Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
грабаа - сослушаа
грабаа
гребаа
загребаа
нагребаа
изгребаа
огребаа
догребаа
погребаа
требаа
вежбаа
извежбаа
пробаа
испробаа
кубаа
накубаа
окубаа
докубаа
покубаа
скубаа
искубаа
оскубаа
доскубаа
ваа
даваа
задаваа
наддаваа
оддаваа
предаваа
заседаваа
претседаваа
раздаваа
издаваа
создаваа
додаваа
подаваа
продаваа
препродаваа
распродаваа
јаваа
дојаваа
маваа
занимаваа
внимаваа
признаваа
дознаваа
познаваа
запознаваа
препознаваа
распознаваа
сознаваа
забораваа
преправаа
поправаа
расправаа
исправаа
ставаа
оставаа
доставаа
среќаваа
сеќаваа
венчаваа
решаваа
завеваа
одвеваа
развеваа
провеваа
задеваа
надеваа
понадеваа
проѕеваа
налеваа
влеваа
прелеваа
разлеваа
излеваа
долеваа
полеваа
пролеваа
слеваа
сомневаа
посомневаа
доспеваа
успеваа
неуспеваа
загреваа
подгреваа
прегреваа
изгреваа
огреваа
креваа
поткреваа
гоштеваа
ноќеваа
преноќеваа
одзваа
прозваа
одѕваа
оѕваа
забиваа
набиваа
одбиваа
подбиваа
збиваа
разбиваа
избиваа
обиваа
добиваа
здобиваа
придобиваа
побиваа
пробиваа
убиваа
завиваа
навиваа
одвиваа
развиваа
уживаа
киваа
пливаа
запливаа
препливаа
допливаа
испливаа
отпливаа
замиваа
измиваа
изгниваа
впиваа
препиваа
опиваа
допиваа
пропиваа
испиваа
отпиваа
зовриваа
подриваа
прекриваа
прикриваа
покриваа
сокриваа
откриваа
разоткриваа
уриваа
колваа
заколваа
наколваа
исколваа
оваа
коваа
заковаа
наковаа
вковаа
приковаа
оковаа
доковаа
опковаа
сковаа
расковаа
исковаа
отковаа
потковаа
сноваа
засноваа
насноваа
основаа
обосноваа
изабуваа
ослабуваа
зграбуваа
ограбуваа
загребуваа
изгребуваа
употребуваа
злоупотребуваа
заробуваа
надробуваа
здробуваа
раздробуваа
издробуваа
пробуваа
испробуваа
онеспособуваа
загубуваа
изгубуваа
погубуваа
заљубуваа
вљубуваа
затрубуваа
раструбуваа
забавуваа
олабавуваа
набавуваа
задавуваа
јавуваа
најавуваа
објавуваа
одјавуваа
изјавуваа
пријавуваа
појавуваа
заглавуваа
преплавуваа
поплавуваа
прославуваа
оздравуваа
поздравуваа
преправуваа
поправуваа
справуваа
исправуваа
управуваа
стравуваа
спротивставуваа
преставуваа
доставуваа
изоставуваа
поедноставуваа
поставуваа
запоставуваа
воспоставуваа
претпоставуваа
составуваа
претставуваа
воодушевуваа
заживуваа
преживуваа
оживуваа
доживуваа
соживуваа
искривуваа
заковуваа
приковуваа
оковуваа
исковуваа
отковуваа
потковуваа
благословуваа
востановуваа
установуваа
обновуваа
подготвуваа
изготвуваа
приготвуваа
жртвуваа
чувствуваа
почувствуваа
сочувствуваа
учествуваа
дејствуваа
издејствуваа
присуствуваа
отсуствуваа
почуствуваа
надувуваа
зачувуваа
причувуваа
сочувуваа
исчувуваа
тагуваа
влегуваа
навлегуваа
излегуваа
произлегуваа
негуваа
шегуваа
излизгуваа
пролизгуваа
збогуваа
тргуваа
истргуваа
дуваа
загадуваа
уназадуваа
заладуваа
преовладуваа
совладуваа
разладуваа
ускладуваа
надуваа
изненадуваа
надокнадуваа
радуваа
заградуваа
вградуваа
надградуваа
преградуваа
разградуваа
изградуваа
оградуваа
доградуваа
израдуваа
засадуваа
расадуваа
всадуваа
пресадуваа
досадуваа
посадуваа
снабдуваа
оправдуваа
обезбедуваа
победуваа
убедуваа
разубедуваа
заведуваа
наведуваа
одведуваа
преведуваа
разведуваа
изведуваа
произведуваа
приведуваа
воведуваа
доведуваа
поведуваа
проведуваа
спроведуваа
сведуваа
изедуваа
избледуваа
надгледуваа
одгледуваа
прегледуваа
разгледуваа
изгледуваа
прогледуваа
согледуваа
следуваа
наследуваа
наредуваа
навредуваа
повредуваа
одредуваа
прередуваа
разредуваа
споредуваа
проредуваа
напредуваа
унапредуваа
предупредуваа
средуваа
посредуваа
уредуваа
поседуваа
заштедуваа
исцедуваа
одмаздуваа
наидуваа
обидуваа
предвидуваа
извидуваа
увидуваа
заѕидуваа
соѕидуваа
најдуваа
пронајдуваа
заодуваа
набодуваа
избодуваа
ослободуваа
прободуваа
прилагодуваа
негодуваа
погодуваа
спогодуваа
преодуваа
изодуваа
оплодуваа
разонодуваа
доодуваа
поодуваа
проодуваа
породуваа
препородуваа
потврдуваа
утврдуваа
разбудуваа
возбудуваа
побудуваа
набљудуваа
изнудуваа
принудуваа
понудуваа
расудуваа
пресудуваа
осудуваа
досудуваа
просудуваа
зачудуваа
уважуваа
кажуваа
закажуваа
презакажуваа
прикажуваа
докажуваа
покажуваа
раскажуваа
искажуваа
откажуваа
укажуваа
залажуваа
ублажуваа
прелажуваа
излажуваа
истражуваа
наежуваа
освежуваа
забележуваа
одбележуваа
прибележуваа
обележуваа
прережуваа
изрежуваа
прорежуваа
задвижуваа
раздвижуваа
придвижуваа
приближуваа
прокнижуваа
понижуваа
снижуваа
загрижуваа
згрижуваа
задолжуваа
издолжуваа
продолжуваа
обожуваа
наложуваа
обложуваа
вложуваа
одложуваа
подложуваа
разложуваа
образложуваа
изложуваа
положуваа
сложуваа
овозможуваа
размножуваа
заржуваа
задржуваа
поддржуваа
издржуваа
воздржуваа
придржуваа
одржуваа
запржуваа
препржуваа
испржуваа
заслужуваа
ислужуваа
дослужуваа
послужуваа
опслужуваа
отслужуваа
здружуваа
раздружуваа
придружуваа
заокружуваа
опкружуваа
разоружуваа
вооружуваа
одлазуваа
разлазуваа
излазуваа
долазуваа
полазуваа
пролазуваа
образуваа
преобразуваа
дообразуваа
одразуваа
изразуваа
замразуваа
поразуваа
превезуваа
извезуваа
увезуваа
загризуваа
одгризуваа
прегризуваа
изгризуваа
ползуваа
исползуваа
загрозуваа
згрозуваа
забрзуваа
избрзуваа
побрзуваа
врзуваа
заврзуваа
обврзуваа
одврзуваа
преврзуваа
изврзуваа
поврзуваа
сврзуваа
проткајуваа
исткајуваа
потрајуваа
истрајуваа
очајуваа
завејуваа
одвејуваа
развејуваа
провејуваа
засмејуваа
насмејуваа
исмејуваа
запејуваа
препејуваа
опејуваа
пропејуваа
распејуваа
испејуваа
натпејуваа
отпејуваа
загрејуваа
подгрејуваа
прегрејуваа
изгрејуваа
огрејуваа
засејуваа
просејуваа
затријуваа
зашијуваа
вшијуваа
пришијуваа
сошијуваа
опшијуваа
приземјуваа
војуваа
завојуваа
раздвојуваа
издвојуваа
одвојуваа
подвојуваа
извојуваа
освојуваа
посвојуваа
задојуваа
надојуваа
подојуваа
успокојуваа
припојуваа
спојуваа
преспојуваа
набројуваа
одбројуваа
пребројуваа
избројуваа
постројуваа
настојуваа
престојуваа
опстојуваа
затрујуваа
прострујуваа
заплакуваа
оплакуваа
расплакуваа
исплакуваа
пакуваа
спакуваа
распакуваа
ракуваа
посакуваа
атакуваа
лекуваа
облекуваа
соблекуваа
завлекуваа
навлекуваа
одвлекуваа
подвлекуваа
извлекуваа
привлекуваа
вовлекуваа
одолговлекуваа
повлекуваа
провлекуваа
свлекуваа
запекуваа
препекуваа
испекуваа
нарекуваа
одрекуваа
изрекуваа
засекуваа
расекуваа
пресекуваа
исекуваа
отсекуваа
отекуваа
дотекуваа
потекуваа
протекуваа
истекуваа
пречекуваа
очекуваа
дочекуваа
исчекуваа
развикуваа
извикуваа
предизвикуваа
довикуваа
повикуваа
отповикуваа
свикуваа
ризикуваа
наликуваа
обликуваа
одликуваа
разликуваа
компликуваа
пресликуваа
отсликуваа
фабрикуваа
критикуваа
искритикуваа
практикуваа
квалификуваа
преквалификуваа
оквалификуваа
доквалификуваа
верификуваа
класификуваа
фалсификуваа
ратификуваа
идентификуваа
неидентификуваа
штрајкуваа
толкуваа
протолкуваа
исчепкуваа
збркуваа
избркуваа
побркуваа
исвиркуваа
заплескуваа
наплескуваа
оплескуваа
сплескуваа
исплескуваа
изискуваа
конфискуваа
заплеткуваа
десеткуваа
завиткуваа
навиткуваа
одвиткуваа
подвиткуваа
превиткуваа
развиткуваа
извиткуваа
свиткуваа
избуткуваа
запукуваа
распукуваа
испукуваа
засукуваа
опљачкуваа
замачкуваа
навалуваа
разгалуваа
погалуваа
зажалуваа
прежалуваа
разжалуваа
пожалуваа
сожалуваа
дотркалуваа
стркалуваа
оттркалуваа
намалуваа
запалуваа
испалуваа
потпалуваа
здебелуваа
побелуваа
делуваа
одделуваа
определуваа
распределуваа
разделуваа
доделуваа
поделуваа
пожелуваа
измелуваа
сомелуваа
осмелуваа
застрелуваа
прострелуваа
отстрелуваа
населуваа
вселуваа
развеселуваа
преселуваа
иселуваа
доселуваа
отселуваа
милуваа
силуваа
присилуваа
болуваа
разболуваа
оболуваа
поболуваа
дозволуваа
задоволуваа
заобиколуваа
школуваа
замолуваа
премолуваа
измолуваа
помолуваа
затоплуваа
зафрлуваа
префрлуваа
дофрлуваа
расфрлуваа
исфрлуваа
натфрлуваа
отфрлуваа
потфрлуваа
одвеслуваа
извеслуваа
довеслуваа
замислуваа
обмислуваа
премислуваа
размислуваа
измислуваа
предомислуваа
помислуваа
промислуваа
смислуваа
осмислуваа
засветлуваа
расветлуваа
осветлуваа
искашлуваа
прочешлуваа
исчешлуваа
намамуваа
измамуваа
зголемуваа
опремуваа
преснимуваа
позајмуваа
најмуваа
изнајмуваа
домуваа
припитомуваа
загрмуваа
прогрмуваа
изумуваа
кумуваа
одглумуваа
закануваа
покануваа
рануваа
брануваа
забрануваа
одбрануваа
разбрануваа
разгрануваа
порануваа
распространуваа
отстрануваа
нахрануваа
прехрануваа
прихрануваа
исхрануваа
стануваа
застануваа
настануваа
престануваа
пристануваа
остануваа
заостануваа
преостануваа
изостануваа
постануваа
состануваа
опстануваа
грабнуваа
замавнуваа
насмевнуваа
воздивнуваа
кивнуваа
одбегнуваа
пребегнуваа
избегнуваа
побегнуваа
легнуваа
подлегнуваа
впрегнуваа
засегнуваа
досегнуваа
посегнуваа
затегнуваа
притегнуваа
потегнуваа
стегнуваа
растегнуваа
издигнуваа
подигнуваа
стигнуваа
престигнуваа
пристигнуваа
достигнуваа
постигнуваа
помогнуваа
тргнуваа
претргнуваа
потргнуваа
истргнуваа
оттргнуваа
паднуваа
западнуваа
нападнуваа
совпаднуваа
припаднуваа
опаднуваа
допаднуваа
пропаднуваа
распаднуваа
испаднуваа
отпаднуваа
потпаднуваа
наведнуваа
погледнуваа
вреднуваа
обезвреднуваа
седнуваа
заседнуваа
преседнуваа
отседнуваа
наводнуваа
помрднуваа
овенуваа
вцрвенуваа
поцрвенуваа
разденуваа
	
наводенуваа
обелоденуваа
разеленуваа
озеленуваа
позеленуваа
пленуваа
запленуваа
членуваа
зачленуваа
расчленуваа
менуваа
заменуваа
каменуваа
наменуваа
одменуваа
осовременуваа
разменуваа
изменуваа
видоизменуваа
именуваа
наименуваа
преименуваа
применуваа
опоменуваа
споменуваа
променуваа
сменуваа
раскренуваа
преценуваа
оценуваа
проценуваа
потценуваа
уценуваа
натежнуваа
претежнуваа
отежнуваа
казнуваа
раздразнуваа
празнуваа
испразнуваа
исчезнуваа
лизнуваа
замрзнуваа
одмрзнуваа
обвинуваа
извинуваа
обединуваа
соединуваа
прекинуваа
скинуваа
раскинуваа
откинуваа
укинуваа
минуваа
заминуваа
наминуваа
надминуваа
одминуваа
преминуваа
разминуваа
изминуваа
поминуваа
оцаринуваа
настинуваа
зачинуваа
починуваа
сочинуваа
шинуваа
бакнуваа
зајакнуваа
истакнуваа
одекнуваа
порекнуваа
секнуваа
пресекнуваа
потекнуваа
стекнуваа
навикнуваа
извикнуваа
привикнуваа
поттикнуваа
скокнуваа
прескокнуваа
отскокнуваа
потскокнуваа
напукнуваа
заколнуваа
проколнуваа
наполнуваа
преполнуваа
дополнуваа
надополнуваа
пополнуваа
исполнуваа
засолнуваа
израмнуваа
порамнуваа
затемнуваа
симнуваа
спомнуваа
прогонуваа
озаконуваа
наклонуваа
сонуваа
потонуваа
закрепнуваа
сопнуваа
дупнуваа
заврнуваа
наврнуваа
преврнуваа
разврнуваа
прегрнуваа
разурнуваа
нурнуваа
оцрнуваа
поцрнуваа
изгаснуваа
објаснуваа
разјаснуваа
изјаснуваа
појаснуваа
спласнуваа
зараснуваа
нараснуваа
израснуваа
дораснуваа
пораснуваа
блеснуваа
олеснуваа
стеснуваа
надвиснуваа
накиснуваа
втиснуваа
потиснуваа
распрснуваа
згуснуваа
одгатнуваа
светнуваа
наметнуваа
вметнуваа
сретнуваа
пресретнуваа
раситнуваа
збунуваа
побунуваа
задоцнуваа
брцнуваа
почнуваа
започнуваа
отпочнуваа
скршнуваа
прокапуваа
искапуваа
стапуваа
застапуваа
настапуваа
престапуваа
истапуваа
пристапуваа
достапуваа
постапуваа
отстапуваа
залепуваа
налепуваа
одлепуваа
прилепуваа
слепуваа
заслепуваа
натепуваа
претепуваа
дотепуваа
зацепуваа
расцепуваа
исцепуваа
зачепуваа
отчепуваа
напипуваа
расипуваа
кампуваа
закопуваа
вкопуваа
прекопуваа
раскопуваа
ископуваа
откопуваа
вклопуваа
склопуваа
расклопуваа
натопуваа
потопуваа
растопуваа
претрпуваа
исцрпуваа
купуваа
откупуваа
поткупуваа
излупуваа
натрупуваа
пребаруваа
побаруваа
заваруваа
преваруваа
натпреваруваа
натоваруваа
претоваруваа
растоваруваа
истоваруваа
раскрваруваа
сваруваа
остваруваа
даруваа
заблагодаруваа
подаруваа
пазаруваа
искаруваа
насамаруваа
занемаруваа
попаруваа
испаруваа
застаруваа
разочаруваа
прошаруваа
набабруваа
обесхрабруваа
одобруваа
подобруваа
надигруваа
одигруваа
разигруваа
изигруваа
поигруваа
проигруваа
подудруваа
судруваа
веруваа
заверуваа
изневеруваа
проневеруваа
оверуваа
доверуваа
поверуваа
проверуваа
уверуваа
одеруваа
одмеруваа
премеруваа
измеруваа
затреперуваа
натеруваа
втеруваа
претеруваа
дотеруваа
потеруваа
протеруваа
растеруваа
истеруваа
лиферуваа
засвируваа
отсвируваа
мируваа
намируваа
подмируваа
вознемируваа
помируваа
смируваа
засируваа
заинтересируваа
рашируваа
прошируваа
зборуваа
изборуваа
озборуваа
соборуваа
наговоруваа
растворуваа
загоруваа
прегоруваа
разгоруваа
изгоруваа
догоруваа
логоруваа
согоруваа
разоруваа
прекоруваа
пречекоруваа
покоруваа
укоруваа
изморуваа
промрморуваа
уморуваа
оспоруваа
успоруваа
повторуваа
престоруваа
допруваа
проветруваа
изоструваа
осигуруваа
докусуруваа
нагласуваа
прегласуваа
разгласуваа
изгласуваа
прогласуваа
согласуваа
спасуваа
украсуваа
втасуваа
стасуваа
достасуваа
недостасуваа
обесуваа
замесуваа
занесуваа
нанесуваа
внесуваа
однесуваа
поднесуваа
пренесуваа
разнесуваа
изнесуваа
принесуваа
донесуваа
придонесуваа
понесуваа
пронесуваа
снесуваа
затресуваа
претресуваа
потресуваа
протресуваа
растресуваа
истресуваа
извисуваа
бојадисуваа
бендисуваа
стопанисуваа
помирисуваа
жигосуваа
бојосуваа
покосуваа
мувлосуваа
проросуваа
запросуваа
испросуваа
уапсуваа
маѓепсуваа
замрсуваа
вкусуваа
скусуваа
збогатуваа
заклатуваа
наплатуваа
патуваа
допатуваа
пропатуваа
отпатуваа
упатуваа
скратуваа
запечатуваа
препечатуваа
испечатуваа
отпечатуваа
ветуваа
советуваа
засветуваа
осветуваа
посветуваа
просветуваа
залетуваа
надлетуваа
одлетуваа
прелетуваа
разлетуваа
долетуваа
полетуваа
пролетуваа
заплетуваа
вплетуваа
исплетуваа
запаметуваа
опаметуваа
зашеметуваа
пресметуваа
угнетуваа
оптеретуваа
растеретуваа
посетуваа
потсетуваа
обештетуваа
оштетуваа
емитуваа
испитуваа
воспитуваа
заситуваа
заштитуваа
восхитуваа
почитуваа
испочитуваа
проголтуваа
пожолтуваа
бунтуваа
заработуваа
обработуваа
вработуваа
одработуваа
преработуваа
разработуваа
изработуваа
доработуваа
соработуваа
осрамотуваа
посрамотуваа
препотуваа
испотуваа
скротуваа
стартуваа
завртуваа
навртуваа
одвртуваа
превртуваа
извртуваа
свртуваа
зацртуваа
нацртуваа
прецртуваа
доцртуваа
потцртуваа
овластуваа
повластуваа
запрепастуваа
навестуваа
известуваа
онесвестуваа
преместуваа
изместуваа
надоместуваа
поместуваа
сместуваа
обесчестуваа
учестуваа
искористуваа
пречистуваа
прочистуваа
расчистуваа
исчистуваа
гостуваа
нагостуваа
простуваа
зацврстуваа
прицврстуваа
вкрстуваа
прекрстуваа
налутуваа
разлутуваа
замафтуваа
поништуваа
уништуваа
соопштуваа
вшприцуваа
танцуваа
чуваа
зачуваа
качуваа
закачуваа
прикачуваа
покачуваа
искачуваа
откачуваа
излачуваа
намачуваа
измачуваа
помачуваа
изедначуваа
означуваа
дозначуваа
преиначуваа
изопачуваа
нарачуваа
врачуваа
озрачуваа
порачуваа
препорачуваа
испорачуваа
залечуваа
излечуваа
мечуваа
згмечуваа
препречуваа
попречуваа
спречуваа
заличуваа
преувеличуваа
разграничуваа
ограничуваа
причуваа
замолчуваа
премолчуваа
истенчуваа
линчуваа
посведочуваа
предочуваа
поплочуваа
воочуваа
соочуваа
сочуваа
насочуваа
посочуваа
наточуваа
преточуваа
отточуваа
зграпчуваа
закопчуваа
откопчуваа
продупчуваа
испупчуваа
изарчуваа
поарчуваа
распарчуваа
огорчуваа
затрчуваа
претрчуваа
притрчуваа
дотрчуваа
потрчуваа
протрчуваа
растрчуваа
истрчуваа
наттрчуваа
исчуваа
згрутчуваа
научуваа
обучуваа
подучуваа
изучуваа
одлучуваа
заклучуваа
вклучуваа
приклучуваа
исклучуваа
случуваа
поучуваа
проучуваа
заплашуваа
преплашуваа
исплашуваа
промашуваа
прашуваа
запрашуваа
распрашуваа
испрашуваа
застрашуваа
замешуваа
вмешуваа
измешуваа
помешуваа
испомешуваа
промешуваа
утешуваа
задишуваа
вдишуваа
издишуваа
лишуваа
занишуваа
разнишуваа
пишуваа
запишуваа
впишуваа
препишуваа
припишуваа
опишуваа
пропишуваа
испишуваа
отпишуваа
потпишуваа
забришуваа
пребришуваа
избришуваа
влошуваа
дотрошуваа
потрошуваа
опустошуваа
завршуваа
извршуваа
довршуваа
усовршуваа
свршуваа
прекршуваа
докршуваа
скршуваа
искршуваа
избушуваа
загушуваа
задушуваа
заглушуваа
ислушуваа
послушуваа
сослушуваа
нарушуваа
разрушуваа
срушуваа
исушуваа
лагаа
залагаа
налагаа
надлагаа
предлагаа
одлагаа
подлагаа
прелагаа
излагаа
долагаа
полагаа
располагаа
претполагаа
одмагаа
помагаа
трагаа
потрагаа
истрагаа
бегаа
пребегаа
разбегаа
избегаа
прилегаа
засегаа
затегаа
притегаа
протегаа
стегаа
растегаа
лизгаа
излизгаа
пролизгаа
дигаа
подигаа
престигаа
пристигаа
достигаа
недостигаа
постигаа
тргаа
претргаа
истргаа
слугаа
дослугаа
стругаа
застругаа
настругаа
истругаа
остругаа
достругаа
даа
совладаа
зградаа
страдаа
настрадаа
пострадаа
правдаа
оправдаа
заповедаа
проповедаа
гледаа
одгледаа
прегледаа
разгледаа
изгледаа
здогледаа
прогледаа
согледаа
ѕидаа
заѕидаа
соѕидаа
мрдаа
размрдаа
измрдаа
рудаа
гаѓаа
нагаѓаа
погаѓаа
доаѓаа
поаѓаа
проаѓаа
паѓаа
запаѓаа
напаѓаа
совпаѓаа
припаѓаа
опаѓаа
допаѓаа
пропаѓаа
спаѓаа
распаѓаа
раѓаа
пораѓаа
препораѓаа
наоѓаа
пронаоѓаа
снаоѓаа
преоѓаа
приоѓаа
преживеаа
доживеаа
успеаа
жаа
кажаа
закажаа
презакажаа
накажаа
прекажаа
прикажаа
заприкажаа
наприкажаа
докажаа
покажаа
раскажаа
искажаа
претскажаа
наткажаа
преткажаа
откажаа
поткажаа
укажаа
залажаа
самозалажаа
надлажаа
прелажаа
излажаа
долажаа
зажежаа
нажежаа
вжежаа
дожежаа
лежаа
залежаа
належаа
одлежаа
бележаа
забележаа
набележаа
одбележаа
избележаа
прибележаа
обележаа
добележаа
прележаа
излежаа
долежаа
полежаа
режаа
нарежаа
обрежаа
врежаа
одрежаа
прережаа
разрежаа
изрежаа
прорежаа
срежаа
лижаа
залижаа
налижаа
наближаа
зближаа
приближаа
оближаа
доближаа
разлижаа
излижаа
олижаа
долижаа
мижаа
замижаа
нижаа
занижаа
нанижаа
обнижаа
наднижаа
однижаа
разнижаа
изнижаа
понижаа
пронижаа
држаа
задржаа
поддржаа
издржаа
воздржаа
одржаа
додржаа
подржаа
разоружаа
заа
везаа
завезаа
навезаа
превезаа
развезаа
извезаа
довезаа
повезаа
увезаа
влезаа
навлезаа
излезаа
произлезаа
гризаа
загризаа
нагризаа
одгризаа
подгризаа
прегризаа
изгризаа
огризаа
догризаа
погризаа
брзаа
забрзаа
избрзаа
побрзаа
врзаа
заврзаа
наврзаа
обврзаа
одврзаа
подврзаа
преврзаа
разврзаа
изврзаа
приврзаа
доврзаа
надоврзаа
поврзаа
сврзаа
бајаа
забајаа
набајаа
добајаа
побајаа
вајаа
извајаа
кајаа
окајаа
покајаа
раскајаа
ткајаа
исткајаа
лајаа
залајаа
налајаа
разлајаа
излајаа
долајаа
мајаа
замајаа
омајаа
смајаа
чмајаа
зачмајаа
трајаа
затрајаа
претрајаа
дотрајаа
потрајаа
истрајаа
замечтајаа
очајаа
доживејаа
испејаа
успејаа
судијаа
скијаа
повлијаа
македонијаа
гојаа
згојаа
угојаа
дојаа
задојаа
надојаа
додојаа
обеспокојаа
успокојаа
поуспокојаа
наслојаа
гнојаа
загнојаа
нагнојаа
догнојаа
појаа
напојаа
наројаа
бројаа
забројаа
набројаа
вбројаа
надбројаа
одбројаа
пребројаа
избројаа
добројаа
изројаа
кројаа
закројаа
накројаа
прекројаа
окројаа
докројаа
скројаа
раскројаа
искројаа
стројаа
настројаа
престројаа
постројаа
устројаа
стојаа
застојаа
настојаа
престојаа
достојаа
постојаа
зазујаа
прозујаа
изблујаа
прострујаа
прочујаа
каа
џвакаа
изџвакаа
плакаа
заплакаа
наплакаа
оплакаа
поплакаа
проплакаа
расплакаа
исплакаа
шлакаа
зашлакаа
сакаа
посакаа
секаа
чекаа
начекаа
пречекаа
дочекаа
почекаа
викаа
развикаа
извикаа
предизвикаа
довикаа
повикаа
отповикаа
свикаа
сликаа
пресликаа
отсликаа
валкаа
извалкаа
стенкаа
ценкаа
шминкаа
нашминкаа
скокаа
чепкаа
исчепкаа
бркаа
збркаа
избркаа
побркаа
свиркаа
исвиркаа
шмркаа
туркаа
дотуркаа
протуркаа
истуркаа
каскаа
ласкаа
блескаа
плескаа
заплескаа
наплескаа
оплескаа
ракоплескаа
сплескаа
исплескаа
врескаа
трескаа
притискаа
стискаа
илинденскаа
прскаа
распрскаа
заткаа
наткаа
вткаа
светкаа
засветкаа
заплеткаа
четкаа
исчеткаа
виткаа
завиткаа
навиткаа
одвиткаа
подвиткаа
превиткаа
развиткаа
извиткаа
свиткаа
доткаа
скокоткаа
проткаа
врткаа
исткаа
уткаа
буткаа
избуткаа
мјаукаа
плукаа
исплукаа
смукаа
пукаа
запукаа
распукаа
испукаа
сукаа
засукаа
насукаа
расукаа
пресукаа
исукаа
опсукаа
отсукаа
усукаа
чукаа
ѕвецкаа
грицкаа
изгрицкаа
прокоцкаа
крцкаа
пљачкаа
опљачкаа
замачкаа
душкаа
издушкаа
продушкаа
тркалаа
дотркалаа
стркалаа
оттркалаа
глаа
пеглаа
испеглаа
неделаа
стрелаа
застрелаа
истрелаа
прострелаа
отстрелаа
клаа
заклаа
исклаа
фрлаа
зафрлаа
префрлаа
дофрлаа
расфрлаа
исфрлаа
натфрлаа
отфрлаа
потфрлаа
веслаа
одвеслаа
извеслаа
довеслаа
послаа
напослаа
распослаа
испослаа
лулаа
залулаа
полулаа
кашлаа
искашлаа
чешлаа
прочешлаа
исчешлаа
маа
земаа
заземаа
превземаа
одземаа
преземаа
изземаа
немаа
дремаа
задремаа
надремаа
предремаа
придремаа
подремаа
имаа
занимаа
снимаа
преснимаа
примаа
попримаа
наа
станаа
застанаа
подзастанаа
настанаа
престанаа
пристанаа
останаа
заостанаа
востанаа
преостанаа
изостанаа
постанаа
состанаа
опстанаа
потстанаа
бабнаа
набабнаа
длабнаа
грабнаа
залебнаа
гребнаа
гибнаа
шлибнаа
шибнаа
набобнаа
зобнаа
брбнаа
штрбнаа
кубнаа
скубнаа
јавнаа
најавнаа
лавнаа
мавнаа
замавнаа
намавнаа
одмавнаа
премавнаа
размавнаа
измавнаа
павнаа
џавнаа
шавнаа
проѕевнаа
насмевнаа
потсмевнаа
усмевнаа
ревнаа
вивнаа
оддивнаа
здивнаа
издивнаа
воздивнаа
живнаа
кивнаа
ливнаа
целивнаа
пливнаа
спливнаа
распливнаа
пивнаа
кривнаа
накривнаа
тивнаа
притивнаа
стивнаа
постивнаа
колвнаа
ковнаа
намовнаа
гровнаа
провнаа
првнаа
бувнаа
збувнаа
избувнаа
дувнаа
поддувнаа
заглувнаа
оглувнаа
загнаа
забегнаа
одбегнаа
подбегнаа
пребегнаа
избегнаа
прибегнаа
побегнаа
жегнаа
дожегнаа
легнаа
налегнаа
облегнаа
подлегнаа
прилегнаа
полегнаа
улегнаа
пренебрегнаа
прегнаа
запрегнаа
напрегнаа
впрегнаа
спрегнаа
испрегнаа
отпрегнаа
сегнаа
пресегнаа
досегнаа
посегнаа
тегнаа
затегнаа
натегнаа
претегнаа
притегнаа
дотегнаа
потегнаа
протегнаа
оптегнаа
стегнаа
растегнаа
престегнаа
истегнаа
пристегнаа
постегнаа
потстегнаа
дигнаа
надигнаа
издигнаа
воздигнаа
придигнаа
подигнаа
мигнаа
намигнаа
ждригнаа
досигнаа
стигнаа
настигнаа
престигнаа
пристигнаа
достигнаа
постигнаа
одмогнаа
превозмогнаа
помогнаа
спомогнаа
потпомогнаа
смогнаа
ргнаа
гргнаа
тргнаа
претргнаа
потргнаа
растргнаа
истргнаа
оттргнаа
поттргнаа
гугнаа
жугнаа
шмугнаа
стругнаа
назаднаа
паднаа
западнаа
нападнаа
совпаднаа
припаднаа
опаднаа
допаднаа
попаднаа
пропаднаа
спаднаа
распаднаа
испаднаа
отпаднаа
потпаднаа
упаднаа
поткраднаа
веднаа
наведнаа
сведнаа
побледнаа
погледнаа
напреднаа
седнаа
наседнаа
приседнаа
поседнаа
запоседнаа
опседнаа
отседнаа
збиднаа
боднаа
збоднаа
отврднаа
стврднаа
мрднаа
подмрднаа
помрднаа
издуднаа
венаа
завенаа
подвенаа
овенаа
свенаа
денаа
заденаа
наденаа
вденаа
одденаа
зденаа
напоменаа
опоменаа
споменаа
наспоменаа
кренаа
накренаа
поднакренаа
покренаа
раскренаа
поткренаа
жнаа
зажнаа
наблажнаа
нажнаа
наджнаа
жежнаа
натежнаа
претежнаа
отежнаа
дотежнаа
стежнаа
изжнаа
жижнаа
ожнаа
дожнаа
пожнаа
знаа
газнаа
згазнаа
подзгазнаа
лазнаа
исчезнаа
ѕвизнаа
лизнаа
слизнаа
гризнаа
подгризнаа
признаа
дознаа
познаа
запознаа
препознаа
отпознаа
сознаа
рзнаа
брзнаа
дрзнаа
мрзнаа
замрзнаа
намрзнаа
одмрзнаа
подмрзнаа
премрзнаа
размрзнаа
измрзнаа
смрзнаа
узнаа
гинаа
загинаа
згинаа
изгинаа
зинаа
подзинаа
кинаа
закинаа
накинаа
прекинаа
докинаа
прокинаа
скинаа
раскинаа
искинаа
откинаа
поткинаа
укинаа
минаа
заминаа
наминаа
надминаа
одминаа
преминаа
разминаа
изминаа
поминаа
ринаа
наринаа
изринаа
доринаа
поринаа
сринаа
стинаа
настинаа
истинаа
починаа
напочинаа
отпочинаа
шинаа
грејнаа
акнаа
бакнаа
избакнаа
квакнаа
џвакнаа
гакнаа
јакнаа
зајакнаа
најакнаа
плакнаа
заплакнаа
преплакнаа
оплакнаа
исплакнаа
шлакнаа
макнаа
гракнаа
штракнаа
истакнаа
екнаа
бекнаа
ѕвекнаа
одекнаа
блекнаа
лелекнаа
клекнаа
потклекнаа
намекнаа
размекнаа
омекнаа
смекнаа
посмекнаа
брекнаа
набрекнаа
врекнаа
крекнаа
порекнаа
упрекнаа
штрекнаа
црекнаа
секнаа
пресекнаа
исекнаа
затекнаа
потекнаа
стекнаа
истекнаа
икнаа
викнаа
навикнаа
поднавикнаа
одвикнаа
подвикнаа
извикнаа
привикнаа
квикнаа
довикнаа
провикнаа
свикнаа
бликнаа
пребликнаа
избликнаа
кликнаа
никнаа
наникнаа
вникнаа
изникнаа
возникнаа
поникнаа
проникнаа
пикнаа
рикнаа
крикнаа
поттикнаа
шикнаа
молкнаа
замолкнаа
измолкнаа
смолкнаа
скокнаа
прескокнаа
искокнаа
отскокнаа
потскокнаа
локнаа
ркнаа
бркнаа
подбркнаа
чвркнаа
џвркнаа
швркнаа
изркнаа
кркнаа
шмркнаа
пркнаа
потпркнаа
сркнаа
наштркнаа
фркнаа
цркнаа
укнаа
мјаукнаа
букнаа
гукнаа
гугукнаа
кукнаа
клукнаа
плукнаа
мукнаа
шмукнаа
пукнаа
напукнаа
препукнаа
распукнаа
штукнаа
поштукнаа
чукнаа
потчукнаа
шушукнаа
талнаа
чалнаа
делнаа
подделнаа
стрелнаа
милнаа
заголнаа
колнаа
заколнаа
преколнаа
проколнаа
исколнаа
подзасолнаа
жулнаа
лулнаа
пламнаа
осамнаа
демнаа
издемнаа
ѕемнаа
наѕемнаа
изѕемнаа
дремнаа
кимнаа
скимнаа
симнаа
спомнаа
наспомнаа
брмнаа
грмнаа
клумнаа
шумнаа
онаа
обронаа
тонаа
потонаа
утонаа
апнаа
бапнаа
запнаа
приапнаа
зјапнаа
капнаа
скапнаа
лапнаа
клапнаа
шлапнаа
напнаа
пренапнаа
драпнаа
чкрапнаа
отчкрапнаа
штрапнаа
стапнаа
цапнаа
чапнаа
лепнаа
клепнаа
крепнаа
закрепнаа
препнаа
спрепнаа
трепнаа
сепнаа
цепнаа
чепнаа
начепнаа
шепнаа
нашепнаа
пришепнаа

дошепнаа
потшепнаа
скипнаа
липнаа
залипнаа
пипнаа
рипнаа
подрипнаа
прерипнаа
чкрипнаа
пресипнаа
штипнаа
опнаа
копнаа
клопнаа
сопнаа
дрпнаа
прпнаа
претрпнаа
отрпнаа
истрпнаа
црпнаа
распнаа
дупнаа
трупнаа
тупнаа
џбарнаа
обрнаа
врнаа
заврнаа
наврнаа
преврнаа
разврнаа
осврнаа
загрнаа
обгрнаа
одгрнаа
прегрнаа
згрнаа
разгрнаа
пригрнаа
мернаа
пернаа
напернаа
обѕрнаа
свирнаа
ѕирнаа
подѕирнаа
зборнаа
корнаа
накорнаа
покорнаа
скорнаа
искорнаа
откорнаа
урнаа
џбурнаа
разурнаа
изурнаа
јурнаа
нурнаа
турнаа
втурнаа
оттурнаа
поттурнаа
шурнаа
снаа
гаснаа
загаснаа
згаснаа
изгаснаа
угаснаа
вјаснаа
каснаа
прикаснаа
покаснаа
прокаснаа
поткаснаа
ласнаа
пласнаа
спласнаа
раснаа
зараснаа
нараснаа
обраснаа
враснаа
драснаа
надраснаа
прераснаа
разраснаа
израснаа
прираснаа
дораснаа
пораснаа
сраснаа
траснаа
збеснаа
блеснаа
заблеснаа
одблеснаа
проблеснаа
плеснаа
вреснаа
воскреснаа
треснаа
виснаа
нависнаа
обвиснаа
надвиснаа
ѕвиснаа
овиснаа
свиснаа
киснаа
закиснаа
накиснаа
прекиснаа
покиснаа
прокиснаа
скиснаа
раскиснаа
искиснаа
лиснаа
блиснаа
плиснаа
заплиснаа
писнаа
мириснаа
натиснаа
втиснаа
притиснаа
потиснаа
стиснаа
истиснаа
болснаа
молснаа
рснаа
врснаа
прснаа
распрснаа
згуснаа
луснаа
плуснаа
друснаа
загатнаа
одгатнаа
затнаа
иззатнаа
матнаа
светнаа
летнаа
подлетнаа
метнаа
наметнаа
вметнаа
одметнаа
подметнаа
преметнаа
пометнаа
претнаа
сретнаа
пресретнаа
шетнаа
скитнаа
џитнаа
голтнаа
подголтнаа
жолтнаа
поджолтнаа
отнаа
вотнаа
скокотнаа
спотнаа
протнаа
спротнаа
чкртнаа
утнаа
бутнаа
кутнаа
сутнаа
тутнаа
офнаа
туфнаа
вдахнаа
ухнаа
мацнаа
рецнаа
брецнаа
обрецнаа
шприцнаа
цицнаа
олцнаа
боцнаа
клоцнаа
брцнаа
цврцнаа
крцнаа
скрцнаа
мрцнаа
буцнаа
подбуцнаа
куцнаа
муцнаа
зачнаа
домачнаа
начнаа
чечнаа
буричнаа
почнаа
започнаа
отпочнаа
брчнаа
трчнаа
чучнаа
џрџнаа
чешнаа
расчешнаа
отчешнаа
дишнаа
нишнаа
кошнаа
откошнаа
кршнаа
скршнаа
гушнаа
одлушнаа
слушнаа
наслушнаа
потслушнаа
мушнаа
измушнаа
ќушнаа
шушнаа
потшушнаа
бањаа
избањаа
заапаа
капаа
закапаа
накапаа
прекапаа
окапаа
докапаа
покапаа
прокапаа
скапаа
наскапаа
раскапаа
искапаа
шлапаа
зашлапаа
тепаа
натепаа
претепаа
отепаа
дотепаа
испотепаа
степаа
истепаа
зацепаа
расцепаа
исцепаа
липаа
пипаа
напипаа
рипаа
сипаа
насипаа
расипаа
пресипаа
исипаа
досипаа
посипаа
сосипаа
опсипаа
штипаа
иштипаа
пумпаа
копаа
закопаа
вкопаа
прекопаа
раскопаа
ископаа
откопаа
поткопаа
тропаа
спаа
заспаа
наспаа
преспаа
приспаа
поспаа
отспаа
успаа
затрупаа
натрупаа
раа
бараа
пребараа
побараа
заговараа
наговараа
одговараа
преговараа
разговараа
изговараа
приговараа
договараа
затвараа
претвараа
отвараа
караа
скараа
раскараа
искараа
параа
распараа
разочараа
шараа
прошараа
браа
забраа
набраа
одбраа
подбраа
пребраа
збраа
разбраа
подразбраа
подзбраа
избраа
позбраа
прибраа
обраа
добраа
собраа
насобраа
играа
заиграа
надиграа
одиграа
разиграа
изиграа
доиграа
проиграа
драа
надраа
раздраа
одраа
додраа
содраа
тераа
натераа
втераа
претераа
дотераа
потераа
протераа
растераа
истераа
вечераа
бираа
колабираа
набираа
одбираа
пребираа
збираа
разбираа
подразбираа
избираа
прибираа
лобираа
собираа
насобираа
присобираа
гравираа
интензивираа
активираа
деактивираа
култивираа
промовираа
реновираа
тетовираа
резервираа
конзервираа
сервираа
реагираа
изреагираа
пропагираа
делегираа
негираа
коригираа
рангираа
пролонгираа
конвергираа
складираа
парадираа
деградираа
експедираа
ревидираа
ликвидираа
кандидираа
консолидираа
оксидираа
скандираа
стипендираа
суспендираа
сондираа
кодираа
експлодираа
еродираа
кородираа
бомбардираа
удираа
аплаудираа
судираа
студираа
простудираа
креираа
ангажираа
гаражираа
стажираа
режираа
аранжираа
базираа
презираа
визираа
импровизираа
легализираа
реализираа
официјализираа
локализираа
анализираа
сигнализираа
рационализираа
парализираа
деморализираа
неутрализираа
натурализираа
актуализираа
актуелизираа
мобилизираа
демобилизираа
цивилизираа
полемизираа
ремизираа
организираа
колонизираа
деколонизираа
синхронизираа
имунизираа
солидаризираа
карактеризираа
окарактеризираа
валоризираа
ревалоризираа
тероризираа
приватизираа
доприватизираа
политизираа
исполитизираа
тактизираа
прецизираа
кондензираа
компензираа
прогнозираа
позираа
паузираа
маникираа
карикираа
блокираа
деблокираа
шокираа
паркираа
маскираа
ескалираа
инсталираа
инхалираа
апелираа
депилираа
вентилираа
дестилираа
дефилираа
продефилираа
осцилираа
штиклираа
изолираа
демолираа
полираа
патролираа
контролираа
регулираа
шпекулираа
калкулираа
циркулираа
симулираа
анулираа
манипулираа
капитулираа
рекламираа
прокламираа
компримираа
легитимираа
дипломираа
алармираа
афирмираа
реафирмираа
нормираа
формираа
деформираа
реформираа
преформираа
униформираа
информираа
расформираа
трансформираа
умираа
одумираа
изумираа
консумираа
ексхумираа
планираа
санираа
импрегнираа
интервенираа
тренираа
комбинираа
имагинираа
ординираа
координираа
минираа
контаминираа
елиминираа
кулминираа
доминираа
номинираа
индоктринираа
апстинираа
руинираа
дефинираа
редефинираа
вакцинираа
фасцинираа
халуцинираа
донираа
димензионираа
пензионираа
шпионираа
импресионираа
стационираа
позиционираа
санкционираа
функционираа
депонираа
опонираа
интонираа
телефонираа
алтернираа
запираа
киднапираа
хендикепираа
партиципираа
конципираа
корумпираа
допираа
копираа
прекопираа
ископираа
сопираа
стопираа
узурпираа
потпираа
окупираа
декларираа
парираа
вибрираа
интегрираа
имигрираа
дехидрираа
сугерираа
толерираа
генерираа
изгенерираа
оперираа
инспирираа
масакрираа
спонзорираа
игнорираа
корпорираа
експроприраа
арбитрираа
концентрираа
регистрираа
администрираа
демонстрираа
илустрираа
фрустрираа
фигурираа
ажурираа
цензурираа
конкурираа
шифрираа
дешифрираа
инкасираа
декласираа
пласираа
масираа
трасираа
дресираа
адресираа
интересираа
заинтересираа
процесираа
испроцесираа
сервисираа
релаксираа
киксираа
пулсираа
лансираа
финансираа
форсираа
фокусираа
дебатираа
гранатираа
експлоатираа
констатираа
вегетираа
ракетираа
комплетираа
интерпретираа
третираа
малтретираа
дебитираа
гравитираа
медитираа
акредитираа
дискредитираа
емитираа
имитираа
компромитираа
профитираа
цитираа
рецитираа
лицитираа
контактираа
инјектираа
рефлектираа
проектираа
диктираа
резултираа
консултираа
демантираа
гарантираа
евидентираа
презентираа
ориентираа
имплементираа
експериментираа
коментираа
прокоментираа
ферментираа
документираа
поентираа
монтираа
демонтираа
размонтираа
саботираа
дотираа
котираа
бојкотираа
пилотираа
ротираа
банкротираа
еруптираа
инвертираа
абортираа
транспортираа
инвестираа
тестираа
атестираа
протестираа
манифестираа
егзистираа
асистираа
инсистираа
простираа
дегустираа
нокаутираа
дискутираа
ампутираа
регрутираа
шутираа
луфтираа
излуфтираа
дистрибуираа
евакуираа
еволуираа
конструираа
реконструираа
парафираа
фотографираа
тарифираа
триумфираа
екстрахираа
скицираа
коалицираа
аплицираа
имплицираа
искомплицираа
иницираа
комуницираа
верифицираа
специфицираа
инфицираа
дезинфицираа
дистанцираа
потенцираа
провоцираа
испровоцираа
лоцираа
алоцираа
редуцираа
продуцираа
репродуцираа
финишираа
реваншираа
маршираа
ораа
затвораа
претвораа
отвораа
мораа
одмораа
примораа
праа
запраа
препраа
допраа
пропраа
испраа
отпраа
осигураа
тураа
натураа
претураа
притураа
дотураа
растураа
истураа
саа
гласаа
прегласаа
изгласаа
втасаа
стасаа
достасаа
бојадисаа
бендисаа
сардисаа
крунисаа
мирисаа
помирисаа
жигосаа
бојосаа
мувлосаа
лепосаа
варосаа
маѓепсаа
таа
мавтаа
летаа
залетаа
налетаа
влетаа
надлетаа
одлетаа
прелетаа
разлетаа
излетаа
долетаа
полетаа
пролетаа
слетаа
сметаа
пресметаа
шетаа
прошетаа
итаа
поитаа
испитаа
воспитаа
честитаа
читаа
претпочитаа
прочитаа
голтаа
проголтаа
цртаа
зацртаа
нацртаа
прецртаа
доцртаа
потцртаа
пуштаа
запуштаа
напуштаа
препуштаа
опуштаа
допуштаа
попуштаа
пропуштаа
спуштаа
распуштаа
испуштаа
отпуштаа
плаќаа
наплаќаа
обраќаа
сообраќаа
враќаа
одвраќаа
повраќаа
праќаа
испраќаа
фаќаа
зафаќаа
прифаќаа
дофаќаа
опфаќаа
сфаќаа
потфаќаа
вшприцаа
цицаа
прецицаа
исцицаа
нцаа
куцаа
нарачаа
порачаа
препорачаа
испорачаа
венчаа
окончаа
мочаа
измочаа
закопчаа
откопчаа
трчаа
затрчаа
претрчаа
притрчаа
дотрчаа
потрчаа
протрчаа
стрчаа
растрчаа
истрчаа
наттрчаа
ручаа
џаа
запашаа
препашаа
опашаа
сопашаа
распашаа
отпашаа
потпашаа
прашаа
запрашаа
распрашаа
мешаа
замешаа
вмешаа
измешаа
помешаа
испомешаа
промешаа
чешаа
зачешаа
почешаа
задишаа
надишаа
вдишаа
оддишаа
издишаа
нишаа
занишаа
разнишаа
пишаа
запишаа
напишаа
впишаа
препишаа
припишаа
опишаа
допишаа
попишаа
пропишаа
распишаа
испишаа
натпишаа
отпишаа
потпишаа
бришаа
забришаа
пребришаа
збришаа
избришаа
обришаа
добришаа
слушаа
преслушаа
ислушаа
послушаа
сослушаа
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu