Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
метењено - полабавоно
метењено
паметењено
штетењено
китењено
штитењено
работењено
кикотењено
срамотењено
потењено
шепотењено
вртењено
растењено
користењено
чистењено
гостењено
лутењено
зуењено
блуењено
труењено
струењено
пцуењено
квачењено
лачењено
плачењено
мачењено
значењено
зрачењено
пешачењено
ечењено
лечењено
влечењено
клечењено
гмечењено
печењено
противречењено
пречењено
сечењено
течењено
пелтечењено
личењено
паничењено
бричењено
молчењено
толчењено
сведочењено
кочењено
точењено
дупчењено
рчењено
арчењено
учењено
бучењено
плашењено
прашењено
грешењено
тешењено
дишењено
бришењено
трошењено
вршењено
кршењено
бушењено
гушењено
пушењено
рушењено
обоено
воено
двоено
раздвоено
издвоено
одвоено
подвоено
повоено
своено
освоено
посвоено
усвоено
поствоено
угоено
најугоено
поугоено
доено
задоено
надоено
подоено
успокоено
моено
припоено
споено
преспоено
броено
наброено
одброено
неброено
преброено
изброено
кроено
скроено
растроено
стоено
пено
капено
прокапено
искапено
стапено
застапено
најзастапено
настапено
престапено
истапено
пристапено
достапено
постапено
отстапено
лепено
залепено
налепено
одлепено
прилепено
слепено
заслепено
крепено
поткрепено
двостепено
првостепено
постепено
второстепено
цепено
зацепено
расцепено
исцепено
зачепено
отчепено
расипено
штипено
скопено
вклопено
склопено
расклопено
топено
натопено
растопено
крпено
закрпено
претрпено
црпено
исцрпено
дупено
издупено
купено
закупено
откупено
поткупено
лупено
излупено
пупено
напупено
пропупено
супено
зачупено
рено
арено
варено
заварено
преварено
товарено
натоварено
претоварено
оптоварено
растоварено
истоварено
крварено
раскрварено
сварено
остварено
надарено
заблагодарено
подарено
жарено
вжарено
опожарено
пазарено
разуларено
насамарено
занемарено
попарено
спарено
распарено
застарено
најзастарено
позастарено
шарено
најшарено
пошарено
набабрено
обесхрабрено
сребрено
одобрено
подобрено
одрено
бодрено
помодрено
удрено
судрено
берено
верено
заверено
изневерено
проневерено
оверено
доверено
поверено
проверено
уверено
самоуверено
суверено
дерено
мерено
одмерено
неодмерено
немерено
премерено
измерено
умерено
неумерено
најумерено
поумерено
перено
вперено
терено
зашеќерено
свечерено
намирено
подмирено
вознемирено
помирено
смирено
најсмирено
посмирено
засирено
ширено
раширено
проширено
искрено
неискрено
најискрено
поискрено
замрено
умрено
соборено
говорено
наговорено
одговорено
неодговорено
изговорено
приговорено
договорено
затворено
позатворено
претворено
притворено
отворено
неотворено
најотворено
поотворено
полуотворено
створено
растворено
горено
загорено
подгорено
прегорено
разгорено
изгорено
догорено
согорено
разорено
најразорено
обзорено
прекорено
пречекорено
расчекорено
покорено
непокорено
укорено
морено
заморено
одморено
изморено
љубоморено
уморено
оспорено
успорено
повторено
сторено
престорено
запрено
допрено
сопрено
потпрено
ветрено
проветрено
изострено
бурено
осигурено
неурено
докусурено
претурено
растурено
истурено
сено
гасено
угасено
нагласено
пренагласено
понагласено
прогласено
усогласено
спасено
украсено
обесено
месено
замесено
несено
занесено
нанесено
внесено
однесено
поднесено
пренесено
разнесено
изнесено
произнесено
принесено
донесено
придонесено
понесено
пронесено
снесено
тресено
затресено
потресено
протресено
стресено
растресено
зависено
извисено
косено
закосено
покосено
искосено
носено
износено
сносено
просено
запросено
испросено
апсено
уапсено
гипсено
замрсено
кусено
вкусено
скусено
брусено
збогатено
осакатено
клатено
заклатено
расклатено
платено
наплатено
ненаплатено
неплатено
доплатено
исплатено
претплатено
отплатено
уплатено
заматено
најзаматено
позаматено
доматено
патено
пропатено
упатено
неупатено
обратено
вратено
одвратено
возвратено
повратено
кратено
скратено
ускратено
пратено
препратено
допратено
пропратено
испратено
фатено
зафатено
прифатено
дофатено
опфатено
сфатено
потфатено
печатено
запечатено
препечатено
испечатено
отпечатено
ветено
клеветено
светено
засветено
осветено
посветено
просветено
детено
плетено
заплетено
преплетено
испреплетено
исплетено
паметено
запаметено
опаметено
зашеметено
вретено
посетено
најпосетено
попосетено
обештетено
оштетено
неоштетено
китено
накитено
излитено
заситено
штитено
заштитено
незаштитено
восхитено
монтено
работено
заработено
обработено
необработено
вработено
невработено
одработено
преработено
непреработено
разработено
изработено
доработено
сработено
срамотено
осрамотено
посрамотено
осамотено
потено
препотено
испотено
скротено
вртено
завртено
навртено
одвртено
превртено
извртено
свртено
усмртено
пртено
намуртено
овластено
неовластено
повластено
запрепастено
упропастено
навестено
известено
онесвестено
местено
наместено
преместено
изместено
надоместено
поместено
сместено
зачестено
позачестено
обесчестено
користено
искористено
неискористено
чистено
пречистено
прочистено
	
расчистено
исчистено
нагостено
ожалостено
простено
зацврстено
прицврстено
крстено
вкрстено
прекрстено
прстено
устено
запустено
лутено
налутено
разлутено
нафтено
свештено
грбиштено
главиштено
крвиштено
водиштено
змииштено
колонииштено
канцеларииштено
бактерииштено
земјиштено
банкиштено
фокиштено
коскиштено
живеалиштено
градилиштено
училиштено
јамиштено
климиштено
урмиштено
гумиштено
засолништено
поништено
трништено
усништено
уништено
банкариштено
атмосфериштено
искриштено
извориштено
фориштено
носиштено
детиштено
потиштено
устиштено
поштено
непроштено
истоштено
воопштено
соопштено
уопштено
пуштено
запуштено
напуштено
препуштено
опуштено
допуштено
недопуштено
поопуштено
попуштено
пропуштено
спуштено
распуштено
испуштено
отпуштено
највеќено
повеќено
цвеќено
сноќено
надуено
затруено
отруено
пцуено
чуено
начуено
нечуено
прочуено
фено
кафено
бифено
цено
пивцено
лицено
окцено
челцено
ќебенцено
пиленцено
масленцено
луленцено
знаменцено
раменцено
буренцено
детенцено
местенцено
устенцено
момченцено
кученцено
џуџенцено
шишенцено
винцено
изгрејсонцено
оцено
драгоцено
дргоцено
скапоцено
најскапоцено
поскапоцено
перцено
срцено
сцено
качено
закачено
прикачено
покачено
искачено
откачено
лачено
облачено
наоблачено
излачено
мачено
намачено
измачено
помачено
стомачено
смачено
изедначено
значено
назначено
означено
преиначено
јуначено
изопачено
рачено
врачено
неврачено
зрачено
озрачено
посмрачено
извештачено
лавчено
главчено
клавчено
тавчено
гревчено
оревчено
шевчено
детективчено
ковчено
кумановчено
беровчено
тетовчено
црвчено
свечено
лечено
оддалечено
најоддалечено
одалечено
залечено
облечено
необлечено
соблечено
влечено
завлечено
навлечено
одвлечено
подвлечено
развлечено
извлечено
привлечено
вовлечено
одолговлечено
повлечено
провлечено
свлечено
излечено
гмечено
згмечено
печено
запечено
најзапечено
позапечено
непечено
препечено
најпрепечено
попрепечено
најпечено
попечено
испечено
најиспечено
поиспечено
речено
наречено
таканаречено
противречено
изречено
пречено
непречено
препречено
попречено
спречено
сечено
засечено
расечено
пресечено
исечено
отсечено
течено
затечено
претечено
отечено
дотечено
потечено
протечено
стечено
истечено
оттечено
бомбичено
вообичено
невообичено
жичено
кожичено
ружичено
јазичено
скиичено
змиичено
колониичено
канцелариичено
фокичено
нормаличено
тегличено
преувеличено
количено
католичено
јамичено
момичено
урмичено
гумичено
шумичено
коњаничено
разграничено
ограничено
неограничено
волшебничено
предавничено
службеничено
сопственичено
војничено
осомничено
соперничено
говорничено
разговорничено
соговорничено
усничено
заштитничено
помошничено
бричено
избричено
устичено
куќичено
бавчичено
мајчено
крајчено
чајчено
еврејчено
херојчено
знакчено
ракчено
зракчено
пракчено
брекчено
бикчено
трикчено
рокчено
сокчено
крукчено
идеалчено
материјалчено
бокалчено
локалчено
минералчено
коралчено
деталчено
металчено
интелектуалчено
шалчено
делчено
анѓелчено
пријателчено
непријателчено
мотелчено
хотелчено
автомобилчено
глаголчено
долчено
идолчено
колчено
молчено
замолчено
премолчено
толчено
столчено
мускулчено
програмчено
џамчено
бадемчено
проблемчено
шлемчено
системчено
парфемчено
лимчено
поимчено
филмчено
момчено
громчено
атомчено
албумчено
изумчено
кумчено
оганчено
органчено
граѓанчено
охриѓанчено
стружанчено
штипјанчено
скопјанчено
планчено
муслиманчено
станчено
делчевчанчено
крушевчанчено
валандовчанчено
беровчанчено
гевгеличанчено
струмичанчено
битолчанчено
дојранчанчено
ресенчанчено
прилепчанчено
дебарчанчено
кавадарчанчено
велешанчено
радовишанчено
манекенчено
членчено
поенчено
истенчено
свинчено
бензинчено
клинчено
неготинчено
џинчено
бончено
македончено
реончено
авиончено
кончено
закончено
слончено
електрончено
трнчено
клунчено
чунчено
свињчено
коњчено
продлабочено
попродлабочено
предочено
мозочено
кочено
закочено
поплочено
воочено
соочено
насочено
посочено
точено
наточено
преточено
усредоточено
отточено
уочено
апчено
жапчено
запчено
капчено
зграпчено
стапчено
лепчено
чепчено
џепчено
кипчено
клипчено
рипчено
оклопчено
попчено
топчено
грпчено
крпчено
дупчено
продупчено
купчено
клупчено
испупчено
трупчено
ќупчено
рчено
арчено
рибарчено
гостиварчено
другарчено
дарчено
календарчено
жарчено
изарчено
лекарчено
библиотекарчено
сликарчено
банкарчено
шумарчено
денарчено
планинарчено
морнарчено
бунарчено
свињарчено
поарчено
парчено
распарчено
ветарчено
центарчено
поштарчено
физичарчено
музичарчено
комичарчено
граничарчено
хроничарчено
математичарчено
козметичарчено
политичарчено
практичарчено
тактичарчено
акустичарчено
биберчено
ѕверчено
калуѓерчено
фризерчено
фудбалерчено
пензионерчено
реакционерчено
револуционерчено
бисерчено
актерчено
компјутерчено
шеќерчено
вирчено
манастирчено
чирчено
зборчено
изворчено
одговорчено
договорчено
отворчено
добротворчено
огорчено
спонзорчено
компресорчено
реформаторчено
информаторчено
експериментаторчено
моторчено
гласчено
плусчено
конусчено
адвокатчено
дипломатчено
автоматчено
братчено
гратчено
креветчено
цветчено
букетчено
билетчено
магнетчено
поетчено
кредитчено
ѕитчено
китчено
ритчено
контактчено
објектчено
дефектчено
брилијантчено
милитантчено
еквивалентчено
    
експериментчено
ботчено
идиотчено
имотчено
оптимистчено
алпинистчено
спортистчено
крстчено
грутчено
згрутчено
учено
научено
обучено
подучено
неучено
изучено
приучено
најучено
кучено
одлучено
клучено
заклучено
вклучено
приклучено
склучено
исклучено
случено
внучено
доучено
поучено
проучено
фотографчено
шрафчено
стихчено
духчено
брошчено
џуџено
шено
вашено
плашено
заплашено
преплашено
исплашено
уплашено
промашено
нашено
прашено
запрашено
застрашено
аташено
вџашено
мешено
решено
грешено
згрешено
погрешено
нерешено
разрешено
накострешено
тешено
утешено
возвишено
повишено
задишено
вдишено
издишено
лишено
шишено
влошено
трошено
дотрошено
потрошено
опустошено
ќошено
вршено
завршено
незавршено
извршено
довршено
недовршено
совршено
усовршено
свршено
несвршено
кршено
прекршено
докршено
скршено
искршено
бушено
избушено
гушено
загушено
задушено
заглушено
пушено
запушено
допушено
пропушено
испушено
рушено
нарушено
брушено
разрушено
срушено
сушено
исушено
важно
одважно
неважно
најважно
полноважно
поважно
багажно
продажно
лажно
влажно
мажно
немажно
омажно
неомажно
гаражно
тиражно
истражно
тажно
најтажно
монтажно
потажно
неизбежно
надежно
безнадежно
градежно
надлежно
ненадлежно
нежно
најнежно
понежно
снежно
доцнежно
подоцнежно
крајбрежно
бубрежно
мрежно
запрежно
опсежно
далекусежно
платежно
претежно
движно
недвижно
подвижно
неподвижно
најподвижно
поподвижно
приближно
најприближно
книжно
безгрижно
верижно
престижно
најпрестижно
попрестижно
достижно
недостижно
должно
недолжно
подолжно
кожно
поткожно
ложно
заложно
одложно
неодложно
подложно
сложно
можно
неможно
возможно
невозможно
ножно
ништожно
јужно
најјужно
појужно
заслужно
нужно
најнужно
задружно
придружно
кружно
окружно
полукружно
оружно
азно
базно
нељубазно
вазно
казно
приказно
доказно
отказно
млазно
мазно
најмазно
помазно
куртоазно
разно
заразно
безобразно
сообразно
изразно
празно
напразно
најпразно
попразно
фазно
љубезно
нељубезно
најљубезно
обавезно
увезно
тркалезно
влезно
железно
излезно
полезно
најполезно
пополезно
бесполезно
помпезно
трпезно
брезно
затезно
брзопотезно
изно
визно
девизно
понизно
серизно
кризно
репризно
прецизно
непрецизно
најпрецизно
попрецизно
акцизно
концизно
најконцизно
поконцизно
возно
превозно
извозно
највозно
повозно
нервозно
најнервозно
понервозно
увозно
религиозно
грандиозно
студиозно
сериозно
несериозно
пресериозно
најсериозно
посериозно
мистериозно
фуриозно
грациозно
амбициозно
преамбициозно
најамбициозно
поамбициозно
малициозно
тенденциозно
претенциозно
непретенциозно
скандалозно
бескрупулозно
фамозно
интравенозно
грипозно
грозно
најгрозно
погрозно
ригорозно
поригорозно
порозно
непорозно
прозно
гламурозно
монструозно
виртуозно
обврзно
сврзно
контроверзно
перверзно
крзно
сојузно
лузно
луксузно
најлуксузно
полуксузно
радиодифузно
конфузно
ино
бино
бабино
судбино
еребино
требино
рибино
албино
хобино
вино
невино
црквино
половино
имовино
гино
агино
вергино
дино
кадино
владино
невладино
градино
дедино
средино
кундино
годино
подино
кабардино
вардино
џилардино
ѓино
кнежино
должино
пржино
казино
близино
нејзино
козино
стериино
кино
мајкино
кокино
ќеркино
мисиркино
мараскино
вискино
меѓуоскино
мачкино
кокошкино
лино
сарамзалино
малино
мралино
авелино
желино
пчелино
илино
вилино
милино
томболино
волино
долино
околино
дисциплино
топлино
мино
големино
домино
томино
нино
пианино
пијанино
канино
планино
вранино
санино
главнино
иднино
тонино
закупнино
зафатнино
покуќнино
годишнино
соино
пино
рино
марино
старино
добрино
пелегрино
видрино
северино
мерино
бирино
ширино
мокрино
борино
торино
виторино
форино
петрино
костурино
сино
касино
расино
тасино
висино
најсино
осино
посино
трсино
тино
батино
катино
дукатино
латино
слатино
евтино
најевтино
поевтино
милетино
патетино
тарантино
валентино
флорентино
саботино
неготино
гнеотино
малотино
белотино
ротино
добротино
боротино
мартино
муртино
невестино
вистино
агостино
ефтино
најефтино
поефтино
општино
суштино
сараќино
фино
мустафино
најфино
делфино
пофино
медицино
начино
пачино
далечино
ржаничино
сиричино
причино
лисичино
чичино
кучичино
мајчино
брајчино
височино
капучино
џино
башино
пашино
прашино
колешино
кишино
кошино
грушино
крушино
тушино
благајно
содржајно
сјајно
најсјајно
посјајно
лајно
мајно
крајно
бескрајно
трајно
најтрајно
долготрајно
најдолготрајно
подолготрајно
дотрајно
краткотрајно
потрајно
истрајно
тајно
најтајно
потајно
непрестајно
    
сообраќајно
значајно
безначајно
најзначајно
позначајно
очајно
случајно
неслучајно
ненадејно
идејно
зејно
јубилејно
семејно
трофејно
цејно
очебијно
убијно
стихијно
бојно
безбојно
непробојно
љубојно
војно
двојно
развојно
живојно
бугојно
покојно
спокојно
поспокојно
мојно
гнојно
опојно
бројно
безбројно
најбројно
малобројно
побројно
многубројно
најмногубројно
тројно
пристојно
непристојно
попристојно
достојно
недостојно
веродостојно
поверодостојно
самостојно
едностојно
постојно
непостојно
бујно
вујно
струјно
најструјно
пострујно
нечујно
виндјакно
влакно
дирекно
божикно
стрикно
окно
гротескно
сукно
глобално
вербално
хербално
буквално
легално
нелегално
илегално
најлегално
феудално
идеално
реално
надреално
нереално
најреално
пореално
жално
најжално
пожално
назално
универзално
ревијално
тривијално
мултимедијално
генијално
колонијално
церемонијално
материјално
нематеријално
територијално
специјално
иницијално
официјално
неофицијално
диференцијално
есенцијално
потенцијално
егзистенцијално
социјално
асоцијално
парцијално
комерцијално
некомерцијално
круцијално
лојално
нелојално
најлојално
полојално
манијакално
фекално
радикално
порадикално
синдикално
музикално
вертикално
вокално
локално
фискално
минимално
максимално
оптимално
најоптимално
децимално
термално
геотермално
нормално
анормално
абнормално
ненормално
најнормално
понормално
формално
неформално
банално
сигнално
биенално
феноменално
оригинално
неоригинално
маргинално
криминално
номинално
финално
дијагонално
регионално
професионално
непрофесионално
најнепрофесионално
најпрофесионално
попрофесионално
сензационално
национално
мултинационално
интернационално
рационално
нерационално
ирационално
најрационално
порационално
традиционално
функционално
нефункционално
конвенционално
неконвенционално
емоционално
пропорционално
непропорционално
правопропорционално
диспропорционално
институционално
вонинституционално
хормонално
персонално
комунално
интегрално
либерално
федерално
генерално
минерално
билатерално
унилатерално
трилатерално
мултилатерално
литерално
спирално
орално
корално
морално
неморално
театрално
дијаметрално
централно
епицентрално
маестрално
неутрално
процедурално
плурално
рурално
натурално
асално
парадоксално
фатално
детално
најдетално
подетално
диетално
метално
мометално
витално
највитално
повитално
дигитално
капитално
амбиентално
ориентално
ментално
фундаментално
експериментално
сентиментално
моментално
монументално
инструментално
континентално
хоризонтално
фронтално
тотално
квартално
стално
кристално
самостално
брутално
најбрутално
проштално
индивидуално
сензуално
консензуално
сексуално
бисексуално
хомосексуално
хетеросексуално
ритуално
интелектуално
евентуално
процентуално
концептуално
текстуално
рафално
триумфално
пофално
катастрофално
епохално
патријархално
прашално
паушално
одделно
неодделно
поодделно
неделно
двенеделно
тринеделно
двонеделно
еднонеделно
неопределно
разделно
неразделно
едноделно
пооделно
желно
најжелно
пожелно
непожелно
најнепожелно
зелно
принципиелно
непринципиелно
паралелно
темелно
потемелно
последователно
багателно
трогателно
влијателно
внимателно
невнимателно
повнимателно
подготвително
чувствително
нечувствително
нечуствително
ослободително
националноослободително
забележително
незабележително
задолжително
незадолжително
продолжително
поразително
задоволително
незадоволително
дополнително
исполнително
доплнително
сомнително
осигурително
растително
чистително
значително
незначително
позначително
вклучително
исклучително
ислучително
решително
нерешително
порешително
крштелно
визуелно
аудиовизуелно
мануелно
актуелно
најактуелно
виртуелно
бесцелно
челно
начелно
билно
профитабилно
попрофитабилно
рентабилно
нерентабилно
стабилно
нестабилно
најстабилно
постабилно
дискутабилно
озбилно
флексибилно
пофлексибилно
компатибилно
обилно
преобилно
изобилно
најобилно
мобилно
пообилно
правилно
неправилно
најправилно
поправилно
цивилно
сервилно
агилно
неагилно
најагилно
поагилно
родилно
породилно
милно
стерилно
силно
насилно
ненасилно
несилно
пресилно
присилно
најсилно
правосилно
посилно
сетилно
инфантилно
суптилно
текстилно
бацилно
болно
безболно
најбезболно
побезболно
најболно
поболно
волно
неволно
своеволно
безволно
произволно
доволно
задоволно
незадоволно
недоволно
самоволно
поволно
неповолно
понеповолно
најповолно
поповолно
доброволно
добороволно
четириаголно
триаголно
долно
најдолно
подолно
наколно
пеколно
околно
подмолно
полно
наполно
неполно
преполно
најполно
пополно
потполно
непотполно
патролно
контролно
солно
алкохолно
безалкохолно
смислно
мускулно
чулно
детаљно
подетаљно
мно
рекламно
рамно
нерамно
најрамно
водорамно
порамно
срамно
бесрамно
најсрамно
посрамно
заемно
взаемно
наемно
обемно
божемно
надземно
подземно
приземно
средоземно
едновремно
спремно
неспремно
екстремно
темно
најтемно
потемно
полутемно
зимно
анонимно
легитимно
нелегитимно
интимно
најинтимно
поинтимно
гомно
автономно
помно
огромно
скромно
нескромно
најскромно
поскромно
алармно
енормно
писмно
умно
гумно
разумно
неразумно
безумно
најумно
делумно
слободоумно
поумно
остроумно
постхумно
шумно
бесшумно
печенно
оно
боно
слабоно
најслабоно
послабоно
небоно
грубоно
најгрубоно
погрубоно
лабавоно
најлабавоно
полабавоно
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu