Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
изнудуваше - искривеше
изнудуваше
принудуваше
понудуваше
расудуваше
пресудуваше
осудуваше
досудуваше
просудуваше
зачудуваше
уважуваше
кажуваше
закажуваше
презакажуваше
прикажуваше
докажуваше
покажуваше
раскажуваше
искажуваше
откажуваше
укажуваше
залажуваше
ублажуваше
прелажуваше
излажуваше
истражуваше
наежуваше
освежуваше
забележуваше
одбележуваше
прибележуваше
обележуваше
прережуваше
изрежуваше
прорежуваше
задвижуваше
раздвижуваше
придвижуваше
приближуваше
прокнижуваше
понижуваше
снижуваше
загрижуваше
згрижуваше
задолжуваше
издолжуваше
одолжуваше
продолжуваше
обожуваше
наложуваше
обложуваше
вложуваше
одложуваше
подложуваше
разложуваше
образложуваше
изложуваше
положуваше
сложуваше
оневозможуваше
овозможуваше
размножуваше
заржуваше
задржуваше
поддржуваше
издржуваше
воздржуваше
придржуваше
одржуваше
запржуваше
препржуваше
испржуваше
заслужуваше
ислужуваше
дослужуваше
послужуваше
опслужуваше
отслужуваше
здружуваше
раздружуваше
придружуваше
заокружуваше
опкружуваше
разоружуваше
вооружуваше
одлазуваше
разлазуваше
излазуваше
долазуваше
полазуваше
пролазуваше
образуваше
преобразуваше
дообразуваше
одразуваше
изразуваше
замразуваше
поразуваше
превезуваше
извезуваше
увезуваше
подвизуваше
загризуваше
одгризуваше
прегризуваше
изгризуваше
ползуваше
исползуваше
загрозуваше
згрозуваше
забрзуваше
избрзуваше
побрзуваше
врзуваше
заврзуваше
обврзуваше
одврзуваше
преврзуваше
изврзуваше
поврзуваше
сврзуваше
проткајуваше
исткајуваше
потрајуваше
истрајуваше
очајуваше
завејуваше
одвејуваше
развејуваше
провејуваше
засмејуваше
насмејуваше
исмејуваше
запејуваше
препејуваше
опејуваше
пропејуваше
распејуваше
испејуваше
натпејуваше
отпејуваше
загрејуваше
подгрејуваше
прегрејуваше
изгрејуваше
огрејуваше
засејуваше
просејуваше
затријуваше
зашијуваше
вшијуваше
пришијуваше
сошијуваше
опшијуваше
приземјуваше
војуваше
завојуваше
раздвојуваше
издвојуваше
одвојуваше
подвојуваше
освојуваше
посвојуваше
задојуваше
надојуваше
подојуваше
успокојуваше
припојуваше
спојуваше
преспојуваше
набројуваше
вбројуваше
одбројуваше
пребројуваше
избројуваше
постројуваше
настојуваше
престојуваше
опстојуваше
претстојуваше
затрујуваше
прострујуваше
заплакуваше
оплакуваше
расплакуваше
исплакуваше
пакуваше
спакуваше
распакуваше
ракуваше
посакуваше
атакуваше
лекуваше
облекуваше
соблекуваше
завлекуваше
навлекуваше
одвлекуваше
подвлекуваше
извлекуваше
привлекуваше
вовлекуваше
одолговлекуваше
повлекуваше
провлекуваше
свлекуваше
запекуваше
препекуваше
испекуваше
нарекуваше
одрекуваше
изрекуваше
засекуваше
расекуваше
пресекуваше
исекуваше
отсекуваше
отекуваше
дотекуваше
потекуваше
протекуваше
истекуваше
пречекуваше
очекуваше
дочекуваше
исчекуваше
развикуваше
извикуваше
предизвикуваше
довикуваше
повикуваше
отповикуваше
свикуваше
ризикуваше
наликуваше
обликуваше
публикуваше
одликуваше
разликуваше
компликуваше
пресликуваше
отсликуваше
фабрикуваше
критикуваше
искритикуваше
практикуваше
квалификуваше
преквалификуваше
доквалификуваше
верификуваше
класификуваше
фалсификуваше
ратификуваше
идентификуваше
неидентификуваше
штрајкуваше
толкуваше
исчепкуваше
збркуваше
избркуваше
побркуваше
исвиркуваше
заплескуваше
наплескуваше
оплескуваше
сплескуваше
исплескуваше
изискуваше
конфискуваше
заплеткуваше
завиткуваше
навиткуваше
одвиткуваше
подвиткуваше
превиткуваше
развиткуваше
извиткуваше
свиткуваше
избуткуваше
запукуваше
распукуваше
испукуваше
засукуваше
опљачкуваше
замачкуваше
навалуваше
разгалуваше
погалуваше
зажалуваше
прежалуваше
разжалуваше
пожалуваше
сожалуваше
дотркалуваше
стркалуваше
оттркалуваше
намалуваше
запалуваше
испалуваше
потпалуваше
здебелуваше
побелуваше
делуваше
одделуваше
определуваше
распределуваше
разделуваше
доделуваше
поделуваше
пожелуваше
измелуваше
сомелуваше
осмелуваше
застрелуваше
прострелуваше
отстрелуваше
населуваше
вселуваше
развеселуваше
преселуваше
иселуваше
доселуваше
отселуваше
обилуваше
изобилуваше
милуваше
силуваше
присилуваше
болуваше
разболуваше
оболуваше
поболуваше
дозволуваше
задоволуваше
заобиколуваше
школуваше
замолуваше
премолуваше
измолуваше
помолуваше
затоплуваше
зафрлуваше
префрлуваше
дофрлуваше
расфрлуваше
исфрлуваше
натфрлуваше
отфрлуваше
потфрлуваше
одвеслуваше
извеслуваше
довеслуваше
замислуваше
обмислуваше
премислуваше
размислуваше
измислуваше
предомислуваше
помислуваше
промислуваше
смислуваше
осмислуваше
засветлуваше
расветлуваше
осветлуваше
искашлуваше
прочешлуваше
исчешлуваше
намамуваше
измамуваше
зголемуваше
опремуваше
преснимуваше
позајмуваше
најмуваше
изнајмуваше
домуваше
припитомуваше
загрмуваше
прогрмуваше
изумуваше
кумуваше
одглумуваше
закануваше
покануваше
рануваше
брануваше
забрануваше
одбрануваше
разгрануваше
порануваше
распространуваше
отстрануваше
нахрануваше
прехрануваше
прихрануваше
исхрануваше
стануваше
застануваше
настануваше
престануваше
пристануваше
остануваше
заостануваше
преостануваше
изостануваше
постануваше
состануваше
опстануваше
грабнуваше
замавнуваше
насмевнуваше
воздивнуваше
кивнуваше
одбегнуваше
пребегнуваше
избегнуваше
побегнуваше
легнуваше
подлегнуваше
впрегнуваше
засегнуваше
досегнуваше
посегнуваше
затегнуваше
притегнуваше
потегнуваше
стегнуваше
растегнуваше
издигнуваше
подигнуваше
стигнуваше
престигнуваше
пристигнуваше
достигнуваше
постигнуваше
помогнуваше
претргнуваше
потргнуваше
истргнуваше
оттргнуваше
паднуваше
западнуваше
нападнуваше
совпаднуваше
припаднуваше
опаднуваше
допаднуваше
пропаднуваше
распаднуваше
испаднуваше
отпаднуваше
потпаднуваше
наведнуваше
погледнуваше
вреднуваше
обезвреднуваше
седнуваше
заседнуваше
преседнуваше
отседнуваше
наводнуваше
помрднуваше
овенуваше
вцрвенуваше
поцрвенуваше
разденуваше
наводенуваше
обелоденуваше
разеленуваше
озеленуваше
позеленуваше
пленуваше
запленуваше
членуваше
зачленуваше
расчленуваше
менуваше
заменуваше
наменуваше
одменуваше
осовременуваше
разменуваше
изменуваше
видоизменуваше
именуваше
наименуваше
применуваше
опоменуваше
споменуваше
променуваше
сменуваше
степенуваше
раскренуваше
преценуваше
оценуваше
проценуваше
потценуваше
уценуваше
натежнуваше
претежнуваше
	
отежнуваше
казнуваше
раздразнуваше
празнуваше
испразнуваше
исчезнуваше
лизнуваше
замрзнуваше
одмрзнуваше
обвинуваше
извинуваше
обединуваше
соединуваше
прекинуваше
скинуваше
раскинуваше
откинуваше
укинуваше
минуваше
заминуваше
наминуваше
надминуваше
одминуваше
преминуваше
разминуваше
изминуваше
поминуваше
оцаринуваше
настинуваше
зачинуваше
починуваше
сочинуваше
шинуваше
бакнуваше
зајакнуваше
истакнуваше
одекнуваше
порекнуваше
секнуваше
пресекнуваше
потекнуваше
навикнуваше
извикнуваше
привикнуваше
поттикнуваше
скокнуваше
прескокнуваше
отскокнуваше
потскокнуваше
напукнуваше
заколнуваше
проколнуваше
наполнуваше
преполнуваше
дополнуваше
надополнуваше
исполнуваше
засолнуваше
израмнуваше
порамнуваше
самнуваше
затемнуваше
симнуваше
спомнуваше
прогонуваше
озаконуваше
наклонуваше
сонуваше
потонуваше
закрепнуваше
сопнуваше
дупнуваше
обрнуваше
заврнуваше
наврнуваше
преврнуваше
разврнуваше
прегрнуваше
разурнуваше
нурнуваше
оцрнуваше
поцрнуваше
изгаснуваше
објаснуваше
разјаснуваше
изјаснуваше
појаснуваше
спласнуваше
зараснуваше
нараснуваше
израснуваше
дораснуваше
пораснуваше
блеснуваше
олеснуваше
стеснуваше
надвиснуваше
накиснуваше
втиснуваше
потиснуваше
распрснуваше
згуснуваше
одгатнуваше
светнуваше
наметнуваше
вметнуваше
сретнуваше
пресретнуваше
раситнуваше
збунуваше
побунуваше
задоцнуваше
брцнуваше
почнуваше
започнуваше
отпочнуваше
скршнуваше
прокапуваше
искапуваше
стапуваше
застапуваше
настапуваше
престапуваше
истапуваше
пристапуваше
достапуваше
постапуваше
отстапуваше
залепуваше
налепуваше
одлепуваше
прилепуваше
слепуваше
заслепуваше
натепуваше
претепуваше
дотепуваше
зацепуваше
расцепуваше
исцепуваше
зачепуваше
отчепуваше
напипуваше
расипуваше
типуваше
кампуваше
закопуваше
вкопуваше
прекопуваше
раскопуваше
ископуваше
откопуваше
вклопуваше
склопуваше
расклопуваше
натопуваше
потопуваше
растопуваше
претрпуваше
исцрпуваше
купуваше
откупуваше
поткупуваше
излупуваше
натрупуваше
пребаруваше
побаруваше
заваруваше
преваруваше
натпреваруваше
натоваруваше
претоваруваше
растоваруваше
истоваруваше
раскрваруваше
сваруваше
остваруваше
даруваше
заблагодаруваше
подаруваше
пазаруваше
искаруваше
насамаруваше
занемаруваше
попаруваше
испаруваше
застаруваше
царуваше
разочаруваше
прошаруваше
набабруваше
обесхрабруваше
одобруваше
подобруваше
надигруваше
одигруваше
разигруваше
изигруваше
поигруваше
проигруваше
судруваше
веруваше
заверуваше
изневеруваше
проневеруваше
оверуваше
доверуваше
поверуваше
проверуваше
уверуваше
одеруваше
одмеруваше
премеруваше
измеруваше
затреперуваше
натеруваше
втеруваше
претеруваше
дотеруваше
потеруваше
протеруваше
растеруваше
истеруваше
лиферуваше
свечеруваше
засвируваше
отсвируваше
мируваше
намируваше
подмируваше
вознемируваше
помируваше
смируваше
засируваше
заинтересируваше
рашируваше
прошируваше
зборуваше
изборуваше
озборуваше
соборуваше
наговоруваше
растворуваше
загоруваше
прегоруваше
разгоруваше
изгоруваше
догоруваше
логоруваше
согоруваше
разоруваше
прекоруваше
пречекоруваше
покоруваше
укоруваше
изморуваше
промрморуваше
уморуваше
оспоруваше
успоруваше
повторуваше
директоруваше
престоруваше
допруваше
проветруваше
изоструваше
осигуруваше
докусуруваше
нагласуваше
прегласуваше
разгласуваше
изгласуваше
прогласуваше
согласуваше
спасуваше
украсуваше
втасуваше
стасуваше
достасуваше
недостасуваше
обесуваше
замесуваше
занесуваше
нанесуваше
внесуваше
однесуваше
поднесуваше
пренесуваше
разнесуваше
изнесуваше
принесуваше
донесуваше
придонесуваше
понесуваше
пронесуваше
снесуваше
затресуваше
потресуваше
протресуваше
растресуваше
истресуваше
извисуваше
бојадисуваше
бендисуваше
стопанисуваше
помирисуваше
жигосуваше
бојосуваше
покосуваше
мувлосуваше
проросуваше
запросуваше
испросуваше
уапсуваше
маѓепсуваше
замрсуваше
вкусуваше
скусуваше
збогатуваше
заклатуваше
наплатуваше
патуваше
пропатуваше
упатуваше
скратуваше
запечатуваше
препечатуваше
испечатуваше
отпечатуваше
ветуваше
советуваше
засветуваше
осветуваше
посветуваше
просветуваше
залетуваше
надлетуваше
одлетуваше
прелетуваше
разлетуваше
долетуваше
полетуваше
пролетуваше
заплетуваше
вплетуваше
исплетуваше
запаметуваше
опаметуваше
зашеметуваше
пресметуваше
угнетуваше
оптеретуваше
растеретуваше
насетуваше
посетуваше
потсетуваше
обештетуваше
оштетуваше
емитуваше
испитуваше
воспитуваше
заситуваше
заштитуваше
восхитуваше
почитуваше
проголтуваше
пожолтуваше
бунтуваше
заработуваше
обработуваше
вработуваше
одработуваше
преработуваше
разработуваше
изработуваше
доработуваше
соработуваше
осрамотуваше
посрамотуваше
препотуваше
испотуваше
скротуваше
стартуваше
завртуваше
навртуваше
одвртуваше
превртуваше
извртуваше
свртуваше
зацртуваше
нацртуваше
прецртуваше
доцртуваше
потцртуваше
овластуваше
повластуваше
запрепастуваше
навестуваше
известуваше
онесвестуваше
преместуваше
изместуваше
надоместуваше
поместуваше
сместуваше
обесчестуваше
искористуваше
пречистуваше
прочистуваше
расчистуваше
исчистуваше
гостуваше
нагостуваше
простуваше
зацврстуваше
прицврстуваше
вкрстуваше
прекрстуваше
налутуваше
разлутуваше
замафтуваше
вжештуваше
поништуваше
уништуваше
соопштуваше
вшприцуваше
танцуваше
чуваше
зачуваше
качуваше
закачуваше
прикачуваше
покачуваше
искачуваше
откачуваше
излачуваше
намачуваше
измачуваше
помачуваше
изедначуваше
означуваше
дозначуваше
преиначуваше
изопачуваше
нарачуваше
врачуваше
озрачуваше
порачуваше
препорачуваше
испорачуваше
залечуваше
излечуваше
мечуваше
згмечуваше
препречуваше
попречуваше
спречуваше
заличуваше
преувеличуваше
разграничуваше
ограничуваше
причуваше
замолчуваше
премолчуваше
истенчуваше
линчуваше
посведочуваше
предочуваше
поплочуваше
воочуваше
соочуваше
сочуваше
насочуваше
посочуваше
наточуваше
преточуваше
отточуваше
зграпчуваше
закопчуваше
откопчуваше
продупчуваше
испупчуваше
изарчуваше
поарчуваше
распарчуваше
затрчуваше
претрчуваше
притрчуваше
дотрчуваше
потрчуваше
протрчуваше
растрчуваше
истрчуваше
наттрчуваше
исчуваше
згрутчуваше
научуваше
обучуваше
подучуваше
изучуваше
    
одлучуваше
заклучуваше
вклучуваше
приклучуваше
исклучуваше
случуваше
поучуваше
проучуваше
заплашуваше
преплашуваше
исплашуваше
промашуваше
прашуваше
запрашуваше
распрашуваше
испрашуваше
застрашуваше
замешуваше
вмешуваше
измешуваше
помешуваше
испомешуваше
промешуваше
утешуваше
задишуваше
вдишуваше
издишуваше
лишуваше
занишуваше
разнишуваше
пишуваше
запишуваше
впишуваше
препишуваше
припишуваше
опишуваше
пропишуваше
испишуваше
отпишуваше
потпишуваше
забришуваше
пребришуваше
избришуваше
влошуваше
дотрошуваше
потрошуваше
опустошуваше
завршуваше
извршуваше
довршуваше
усовршуваше
свршуваше
прекршуваше
докршуваше
скршуваше
искршуваше
избушуваше
загушуваше
задушуваше
заглушуваше
ислушуваше
послушуваше
сослушуваше
нарушуваше
разрушуваше
срушуваше
исушуваше
залагаше
налагаше
предлагаше
одлагаше
полагаше
располагаше
претполагаше
одмагаше
помагаше
трагаше
потрагаше
истрагаше
бегаше
пребегаше
избегаше
прилегаше
засегаше
затегаше
притегаше
протегаше
стегаше
растегаше
лизгаше
излизгаше
пролизгаше
дигаше
издигаше
подигаше
престигаше
пристигаше
достигаше
недостигаше
постигаше
тргаше
претргаше
истргаше
стругаше
совладаше
страдаше
настрадаше
правдаше
оправдаше
заповедаше
проповедаше
гледаше
одгледаше
прегледаше
разгледаше
изгледаше
прогледаше
согледаше
ѕидаше
заѕидаше
соѕидаше
мрдаше
размрдаше
измрдаше
гаѓаше
нагаѓаше
погаѓаше
доаѓаше
поаѓаше
проаѓаше
паѓаше
запаѓаше
напаѓаше
совпаѓаше
припаѓаше
опаѓаше
допаѓаше
пропаѓаше
спаѓаше
распаѓаше
раѓаше
пораѓаше
препораѓаше
наоѓаше
пронаоѓаше
снаоѓаше
преоѓаше
приоѓаше
пружаше
заше
брзаше
забрзаше
избрзаше
побрзаше
скијаше
џвакаше
изџвакаше
заплакаше
исплакаше
шлакаше
зашлакаше
сакаше
несакаше
посакаше
секаше
чекаше
пречекаше
дочекаше
почекаше
викаше
развикаше
извикаше
предизвикаше
довикаше
повикаше
отповикаше
свикаше
сликаше
пресликаше
отсликаше
валкаше
извалкаше
стенкаше
ценкаше
шминкаше
нашминкаше
скокаше
чепкаше
исчепкаше
бркаше
збркаше
избркаше
побркаше
свиркаше
исвиркаше
шмркаше
туркаше
дотуркаше
протуркаше
истуркаше
каскаше
ласкаше
блескаше
плескаше
заплескаше
наплескаше
оплескаше
ракоплескаше
сплескаше
исплескаше
врескаше
трескаше
притискаше
стискаше
прскаше
распрскаше
светкаше
засветкаше
заплеткаше
четкаше
исчеткаше
виткаше
завиткаше
навиткаше
одвиткаше
подвиткаше
превиткаше
развиткаше
извиткаше
свиткаше
скокоткаше
буткаше
избуткаше
мјаукаше
плукаше
исплукаше
смукаше
пукаше
запукаше
распукаше
испукаше
сукаше
засукаше
чукаше
ѕвецкаше
грицкаше
изгрицкаше
крцкаше
пљачкаше
опљачкаше
замачкаше
смешкаше
душкаше
издушкаше
продушкаше
шушкаше
тркалаше
дотркалаше
стркалаше
оттркалаше
пеглаше
испеглаше
стрелаше
застрелаше
прострелаше
отстрелаше
фрлаше
зафрлаше
префрлаше
дофрлаше
расфрлаше
исфрлаше
натфрлаше
отфрлаше
потфрлаше
веслаше
одвеслаше
извеслаше
довеслаше
лулаше
залулаше
полулаше
кашлаше
искашлаше
чешлаше
прочешлаше
исчешлаше
земаше
заземаше
превземаше
одземаше
преземаше
изземаше
немаше
имаше
занимаше
снимаше
преснимаше
примаше
попримаше
наше
минаше
заминаше
наминаше
одминаше
разминаше
изминаше
поминаше
бањаше
избањаше
запаше
шлапаше
зашлапаше
препаше
тепаше
натепаше
претепаше
дотепаше
липаше
пипаше
напипаше
рипаше
пумпаше
опаше
копаше
закопаше
вкопаше
прекопаше
раскопаше
ископаше
откопаше
тропаше
сопаше
распаше
отпаше
потпаше
натрупаше
бараше
пребараше
побараше
заговараше
наговараше
одговараше
преговараше
разговараше
изговараше
приговараше
договараше
затвараше
претвараше
отвараше
караше
искараше
одмараше
параше
распараше
разочараше
шараше
прошараше
играше
надиграше
одиграше
разиграше
изиграше
проиграше
тераше
натераше
втераше
претераше
дотераше
потераше
протераше
растераше
истераше
вечераше
бираше
колабираше
набираше
одбираше
подбираше
пребираше
разбираше
подразбираше
избираше
прибираше
лобираше
собираше
насобираше
присобираше
гравираше
интензивираше
активираше
деактивираше
култивираше
мотивираше
промовираше
реновираше
тетовираше
резервираше
конзервираше
нервираше
сервираше
реагираше
пропагираше
делегираше
негираше
диригираше
коригираше
рангираше
пролонгираше
конвергираше
складираше
парадираше
деградираше
торпедираше
експедираше
ревидираше
ликвидираше
кандидираше
оксидираше
коинцидираше
скандираше
стипендираше
суспендираше
претендираше
кореспондираше
сондираше
кодираше
експлодираше
еродираше
кородираше
бомбардираше
удираше
аплаудираше
алудираше
судираше
студираше
простудираше
креираше
ангажираше
гаражираше
стажираше
режираше
аранжираше
базираше
презираше
визираше
импровизираше
легализираше
реализираше
официјализираше
локализираше
анализираше
сигнализираше
рационализираше
парализираше
деморализираше
неутрализираше
натурализираше
актуализираше
актуелизираше
стабилизираше
мобилизираше
демобилизираше
цивилизираше
симболизираше
полемизираше
ремизираше
минимизираше
организираше
колонизираше
деколонизираше
синхронизираше
имунизираше
карактеризираше
фаворизираше
валоризираше
ревалоризираше
тероризираше
приватизираше
доприватизираше
проблематизираше
политизираше
исполитизираше
тактизираше
прецизираше
кондензираше
компензираше
прогнозираше
позираше
паузираше
наѕираше
брилјираше
маникираше
карикираше
блокираше
шокираше
паркираше
маскираше
ескалираше
    
инсталираше
инхалираше
апелираше
депилираше
брилираше
вентилираше
дестилираше
осцилираше
штиклираше
изолираше
демолираше
полираше
патролираше
контролираше
фаулираше
регулираше
шпекулираше
калкулираше
циркулираше
симулираше
стимулираше
формулираше
анулираше
манипулираше
капитулираше
рекламираше
прокламираше
компримираше
дипломираше
алармираше
афирмираше
реафирмираше
нормираше
формираше
деформираше
реформираше
преформираше
униформираше
информираше
расформираше
трансформираше
умираше
одумираше
изумираше
сумираше
консумираше
планираше
санираше
стагнираше
импрегнираше
интервенираше
тренираше
комбинираше
имагинираше
ординираше
координираше
контаминираше
елиминираше
кулминираше
доминираше
номинираше
индоктринираше
руинираше
дефинираше
редефинираше
вакцинираше
фасцинираше
халуцинираше
дизајнираше
донираше
димензионираше
пензионираше
шпионираше
импресионираше
позиционираше
санкционираше
функционираше
депонираше
импонираше
компонираше
опонираше
интонираше
телефонираше
алтернираше
запираше
киднапираше
хендикепираше
партиципираше
конципираше
корумпираше
допираше
копираше
прекопираше
ископираше
сопираше
стопираше
потпираше
окупираше
варираше
декларираше
парираше
вибрираше
интегрираше
имигрираше
дехидрираше
сугерираше
толерираше
генерираше
изгенерираше
оперираше
ретерираше
реферираше
преферираше
инспирираше
елаборираше
спонзорираше
игнорираше
корпорираше
експроприраше
арбитрираше
центрираше
концентрираше
регистрираше
администрираше
демонстрираше
илустрираше
фрустрираше
фигурираше
ажурираше
цензурираше
конкурираше
шифрираше
дешифрираше
инкасираше
декласираше
пласираше
масираше
трасираше
дресираше
интересираше
заинтересираше
процесираше
испроцесираше
сервисираше
киксираше
пулсираше
лансираше
финансираше
форсираше
фокусираше
дебатираше
матираше
експлоатираше
констатираше
вегетираше
ракетираше
комплетираше
интерпретираше
третираше
малтретираше
дебитираше
гравитираше
медитираше
акредитираше
дискредитираше
рехабилитираше
емитираше
имитираше
компромитираше
иритираше
профитираше
цитираше
рецитираше
лицитираше
контактираше
инјектираше
селектираше
рефлектираше
проектираше
диктираше
резултираше
консултираше
демантираше
гарантираше
евидентираше
презентираше
ориентираше
имплементираше
експериментираше
коментираше
ферментираше
аргументираше
документираше
поентираше
патентираше
акцентираше
монтираше
демонтираше
размонтираше
саботираше
дотираше
котираше
бојкотираше
пилотираше
ротираше
банкротираше
адаптираше
еруптираше
инвертираше
абортираше
транспортираше
инвестираше
амнестираше
тестираше
атестираше
протестираше
манифестираше
егзистираше
асистираше
инсистираше
простираше
дегустираше
нокаутираше
дискутираше
ампутираше
регрутираше
шутираше
луфтираше
излуфтираше
дистрибуираше
интервјуираше
евакуираше
еволуираше
конструираше
реконструираше
фотографираше
тарифираше
триумфираше
апострофираше
екстрахираше
скицираше
коалицираше
аплицираше
реплицираше
имплицираше
иницираше
комуницираше
верифицираше
специфицираше
инфицираше
дезинфицираше
дистанцираше
потенцираше
провоцираше
испровоцираше
лоцираше
алоцираше
асоцираше
редуцираше
продуцираше
репродуцираше
финишираше
реваншираше
ораше
затвораше
претвораше
отвораше
мораше
одмораше
страше
тураше
натураше
претураше
притураше
дотураше
растураше
истураше
саше
гласаше
прегласаше
изгласаше
втасаше
стасаше
достасаше
бојадисаше
бендисаше
мирисаше
помирисаше
жигосаше
бојосаше
мувлосаше
маѓепсаше
таше
аташе
мавташе
леташе
залеташе
надлеташе
одлеташе
прелеташе
разлеташе
долеташе
полеташе
пролеташе
сметаше
пресметаше
шеташе
прошеташе
иташе
поиташе
испиташе
воспиташе
честиташе
читаше
претпочиташе
голташе
проголташе
црташе
зацрташе
нацрташе
прецрташе
доцрташе
потцрташе
пушташе
запушташе
напушташе
препушташе
опушташе
допушташе
попушташе
пропушташе
спушташе
распушташе
испушташе
отпушташе
плаќаше
наплаќаше
исплаќаше
обраќаше
сообраќаше
враќаше
одвраќаше
возвраќаше
повраќаше
праќаше
испраќаше
фаќаше
зафаќаше
прифаќаше
дофаќаше
опфаќаше
сфаќаше
потфаќаше
вшприцаше
цицаше
прецицаше
исцицаше
куцаше
чаше
нарачаше
порачаше
препорачаше
испорачаше
венчаше
мочаше
измочаше
закопчаше
откопчаше
трчаше
затрчаше
претрчаше
притрчаше
дотрчаше
потрчаше
протрчаше
растрчаше
истрчаше
наттрчаше
ручаше
прашаше
запрашаше
распрашаше
мешаше
замешаше
вмешаше
измешаше
помешаше
испомешаше
промешаше
чешаше
зачешаше
почешаше
нишаше
занишаше
разнишаше
слушаше
ислушаше
послушаше
сослушаше
влијаеше
сјаеше
каеше
покаеше
ткаеше
исткаеше
лаеше
залаеше
разлаеше
знаеше
незнаеше
признаеше
дознаеше
познаеше
препознаеше
сознаеше
траеше
дотраеше
потраеше
истраеше
стаеше
беше
абеше
изабеше
ослабеше
грабеше
зграбеше
ограбеше
гребеше
загребеше
изгребеше
требеше
употребеше
злоупотребеше
заробеше
дробеше
надробеше
здробеше
раздробеше
издробеше
онеспособеше
губеше
загубеше
изгубеше
погубеше
љубеше
заљубеше
вљубеше
трубеше
затрубеше
раструбеше
бавеше
забавеше
олабавеше
набавеше
избавеше
добавеше
крвавеше
давеше
задавеше
јавеше
најавеше
објавеше
одјавеше
изјавеше
пријавеше
појавеше
заглавеше
преплавеше
поплавеше
славеше
прославеше
оздравеше
поздравеше
тетеравеше
затетеравеше
заборавеше
правеше
направеше
преправеше
оправеше
поправеше
справеше
исправеше
ставеше
спротивставеше
оставеше
доставеше
изоставеше
поедноставеше
поставеше
запоставеше
воспоставеше
претпоставеше
составеше
претставеше
вревеше
воодушевеше
оживеше
кривеше
искривеше
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu