Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
џулијано - нозлено
џулијано
дамијано
пијано
фортепијано
најпијано
попијано
маријано
фабријано
адријано
фелисијано
кристијано
лучијано
најверојано
постојано
понепостојано
попостојано
кано
џвакано
изџвакано
заплакано
исплакано
шлакано
зашлакано
сакано
несакано
најнесакано
најсакано
посакано
валјекано
ваљекано
чекано
пречекано
дочекано
почекано
викано
развикано
извикано
предизвикано
довикано
повикано
неповикано
отповикано
свикано
сликано
насликано
пресликано
отсликано
американо
валкано
извалкано
поизвалкано
највалкано
повалкано
шминкано
нашминкано
чепкано
исчепкано
бркано
збркано
избркано
побркано
исвиркано
туркано
дотуркано
протуркано
истуркано
плескано
заплескано
наплескано
оплескано
ракоплескано
сплескано
исплескано
притискано
стискано
прскано
распрскано
заплеткано
четкано
исчеткано
виткано
завиткано
навиткано
обвиткано
одвиткано
подвиткано
превиткано
развиткано
извиткано
свиткано
буткано
избуткано
туткано
истуткано
пукано
запукано
распукано
испукано
сукано
засукано
чукано
исецкано
изгрицкано
пљачкано
опљачкано
замачкано
намачкано
подмачкано
сечкано
душкано
издушкано
продушкано
тркалано
дотркалано
стркалано
оттркалано
пеглано
испеглано
делано
стрелано
застрелано
прострелано
отстрелано
милано
заклано
солано
фрлано
зафрлано
префрлано
дофрлано
расфрлано
исфрлано
натфрлано
отфрлано
потфрлано
веслано
одвеслано
извеслано
довеслано
распослано
лулано
залулано
полулано
тулано
искашлано
чешлано
прочешлано
исчешлано
мано
рамано
терамано
земано
заземано
превземано
одземано
преземано
изземано
снимано
преснимано
примано
попримано
романо
трумано
хумано
нехумано
нано
бонано
бањано
избањано
пано
скапано
шлапано
зашлапано
тепано
натепано
претепано
дотепано
пипано
расипано
пумпано
копано
закопано
вкопано
прекопано
раскопано
ископано
откопано
трпано
заспано
поспано
затрупано
натрупано
рано
барано
пребарано
најбарано
побарано
преговарано
разговарано
договарано
затварано
претварано
отварано
карано
искарано
распарано
разочарано
шарано
прошарано
набрано
одбрано
небрано
разбрано
неразбрано
избрано
прибрано
собрано
насобрано
присобрано
играно
надиграно
одиграно
разиграно
изиграно
проиграно
одрано
нуклерано
мерано
прерано
серано
терано
натерано
втерано
претерано
дотерано
потерано
протерано
растерано
истерано
вечерано
колабирано
набирано
одбирано
пребирано
избирано
прибирано
собирано
насобирано
присобирано
гравирано
изгравирано
активирано
деактивирано
култивирано
мотивирано
инволвирано
апсолвирано
промовирано
реновирано
тетовирано
истетовирано
резервирано
конзервирано
изнервирано
сервирано
реагирано
делегирано
привилегирано
негирано
дригирано
диригирано
коригирано
пролонгирано
дрогирано
складирано
деградирано
експедирано
ревидирано
ликвидирано
оксидирано
децидирано
кандирано
суспендирано
блиндирано
кодирано
експлодирано
еродирано
кородирано
бомбардирано
ретардирано
удирано
аплаудирано
судирано
студирано
простудирано
креирано
ангажирано
поангажирано
гаражирано
режирано
аранжирано
базирано
парафразирано
презирано
импровизирано
инвалидизирано
легализирано
реализирано
специјализирано
официјализирано
локализирано
нормализирано
анализирано
проанализирано
сигнализирано
маргинализирано
национализирано
денационализирано
рационализирано
парализирано
деморализирано
централизирано
децентрализирано
неутрализирано
натурализирано
хоспитализирано
мобилизирано
демобилизирано
цивилизирано
нецивилизирано
урбанизирано
организирано
неорганизирано
поорганизирано
витаминизирано
колонизирано
деколонизирано
синхронизирано
имунизирано
карактеризирано
окарактеризирано
пастеризирано
валоризирано
ревалоризирано
приватизирано
доприватизирано
автоматизирано
конкретизирано
политизирано
исполитизирано
прецизирано
кондензирано
компензирано
дозирано
маникирано
карикирано
блокирано
маркирано
паркирано
маскирано
инсталирано
инхалирано
депилирано
вентилирано
дестилирано
емајлирано
штиклирано
изолирано
најизолирано
поизолирано
демолирано
полирано
контролирано
неконтролирано
регулирано
симулирано
формулирано
акумулирано
манипулирано
капитулирано
камуфлирано
рекламирано
програмирано
депримирано
компримирано
дипломирано
реномирано
армирано
алармирано
афирмирано
нормирано
формирано
деформирано
реформирано
преформирано
униформирано
информирано
расформирано
трансформирано
умирано
одумирано
изумирано
консумирано
планирано
непланирано
испланирано
санирано
импрегнирано
резигнирано
интервенирано
тренирано
комбинирано
координирано
некоординирано
дисциплинирано
недисциплинирано
минирано
контаминирано
елиминирано
инкриминирано
доминирано
деноминирано
детерминирано
индоктринирано
рутинирано
руинирано
рафинирано
нерафинирано
дефинирано
недефинирано
редефинирано
предефинирано
додефинирано
вакцинирано
дизајнирано
донирано
димензионирано
пензионирано
шпионирано
импресионирано
стационирано
позиционирано
санкционирано
клонирано
депонирано
бетонирано
интонирано
алтернирано
запирано
киднапирано
хендикепирано
перцепирано
конципирано
темпирано
корумпирано
допирано
копирано
прекопирано
ископирано
сопирано
стопирано
узурпирано
потпирано
окупирано
декларирано
интегрирано
дехидрирано
сугерирано
толерирано
генерирано
изгенерирано
оперирано
инспирирано
спонзорирано
игнорирано
инкорпорирано
експроприрано
арбитрирано
концентрирано
сконцентрирано
регистрирано
нерегистрирано
администрирано
демонстрирано
илустрирано
фрустрирано
ажурирано
цензурирано
шифрирано
дешифрирано
сирано
пласирано
депласирано
масирано
дресирано
адресирано
интересирано
заинтересирано
незаинтересирано
компресирано
	
процесирано
испроцесирано
сервисирано
релаксирано
порелаксирано
авансирано
лансирано
балансирано
избалансирано
финансирано
фокусирано
експлоатирано
констатирано
комплетирано
третирано
малтретирано
акредитирано
дискредитирано
емитирано
имитирано
лимитирано
компромитирано
цитирано
рецитирано
контактирано
инјектирано
проектирано
диктирано
асфалтирано
револтирано
резултирано
демантирано
гарантирано
загарантирано
евидентирано
презентирано
ориентирано
талентирано
најталентирано
поталентирано
имплементирано
експериментирано
коментирано
ферментирано
аргументирано
неаргументирано
документирано
монтирано
демонтирано
ремонтирано
размонтирано
саботирано
дотирано
пилотирано
ротирано
банкротирано
адаптирано
неадаптирано
еруптирано
рестартирано
инвертирано
абортирано
транспортирано
инвестирано
тестирано
атестирано
манифестирано
нокаутирано
дискутирано
ампутирано
регрутирано
луфтирано
излуфтирано
дистрибуирано
евакуирано
еволуирано
континуирано
конструирано
конституирано
фотографирано
триумфирано
екстрахирано
скицирано
аплицирано
комплицирано
покомплицирано
иницирано
софистицирано
пософистицирано
модифицирано
унифицирано
верифицирано
специфицирано
инфицирано
дезинфицирано
инфекцирано
диференцирано
потенцирано
провоцирано
испровоцирано
лоцирано
алоцирано
редуцирано
репродуцирано
најрано
орано
затворано
претворано
отворано
заморано
порано
отпорано
страно
настрано
сестрано
обострано
двострано
еднострано
пространо
спространо
многустрано
осигурано
претурано
истурано
храно
исхрано
асано
касано
гласано
прегласано
изгласано
втасано
стасано
достасано
бојадисано
бендисано
самобендисано
хаварисано
мирисано
помирисано
жигосано
рѓосано
бојосано
мувлосано
маѓепсано
тано
гаетано
каетано
летано
залетано
надлетано
одлетано
прелетано
разлетано
долетано
полетано
пролетано
сметано
пресметано
шетано
изрешетано
прошетано
китано
испитано
воспитано
невоспитано
читано
претпочитано
прочитано
проголтано
симултано
спонтано
најспонтано
поспонтано
цртано
зацртано
нацртано
прецртано
доцртано
исцртано
потцртано
непрестано
динстано
залутано
пуштано
запуштано
напуштано
препуштано
опуштано
допуштано
попуштано
пропуштано
спуштано
распуштано
испуштано
отпуштано
ќано
плаќано
враќано
одвраќано
повраќано
фаќано
зафаќано
прифаќано
дофаќано
опфаќано
сфаќано
потфаќано
руано
стефано
цано
вшприцано
цицано
прецицано
исцицано
болцано
нарачано
порачано
препорачано
испорачано
премолчано
венчано
невенчано
мочано
измочано
закопчано
откопчано
трчано
затрчано
претрчано
притрчано
дотрчано
потрчано
протрчано
растрчано
истрчано
наттрчано
лучано
ручано
прашано
запрашано
распрашано
мешано
замешано
вмешано
измешано
помешано
испомешано
промешано
смешано
чешано
зачешано
почешано
задишано
издишано
нишано
занишано
разнишано
пишано
запишано
напишано
ненапишано
впишано
непишано
препишано
припишано
опишано
допишано
пропишано
распишано
испишано
отпишано
потпишано
бришано
забришано
пребришано
избришано
слушано
ислушано
послушано
сослушано
забно
лебно
погребно
потребно
непотребно
најпотребно
попотребно
беспотребно
употребно
засебно
присебно
посебно
меѓусебно
џебно
волшебно
рибно
одбранбно
подобно
неподобно
најподобно
поподобно
удобно
неудобно
најудобно
поудобно
кобно
злокобно
злобно
најзлобно
позлобно
гробно
задгробно
надгробно
дробно
белодробно
подробно
најподробно
поподробно
скробно
пробно
собно
способно
неспособно
најспособно
поспособно
работоспособно
грбно
погубно
кубно
бавно
забавно
позабавно
најбавно
побавно
законодавно
меродавно
советодавно
државно
меѓудржавно
јавно
конкавно
главно
најглавно
воглавно
поглавно
славно
неславно
православно
поздравно
незаборавно
правно
противправно
полноправно
рамноправно
поправно
бесправно
исправно
неисправно
најисправно
поисправно
управно
самоуправно
наставно
неизоставно
едноставно
наједноставно
поедноставно
составно
претставно
уставно
противуставно
неуставно
здодевно
книжевно
гневно
дневно
попладневно
катадневно
повеќедневно
четиридневно
тридневно
секојдневно
несекојдневно
седумдневно
дводневно
целодневно
еднодневно
десетдневно
неколкудневно
огревно
древно
единстевно
душевно
наивно
одбивно
подбивно
интезивно
дефанзивно
офанзивно
поофанзивно
суспензивно
интензивно
најинтензивно
поинтензивно
екстензивно
експлозивно
корозивно
ексклузивно
екслузивно
наливно
вливно
сливно
нивно
горивно
масивно
најмасивно
помасивно
пасивно
агресивно
поагресивно
регресивно
прогресивно
депресивно
репресивно
импресивно
експресивно
опсесивно
сукцесивно
импулсивно
конзервативно
негативно
креативно
рекреативно
иницијативно
самоиницијативно
асоцијативно
индикативно
провокативно
едукативно
релативно
шпекулативно
стимулативно
кумулативно
ултимативно
афирмативно
нормативно
иформативно
информативно
координативно
алтернативно
декларативно
компаративно
интегративно
императивно
оперативно
безоперативно
кооперативно
постоперативно
инспиративно
конспиративно
декоративно
корпоративно
административно
демонстративно
илустративно
фигуративно
таксативно
вегетативно
квалитативно
квантитативно
факултативно
консултативно
репрезентативно
експедитивно
аудитивно
позитивно
попозитивно
примитивно
најпримитивно
попримитивно
дефинитивно
интуитивно
активно
неактивно
најактивно
радиоактивно
поактивно
ретроактивно
интерактивно
атрактивно
најатрактивно
поатрактивно
објективно
необјективно
најобјективно
пообјективно
субјективно
селективно
неселективно
    
колективно
респективно
ретроспективно
перспективно
афективно
ефективно
најефективно
поефективно
инфективно
рестриктивно
инстиктивно
фиктивно
инстинктивно
продуктивно
контрапродуктивно
непродуктивно
репродуктивно
најпродуктивно
попродуктивно
деструктивно
конструктивно
превентивно
инвентивно
неинвентивно
најинвентивно
поинвентивно
емотивно
поемотивно
промотивно
противно
спротивно
контрацептивно
коруптивно
спортивно
сугестивно
дистрибутивно
љубовно
долговно
последовно
редовно
нередовно
најредовно
поредовно
дождовно
бодовно
доходовно
образовно
високообразовно
вековно
средновековно
тековно
чековно
ликовно
рамковно
банковно
стоковно
црковно
пресметковно
ловно
деловно
оловно
риболовно
половно
воздухопловно
мисловно
дословно
баснословно
условно
безусловно
ценовно
виновно
неминовно
основно
најосновно
мировно
отровно
гласовно
масовно
најмасовно
помасовно
часовно
повеќечасовно
тричасовно
полчасовно
осумчасовно
двочасовно
едночасовно
неколкучасовно
световно
ништовно
врховно
духовно
врвно
дрвно
бездрвно
резервно
безрезервно
нервно
крвно
ладнокрвно
чистокрвно
дефинитвно
жртвно
производствно
единствно
воинствно
друштвно
игно
малигно
аналогно
дно
гадно
најгадно
погадно
задно
јадно
месојадно
декадно
ладно
гладно
најгладно
погладно
најладно
прикладно
неприкладно
складно
најскладно
поскладно
чоколадно
поладно
хладно
изненадно
накнадно
западно
антизападно
југозападно
северозападно
прозападно
нападно
градно
наградно
ретроградно
естрадно
садно
фасадно
досадно
најдосадно
подосадно
едно
заедно
наедно
бедно
безбедно
небезбедно
најбезбедно
обезбедно
побезбедно
најбедно
победно
праведно
неправедно
поправедно
воведно
сеедно
жедно
зедно
ниедно
ледно
нагледно
прегледно
очигледно
најочигледно
поочигледно
догледно
угледно
најугледно
поугледно
следно
наследно
доследно
недоследно
редоследно
подоследно
последно
претпоследно
медно
воедно
редно
наредно
обредно
вредно
безвредно
побезвредно
највредно
повредно
вонредно
извонредно
напоредно
споредно
предно
напредно
понапредно
средно
посредно
непосредно
најнепосредно
понепосредно
уредно
неуредно
најуредно
поуредно
соседно
штедно
беспоштедно
абецедно
чедно
идно
морбидно
видно
завидно
незавидно
своевидно
очевидно
привидно
разновидно
најразновидно
поразновидно
провидно
ригидно
ѕидно
валидно
невалидно
највалидно
повалидно
солидно
ромбоидно
рапидно
хибридно
перфидно
децидно
луцидно
пропагандно
командно
одно
набодно
слободно
послободно
убодно
водно
наводно
одводно
подводно
низводно
производно
узводно
доводно
водоводно
раководно
слатководно
деловодно
гасоводно
негодно
згодно
незгодно
пригодно
погодно
непогодно
најнепогодно
најпогодно
угодно
преодно
кодно
плодно
неплодно
најнеплодно
понеплодно
приплодно
најплодно
поплодно
модно
старомодно
подно
родно
народно
општонародно
меѓународно
природно
неприродно
најприродно
поприродно
натприродно
благородно
домородно
сродно
предходно
преходно
неопходно
најнеопходно
сходно
целисходно
нецелисходно
претходно
стандардно
потврдно
погрдно
рекордно
сесрдно
немилосрдно
апсурдно
будно
скудно
најскудно
поскудно
залудно
блудно
принудно
рудно
трудно
најтрудно
потрудно
судно
пресудно
чудно
зачудно
најчудно
почудно
ено
ткаено
проткаено
знаено
незнаено
признаено
дознаено
познаено
запознаено
препознаено
распознаено
сознаено
дотраено
притаено
вообичаено
невообичаено
највообичаено
повообичаено
бено
абено
изабено
ослабено
грабено
зграбено
ограбено
свадбено
градбено
споредбено
уредбено
спогодбено
бебено
употребено
злоупотребено
ќебено
изложбено
службено
неслужбено
тужбено
визбено
рибено
порибено
недвојбено
жалбено
делбено
одбранбено
прехранбено
станбено
заробено
дробено
надробено
здробено
раздробено
издробено
особено
онеспособено
приспособено
оспособено
борбено
поборбено
губено
загубено
изгубено
погубено
кубено
љубено
заљубено
најзаљубено
позаљубено
вљубено
лечбено
вено
бавено
забавено
разлабавено
олабавено
набавено
избавено
прибавено
добавено
подгрбавено
згрбавено
давено
задавено
јавено
најавено
ненајавено
објавено
необјавено
одјавено
изјавено
пријавено
непријавено
појавено
пројавено
заглавено
обезглавено
наплавено
преплавено
поплавено
славено
прославено
оздравено
поздравено
заборавено
правено
направено
преправено
оправено
поправено
справено
обесправено
исправено
ставено
спротивставено
оставено
доставено
изоставено
поедноставено
пооставено
поставено
запоставено
воспоставено
претпоставено
составено
претставено
вревено
древено
одушевено
воодушевено
трезвено
потрезвено
оживено
кривено
накривено
искривено
спротивено
црквено
ловено
преполовено
насловено
благословено
условено
уловено
востановено
установено
обновено
неприкосновено
вдахновено
дрвено
здрвено
црвено
молитвено
готвено
подготвено
неподготвено
поподготвено
зготвено
изготвено
приготвено
жртвено
здраствено
страствено
здравствено
следствено
производствено
книговодствено
сметководствено
мажествено
божествено
општествено
суштествено
величествено
убиствено
самоубиствено
    
едиствено
својствено
несвојствено
предимствено
умствено
првенствено
женствено
величенствено
таинствено
единствено
воинствено
достоинствено
недостоинствено
подостоинствено
сопствено
гено
хомогено
криминогено
халуциногено
канцерогено
автогено
дено
вадено
извадено
загадено
дадено
зададено
наддадено
оддадено
горедадено
предадено
раздадено
издадено
создадено
додадено
подадено
продадено
препродадено
распродадено
уназадено
јадено
најадено
прејадено
разјадено
пријадено
дојадено
ладено
заладено
разладено
ускладено
засладено
најзасладено
позасладено
изненадено
поизненадено
надокнадено
градено
заградено
наградено
вградено
надградено
преградено
разградено
изградено
неизградено
оградено
доградено
крадено
прикрадено
покрадено
украдено
садено
засадено
насадено
расадено
всадено
пресадено
досадено
посадено
чадено
зачадено
исчадено
снабдено
едено
обезбедено
необезбедено
победено
убедено
разубедено
ведено
заведено
наведено
горенаведено
одведено
преведено
разведено
изведено
произведено
приведено
воведено
доведено
поведено
проведено
спроведено
сведено
изедено
ледено
избледено
следено
наследено
проследено
редено
наредено
вредено
навредено
повредено
неповредено
одредено
предодредено
неодредено
подредено
прередено
разредено
споредено
распоредено
проредено
предено
унапредено
предупредено
средено
несредено
уредено
штедено
заштедено
поштедено
цедено
исцедено
одмаздено
ѕвездено
обидено
видено
предвидено
непредвидено
невидено
вчудоневидено
извидено
увидено
отидено
фидено
зајдено
најдено
ненајдено
изнајдено
пронајдено
дојдено
добредојдено
појдено
одено
заодено
бодено
набодено
избодено
ослободено
прободено
водено
предводено
раководено
прилагодено
неприлагодено
погодено
преодено
изодено
оплодено
разонодено
доодено
поодено
проодено
родено
вродено
неродено
новородено
облагородено
породено
препородено
вардено
тврдено
потврдено
утврдено
разбудено
возбудено
побудено
пробудено
нудено
изнудено
принудено
понудено
судено
расудено
несудено
пресудено
осудено
досудено
просудено
студено
најстудено
постудено
чудено
зачудено
најзачудено
позачудено
ѓено
луѓено
оттуѓено
жено
уважено
јажено
блажено
ублажено
омажено
истражено
тажено
најтажено
потажено
растажено
порастажено
ежено
наежено
освежено
вжежено
бележено
забележено
одбележено
прибележено
обележено
необележено
режено
прережено
изрежено
прорежено
движено
задвижено
раздвижено
придвижено
приближено
книжено
прокнижено
понижено
снижено
загрижено
згрижено
потстрижено
сижено
задолжено
оддолжено
раздолжено
издолжено
продолжено
кожено
заложено
наложено
наталожено
сталожено
обложено
вложено
предложено
одложено
неодложено
подложено
разложено
образложено
изложено
најизложено
поизложено
приложено
положено
расположено
нерасположено
сложено
најсложено
посложено
оневозможено
овозможено
ножено
множено
размножено
помножено
држено
пржено
запржено
препржено
испржено
разјужено
служено
заслужено
незаслужено
ислужено
дослужено
послужено
опслужено
отслужено
здружено
раздружено
придружено
кружено
заокружено
опкружено
оружено
разоружено
вооружено
пружено
тужено
зено
газено
прегазено
разгазено
изгазено
запазено
заразено
незаразено
преобразено
вообразено
одразено
изразено
најизразено
поизразено
мразено
замразено
омразено
поразено
везено
превезено
извезено
увезено
влезено
навлезено
излезено
произлезено
слезено
резено
бронзено
возено
развозено
извозено
повозено
провозено
грозено
загрозено
згрозено
биено
забиено
набиено
одбиено
подбиено
збиено
разбиено
избиено
обиено
добиено
здобиено
придобиено
побиено
пробиено
убиено
развиено
неразвиено
поразвиено
хигиено
предградиено
лиено
миено
замиено
измиено
образованиено
изданиено
влијаниено
вниманиено
сознаниено
собраниено
завештаниено
гниено
изгниено
задолжениено
расположениено
здружениено
одделениено
населениено
дополнениено
соопштениено
решениено
пиено
напиено
впиено
препиено
припиено
опиено
допиено
пропиено
испиено
отпиено
превриено
непревриено
зовриено
криено
прекриено
прикриено
покриено
сокриено
скриено
нескриено
затскриено
наткриено
откриено
разоткриено
триено
затриено
досиено
претпријатиено
битиено
деноноќиено
шиено
зашиено
вшиено
пришиено
сошиено
опшиено
крајбрежјено
оружјено
земјено
приземјено
копјено
овошјено
коскено
лено
провалено
галено
нагалено
разгалено
погалено
збудалено
жалено
зажалено
нажалено
обжалено
прежалено
разжалено
пожалено
намалено
смалено
несмалено
финалено
палено
запалено
испалено
воспалено
потпалено
паралено
фалено
најфалено
пофалено
исфалено
заоблено
замаглено
здебелено
небелено
делено
одделено
неодделено
определено
неопределено
распределено
разделено
развиделено
доделено
поделено
неподелено
желено
зелено
зимзелено
паралелено
мелено
темелено
втемелено
измелено
сомелено
осмелено
селено
населено
ненаселено
пренаселено
најнаселено
понаселено
раселено
вселено
развеселено
преселено
иселено
доселено
отселено
телено
нозлено
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu