Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
вештацине - искоренување
вештацине
оџацине
законодавцине
закуподавцине
малавцине
скандинавцине
примитивцине
овцине
лажговцине
трговцине
дедовцине
вујковцине
татковцине
ловцине
кумановцине
мавровцине
беровцине
косовцине
кратовцине
тетовцине
мртовцине
врвцине
одецине
земјоделецине
водотецине
главицине
последицине
видицине
шеицине
жицине
јазицине
кралицине
вилицине
католицине
улицине
академицине
коњаницине
границине
станицине
волшебницине
предавницине
продавницине
државницине
доставницине
претставницине
дневницине
противницине
деловницине
бунтовницине
заедницине
седницине
желудницине
службеницине
сопственицине
зеницине
иселеницине
заменицине
осаменицине
именицине
едреницине
пратеницине
должницине
влезницине
железницине
извозницине
единицине
благајницине
војницине
градоначалницине
делницине
болницине
законицине
бароницине
застапницине
железарницине
свињарницине
верницине
соперницине
зборницине
говорницине
разговорницине
соговорницине
гласницине
весницине
записницине
вредносницине
златницине
паметницине
уметницине
заштитницине
работницине
соработницине
среќницине
несреќницине
моќницине
ивичницине
граничницине
научницине
звучницине
помошницине
царицине
иверицине
бутицине
малајцине
китајцине
брунејцине
европејцине
корејцине
либијцине
колумбијцине
боливијцине
белгијцине
индијцине
саудијцине
азијцине
малезијцине
индонезијцине
сомалијцине
австралијцине
кенијцине
нигеријцине
сиријцине
австријцине
бегалцине
непалцине
хомосексуалцине
хетеросексуалцине
интелектуалцине
израелцине
бразилцине
волцине
анголцине
колцине
панамцине
бахамцине
анонимцине
либанцине
албанцине
кубанцине
јаванцине
боцванцине
ганцине
данцине
јорданцине
суданцине
канаѓанцине
швеѓанцине
тајланѓанцине
холанѓанцине
чилеанцине
московјанцине
индијанцине
италијанцине
американцине
африканцине
мексиканцине
балканцине
мароканцине
романцине
германцине
бурманцине
врањанцине
тогоанцине
шпанцине
иранцине
дојранцине
кипранцине
странцине
францине
босанцине
тибетанцине
британцине
дистанцине
пакистанцине
авганистанцине
инстанцине
бутанцине
тахиќанцине
египќанцине
папуанцине
англичанцине
велшанцине
венцине
словенцине
јеменцине
украинцине
бахреинцине
даблинцине
берлинцине
аргентинцине
неготинцине
палестинцине
финцине
габонцине
македонцине
лондонцине
јапонцине
камерунцине
боцине
извадоцине
мозоцине
даноцине
изостаноцине
состаноцине
пороцине
притисоцине
восоцине
издатоцине
додатоцине
податоцине
впечатоцине
почетоцине
исечоцине
заклучоцине
вишоцине
трошоцине
закупцине
гостиварцине
швајцарцине
нигерцине
ирцине
заирцине
сибирцине
алжирцине
борцине
црногорцине
андорцине
месцине
олуцине
внуцине
издавачине
залогодавачине
закуподавачине
загревачине
подривачине
ковачине
добавувачине
изготвувачине
дувачине
загадувачине
изведувачине
вложувачине
натпреварувачине
донесувачине
воспитувачине
изработувачине
испорачувачине
предлагачине
излагачине
задачине
гледачине
водачине
напаѓачине
возачине
нуркачине
преговарачине
играчине
избирачине
борачине
гласачине
носачине
бавчине
овчине
водичине
почине
напочине
отпочине
џине
оџине
шине
вашине
машине
нашине
чашине
вишине
лошине
најлошине
полошине
бруцошине
душине
сушине
алгемајне
хајне
грејне
војне
дојне
некојне
ројне
стојне
акне
бакне
избакне
квакне
џвакне
гакне
јакне
зајакне
позајакне
најакне
понајакне
плакне
заплакне
преплакне
оплакне
исплакне
поисплакне
шлакне
макне
гракне
штракне
истакне
екне
бекне
ѕвекне
одекне
блекне
лелекне
клекне
потклекне
намекне
размекне
омекне
поомекне
смекне
посмекне
брекне
набрекне
врекне
одрекне
крекне
порекне
упрекне
штрекне
црекне
секне
пресекне
исекне
текне
затекне
претекне
потекне
стекне
истекне
икне
викне
навикне
поднавикне
одвикне
поодвикне
подвикне
извикне
привикне
квикне
довикне
провикне
свикне
бликне
пребликне
избликне
кликне
никне
наникне
вникне
изникне
возникне
поникне
проникне
пикне
рикне
крикне
потикне
поттикне
шикне
молкне
замолкне
измолкне
смолкне
скокне
прескокне
искокне
отскокне
потскокне
локне
ркне
бркне
подбркне
чвркне
џвркне
швркне
изркне
кркне
шмркне
пркне
потпркне
сркне
наштркне
фркне
цркне
укне
мјаукне
букне
гукне
гугукне
кукне
клукне
плукне
мукне
шмукне
пукне
напукне
препукне
распукне
штукне
поштукне
чукне
потчукне
шушукне
талне
чалне
делне
подделне
стрелне
милне
заголне
колне
заколне
преколне
проколне
исколне
преполне
засолне
подзасолне
позасолне
жулне
лулне
пламне
рамне
самне
осамне
дмне
демне
издемне
ѕемне
наѕемне
изѕемне
дремне
кимне
скимне
симне
спомне
наспомне
дпмне
брмне
грмне
седумне
клумне
осумне
шумне
оне
боне
скијавоне
скјавоне
звоне
ѕвоне
гоне
доне
шардоне
вчудоне
леоне
корлеоне
симеоне
зоне
јоне
коне
фалконе
лоне
сталоне
бутиљоне
моне
симоне
портмоне
ноне
поне
капоне
роне
кроне
соне
насоне
всоне
тоне
потоне
стоне
утоне
фоне
цоне
мацоне
апне
бапне
запне
приапне
	
зјапне
капне
скапне
лапне
клапне
шлапне
напне
пренапне
драпне
чкрапне
отчкрапне
штрапне
стапне
цапне
чапне
лепне
клепне
крепне
закрепне
подзакрепне
препне
спрепне
трепне
сепне
цепне
чепне
начепне
шепне
нашепне
пришепне
дошепне
потшепне
скипне
липне
залипне
пипне
рипне
подрипне
прерипне
чкрипне
пресипне
штипне
дмпне
опне
копне
клопне
тропне
сопне
дрпне
прпне
претрпне
отрпне
истрпне
црпне
распне
дупне
трупне
тупне
арне
џбарне
обрне
врне
заврне
наврне
изнаврне
подврне
преврне
попреврне
разврне
осврне
грне
загрне
обгрне
одгрне
поодгрне
прегрне
испрегрне
згрне
разгрне
поразгрне
пригрне
мерне
перне
наперне
обѕрне
свирне
ѕирне
подѕирне
зборне
корне
накорне
покорне
скорне
искорне
откорне
торне
трне
урне
џбурне
разурне
изурне
јурне
нурне
турне
втурне
оттурне
поттурне
шурне
црне
сне
гасне
загасне
подзагасне
згасне
изгасне
доизгасне
угасне
вјасне
касне
прикасне
покасне
прокасне
поткасне
ласне
пласне
спласне
расне
зарасне
нарасне
понарасне
обрасне
врасне
драсне
надрасне
прерасне
разрасне
израсне
прирасне
дорасне
порасне
попорасне
потпорасне
срасне
трасне
збесне
весне
блесне
заблесне
одблесне
проблесне
плесне
вресне
воскресне
тресне
висне
независне
нависне
обвисне
надвисне
ѕвисне
овисне
свисне
кисне
закисне
накисне
изнакисне
прекисне
покисне
прокисне
скисне
раскисне
искисне
лисне
блисне
плисне
заплисне
писне
мирисне
натисне
понатисне
втисне
притисне
потисне
стисне
истисне
болсне
молсне
рсне
врсне
зацврсне
прсне
распрсне
згусне
лусне
плусне
друсне
загатне
подзагатне
одгатне
затне
иззатне
матне
татне
деветне
светне
летне
подлетне
метне
наметне
вметне
одметне
подметне
преметне
изметне
пометне
петне
претне
сретне
пресретне
сетне
дваесетне
десетне
триесетне
шетне
скитне
џитне
голтне
подголтне
жолтне
поджолтне
отне
вотне
скокотне
спотне
протне
спротне
чкртне
шестне
утне
бутне
кутне
сутне
тутне
шутне
многуне
најмногуне
зуне
јуне
куне
малкуне
најмалкуне
помалкуне
неколкуне
муне
нуне
груне
круне
дафне
офне
туфне
вдахне
ухне
мацне
рецне
брецне
обрецне
шприцне
цицне
олцне
боцне
клоцне
брцне
цврцне
крцне
скрцне
мрцне
буцне
подбуцне
куцне
муцне
зачне
домачне
начне
чечне
буричне
почне
започне
отпочне
брчне
трчне
чучне
џрџне
чешне
расчешне
отчешне
дишне
нишне
кошне
откошне
мошне
кршне
скршне
гушне
одлушне
слушне
наслушне
потслушне
мушне
измушне
ќушне
шушне
потшушне
ње
грабање
колебање
вежбање
рибање
шибање
пробање
фарбање
бубање
вање
заебавање
разузвавање
вознемирувавање
давање
задавање
наддавање
оддавање
недавање
предавање
непредавање
примопредавање
заседавање
претседавање
раздавање
издавање
неиздавање
создавање
придавање
одавање
додавање
придодавање
подавање
продавање
препродавање
распродавање
виѓавање
подражавање
обожавање
јавање
мавање
занимавање
признавање
непризнавање
дознавање
познавање
запознавање
непознавање
препознавање
спознавање
распознавање
сознавање
осознавање
самосознавање
разузнавање
контраразузнавање
котраразузнавање
заборавање
преправање
поправање
расправање
исправање
ставање
оставање
доставање
изоставање
крштавање
веќавање
смеќавање
среќавање
сеќавање
присеќавање
виќавање
венчавање
решавање
нерешавање
задевање
надевање
додевање
здодевање
зевање
проѕевање
налевање
влевање
одлевање
прелевање
разлевање
излевање
долевање
полевање
пролевање
крвопролевање
слевање
исмевање
потсмевање
сомневање
воспевање
доспевање
загревање
подгревање
прегревање
изгревање
огревање
дозревање
созревање
кревање
покревање
гоштевање
проштевање
крштевање
ноќевање
звање
забивање
набивање
одбивање
подбивање
пребивање
збивање
разбивање
избивање
сузбивање
обивање
добивање
недобивање
здобивање
придобивање
побивање
пробивање
убивање
завивање
навивање
одвивање
развивање
извивање
преживање
уживање
плодоуживање
призивање
прозивање
кивање
преливање
целивање
изливање
поливање
пливање
замивање
измивање
промивање
изгнивање
впивање
препивање
опивање
допивање
пропивање
заспивање
испивање
успивање
отпивање
превривање
зовривање
подривање
прекривање
прикривање
покривање
сокривање
скривање
затскривање
откривање
неоткривање
разоткривање
уривање
ковање
школовање
засновање
основање
тровање
глетовање
поштовање
рвање
ување
сожалаување
назабување
изабување
ослабување
зграбување
разграбување
приграбување
ограбување
орабување
    
загребување
изгребување
погребување
ждребување
требување
употребување
злоупотребување
истребување
самоистребување
увежбување
службување
порибување
обување
робување
заробување
надробување
здробување
раздробување
издробување
поробување
пробување
опробување
испробување
онеспособување
приспособување
оспособување
врбување
загубување
изгубување
погубување
заљубување
вљубување
затрубување
раструбување
забавување
олабавување
набавување
избавување
прибавување
обавување
разубавување
задавување
подржавување
јавување
најавување
објавување
необјавување
одјавување
изјавување
пријавување
непријавување
појавување
непојавување
пројавување
заглавување
обезглавување
преплавување
поплавување
прославување
заздравување
наздравување
оздравување
поздравување
непоздравување
опоравување
справување
исправување
управување
самоуправување
стравување
наставување
спротивставување
преставување
спротиставување
доставување
недоставување
изоставување
злоставување
поедноставување
поставување
запоставување
воспоставување
претпоставување
составување
претставување
одушевување
воодушевување
заживување
преживување
изживување
оживување
доживување
соживување
накривување
прикривување
искривување
заковување
приковување
оковување
исковување
отковување
потковување
изјаловување
доловување
преполовување
испловување
ословување
благословување
условување
востановување
установување
обновување
возобновување
обвновување
подновување
засновување
вдахновување
омасовување
посветовување
подготвување
изготвување
приготвување
жртвување
самопожртвување
напаствување
чувствување
сочувствување
чествување
учествување
дејствување
недејствување
издејствување
претседателствување
присуствување
отсуствување
надувување
зачувување
причувување
очувување
сочувување
исчувување
тагување
влегување
навлегување
излегување
неизлегување
произлегување
слегување
негување
шегување
излизгување
пролизгување
вбризгување
збогување
тргување
слугување
дување
загадување
аерозагадување
назадување
уназадување
зајадување
окадување
заладување
совладување
гладување
изгладување
разладување
ускладување
подмладување
насладување
изнанадување
изненадување
надокнадување
радување
заградување
наградување
вградување
надградување
преградување
разградување
изградување
оградување
доградување
надоградување
искрадување
поткрадување
украдување
засадување
расадување
всадување
пресадување
досадување
посадување
снабдување
водоснабдување
оправдување
самооправдување
набедување
езбедување
обезбедување
победување
убедување
предубедување
разубедување
самоубедување
заведување
наведување
одведување
подведување
преведување
разведување
изведување
произведување
приведување
воведување
доведување
поведување
исповедување
проведување
спроведување
неспроведување
сведување
обезедување
изедување
избледување
надгледување
одгледување
прегледување
разгледување
преразгледување
изгледување
догледување
прогледување
согледување
боледување
следување
наследување
преследување
иследување
проследување
редување
наредување
навредување
повредување
одредување
предодредување
подредување
прередување
разредување
приредување
поредување
споредување
распоредување
прераспоредување
проредување
напредување
унапредување
предупредување
средување
расредување
посредување
уредување
преуредување
доуредување
суредување
поседување
непоседување
заштедување
процедување
исцедување
одмаздување
зауздување
обидување
видување
предвидување
извидување
привидување
довидување
вчудовидување
увидување
разидување
заѕидување
соѕидување
најдување
изнајдување
пронајдување
надојдување
командување
заодување
бодување
набодување
избодување
ослободување
прободување
подводување
прилагодување
нагодување
негодување
погодување
спогодување
угодување
преодување
изодување
оплодување
самооплодување
разонодување
доодување
поодување
проодување
природување
облагородување
породување
препородување
потврдување
самопотврдување
утврдување
нагрдување
разбудување
возбудување
побудување
пробудување
лудување
залудување
набљудување
самонабљудување
изнудување
принудување
понудување
расудување
пресудување
осудување
досудување
просудување
зачудување
омеѓување
отуѓување
оттуѓување
омаловажување
уважување
кажување
закажување
прикажување
киноприкажување
докажување
самодокажување
покажување
раскажување
прераскажување
искажување
претскажување
откажување
самооткажување
поткажување
укажување
неукажување
залажување
ублажување
прелажување
излажување
оснажување
истражување
наежување
освежување
одлежување
забележување
одбележување
прибележување
обележување
излежување
обрежување
подрежување
прережување
изрежување
вмрежување
прорежување
урамнотежување
задвижување
раздвижување
придвижување
зближување
приближување
доближување
замижување
прокнижување
понижување
снижување
себеунижување
загрижување
згрижување
потстрижување
задолжување
оддолжување
раздолжување
издолжување
одолжување
продолжување
обожување
заложување
наложување
наталожување
сталожување
уталожување
обложување
вложување
одложување
подложување
разложување
образложување
изложување
приложување
положување
сложување
несложување
оневозможување
овозможување
размножување
умножување
задржување
оддржување
поддржување
издржување
доиздржување
воздржување
придржување
непридржување
одржување
неодржување
самоодржување
запржување
препржување
спржување
испржување
заслужување
ислужување
дослужување
послужување
самопослужување
опслужување
отслужување
здружување
раздружување
придружување
окружување
заокружување
опкружување
наоружување
разоружување
вооружување
спружување
нагазување
одлазување
разлазување
излазување
долазување
полазување
пролазување
исплазување
запазување
заразување
образување
наобразување
преобразување
дообразување
сообразување
одразување
изразување
себеизразување
замразување
поразување
превезување
извезување
увезување
обрезување
улизување
загризување
нагризување
одгризување
прегризување
изгризување
угризување
ползување
исползување
извозување
загрозување
згрозување
забрзување
пребрзување
избрзување
побрзување
врзување
обврзување
приврзување
надоврзување
поврзување
сврзување
окајување
покајување
проткајување
исткајување
    
потрајување
истрајување
затајување
притајување
стајување
очајување
завејување
одвејување
развејување
провејување
засмејување
насмејување
исмејување
запејување
препејување
опејување
пропејување
распејување
испејување
натпејување
отпејување
загрејување
подгрејување
прегрејување
изгрејување
огрејување
засејување
просејување
затријување
зашијување
вшијување
пришијување
сошијување
опшијување
заземјување
вземјување
приземјување
обезбојување
војување
раздвојување
издвојување
одвојување
подвојување
удвојување
присвојување
освојување
посвојување
усвојување
задојување
надојување
подојување
успокојување
упокојување
раслојување
загнојување
нагнојување
напојување
припојување
спојување
набројување
одбројување
пребројување
избројување
закројување
прекројување
престројување
постројување
настојување
престојување
осамостојување
опстојување
затрујување
прострујување
заплакување
оплакување
расплакување
исплакување
пакување
ракување
посакување
лекување
облекување
соблекување
завлекување
навлекување
одвлекување
подвлекување
превлекување
развлекување
извлекување
привлекување
вовлекување
одолговлекување
повлекување
провлекување
свлекување
излекување
преслекување
запекување
препекување
испекување
нарекување
одрекување
самоодрекување
изрекување
засекување
расекување
пресекување
исекување
отсекување
натекување
притекување
отекување
дотекување
потекување
протекување
истекување
пречекување
очекување
дочекување
исчекување
развикување
извикување
предизвикување
довикување
повикување
отповикување
свикување
ризикување
обликување
публикување
одликување
разликување
компликување
насликување
пресликување
отсликување
фабрикување
критикување
практикување
модификување
квалификување
преквалификување
оквалификување
доквалификување
верификување
класификување
фалсификување
ратификување
идентификување
неидентификување
камшикување
штрајкување
умилкување
толкување
исчепкување
збркување
избркување
побркување
исвиркување
раштркување
заплескување
наплескување
оплескување
сплескување
исплескување
изискување
конфискување
распрскување
заплеткување
вплеткување
отплеткување
сметкување
десеткување
завиткување
навиткување
обвиткување
одвиткување
подвиткување
превиткување
развиткување
извиткување
свиткување
избуткување
всмукување
вшмукување
запукување
препукување
распукување
испукување
засукување
отчукување
подбуцкување
опљачкување
замачкување
подмачкување
премачкување
смачкување
спречкување
поташкување
камшкување
прислушкување
навалување
провалување
разгалување
погалување
зажалување
обжалување
прежалување
разжалување
пожалување
сожалување
самосожалување
дотркалување
стркалување
оттркалување
намалување
смалување
запалување
самозапалување
спалување
распалување
испалување
воспалување
потпалување
пофалување
замаглување
пренаглување
здебелување
побелување
делување
одделување
определување
самоопределување
распределување
прераспределување
разделување
доделување
поделување
споделување
расподелување
пожелување
втемелување
измелување
сомелување
осмелување
спелување
застрелување
истрелување
прострелување
отстрелување
населување
раселување
вселување
развеселување
преселување
иселување
доселување
отселување
штелување
исцелување
ожилување
милување
помилување
смилување
силување
засилување
присилување
застаклување
болување
заболување
оболување
дозволување
задоволување
удоволување
разголување
оголување
соголување
обиколување
заобиколување
опколување
школување
дошколување
замолување
премолување
измолување
помолување
затоплување
зафрлување
нафрлување
префрлување
дофрлување
расфрлување
исфрлување
натфрлување
отфрлување
потфрлување
уфрлување
одвеслување
извеслување
довеслување
замислување
обмислување
премислување
размислување
измислување
предомислување
помислување
промислување
смислување
обесмислување
осмислување
засветлување
расветлување
осветлување
просветлување
титлување
накашлување
искашлување
прочешлување
исчешлување
намамување
измамување
осамување
наголемување
зголемување
опремување
доопремување
отпремување
зимување
презимување
преснимување
збратимување
зајмување
позајмување
најмување
изнајмување
домување
припитомување
подјармување
загрмување
прогрмување
оформување
дооформување
изумување
одглумување
пошумување
раскрчмување
нување
опијанување
заканување
поканување
ранување
бранување
забранување
одбранување
разгранување
поранување
застранување
одстранување
остранување
распространување
нераспространување
отстранување
нахранување
прехранување
прихранување
исхранување
станување
застанување
настанување
престанување
пристанување
останување
заостанување
преостанување
изостанување
постанување
состанување
опстанување
вкочанување
ослабнување
грабнување
замавнување
премавнување
изравнување
насмевнување
потпевнување
вивнување
воздивнување
кивнување
скривнување
стивнување
избувнување
дувнување
одбегнување
пребегнување
избегнување
побегнување
легнување
налегнување
подлегнување
прилегнување
слегнување
пренебрегнување
напрегнување
впрегнување
досегнување
посегнување
затегнување
притегнување
потегнување
стегнување
растегнување
истегнување
издигнување
воздигнување
подигнување
подригнување
стигнување
престигнување
пристигнување
достигнување
постигнување
помогнување
трогнување
тргнување
одтргнување
растргнување
оттргнување
изгладнување
паднување
западнување
нападнување
совпаднување
припаднување
опаднување
допаднување
пропаднување
распаднување
испаднување
отпаднување
потпаднување
наведнување
сведнување
погледнување
вреднување
обезвреднување
седнување
преседнување
запоседнување
збиднување
наводнување
одводнување
разводнување
стврднување
помрднување
овенување
вцрвенување
поцрвенување
разденување
наводенување
обелоденување
зазеленување
разеленување
озеленување
позеленување
пленување
запленување
членување
зачленување
расчленување
менување
заменување
каменување
скаменување
наменување
одменување
оплеменување
неменување
забременување
осовременување
осеменување
разменување
изменување
видоизменување
именување
наименување
преименување
применување
опоменување
споменување
променување
сменување
описменување
степенување
покренување
непокренување
раскренување
искоренување
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu