Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
попуштенана - проценувањана
попуштенана
пропуштенана
спуштенана
распуштенана
испуштенана
отпуштенана
затруенана
отруенана
пцуенана
чуенана
нечуенана
прочуенана
кафенана
ценана
оценана
скапоценана
најскапоценана
поскапоценана
сценана
каченана
закаченана
прикаченана
покаченана
искаченана
откаченана
лаченана
наоблаченана
излаченана
маченана
намаченана
измаченана
помаченана
изедначенана
значенана
означенана
преиначенана
изопаченана
враченана
зраченана
озраченана
свеченана
леченана
оддалеченана
залеченана
облеченана
необлеченана
соблеченана
влеченана
завлеченана
навлеченана
одвлеченана
подвлеченана
извлеченана
привлеченана
вовлеченана
одолговлеченана
повлеченана
провлеченана
свлеченана
излеченана
гмеченана
згмеченана
печенана
запеченана
најзапеченана
позапеченана
непеченана
препеченана
најпрепеченана
попрепеченана
најпеченана
попеченана
испеченана
најиспеченана
поиспеченана
реченана
нареченана
противреченана
изреченана
преченана
препреченана
попреченана
спреченана
сеченана
засеченана
расеченана
пресеченана
исеченана
отсеченана
теченана
затеченана
претеченана
отеченана
дотеченана
потеченана
протеченана
истеченана
оттеченана
вообиченана
невообиченана
жиченана
преувеличенана
разграниченана
ограниченана
бриченана
избриченана
молченана
замолченана
премолченана
толченана
столченана
истенченана
коченана
закоченана
поплоченана
вооченана
сооченана
насоченана
точенана
наточенана
преточенана
отточенана
зграпченана
дупченана
продупченана
испупченана
рченана
арченана
изарченана
поарченана
распарченана
огорченана
згрутченана
ученана
наученана
обученана
подученана
неученана
изученана
приученана
најученана
одлученана
заклученана
вклученана
приклученана
исклученана
слученана
доученана
поученана
плашенана
заплашенана
преплашенана
исплашенана
уплашенана
промашенана
прашенана
запрашенана
застрашенана
решенана
грешенана
згрешенана
погрешенана
тешенана
утешенана
возвишенана
вдишенана
издишенана
лишенана
влошенана
трошенана
дотрошенана
потрошенана
опустошенана
вршенана
завршенана
незавршенана
извршенана
довршенана
недовршенана
совршенана
усовршенана
свршенана
кршенана
прекршенана
докршенана
скршенана
искршенана
бушенана
избушенана
гушенана
загушенана
задушенана
заглушенана
пушенана
запушенана
допушенана
пропушенана
испушенана
рушенана
нарушенана
разрушенана
срушенана
исушенана
важнана
одважнана
неважнана
најважнана
полноважнана
поважнана
багажнана
лажнана
влажнана
мажнана
немажнана
омажнана
неомажнана
гаражнана
истражнана
тажнана
најтажнана
потажнана
надежнана
градежнана
надлежнана
ненадлежнана
нежнана
најнежнана
понежнана
снежнана
доцнежнана
крајбрежнана
запрежнана
платежнана
претежнана
недвижнана
подвижнана
неподвижнана
најподвижнана
поподвижнана
приближнана
најприближнана
книжнана
безгрижнана
верижнана
престижнана
најпрестижнана
попрестижнана
достижнана
недостижнана
должнана
кожнана
поткожнана
одложнана
неодложнана
сложнана
можнана
неможнана
возможнана
невозможнана
ножнана
јужнана
најјужнана
појужнана
заслужнана
нужнана
најнужнана
задружнана
кружнана
оружнана
базнана
вазнана
казнана
приказнана
доказнана
млазнана
мазнана
најмазнана
помазнана
разнана
заразнана
празнана
најпразнана
попразнана
фазнана
љубезнана
нељубезнана
увезнана
тркалезнана
влезнана
железнана
излезнана
полезнана
најполезнана
пополезнана
бесполезнана
затезнана
визнана
девизнана
кризнана
прецизнана
непрецизнана
најпрецизнана
попрецизнана
акцизнана
концизнана
најконцизнана
поконцизнана
вознана
извознана
највознана
повознана
нервознана
најнервознана
понервознана
религиознана
сериознана
несериознана
најсериознана
посериознана
мистериознана
грациознана
амбициознана
најамбициознана
поамбициознана
грипознана
грознана
најгрознана
погрознана
порознана
непорознана
сојузнана
лузнана
луксузнана
најлуксузнана
полуксузнана
бинана
бабинана
судбинана
винана
невинана
половинана
имовинана
динана
владинана
градинана
дединана
срединана
годинана
должинана
близинана
нејзинана
кинана
мајкинана
ќеркинана
пчелинана
долинана
околинана
дисциплинана
топлинана
големинана
седумминана
осумминана
деветминана
петминана
десетминана
шестминана
планинана
главнинана
иднинана
закупнинана
зафатнинана
покуќнинана
годишнинана
старинана
ширинана
синана
висинана
најсинана
посинана
евтинана
најевтинана
поевтинана
вистинана
општинана
суштинана
финана
најфинана
пофинана
медицинана
далечинана
причинана
мајчинана
височинана
шинана
прашинана
благајнана
сјајнана
најсјајнана
посјајнана
крајнана
бескрајнана
трајнана
најтрајнана
долготрајнана
најдолготрајнана
подолготрајнана
дотрајнана
краткотрајнана
потрајнана
истрајнана
тајнана
најтајнана
потајнана
значајнана
безначајнана
најзначајнана
позначајнана
очајнана
случајнана
ненадејнана
семејнана
убијнана
бојнана
безбојнана
војнана
двојнана
развојнана
покојнана
спокојнана
поспокојнана
гнојнана
опојнана
бројнана
најбројнана
побројнана
многубројнана
пристојнана
непристојнана
попристојнана
достојнана
недостојнана
веродостојнана
самостојнана
бујнана
вујнана
струјнана
најструјнана
пострујнана
нечујнана
виндјакнана
глобалнана
легалнана
нелегалнана
илегалнана
идеалнана
реалнана
жалнана
најжалнана
пожалнана
универзалнана
колонијалнана
материјалнана
нематеријалнана
специјалнана
официјалнана
неофицијалнана
потенцијалнана
социјалнана
лојалнана
нелојалнана
најлојалнана
полојалнана
музикалнана
вертикалнана
вокалнана
локалнана
фискалнана
децималнана
термалнана
геотермалнана
нормалнана
ненормалнана
најнормалнана
понормалнана
формалнана
баналнана
оригиналнана
неоригиналнана
маргиналнана
финалнана
дијагоналнана
професионалнана
непрофесионалнана
најнепрофесионалнана
најпрофесионалнана
попрофесионалнана
националнана
интернационалнана
рационалнана
најрационалнана
порационалнана
емоционалнана
институционалнана
вонинституционалнана
интегралнана
генералнана
минералнана
билатералнана
трилатералнана
мултилатералнана
спиралнана
коралнана
моралнана
неморалнана
централнана
неутралнана
деталнана
најдеталнана
подеталнана
диеталнана
металнана
виталнана
највиталнана
повиталнана
дигиталнана
амбиенталнана
ориенталнана
експерименталнана
сентименталнана
хоризонталнана
бруталнана
најбруталнана
побруталнана
сензуалнана
сексуалнана
бисексуалнана
хомосексуалнана
хетеросексуалнана
интелектуалнана
евентуалнана
текстуалнана
одделнана
неодделнана
неделнана
едноделнана
желнана
најжелнана
пожелнана
непожелнана
најнепожелнана
паралелнана
темелнана
последователнана
трогателнана
влијателнана
внимателнана
невнимателнана
подготвителнана
чувствителнана
нечувствителнана
задолжителнана
незадолжителнана
дополнителнана
исполнителнана
сомнителнана
значителнана
вклучителнана
исклучителнана
решителнана
нерешителнана
порешителнана
актуелнана
најактуелнана
челнана
билнана
стабилнана
нестабилнана
најстабилнана
постабилнана
дискутабилнана
обилнана
најобилнана
пообилнана
правилнана
неправилнана
најправилнана
поправилнана
агилнана
неагилнана
најагилнана
поагилнана
стерилнана
силнана
насилнана
несилнана
присилнана
најсилнана
посилнана
суптилнана
текстилнана
бацилнана
болнана
безболнана
волнана
неволнана
своеволнана
произволнана
доволнана
задоволнана
незадоволнана
недоволнана
поволнана
неповолнана
најповолнана
поповолнана
доброволнана
долнана
најдолнана
подолнана
пеколнана
околнана
подмолнана
полнана
преполнана
најполнана
пополнана
потполнана
непотполнана
патролнана
контролнана
солнана
алкохолнана
безалкохолнана
смислнана
мускулнана
рамнана
нерамнана
најрамнана
порамнана
срамнана
бесрамнана
најсрамнана
посрамнана
обемнана
надземнана
подземнана
приземнана
едновремнана
темнана
најтемнана
потемнана
анонимнана
интимнана
најинтимнана
поинтимнана
автономнана
огромнана
скромнана
нескромнана
најскромнана
поскромнана
алармнана
писмнана
умнана
разумнана
најумнана
делумнана
слободоумнана
поумнана
остроумнана
зонана
сезонана
адхезионана
кохезионана
дисперзионана
компресионана
дискусионана
амортизационана
идентификационана
апелационана
иформационана
информационана
дискриминационана
емиграционана
експлоатационана
документационана
коалиционана
инвестиционана
акционана
реакционана
евиденционана
монотонана
помонотонана
етапнана
пристапнана
непристапнана
достапнана
недостапнана
џепнана
екипнана
опнана
копнана
оклопнана
исцрпнана
најисцрпнана
поисцрпнана
вкупнана
севкупнана
откупнана
групнана
крупнана
најкрупнана
покрупнана
товарнана
стварнана
нестварнана
вулгарнана
благодарнана
неблагодарнана
ударнана
нуклеарнана
линеарнана
пазарнана
поларнана
молекуларнана
васкуларнана
популарнана
непопуларнана
најпопуларнана
попопуларнана
сумарнана
имагинарнана
ветеринарнана
парнана
непарнана
планетарнана
монетарнана
хуманитарнана
санитарнана
унитарнана
дефицитарнана
парламентарнана
интерпарламентарнана
елементарнана
документарнана
вернана
невернана
севернана
суевернана
највернана
повернана
модернана
премиернана
мернана
намернана
ненамернана
злонамернана
примернана
прекумернана
реакционернана
револуционернана
бисернана
интернана
шеќернана
вечернана
зрнана
збирнана
безобѕирнана
проѕирнана
непроѕирнана
паркирнана
мирнана
немирнана
најмирнана
помирнана
допирнана
умрнана
изборнана
дворнана
изворнана
говорнана
одговорнана
неодговорнана
разговорнана
договорнана
делотворнана
добротворнана
горнана
најгорнана
погорнана
провизорнана
прекорнана
беспрекорнана
покорнана
непокорнана
заморнана
најзаморнана
позаморнана
одморнана
најодморнана
поодморнана
љубоморнана
уморнана
неуморнана
напорнана
пренапорнана
најнапорнана
понапорнана
спорнана
неоспорнана
отпорнана
неотпорнана
огноотпорнана
повторнана
моторнана
просторнана
бурнана
сигурнана
несигурнана
најсигурнана
посигурнана
ажурнана
поажурнана
дежурнана
тмурнана
литературнана
инфраструктурнана
културнана
некултурнана
најкултурнана
покултурнана
фурнана
црнана
најцрнана
поцрнана
гаснана
ужаснана
најужаснана
поужаснана
јаснана
нејаснана
најјаснана
појаснана
ефикаснана
неефикаснана
најефикаснана
поефикаснана
обласнана
гласнана
најгласнана
громогласнана
едногласнана
погласнана
согласнана
класнана
маснана
најмаснана
помаснана
несмаснана
гнаснана
најгнаснана
погнаснана
опаснана
безопаснана
најопаснана
поопаснана
раснана
возраснана
повозраснана
прекраснана
пристраснана
непристраснана
иконостаснана
беснана
небеснана
најбеснана
побеснана
извеснана
неизвеснана
најнеизвеснана
понеизвеснана
најизвеснана
поизвеснана
свеснана
несвеснана
деснана
чудеснана
леснана
доблеснана
телеснана
најлеснана
полеснана
меснана
песнана
конгреснана
адреснана
интереснана
неинтереснана
преснана
теснана
најтеснана
потеснана
процеснана
вонпроцеснана
чеснана
нечеснана
зависнана
независнана
најзависнана
позависнана
описнана
дописнана
кориснана
најкориснана
покориснана
бескориснана
конвекснана
контекснана
аванснана
биланснана
радоснана
пакоснана
пркоснана
жалоснана
целоснана
милоснана
безмилоснана
светлоснана
носнана
безбедноснана
вредноснана
смртоноснана
роснана
мрснана
уснана
робуснана
вкуснана
невкуснана
највкуснана
повкуснана
искуснана
неискуснана
најискуснана
поискуснана
конуснана
вируснана
приватнана
додатнана
пријатнана
непријатнана
најпријатнана
попријатнана
веројатнана
неверојатнана
најверојатнана
поверојатнана
платнана
бесплатнана
исплатнана
матнана
најматнана
поматнана
патнана
напатнана
попатнана
одвратнана
повратнана
еднократнана
дваесеткратнана
многукратнана
сеопфатнана
најсеопфатнана
печатнана
рбетнана
соодветнана
двокреветнана
еднокреветнана
трокреветнана
цветнана
анкетнана
летнана
тоалетнана
пролетнана
паметнана
најпаметнана
попаметнана
предметнана
беспредметнана
прометнана
магнетнана
електромагнетнана
конкретнана
дискретнана
најдискретнана
подискретнана
осетнана
квалитетнана
имунитетнана
штетнана
најштетнана
поштетнана
почетнана
итнана
битнана
небитнана
првобитнана
непобитнана
кредитнана
житнана
најитнана
поитнана
опитнана
љубопитнана
испитнана
воспитнана
габаритнана
ситнана
најситнана
поситнана
заштитнана
експлицитнана
компактнана
апстрактнана
контактнана
проектнана
директнана
индиректнана
дефектнана
елегантнана
педантнана
брилијантнана
пикантнана
галантнана
шармантнана
доминантнана
гарантнана
милитантнана
елоквентнана
интелигентнана
евидентнана
еквивалентнана
моментнана
иманентнана
конкурентнана
есконтнана
дисконтнана
страотнана
постраотнана
работнана
неработнана
најработнана
поработнана
животнана
безживотнана
доживотнана
срамотнана
имотнана
нотнана
потнана
експертнана
смртнана
бесмртнана
посмртнана
азбестнана
валутнана
апсолутнана
барутнана
регрутнана
присутнана
отсутнана
среќнана
несреќнана
пресреќнана
најсреќнана
посреќнана
божиќнана
моќнана
немоќнана
најмоќнана
помоќнана
ноќнана
куќнана
тунана
аморфнана
доцнана
најдоцнана
подоцнана
облачнана
плачнана
мачнана
стомачнана
двозначнана
рачнана
брачнана
вонбрачнана
своерачнана
мрачнана
најмрачнана
помрачнана
вечнана
долговечнана
човечнана
нечовечнана
најчовечнана
почовечнана
срдечнана
далечнана
најдалечнана
подалечнана
привлечнана
непривлечнана
поединечнана
конечнана
бесконечнана
речнана
противречнана
одречнана
попречнана
месечнана
едномесечнана
просечнана
отсечнана
течнана
библиотечнана
себичнана
несебичнана
обичнана
необичнана
кривичнана
половичнана
магичнана
трагичнана
носталгичнана
логичнана
нелогичнана
најлогичнана
алергичнана
енергичнана
неенергичнана
најенергичнана
периодичнана
базичнана
јазичнана
двојазичнана
ризичнана
личнана
одличнана
различнана
безличнана
виличнана
најличнана
симболичнана
едноличнана
разноличнана
поличнана
меланхоличнана
сличнана
уличнана
хидрауличнана
динамичнана
седмичнана
анемичнана
катаклизмичнана
комичнана
економичнана
најекономичнана
поекономичнана
паничнана
граничнана
страничнана
најизменичнана
циничнана
хармоничнана
ироничнана
најироничнана
поироничнана
хроничнана
парничнана
параноичнана
типичнана
маларичнана
паричнана
цилиндричнана
венеричнана
хистеричнана
изричнана
категоричнана
калоричнана
покалоричнана
еуфоричнана
симетричнана
електричнана
класичнана
најкласичнана
драматичнана
најдраматичнана
проблематичнана
ароматичнана
трауматичнана
фанатичнана
симпатичнана
несимпатичнана
статичнана
рахитичнана
практичнана
најпрактичнана
попрактичнана
тактичнана
нетактичнана
најтактичнана
потактичнана
романтичнана
најромантичнана
поромантичнана
идентичнана
автентичнана
најавтентичнана
поавтентичнана
егзотичнана
најегзотичнана
еротичнана
скептичнана
најскептичнана
еластичнана
нееластичнана
најеластичнана
поеластичнана
пластичнана
фантастичнана
мистичнана
карактеристичнана
најкарактеристичнана
акустичнана
поакустичнана
алчнана
најалчнана
поалчнана
жолчнана
очнана
бочнана
загадочнана
желудочнана
мозочнана
скочнана
даночнана
долгорочнана
порочнана
еднонасочнана
восочнана
точнана
достаточнана
недостаточнана
неточнана
најточнана
поточнана
сточнана
источнана
научнана
бучнана
азбучнана
најбучнана
побучнана
звучнана
надзвучнана
подзвучнана
клучнана
заклучнана
поучнана
стручнана
нестручнана
сегашнана
досегашнана
некогашнана
секогашнана
тогашнана
дотогашнана
тукашнана
домашнана
сиромашнана
вчерашнана
скорашнана
страшнана
бестрашнана
најстрашнана
пострашнана
секадешнана
овдешнана
смешнана
најсмешнана
посмешнана
поранешнана
успешнана
најуспешнана
поуспешнана
грешнана
погрешнана
надворешнана
внатрешнана
вентрешнана
утешнана
вишнана
годишнана
двегодишнана
повеќегодишнана
четиригодишнана
тригодишнана
овогодишнана
новогодишнана
долгогодишнана
едногодишнана
петгодишнана
земјишнана
училишнана
мочуришнана
овошнана
раскошнана
тамошнана
понатамошнана
помошнана
завршнана
извршнана
ушнана
воздушнана
великодушнана
рамнодушнана
нерамнодушнана
слушнана
послушнана
непослушнана
најпослушнана
сушнана
бањана
грабањана
вежбањана
избањана
давањана
задавањана
наддавањана
оддавањана
предавањана
претседавањана
раздавањана
издавањана
создавањана
додавањана
подавањана
продавањана
препродавањана
распродавањана
јавањана
занимавањана
признавањана
дознавањана
познавањана
запознавањана
препознавањана
распознавањана
сознавањана
заборавањана
преправањана
поправањана
расправањана
исправањана
ставањана
оставањана
доставањана
среќавањана
сеќавањана
венчавањана
решавањана
задевањана
надевањана
проѕевањана
налевањана
прелевањана
разлевањана
излевањана
долевањана
полевањана
пролевањана
сомневањана
доспевањана
загревањана
подгревањана
прегревањана
изгревањана
огревањана
кревањана
гоштевањана
ноќевањана
забивањана
набивањана
одбивањана
подбивањана
збивањана
разбивањана
избивањана
обивањана
добивањана
здобивањана
придобивањана
побивањана
пробивањана
убивањана
завивањана
одвивањана
развивањана
уживањана
кивањана
пливањана
замивањана
измивањана
впивањана
препивањана
опивањана
допивањана
пропивањана
испивањана
отпивањана
зовривањана
подривањана
прекривањана
прикривањана
покривањана
сокривањана
откривањана
разоткривањана
уривањана
ковањана
засновањана
основањана
изабувањана
ослабувањана
зграбувањана
ограбувањана
загребувањана
изгребувањана
употребувањана
злоупотребувањана
заробувањана
надробувањана
здробувањана
раздробувањана
пробувањана
испробувањана
онеспособувањана
загубувањана
изгубувањана
погубувањана
заљубувањана
вљубувањана
затрубувањана
раструбувањана
олабавувањана
набавувањана
задавувањана
јавувањана
заглавувањана
преплавувањана
поплавувањана
прославувањана
оздравувањана
поздравувањана
стравувањана
спротивставувањана
доставувањана
изоставувањана
поедноставувањана
поставувањана
запоставувањана
воспоставувањана
претпоставувањана
составувањана
претставувањана
воодушевувањана
заживувањана
преживувањана
оживувањана
доживувањана
соживувањана
искривувањана
заковувањана
приковувањана
оковувањана
исковувањана
отковувањана
потковувањана
благословувањана
востановувањана
установувањана
обновувањана
подготвувањана
изготвувањана
приготвувањана
жртвувањана
чувствувањана
сочувствувањана
учествувањана
дејствувањана
присуствувањана
надувувањана
зачувувањана
сочувувањана
исчувувањана
тагувањана
влегувањана
навлегувањана
излегувањана
произлегувањана
негувањана
шегувањана
пролизгувањана
тргувањана
загадувањана
уназадувањана
заладувањана
совладувањана
разладувањана
изненадувањана
надокнадувањана
радувањана
заградувањана
вградувањана
надградувањана
преградувањана
разградувањана
изградувањана
оградувањана
доградувањана
засадувањана
расадувањана
пресадувањана
досадувањана
посадувањана
снабдувањана
водоснабдувањана
оправдувањана
обезбедувањана
победувањана
убедувањана
разубедувањана
заведувањана
наведувањана
одведувањана
преведувањана
разведувањана
изведувањана
произведувањана
приведувањана
воведувањана
доведувањана
поведувањана
проведувањана
спроведувањана
сведувањана
изедувањана
избледувањана
одгледувањана
прегледувањана
разгледувањана
изгледувањана
прогледувањана
согледувањана
наследувањана
наредувањана
навредувањана
повредувањана
одредувањана
прередувањана
разредувањана
споредувањана
проредувањана
напредувањана
унапредувањана
предупредувањана
средувањана
посредувањана
уредувањана
поседувањана
заштедувањана
исцедувањана
одмаздувањана
обидувањана
предвидувањана
извидувањана
увидувањана
заѕидувањана
најдувањана
заодувањана
набодувањана
избодувањана
ослободувањана
прободувањана
прилагодувањана
погодувањана
спогодувањана
преодувањана
изодувањана
оплодувањана
доодувањана
поодувањана
проодувањана
породувањана
препородувањана
потврдувањана
утврдувањана
разбудувањана
возбудувањана
побудувањана
набљудувањана
изнудувањана
принудувањана
понудувањана
зачудувањана
уважувањана
кажувањана
закажувањана
прикажувањана
докажувањана
покажувањана
искажувањана
откажувањана
залажувањана
ублажувањана
прелажувањана
излажувањана
истражувањана
освежувањана
забележувањана
одбележувањана
прибележувањана
обележувањана
изрежувањана
прорежувањана
задвижувањана
раздвижувањана
придвижувањана
приближувањана
понижувањана
снижувањана
загрижувањана
згрижувањана
задолжувањана
издолжувањана
продолжувањана
обожувањана
наложувањана
обложувањана
вложувањана
одложувањана
подложувањана
разложувањана
образложувањана
изложувањана
положувањана
сложувањана
овозможувањана
размножувањана
задржувањана
поддржувањана
издржувањана
воздржувањана
придржувањана
запржувањана
препржувањана
испржувањана
заслужувањана
ислужувањана
дослужувањана
опслужувањана
отслужувањана
здружувањана
раздружувањана
придружувањана
заокружувањана
опкружувањана
разоружувањана
вооружувањана
одлазувањана
разлазувањана
излазувањана
долазувањана
полазувањана
пролазувањана
образувањана
одразувањана
изразувањана
замразувањана
поразувањана
превезувањана
извезувањана
увезувањана
загризувањана
прегризувањана
ползувањана
загрозувањана
згрозувањана
забрзувањана
избрзувањана
побрзувањана
врзувањана
потрајувањана
истрајувањана
очајувањана
завејувањана
одвејувањана
развејувањана
провејувањана
засмејувањана
насмејувањана
исмејувањана
запејувањана
препејувањана
опејувањана
пропејувањана
распејувањана
испејувањана
натпејувањана
отпејувањана
загрејувањана
подгрејувањана
прегрејувањана
засејувањана
просејувањана
затријувањана
зашијувањана
вшијувањана
опшијувањана
приземјувањана
војувањана
освојувањана
посвојувањана
задојувањана
надојувањана
подојувањана
успокојувањана
припојувањана
спојувањана
набројувањана
одбројувањана
пребројувањана
постројувањана
настојувањана
престојувањана
опстојувањана
затрујувањана
заплакувањана
оплакувањана
расплакувањана
исплакувањана
пакувањана
ракувањана
посакувањана
лекувањана
облекувањана
соблекувањана
завлекувањана
навлекувањана
одвлекувањана
подвлекувањана
извлекувањана
привлекувањана
вовлекувањана
одолговлекувањана
повлекувањана
провлекувањана
свлекувањана
запекувањана
препекувањана
испекувањана
нарекувањана
одрекувањана
изрекувањана
засекувањана
расекувањана
пресекувањана
исекувањана
отсекувањана
отекувањана
дотекувањана
потекувањана
протекувањана
истекувањана
пречекувањана
очекувањана
дочекувањана
исчекувањана
развикувањана
извикувањана
предизвикувањана
довикувањана
повикувањана
отповикувањана
свикувањана
ризикувањана
обликувањана
одликувањана
разликувањана
компликувањана
пресликувањана
отсликувањана
фабрикувањана
критикувањана
квалификувањана
верификувањана
класификувањана
фалсификувањана
идентификувањана
неидентификувањана
толкувањана
исчепкувањана
збркувањана
побркувањана
исвиркувањана
завиткувањана
навиткувањана
одвиткувањана
подвиткувањана
превиткувањана
извиткувањана
свиткувањана
запукувањана
распукувањана
испукувањана
засукувањана
замачкувањана
навалувањана
разгалувањана
погалувањана
зажалувањана
прежалувањана
разжалувањана
пожалувањана
сожалувањана
дотркалувањана
намалувањана
запалувањана
испалувањана
потпалувањана
здебелувањана
побелувањана
одделувањана
определувањана
распределувањана
разделувањана
доделувањана
поделувањана
пожелувањана
измелувањана
сомелувањана
осмелувањана
застрелувањана
прострелувањана
населувањана
вселувањана
развеселувањана
преселувањана
иселувањана
доселувањана
отселувањана
милувањана
силувањана
присилувањана
болувањана
заболувањана
дозволувањана
заобиколувањана
школувањана
замолувањана
премолувањана
измолувањана
помолувањана
затоплувањана
зафрлувањана
префрлувањана
дофрлувањана
расфрлувањана
исфрлувањана
натфрлувањана
отфрлувањана
потфрлувањана
извеслувањана
довеслувањана
замислувањана
обмислувањана
премислувањана
размислувањана
измислувањана
помислувањана
промислувањана
смислувањана
осмислувањана
засветлувањана
расветлувањана
осветлувањана
искашлувањана
прочешлувањана
намамувањана
измамувањана
зголемувањана
опремувањана
преснимувањана
позајмувањана
најмувањана
изнајмувањана
домувањана
загрмувањана
изумувањана
одглумувањана
заканувањана
поканувањана
ранувањана
бранувањана
забранувањана
одбранувањана
разгранувањана
поранувањана
распространувањана
отстранувањана
нахранувањана
прехранувањана
прихранувањана
исхранувањана
станувањана
застанувањана
настанувањана
престанувањана
пристанувањана
останувањана
преостанувањана
изостанувањана
постанувањана
состанувањана
опстанувањана
грабнувањана
замавнувањана
воздивнувањана
кивнувањана
одбегнувањана
пребегнувањана
избегнувањана
побегнувањана
легнувањана
подлегнувањана
впрегнувањана
досегнувањана
посегнувањана
затегнувањана
притегнувањана
потегнувањана
стегнувањана
растегнувањана
издигнувањана
подигнувањана
стигнувањана
престигнувањана
пристигнувањана
достигнувањана
постигнувањана
помогнувањана
паднувањана
западнувањана
припаднувањана
опаднувањана
допаднувањана
распаднувањана
потпаднувањана
наведнувањана
погледнувањана
вреднувањана
обезвреднувањана
седнувањана
наводнувањана
помрднувањана
овенувањана
разденувањана
наводенувањана
обелоденувањана
позеленувањана
пленувањана
зачленувањана
расчленувањана
менувањана
заменувањана
наменувањана
одменувањана
осовременувањана
разменувањана
изменувањана
видоизменувањана
именувањана
наименувањана
применувањана
опоменувањана
променувањана
сменувањана
раскренувањана
преценувањана
оценувањана
проценувањана

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu