Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
погалениот - самозадоволниот
погалениот
збудалениот
жалениот
зажалениот
нажалениот
прежалениот
разжалениот
пожалениот
ужалениот
закалениот
прекалениот
намалениот
премалениот
палениот
запалениот
испалениот
воспалениот
потпалениот
испарталениот
фалениот
најфалениот
пофалениот
исфалениот
заоблениот
замаглениот
иглениот
здебелениот
делениот
одделениот
неодделениот
определениот
неопределениот
распределениот
разделениот
доделениот
поделениот
неподелениот
зелениот
зимзелениот
светлозелениот
синозелениот
темнозелениот
жолтозелениот
мелениот
темелениот
втемелениот
измелениот
сомелениот
осмелениот
селениот
населениот
ненаселениот
пренаселениот
најнаселениот
понаселениот
вселениот
развеселениот
преселениот
иселениот
доселениот
отселениот
телениот
тантелениот
возлениот
свилениот
полусвилениот
увилениот
омилениот
неомилениот
најомилениот
поомилениот
силениот
засилениот
присилениот
неприсилениот
најсилениот
посилениот
обессилениот
зашилениот
стаклениот
никлениот
очиклениот
куклениот
заболениот
разболениот
оболениот
поболениот
дозволениот
недозволениот
задоволениот
незадоволениот
заобиколениот
молениот
замолениот
премолениот
измолениот
помолениот
солениот
несолениот
најсолениот
посолениот
здиплениот
грлениот
фрлениот
подзафрлениот
расфрлениот
маслениот
полномаслениот
мислениот
замислениот
обмислениот
необмислениот
немислениот
премислениот
непремислениот
размислениот
измислениот
предомислениот
лекомислениот
зломислениот
помислениот
недобромислениот
промислениот
непромислениот
смислениот
бесмислениот
осмислениот
двосмислениот
недвосмислениот
умислениот
светлениот
засветлениот
расветлениот
осветлениот
неосветлениот
просветлениот
актулениот
члениот
четиричлениот
тричлениот
седумчлениот
двочлениот
седмочлениот
едночлениот
петочлениот
сточлениот
шесточлениот
деветчлениот
петчлениот
камениот
пламениот
сламениот
мамениот
намамениот
измамениот
рамениот
засрамениот
посрамениот
осамениот
усамениот
стамениот
надмениот
земениот
заземениот
завземениот
превземениот
одземениот
преземениот
изземениот
зголемениот
бремениот
времениот
навремениот
предвремениот
своевремениот
безвремениот
привремениот
благовремениот
долговремениот
кратковремениот
едновремениот
разновремениот
мирновремениот
повремениот
современиот
несовремениот
истовремениот
меѓувремениот
прекувремениот
кремениот
опремениот
неопремениот
најопремениот
поопремениот
устремениот
семениот
бессемениот
темениот
протоплазмениот
безимениот
лимениот
снимениот
преснимениот
едноимениот
разноимениот
истоимениот
примениот
попримениот
збратимениот
позајмениот
најмениот
изнајмениот
неудомениот
полакомениот
припитомениот
спитомениот
неоформениот
бесформениот
срмениот
басмениот
писмениот
неписмениот
слабописмениот
полуписмениот
усмениот
отмениот
гумениот
избезумениот
изумениот
глумениот
одглумениот
румениот
пошумениот
јачмениот
сачмениот
чешмениот
огнениот
ленениот
казнениот
крзнениот
рубинениот
винениот
пајажинениот
глинениот
маслинениот
ламаринениот
влакнениот
сукнениот
волнениот
полуволнениот
несомнениот
гумнениот
копнениот
зрнениот
уснениот
платнениот
сапунениот
струнениот
клашнениот
брашнениот
обоениот
воениот
паравоениот
двоениот
предвоениот
раздвоениот
издвоениот
одвоениот
подвоениот
антивоениот
повоениот
освоениот
посвоениот
усвоениот
поствоениот
угоениот
најугоениот
поугоениот
доениот
задоениот
надоениот
подоениот
успокоениот
лоениот
припоениот
споениот
преспоениот
броениот
наброениот
одброениот
неброениот
преброениот
изброениот
кроениот
скроениот
настроениот
растроениот
утроениот
стоениот
чоениот
капениот
прокапениот
искапениот
вкалапениот
затапениот
стапениот
застапениот
престапениот
истапениот
пристапениот
достапениот
постапениот
отстапениот
лепениот
залепениот
налепениот
одлепениот
прилепениот
слепениот
заслепениот
крепениот
поткрепениот
двостепениот
првостепениот
постепениот
второстепениот
третостепениот
цепениот
зацепениот
расцепениот
исцепениот
зачепениот
отчепениот
расипениот
штипениот
вклопениот
склопениот
расклопениот
растопениот
крпениот
закрпениот
претрпениот
црпениот
исцрпениот
дупениот
издупениот
купениот
закупениот
откупениот
неоткупениот
поткупениот
лупениот
излупениот
пупениот
напупениот
пропупениот
супениот
варениот
заварениот
неварениот
преварениот
недоварениот
товарениот
натоварениот
претоварениот
оптоварениот
неоптоварениот
растоварениот
истоварениот
крварениот
раскрварениот
сварениот
остварениот
надарениот
ненадарениот
заблагодарениот
подарениот
жарениот
вжарениот
опожарениот
пазарениот
разјарениот
насамарениот
занемарениот
попарениот
спарениот
распарениот
застарениот
подзастарениот
најзастарениот
позастарениот
престарениот
остарениот
шарениот
најшарениот
пошарениот
набабрениот
обесхрабрениот
ребрениот
сребрениот
одобрениот
подобрениот
маневрениот
угрениот
бедрениот
бодрениот
удрениот
судрениот
берениот
верениот
заверениот
изневерениот
проневерениот
северениот
оверениот
доверениот
поверениот
проверениот
уверениот
самоуверениот
суверениот
дерениот
мерениот
одмерениот
неодмерениот
немерениот
премерениот
измерениот
примерениот
умерениот
неумерениот
најумерениот
поумерениот
перениот
вперениот
растреперениот
презрениот
намирениот
подмирениот
вознемирениот
примирениот
помирениот
смирениот
најсмирениот
посмирениот
засирениот
ширениот
раширениот
проширениот
бакрениот
искрениот
неискрениот
најискрениот
поискрениот
умрениот
соборениот
говорениот
наговорениот
одговорениот
изговорениот
приговорениот
договорениот
затворениот
позатворениот
полузатворениот
претворениот
олицетворениот
притворениот
отворениот
најотворениот
новоотворениот
поотворениот
растворениот
горениот
загорениот
подгорениот
прегорениот
разгорениот
изгорениот
догорениот
недогорениот
согорениот
разорениот
најразорениот
прекорениот
пречекорениот
покорениот
непокорениот
укорениот
заморениот
одморениот
изморениот
љубоморениот
уморениот
оспорениот
успорениот
повторениот
сторениот
престорениот
запрениот
	
сопрениот
безветрениот
проветрениот
шалитрениот
недокастрениот
спастрениот
изострениот
осигурениот
докусурениот
претурениот
истурениот
цифрениот
асениот
гасениот
негасениот
нагласениот
озогласениот
озлогласениот
најозлогласениот
прогласениот
самопрогласениот
усогласениот
спасениот
украсениот
вџасениот
обесениот
месениот
замесениот
несениот
занесениот
нанесениот
внесениот
однесениот
поднесениот
пренесениот
разнесениот
изнесениот
принесениот
донесениот
придонесениот
понесениот
пронесениот
снесениот
унесениот
тресениот
затресениот
потресениот
протресениот
стресениот
растресениот
зависениот
извисениот
таксениот
косениот
закосениот
покосениот
носениот
износениот
недоносениот
сносениот
просениот
запросениот
испросениот
апсениот
уапсениот
гипсениот
рипсениот
замрсениот
кусениот
вкусениот
скусениот
збогатениот
осакатениот
позлатениот
клатениот
заклатениот
расклатениот
платениот
наплатениот
ненаплатениот
неплатениот
најплатениот
доплатениот
недоплатениот
исплатениот
неисплатениот
претплатениот
отплатениот
неотплатениот
уплатениот
неуплатениот
заматениот
најзаматениот
позаматениот
патениот
пропатениот
упатениот
неупатениот
вратениот
одвратениот
повратениот
кратениот
скратениот
пратениот
препратениот
допратениот
испратениот
фатениот
зафатениот
презафатениот
прифатениот
општоприфатениот
дофатениот
опфатениот
сфатениот
потфатениот
печатениот
запечатениот
препечатениот
испечатениот
отпечатениот
ветениот
клеветениот
светениот
засветениот
осветениот
посветениот
просветениот
непросветениот
плетениот
заплетениот
преплетениот
исплетениот
паметениот
запаметениот
незапаметениот
опаметениот
зашеметениот
угнетениот
посетениот
најпосетениот
попосетениот
обештетениот
оштетениот
неоштетениот
усвитениот
китениот
накитениот
излитениот
заситениот
ненаситениот
штитениот
заштитениот
восхитениот
изноктениот
пожолтениот
работениот
заработениот
обработениот
необработениот
вработениот
невработениот
одработениот
преработениот
разработениот
неразработениот
изработениот
доработениот
сплотениот
срамотениот
осрамотениот
посрамотениот
осамотениот
потениот
препотениот
испотениот
скротениот
вртениот
завртениот
навртениот
одвртениот
превртениот
извртениот
свртениот
пртениот
намуртениот
смуртениот
подвластениот
развластениот
овластениот
повластениот
запрепастениот
известениот
онесвестениот
местениот
наместениот
преместениот
изместениот
надоместениот
поместениот
сместениот
тестениот
зачестениот
обесчестениот
користениот
искористениот
неискористениот
чистениот
пречистениот
прочистениот
исчистениот
нагостениот
раскостениот
испостениот
простениот
непростениот
упростениот
зацврстениот
прицврстениот
крстениот
вкрстениот
некрстениот
прекрстениот
покрстениот
новопокрстениот
утениот
лутениот
налутениот
разлутениот
нафтениот
сафтениот
тафтениот
разгаштениот
свештениот
преосвештениот
високопреосвештениот
вжештениот
разгорештениот
трештениот
поништениот
уништениот
потиштениот
воштениот
соопштениот
пуштениот
запуштениот
напуштениот
препуштениот
опуштениот
допуштениот
недопуштениот
попуштениот
пропуштениот
спуштениот
распуштениот
испуштениот
отпуштениот
одомаќениот
унесреќениот
надуениот
затруениот
отруениот
пцуениот
чуениот
нечуениот
прочуениот
кафениот
кадифениот
штофениот
драгоцениот
скапоцениот
најскапоцениот
поскапоцениот
качениот
закачениот
прикачениот
покачениот
искачениот
откачениот
лачениот
наоблачениот
излачениот
мачениот
намачениот
измачениот
помачениот
изедначениот
уедначениот
значениот
назначениот
новоназначениот
означениот
преиначениот
изопачениот
врачениот
зрачениот
озрачениот
извештачениот
ковчениот
свечениот
лечениот
оддалечениот
залечениот
облечениот
необлечениот
соблечениот
влечениот
завлечениот
навлечениот
одвлечениот
подвлечениот
извлечениот
привлечениот
вовлечениот
одолговлечениот
повлечениот
провлечениот
свлечениот
излечениот
гмечениот
згмечениот
печениот
запечениот
најзапечениот
позапечениот
непечениот
препечениот
најпрепечениот
попрепечениот
најпечениот
новопечениот
недопечениот
попечениот
испечениот
најиспечениот
поиспечениот
речениот
наречениот
таканаречениот
самонаречениот
противречениот
изречениот
неизречениот
недоречениот
пречениот
непречениот
препречениот
попречениот
спречениот
сечениот
засечениот
расечениот
пресечениот
исечениот
отсечениот
течениот
затечениот
претечениот
отечениот
дотечениот
потечениот
протечениот
истечениот
оттечениот
вообичениот
невообичениот
жичениот
преувеличениот
разграничениот
ограничениот
неограничениот
осомничениот
првоосомничениот
второосомничениот
бричениот
небричениот
избричениот
молчениот
замолчениот
премолчениот
толчениот
столчениот
втренчениот
истенчениот
кончениот
задлабочениот
вдлабочениот
осведочениот
кочениот
закочениот
плочениот
поплочениот
воочениот
соочениот
орочениот
насочениот
посочениот
точениот
наточениот
преточениот
сосредоточениот
ожесточениот
отточениот
запчениот
зграпчениот
непчениот
дупчениот
продупчениот
испупчениот
рчениот
арчениот
изарчениот
поарчениот
распарчениот
наперчениот
огорчениот
потурчениот
спечурчениот
згрутчениот
учениот
научениот
обучениот
подучениот
неучениот
изучениот
приучениот
најучениот
одлучениот
заклучениот
вклучениот
приклучениот
склучениот
исклучениот
случениот
доучениот
недоучениот
високоучениот
поучениот
пушчениот
кашениот
плашениот
заплашениот
преплашениот
исплашениот
уплашениот
осиромашениот
промашениот
прашениот
запрашениот
застрашениот
вџашениот
поранешениот
решениот
грешениот
згрешениот
погрешениот
нерешениот
разрешениот
накострешениот
тешениот
утешениот
возвишениот
превозвишениот
вдишениот
издишениот
лишениот
влошениот
трошениот
дотрошениот
потрошениот
опустошениот
вршениот
завршениот
незавршениот
извршениот
довршениот
недовршениот
совршениот
несовршениот
усовршениот
неусовршениот
свршениот
несвршениот
кршениот
прекршениот
докршениот
скршениот
искршениот
бушениот
избушениот
гушениот
загушениот
задушениот
заглушениот
пељушениот
пушениот
запушениот
допушениот
пропушениот
испушениот
    
рушениот
нарушениот
разрушениот
срушениот
исушениот
стушениот
важниот
одважниот
неважниот
најважниот
маловажниот
полноважниот
поважниот
багажниот
продажниот
малопродажниот
купопродажниот
лажниот
амбалажниот
влажниот
мажниот
немажниот
омажниот
неомажниот
тренажниот
снажниот
гаражниот
тиражниот
најтиражниот
високотиражниот
долгометражниот
краткометражниот
арбитражниот
витражниот
малолитражниот
истражниот
куражниот
фуражниот
тажниот
етажниот
најтажниот
плантажниот
монтажниот
фотомонтажниот
саботажниот
трикотажниот
потажниот
репортажниот
неизбежниот
надежниот
ненадежниот
безнадежниот
неблагонадежниот
падежниот
градежниот
галежниот
палежниот
надлежниот
ненадлежниот
прилежниот
послежниот
отпослежниот
нежниот
најнежниот
понежниот
копнежниот
снежниот
доцнежниот
подоцнежниот
небрежниот
безбрежниот
крајбрежниот
бубрежниот
скрежниот
запрежниот
напрежниот
понапрежниот
далекосежниот
опсежниот
платежниот
метежниот
претежниот
вртежниот
движниот
недвижниот
подвижниот
неподвижниот
најподвижниот
поподвижниот
ближниот
приближниот
најприближниот
книжниот
грижниот
безгрижниот
верижниот
престижниот
најпрестижниот
попрестижниот
достижниот
недостижниот
непостижниот
должниот
надолжниот
недолжниот
подолжниот
набожниот
ненабожниот
безбожниот
побожниот
непобожниот
тревожниот
бездожниот
кожниот
поткожниот
заложниот
одложниот
неодложниот
подложниот
сложниот
несложниот
четирисложниот
осумсложниот
двосложниот
едносложниот
петосложниот
третосложниот
шестосложниот
можниот
неможниот
семожниот
возможниот
невозможниот
севозможниот
ножниот
четириножниот
двоножниот
рожниот
парожниот
дворожниот
ништожниот
надлсжниот
јужниот
најјужниот
појужниот
плужниот
заслужниот
незаслужниот
најзаслужниот
услужниот
нужниот
ненужниот
најнужниот
дружниот
задружниот
придружниот
пеперужниот
кружниот
окружниот
полукружниот
оружниот
пружниот
базниот
приказниот
доказниот
показниот
расказниот
отказниот
млазниот
атлазниот
мазниот
најмазниот
грдомазниот
помазниот
куртоазниот
претпазниот
разниот
заразниот
противзаразниот
своеобразниот
безобразниот
ракообразниот
широкообразниот
еднообразниот
разнообразниот
рамнообразниот
српообразниот
сообразниот
целесообразниот
нецелесообразниот
несообразниот
крстообразниот
изразниот
мразниот
омразниот
голомразниот
поразниот
празниот
напразниот
најпразниот
попразниот
полупразниот
фазниот
монофазниот
љубезниот
нељубезниот
прељубезниот
увезниот
ѓувезниот
тркалезниот
влезниот
железниот
излезниот
безизлезниот
полезниот
најполезниот
пополезниот
општополезниот
бесполезниот
помпезниот
затезниот
визниот
девизниот
тиркизниот
понизниот
кризниот
оризниот
репризниот
прецизниот
непрецизниот
најпрецизниот
попрецизниот
акцизниот
концизниот
најконцизниот
поконцизниот
нејзниот
молзниот
солзниот
бессолзниот
возниот
превозниот
извозниот
највозниот
повозниот
нервозниот
најнервозниот
понервозниот
увозниот
рогозниот
дубиозниот
религиозниот
грандиозниот
одиозниот
студиозниот
сериозниот
несериозниот
најсериозниот
посериозниот
мистериозниот
куриозниот
фуриозниот
анксиозниот
грациозниот
прециозниот
амбициозниот
најамбициозниот
поамбициозниот
малициозниот
каприциозниот
официозниот
тенденциозниот
претенциозниот
непретенциозниот
минуциозниот
гликозниот
скандалозниот
фабулозниот
небулозниот
туберкулозниот
антитуберкулозниот
мускулозниот
целулозниот
гранулозниот
скрупулозниот
бескрупулозниот
нескрупулозниот
скрофулозниот
фамозниот
венозниот
волуменозниот
гангренозниот
авитаминозниот
албуминозниот
грипозниот
грозниот
најгрозниот
погрозниот
малерозниот
склерозниот
канцерозниот
ригорозниот
порозниот
непорозниот
прозниот
лепрозниот
бравурозниот
гламурозниот
монструозниот
виртуозниот
колхозниот
контраверзниот
контроверзниот
перверзниот
сојузниот
сесојузниот
слузниот
баксузниот
луксузниот
најлуксузниот
полуксузниот
радиодифузниот
конфузниот
снаиниот
бабиниот
жабиниот
рибиниот
бубиниот
невиниот
живиниот
смоквиниот
црквиниот
золвиниот
свекрвиниот
јатрвиниот
олгиниот
владиниот
невладиниот
провладиниот
дединиот
јудиниот
ружиниот
нејзиниот
попадииниот
змииниот
земјиниот
чавкиниот
мајкиниот
девојкиниот
сојкиниот
желкиниот
милкиниот
ќеркиниот
мисиркиниот
гускиниот
шаткиниот
сосеткиниот
теткиниот
мачкиниот
страчкиниот
мечкиниот
кичкиниот
кокошкиниот
пчелиниот
теслиниот
даминиот
маминиот
палминиот
моминиот
билјаниниот
жениниот
стрининиот
вујниниот
видриниот
сестриниот
синиот
масиниот
најсиниот
осиниот
светлосиниот
темносиниот
посиниот
евтиниот
најевтиниот
поевтиниот
тетиниот
невестиниот
финиот
најфиниот
пофиниот
еребичиниот
кукавичиниот
богородичиниот
краличиниот
магаричиниот
царичиниот
верверичиниот
лисичиниот
мајчиниот
девојчиниот
пашиниот
даутпашиниот
сеоддајниот
маслодајниот
содржајниот
бессодржајниот
сјајниот
најсјајниот
посјајниот
калајниот
омајниот
знајниот
незнајниот
сезнајниот
крајниот
накрајниот
скрајниот
бескрајниот
трајниот
најтрајниот
долготрајниот
најдолготрајниот
подолготрајниот
дотрајниот
краткотрајниот
потрајниот
истрајниот
тајниот
најтајниот
потајниот
непрестајниот
извештајниот
сообраќајниот
чајниот
значајниот
безначајниот
најзначајниот
позначајниот
стечајниот
обичајниот
очајниот
случајниот
ненадејниот
бездејниот
идејниот
безидејниот
самодејниот
релејниот
јубилејниот
семејниот
бессемејниот
парејниот
трофејниот
најтрофејниот
шегобијниот
убијниот
ќелијниот
партијниот
стихијниот
бојниот
одбојниот
безбојниот
четирибојниот
еднобојниот
разнобојниот
пробојниот
непробојниот
убојниот
двојниот
развојниот
присвојниот
посвојниот
гојниот
покојниот
спокојниот
беспокојниот
неспокојниот
поспокојниот
лојниот
гнојниот
појниот
опојниот
слаткопојниот
спојниот
упојниот
бројниот
безбројниот
неизбројниот
најбројниот
малобројниот
побројниот
многубројниот
прекубројниот
поројниот
тројниот
стројниот
присојниот
осојниот
престојниот
пристојниот
    
непристојниот
најпристојниот
попристојниот
достојниот
недостојниот
веродостојниот
самостојниот
несамостојниот
постојниот
непостојниот
опстојниот
претстојниот
бујниот
рујниот
струјниот
противструјниот
најструјниот
пострујниот
чујниот
нечујниот
божикниот
стрептококниот
мокниот
барокниот
бурлескниот
романескниот
питорескниот
гротескниот
лумбалниот
глобалниот
вербалниот
навалниот
билингвалниот
буквалниот
овалниот
легалниот
нелегалниот
илегалниот
полулегалниот
центрифугалниот
далниот
страдалниот
пирамидалниот
модалниот
синодалниот
удалниот
феудалниот
идеалниот
реалниот
нереалниот
иреалниот
жалниот
непрежалниот
најжалниот
пожалниот
вазалниот
назалниот
верзалниот
универзалниот
трансверзалниот
каузалниот
лабијалниот
билабијалниот
адвербијалниот
ревијалниот
тривијалниот
колоквијалниот
жовијалниот
алувијалниот
дилувијалниот
флувијалниот
колегијалниот
радијалниот
мултимедијалниот
генијалниот
конгенијалниот
колонијалниот
церемонијалниот
патримонијалниот
материјалниот
нематеријалниот
феријалниот
меморијалниот
екваторијалниот
територијалниот
екстериторијалниот
бестијалниот
бронхијалниот
глацијалниот
специјалниот
иницијалниот
официјалниот
неофицијалниот
полуофицијалниот
резиденцијалниот
преференцијалниот
диференцијалниот
есенцијалниот
потенцијалниот
егзистенцијалниот
провинцијалниот
социјалниот
асоцијалниот
антисоцијалниот
психосоцијалниот
парцијалниот
комерцијалниот
круцијалниот
лојалниот
нелојалниот
најлојалниот
полојалниот
калниот
чакалниот
фекалниот
радикалниот
синдикалниот
физикалниот
музикалниот
немузикалниот
клерикалниот
вертикалниот
рустикалниот
алкалниот
вокалниот
интервокалниот
полувокалниот
локалниот
фокалниот
фискалниот
минималниот
максималниот
оптималниот
децималниот
термалниот
геотермалниот
нормалниот
абнормалниот
ненормалниот
најнормалниот
понормалниот
формалниот
неформалниот
сумалниот
аналниот
баналниот
каналниот
сигналниот
феноменалниот
вагиналниот
оригиналниот
неоригиналниот
маргиналниот
кардиналниот
криминалниот
номиналниот
гастроинтестиналниот
финалниот
осминафиналниот
четвртфиналниот
полуфиналниот
махиналниот
дијагоналниот
регионалниот
меѓурегионалниот
тридимензионалниот
тродимензионалниот
ембрионалниот
конфесионалниот
професионалниот
непрофесионалниот
најнепрофесионалниот
најпрофесионалниот
попрофесионалниот
сензационалниот
националниот
мултинационалниот
антинационалниот
интернационалниот
транснационалниот
меѓунационалниот
рационалниот
нерационалниот
ирационалниот
најрационалниот
порационалниот
традиционалниот
кондиционалниот
функционалниот
конвенционалниот
емоционалниот
пропорционалниот
непропорционалниот
институционалниот
вонинституционалниот
хормоналниот
персоналниот
тоналниот
кантоналниот
комуналниот
запалниот
спалниот
катаралниот
церебралниот
интегралниот
катедралниот
либералниот
фадералниот
федералниот
генералниот
минералниот
билатералниот
унилатералниот
трилатералниот
мултилатералниот
спиралниот
сакралниот
генралниот
оралниот
коралниот
моралниот
аморалниот
неморалниот
темпоралниот
пасторалниот
театралниот
дијаметралниот
спектралниот
централниот
маестралниот
оркестралниот
семестралниот
триместралниот
магистралниот
неутралниот
процедуралниот
плуралниот
руралниот
натуралниот
структуралниот
гутуралниот
парадоксалниот
колосалниот
палаталниот
фаталниот
деталниот
најдеталниот
подеталниот
диеталниот
металниот
центрипеталниот
орбиталниот
виталниот
највиталниот
повиталниот
дигиталниот
гениталниот
прегениталниот
капиталниот
трансценденталниот
амбиенталниот
ориенталниот
менталниот
фундаменталниот
орнаменталниот
сакраменталниот
експерименталниот
сентименталниот
моменталниот
монументалниот
инструменталниот
континенталниот
интерконтиненталниот
хоризонталниот
фронталниот
тоталниот
кварталниот
порталниот
кристалниот
бруталниот
најбруталниот
побруталниот
прошталниот
градуалниот
индивидуалниот
сензуалниот
менструалниот
процесуалниот
сексуалниот
бисексуалниот
хомосексуалниот
хетеросексуалниот
ритуалниот
спиритуалниот
контрактуалниот
интелектуалниот
евентуалниот
процентуалниот
текстуалниот
автокефалниот
триумфалниот
пофалниот
катастрофалниот
епохалниот
матријархалниот
патријархалниот
пасхалниот
венчалниот
прашалниот
паушалниот
гибелниот
одделниот
неодделниот
неделниот
двенеделниот
четиринеделниот
тринеделниот
двонеделниот
еднонеделниот
минатонеделниот
петнеделниот
шестнеделниот
неколкунеделниот
беспределниот
разделниот
неразделниот
членоразделниот
виделниот
триделниот
дводелниот
ракоделниот
едноделниот
петоделниот
желниот
нежелниот
најжелниот
пожелниот
непожелниот
најнепожелниот
принципиелниот
артифициелниот
паралелниот
темелниот
акварелниот
огнострелниот
преселниот
последователниот
багателниот
трогателниот
содржателниот
показателниот
влијателниот
највлијателниот
внимателниот
невнимателниот
признателниот
непризнателниот
мечтателниот
претставителниот
подготвителниот
чувствителниот
нечувствителниот
пречувствителниот
најчувствителниот
ослободителниот
народноослободителниот
националноослободителниот
освежителниот
забележителниот
задолжителниот
незадолжителниот
поразителниот
задоволителниот
незадоволителниот
соблазнителниот
обвинителниот
дополнителниот
исполнителниот
сомнителниот
објаснителниот
појаснителниот
олеснителниот
успокоителниот
осигурителниот
спасителниот
растителниот
пречистителниот
значителниот
незначителниот
увеличителниот
вклучителниот
исклучителниот
решителниот
нерешителниот
порешителниот
пастелниот
постелниот
крштелниот
визуелниот
аудиовизуелниот
мануелниот
актуелниот
неактуелниот
најактуелниот
виртуелниот
самоцелниот
бесцелниот
челниот
начелниот
билниот
варијабилниот
лабилниот
профитабилниот
респектабилниот
рентабилниот
нерентабилниот
стабилниот
нестабилниот
најстабилниот
постабилниот
дискутабилниот
дебилниот
кредибилниот
сензибилниот
реверзибилниот
флексибилниот
компатибилниот
конвертибилниот
обилниот
изобилниот
најобилниот
мобилниот
пообилниот
правилниот
неправилниот
најправилниот
поправилниот
цивилниот
сервилниот
агилниот
неагилниот
најагилниот
поагилниот
предилниот
родилниот
породилниот
милниот
умилниот
сенилниот
сексапилниот
стерилниот
крилниот
четирикрилниот
трикрилниот
двокрилниот
тврдокрилниот
лекокрилниот
еднокрилниот
бескрилниот
силниот
насилниот
несилниот
пресилниот
сесилниот
присилниот
најсилниот
правосилниот
рамносилниот
посилниот
фосилниот
бессилниот
усилниот
тилниот
светилниот
сетилниот
меркантилниот
инфантилниот
суптилниот
мастилниот
текстилниот
профилниот
бацилниот
салицилниот
болниот
безболниот
градоболниот
умоболниот
карболниот
волниот
неволниот
своеволниот
безволниот
произволниот
фриволниот
слабоволниот
доволниот
задоволниот
незадоволниот
презадоволниот
самозадоволниот
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu