безграничноста
фотогеничноста
сангвиничноста
единичноста
циничноста
коничноста
хармоничноста
дисхармоничноста
ироничноста
хроничноста
синхроничноста
мултиетничноста
типичноста
хигроскопичноста
маларичноста
хистеричноста
лиричноста
сатиричноста
алегоричноста
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu