Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
сомеленово - стекнатово
сомеленово
осмеленово
селеново
населеново
ненаселеново
пренаселеново
најнаселеново
понаселеново
вселеново
развеселеново
преселеново
иселеново
доселеново
отселеново
свиленово
омиленово
неомиленово
најомиленово
поомиленово
силеново
засиленово
присиленово
најсиленово
посиленово
зашиленово
кукленово
разболеново
оболеново
поболеново
дозволеново
недозволеново
задоволеново
заобиколеново
моленово
замоленово
премоленово
измоленово
помоленово
соленово
несоленово
најсоленово
посоленово
масленово
мисленово
замисленово
обмисленово
премисленово
размисленово
измисленово
предомисленово
лекомисленово
помисленово
промисленово
непромисленово
смисленово
бесмисленово
осмисленово
двосмисленово
светленово
засветленово
расветленово
осветленово
неосветленово
маменово
намаменово
измаменово
засраменово
посраменово
земеново
заземеново
завземеново
превземеново
одземеново
преземеново
изземеново
зголеменово
бременово
временово
привременово
благовременово
повременово
современово
истовременово
опременово
неопременово
најопременово
поопременово
лименово
снименово
преснименово
применово
поприменово
позајменово
најменово
изнајменово
полакоменово
поменово
припитоменово
писменово
неписменово
гуменово
избезуменово
изуменово
глуменово
одглуменово
огненово
лененово
казненово
волненово
копненово
усненово
обоеново
военово
двоеново
раздвоеново
издвоеново
одвоеново
подвоеново
повоеново
освоеново
посвоеново
усвоеново
угоеново
најугоеново
поугоеново
доеново
задоеново
надоеново
подоеново
успокоеново
припоеново
споеново
преспоеново
броеново
наброеново
одброеново
преброеново
изброеново
кроеново
скроеново
стоеново
капеново
прокапеново
искапеново
стапеново
застапеново
престапеново
истапеново
пристапеново
достапеново
постапеново
отстапеново
лепеново
залепеново
налепеново
одлепеново
прилепеново
слепеново
заслепеново
крепеново
поткрепеново
двостепеново
второстепеново
цепеново
зацепеново
расцепеново
исцепеново
зачепеново
отчепеново
расипеново
штипеново
склопеново
расклопеново
растопеново
крпеново
закрпеново
претрпеново
црпеново
исцрпеново
дупеново
издупеново
купеново
откупеново
поткупеново
лупеново
излупеново
пупеново
напупеново
пропупеново
супеново
вареново
завареново
превареново
товареново
натовареново
претовареново
оптовареново
растовареново
истовареново
крвареново
раскрвареново
свареново
оствареново
надареново
заблагодареново
подареново
жареново
вжареново
пазареново
насамареново
занемареново
попареново
спареново
распареново
застареново
најзастареново
позастареново
шареново
најшареново
пошареново
набабреново
обесхрабреново
одобреново
подобреново
дреново
бодреново
удреново
судреново
береново
вереново
завереново
изневереново
проневереново
овереново
довереново
повереново
провереново
увереново
дереново
мереново
одмереново
неодмереново
немереново
премереново
измереново
умереново
неумереново
најумереново
поумереново
переново
впереново
намиреново
подмиреново
вознемиреново
помиреново
смиреново
најсмиреново
посмиреново
засиреново
ширеново
раширеново
проширеново
искреново
најискреново
поискреново
умреново
говореново
наговореново
одговореново
изговореново
приговореново
договореново
затвореново
позатвореново
претвореново
отвореново
најотвореново
поотвореново
раствореново
гореново
загореново
подгореново
прегореново
разгореново
изгореново
догореново
согореново
разореново
најразореново
прекореново
пречекореново
покореново
непокореново
укореново
замореново
одмореново
измореново
љубомореново
умореново
оспореново
успореново
повтореново
престореново
запреново
сопреново
проветреново
изостреново
осигуреново
докусуреново
претуреново
истуреново
гасеново
јасеново
нагласеново
прогласеново
спасеново
украсеново
обесеново
месеново
замесеново
несеново
занесеново
нанесеново
внесеново
однесеново
поднесеново
пренесеново
разнесеново
изнесеново
принесеново
донесеново
придонесеново

понесеново
пронесеново
снесеново
тресеново
затресеново
потресеново
протресеново
стресеново
растресеново
зависеново
извисеново
косеново
закосеново
покосеново
носеново
износеново
сносеново
просеново
запросеново
испросеново
апсеново
уапсеново
гипсеново
замрсеново
кусеново
вкусеново
скусеново
теново
збогатеново
осакатеново
клатеново
заклатеново
расклатеново
платеново
наплатеново
доплатеново
исплатеново
претплатеново
отплатеново
уплатеново
заматеново
најзаматеново
позаматеново
патеново
пропатеново
упатеново
неупатеново
вратеново
одвратеново
повратеново
кратеново
скратеново
пратеново
препратеново
допратеново
испратеново
фатеново
зафатеново
прифатеново
дофатеново
опфатеново
сфатеново
потфатеново
печатеново
запечатеново
препечатеново
испечатеново
отпечатеново
ветеново
клеветеново
светеново
засветеново
осветеново
посветеново
просветеново
плетеново
заплетеново
преплетеново
исплетеново
паметеново
запаметеново
опаметеново
зашеметеново
посетеново
најпосетеново
попосетеново
обештетеново
оштетеново
неоштетеново
китеново
накитеново
заситеново
штитеново
заштитеново
восхитеново
работеново
заработеново
обработеново
необработеново
вработеново
невработеново
одработеново
преработеново
разработеново
изработеново
доработеново
срамотеново
осрамотеново
посрамотеново
осамотеново
потеново
препотеново
испотеново
скротеново
вртеново
завртеново
навртеново
одвртеново
превртеново
извртеново
свртеново
овластеново
повластеново
запрепастеново
известеново
онесвестеново
местеново
преместеново
изместеново
надоместеново
поместеново
сместеново
зачестеново
обесчестеново
користеново
искористеново
чистеново
пречистеново
прочистеново
исчистеново
нагостеново
простеново
зацврстеново
прицврстеново
крстеново
вкрстеново
прекрстеново
лутеново
налутеново
разлутеново
поништеново
уништеново
потиштеново
соопштеново
пуштеново
запуштеново
напуштеново
препуштеново
опуштеново
допуштеново
недопуштеново
попуштеново
пропуштеново
спуштеново
распуштеново
испуштеново
отпуштеново
затруеново
	
отруеново
пцуеново
чуеново
нечуеново
прочуеново
кафеново
скапоценово
најскапоценово
поскапоценово
каченово
закаченово
прикаченово
покаченово
искаченово
откаченово
лаченово
наоблаченово
излаченово
маченово
намаченово
измаченово
помаченово
изедначеново
значеново
означеново
преиначеново
изопаченово
враченово
зраченово
озраченово
свеченово
леченово
оддалеченово
залеченово
облеченово
необлеченово
соблеченово
влеченово
завлеченово
навлеченово
одвлеченово
подвлеченово
извлеченово
привлеченово
вовлеченово
одолговлеченово
повлеченово
провлеченово
свлеченово
излеченово
гмеченово
згмеченово
печеново
запеченово
најзапеченово
позапеченово
непеченово
препеченово
најпрепеченово
попрепеченово
најпеченово
попеченово
испеченово
најиспеченово
поиспеченово
реченово
нареченово
противреченово
изреченово
преченово
препреченово
попреченово
спреченово
сеченово
засеченово
расеченово
пресеченово
исеченово
отсеченово
теченово
затеченово
претеченово
отеченово
дотеченово
потеченово
протеченово
истеченово
оттеченово
вообиченово
невообиченово
жиченово
преувеличеново
разграниченово
ограниченово
бриченово
избриченово
молченово
замолченово
премолченово
толченово
столченово
истенченово
коченово
закоченово
поплоченово
вооченово
сооченово
насоченово
точеново
наточеново
преточеново
отточеново
зграпченово
дупченово
продупченово
испупченово
рченово
арченово
изарченово
поарченово
распарченово
огорченово
згрутченово
ученово
наученово
обученово
подученово
неученово
изученово
приученово
најученово
одлученово
заклученово
вклученово
приклученово
исклученово
слученово
доученово
поученово
плашеново
заплашеново
преплашеново
исплашеново
уплашеново
промашеново
прашеново
запрашеново
застрашеново
решеново
грешеново
згрешеново
погрешеново
тешеново
утешеново
возвишеново
вдишеново
издишеново
лишеново
влошеново
трошеново
дотрошеново
потрошеново
опустошеново
вршеново
завршеново
незавршеново
извршеново
довршеново
недовршеново
совршеново
усовршеново
свршеново
кршеново
прекршеново
докршеново
скршеново
искршеново
бушеново
избушеново
гушеново
загушеново
задушеново
заглушеново
пушеново
запушеново
допушеново
пропушеново
испушеново
рушеново
нарушеново
разрушеново
срушеново
исушеново
важново
одважново
неважново
најважново
полноважново
поважново
багажново
лажново
влажново
мажново
немажново
омажново
неомажново
гаражново
истражново
тажново
најтажново
потажново
надежново
градежново
надлежново
ненадлежново
нежново
најнежново
понежново
снежново
доцнежново
крајбрежново
запрежново
платежново
претежново
недвижново
подвижново
неподвижново
најподвижново
поподвижново
приближново
најприближново
книжново
безгрижново
верижново
престижново
најпрестижново
попрестижново
достижново
недостижново
должново
кожново
поткожново
одложново
неодложново
сложново
можново
неможново
возможново
невозможново
ножново
јужново
најјужново
појужново
заслужново
нужново
најнужново
задружново
кружново
оружново
базново
доказново
млазново
мазново
најмазново
помазново
разново
заразново
празново
најпразново
попразново
фазново
љубезново
нељубезново
увезново
тркалезново
влезново
железново
излезново
полезново
најполезново
пополезново
бесполезново
затезново
визново
девизново
кризново
прецизново
непрецизново
најпрецизново
попрецизново
акцизново
концизново
најконцизново
поконцизново
возново
извозново
највозново
повозново
нервозново
најнервозново
понервозново
религиозново
сериозново
несериозново
најсериозново
посериозново
мистериозново
грациозново
амбициозново
најамбициозново
поамбициозново
грипозново
грозново
најгрозново
погрозново
порозново
непорозново
сојузново
луксузново
најлуксузново
полуксузново
бабиново
арбиново
србиново
курбиново
виново
невиново
владиново
дединово
нејзиново
киново
мајкиново
ќеркиново
пчелиново
клиново
маслиново
синово
најсиново
посиново
русиново
евтиново
најевтиново
поевтиново
финово
дафиново
најфиново
пофиново
рациново
арачиново
мајчиново
чешиново
сјајново
најсјајново
посјајново
најново
крајново
бескрајново
трајново
најтрајново
долготрајново
најдолготрајново
подолготрајново
дотрајново
краткотрајново
потрајново
истрајново
тајново
најтајново
потајново
значајново
безначајново
најзначајново
позначајново
очајново
случајново
ненадејново
семејново
убијново
бојново
безбојново
двојново
развојново
покојново
спокојново
поспокојново
гнојново
опојново
бројново
најбројново
побројново
многубројново
пристојново
непристојново
попристојново
достојново
недостојново
веродостојново
самостојново
бујново
струјново
најструјново
пострујново
нечујново
глобалново
легалново
нелегалново
илегалново
идеалново
реалново
жалново
најжалново
пожалново
универзалново
колонијалново
материјалново
нематеријалново
специјалново
официјалново
неофицијалново
потенцијалново
социјалново
лојалново
нелојалново
најлојалново
полојалново
музикалново
вертикалново
вокалново
локалново
фискалново
децималново
термалново
геотермалново
нормалново
ненормалново
најнормалново
понормалново
формалново
баналново
оригиналново
неоригиналново
маргиналново
финалново
дијагоналново
професионалново
непрофесионалново
најнепрофесионалново
најпрофесионалново
попрофесионалново
националново
интернационалново
рационалново
најрационалново
порационалново
емоционалново
институционалново
вонинституционалново
интегралново
генералново
минералново
билатералново
трилатералново
мултилатералново
спиралново
коралново
моралново
неморалново
централново
неутралново
деталново
најдеталново
подеталново
диеталново
металново
виталново
највиталново
повиталново
дигиталново
амбиенталново
ориенталново
експерименталново
сентименталново
хоризонталново
бруталново
најбруталново
сензуалново
сексуалново
бисексуалново
хомосексуалново
хетеросексуалново
интелектуалново
евентуалново
текстуалново
одделново
неодделново
неделново
едноделново
желново
најжелново
пожелново
    
непожелново
најнепожелново
паралелново
темелново
последователново
трогателново
влијателново
внимателново
невнимателново
подготвителново
чувствителново
нечувствителново
задолжителново
незадолжителново
дополнителново
исполнителново
сомнителново
значителново
вклучителново
исклучителново
решителново
нерешителново
порешителново
актуелново
најактуелново
челново
билново
стабилново
нестабилново
најстабилново
постабилново
дискутабилново
обилново
најобилново
пообилново
правилново
неправилново
најправилново
поправилново
агилново
најагилново
поагилново
стерилново
силново
насилново
несилново
присилново
најсилново
посилново
суптилново
текстилново
бацилново
болново
безболново
волново
неволново
своеволново
произволново
доволново
задоволново
незадоволново
недоволново
поволново
неповолново
најповолново
поповолново
доброволново
долново
најдолново
подолново
пеколново
околново
подмолново
полново
преполново
најполново
пополново
потполново
непотполново
патролново
контролново
солново
алкохолново
безалкохолново
смислново
мускулново
рамново
нерамново
најрамново
порамново
срамново
бесрамново
најсрамново
посрамново
обемново
надземново
подземново
приземново
едновремново
темново
најтемново
потемново
анонимново
интимново
најинтимново
поинтимново
автономново
огромново
скромново
нескромново
најскромново
поскромново
алармново
писмново
умново
разумново
најумново
делумново
слободоумново
поумново
остроумново
адхезионово
кохезионово
дисперзионово
компресионово
дискусионово
амортизационово
идентификационово
апелационово
иформационово
информационово
дискриминационово
емиграционово
експлоатационово
документационово
коалиционово
инвестиционово
акционово
реакционово
евиденционово
слоново
поново
монотоново
помонотоново
етапново
пристапново
непристапново
достапново
недостапново
џепново
екипново
копново
оклопново
исцрпново
најисцрпново
поисцрпново
вкупново
севкупново
откупново
групново
крупново
најкрупново
покрупново
товарново
стварново
нестварново
вулгарново
благодарново
неблагодарново
ударново
нуклеарново
линеарново
пазарново
поларново
молекуларново
васкуларново
популарново
непопуларново
најпопуларново
попопуларново
сумарново
имагинарново
ветеринарново
парново
непарново
планетарново
монетарново
хуманитарново
санитарново
унитарново
дефицитарново
парламентарново
интерпарламентарново
елементарново
документарново
верново
неверново
северново
суеверново
најверново
поверново
модерново
премиерново
мерново
намерново
ненамерново
злонамерново
примерново
прекумерново
реакционерново
револуционерново
бисерново
интерново
шеќерново
вечерново
зрново
збирново
безобѕирново
проѕирново
непроѕирново
паркирново
мирново
немирново
најмирново
помирново
допирново
умрново
изборново
дворново
изворново
говорново
одговорново
неодговорново
разговорново
договорново
делотворново
добротворново
горново
најгорново
погорново
провизорново
прекорново
беспрекорново
покорново
непокорново
заморново
најзаморново
позаморново
одморново
најодморново
поодморново
љубоморново
уморново
неуморново
напорново
пренапорново
најнапорново
понапорново
спорново
неоспорново
отпорново
неотпорново
огноотпорново
повторново
моторново
просторново
трново
бурново
сигурново
несигурново
најсигурново
посигурново
ажурново
поажурново
дежурново
тмурново
турново
литературново
инфраструктурново
културново
некултурново
најкултурново
покултурново
црново
најцрново
поцрново
гасново
ужасново
најужасново
поужасново
јасново
нејасново
најјасново
појасново
ефикасново
неефикасново
најефикасново
поефикасново
обласново
гласново
најгласново
громогласново
едногласново
погласново
согласново
класново
масново
најмасново
помасново
несмасново
гнасново
најгнасново
погнасново
опасново
безопасново
најопасново
поопасново
расново
возрасново
повозрасново
прекрасново
пристрасново
непристрасново
иконостасново
бесново
небесново
најбесново
побесново
извесново
неизвесново
најнеизвесново
понеизвесново
најизвесново
поизвесново
свесново
несвесново
десново
чудесново
лесново
доблесново
телесново
најлесново
полесново
месново
конгресново
адресново
интересново
неинтересново
пресново
тесново
најтесново
потесново
процесново
вонпроцесново
чесново
нечесново
зависново
независново
најзависново
позависново
описново
дописново
корисново
најкорисново
покорисново
бескорисново
конвексново
контексново
авансново
билансново
осново
радосново
пакосново
пркосново
жалосново
целосново
милосново
безмилосново
светлосново
носново
безбедносново
вредносново
смртоносново
росново
мрсново
усново
робусново
вкусново
невкусново
највкусново
повкусново
искусново
неискусново
најискусново
поискусново
конусново
вирусново
приватново
додатново
пријатново
непријатново
најпријатново
попријатново
веројатново
неверојатново
најверојатново
поверојатново
платново
бесплатново
исплатново
матново
најматново
поматново
патново
напатново
попатново
одвратново
повратново
еднократново
дваесеткратново
многукратново
сеопфатново
најсеопфатново
печатново
рбетново
соодветново
двокреветново
еднокреветново
трокреветново
цветново
анкетново
летново
тоалетново
пролетново
паметново
најпаметново
попаметново
предметново
беспредметново
прометново
магнетново
електромагнетново
конкретново
дискретново
најдискретново
подискретново
осетново
квалитетново
имунитетново
штетново
најштетново
поштетново
почетново
итново
битново
небитново
првобитново
непобитново
кредитново
житново
најитново
поитново
опитново
љубопитново
испитново
воспитново
габаритново
ситново
најситново
поситново
заштитново
експлицитново
компактново
апстрактново
контактново
проектново
директново
индиректново
дефектново
елегантново
педантново
брилијантново
пикантново
галантново
шармантново
доминантново
гарантново
милитантново
елоквентново
интелигентново
евидентново
еквивалентново
моментново
иманентново
конкурентново
дисконтново
страотново
постраотново
работново
неработново
    
најработново
поработново
животново
безживотново
доживотново
срамотново
имотново
нотново
потново
експертново
смртново
бесмртново
посмртново
азбестново
валутново
апсолутново
барутново
регрутново
присутново
отсутново
среќново
несреќново
пресреќново
најсреќново
посреќново
божиќново
моќново
немоќново
најмоќново
помоќново
ноќново
куќново
пауново
леуново
куново
аморфново
доцново
најдоцново
подоцново
облачново
плачново
мачново
стомачново
двозначново
рачново
брачново
вонбрачново
своерачново
мрачново
најмрачново
помрачново
вечново
долговечново
човечново
нечовечново
најчовечново
почовечново
срдечново
далечново
најдалечново
подалечново
привлечново
непривлечново
поединечново
конечново
бесконечново
речново
противречново
одречново
попречново
месечново
едномесечново
просечново
отсечново
течново
библиотечново
себичново
несебичново
обичново
необичново
кривичново
половичново
магичново
трагичново
носталгичново
логичново
нелогичново
најлогичново
алергичново
енергичново
неенергичново
најенергичново
периодичново
базичново
јазичново
двојазичново
ризичново
личново
одличново
различново
безличново
виличново
најличново
симболичново
едноличново
разноличново
поличново
меланхоличново
сличново
уличново
хидрауличново
динамичново
седмичново
анемичново
катаклизмичново
комичново
економичново
најекономичново
поекономичново
паничново
граничново
страничново
најизменичново
циничново
хармоничново
ироничново
најироничново
поироничново
хроничново
парничново
параноичново
типичново
маларичново
паричново
цилиндричново
венеричново
хистеричново
изричново
категоричново
калоричново
покалоричново
еуфоричново
симетричново
електричново
класичново
најкласичново
драматичново
најдраматичново
проблематичново
ароматичново
трауматичново
фанатичново
симпатичново
несимпатичново
статичново
рахитичново
практичново
најпрактичново
попрактичново
тактичново
нетактичново
најтактичново
потактичново
романтичново
најромантичново
поромантичново
идентичново
автентичново
најавтентичново
поавтентичново
егзотичново
најегзотичново
еротичново
скептичново
најскептичново
еластичново
нееластичново
најеластичново
поеластичново
пластичново
фантастичново
мистичново
карактеристичново
најкарактеристичново
акустичново
поакустичново
алчново
најалчново
поалчново
жолчново
очново
бочново
загадочново
желудочново
мозочново
скочново
даночново
долгорочново
порочново
еднонасочново
восочново
точново
достаточново
недостаточново
неточново
најточново
поточново
сточново
источново
научново
бучново
азбучново
најбучново
побучново
звучново
надзвучново
подзвучново
клучново
заклучново
поучново
стручново
нестручново
сегашново
досегашново
некогашново
секогашново
тогашново
дотогашново
тукашново
домашново
сиромашново
годинашново
вчерашново
вечерашново
скорашново
страшново
бестрашново
најстрашново
пострашново
секадешново
овдешново
смешново
најсмешново
посмешново
поранешново
денешново
годинешново
успешново
најуспешново
поуспешново
грешново
погрешново
надворешново
внатрешново
вентрешново
утешново
годишново
двегодишново
повеќегодишново
четиригодишново
тригодишново
овогодишново
новогодишново
долгогодишново
едногодишново
петгодишново
земјишново
училишново
мочуришново
овошново
раскошново
тамошново
понатамошново
помошново
завршново
извршново
ушново
воздушново
великодушново
рамнодушново
слушново
послушново
непослушново
најпослушново
сушново
пово
скапово
најскапово
поскапово
тапово
најтапово
потапово
слепово
барово
старово
најстарово
постарово
габрово
храброво
најхраброво
похраброво
доброво
најдоброво
подоброво
дуброво
маврово
кадрово
едрово
бедрово
ведрово
најведрово
поведрово
берово
езерово
мерово
перово
пиперово
бадентерово
бадинтерово
церово
бирово
вирово
владимирово
сирово
најсирово
посирово
мокрово
најмокрово
помокрово
орово
борово
јаворово
ловорово
норово
второво
ќорово
никифорово
петрово
итрово
најитрово
поитрово
бистрово
најбистрово
побистрово
острово
најострово
поострово
утрово
сурово
најсурово
посурово
штурово
десово
месово
борисово
финансово
босово
косово
најкосово
кокосово
покосово
русокосово
кусово
најкусово
покусово
рицинусово
русово
исусово
еукалиптусово
богатово
најбогатово
побогатово
јатово
бајатово
најбајатово
побајатово
сакатово
латово
станатово
застанатово
настанатово
престанатово
пристанатово
останатово
преостанатово
изостанатово
постанатово
состанатово
опстанатово
грабнатово
насмевнатово
дувнатово
одбегнатово
пребегнатово
избегнатово
побегнатово
легнатово
подлегнатово
впрегнатово
досегнатово
посегнатово
затегнатово
најзатегнатово
притегнатово
потегнатово
протегнатово
стегнатово
растегнатово
најстегнатово
постегнатово
дигнатово
надигнатово
издигнатово
подигнатово
стигнатово
престигнатово
пристигнатово
достигнатово
постигнатово
помогнатово
трогнатово
тргнатово
претргнатово
потргнатово
растргнатово
истргнатово
оттргнатово
паднатово
западнатово
нападнатово
совпаднатово
припаднатово
опаднатово
допаднатово
пропаднатово
распаднатово
испаднатово
отпаднатово
потпаднатово
наведнатово
погледнатово
седнатово
стврднатово
мрднатово
помрднатово
овенатово
опоменатово
раскренатово
натежнатово
претежнатово
исчезнатово
лизнатово
гризнатово
признатово
најпризнатово
познатово
запознатово
непознатово
препознатово
најпознатово
попознатово
распознатово
замрзнатово
одмрзнатово
премрзнатово
измрзнатово
смрзнатово
кинатово
прекинатово
непрекинатово
испрекинатово
скинатово
раскинатово
искинатово
откинатово
укинатово
минатово
заминатово
наминатово
надминатово
одминатово
преминатово
разминатово
изминатово
поминатово
настинатово
починатово
шинатово
бакнатово
зајакнатово
испакнатово
најиспакнатово
поиспакнатово
истакнатово
најистакнатово
поистакнатово
одекнатово
порекнатово
затекнатово
стекнатово
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu