Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
екстрахирана - мразена
екстрахирана
тапацирана
скицирана
аплицирана
комплицирана
покомплицирана
иницирана
софистицирана
најсофистицирана
пософистицирана
дијагностицирана
бенефицирана
модифицирана
унифицирана
верифицирана
пластифицирана
специфицирана
инфицирана
дезинфицирана
диференцирана
потенцирана
провоцирана
испровоцирана
лоцирана
алоцирана
дислоцирана
едуцирана
редуцирана
продуцирана
репродуцирана
најрана
дојрана
крана
ракрана
мокрана
најмокрана
помокрана
искрана
орана
дворана
затворана
претворана
отворана
зорана
изорана
корана
приморана
порана
вторана
ресторана
ќорана
форана
испрана
петрана
итрана
најитрана
поитрана
електрана
термоелектрана
хидроелектрана
страна
настрана
понастрана
пастрана
встрана
сестрана
повеќестрана
бистрана
најбистрана
побистрана
тристрана
острана
обострана
двострана
најострана
еднострана
поострана
пространа
отстрана
утрана
бурана
згурана
осигурана
бордурана
пурана
турана
адвокатурана
литературана
претурана
експозитурана
архитектурана
структурана
инфраструктурана
културана
истурана
шурана
брошурана
цифрана
шифрана
храна
прехрана
самохрана
исхрана
сана
вјасана
касана
гласана
прегласана
изгласана
масана
расана
втасана
стасана
достасана
десана
кесана
месана
адресана
поетесана
бојадисана
бендисана
мисана
крунисана
писана
живописана
списана
рисана
мирисана
помирисана
алексана
оксана
доксана
роксана
алијансана
шансана
осана
босана
жигосана
рѓосана
бојосана
косана
најкосана
покосана
русокосана
мувлосана
росана
апсана
маѓепсана
кусана
најкусана
покусана
русана
сусана
тана
средбатана
богатана
најбогатана
побогатана
датана
јатана
бајатана
најбајатана
побајатана
сакатана
златана
платана
доплатана
исплатана
станатана
застанатана
настанатана
престанатана
пристанатана
останатана
преостанатана
изостанатана
постанатана
состанатана
опстанатана
грабнатана
насмевнатана
дувнатана
одбегнатана
пребегнатана
избегнатана
побегнатана
легнатана
подлегнатана
впрегнатана
досегнатана
посегнатана
затегнатана
најзатегнатана
притегнатана
потегнатана
протегнатана
стегнатана
растегнатана
најстегнатана
постегнатана
дигнатана
надигнатана
издигнатана
подигнатана
стигнатана
престигнатана
пристигнатана
достигнатана
постигнатана
помогнатана
трогнатана
тргнатана
претргнатана
потргнатана
растргнатана
истргнатана
оттргнатана
паднатана
западнатана
нападнатана
совпаднатана
припаднатана
опаднатана
допаднатана
пропаднатана
распаднатана
испаднатана
отпаднатана
потпаднатана
наведнатана
погледнатана
седнатана
стврднатана
мрднатана
помрднатана
овенатана
опоменатана
раскренатана
натежнатана
претежнатана
исчезнатана
лизнатана
гризнатана
признатана
најпризнатана
познатана
запознатана
непознатана
препознатана
најпознатана
попознатана
распознатана
замрзнатана
одмрзнатана
премрзнатана
измрзнатана
смрзнатана
кинатана
прекинатана
непрекинатана
испрекинатана
скинатана
раскинатана
искинатана
откинатана
укинатана
минатана
заминатана
наминатана
надминатана
одминатана
преминатана
разминатана
изминатана
поминатана
настинатана
починатана
шинатана
бакнатана
зајакнатана
испакнатана
најиспакнатана
поиспакнатана
истакнатана
најистакнатана
поистакнатана
одекнатана
порекнатана
затекнатана
стекнатана
викнатана
навикнатана
извикнатана
привикнатана
поттикнатана
скокнатана
прескокнатана
отскокнатана
потскокнатана
плукнатана
пукнатана
напукнатана
чукнатана
проколнатана
симнатана
спомнатана
тонатана
потонатана
капнатана
напнатана
закрепнатана
непипнатана
зарипнатана
сопнатана
дупнатана
врнатана
заврнатана
наврнатана
преврнатана
разврнатана
прегрнатана
урнатана
разурнатана
нурнатана
изгаснатана
спласнатана
зараснатана
нараснатана
израснатана
дораснатана
пораснатана
блеснатана
виснатана
надвиснатана
накиснатана
втиснатана
притиснатана
потиснатана
распрснатана
згуснатана
одгатнатана
светнатана
наметнатана
вметнатана
сретнатана
пресретнатана
голтнатана
брцнатана
почнатана
започнатана
отпочнатана
скршнатана
ратана
сатана
деветана
светана
најсветана
посветана
цветана
нерасцветана
гетана
диетана
анкетана
летана
залетана
тоалетана
надлетана
одлетана
прелетана
разлетана
долетана
полетана
пролетана
метана
сметана
засметана
пресметана
канетана
поканетана
планетана
бранетана
забранетана
одбранетана
разгранетана
неразгранетана
поранетана
распространетана
отстранетана
хранетана
нахранетана
прехранетана
прихранетана
исхранетана
вкочанетана
обезвреднетана
наводнетана
вцрвенетана
разденетана
наводенетана
обелоденетана
женетана
неженетана
оженетана
неоженетана
пленетана
запленетана
зачленетана
расчленетана
заменетана
наменетана
одменетана
осовременетана
разменетана
изменетана
неизменетана
видоизменетана
применетана
променетана
непроменетана
сменетана
сенетана
засенетана
ценетана
преценетана
оценетана
проценетана
потценетана
уценетана
казнетана
неказнетана
раздразнетана
испразнетана
обвинетана
извинетана
обединетана
соединетана
царинетана
оцаринетана
префинетана
зачинетана
сочинетана
полнетана
наполнетана
преполнетана
дополнетана
надополнетана
исполнетана
засолнетана
рамнетана
израмнетана
затемнетана
гонетана
прогонетана
озаконетана
наклонетана
поцрнетана
објаснетана
разјаснетана
изјаснетана
појаснетана
олеснетана
стеснетана
ситнетана
раситнетана
збунетана
побунетана
доцнетана
задоцнетана
петана
теретана
лоретана
третана
десетана
посетана
штетана
шетана
изрешетана
прошетана
слоевитана
шеговитана
ридовитана
лековитана
сликовитана
житана
митана
знаменитана
вистинитана
невистинитана
законитана
питана
испитана
воспитана
невоспитана
разборитана
ситана
заштитана
читана
претпочитана
прочитана
алтана
проголтана
жолтана
најжолтана
пожолтана
солтана
нултана
султана
амбулантана
сантана
лентана
рентана
контана
монтана
спонтана
најспонтана
поспонтана
фонтана
фунтана
работана
котана
нотана
банкнотана
четвртана
аортана
цртана
зацртана
нацртана
прецртана
доцртана
исцртана
потцртана
стана
астана
пругастана
застана
подзастана
настана
пастана
водестана
нослестана
кривулестана
мускулестана
местана
дрвенестана
прстенестана
детинестана
влакнестана
сунѓерестана
престана
честана
јајчестана
најчестана
почестана
топчестана
џуџестана
шестана
истана
бистана
листана
ѓулистана
ристана
пристана
чистана
нечистана
најчистана
почистана
остана
заостана
достана
преостана
изостана
костана
постана
простана
најпростана
попростана
состана
опстана
врстана
цврстана
најцврстана
поцврстана
крстана
устана
густана
најгустана
погустана
пустана
најпустана
попустана
петтана
лутана
валутана
залутана
најлутана
полутана
минутана
барутана
крутана
најкрутана
покрутана
вештана
невештана
највештана
повештана
гробиштана
грбиштана
главиштана
крвиштана
водиштана
змииштана
колонииштана
канцеларииштана
бактерииштана
земјиштана
банкиштана
фокиштана
коскиштана
живеалиштана
градилиштана
училиштана
јамиштана
климиштана
урмиштана
гумиштана
засолништана
трништана
усништана
банкариштана
атмосфериштана
искриштана
извориштана
фориштана
носиштана
патиштана
автопатиштана
детиштана
устиштана
поштана
општана
најопштана
поопштана
пуштана
запуштана
напуштана
препуштана
опуштана
допуштана
попуштана
пропуштана
спуштана
распуштана
испуштана
отпуштана
плаќана
браќана
враќана
одвраќана
повраќана
фаќана
зафаќана
прифаќана
дофаќана
опфаќана
сфаќана
потфаќана
леќана
вреќана
среќана
несреќана
дуќана
куќана
табуана
игуана
кануана
марихуана
фана
кафана
графана
стефана
кофана
софана
туфана
хана
залихана
сихана
тихана
најтихана
потихана
цана
ацана
кацана
пивцана
овцана
врвцана
децана
пецана
главицана
последицана
жицана
лицана
кралицана
вилицана
улицана
границана
станицана
продавницана
доставницана
дневницана
заедницана
седницана
зеницана
влезницана
железницана
единицана
делницана
болницана
бароницана
железарницана
вредносницана
царицана
иверицана
четворицана
осморицана
деветорицана
петорицана
десеторицана
шесторицана
вшприцана
цицана
прецицана
исцицана
двајцана
тројцана
окцана
челцана
дистанцана
инстанцана
ќебенцана
пиленцана
масленцана
луленцана
знаменцана
раменцана
буренцана
местенцана
устенцана
момченцана
кученцана
џуџенцана
шишенцана
винцана
изгрејсонцана
боцана
коцана
перцана
срцана
задачана
појачана
нарачана
порачана
препорачана
испорачана
бавчана
овчана
беровчана
делчевчанчана
крушевчанчана
валандовчанчана
кавадарчанчана
венчана
невенчана
неготинчана
окончана
сончана
мочана
измочана
закопчана
откопчана
трчана
затрчана
претрчана
притрчана
дотрчана
потрчана
протрчана
растрчана
истрчана
наттрчана
ручана
џана
оџана
шана
вашана
машана
нашана
прашана
запрашана
распрашана
чашана
мешана
замешана
вмешана
измешана
помешана
испомешана
промешана
снешана
чешана
зачешана
почешана
вишана
задишана
издишана
нишана
занишана
разнишана
пишана
запишана
напишана
ненапишана
впишана
непишана
препишана
опишана
допишана
пропишана
распишана
испишана
отпишана
потпишана
бришана
забришана
пребришана
избришана
потшишана
лошана
најлошана
полошана
душана
слушана
ислушана
најслушана
послушана
сослушана
сушана
абна
забна
ослабна
грабна
погребна
ждребна
потребна
непотребна
најпотребна
попотребна
употребна
засебна
посебна
меѓусебна
учебна
џебна
волшебна
рибна
шајбна
шофершајбна
одбранбна
подобна
неподобна
преподобна
најподобна
поподобна
удобна
најудобна
поудобна
кобна
злокобна
зглобна
злобна
најзлобна
позлобна
гробна
задгробна
надгробна
дробна
белодробна
подробна
најподробна
поподробна
пробна
собна
способна
неспособна
најспособна
поспособна
погубна
кубна
вна
авна
бавна
забавна
набавна
најбавна
побавна
законодавна
меродавна
советодавна
државна
меѓудржавна
јавна
најавна
одјавна
конкавна
главна
најглавна
поглавна
славна
неславна
православна
замавна
одмавна
поздравна
незаборавна
правна
противправна
полноправна
рамноправна
нерамноправна
поправна
бесправна
исправна
неисправна
најисправна
поисправна
управна
самоуправна
наставна
доставна
едноставна
наједноставна
поедноставна
составна
претставна
уставна
противуставна
неуставна
здодевна
книжевна
плевна
насмевна
гневна
дневна
пладневна
попладневна
претпладневна
повеќедневна
четиридневна
тридневна
секојдневна
несекојдневна
седумдневна
дводневна
целодневна
еднодневна
петдневна
десетдневна
шестдневна
неколкудневна
древна
тревна
цревна
проштевна
душевна
наивна
одбивна
подбивна
вивна
дивна
воздивна
живна
инвазивна
дефанзивна
офанзивна
поофанзивна
интензивна
поинтензивна
плозивна
експлозивна
субверзивна
ексклузивна
кивна
нивна
попивна
приспивна
гривна
покривна
горивна
масивна
најмасивна
помасивна
пасивна
агресивна
поагресивна
прогресивна
депресивна
импресивна
експресивна
посесивна
опсесивна
импулсивна
иновативна
конзервативна
негативна
креативна
рекреативна
иницијативна
асоцијативна
индикативна
комуникативна
провокативна
едукативна
релативна
шпекулативна
стимулативна
ултимативна
афирмативна
нормативна
иформативна
информативна
координативна
алтернативна
декларативна
наративна
компаративна
интегративна
федеративна
императивна
оперативна
кооперативна
постоперативна
инспиративна
декоративна
комеморативна
корпоративна
административна
демонстративна
вегетативна
квалитативна
квантитативна
факултативна
консултативна
репрезентативна
аудитивна
сензитивна
позитивна
најпозитивна
попозитивна
примитивна
најпримитивна
попримитивна
когнитивна
дефинитивна
активна
неактивна
нереактивна
најактивна
радиоактивна
поактивна
ретроактивна
интерактивна
атрактивна
неатрактивна
најатрактивна
поатрактивна
објективна
најобјективна
пообјективна
субјективна
селективна
колективна
респективна
ретроспективна
перспективна
афективна
ефективна
најефективна
поефективна
инфективна
рестриктивна
порестриктивна
фиктивна
индуктивна
продуктивна
контрапродуктивна
непродуктивна
репродуктивна
најпродуктивна
попродуктивна
деструктивна
конструктивна
реконструктивна
превентивна
инвентивна
неинвентивна
најинвентивна
поинвентивна
емотивна
промотивна
спротивна
контрацептивна
стивна
дигестивна
сугестивна
постивна
дистрибутивна
еволутивна
конститутивна
зорнвна
љубовна
говна
долговна
последовна
редовна
нередовна
дождовна
појдовна
бодовна
доходовна
образовна
високообразовна
вековна
средновековна
многувековна
тековна
чековна
ликовна
рамковна
банковна
стоковна
црковна
сметковна
пресметковна
ловна
деловна
оловна
риболовна
половна
пловна
воздухопловна
военовоздухопловна
насловна
мисловна
баснословна
условна
безусловна
ценовна
виновна
неминовна
основна
куповна
мировна
кровна
петровна
отровна
гласовна
масовна
најмасовна
помасовна
часовна
повеќечасовна
четиричасовна
тричасовна
полчасовна
двочасовна
едночасовна
петчасовна
шестчасовна
неколкучасовна
получасовна
световна
бунтовна
ништовна
врховна
духовна
врвна
дрвна
бездрвна
резервна
безрезервна
нервна
крвна
чистокрвна
жртвна
производствна
единствна
воинствна
недопуштвна
друштвна
избувна
издувна
агна
сјагна
магна
одбегна
пребегна
избегна
побегна
легна
подлегна
импегна
запрегна
впрегна
досегна
посегна
затегна
притегна
потегна
стегна
растегна
истегна
вигна
дигна
издигна
подигна
лигна
малигна
бенигна
стигна
престигна
пристигна
достигна
постигна
огна
аналогна
помогна
смогна
трогна
тргна
претргна
потргна
растргна
истргна
оттргна
гугна
дна
гадна
најгадна
погадна
задна
ариадна
јадна
илјадна
декадна
ладна
гладна
најгладна
погладна
најладна
складна
нескладна
најскладна
поскладна
чоколадна
поладна
мадна
изненадна
накнадна
падна
западна
антизападна
југозападна
северозападна
прозападна
нападна
совпадна
припадна
опадна
допадна
пропадна
распадна
испадна
отпадна
потпадна
упадна
парадна
градна
наградна
ретроградна
естрадна
досадна
најдосадна
подосадна
чадна
смарагдна
една
бедна
безбедна
небезбедна
најбезбедна
побезбедна
најбедна
победна
наведна
праведна
неправедна
поправедна
воведна
жедна
ниедна
ледна
гледна
прегледна
непрегледна
изгледна
очигледна
поочигледна
догледна
погледна
угледна
неугледна
најугледна
поугледна
следна
наследна
ненаследна
доследна
последна
претпоследна
медна
редна
наредна
вредна
безвредна
побезвредна
највредна
повредна
вондредна
вонредна
извонредна
изворедна
споредна
предна
напредна
понапредна
средна
посредна
непосредна
најнепосредна
уредна
неуредна
најуредна
поуредна
седна
наседна
поседна
запоседна
соседна
отседна
штедна
беспоштедна
абецедна
чедна
бездна
идна
бидна
збидна
морбидна
видна
завидна
незавидна
најнезавидна
понезавидна
гравидна
своевидна
привидна

неликвидна
разновидна
најразновидна
поразновидна
провидна
полупровидна
крстовидна
увидна
ригидна
ѕидна
валидна
невалидна
највалидна
повалидна
солидна
керамидна
ромбоидна
гоидна
хибридна
флуидна
перфидна
децидна
луцидна
пропагандна
командна
набодна
слободна
послободна
убодна
водна
наводна
одводна
подводна
разводна
бракоразводна
производна
доводна
водоводна
раководна
цевководна
слатководна
деловодна
гасоводна
уводна
годна
згодна
незгодна
пригодна
погодна
непогодна
најнепогодна
најпогодна
угодна
преодна
епизодна
периодна
кодна
плодна
неплодна
најнеплодна
понеплодна
најплодна
поплодна
модна
старомодна
проодна
подна
родна
народна
општонародна
меѓународна
природна
неприродна
натприродна
благородна
сродна
катодна
предходна
доходна
неоходна
неопходна
најнеопходна
целисходна
претходна
авангардна
стандардна
хазардна
непотврдна
мрдна
помрдна
рекордна
сесрдна
милосрдна
немилосрдна
апсурдна
будна
скудна
најскудна
поскудна
залудна
блудна
принудна
рудна
трудна
најтрудна
потрудна
судна
пресудна
правосудна
чудна
зачудна
најчудна
почудна
ена
вткаена
проткаена
исткаена
знаена
незнаена
признаена
непризнаена
познаена
запознаена
препознаена
распознаена
сознаена
дотраена
притаена
вообичаена
невообичаена
највообичаена
повообичаена
абена
изабена
ослабена
грабена
зграбена
ограбена
свадбена
градбена
споредбена
уредбена
ебена
употребена
злоупотребена
изложбена
службена
неслужбена
визбена
рибена
албена
жалбена
делбена
одбрамбена
стамбена
одбранбена
прехранбена
станбена
заробена
дробена
надробена
здробена
раздробена
издробена
особена
онеспособена
приспособена
неприспособена
оспособена
борбена
поборбена
губена
загубена
изгубена
погубена
љубена
заљубена
најзаљубена
позаљубена
вљубена
огрубена
вена
бавена
забавена
разлабавена
олабавена
набавена
избавена
прибавена
добавена
разубавена
давена
задавена
јавена
најавена
ненајавена
објавена
необјавена
одјавена
изјавена
пријавена
појавена
заглавена
обезглавена
преплавена
поплавена
славена
прославена
осквернавена
равена
оздравена
поздравена
заборавена
подзаборавена
правена
направена
преправена
оправена
поправена
справена
обесправена
исправена
ставена
спротивставена
преставена
оставена
доставена
изоставена
поедноставена
пооставена
поставена
запоставена
воспоставена
претпоставена
составена
претставена
штавена
нештавена
разбушавена
левена
невена
вревена
древена
одушевена
воодушевена
оживена
ливена
кривена
накривена
искривена
пасивена
спротивена
буквена
овена
ловена
доловена
преполовена
насловена
благословена
југословена
условена
уловена
востановена
установена
обновена
возобновена
неприкосновена
дрвена
здрвена
црвена
инфрацрвена
темноцрвена
изветвена
молитвена
готвена
подготвена
неподготвена
поподготвена
зготвена
изготвена
приготвена
полуприготвена
здраствена
страствена
здравствена
производствена
книговодствена
сметководствена
мажествена
божествена
општествена
суштествена
величествена
убиствена
самоубиствена
братоубиствена
едниствена
својствена
несвојствена
умствена
првенствена
женствена
величенствена
таинствена
единствена
поединствена
воинствена
достоинствена
сопствена
друштвена
гена
дегена
хомогена
криминогена
халуциногена
ерогена
хетерогена
канцерогена
рентгена
дена
вадена
извадена
загадена
дадена
зададена
наддадена
оддадена
горедадена
предадена
раздадена
издадена
создадена
новосоздадена
додадена
подадена
продадена
непродадена
препродадена
распродадена
уназадена
јадена
најадена
прејадена
дојадена
ладена
заладена
разладена
ускладена
младена
подмладена
засладена
најзасладена
позасладена
изненадена
поизненадена
надокнадена
градена
заградена
наградена
вградена
надградена
преградена
разградена
изградена
неизградена
новоизградена
недоизградена
оградена
доградена
крадена
прикрадена
украдена
садена
засадена
насадена
пасадена
расадена
всадена
пресадена
досадена
посадена
чадена
зачадена
исчадена
снабдена
едена
обезбедена
победена
убедена
разубедена
заведена
наведена
горенаведена
одведена
преведена
разведена
изведена
произведена
приведена
воведена
доведена
поведена
проведена
спроведена
сведена
изедена
ледена
избледена
следена
наследена
проследена
редена
наредена
вредена
навредена
повредена
неповредена
одредена
предодредена
неодредена
подредена
прередена
разредена
приредена
споредена
распоредена
проредена
унапредена
предупредена
средена
несредена
уредена
преуредена
штедена
заштедена
поштедена
исцедена
одмаздена
ѕвездена
гроздена
видена
предвидена
непредвидена
невидена
вчудоневидена
извидена
вчудовидена
увидена
отидена
најдена
изнајдена
пронајдена
дојдена
надојдена
добредојдена
добродојдена
појдена
илиндена
одена
заодена
бодена
набодена
избодена
ослободена
прободена
водена
предводена
раководена
прилагодена
неприлагодена
погодена
најпогодена
преодена
изодена
оплодена
модена
разонодена
доодена
поодена
проодена
родена
обнародена
вродена
облагородена
породена
препородена
вардена
гардена
тврдена
потврдена
непотврдена
утврдена
неутврдена
ордена
разбудена
возбудена
највозбудена
побудена
нудена
изнудена
принудена
понудена
судена
расудена
несудена
пресудена
осудена
досудена
просудена
студена
чудена
зачудена
најзачудена
позачудена
ѓена
отуѓена
жена
уважена
блажена
ублажена
мажена
немажена
омажена
истражена
тажена
најтажена
потажена
растажена
порастажена
ежена
наежена
освежена
бележена
забележена
одбележена
прибележена
обележена
режена
прережена
изрежена
прорежена
урамнотежена
движена
задвижена
раздвижена
придвижена
приближена
книжена
прокнижена
понижена
снижена
загрижена
згрижена
задолжена
презадолжена
оддолжена
раздолжена
издолжена
продолжена
кожена
заложена
наложена
сталожена
обложена
вложена
предложена
одложена
подложена
разложена
образложена
изложена
најизложена
поизложена
приложена
положена
расположена
нерасположена
сложена
најсложена
посложена
оневозможена
овозможена
множена
размножена
помножена
држена
пржена
запржена
препржена
испржена
служена
заслужена
незаслужена
ислужена
дослужена
послужена
опслужена
отслужена
здружена
раздружена
придружена
кружена
заокружена
опкружена
оружена
разоружена
вооружена
пружена
испружена
тужена
зена
базена
газена
прегазена
разгазена
изгазена
запазена
заразена
преобразена
вообразена
одразена
изразена
најизразена
поизразена
мразена

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu