Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
вивни - презаситени
вивни
оддивни
здивни
издивни
воздивни
живни
дефанзивни
офанзивни
интензивни
најинтензивни
поинтензивни
експлозивни
ерозивни
субверзивни
ексклузивни
екслузивни
кивни
ливни
вливни
целивни
изливни
пливни
спливни
распливни
нивни
пивни
опивни
кривни
накривни
покривни
горивни
масивни
најмасивни
помасивни
пасивни
агресивни
поагресивни
прогресивни
депресивни
репресивни
импресивни
експресивни
опсесивни
рецесивни
импулсивни
тивни
иновативни
конзервативни
негативни
креативни
рекреативни
покреативни
палијативни
иницијативни
асоцијативни
индикативни
комуникативни
провокативни
едукативни
релативни
регулативни
шпекулативни
стимулативни
манипулативни
ултимативни
афирмативни
нормативни
иформативни
информативни
координативни
алтернативни
декларативни
наративни
компаративни
интегративни
дегенеративни
оперативни
кооперативни
постоперативни
инспиративни
конспиративни
лукративни
хидромелиоративни
декоративни
комеморативни
корпоративни
административни
демонстративни
вегетативни
квалитативни
квантитативни
факултативни
консултативни
репрезентативни
сетивни
надсетивни
аудитивни
сензитивни
позитивни
примитивни
најпримитивни
попримитивни
дефинитивни
притивни
интуитивни
активни
неактивни
најактивни
радиоактивни
поактивни
ретроактивни
психоактивни
хиперактивни
интерактивни
атрактивни
неатрактивни
најатрактивни
поатрактивни
објективни
необјективни
најобјективни
пообјективни
субјективни
селективни
колективни
перспективни
корективни
афективни
ефективни
најефективни
поефективни
инфективни
рестриктивни
фиктивни
инстинктивни
продуктивни
контрапродуктивни
непродуктивни
репродуктивни
најпродуктивни
попродуктивни
деструктивни
конструктивни
реконструктивни
превентивни
инвентивни
неинвентивни
најинвентивни
поинвентивни
емотивни
промотивни
противни
спротивни
контрацептивни
дескриптивни
коруптивни
стивни
дигестивни
сугестивни
постивни
дистрибутивни
еволутивни
конститутивни
колвни
овни
вежбовни
љубовни
долговни
ранговни
последовни
редовни
нередовни
најредовни
поседовни
дождовни
појдовни
доходовни
образовни
високообразовни
ковни
вековни
средновековни
тековни
чековни
ликовни
рамковни
банковни
плунковни
стоковни
црковни
сметковни
пресметковни
ловни
деловни
оловни
риболовни
половни
пловни
воздухопловни
военовоздухопловни
насловни
мисловни
баснословни
условни
безусловни
намовни
ценовни
виновни
неминовни
основни
најосновни
куповни
гровни
мировни
кровни
провни
отровни
гласовни
масовни
најмасовни
помасовни
часовни
повеќечасовни
тричасовни
двочасовни
шестчасовни
неколкучасовни
световни
бунтовни
мотовни
ништовни
врховни
духовни
врвни
дрвни
бездрвни
резервни
нервни
крвни
ладнокрвни
чистокрвни
првни
стрвни
жртвни
производствни
единствни
воинствни
друштвни
бувни
збувни
избувни
дувни
поддувни
издувни
заглувни
конструктувни
гни
агни
загни
јагни
најагни
објагни
изјагни
ојагни
рагни
метагни
забегни
одбегни
подбегни
пребегни
избегни
прибегни
побегни
жегни
дожегни
легни
налегни
облегни
подлегни
прилегни
полегни
улегни
пренебрегни
прегни
запрегни
напрегни
впрегни
спрегни
распрегни
испрегни
отпрегни
сегни
пресегни
досегни
посегни
тегни
затегни
натегни
претегни
притегни
дотегни
потегни
протегни
оптегни
стегни
растегни
престегни
истегни
пристегни
постегни
потстегни
изгни
дигни
надигни
издигни
воздигни
придигни
подигни
лигни
малигни
мигни
намигни
бенигни
ждригни
досигни
стигни
настигни
престигни
пристигни
достигни
постигни
аналогни
одмогни
превозмогни
помогни
потпомогни
смогни
ргни
гргни
тргни
претргни
потргни
растргни
истргни
оттргни
поттргни
гугни
жугни
мугни
шмугни
стругни
дни
гадни
најгадни
погадни
задни
назадни
јадни
декадни
каскадни
ладни
гладни
загладни
позагладни
прегладни
изгладни
поизгладни
најгладни
огладни
поогладни
погладни
разладни
најладни
складни
најскладни
поскладни
чоколадни
поладни
променадни
изненадни
накнадни
падни
западни
северозападни
прозападни
нападни
совпадни
припадни
опадни
допадни
попадни
пропадни
листопадни
спадни
распадни
испадни
отпадни
потпадни
упадни
градни
наградни
преградни
оградни
ретроградни
поткрадни
естрадни
садни
фасадни
досадни
најдосадни
подосадни
чадни
едни
заедни
бедни
безбедни
небезбедни
најбезбедни
обезбедни
побезбедни
најбедни
победни
ведни
наведни
праведни
неправедни
воведни
сведни
жедни
зажедни
изжедни
ожедни
поожедни
ниедни
ледни
побледни
нагледни
непрегледни
изгледни
очигледни
огледни
догледни
погледни
угледни
најугледни
поугледни
следни
наследни
доследни
последни
претпоследни
медни
редни
наредни
обредни
вредни
развредни
безвредни
обезвредни
побезвредни
највредни
повредни
одредни
вонредни
извонредни
споредни
предни
напредни
понапредни
средни
посредни
непосредни
уредни
неуредни
најуредни
поуредни
седни
наседни
приседни
поседни
соседни
опседни
отседни
штедни
абецедни
чедни
идни
збидни
морбидни
видни
завидни
понезавидни
своевидни
привидни
ликвидни
разновидни
најразновидни
поразновидни
истовидни
увидни
	
ригидни
фригидни
ѕидни
валидни
невалидни
највалидни
инвалидни
повалидни
солидни
ромбоидни
ступидни
хибридни
сидни
децидни
луцидни
пропагандни
командни
бодни
збодни
слободни
неслободни
послободни
убодни
водни
наводни
одводни
подводни
разводни
поразводни
производни
доводни
водоводни
раководни
слатководни
сметководни
деловодни
едноводни
гасоводни
работоводни
годни
згодни
незгодни
пригодни
погодни
непогодни
најнепогодни
најпогодни
угодни
преодни
епизодни
приодни
кодни
плодни
неплодни
најнеплодни
понеплодни
приплодни
најплодни
поплодни
модни
старомодни
проодни
непроодни
подни
родни
народни
мегународни
меѓународни
јаглеродни
природни
неприродни
натприродни
благородни
истородни
сродни
несродни
предходни
неоходни
неопходни
најнеопходни
претходни
авангардни
стандардни
нестандардни
супстандардни
хазардни
отврдни
стврдни
погрдни
мрдни
подмрдни
помрдни
рекордни
немилосрдни
апсурдни
будни
издудни
скудни
најскудни
оскудни
поскудни
залудни
блудни
принудни
рудни
трудни
најтрудни
потрудни
судни
пресудни
правосудни
чудни
зачудни
најчудни
почудни
ени
ткаени
вткаени
проткаени
исткаени
знаени
незнаени
признаени
непризнаени
познаени
запознаени
препознаени
распознаени
сознаени
дотраени
притаени
вообичаени
невообичаени
највообичаени
повообичаени
бени
абени
жабени
изабени
издлабени
ослабени
грабени
зграбени
ограбени
свадбени
градбени
спроведбени
споредбени
уредбени
селидбени
гребени
употребени
неупотребени
злоупотребени
истребени
изложбени
службени
неслужбени
тужбени
визбени
жалбени
делбени
одбрамбени
прехрамбени
стамбени
одбранбени
прехранбени
непрехранбени
станбени
заробени
дробени
надробени
здробени
раздробени
издробени
поробени
особени
онеспособени
приспособени
оспособени
борбени
поборбени
губени
загубени
изгубени
погубени
љубени
заљубени
најзаљубени
позаљубени
вљубени
возљубени
вени
бавени
забавени
разлабавени
олабавени
набавени
избавени
прибавени
добавени
окрвавени
раскрвавени
давени
задавени
удавени
завени
јавени
најавени
ненајавени
објавени
необјавени
одјавени
изјавени
пријавени
непријавени
појавени
заглавени
вглавени
обезглавени
преплавени
поплавени
славени
прославени
разулавени
осквернавени
заздравени
оздравени
поздравени
заборавени
подзаборавени
закоравени
правени
направени
преправени
оправени
поправени
справени
обесправени
исправени
ставени
спротивставени
преставени
спротиставени
оставени
доставени
изоставени
поедноставени
пооставени
поставени
запоставени
воспоставени
претпоставени
составени
претставени
подвени
разгневени
вревени
древени
одушевени
воодушевени
трезвени
ивени
оживени
ривени
кривени
накривени
искривени
спротивени
локвени
црквени
овени
ковени
ловени
преполовени
словени
насловени
благословени
југословени
пословени
условени
уловени
востановени
установени
обновени
неприкосновени
добровени
дрвени
здрвени
црвени
зацрвени
ултрацрвени
инфрацрвени
вцрвени
поцрвени
свени
изветвени
готвени
подготвени
неподготвени
поподготвени
зготвени
изготвени
приготвени
жртвени
здраствени
страствени
здравствени
девствени
чувствени
производствени
книговодствени
сметководствени
мажествени
божествени
општествени
суштествени
величествени
убиствени
самоубиствени
својствени
умствени
првенствени
женствени
величенствени
таинствени
единствени
воинствени
достоинствени
сопствени
друштвени
гени
евгени
дегени
мелигени
мигени
ендогени
егзогени
едзогени
хомогени
криминогени
халуциногени
ерогени
хетерогени
канцерогени
естрогени
патогени
ергени
алергени
рентгени
дени
вадени
извадени
загадени
дадени
зададени
наддадени
оддадени
горедадени
предадени
раздадени
издадени
создадени
новосоздадени
додадени
подадени
продадени
непродадени
препродадени
распродадени
задени
уназадени
јадени
најадени
прејадени
дојадени
ладени
заладени
разладени
ускладени
засладени
најзасладени
позасладени
надени
изненадени
поизненадени
надокнадени
забрадени
градени
заградени
наградени
вградени
надградени
преградени
разградени
изградени
неизградени
дивоизградени
новоизградени
недоизградени
оградени
доградени
крадени
прикрадени
покрадени
украдени
садени
засадени
насадени
расадени
всадени
пресадени
досадени
посадени
чадени
зачадени
исчадени
снабдени
обдени
вдени
оддени
обезбедени
необезбедени
победени
убедени
разубедени
заведени
наведени
горенаведени
одведени
преведени
разведени
изведени
произведени
приведени
воведени
доведени
поведени
проведени
спроведени
сведени
изедени
ледени
избледени
вледени
следени
наследени
проследени
медени
редени
наредени
вредени
навредени
повредени
неповредени
надредени
одредени
предодредени
неодредени
подредени
прередени
разредени
поредени
споредени
распоредени
прераспоредени
проредени
унапредени
предупредени
средени
несредени
уредени
неуредени
преуредени
штедени
заштедени
поштедени
исцедени
здени
одмаздени
раздени
пораздени
ѕвездени
видени
предвидени
непредвидени
невидени
вчудоневидени
извидени
вчудовидени
увидени
отидени
најдени
изнајдени
пронајдени
дојдени
добредојдени
придојдени
новодојдени
добродојдени
    
појдени
родендени
одени
заодени
бодени
набодени
избодени
ослободени
прободени
водени
наводени
предводени
изводени
раководени
прилагодени
погодени
најпогодени
преодени
изодени
обелодени
оплодени
разонодени
доодени
поодени
проодени
родени
вродени
неродени
живородени
новородени
облагородени
породени
препородени
вардени
поврдени
тврдени
потврдени
непотврдени
утврдени
неутврдени
ордени
разбудени
возбудени
повозбудени
побудени
нудени
изнудени
неизнудени
принудени
понудени
судени
расудени
несудени
пресудени
осудени
досудени
просудени
студени
постудени
чудени
зачудени
најзачудени
позачудени
миѓени
отуѓени
жени
уважени
блажени
ублажени
навлажени
мажени
немажени
омажени
истражени
тажени
најтажени
потажени
растажени
најрастажени
порастажени
ежени
наежени
освежени
бележени
забележени
одбележени
прибележени
обележени
режени
прережени
изрежени
прорежени
прежени
урамнотежени
изжени
движени
задвижени
раздвижени
придвижени
приближени
доближени
книжени
прокнижени
понижени
снижени
загрижени
најзагрижени
позагрижени
згрижени
незгрижени
задолжени
оддолжени
раздолжени
издолжени
продолжени
ожени
растревожени
кожени
заложени
наложени
наталожени
сталожени
обложени
вложени
предложени
одложени
подложени
разложени
образложени
изложени
најизложени
поизложени
приложени
положени
расположени
нерасположени
најрасположени
порасположени
сложени
најсложени
посложени
оневозможени
овозможени
множени
размножени
прожени
држени
пржени
запржени
препржени
испржени
служени
заслужени
ислужени
дослужени
послужени
опслужени
отслужени
услужени
здружени
раздружени
придружени
кружени
заокружени
опкружени
оружени
разоружени
вооружени
невооружени
пружени
испружени
тужени
зени
базени
газени
прегазени
згазени
разгазени
изгазени
запазени
заразени
преобразени
вообразени
сообразени
одразени
изразени
најизразени
поизразени
мразени
замразени
омразени
поразени
непоразени
везени
превезени
извезени
увезени
дезени
влезени
навлезени
излезени
произлезени
насолзени
бронзени
возени
развозени
извозени
повозени
провозени
грозени
загрозени
најзагрозени
згрозени
биени
забиени
набиени
одбиени
подбиени
збиени
разбиени
избиени
обиени
добиени
здобиени
придобиени
побиени
пробиени
убиени
завиени
развиени
неразвиени
најразвиени
високоразвиени
поразвиени
хигиени
лиени
миени
замиени
измиени
гниени
изгниени
пиени
напиени
поднапиени
впиени
препиени
припиени
опиени
допиени
пропиени
испиени
непроспиени
отпиени
превриени
зовриени
криени
прекриени
прикриени
покриени
непокриени
сокриени
скриени
заскриени
нескриени
затскриени
откриени
неоткриени
разоткриени
новооткриени
триени
затриени
хартиени
шиени
зашиени
вшиени
пришиени
прошиени
сошиени
опшиени
јени
доајени
земјени
приземјени
кени
манекени
коскени
лени
галени
разгалени
погалени
збудалени
жалени
зажалени
нажалени
прежалени
разжалени
пожалени
ужалени
намалени
смалени
палени
запалени
испалени
воспалени
потпалени
фалени
најфалени
пофалени
исфалени
спечалени
заоблени
гоблени
глени
јаглени
замаглени
иглени
елени
здебелени
делени
одделени
неодделени
определени
неопределени
распределени
прераспределени
разделени
доделени
недоделени
поделени
неподелени
зелени
зазелени
раззелени
зимзелени
озелени
позелени
мелени
темелени
втемелени
измелени
сомелени
осмелени
пелени
селени
населени
ненаселени
пренаселени
најнаселени
понаселени
раселени
вселени
развеселени
преселени
иселени
доселени
расселени
отселени
свилени
омилени
неомилени
најомилени
поомилени
испилени
силени
засилени
присилени
најсилени
посилени
зашилени
стаклени
застаклени
незастаклени
куклени
заболени
новозаболени
разболени
оболени
поболени
дозволени
недозволени
задоволени
разголени
соголени
оздолени
заобиколени
осоколени
опколени
молени
замолени
премолени
измолени
помолени
солени
несолени
најсолени
посолени
плени
заплени
здиплени
оплени
затоплени
фрлени
зафрлени
нафрлени
префрлени
расфрлени
исфрлени
отфрлени
уфрлени
аслени
маслени
мислени
замислени
обмислени
премислени
размислени
измислени
предомислени
лекомислени
помислени
промислени
непромислени
смислени
бесмислени
осмислени
двосмислени
недвосмислени
светлени
засветлени
расветлени
нерасветлени
осветлени
неосветлени
пулени
зачлени
расчлени
мени
гамени
замени
камени
вкамени
скамени
пламени
мамени
намамени
измамени
намени
пренамени
врамени
прамени
засрамени
посрамени
осамени
настамени
одмени
земени
заземени
обземени
завземени
превземени
одземени
преземени
изземени
зголемени
оплемени
занемени
ремени
бремени
забремени
разбремени
обремени
преобремени
времени
навремени
ненавремени
предвремени
привремени
благовремени
повремени
современи
најсовремени
осовремени
посовремени
истовремени
кремени
опремени
неопремени
најопремени
поопремени
стремени
осемени
размени
измени
подизмени
видоизмени
поизмени
безимени
лимени
снимени
преснимени
    
примени
новопримени
попримени
збратимени
зајмени
позајмени
најмени
изнајмени
стокмени
џентлмени
домени
идомени
полакомени
феномени
напомени
мелпомени
опомени
спомени
наспомени
промени
напромени
распромени
припитомени
дрмени
оформени
смени
насмени
конгресмени
бизнисмени
писмени
неписмени
описмени
полуписмени
усмени
пивотмени
гумени
избезумени
изумени
глумени
одглумени
румени
порумени
пошумени
огнени
ленени
казнени
крзнени
глинени
волнени
долнени
несомнени
копнени
уснени
платнени
боени
обоени
воени
паравоени
двоени
раздвоени
нераздвоени
издвоени
одвоени
подвоени
удвоени
антивоени
повоени
присвоени
освоени
посвоени
усвоени
поствоени
угоени
најугоени
поугоени
доени
задоени
надоени
подоени
успокоени
поени
апоени
припоени
споени
преспоени
броени
наброени
вброени
одброени
неброени
преброени
изброени
поброени
кроени
скроени
настроени
растроени
построени
стоени
пени
запени
капени
прокапени
искапени
поскапени
искасапени
стапени
застапени
најзастапени
престапени
истапени
пристапени
достапени
постапени
отстапени
лепени
залепени
налепени
облепени
одлепени
излепени
прилепени
слепени
заслепени
крепени
поткрепени
степени
двостепени
првостепени
второстепени
цепени
зацепени
расцепени
исцепени
отцепени
зачепени
отчепени
расипени
штипени
вклопени
склопени
расклопени
натопени
потопени
стопени
растопени
крпени
закрпени
претрпени
црпени
исцрпени
распени
дупени
издупени
купени
закупени
откупени
неоткупени
поткупени
лупени
излупени
пупени
напупени
пропупени
супени
рени
арени
варени
заварени
преварени
товарени
натоварени
претоварени
оптоварени
неоптоварени
преоптоварени
растоварени
истоварени
крварени
раскрварени
сварени
остварени
неостварени
надарени
заблагодарени
подарени
жарени
вжарени
опожарени
пазарени
насамарени
занемарени
попарени
спарени
распарени
застарени
најзастарени
позастарени
остарени
шарени
најшарени
пошарени
набабрени
охрабрени
обесхрабрени
сребрени
одобрени
подобрени
мигрени
бодрени
удрени
судрени
берени
соберени
верени
заверени
изневерени
проневерени
оверени
доверени
поверени
проверени
непроверени
уверени
самоуверени
посамоуверени
суверени
дерени
мерени
одмерени
неодмерени
немерени
премерени
измерени
усмерени
умерени
неумерени
најумерени
поумерени
перени
вперени
терени
отсвирени
намирени
ненамирени
подмирени
неподмирени
вознемирени
неизмирени
помирени
смирени
најсмирени
посмирени
сирени
засирени
ширени
раширени
проширени
крени
накрени
поднакрени
мокрени
раскрени
искрени
неискрени
најискрени
поискрени
поткрени
замрени
умрени
изумрени
соборени
говорени
наговорени
одговорени
неодговорени
изговорени
приговорени
договорени
затворени
позатворени
претворени
олицетворени
притворени
отворени
најотворени
новоотворени
поотворени
полуотворени
растворени
горени
загорени
подгорени
прегорени
разгорени
изгорени
догорени
согорени
разорени
најразорени
развиорени
корени
закорени
вкорени
прекорени
пречекорени
расчекорени
ококорени
покорени
непокорени
искорени
поискорени
укорени
заморени
одморени
преморени
изморени
љубоморени
уморени
оспорени
успорени
повторени
сторени
престорени
запрени
допрени
недопрени
сопрени
потпрени
проветрени
непроветрени
острени
заострени
наострени
изострени
осигурени
неосигурени
докусурени
претурени
растурени
истурени
рефрени
цифрени
двоцифрени
сени
асени
гасени
засени
нагласени
огласени
озлогласени
прогласени
самопрогласени
усогласени
неусогласени
спасени
упасени
украсени
есени
заесени
обесени
месени
замесени
несени
занесени
нанесени
внесени
однесени
поднесени
пренесени
разнесени
изнесени
принесени
донесени
придонесени
понесени
пронесени
снесени
тресени
затресени
претресени
потресени
протресени
стресени
растресени
исени
зависени
извисени
присени
хисени
таксени
косени
закосени
покосени
носени
износени
сносени
просени
запросени
испросени
апсени
уапсени
гипсени
опсени
упсени
арсени
замрсени
усени
бусени
кусени
вкусени
скусени
збогатени
осакатени
позлатени
клатени
заклатени
расклатени
платени
наплатени
ненаплатени
неплатени
најплатени
доплатени
исплатени
неисплатени
претплатени
отплатени
уплатени
заматени
најзаматени
позаматени
патени
напатени
пропатени
упатени
неупатени
доброупатени
вратени
одвратени
повратени
кратени
скратени
ускратени
пратени
препратени
допратени
пропратени
испратени
фатени
зафатени
презафатени
прифатени
општоприфатени
дофатени
опфатени
сфатени
потфатени
печатени
запечатени
препечатени
испечатени
отпечатени
потпечатени
ветени
клеветени
светени
засветени
осветени
посветени
просветени
плетени
заплетени
преплетени
испреплетени
исплетени
паметени
запаметени
опаметени
пореметени
зашеметени
приметени
оптеретени
растеретени
кретени
посетени
најпосетени
попосетени
обештетени
оштетени
неоштетени
најоштетени
обесштетени
китени
накитени
излитени
капитени
заситени
незаситени
презаситени
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu