Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
калоричноста - буљукбаша
калоричноста
симетричноста
асиметричноста
несиметричноста
концентричноста
егоцентричноста
ексцентричноста
класичноста
драматичноста
догматичноста
проблематичноста
систематичноста
несистематичноста
ароматичноста
фанатичноста
апатичноста
антипатичноста
симпатичноста
несимпатичноста
демократичноста
статичноста
етичноста
поетичноста
патетичноста
синтетичноста
хипотетичноста
аполитичноста
критичноста
некритичноста
самокритичноста
дидактичноста
практичноста
непрактичноста
тактичноста
нетактичноста
фактичноста
романтичноста
идентичноста
автентичноста
хаотичноста
невротичноста
еротичноста
скептичноста
саркастичноста
еластичноста
пластичноста
драстичноста
фантастичноста
реалистичноста
мистичноста
песимистичноста
афористичноста
артистичноста
акустичноста
специфичноста
алчноста
жолчноста
безжолчноста
безочноста
крволочноста
порочноста
непорочноста
беспорочноста
реципрочноста
сочноста
двонасочноста
бессочноста
точноста
неточноста
научноста
ненаучноста
звучноста
безвучноста
благозвучноста
милозвучноста
созвучноста
одлучноста
неодлучноста
стручноста
нестручноста
сегашноста
бестрашноста
умешноста
неумешноста
успешноста
неуспешноста
безуспешноста
грешноста
безгрешноста
непогрешноста
беспогрешноста
надворешноста
внатрешноста
утешноста
неутешноста
безутешноста
чудовишноста
излишноста
скришноста
беспомошноста
извршноста
површноста
бездушноста
слабодушноста
благодушноста
великодушноста
малодушноста
еднодушноста
рамнодушноста
добродушноста
простодушноста
послушноста
непослушноста
сушноста
непресушноста
поста
тапоста
слепоста
свирепоста
глупоста
јароста
староста
храброста
ведроста
штедроста
бодроста
мудроста
премудроста
спороста
проста
најпроста
попроста
итроста
штуроста
тоста
сакатоста
плоскатоста
грлатоста
заостанатоста
постанатоста
вдлабнатоста
распливнатоста
гровнатоста
напрегнатоста
пренапрегнатоста
затегнатоста
натегнатоста
растегнатоста
распаднатоста
сведнатоста
опседнатоста
стврднатоста
овенатоста
познатоста
премрзнатоста
скинатоста
минатоста
ненадминатоста
незајакнатоста
навикнатоста
проникнатоста
капнатоста
скапнатоста
напнатоста
пренапнатоста
незакрепнатоста
пресипнатоста
разурнатоста
обраснатоста
недораснатоста
сраснатоста
скиснатоста
потиснатоста
стиснатоста
светоста
брзоплетоста
разгранетоста
распространетоста
недохранетоста
исхранетоста
неисхранетоста
вкочанетоста
скочанетоста
прегладнетоста
изгладнетоста
разводнетоста
вкаменетоста
скаменетоста
изменетоста
запенетоста
закоренетоста
вкоренетоста
вкостенетоста
усложнетоста
раздразнетоста
разединетоста
префинетоста
потчинетоста
исполнетоста
наклонетоста
ненаклонетоста
благонаклонетоста
неосквернетоста
неизјаснетоста
притеснетоста
стеснетоста
збунетоста
витоста
слоевитоста
шеговитоста
глуждовитоста
видовитоста
родовитоста
вековитоста
лековитоста
сликовитоста
скоковитоста
жаловитоста
магловитоста
целовитоста
громовитоста
шумовитоста
варовитоста
даровитоста
горовитоста
ветровитоста
духовитоста
речовитоста
грчовитоста
бележитоста
положитоста
изразитоста
ѓаволитоста
знаменитоста
вистинитоста
невистинитоста
законитоста
противзаконитоста
незаконитоста
разборитоста
ситоста
растреситоста
честитоста
крутоста
општоста
пцоста
врста
цврста
најцврста
поцврста
крста
прста
уста
густа
фамагуста
најгуста
погуста
челуста
пуста
најпуста
попуста
спуста
руста
суста
благодатта
папратта
деветта
пролетта
паметта
петта
дваесетта
дванаесетта
единаесетта
четиринаесетта
тринаесетта
осумнаесетта
петнаесетта
десетта
почитта
самопочитта
плотта
потта
смртта
властта
моќта
надмоќта
немоќта
семоќта
ноќта
средноќта
полноќта
ута
баута
лаута
флаута
бута
забута
изнабута
збута
гута
сеута
теута
жута
зута
јута
кута
калкута
лута
валута
залута
налута
најлута
полута
плута
љута
данута
минута
опута
рута
регрута
крута
најкрута
покрута
маршрута
сута
тута
института
батистута
фута
цута
шута
кошута
маршута

пршута
бафта
мафта
нафта
пафта
тафта
ефта
јефта
лефта
збрефта
цефта
лифта
мифта
чифта
ќуфта
бахта
јахта
шљахта
шахта
слачта
мечта
речта
мочта
шта
свашта
нашта
вешта
завешта
невешта
највешта
повешта
велешта
клешта
нешта
будимпешта
тешта
фешта
ишта
краишта
требишта
избишта
столбишта
гробишта
грбишта
главишта
боавишта
чудовишта
ловишта
маловишта
становишта
крвишта
складишта
градишта
гледишта
средишта
седишта
ѕидишта
ридишта
водишта
дардишта
мешеишта
мажишта
прибежишта
лежишта
змиишта
колониишта
канцелариишта
бактериишта
земјишта
кишта
банкишта
фокишта
коскишта
алишта
вежбалишта
ноќевалишта
скривалишта
советувалишта
летувалишта
сместувалишта
лизгалишта
гледалишта
наоѓалишта
живеалишта
стојалишта
калишта
игралишта
собиралишта
паркиралишта
одморалишта
шеталишта
врталишта
губилишта
градилишта
борилишта
прифатилишта
светилишта
училишта
радолишта
дарлишта
учлишта
јамишта
климишта
урмишта
умишта
гумишта
баништа
љубаништа
бурјаништа
враништа
пристаништа
огништа
требеништа
леништа
сеништа
долништа
здолништа
засолништа
рамништа
соништа
трништа
сништа
усништа
буништа
лабуништа
боишта
купишта
стоваришта
жаришта
банкаришта
ѓубришта
атмосферишта
искришта
изворишта
упоришта
форишта
ветришта
мочуришта
гласишта
пасишта
носишта
атишта
патишта
автопатишта
детишта
плетишта
плотишта
устишта
рутишта
преноќишта
фишта
бачишта
белчишта
кочишта
рочишта
крчишта
кошта
немошта
помошта
пошта
општа
сеопшта
најопшта
поопшта
текушта
пушта
запушта
	
напушта
впушта
препушта
припушта
опушта
допушта
попушта
пропушта
спушта
распушта
испушта
отпушта
потпушта
сваќа
плаќа
наплаќа
преплаќа
доплаќа
исплаќа
претплаќа
отплаќа
уплаќа
маќа
наќа
распаќа
раќа
браќа
прибраќа
обраќа
сообраќа
собраќа
полубраќа
враќа
завраќа
навраќа
одвраќа
возвраќа
повраќа
праќа
препраќа
попраќа
пропраќа
распраќа
испраќа
поиспраќа
траќа
саќа
таќа
стаќа
фаќа
зафаќа
нафаќа
изнафаќа
префаќа
прифаќа
дофаќа
пофаќа
опфаќа
сфаќа
исфаќа
потфаќа
беќа
свеќа
цвеќа
зеќа
леќа
премеќа
смеќа
вреќа
среќа
несреќа
присеќа
осеќа
предосеќа
потсеќа
ковачевиќа
миќа
наоќа
боќа
доќа
синоќа
прексиноќа
проќа
хоќа
дуќа
куќа
паликуќа
вртикуќа
запустикуќа
стокуќа
муќа
ќуќа
уа
стеауа
марабуа
табуа
зебуа
рандевуа
дуа
какадуа
индивидуа
интервјуа
луа
емуа
кануа
гнуа
зенуа
шоуа
папуа
дупуа
руа
леруа
статуа
хуа
синхуа
ксинхуа
хсинхуа
ролшуа
џошуа
фа
афа
гафа
ѓафа
клиафа
јафа
шкафа
рафа
графа
телеграфа
географа
дактилографа
фотографа
жирафа
шрафа
сафа
тафа
муртафа
стафа
мистафа
мустафа
ќафа
џафа
дефа
лефа
рефа
зурефа
сефа
стефа
ќефа
уефа
шефа
ифа
раифа
хаифа
назифа
калифа
халифа
анифа
ханифа
арифа
зарифа
тарифа
шерифа
атифа
фифа
тајфа
алфа
калфа
селфа
голфа
дулфа
кламфа
лимфа
нимфа
триумфа
кофа
грофа
строфа
катастрофа
апострофа
софа
стофа
цофа
харфа
морфа
сурфа
сфа
уфа
куфа
муфа
туфа
лихфа
ха
аха
јаха
каха
уникаха
маха
јамаха
омаха
спаха
раха
бараха
браха
саха
таха
хаха
хахаха
шаха
адха
меха
сеха
утеха
чеха
сабиха
залиха
салиха
зелиха
мелиха
милиха
зулиха
миха
карамиха
самиха
семиха
сениха
пиха
мериха
фериха
психа
мерсиха
тиха
најтиха
скотиха
потиха
стиха
апчиха
талха
доха
синегдоха
коха
моха
епоха
супха
ерха
пасха
дисха
буха
духа
зуха
руха
суха
ца
аца
баца
избаца
обаца
ваца
канаваца
даца
меаца
двјаца
пјаца
каца
лаца
плаца
маца
омаца
наца
паца
раца
браца
кераца
ќераца
кираца
таца
фаца
цаца
љубца
мавца
правца
желевца
мевца
аливца
мливца
пивца
кривца
овца
островца
врвца
дрвца
крвца
увца
говедца
веца
деца
леца
меца
интермеца
пеца
бреца
забреца
набреца
греца
дреца
месеца
цеца
ица
ваица
гаица
лакаица
маица
кланаица
боаица
раица
кураица
бабица
жабица
зазабица
гулабица
врабица
бебица
ждребица
еребица
ибица
врбица
србица
хаубица
бубица
денгубица
љубица
вица
глибавица
грбавица
убавица
кивавица
крвавица
жегавица
тегавица
протегавица
лизгавица
лигавица
ждригавица
ногавица
падавица
брадавица
гиздавица
државица
кијавица
пијавица
блујавица
лакавица
ракавица
тракавица
секавица
икавица
ркавица
плескавица
лискавица
молскавица
рскавица
плускавица
светкавица
кукавица
лавица
валавица
брблавица
главица
чаглавица
вртоглавица
славица
павица
капавица
лапавица
папавица
лепавица
здравица
наздравица
коравица
правица
савица
ратавица
грготавица
краставица
штавица
пачавица
бучавица
бунџавица
бошавица
евица
девица
левица
ултралевица
долгодневица
краткодневица
црневица
певица
косевица
грмотевица
стевица
белештевица
драчевица
крушевица
ивица
живица
сливица
кривица
копривица
никаквица
нараквица
локвица
смоквица
белвица
ораовица
дабовица
сливовица
југовица
вдовица
гроздовица
свидовица
јовица
ѓаковица
дренковица
пченковица
шипковица
лесковица
потковица
луковица
плачковица
јаловица
иловица
пословица
чамовица
комовица
новица
дреновица
гламновица
гоновица
основица
габровица
митровица
суровица
злетовица
ластовица
крушовица
врвица
сукрвица
мртвица
лествица
гица
агица
благица
магица
рагица
драгица
негица
цигица
олгица
богица
маргица
дица
јадица
страхојадица
владица
младица
надица
радица
суградица
поледица
последица
недица
редица
викендица
ефендица
водица
јагодица
богородица
гордица
оскудица
блаѓица
веѓица
анѓица
госпоѓица
ѓурѓица
водеица
пеица
трпеица
жица
јажица
лажица
бежица
мрежица
божица
полубожица
ножица
лужица
плужица
ружица
сувомразица
голомразица
    
белезица
солзица
козица
розица
брзица
сузица
ракиица
акчиица
аџиица
кајица
курајица
земјица
вујица
зујица
кица
јакица
здравкица
живкица
мекица
дикица
жикица
микица
никица
бојкица
анкица
бранкица
танкица
ѓокица
сокица
џокица
маркица
боркица
скица
дукица
јукица
лица
навалица
грвалица
галица
греалица
жалица
сијалица
клацкалица
лалица
палица
ралица
кралица
таблица
куглица
пудлица
елица
белица
велица
преживелица
доживелица
евангелица
уседелица
невиделица
јелица
бјелица
мелица
препелица
веселица
киселица
рестелица
кобилица
вилица
милица
камилица
ванилица
едрилица
кирилица
василица
клица
баклица
куклица
биволица
врволица
глаголица
суводолица
бранѓолица
николица
соколица
полица
исполица
столица
топлица
карлица
грлица
огрлица
орлица
измислица
бесмислица
муслица
петлица
улица
булица
кривулица
врвулица
дулица
виулица
јулица
прескакулица
питулица
кашлица
буљица
мица
мамица
самица
седмица
емица
љубимица
мимица
симица
позајмица
утакмица
момица
томица
питомица
осмица
глумица
двоумица
недоумица
струмица
ница
аница
баница
чкрабаница
гребаница
ваница
јаваница
цеваница
балваница
кованица
ганица
беганица
тиганица
струганица
даница
поданица
ржаница
помазаница
брзаница
приврзаница
јаница
пијаница
перјаница
шлаканица
саканица
цреканица
делканица
оканица
полоканица
брканица
турканица
драсканица
вресканица
тисканица
матканица
вртканица
кутканица
пуканица
мачканица
пречканица
буричканица
јабланица
кланица
планица
арсланица
изгнаница
признаница
непознаница
бодинаница
коњаница
паница
скапаница
тепаница
сипаница
расипаница
штипаница
копаница
стопаница
тупаница
раница
караница
избраница
граница
ораница
тораница
страница
вебстраница
франица
вјасаница
црвосаница
прокопсаница
непрокопсаница
друсаница
таница
бувтаница
итаница
воспитаница
мотаница
чкртаница
шкртаница
станица
радиостаница
трафостаница
потстаница
бутаница
плаштаница
фаница
грачаница
венчаница
сончаница
трчаница
мешаница
дабница
волшебница
рибница
зобница
кобница
злокобница
прокобница
гробница
прељубница
предавница
продавница
пријавница
валавница
палавница
главница
подзглавница
самоглавница
доставница
дневница
рамнодневница
певница
царевница
наивница
дивница
ливница
сливница
пивница
скривница
копривница
противница
љубовница
садовница
дождовница
лажовница
сликовница
деловница
виновница
топовница
жировница
отровница
бунтовница
смртовница
стрвница
огница
задница
гладница
надница
припадница
садница
едница
заедница
победница
праведница
заповедница
проповедница
зедница
разгледница
наследница
престолонаследница
сонаследница
вредница
одредница
предница
посредница
седница
собеседница
поседница
чедница
небидница
извидница
керамидница
ќерамидница
заводница
предводница
разводница
сводница
угодница
родница
сонародница
благородница
сродница
претходница
ранобудница
лудница
блудница
разблудница
трудница
судница
еница
ткаеница
гребеница
пофалбеница
лубеница
давеница
удавеница
брвеница
дрвеница
црвеница
девственица
патешественица
сопственица
деница
разведеница
меденица
воденица
рамноденица
женица
прженица
зеница
набиеница
криеница
сјеница
галеница
каленица
фаленица
еленица
деленица
преселеница
миленица
коленица
наколеница
надколеница
натколеница
потколеница
соленица
пленица
сомисленица
меница
каменица
пламеница
сламеница
маменица
раменица
соплеменица
современица
кременица
бланкоменица
споменица
игуменица
браненица
храненица
прогоненица
струненица
посвоеница
степеница
цепеница
топеница
крпеница
лупеница
вареница
завареница
превареница
шареница
сребреница
дреница
бедреница
вереница
повереница
умреница
затвореница
изгореница
кореница
сеница
гасеница
власеница
обесеница
донесеница
косеница
матеница
скратеница
плетеница
пртеница
стеница
пластеница
лутеница
маштеница
воштеница
распуштеница
маќеница
леќеница
маченица
великомаченица
печеница
препеченица
реченица
расеченица
исеченица
сонченица
заточеница
пченица
свршеница
скршеница
тажница
мрежница
книжница
грижница
должница
безбожница
заложница
наложница
приложница
ножница
рожница
плужница
прислужница
подружница
окружница
отказница
млазница
безобразница
кноговезница
влезница
железница
брезница
стаклорезница
печаторезница
ризница
молзница
солзница
увозница
лозница
грозница
колхозница
обврзница
сојузница
слузница
виница
хасанагиница
единица
глиница
самарџилиница
доминица
луминица
синица
латиница
мартиница
пашиница
покајница
незнајница
познајница
батајница
потајница
сообраќајница
очајница
разбојница
војница
превојница
повојница
дојница
задојница
подојница
покојница
гнојница
напојница
спојница
поројница
стројница
присојница
осојница
настојница
јаболкница
боболкница
вежбалница
штавалница
заложувалница
обложувалница
брегалница
страдалница
жалница
мајалница
мијалница
бакалница
чекалница
скокалница
плукалница
валалница
пералница
читалница
пофалница
началница
печалница
слушалница
сушалница
делница
    
разделница
безделница
вододелница
мелница
темелница
пепелница
веселница
преселница
крштелница
кадилница
кладилница
предилница
штедилница
топилница
закрилница
работилница
мастилница
гостилница
крстилница
акчилница
бурекчилница
кебапчилница
ќебапчилница
училница
бозаџилница
бојаџилница
тенеќеџилница
леблебиџилница
ракиџилница
чајџилница
бурекџилница
јорганџилница
казанџилница
сапунџилница
варџилница
шеќерџилница
ќумурџилница
пушилница
сушилница
болница
волница
неволница
незадоволница
самоволница
надолница
здолница
удолница
обиколница
заобиколница
расколница
замолница
подмолница
смолница
тополница
расолница
богохулница
гламница
измамница
рамница
нарамница
срамница
бесрамница
подземница
темница
зимница
стримница
симница
бездомница
лакомница
браколомница
вероломница
умница
разумница
безумница
ѓаконица
слоница
бароница
соница
несоница
бессоница
тоница
натрапница
касапница
застапница
престапница
пристапница
отстапница
налепница
клипница
расипница
преклопница
оклопница
конопница
дупница
поткупница
лебарница
рибарница
варница
браварница
пиварница
антикварница
дрварница
ветварница
кожуварница
бочварница
стригарница
стругарница
некадарница
падарница
медарница
баждарница
бездарница
благодарница
неблагодарница
леарница
јажарница
стражарница
книжарница
кожарница
ножарница
казарница
мразарница
железарница
млекарница
пекарница
весникарница
шапкарница
слаткарница
коцкарница
пушкарница
чевларница
кугларница
седларница
свиларница
стакларница
коларница
поларница
соларница
столарница
топларница
метларница
котларница
туларница
чешларница
пиљарница
килимарница
ортомарница
семенарница
винарница
старинарница
царинарница
волнарница
платнарница
сапунарница
брашнарница
сирењарница
парница
колбасарница
месарница
писарница
златарница
билетарница
плитарница
кантарница
цементарница
скриптарница
сенештарница
свеќарница
цвеќарница
качарница
влачарница
сендвичарница
жичарница
мекичарница
челичарница
клинчарница
грнчарница
берберница
верница
неверница
изневерница
северница
безверница
правоверница
маѓерница
фризерница
суфлерница
смерница
перница
пиперница
соперница
бисерница
ветерница
потерница
вечерница
немирница
копирница
сирница
портирница
сортирница
орница
поборница
говорница
заговорница
предговорница
соговорница
горница
згорница
угорница
зорница
чекорница
подморница
понорница
злосторница
трница
бурница
костурница
црница
сница
пласница
гнасница
напасница
страсница
весница
предвесница
десница
ултрадесница
маѓесница
калесница
колесница
намесница
пресница
учесница
зависница
исписница
потписница
уписница
корисница
радосница
маѓосница
пакосница
жалосница
милосница
носница
вредносница
посница
средопосница
испосница
крстосница
маѓепсница
врсница
раскрсница
пропусница
отпусница
саатница
налбатница
богатница
катница
сакатница
повеќекатница
четирикатница
трикатница
седумкатница
осумкатница
двокатница
висококатница
еднокатница
петкатница
десеткатница
шесткатница
многукатница
алатница
уплатница
патница
сопатница
упатница
вратница
развратница
повратница
испратница
сатница
печатница
рбетница
клеветница
советница
бесцветница
летница
излетница
клетница
кривоклетница
проклетница
малолетница
столетница
наметница
уметница
педесетница
четириесетница
посетница
штетница
почетница
житница
скитница
ситница
ненаситница
заштитница
подлактница
работница
неработница
хоботница
кривотница
грготница
викотница
кикотница
бркотница
цвркотница
врескотница
трескотница
пискотница
рскотница
плускотница
букотница
пукотница
срамотница
самотница
сопотница
стотница
чистотница
свртница
пресвртница
смртница
посмртница
глутница
бурмутница
барутница
среќница
несреќница
ноќница
куќница
вртикуќница
злокуќница
берокуќница
пустокуќница
бескуќница
пауница
дуница
ѕуница
јуница
мајмуница
сапуница
руница
круница
коштуница
ковачница
готвачница
мртвачница
набљудувачница
обложувачница
менувачница
слагачница
предачница
ткајачница
кројачница
мачница
сарачница
играчница
мртовечница
наречница
картечница
жичница
дволичница
деверичница
водочница
кочница
слепоочница
пророчница
насочница
лучница
заклучница
приклучница
тучница
робијашница
прашница
градешница
лешница
мешница
вранешница
денешница
грешница
безгрешница
разрешница
трешница
внатрешница
настрешница
надстрешница
курешница
средишница
годишница
илјадагодишница
стогодишница
шеесетгодишница
дошница
кошница
немошница
ношница
завршница
задушница
бездушница
послушница
коњушница
сушница
бањица
ивањица
немањица
коњица
боица
воица
радоица
зоица
милоица
троица
стоица
пица
стапица
слепица
пепица
пипица
поснопица
спица
јакупица
ступица
шупица
шпица
барица
варварица
магарица
дарица
газдарица
живожарица
зарица
лазарица
јарица
марица
сламарица
крчмарица
динарица
морнарица
парица
беспарица
патарица
житарица
старица
захарица
царица
шишарица
добрица
чубрица
игрица
тигрица
кадрица
андрица
модрица
верица
деверица
иверица
верверица
калуѓерица
перица
стоперица
штоперица
материца
патерица
ештерица
гуштерица
добирица
аргирица
кирица
емирица
граорица
четворица
горица
подгорица
тодорица
зорица
корица
осморица
маторица
деветорица
петорица
десеторица
шесторица
мајсторица
прица
шприца
вшприца
матрица
итрица
сестрица
бистрица
острица
оштрица
    
ѓурица
јурица
букурица
тунтурица
кустурица
ѓутурица
кутурица
ласица
разногласица
несогласица
беласица
црнокласица
ресица
лисица
мисица
росица
тица
старосватица
роиатица
катица
латица
палатица
златица
крилатица
матица
непознатица
подмрзнатица
пукнатица
сунатица
опатица
лопатица
беспатица
баратица
братица
куратица
светица
кметица
полнетица
петица
потпетица
десетица
деведесетица
вировитица
надлактица
подлактица
заноктица
алтица
жолтица
антица
работица
безработица
суботица
готица
сиротица
стотица
птица
жарптица
ртица
картица
кртица
цртица
повластица
посластица
несвестица
честица
крстица
даутица
лутица
путица
штица
вештица
вранештица
слоештица
виштица
моштица
бугарштица
буица
вуица
зуица
груица
шефица
грофица
карфица
цица
зацица
нацица
изнацица
вцица
прецица
доцица
поцица
исцица
чица
погачица
зајачица
играчица
глувчица
речица
љубичица
владичица
галичица
беличица
мајчица
рајчица
волчица
анчица
данчица
станчица
студенчица
зеленчица
сунчица
длабочица
глобочица
пророчица
горчица
ајдучица
кучица
помешчица
караџица
сараџица
големџица
плашица
пашица
пишица
душица
глушица
крушица
сушица
двајца
грудајца
јајца
рајца
вејца
трпејца
мојца
тројца
дватројца
вујца
зујца
млекца
јаболкца
окца
огледалца
калца
тркалца
салца
виделца
селца
телца
челца
кандилца
килца
крилца
бурилца
олца
колца
солца
грлца
мца
мемца
пасомца
леганца
данца
баланца
резонанца
есперанца
танца
катанца
дистанца
еквидистанца
инстанца
констанца
костанца
супстанца
бебенца
ждребенца
ќебенца
секвенца
консеквенца
каденца
јаженца
лозјенца
веленца
теленца
пиленца
коленца
масленца
луленца
знаменца
раменца
јагненца
влакненца
јаренца
референца
сиренца
фиренца
горенца
буренца
татенца
детенца
сентенца
местенца
устенца
ќофтенца
инфлуенца
конституенца
лиценца
срценца
пјаченца
меченца
виченца
птиченца
момченца
парченца
кученца
џуџенца
шишенца
винца
принца
гонца
монца
сонца
изгрејсонца
зрнца
унца
сунца
боца
воца
звоца
гоца
драгоца
доца
коца
клоца
склоца
расклоца
исклоца
ноца
роца
цоца
непца
склупца
дебарца
брца
дебрца
добрца
грца
езерца
седмерца
нерца
перца
пиперца
терца
добирца
фирца
форца
срца
трца
чоколатца
житца
коритца
аутца
буца
забуца
збуца
избуца
гуца
дуца
јуца
куца
докуца
луца
прекупуца
сантуца
ча
издавача
залогодавача
закуподавача
загревача
ковача
добавувача
изготвувача
дувача
загадувача
изведувача
вложувача
натпреварувача
донесувача
воспитувача
изработувача
испорачувача
предлагача
излагача
погача
задача
гледача
водача
напаѓача
возача
кујача
закача
искача
пача
рача
преговарача
нарача
ребрача
добрача
играча
ирача
секирача
борача
морача
порача
препорача
испорача
гласача
носача
псача
бавча
давча
стевча
ивча
кивча
овча
бовча
јовча
новча
мавровча
беровча
беча
кеча
влеча
меча
кореча
сеча
претеча
бича
дича
водича
велича
нича
брича
рефича
трајча
војча
стојча
дракча
тралча
делча
михаилча
милча
николча
манолча
димча
томча
анча
ванча
ганча
драганча
данча
јанча
стојанча
марјанча
ланча
миланча
аранча
танча
станча
делчевчанча
крушевчанча
валандовчанча
виничанча
кавадарчанча
венча
развенча
овенча
провенча
ленча
менча
инча
винча
неготинча
донча
конча
оконча
ронча
сонча
посонча
гунча
оча
водоча
коча
окоча
плоча
панелплоча
шперплоча
моча
измоча
аточа
фоча
трепча
копча
закопча
раскопча
откопча
љупча
спарча
грча
дрча
мирча
борча
виборча
корча
срча
трча
затрча
подзатрча
натрча
изнатрча
втрча
претрча
притрча
отрча
дотрча
потрча
протрча
оптрча
стрча
растрча
порастрча
истрча
наттрча
клуча
муча
пуча
папуча
руча
наруча
изнаруча
одруча
изруча
прируча
доруча
напоруча
почуча
кифча
кошча
џа
баџа
гаџа
окулаџа
наџа
раџа
караџа
сараџа
махараџа
хаџа
видџаџа
халабџа
беџа
пеџа
реџа
хаџиреџа
илиџа
ниџа
атиџа
илајџа
стејџа
канџа
манџа
помаранџа
наранџа
неранџа
менџа
минџа
нинџа
гонџа
јонџа
пунџа
оџа
камбоџа
гоџа
коџа
лоџа
насрадиноџа
фоџа
хоџа
џоџа
мерџа
горџа
џрџа
буџа
абуџа
фалуџа
добруџа
перуџа
ша
баша
буљукбаша
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu