Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
визбен - атлазен
визбен
гозбен
заглибен
рибен
жалбен
фалбен
пофалбен
повелбен
делбен
распределбен
разделбен
молбен
туљбен
одбрамбен
прехрамбен
стамбен
одбранбен
прехранбен
станбен
тегобен
подобен
неподобен
преподобен
најподобен
поподобен
удобен
неудобен
најудобен
поудобен
зобен
кобен
злокобен
жалобен
зглобен
злобен
безлобен
најзлобен
позлобен
робен
заробен
чаробен
гробен
задгробен
надгробен
безгробен
дробен
надробен
здробен
раздробен
издробен
белодробен
подробен
најподробен
поподробен
скробен
пробен
утробен
собен
четирисобен
трисобен
двоиполсобен
особен
двособен
еднособен
способен
неспособен
онеспособен
приспособен
неприспособен
најспособен
оспособен
правоспособен
неоспособен
поспособен
кредитоспособен
работоспособен
неработоспособен
четворособен
трособен
арбен
врбен
грбен
скрбен
борбен
поборбен
творбен
губен
загубен
подзагубен
изгубен
погубен
кубен
накубен
докубен
покубен
скубен
оскубен
доскубен
лубен
палубен
љубен
заљубен
најзаљубен
позаљубен
вљубен
самовљубен
богољубен
родољубен
рубен
огрубен
трубен
лечбен
вен
бавен
забавен
позабавен
разлабавен
олабавен
набавен
избавен
прибавен
најбавен
добавен
побавен
подгрбавен
разубавен
закрвавен
скрвавен
раскрвавен
давен
задавен
законодавен
меродавен
советодавен
животодавен
удавен
државен
противдржавен
бездржавен
антидржавен
самодржавен
општодржавен
меѓудржавен
јавен
најавен
ненајавен
објавен
необјавен
одјавен
изјавен
пријавен
непријавен
појавен
пројавен
конкавен
главен
заглавен
обезглавен
најглавен
поглавен
закржлавен
баклавен
плавен
преплавен
поплавен
славен
неславен
православен
источноправославен
прославен
поулавен
осквернавен
оглупавен
равен
неиздравен
оздравен
поздравен
затетеравен
заборавен
подзаборавен
незаборавен
закоравен
окоравен
опоравен
правен
направен
противправен
преправен
оправен
недоправен
државноправен
обичајноправен
полноправен
рамноправен
нерамноправен
приватноправен
имотноправен
кривичноправен
поправен
непоправен
казненопоправен
справен
бесправен
обесправен
исправен
неисправен
најисправен
поисправен
управен
самоуправен
ставен
наставен
спротивставен
преставен
оставен
доставен
изоставен
неизоставен
едноставен
наједноставен
поедноставен
пооставен
поставен
запоставен
непоставен
воспоставен
претпоставен
составен
претставен
уставен
противуставен
неуставен
нештавен
разбушавен
гвен
евен
додевен
здодевен
мажевен
книжевен
божевен
плевен
невен
гневен
разгневен
дневен
пладневен
попладневен
претпладневен
катадневен
повеќедневен
секидневен
четиридневен
тридневен
секојдневен
несекојдневен
седумдневен
осумдневен
дводневен
целодневен
еднодневен
стодневен
деветдневен
петдневен
седумнаесетдневен
шеснаесетдневен
петнаесетдневен
десетдневен
седумдесетдневен
четириесетдневен
триесетдневен
шестдневен
неколкудневен
полудневен
царевен
вревен
гревен
загревен
огревен
древен
разревен
тревен
цревен
посевен
двоцевен
плачевен
шевен
душевен
одушевен
воодушевен
трезвен
наивен
одбивен
подбивен
пробивен
гивен
подивен
кородивен
оживен
саможивен
конвулзивен
пропулзивен
експанзивен
дефанзивен
офанзивен
контраофанзивен
поофанзивен
интензивен
поинтензивен
екстензивен
експлозивен
ерозивен
корозивен
субверзивен
дисперзивен
курзивен
дискурзивен
конклузивен
ексклузивен
екслузивен
саливен
побрливен
сливен
нивен
опивен
попивен
приспивен
успивен
кривен
накривен
окривен
покривен
скривен
искривен
неискривен
горивен
копривен
масивен
најмасивен
помасивен
пасивен
агресивен
поагресивен
регресивен
прогресивен
депресивен
репресивен
импресивен
експресивен
посесивен
опсесивен
рецесивен
сукцесивен
концесивен
агрисивен
рефлексивен
импулсивен
осивен
посивен
привативен
иновативен
конзервативен
негативен
пургативен
дативен
седативен
креативен
рекреативен
покреативен
акузативен
палијативен
иницијативен
самоиницијативен
асоцијативен
предикативен
индикативен
експликативен

комуникативен
некомуникативен
фрикативен
вокативен
евокативен
провокативен
едукативен
апелативен
релативен
корелативен
компилативен
контемплативен
суперлативен
легислативен
регулативен
спекулативен
шпекулативен
стимулативен
кумулативен
манипулативен
копулативен
ултимативен
афирмативен
нормативен
иформативен
информативен
консумативен
координативен
номинативен
аглутинативен
алтернативен
декларативен
наративен
компаративен
интегративен
федеративен
конфедеративен
генеративен
регенеративен
императивен
оперативен
кооперативен
постоперативен
итеративен
инспиративен
конспиративен
лукративен
мелиоративен
хидромелиоративен
пејоративен
декоративен
комеморативен
корпоративен
административен
демонстративен
илустративен
најилустративен
фигуративен
куративен
таксативен
фиксативен
вегетативен
невровегетативен
медитативен
квалитативен
авторитативен
квантитативен
рецитативен
факултативен
консултативен
репрезентативен
најрепрезентативен
аугментативен
денотативен
конотативен
сетивен
надсетивен
прохибитивен
адитивен
експедитивен
акредитивен
аудитивен
транзитивен
сензитивен
позитивен
постпозитивен
примитивен
најпримитивен
попримитивен
когнитивен
дефинитивен
интуитивен
активен
неактивен
реактивен
најактивен
радиоактивен
поактивен
ретроактивен
интерактивен
атрактивен
неатрактивен
најатрактивен
поатрактивен
објективен
необјективен
најобјективен
пообјективен
субјективен
адјективен
селективен
колективен
респективен
ретроспективен
интроспективен
перспективен
бесперспективен
директивен
корективен
афективен
ефективен
најефективен
поефективен
	
инфективен
перфективен
имперфективен
рестриктивен
порестриктивен
фриктивен
инстиктивен
фиктивен
дистинктивен
инстинктивен
конјунктивен
дисјунктивен
дедуктивен
индуктивен
продуктивен
контрапродуктивен
непродуктивен
репродуктивен
најпродуктивен
високопродуктивен
попродуктивен
деструктивен
конструктивен
алтерантивен
супстантивен
превентивен
инвентивен
најинвентивен
поинвентивен
емотивен
неемотивен
промотивен
противен
спротивен
контрацептивен
рецептивен
перцептивен
аперцептивен
дескриптивен
еруптивен
стивен
контрастивен
дигестивен
сугестивен
атрибутивен
дистрибутивен
егзекутивен
консекутивен
еволутивен
деминутивен
конститутивен
тиквен
смоквен
црквен
колвен
херенвен
овен
вежбовен
љубовен
гревовен
таговен
снеговен
миговен
долговен
слоговен
јадовен
најјадовен
ладовен
последовен
редовен
нередовен
поседовен
дождовен
видовен
појдовен
бодовен
доходовен
недоходовен
лажовен
тажовен
јужовен
образовен
високообразовен
самообразовен
општообразовен
ковен
заковен
вековен
двевековен
средновековен
петвековен
десетвековен
полувековен
тековен
чековен
ликовен
сликовен
приковен
толковен
рамковен
банковен
плунковен
доковен
роковен
стоковен
црковен
сметковен
пресметковен
претсметковен
трошковен
ловен
галовен
жаловен
деловен
оловен
риболовен
безоловен
половен
преполовен
располовен
пловен
морепловен
воздухопловен
словен
насловен
мисловен
смисловен
благословен
богословен
југословен
родословен
празнословен
баснословен
условен
неусловен
безусловен
уловен
појмовен
востановен
установен
неустановен
обновен
возобновен
мигновен
подновен
ценовен
виновен
невиновен
највиновен
неминовен
сновен
основен
безосновен
најосновен
неприкосновен
вдахновен
куповен
варовен
даровен
мировен
поткровен
зборовен
ветровен
отровен
гласовен
масовен
најмасовен
помасовен
часовен
повеќечасовен
четиричасовен
тричасовен
полчасовен
седумчасовен
осумчасовен
двочасовен
едночасовен
петчасовен
десетчасовен
четириесетчасовен
шестчасовен
неколкучасовен
получасовен
товен
бетовен
световен
бунтовен
ништовен
куќовен
ајндховен
врховен
духовен
продуховен
ларвен
врвен
дрвен
здрвен
бездрвен
дервен
резервен
безрезервен
нервен
крвен
слабокрвен
ладиокрвен
малокрвен
топлокрвен
ладнокрвен
еднокрвен
студенокрвен
полнокрвен
чистокрвен
бескрвен
првен
стрвен
урвен
црвен
ултрацрвен
инфрацрвен
белоцрвен
светлоцрвен
затвореноцрвен
синоцрвен
темноцрвен
жолтоцрвен
свен
освен
твен
изветвен
жетвен
клетвен
молитвен
готвен
подготвен
неподготвен
поподготвен
зготвен
изготвен
приготвен
закотвен
укотвен
жртвен
мртвен
умртвен
ствен
страствен
здравствен
девствен
чувствен
сочувствен
бесчувствен
производствен
книговодствен
сметководствен
господствен
родствен
мажествен
божествен
тржествен
штествен
општествен
суштествен
качествен
злокачествен
величествен
количествен
убиствен
самоубиствен
братоубиствен
својствен
несвојствен
умствен
пространствен
првенствен
женствен
величенствен
таинствен
единствен
воинствен
достоинствен
сопствен
искуствен
друштвен
издувен
пердувен
ѓувен
оглувен
боувен
изматувен
почвен
ген
аген
фолксваген
фолцваген
колаген
волксњаген
фолксфаген
хаген
копенхаген
рендген
деген
леген
нијмеген
киген
малиген
најмиген
бениген
гриниген
оксиген
фиген
мичиген
верхојген
ферхојген
милитанген
венген
ренген
шенген
фулинген
бирминген
шевенинген
гронинген
хронинген
гетинген
гоген
палеоген
диоген
аналоген
хомоген
термоген
криминоген
халуциноген
хидроген
ероген
хетероген
канцероген
нитроген
естроген
хематоген
патоген
автоген
психоген
ерген
берген
серген
јирген
јорген
морген
јурген
рентген
еуген
ден
аден
баден
визбаден
висбаден
ваден
изваден
гаден
загаден
бригаден
најгаден
погаден
даден
зададен
нададен
вдаден
наддаден
оддаден
неоддаден
поддаден
горедаден
предаден
здаден
раздаден
издаден
создаден
новосоздаден
придаден
одаден
додаден
подаден
продаден
непродаден
препродаден
распродаден
заден
назаден
уназаден
одзаден
најзаден
јаден
зајаден
најаден
поднајаден
ненајаден
надјаден
одјаден
подјаден
прејаден
разјаден
илјаден
стоилјаден
петилјаден
стоиљјаден
дојаден
појаден
пројаден
месојаден
мршојаден
декаден
барикаден
ладен
заладен
владен
гладен
најгладен
погладен
угладен
полугладен
разладен
најладен
кладен
накладен
прекладен
прикладен
неприкладен
покладен
складен
нескладен
најскладен
поскладен
ускладен
поткладен
младен
подмладен
чоколаден
поладен
засладен
најзасладен
позасладен
грамаден
смаден
променаден
изненаден
поизненаден
надокнаден
западен
најзападен
југозападен
северозападен
прозападен
нападен
листопаден
отпаден
параден
граден
заграден
награден
вграден
надграден
преграден
разграден
изграден
новоизграден
ограден
дограден
недограден
ретрограден
краден
накраден
прикраден
покраден
искраден
поткраден
украден
страден
естраден
саден
засаден
насаден
расаден
фасаден
всаден
пресаден
досаден
најдосаден
подосаден
посаден
опсаден
катаден
отаден
чаден
зачаден
бесчаден
исчаден
снабден
молибден
ѓурѓовден
петровден
митровден
    
спасовден
крстовден
дуовден
духовден
магден
смарагден
велигден
еден
беден
безбеден
небезбеден
најбезбеден
обезбеден
необезбеден
побезбеден
најбеден
победен
сепобеден
убеден
предубеден
разубеден
самоубеден
веден
заведен
наведен
поднаведен
горенаведен
долунаведен
праведен
неправеден
најправеден
поправеден
надведен
одведен
подведен
преведен
разведен
изведен
произведен
приведен
воведен
доведен
поведен
заповеден
исповеден
вероисповеден
проведен
спроведен
сведен
жеден
крвожеден
изеден
ниеден
моједен
леден
заледен
пребледен
избледен
побледен
гледен
нагледен
прегледен
непрегледен
очигледен
најочигледен
огледен
догледен
недогледен
безогледен
угледен
неугледен
најугледен
поугледен
мледен
следен
наследен
иследен
доследен
недоследен
последен
најпоследен
претпоследен
проследен
меден
торпеден
реден
нареден
обреден
вреден
навреден
невреден
безвреден
побезвреден
највреден
полновреден
повреден
неповреден
надреден
одреден
предодреден
неодреден
подреден
пререден
разреден
неразреден
безреден
четириреден
приреден
креден
вонреден
извонреден
двореден
еднореден
напореден
спореден
наспореден
распореден
прераспореден
прореден
преден
запреден
напреден
понапреден
унапреден
впреден
препреден
допреден
попреден
распреден
испреден
отспреден
отпреден
предупреден
среден
несреден
осреден
посреден
непосреден
уреден
неуреден
преуреден
најуреден
поуреден
седен
наседен
иседен
оседен
доседен
соседен
штеден
заштеден
поштеден
непоштеден
беспоштеден
абецеден
исцеден
чеден
бесчеден
огражден
бездожден
рожден
одмазден
забразден
избразден
везден
севезден
ѕвезден
безѕвезден
жлезден
загнезден
вгнезден
дрезден
нагизден
грозден
незаузден
обузден
ѓузден
разузден
иден
подбиден
обиден
морбиден
виден
завиден
незавиден
предвиден
непредвиден
невиден
вчудоневиден
своевиден
превиден
јајцевиден
срцевиден
очевиден
извиден
привиден
тривиден
ликвиден
неликвиден
рибовиден
столбовиден
ромбовиден
роговиден
вчудовиден
счудовиден
раковиден
миловиден
стакловиден
брановиден
разновиден
најразновиден
поразновиден
клиновиден
јасновиден
срповиден
провиден
непровиден
гасовиден
терасовиден
штитовиден
листовиден
крстовиден
крушовиден
свиден
увиден
ригиден
фригиден
другиден
ѕиден
валиден
невалиден
највалиден
повалиден
солиден
несолиден
ќерамиден
ромбоиден
трапезоиден
алкалоиден
целулоиден
тетаноиден
сфероиден
тироиден
нарцисоиден
делтоиден
рапиден
копиден
хибриден
отиден
разотиден
изотиден
флуиден
перфиден
дециден
инсектициден
геноциден
луциден
ајден
бајден
зајден
мајден
најден
изнајден
пронајден
снајден
хајден
дојден
надојден
добредојден
придојден
одојден
новодојден
добродојден
појден
зелден
голден
полден
холден
гулден
џулден
контрабанден
иванден
пропаганден
команден
роденден
зенден
именден
линден
лицелинден
илинден
монден
секунден
оден
заоден
боден
забоден
набоден
избоден
слободен
ослободен
послободен
прободен
убоден
воден
наводен
надводен
предводен
одводен
водоодводен
подводен
преводен
разводен
бракоразводен
безводен
низводен
производен
доводен
водоводен
раководен
слатководен
сметководен
маловоден
деловоден
полноводен
спроводен
гасоводен
патоводен
работоводен
мочоводен
своден
засводен
уводен
многуводен
лагоден
прилагоден
неприлагоден
негоден
згоден
незгоден
најнезгоден
пригоден
погоден
непогоден
најнепогоден
најпогоден
прогоден
угоден
богоугоден
преоден
непреоден
изоден
неизоден
епизоден
јоден
коден
плоден
неплоден
најнеплоден
понеплоден
приплоден
најплоден
оплоден
поплоден
расплоден
бесплоден
моден
помоден
старомоден
разоноден
дооден
недооден
пооден
прооден
непрооден
антиподен
роден
народен
противнароден
ненароден
сенароден
простонароден
општонароден
меѓународен
безброден
вроден
јаглероден
нероден
изроден
природен
противприроден
неприроден
најприроден
натприроден
лебороден
новороден
првороден
мртвороден
благороден
неблагороден
облагороден
водороден
цијанводороден
хлороводороден
плодороден
високороден
кислороден
самороден
домороден
еднороден
разнороден
винороден
породен
слепороден
препороден
житороден
истороден
сроден
електроден
катоден
доходен
неопходен
најнеопходен
расходен
целисходен
нецелисходен
превосходен
претходен
арден
варден
гарден
авангарден
ѓургарден
дјургарден
дарден
стандарден
нестандарден
супстандарден
хазарден
карден
харден
збрден
тврден
потврден
непотврден
утврден
неутврден
нагрден
огрден
погрден
светогрден
ерден
ширден
смрден
засмрден
орден
рекорден
сесрден
милосрден
немилосрден
апсурден
буден
разбуден
возбуден
невозбуден
ранобуден
побуден
гуден
прекуден
скуден
најскуден
оскуден
поскуден
залуден
блуден
заблуден
полуден
нуден
изнуден
принуден
непринуден
понуден
руден
труден
најтруден
потруден
суден
расуден
безрасуден
несуден
пресуден
вонсуден
осуден
правосуден
досуден
просуден
студен
чуден
зачуден
најзачуден
позачуден
    
најчуден
почуден
леѓен
отуѓен
слабеен
веен
грбавеен
убавеен
завеен
навеен
одвеен
превеен
развеен
извеен
дивеен
живеен
заживеен
наживеен
надживеен
преживеен
изживеен
доживеен
поживеен
проживеен
сивеен
довеен
овдовеен
повеен
ветвеен
гувеен
глувеен
владеен
завладеен
овладеен
младеен
ненадеен
бдеен
пробдеен
бездеен
идеен
безидеен
благодеен
здодеен
самодеен
музеен
леен
малеен
налеен
блеен
заблеен
облеен
влеен
одлеен
белеен
забелеен
дебелеен
надебелеен
избелеен
обелеен
лелеен
релеен
прелеен
разлеен
излеен
јубилеен
милеен
одмилеен
долеен
преодолеен
пролеен
тлеен
дотлеен
истлеен
лулеен
големеен
немеен
онемеен
семеен
бессемеен
смеен
исмеен
умеен
жеднеен
бледнеен
избледнеен
венеен
црвенеен
зеленеен
руменеен
шаренеен
жнеен
зажнеен
нажнеен
наджнеен
изжнеен
ожнеен
дожнеен
пожнеен
грознеен
гинеен
линеен
јакнеен
мекнеен
темнеен
потемнеен
копнеен
црнеен
беснеен
леснеен
личнеен
пеен
напеен
слепеен
допеен
попеен
распеен
воспеен
натпеен
пареен
стареен
греен
загреен
нагреен
подгреен
прегреен
згреен
изгреен
пригреен
огреен
догреен
погреен
модреен
зреен
зазреен
назреен
презреен
дозреен
узреен
виреен
чемреен
ветреен
изветреен
сеен
насеен
расеен
пресеен
исеен
присеен
досеен
посеен
просеен
отсеен
русеен
богатеен
забогатеен
жолтеен
ботеен
изботеен
најтрофеен
жен
важен
одважен
неважен
најважен
маловажен
полноважен
поважен
уважен
багажен
продажен
малопродажен
купопродажен
унакажен
покажен
лажен
налажен
блажен
неразблажен
ублажен
неублажен
влажен
надлажен
мажен
немажен
омажен
неомажен
тренажен
патронажен
снажен
правоснажен
ражен
баражен
гаражен
воображен
дражен
тиражен
најтиражен
долгометражен
краткометражен
арбитражен
витражен
малолитражен
истражен
неистражен
куражен
фуражен
сажен
тажен
натажен
етажен
најтажен
плантажен
монтажен
фотомонтажен
саботажен
трикотажен
потажен
репортажен
растажен
порастажен
евжен
ежен
наежен
неизбежен
освежен
надежен
ненадежен
безнадежен
неблагонадежен
злонадежен
падежен
градежен
жежен
зажежен
нажежен
вжежен
лежен
галежен
залежен
належен
палежен
длежен
надлежен
ненадлежен
подлежен
бележен
забележен
незабележен
набележен
одбележен
избележен
прибележен
обележен
добележен
необележен
прележен
излежен
прилежен
долежен
врлежен
послежен
отпослежен
нежен
најнежен
понежен
копнежен
снежен
оснежен
доцнежен
подоцнежен
режен
небрежен
безбрежен
крајбрежен
бубрежен
врежен
одрежен
прережен
изрежен
скрежен
мрежен
замрежен
прорежен
запрежен
напрежен
понапрежен
срежен
досежен
далекосежен
опсежен
поопсежен
далекусежен
платежен
метежен
претежен
урамнотежен
неурамнотежен
вртежен
движен
задвижен
недвижен
раздвижен
придвижен
подвижен
неподвижен
најподвижен
поподвижен
лижен
налижен
ближен
наближен
зближен
приближен
најприближен
доближен
разлижен
излижен
олижен
долижен
мижен
замижен
нижен
нанижен
обнижен
однижен
книжен
прокнижен
понижен
снижен
грижен
загрижен
згрижен
безгрижен
незгрижен
верижен
стрижен
настрижен
истрижен
острижен
дострижен
пострижен
потстрижен
престижен
најпрестижен
попрестижен
достижен
недостижен
непостижен
должен
задолжен
презадолжен
надолжен
оддолжен
недолжен
раздолжен
издолжен
подолжен
продолжен
шенжен
набожен
ненабожен
безбожен
побожен
непобожен
растревожен
кожен
поткожен
заложен
наложен
таложен
сталожен
обложен
вложен
предложен
одложен
неодложен
подложен
неподложен
разложен
образложен
изложен
најизложен
поизложен
приложен
положен
ракоположен
расположен
предрасположен
нерасположен
најрасположен
претположен
сложен
несложен
четирисложен
најсложен
осумсложен
двосложен
едносложен
посложен
тросложен
петосложен
третосложен
шестосложен
можен
неможен
занеможен
снеможен
семожен
возможен
невозможен
оневозможен
севозможен
овозможен
поможен
ножен
четириножен
множен
размножен
умножен
двоножен
рожен
парожен
дворожен
ништожен
ржен
држен
задржен
додржен
пржен
запржен
препржен
недопржен
спржен
испржен
јужен
најјужен
појужен
плужен
служен
заслужен
незаслужен
најзаслужен
ислужен
дослужен
послужен
опслужен
отслужен
услужен
нужен
ненужен
најнужен
дружен
задружен
здружен
раздружен
придружен
пеперужен
кружен
трикружен
окружен
заокружен
двокружен
еднокружен
опкружен
полукружен
оружен
разоружен
обезоружен
вооружен
невооружен
пружен
спружен
испружен
стружен
застружен
настружен
истружен
остружен
достружен
тужен
оптужен
зен
базен
газен
загазен
нагазен
прегазен
згазен
разгазен
неразгазен
изгазен
приказен
доказен
показен
расказен
исказен
отказен
лазен
млазен
атлазен
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu