Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
тежиште - набљудуваше
тежиште
книжиште
ложиште
лазиште
оризиште
лозиште
змииште
колонииште
канцеларииште
бактерииште
земјиште
банкиште
фокиште
коскиште
алиште
вежбалиште
ноќевалиште
преноќевалиште
пливалиште
скривалиште
почивалиште
престојувалиште
лекувалиште
минувалиште
советувалиште
летувалиште
мечувалиште
галиште
лизгалиште
гледалиште
будалиште
наоѓалиште
преоѓалиште
живеалиште
газалиште
казалиште
стојалиште
калиште
чекалиште
скокалиште
скалиште
починалиште
копалиште
одмаралиште
игралиште
збиралиште
собиралиште
паркиралиште
одморалиште
шеталиште
сиропиталиште
читалиште
врталиште
сврталиште
пепелиште
срелиште
стрелиште
селиште
губилиште
градилиште
бродоградилиште
родилиште
породилиште
судилиште
црнилиште
поилиште
борилиште
свратилиште
прифатилиште
светилиште
работилиште
сиротилиште
мрестилиште
чистилиште
прифтилиште
мачилиште
училиште
страшилиште
клиште
оролиште
солиште
витолиште
пеплиште
улиште
учлиште
јамиште
климиште
сајмиште
тајмиште
озормиште
урмиште
гумиште
глумиште
баниште
љубаниште
бурјаниште
враниште
пристаниште
авиопристаниште
бостаниште
бегниште
огниште
пладниште
жениште
лениште
зелениште
јачмениште
сениште
калниште
долниште
надолниште
здолниште
удолниште
засолниште
рамниште
стрмниште
нагорниште
згорниште
угорниште
озорниште
трниште
стрниште
усниште
платниште
униште
буниште
лабуниште
круниште
тутуниште
свињиште
боиште
пороиште
пиште
џепиште
конопиште
сопиште
купиште
крупиште
стовариште
вардариште
жариште
пожариште
пазариште
банкариште
пченкариште
ѓубриште
модриште
ѕвериште
атмосфериште
компириште
сириште
искриште
граориште
собориште
двориште
извориште
позориште
одмориште
упориште
фориште
поприште
ветриште
ѓуриште
панаѓуриште
божуриште
мочуриште
пасиште
носиште
блатиште
детиште
полетиште
слетиште
изметиште
тресетиште
мрестиште
устиште
вреќиште
преноќиште
куќиште
млачиште
натлачиште
јуначиште
речиште
сечиште
пченичиште
старичиште
птичиште
девојчиште
палчиште
јаболчиште
колчиште
јанчиште
пијанчиште
пченчиште
кочиште
рочиште
пророчиште
песочиште
уточиште
врапчиште
џепчиште
грчиште
бучиште
ајдучиште
бешиште
мешиште
отушиште
доброште
уопште
лупште
уште
сеуште
многууште
ќе
новаќе
даќе
николаќе
плаќе
наќе
енаќе
мартинаќе
распаќе
враќе
праќе
саќе
костаќе
повќе
беќе
веќе
одвеќе
највеќе
повеќе
најповеќе
отповеќе
цвеќе
мелеќе
неќе
теќе
костеќе
садиќе
велиќе
миќе
приќе
тиќе
трајќе
нејќе
појќе
дракќе
димќе
панќе
јонќе
рабоќе
ноќе
едноставностќе
бурбуќе
вуќе
луќе
бруќе
ауе
обуе
преобуе
собуе
расобуе
дуе
надуе
поднадуе
обдуе
подуе
јуе
блуе
наблуе
изблуе
приблуе
наплуе
руе
аруе
карлсруе
труе
затруе
отруе
иструе
псуе
пцуе
опцуе
чуе
зачуе
начуе
дочуе
прочуе
расчуе
потчуе
пишуе
фе
гафе
аутодафе
кафе
нафе
рафе
гетафе
хетафе
ефе
сефе
шефе
бифе
кадифе
садифе
назифе
лифе
далифе
елифе
нифе
анифе
ханифе
арифе
зарифе
тенерифе
шерифе
трифе
тифе
атифе
латифе
фифе
нофе
профе
софе
тофе
форфе
сфе
дуфе
хе
метлахе
шахе
хехе
салихе
метихе
архе
хорхе
тхе
це
аце
баце
бабаце
гаце
даце
пеаце
каце
блаце
наце
паце
спаце
раце
таце
лавце
облавце
желевце
мевце
проевце
цревце
стевце
врачевце
клечевце
алашевце
аливце
мливце
пивце
зубовце
стрезовце
бозовце
радиовце
бељаковце
ранковце
скачковце
карловце
табановце
режановце
белановце
романовце
думановце
јагуновце
јегуновце
клечовце
пршовце
дрвце
првце
увце
јангце
говедце
еце
веце
деце
леце
пеце
цеце
ице
вице
катовице
гице
ужице
кице
лице
налице
теплице
мице
радоице
стоице
цице
кошице
јајце
ропајце
трајце
вејце
акце
дракце
млекце
јаболкце
окце
огледалце
мијалце
тркалце
малце
најмалце
помалце
велце
виделце
киелце
селце
телце
челце
кандилце
килце
крилце
бурилце
јаболце
колце
николце
масолце
грлце
ропаљце
димце
пасомце
томце
наумце
гуганце
данце
мојанце
стојанце
орланце
манце
драгоманце
степанце
копанце
горанце
франце
бебенце
ждребенце
ќебенце
венце
перденце
туденце
јаженце
лозјенце
ленце
стебленце
гленце
веленце
теленце
пиленце
коленце
орленце
масленце
луленце
знаменце
раменце
временце
писменце
јагненце
влакненце
јаренце
сиренце
буренце
сенце
прасенце
татенце
детенце
местенце
устенце
ќофтенце
алиштенце
кафенце
срценце
колаченце
маченце
глувченце
меченце
птиченце
мајченце
девојченце
момченце
поточенце
парченце
	
кученце
џуџенце
брашенце
шишенце
ќошенце
винце
јажинце
алакинце
пелинце
аљинце
коинце
ваксинце
раотинце
ротинце
јачинце
гошинце
хајнце
гонце
димонце
динонце
сонце
зајдисонце
изгрејсонце
огрејсонце
зрнце
зунце
оце
боце
воце
гоце
доце
ѓоце
јоце
коце
роце
кроце
покроце
проце
тоце
непце
гопце
штрпце
добарце
теарце
ларце
седларце
једоарце
езерце
перце
кирце
крце
орце
борце
дворце
јорце
срце
сесрце
присрце
сце
житце
коритце
ситце
аутце
цуце
че
аче
баче
бабаче
гибаче
забаваче
новаче
прваче
заодуваче
гаче
погаче
сандаче
чардаче
ѓаче
заче
лазаче
јаче
зајаче
пајаче
стојаче
каче
сокаче
залаче
облаче
колаче
плаче
заплаче
наплаче
изнаплаче
оплаче
поплаче
проплаче
расплаче
израсплаче
исплаче
маче
јамаче
седмаче
стомаче
наче
пеленаче
близначе
иначе
годиначе
јуначе
апаче
капаче
раче
обраче
сираче
чираче
бајраче
ораче
втораче
исаче
версаче
петаче
вче
колбавче
гавче
лигавче
давче
ѓавче
лижавче
полжавче
појавче
лавче
влавче
главче
клавче
славче
мавче
опавче
бравче
обравче
гравче
здравче
кравче
савче
тавче
чавче
џавче
евче
невевче
левче
каневче
гревче
оревче
тревче
стревче
стевче
февче
цевче
шевче
ивче
живче
кивче
ливче
заливче
моливче
шамивче
чинивче
книвче
оривче
детективче
кутивче
овче
вовче
ововче
довче
јовче
ковче
јаковче
коковче
мовче
новче
кумановче
недоновче
мавровче
гровче
беровче
островче
совче
кратовче
тетовче
врвче
крвче
црвче
бувче
гувче
лигувче
пердувче
кожувче
глувче
виљувче
пувче
топувче
крувче
драгче
кругче
градче
ридче
бродче
бече
вече
повече
човече
свече
гече
ендече
кече
лече
облече
наоблече
преоблече
изоблече
приоблече
пооблече
соблече
расоблече
пресоблече
дособлече
влече
завлече
подзавлече
позавлече
навлече
одвлече
подвлече
исподвлече
развлече
поразвлече
извлече
привлече
попривлече
вовлече
одолговлече
довлече
надовлече
повлече
провлече
свлече
елече
слече
преслече
мече
пече
запече
напече
препече
припече
опече
допече
попече
спече
испече
поиспече
потпече
рече
нарече
изнарече
одрече
подрече
пререче
изрече
доизрече
борече
дорече
недорече
порече
прорече
спрече
сече
засече
насече
расече
порасече
пресече
исече
наисече
досече
посече
просече
сосече
опсече
отсече
потсече
тече
затече
натече
претече
отече
дотече
надотече
поотече
потече
протече
стече
растече
истече
поистече
оттече
ќече
ќаиче
биче
ламбиче
бомбиче
добиче
краставиче
црквиче
золвиче
ластовиче
првиче
гиче
чергиче
диче
попадиче
ѓорѓиче
лажиче
кожиче
ножиче
ружиче
зиче
јазиче
терзиче
скииче
змииче
колонииче
канцеларииче
кокиче
фокиче
ќеркиче
кукиче
нормаличе
јагличе
тегличе
величе
виличе
пиличе
кукличе
количе
католиче
миче
јамиче
шамиче
момиче
урмиче
гумиче
шумиче
чешмиче
ниче
маниче
коњаниче
волшебниче
предавниче
службениче
лубениче
сопствениче
галениче
калениче
милениче
хранениче
посинениче
заварениче
донесениче
крштениче
виниче
миниче
чиниче
војниче
грлниче
срамниче
назимниче
перниче
соперниче
говорниче
разговорниче
соговорниче
црниче
усниче
вратниче
заштитниче
кошниче
помошниче
бањиче
пиче
мариче
ибриче
гуштериче
криче
загориче
беатриче
сестриче
јасиче
масиче
лисиче
осиче
тепсиче
тиче
вратиче
чантиче
птиче
ластиче
устиче
кутиче
лутиче
штиче
клештиче
свеќиче
вреќиче
куќиче
кофиче
чиче
бавчиче
кралчиче
бајче
кравајче
одајче
мијајче
кајче
мајче
најче
пајче
рајче
крајче
трајче
чајче
лишајче
бејче
славејче
дејче
змејче
еврејче
андрејче
матејче
змијче
бојче
војче
завојче
девојче
посвојче
гојче
благојче
богојче
дојче
радојче
видојче
зидојче
миојче
којче
милојче
нојче
станојче
бројче
херојче
пројче
сројче
стојче
трјче
стјче
вујче
знакче
ракче
дракче
зракче
пракче
стракче
векче
брекче
бикче
никче
трикче
блокче
глокче
рокче
сокче
паркче
укче
памукче
крукче
алче
папагалче
будалче
идеалче
миалче
мијалче
материјалче
калче
бокалче
скокалче
локалче
чукалче
џемалче
смалче
каналче
минералче
    
кралче
коралче
тралче
талче
деталче
металче
парталче
интелектуалче
цицалче
цврцалче
шалче
влче
елче
белче
велче
ангелче
делче
анѓелче
желче
нелче
пријателче
непријателче
мотелче
хотелче
илче
автомобилче
гилче
ѓилче
жилче
милче
камилче
босилче
фитилче
филче
дафилче
каранфилче
шилче
ѓаолче
јаболче
волче
ѓаволче
биволче
глаголче
долче
идолче
мозолче
колче
николче
соколче
замолче
столче
јагулче
змијулче
мускулче
рулче
сулче
пусулче
ртулче
кошулче
адиљче
дамче
камче
ламче
доламче
рамче
марамче
програмче
драмче
ирамче
сусамче
чамче
џамче
демче
бадемче
лемче
калемче
проблемче
шлемче
ремче
премче
семче
системче
парфемче
имче
љубимче
димче
видимче
озимче
ескимче
лимче
килимче
поимче
тримче
симче
тимче
фимче
филмче
ломче
момче
номче
гастрономче
громче
томче
атомче
наумче
албумче
гумче
ѓумче
изумче
кумче
локумче
крумче
анче
забанче
барабанче
чобанче
ванче
караванче
стеванче
иванче
јованче
милованче
ганче
драганче
оганче
органче
гуганче
данче
богданче
виданче
фиданче
слободанче
орданче
горданче
граѓанче
охриѓанче
деанче
кафеанче
стружанче
казанче
лозанче
јанче
трајанче
дејанче
индијанче
полјанче
бојанче
стојанче
штипјанче
скопјанче
марјанче
канче
чеканче
чоканче
ланче
дланче
селанче
миланче
коланче
планче
манче
муслиманче
нанче
ананче
јоанче
панче
тапанче
бранче
вранче
гавранче
гранче
горанче
зоранче
танче
цветанче
китанче
алтанче
станче
фустанче
дуќанче
фанче
ханче
чанче
кичевчанче
делчевчанче
крушевчанче
валандовчанче
беровчанче
кратовчанче
гевгеличанче
струмичанче
виничанче
битолчанче
паланчанче
дојранчанче
кочанчанче
ресенчанче
прилепчанче
дебарчанче
кавадарчанче
филџанче
велешанче
радовишанче
бенче
венче
првенче
генче
денче
кладенче
младенче
велигденче
доведенче
прооденче
новороденче
мртвороденче
женче
раженче
базенче
манекенче
ленче
галенче
јагленче
еленче
членче
менче
каменче
пламенче
кременче
руменче
јачменче
доенче
поенче
пенче
дренче
коренче
арсенче
стенче
прстенче
инче
рубинче
главинче
живинче
свинче
динче
единче
ајдинче
зинче
бензинче
велинче
клинче
минче
еминче
планинче
воинче
синче
животинче
неготинче
палестинче
дафинче
џинче
стојнче
онче
бонче
бонбонче
звонче
ѕвонче
гонче
донче
македонче
андонче
ѓонче
реонче
авионче
милионче
камионче
симионче
јонче
медалјонче
конче
законче
иконче
лонче
балонче
слонче
монче
симонче
ронче
миронче
електронче
тресонче
тонче
картонче
фонче
магнетофонче
срнче
трнче
црнче
унче
наунче
паунче
гунче
благунче
зунче
јунче
милунче
клунче
мајмунче
пупунче
грунче
чунче
свињче
коњче
гуњче
оче
боче
бобоче
гоче
доче
мозоче
коче
плоче
момоче
пиноче
апоче
папоче
соче
поточе
апче
ќебапче
дапче
жапче
запче
капче
галапче
длапче
гулапче
гранапче
рапче
врапче
крапче
чорапче
стапче
лепче
слепче
ждрепче
жрепче
тетрепче
јастрепче
црепче
ќепче
чепче
џепче
ипче
кипче
филипче
клипче
рипче
типче
столпче
копче
клопче
оклопче
поклопче
снопче
попче
ропче
гропче
сопче
топче
грпче
крпче
трпче
црпче
дупче
еѓупче
купче
лупче
клупче
љупче
пупче
групче
трупче
струпче
ќупче
рибарче
гостиварче
букварче
глуварче
тагарче
тигарче
угарче
другарче
дарче
говедарче
ајдарче
календарче
жарче
зарче
пазарче
лизарче
карче
лекарче
библиотекарче
сликарче
банкарче
марче
шумарче
денарче
планинарче
морнарче
бунарче
свињарче
парче
парампарче
конопарче
ветарче
полетарче
центарче
старче
голиштарче
поштарче
измеќарче
куќарче
царче
овчарче
месечарче
носталгичарче
логичарче
јазичарче
физичарче
музичарче
комичарче
граничарче
хроничарче
електричарче
класичарче
математичарче
козметичарче
генетичарче
политичарче
практичарче
тактичарче
романтичарче
оптичарче
пластичарче
статистичарче
акустичарче
графичарче
коњушарче
грче
биберче
верче
деверче
ѕверче
герче
сунѓерче
калуѓерче
фризерче
фудбалерче
мерче
пензионерче
реакционерче
револуционерче
перче
бисерче
актерче
компјутерче
тефтерче
гуштерче
шеќерче
куферче
бирче
вирче
свирче
ајдирче
кирче
секирче
мирче
демирче
компирче
сирче
мисирче
тирче
манастирче
чирче
синџирче
орче
паорче
борче
зборче
изворче
одговорче
договорче
отворче
добротворче
горче
игорче
развигорче
догорче
могорче
    
дорче
чадорче
пандорче
тодорче
ѓорче
спонзорче
прозорче
чкорче
шкорче
заморче
норче
компресорче
реформаторче
информаторче
експериментаторче
евалуаторче
моторче
шесторче
форче
пагурче
меурче
журче
нурче
стурче
штурче
гласче
недоносче
плусче
конусче
саатче
ливатче
катче
адвокатче
влатче
дипломатче
автоматче
патче
лопатче
ратче
апаратче
братче
гратче
огратче
квадратче
пратче
креветче
цветче
жакетче
пакетче
букетче
билетче
магнетче
поетче
ретче
четче
кредитче
ѕитче
китче
ќерамитче
кромитче
ритче
кибритче
ширитче
контактче
објектче
дефектче
брилијантче
милитантче
еквивалентче
експериментче
наотче
ботче
идиотче
имотче
бротче
ртче
посмртче
садистче
оптимистче
алпинистче
телефонистче
спортистче
крстче
бутче
брутче
грутче
уче
чибуче
бурбуче
вуче
прозвуче
дуче
куче
клуче
муче
памуче
внуче
правнуче
превнуче
суче
засуче
насуче
расуче
пресуче
исуче
опсуче
отсуче
усуче
дафче
шкафче
фотографче
шрафче
мустафче
џафче
ефче
лефче
стефче
трифче
јофче
софче
руфче
фенербахче
плехче
стихче
духче
пухче
апашче
рашче
гледалишче
хаџишче
брошче
џе
драџе
чекмеџе
дереџе
фереџе
тафталиџе
зулиџе
ниџе
ениџе
сариџе
атиџе
бехиџе
џиџе
гонџе
церџе
џорџе
буџе
џуџе
ше
грабаше
колебаше
требаше
вежбаше
извежбаше
пробаше
испробаше
ваше
даваше
задаваше
наддаваше
оддаваше
предаваше
заседаваше
претседаваше
раздаваше
издаваше
создаваше
додаваше
подаваше
продаваше
препродаваше
распродаваше
обожаваше
јаваше
дојаваше
занимаваше
внимаваше
признаваше
дознаваше
познаваше
запознаваше
препознаваше
распознаваше
сознаваше
забораваше
преправаше
поправаше
расправаше
исправаше
ставаше
оставаше
доставаше
среќаваше
сеќаваше
венчаваше
решаваше
завеваше
одвеваше
развеваше
провеваше
задеваше
надеваше
проѕеваше
налеваше
влеваше
прелеваше
разлеваше
излеваше
долеваше
полеваше
пролеваше
слеваше
потсмеваше
сомневаше
посомневаше
доспеваше
успеваше
неуспеваше
загреваше
подгреваше
прегреваше
изгреваше
огреваше
креваше
поткреваше
гоштеваше
ноќеваше
преноќеваше
биваше
забиваше
набиваше
одбиваше
подбиваше
збиваше
разбиваше
избиваше
обиваше
добиваше
здобиваше
придобиваше
побиваше
пробиваше
убиваше
завиваше
навиваше
одвиваше
развиваше
уживаше
киваше
пливаше
запливаше
препливаше
допливаше
отпливаше
замиваше
измиваше
изгниваше
впиваше
препиваше
опиваше
допиваше
пропиваше
испиваше
отпиваше
зовриваше
подриваше
прекриваше
прикриваше
покриваше
сокриваше
откриваше
разоткриваше
уриваше
коваше
заковаше
приковаше
оковаше
исковаше
отковаше
потковаше
засноваше
основаше
изабуваше
ослабуваше
зграбуваше
ограбуваше
загребуваше
изгребуваше
употребуваше
злоупотребуваше
лобуваше
заробуваше
надробуваше
здробуваше
раздробуваше
издробуваше
пробуваше
испробуваше
онеспособуваше
загубуваше
изгубуваше
погубуваше
заљубуваше
вљубуваше
затрубуваше
раструбуваше
забавуваше
олабавуваше
набавуваше
задавуваше
јавуваше
најавуваше
објавуваше
одјавуваше
изјавуваше
пријавуваше
појавуваше
заглавуваше
преплавуваше
поплавуваше
прославуваше
оздравуваше
поздравуваше
преправуваше
поправуваше
справуваше
исправуваше
управуваше
стравуваше
спротивставуваше
преставуваше
доставуваше
изоставуваше
поедноставуваше
поставуваше
запоставуваше
воспоставуваше
претпоставуваше
составуваше
претставуваше
воодушевуваше
заживуваше
преживуваше
оживуваше
доживуваше
соживуваше
искривуваше
заковуваше
приковуваше
оковуваше
исковуваше
отковуваше
потковуваше
благословуваше
условуваше
востановуваше
установуваше
обновуваше
подготвуваше
изготвуваше
приготвуваше
жртвуваше
чувствуваше
сочувствуваше
чествуваше
учествуваше
дејствуваше
чиноначалствуваше
соодветствуваше
присуствуваше
отсуствуваше
чуствуваше
надувуваше
зачувуваше
причувуваше
сочувуваше
исчувуваше
тагуваше
влегуваше
навлегуваше
излегуваше
произлегуваше
негуваше
шегуваше
излизгуваше
пролизгуваше
збогуваше
тргуваше
дуваше
загадуваше
уназадуваше
заладуваше
преовладуваше
совладуваше
разладуваше
ускладуваше
надуваше
изненадуваше
надокнадуваше
радуваше
заградуваше
наградуваше
вградуваше
надградуваше
преградуваше
разградуваше
изградуваше
оградуваше
доградуваше
засадуваше
расадуваше
всадуваше
пресадуваше
досадуваше
посадуваше
снабдуваше
оправдуваше
обезбедуваше
победуваше
убедуваше
разубедуваше
заведуваше
наведуваше
одведуваше
преведуваше
разведуваше
изведуваше
произведуваше
приведуваше
воведуваше
доведуваше
поведуваше
проведуваше
спроведуваше
сведуваше
изедуваше
избледуваше
надгледуваше
одгледуваше
прегледуваше
разгледуваше
изгледуваше
прогледуваше
согледуваше
боледуваше
следуваше
наследуваше
наредуваше
навредуваше
повредуваше
одредуваше
прередуваше
разредуваше
споредуваше
проредуваше
напредуваше
унапредуваше
предупредуваше
средуваше
посредуваше
уредуваше
поседуваше
заштедуваше
исцедуваше
одмаздуваше
наидуваше
обидуваше
предвидуваше
извидуваше
увидуваше
заѕидуваше
соѕидуваше
најдуваше
пронајдуваше
командуваше
заодуваше
набодуваше
избодуваше
ослободуваше
прободуваше
прилагодуваше
негодуваше
погодуваше
спогодуваше
преодуваше
изодуваше
оплодуваше
разонодуваше
доодуваше
поодуваше
проодуваше
породуваше
препородуваше
потврдуваше
утврдуваше
разбудуваше
возбудуваше
побудуваше
набљудуваше
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu