Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
протераниот - разгалениот
протераниот
растераниот
истераниот
вечераниот
колабираниот
набираниот
одбираниот
пребираниот
избираниот
прибираниот
собираниот
насобираниот
присобираниот
гравираниот
активираниот
деактивираниот
култивираниот
мотивираниот
промовираниот
реновираниот
тетовираниот
резервираниот
конзервираниот
делегираниот
привилегираниот
негираниот
корегираниот
коригираниот
рангираниот
прворангираниот
најдоброрангираниот
второрангираниот
треторангираниот
пролонгираниот
шлогираниот
грогираниот
дрогираниот
складираниот
деградираниот
експедираниот
ревидираниот
ликвидираниот
оксидираниот
децидираниот
суспендираниот
блиндираниот
фундираниот
кодираниот
експлодираниот
демодираниот
еродираниот
кородираниот
ретардираниот
удираниот
аплаудираниот
судираниот
студираниот
простудираниот
креираниот
ангажираниот
неангажираниот
преангажираниот
гаражираниот
режираниот
аранжираниот
базираниот
блазираниот
презираниот
импровизираниот
инвалидизираниот
идеализираниот
реализираниот
нереализираниот
специјализираниот
локализираниот
анализираниот
национализираниот
денационализираниот
рационализираниот
парализираниот
деморализираниот
неутрализираниот
натурализираниот
палатализираниот
мобилизираниот
демобилизираниот
цивилизираниот
нецивилизираниот
стерилизираниот
стилизираниот
урбанизираниот
организираниот
неорганизираниот
витаминизираниот
колонизираниот
деколонизираниот
синхронизираниот
имунизираниот
карактеризираниот
фаворизираниот
категоризираниот
валоризираниот
ревалоризираниот
приватизираниот
неприватизираниот
доприватизираниот
автоматизираниот
фанатизираниот
кондензираниот
компензираниот
верзираниот
маникираниот
карикираниот
блокираниот
маркираниот
паркираниот
маскираниот
инсталираниот
инхалираниот
депилираниот
вентилираниот
дестилираниот
емајлираниот
штиклираниот
изолираниот
најизолираниот
поизолираниот
полираниот
контролираниот
неконтролираниот
регулираниот
неартикулираниот
вкалкулираниот
симулираниот
формулираниот
манипулираниот
капитулираниот
рекламираниот
анимираниот
депримираниот
компримираниот
дипломираниот
реномираниот
хромираниот
алармираниот
афирмираниот
нормираниот
формираниот
деформираниот
реформираниот
преформираниот
униформираниот
информираниот
неинформираниот
новоформираниот
расформираниот
трансформираниот
умираниот
одумираниот
изумираниот
консумираниот
планираниот
импрегнираниот
резигнираниот
тренираниот
комбинираниот
координираниот
дисциплинираниот
недисциплинираниот
контаминираниот
инкриминираниот
доминираниот
номинираниот
деноминираниот
индоктринираниот
рутинираниот
руинираниот
рафинираниот
дефинираниот
недефинираниот
редефинираниот
предефинираниот
додефинираниот
вакцинираниот
димензионираниот
пензионираниот
шпионираниот
пасионираниот
импресионираниот
позиционираниот
санкционираниот
депонираниот
индиспонираниот
бетонираниот
интонираниот
алтернираниот
октроираниот
запираниот
киднапираниот
хендикепираниот
конципираниот
темпираниот
корумпираниот
допираниот
копираниот
прекопираниот
ископираниот
сопираниот
потпираниот
окупираниот
карираниот
декларираниот
препарираниот
интегрираниот
дехидрираниот
генерираниот
дегенерираниот
изгенерираниот
оперираниот
инспирираниот
спонзорираниот
инкорпорираниот
експроприраниот
арбитрираниот
концентрираниот
регистрираниот
нерегистрираниот
администрираниот
демонстрираниот
илустрираниот
фрустрираниот
ажурираниот
цензурираниот
шифрираниот
дешифрираниот
пласираниот
депласираниот
првопласираниот
нископласираниот
осмопласираниот
последнопласираниот
најдобропласираниот
второпласираниот
третопласираниот
четвртопласираниот
шестопласираниот
петтопласираниот
масираниот
дресираниот
адресираниот
заитересираниот
интересираниот
заинтересираниот
незаинтересираниот
компресираниот
процесираниот
испроцесираниот
сервисираниот
плисираниот
авансираниот
лансираниот
ребалансираниот
финансираниот
форсираниот
експлоатираниот
акредитираниот
дискредитираниот
емитираниот
имитираниот
компромитираниот
некомпромитираниот
цитираниот
рецитираниот
контактираниот
инјектираниот
проектираниот
егзалтираниот
асфалтираниот
револтираниот
резултираниот
гарантираниот
загарантираниот
евидентираниот
презентираниот
ориентираниот
талентираниот
најталентираниот
поталентираниот
имплементираниот
експериментираниот
коментираниот
ферментираниот
аргументираниот
документираниот
монтираниот
демонтираниот
размонтираниот
саботираниот
дотираниот
пилотираниот
ротираниот
банкротираниот
еруптираниот
инвертираниот
абортираниот
транспортираниот
инвестираниот
амнестираниот
тестираниот
атестираниот
нокаутираниот
дискутираниот
ампутираниот
регрутираниот
луфтираниот
излуфтираниот
дистрибуираниот
евакуираниот
еволуираниот
континуираниот
конструираниот
реконструираниот
ситуираниот
фотографираниот
атрофираниот
хипертрофираниот
екстрахираниот
скицираниот
аплицираниот
комплицираниот
иницираниот
софистицираниот
бенефицираниот
модифицираниот
неквалифицираниот
верифицираниот
специфицираниот
инфицираниот
дезинфицираниот
диференцираниот
провоцираниот
испровоцираниот
лоцираниот
алоцираниот
редуцираниот
репродуцираниот
фашираниот
најраниот
ораниот
затвораниот
претвораниот
отвораниот
недоораниот
пораниот
заинтересораниот
непраниот
настраниот
сестраниот
четиристраниот
обостраниот
двостраниот
седмостраниот
осмостраниот
едностраниот
разностраниот
рамностраниот
пространиот
шестостраниот
многустраниот
претураниот
истураниот
самохраниот
гласаниот
прегласаниот
изгласаниот
втасаниот
невтасаниот
стасаниот
нестасаниот
достасаниот
недостасаниот
пцовисаниот
бојадисаниот
бендисаниот
слисаниот
крунисаниот
писаниот
хаварисаниот
мирисаниот
помирисаниот
црвосаниот
жигосаниот
рѓосаниот
бојосаниот
жебуркосаниот
алосаниот
мувлосаниот
колосаниот
шуплосаниот
бабуњосаниот
неваросаниот
песосаниот
маѓепсаниот
прокопсаниот
непрокопсаниот
забревтаниот
летаниот
залетаниот
надлетаниот
одлетаниот
прелетаниот
разлетаниот
долетаниот
полетаниот
пролетаниот
сметаниот
пресметаниот
шетаниот
прошетаниот
испитаниот
воспитаниот
невоспитаниот
читаниот
начитаниот
недочитаниот
претпочитаниот
проголтаниот
симултаниот
спонтаниот
најспонтаниот
поспонтаниот
шпартаниот
цртаниот
зацртаниот
нацртаниот
прецртаниот
доцртаниот
потцртаниот
пуштаниот
запуштаниот
напуштаниот
препуштаниот
опуштаниот
допуштаниот
попуштаниот
пропуштаниот
спуштаниот
распуштаниот
испуштаниот
отпуштаниот
плаќаниот
враќаниот
одвраќаниот
повраќаниот
фаќаниот
зафаќаниот
прифаќаниот
дофаќаниот
опфаќаниот
сфаќаниот
потфаќаниот
профаниот
вшприцаниот
цицаниот
прецицаниот
исцицаниот
нарачаниот
порачаниот
препорачаниот
испорачаниот
венчаниот
невенчаниот
првовенчаниот
мочаниот
измочаниот
закопчаниот
откопчаниот
трчаниот
затрчаниот
претрчаниот
притрчаниот
дотрчаниот
потрчаниот
протрчаниот
растрчаниот
истрчаниот
наттрчаниот
ручаниот
џиџаниот
распашаниот
прашаниот
запрашаниот
распрашаниот
мешаниот
замешаниот
вмешаниот
измешаниот
помешаниот
испомешаниот
промешаниот
	
чешаниот
зачешаниот
почешаниот
задишаниот
издишаниот
нишаниот
занишаниот
разнишаниот
пишаниот
запишаниот
напишаниот
ненапишаниот
непишаниот
препишаниот
опишаниот
допишаниот
недопишаниот
попишаниот
пропишаниот
распишаниот
испишаниот
отпишаниот
потпишаниот
долупотпишаниот
бришаниот
забришаниот
пребришаниот
избришаниот
слушаниот
ислушаниот
послушаниот
сослушаниот
забниот
беззабниот
рабниот
корабниот
штабниот
генералштабниот
лебниот
безлебниот
амебниот
небниот
погребниот
дребниот
требниот
потребниот
непотребниот
најпотребниот
попотребниот
употребниот
присебниот
посебниот
меѓусебниот
учебниот
џебниот
волшебниот
рибниот
одбранбниот
тегобниот
подобниот
неподобниот
преподобниот
најподобниот
поподобниот
удобниот
неудобниот
најудобниот
поудобниот
кобниот
злокобниот
зглобниот
злобниот
безлобниот
најзлобниот
позлобниот
гробниот
задгробниот
надгробниот
безгробниот
дробниот
белодробниот
подробниот
најподробниот
поподробниот
скробниот
пробниот
утробниот
собниот
четирисобниот
еднособниот
способниот
неспособниот
најспособниот
правоспособниот
поспособниот
кредитоспособниот
работоспособниот
неработоспособниот
грбниот
скрбниот
погубниот
кубниот
богољубниот
родољубниот
трубниот
бавниот
забавниот
набавниот
најбавниот
побавниот
законодавниот
меродавниот
советодавниот
животодавниот
државниот
противдржавниот
бездржавниот
самодржавниот
општодржавниот
меѓудржавниот
јавниот
пријавниот
појавниот
конкавниот
главниот
најглавниот
поглавниот
плавниот
славниот
неславниот
најславниот
православниот
источноправославниот
поздравниот
незаборавниот
правниот
противправниот
државноправниот
обичајноправниот
полноправниот
рамноправниот
нерамноправниот
приватноправниот
имотноправниот
поправниот
казненопоправниот
бесправниот
исправниот
неисправниот
најисправниот
поисправниот
управниот
самоуправниот
наставниот
доставниот
неизоставниот
едноставниот
наједноставниот
поедноставниот
составниот
претставниот
уставниот
противуставниот
неуставниот
додевниот
здодевниот
книжевниот
божевниот
плевниот
гневниот
дневниот
пладневниот
попладневниот
претпладневниот
катадневниот
повеќедневниот
четиридневниот
тридневниот
секојдневниот
несекојдневниот
седумдневниот
дводневниот
целодневниот
еднодневниот
стодневниот
петдневниот
седумнаесетдневниот
шеснаесетдневниот
петнаесетдневниот
десетдневниот
седумдесетдневниот
четириесетдневниот
триесетдневниот
шестдневниот
неколкудневниот
полудневниот
царевниот
загревниот
огревниот
древниот
тревниот
цревниот
посевниот
единстевниот
двоцевниот
плачевниот
шевниот
душевниот
наивниот
одбивниот
подбивниот
пробивниот
конвулзивниот
пропулзивниот
експанзивниот
дефанзивниот
офанзивниот
контраофанзивниот
интензивниот
екстензивниот
експлозивниот
ерозивниот
корозивниот
субверзивниот
дисперзивниот
курзивниот
дискурзивниот
конклузивниот
ексклузивниот
нивниот
опивниот
попивниот
приспивниот
успивниот
покривниот
горивниот
копривниот
масивниот
најмасивниот
помасивниот
пасивниот
агресивниот
регресивниот
прогресивниот
репресивниот
импресивниот
експресивниот
посесивниот
опсесивниот
рецесивниот
сукцесивниот
концесивниот
рефлексивниот
импулсивниот
конзервативниот
негативниот
пургативниот
дативниот
седативниот
креативниот
рекреативниот
акузативниот
палијативниот
иницијативниот
самоиницијативниот
асоцијативниот
предикативниот
индикативниот
експликативниот
комуникативниот
фрикативниот
вокативниот
провокативниот
едукативниот
апелативниот
релативниот
корелативниот
компилативниот
контемплативниот
суперлативниот
легислативниот
регулативниот
спекулативниот
шпекулативниот
кумулативниот
копулативниот
ултимативниот
афирмативниот
нормативниот
иформативниот
информативниот
консумативниот
координативниот
аглутинативниот
алтернативниот
наративниот
компаративниот
интегративниот
федеративниот
конфедеративниот
регенеративниот
императивниот
оперативниот
кооперативниот
постоперативниот
итеративниот
инспиративниот
конспиративниот
лукративниот
мелиоративниот
хидромелиоративниот
пејоративниот
декоративниот
комеморативниот
корпоративниот
административниот
демонстративниот
илустративниот
фигуративниот
куративниот
таксативниот
фиксативниот
вегетативниот
невровегетативниот
квалитативниот
авторитативниот
квантитативниот
рецитативниот
факултативниот
консултативниот
репрезентативниот
аугментативниот
прохибитивниот
адитивниот
експедитивниот
акредитивниот
аудитивниот
транзитивниот
сензитивниот
позитивниот
постпозитивниот
примитивниот
најпримитивниот
попримитивниот
дефинитивниот
интуитивниот
активниот
неактивниот
реактивниот
најактивниот
радиоактивниот
поактивниот
ретроактивниот
интерактивниот
атрактивниот
најатрактивниот
објективниот
најобјективниот
пообјективниот
субјективниот
адјективниот
селективниот
колективниот
респективниот
ретроспективниот
интроспективниот
перспективниот
бесперспективниот
директивниот
афективниот
ефективниот
најефективниот
поефективниот
инфективниот
перфективниот
имперфективниот
рестриктивниот
фиктивниот
дистинктивниот
инстинктивниот
конјунктивниот
дисјунктивниот
дедуктивниот
индуктивниот
продуктивниот
непродуктивниот
репродуктивниот
најпродуктивниот
високопродуктивниот
попродуктивниот
деструктивниот
конструктивниот
супстантивниот
превентивниот
инвентивниот
најинвентивниот
поинвентивниот
емотивниот
промотивниот
противниот
спротивниот
рецептивниот
перцептивниот
аперцептивниот
дескриптивниот
еруптивниот
контрастивниот
дигестивниот
сугестивниот
дистрибутивниот
егзекутивниот
консекутивниот
еволутивниот
деминутивниот
конститутивниот
вежбовниот
љубовниот
гревовниот
таговниот
снеговниот
долговниот
слоговниот
јадовниот
ладовниот
редовниот
нередовниот
дождовниот
појдовниот
бодовниот
доходовниот
лажовниот
тажовниот
јужовниот
образовниот
високообразовниот
самообразовниот
општообразовниот
вековниот
едновековниот
средновековниот
петвековниот
полувековниот
тековниот
чековниот
ликовниот
сликовниот
толковниот
рамковниот
банковниот
плунковниот
роковниот
стоковниот
црковниот
меѓуцрковниот
сметковниот
пресметковниот
претсметковниот
трошковниот
ловниот
галовниот
жаловниот
деловниот
оловниот
риболовниот
безоловниот
половниот
пловниот
воздухопловниот
насловниот
мисловниот
смисловниот
родословниот
празнословниот
баснословниот
условниот
безусловниот
ценовниот
виновниот
неминовниот
основниот
безосновниот
куповниот
даровниот
мировниот
поткровниот
зборовниот
ветровниот
отровниот
гласовниот
масовниот
најмасовниот
часовниот
повеќечасовниот
четиричасовниот
тричасовниот
полчасовниот
седумчасовниот
осумчасовниот
двочасовниот
едночасовниот
    
петчасовниот
десетчасовниот
четириесетчасовниот
шестчасовниот
неколкучасовниот
получасовниот
световниот
бунтовниот
ништовниот
куќовниот
врховниот
духовниот
врвниот
дрвниот
бездрвниот
резервниот
безрезервниот
нервниот
крвниот
слабокрвниот
малокрвниот
топлокрвниот
ладнокрвниот
еднокрвниот
студенокрвниот
полнокрвниот
чистокрвниот
бескрвниот
првниот
стрвниот
жртвниот
производствниот
единствниот
воинствниот
друштвниот
пердувниот
малигниот
бенигниот
аналогниот
гадниот
бригадниот
најгадниот
погадниот
задниот
назадниот
одзадниот
јадниот
илјадниот
стоилјадниот
петилјадниот
мршојадниот
декадниот
барикадниот
ладниот
гладниот
најгладниот
погладниот
полугладниот
разладниот
најладниот
покладниот
складниот
најскладниот
поскладниот
чоколадниот
поладниот
смадниот
западниот
југозападниот
северозападниот
прозападниот
нападниот
отпадниот
парадниот
градниот
наградниот
преградниот
ретроградниот
страдниот
естрадниот
садниот
фасадниот
досадниот
најдосадниот
подосадниот
опсадниот
отадниот
бесчадниот
смарагдниот
едниот
бедниот
безбедниот
најбезбедниот
побезбедниот
најбедниот
победниот
сепобедниот
праведниот
неправедниот
воведниот
заповедниот
исповедниот
вероисповедниот
жедниот
крвожедниот
ледниот
гледниот
нагледниот
прегледниот
непрегледниот
очигледниот
огледниот
догледниот
недогледниот
безогледниот
угледниот
неугледниот
најугледниот
поугледниот
следниот
наследниот
иследниот
доследниот
недоследниот
последниот
претпоследниот
медниот
торпедниот
редниот
наредниот
обредниот
вредниот
невредниот
безвредниот
побезвредниот
највредниот
полновредниот
надредниот
безредниот
четириредниот
кредниот
вонредниот
извонредниот
дворедниот
едноредниот
напоредниот
споредниот
наспоредниот
предниот
напредниот
отспредниот
средниот
посредниот
непосредниот
уредниот
неуредниот
најуредниот
поуредниот
соседниот
штедниот
непоштедниот
беспоштедниот
абецедниот
чедниот
бесчедниот
безѕвездниот
жлездниот
идниот
морбидниот
видниот
завидниот
незавидниот
невидниот
своевидниот
јајцевидниот
срцевидниот
очевидниот
привидниот
тривидниот
ликвидниот
неликвидниот
рибовидниот
столбовидниот
ромбовидниот
роговидниот
раковидниот
миловидниот
стакловидниот
разновидниот
најразновидниот
поразновидниот
клиновидниот
јасновидниот
срповидниот
провидниот
непровидниот
терасовидниот
штитовидниот
листовидниот
крстовидниот
крушовидниот
свидниот
ригидниот
фригидниот
ѕидниот
валидниот
невалидниот
највалидниот
повалидниот
солидниот
несолидниот
најсолидниот
ќерамидниот
ромбоидниот
трапезоидниот
алкалоидниот
целулоидниот
сфероидниот
тироидниот
нарцисоидниот
делтоидниот
рапидниот
хибридниот
флуидниот
перфидниот
децидниот
геноцидниот
луцидниот
контрабандниот
пропагандниот
командниот
секундниот
слободниот
убодниот
водниот
наводниот
надводниот
одводниот
водоодводниот
подводниот
преводниот
разводниот
бракоразводниот
безводниот
производниот
доводниот
водоводниот
раководниот
слатководниот
сметководниот
маловодниот
деловодниот
топловодниот
полноводниот
спроводниот
гасоводниот
патоводниот
работоводниот
мочоводниот
сводниот
уводниот
многуводниот
негодниот
згодниот
незгодниот
пригодниот
погодниот
непогодниот
најнепогодниот
најпогодниот
угодниот
богоугодниот
преодниот
непреодниот
неизодниот
епизодниот
јодниот
кодниот
плодниот
неплодниот
најнеплодниот
понеплодниот
приплодниот
најплодниот
оплодниот
поплодниот
расплодниот
модниот
помодниот
старомодниот
недоодниот
проодниот
непроодниот
родниот
народниот
противнародниот
ненародниот
сенародниот
простонародниот
општонародниот
меѓународниот
јаглеродниот
неродниот
природниот
противприродниот
неприродниот
натприродниот
лебородниот
првородниот
благородниот
неблагородниот
водородниот
цијанводородниот
хлороводородниот
плодородниот
високородниот
кислородниот
самородниот
домородниот
еднородниот
разнородниот
винородниот
житородниот
истородниот
сродниот
електродниот
катодниот
предходниот
доходниот
неопходниот
најнеопходниот
расходниот
целисходниот
нецелисходниот
превосходниот
претходниот
авангардниот
стандардниот
супстандардниот
хазардниот
збрдниот
потврдниот
погрдниот
рекордниот
сесрдниот
милосрдниот
немилосрдниот
апсурдниот
будниот
ранобудниот
скудниот
најскудниот
поскудниот
залудниот
блудниот
принудниот
рудниот
трудниот
најтрудниот
потрудниот
судниот
безрасудниот
пресудниот
правосудниот
чудниот
зачудниот
најчудниот
почудниот
знаениот
незнаениот
признаениот
непризнаениот
познаениот
запознаениот
препознаениот
распознаениот
сознаениот
дотраениот
притаениот
вообичаениот
невообичаениот
највообичаениот
повообичаениот
абениот
изабениот
издлабениот
ослабениот
грабениот
зграбениот
ограбениот
свадбениот
градбениот
изведбениот
спроведбениот
споредбениот
уредбениот
пловидбениот
сеидбениот
селидбениот
женидбениот
погодбениот
спогодбениот
требениот
употребениот
злоупотребениот
продажбениот
купопродажбениот
изложбениот
рожбениот
службениот
неслужбениот
полуслужбениот
тужбениот
преобразбениот
визбениот
жалбениот
фалбениот
пофалбениот
повелбениот
делбениот
разделбениот
молбениот
одбрамбениот
одбранбениот
прехранбениот
станбениот
заробениот
дробениот
надробениот
здробениот
раздробениот
издробениот
особениот
онеспособениот
неприспособениот
оспособениот
борбениот
поборбениот
губениот
загубениот
подзагубениот
изгубениот
погубениот
љубениот
заљубениот
најзаљубениот
позаљубениот
вљубениот
самовљубениот
бавениот
забавениот
разлабавениот
олабавениот
набавениот
избавениот
прибавениот
добавениот
подгрбавениот
закрвавениот
скрвавениот
раскрвавениот
давениот
задавениот
удавениот
јавениот
најавениот
објавениот
необјавениот
одјавениот
изјавениот
пријавениот
првопријавениот
второпријавениот
третопријавениот
појавениот
заглавениот
баклавениот
преплавениот
поплавениот
славениот
прославениот
поулавениот
заздравениот
неиздравениот
оздравениот
поздравениот
заборавениот
подзаборавениот
закоравениот
опоравениот
правениот
направениот
преправениот
оправениот
недоправениот
поправениот
справениот
обесправениот
исправениот
ставениот
    
спротивставениот
оставениот
доставениот
изоставениот
поедноставениот
пооставениот
поставениот
запоставениот
новопоставениот
воспоставениот
претпоставениот
составениот
претставениот
разгневениот
вревениот
древениот
одушевениот
воодушевениот
трезвениот
оживениот
кривениот
накривениот
окривениот
искривениот
спротивениот
тиквениот
смоквениот
ловениот
преполовениот
благословениот
условениот
уловениот
востановениот
установениот
неустановениот
обновениот
возобновениот
мигновениот
неприкосновениот
вдахновениот
продуховениот
дрвениот
здрвениот
урвениот
црвениот
ултрацрвениот
инфрацрвениот
белоцрвениот
светлоцрвениот
затвореноцрвениот
синоцрвениот
темноцрвениот
жолтоцрвениот
изветвениот
жетвениот
клетвениот
молитвениот
готвениот
подготвениот
неподготвениот
зготвениот
изготвениот
приготвениот
жртвениот
мртвениот
здраствениот
здравствениот
девствениот
чувствениот
сочувствениот
бесчувствениот
производствениот
книговодствениот
сметководствениот
господствениот
родствениот
мажествениот
божествениот
тржествениот
општествениот
суштествениот
качествениот
злокачествениот
величествениот
количествениот
убиствениот
самоубиствениот
братоубиствениот
едниствениот
својствениот
умствениот
пространствениот
првенствениот
женствениот
величенствениот
таинствениот
единствениот
воинствениот
достоинствениот
сопствениот
друштвениот
почвениот
хомогениот
термогениот
халуциногениот
хетерогениот
канцерогениот
патогениот
автогениот
психогениот
вадениот
извадениот
загадениот
најзагадениот
дадениот
зададениот
наддадениот
оддадениот
горедадениот
предадениот
раздадениот
издадениот
создадениот
новосоздадениот
додадениот
подадениот
продадениот
препродадениот
распродадениот
уназадениот
јадениот
најадениот
прејадениот
дојадениот
ладениот
заладениот
разладениот
ускладениот
подмладениот
засладениот
најзасладениот
позасладениот
изненадениот
поизненадениот
надокнадениот
градениот
заградениот
наградениот
првонаградениот
вградениот
надградениот
преградениот
разградениот
изградениот
неизградениот
новоизградениот
оградениот
доградениот
недоградениот
крадениот
прикрадениот
украдениот
садениот
засадениот
насадениот
расадениот
всадениот
пресадениот
досадениот
посадениот
чадениот
зачадениот
исчадениот
снабдениот
обезбедениот
необезбедениот
победениот
убедениот
предубедениот
разубедениот
самоубедениот
заведениот
наведениот
поднаведениот
горенаведениот
долунаведениот
одведениот
преведениот
разведениот
изведениот
произведениот
приведениот
воведениот
доведениот
поведениот
проведениот
спроведениот
сведениот
изедениот
ледениот
избледениот
следениот
наследениот
медениот
редениот
наредениот
вредениот
навредениот
повредениот
тешкоповредениот
одредениот
неодредениот
подредениот
прередениот
разредениот
приредениот
споредениот
проредениот
унапредениот
предупредениот
средениот
несредениот
уредениот
штедениот
заштедениот
исцедениот
одмаздениот
ѕвездениот
разуздениот
видениот
предвидениот
непредвидениот
невидениот
вчудоневидениот
извидениот
увидениот
најдениот
изнајдениот
пронајдениот
дојдениот
надојдениот
добредојдениот
новодојдениот
појдениот
одениот
заодениот
бодениот
набодениот
избодениот
ослободениот
прободениот
водениот
раководениот
прилагодениот
погодениот
преодениот
изодениот
оплодениот
разонодениот
доодениот
поодениот
проодениот
родениот
вродениот
неродениот
изродениот
новородениот
првородениот
мртвородениот
породениот
слепородениот
препородениот
вардениот
тврдениот
потврдениот
утврдениот
нагрдениот
разбудениот
возбудениот
невозбудениот
повозбудениот
побудениот
нудениот
изнудениот
принудениот
непринудениот
понудениот
судениот
расудениот
несудениот
пресудениот
осудениот
досудениот
недосудениот
просудениот
студениот
чудениот
зачудениот
најзачудениот
позачудениот
уважениот
блажениот
неразблажениот
ублажениот
омажениот
истражениот
тажениот
најтажениот
потажениот
растажениот
најрастажениот
порастажениот
ежениот
наежениот
освежениот
жежениот
бележениот
забележениот
незабележениот
одбележениот
прибележениот
обележениот
оснежениот
режениот
прережениот
изрежениот
прорежениот
урамнотежениот
неурамнотежениот
движениот
задвижениот
раздвижениот
придвижениот
приближениот
книжениот
прокнижениот
понижениот
снижениот
загрижениот
згрижениот
незгрижениот
задолжениот
презадолжениот
оддолжениот
раздолжениот
издолжениот
продолжениот
кожениот
заложениот
наложениот
сталожениот
обложениот
вложениот
предложениот
одложениот
подложениот
разложениот
образложениот
изложениот
најизложениот
поизложениот
приложениот
положениот
расположениот
предрасположениот
нерасположениот
сложениот
најсложениот
посложениот
оневозможениот
овозможениот
множениот
размножениот
ржениот
држениот
пржениот
запржениот
препржениот
испржениот
служениот
заслужениот
незаслужениот
ислужениот
дослужениот
послужениот
опслужениот
отслужениот
здружениот
раздружениот
придружениот
кружениот
заокружениот
опкружениот
оружениот
разоружениот
вооружениот
пружениот
тужениот
оптужениот
газениот
прегазениот
разгазениот
неразгазениот
изгазениот
заразениот
преобразениот
вообразениот
несообразениот
одразениот
изразениот
мразениот
замразениот
омразениот
најомразениот
поразениот
непоразениот
везениот
превезениот
извезениот
увезениот
влезениот
навлезениот
нововлезениот
излезениот
произлезениот
бронзениот
возениот
развозениот
извозениот
повозениот
провозениот
грозениот
загрозениот
згрозениот
биениот
забиениот
набиениот
одбиениот
подбиениот
збиениот
разбиениот
избиениот
обиениот
добиениот
здобиениот
придобиениот
побиениот
пробиениот
убиениот
развиениот
неразвиениот
недоразвиениот
ракиениот
тенекиениот
миениот
замиениот
измиениот
гниениот
изгниениот
пиениот
напиениот
впиениот
препиениот
припиениот
опиениот
допиениот
недопиениот
пропиениот
испиениот
отпиениот
превриениот
зовриениот
криениот
прекриениот
прикриениот
покриениот
сокриениот
скриениот
откриениот
неоткриениот
разоткриениот
новооткриениот
триениот
затриениот
хартиениот
шиениот
зашиениот
вшиениот
пришиениот
сошиениот
опшиениот
земјениот
безземјениот
приземјениот
вонземјениот
коскениот
точкениот
алениот
галениот
разгалениот
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu