Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
потонувате - вцрвенувавте
потонувате
закрепнувате
сопнувате
дупнувате
обрнувате
заврнувате
наврнувате
преврнувате
разврнувате
прегрнувате
разурнувате
нурнувате
оцрнувате
поцрнувате
изгаснувате
објаснувате
разјаснувате
изјаснувате
појаснувате
спласнувате
зараснувате
нараснувате
израснувате
дораснувате
пораснувате
блеснувате
олеснувате
стеснувате
надвиснувате
накиснувате
втиснувате
потиснувате
распрснувате
згуснувате
одгатнувате
светнувате
наметнувате
вметнувате
сретнувате
пресретнувате
раситнувате
збунувате
побунувате
задоцнувате
брцнувате
почнувате
започнувате
отпочнувате
скршнувате
прокапувате
искапувате
стапувате
застапувате
настапувате
престапувате
истапувате
пристапувате
достапувате
постапувате
отстапувате
залепувате
налепувате
одлепувате
прилепувате
слепувате
заслепувате
натепувате
претепувате
дотепувате
зацепувате
расцепувате
исцепувате
зачепувате
отчепувате
напипувате
расипувате
кампувате
закопувате
вкопувате
прекопувате
раскопувате
ископувате
откопувате
вклопувате
склопувате
расклопувате
натопувате
потопувате
растопувате
претрпувате
исцрпувате
купувате
откупувате
поткупувате
излупувате
натрупувате
пребарувате
побарувате
заварувате
преварувате
натпреварувате
натоварувате
претоварувате
оптоварувате
растоварувате
истоварувате
раскрварувате
сварувате
остварувате
заблагодарувате
подарувате
пазарувате
искарувате
насамарувате
занемарувате
попарувате
испарувате
застарувате
разочарувате
прошарувате
набабрувате
обесхрабрувате
одобрувате
подобрувате
надигрувате
одигрувате
разигрувате
изигрувате
поигрувате
проигрувате
судрувате
верувате
заверувате
изневерувате
проневерувате
оверувате
доверувате
поверувате
проверувате
уверувате
одерувате
одмерувате
премерувате
измерувате
затреперувате
натерувате
втерувате
претерувате
дотерувате
потерувате
протерувате
растерувате
истерувате
засвирувате
отсвирувате
намирувате
подмирувате
вознемирувате
помирувате
смирувате
засирувате
заинтересирувате
раширувате
проширувате
зборувате
изборувате
озборувате
соборувате
наговорувате
растворувате
загорувате
прегорувате
разгорувате
изгорувате
догорувате
логорувате
согорувате
разорувате
прекорувате
пречекорувате
покорувате
укорувате
заморувате
изморувате
промрморувате
уморувате
оспорувате
успорувате
повторувате
престорувате
допрувате
проветрувате
изострувате
осигурувате
докусурувате
нагласувате
прегласувате
разгласувате
изгласувате
прогласувате
согласувате
спасувате
украсувате
втасувате
стасувате
достасувате
обесувате
замесувате
занесувате
нанесувате
внесувате
однесувате
поднесувате
пренесувате
разнесувате
изнесувате
принесувате
донесувате
придонесувате
понесувате
пронесувате
снесувате
затресувате
потресувате
протресувате
растресувате
истресувате
извисувате
бојадисувате
бендисувате
стопанисувате
помирисувате
жигосувате
бојосувате
покосувате
мувлосувате
проросувате
запросувате
испросувате
уапсувате
маѓепсувате
замрсувате
вкусувате
скусувате
збогатувате
заклатувате
патувате
пропатувате
отпатувате
упатувате
скратувате
запечатувате
препечатувате
испечатувате
отпечатувате
ветувате
советувате
посоветувате
засветувате
осветувате
посветувате
просветувате
залетувате
надлетувате
одлетувате
прелетувате
разлетувате
долетувате
полетувате
пролетувате
заплетувате
вплетувате
исплетувате
запаметувате
опаметувате
зашеметувате
пресметувате
угнетувате
оптеретувате
растеретувате
посетувате
обештетувате
оштетувате
емитувате
испитувате
воспитувате
заситувате
заштитувате
восхитувате
почитувате
проголтувате
пожолтувате
бунтувате
заработувате
обработувате
вработувате
одработувате
преработувате
разработувате
изработувате
доработувате
соработувате
осрамотувате
посрамотувате
препотувате
испотувате
скротувате
стартувате
завртувате
навртувате
одвртувате
превртувате
извртувате
свртувате
спортувате
зацртувате
нацртувате
прецртувате
доцртувате
потцртувате
овластувате
повластувате
запрепастувате
известувате
онесвестувате
преместувате
изместувате
надоместувате
поместувате
сместувате
обесчестувате
искористувате
пречистувате
прочистувате
исчистувате
нагостувате
простувате
зацврстувате
прицврстувате
вкрстувате
прекрстувате
налутувате
разлутувате
замафтувате
поништувате
уништувате
соопштувате
вшприцувате
танцувате
шверцувате
чувате
зачувате
качувате
закачувате
прикачувате
покачувате
искачувате
откачувате
излачувате
намачувате
измачувате
помачувате
изедначувате
означувате
дозначувате
преиначувате
изопачувате
нарачувате
врачувате
озрачувате
порачувате
препорачувате
испорачувате
залечувате
излечувате
мечувате
згмечувате
препречувате
попречувате
спречувате
заличувате
преувеличувате
разграничувате
ограничувате
причувате
замолчувате
премолчувате
истенчувате
линчувате
посведочувате
предочувате
поплочувате
воочувате
соочувате
сочувате
насочувате
наточувате
преточувате
отточувате
зграпчувате
закопчувате
откопчувате
продупчувате
испупчувате
изарчувате
поарчувате
распарчувате
затрчувате
претрчувате
притрчувате
дотрчувате
потрчувате
протрчувате
растрчувате
истрчувате
наттрчувате
исчувате
згрутчувате
научувате
обучувате
подучувате
изучувате
одлучувате
заклучувате
вклучувате
приклучувате
исклучувате
случувате
поучувате
заплашувате
преплашувате
исплашувате
промашувате
прашувате
запрашувате
распрашувате
застрашувате
замешувате
вмешувате
измешувате
помешувате
испомешувате
промешувате
утешувате
задишувате
вдишувате
издишувате
лишувате
занишувате
разнишувате
пишувате
запишувате
впишувате
препишувате
припишувате
опишувате
пропишувате
испишувате
отпишувате
потпишувате
забришувате
пребришувате
избришувате
влошувате
дотрошувате
потрошувате
опустошувате
завршувате
извршувате
довршувате
усовршувате
свршувате
прекршувате
докршувате
скршувате
искршувате
избушувате
загушувате
задушувате
заглушувате
ислушувате
послушувате
сослушувате
нарушувате
разрушувате
срушувате
исушувате
гате
залагате
предлагате
одлагате
полагате
располагате
претполагате
одмагате
помагате
трагате
потрагате
истрагате
бегате
	
пребегате
избегате
прилегате
засегате
затегате
притегате
протегате
стегате
растегате
лизгате
излизгате
пролизгате
дигате
подигате
престигате
пристигате
достигате
недостигате
постигате
тргате
претргате
истргате
стругате
совладате
страдате
настрадате
оправдате
заповедате
проповедате
гледате
одгледате
прегледате
разгледате
изгледате
здогледате
прогледате
согледате
претседате
ѕидате
заѕидате
соѕидате
мрдате
размрдате
измрдате
гаѓате
нагаѓате
погаѓате
доаѓате
поаѓате
проаѓате
паѓате
запаѓате
напаѓате
совпаѓате
припаѓате
опаѓате
допаѓате
пропаѓате
распаѓате
раѓате
пораѓате
препораѓате
наоѓате
пронаоѓате
снаоѓате
преоѓате
приоѓате
брзате
забрзате
избрзате
побрзате
скијате
кате
џвакате
изџвакате
заплакате
исплакате
шлакате
зашлакате
сакате
посакате
чекате
пречекате
дочекате
почекате
викате
развикате
извикате
предизвикате
довикате
повикате
отповикате
свикате
сликате
пресликате
отсликате
валкате
извалкате
стенкате
ценкате
шминкате
нашминкате
скокате
чепкате
исчепкате
бркате
збркате
избркате
побркате
свиркате
исвиркате
шмркате
туркате
дотуркате
протуркате
истуркате
каскате
ласкате
блескате
плескате
заплескате
наплескате
оплескате
ракоплескате
сплескате
исплескате
трескате
притискате
стискате
прскате
распрскате
светкате
засветкате
заплеткате
четкате
исчеткате
виткате
завиткате
навиткате
одвиткате
подвиткате
превиткате
развиткате
извиткате
свиткате
скокоткате
буткате
избуткате
мјаукате
кукате
плукате
исплукате
смукате
пукате
запукате
распукате
испукате
сукате
засукате
чукате
ѕвецкате
грицкате
изгрицкате
крцкате
пљачкате
опљачкате
замачкате
намачкате
душкате
издушкате
продушкате
лате
галате
тркалате
дотркалате
стркалате
оттркалате
пеглате
испеглате
стрелате
застрелате
прострелате
отстрелате
злате
грлате
фрлате
зафрлате
префрлате
дофрлате
расфрлате
исфрлате
натфрлате
отфрлате
потфрлате
веслате
одвеслате
извеслате
довеслате
лулате
залулате
полулате
кашлате
искашлате
чешлате
прочешлате
исчешлате
мате
земате
заземате
превземате
одземате
преземате
изземате
немате
припремате
спремате
имате
занимате
снимате
преснимате
примате
попримате
нате
ренате
знате
минате
заминате
наминате
одминате
разминате
изминате
поминате
бањате
избањате
пате
шлапате
зашлапате
тепате
натепате
претепате
дотепате
липате
пипате
напипате
рипате
пумпате
копате
закопате
вкопате
прекопате
раскопате
ископате
откопате
лопате
тропате
натрупате
рате
барате
пребарате
побарате
заговарате
наговарате
одговарате
преговарате
разговарате
поразговарате
изговарате
приговарате
договарате
затварате
претварате
отварате
карате
искарате
парате
распарате
разочарате
шарате
прошарате
брате
играте
надиграте
одиграте
разиграте
изиграте
проиграте
терате
натерате
втерате
претерате
дотерате
потерате
протерате
растерате
истерате
вечерате
бирате
колабирате
набирате
одбирате
пребирате
разбирате
подразбирате
избирате
прибирате
собирате
насобирате
присобирате
гравирате
активирате
деактивирате
култивирате
промовирате
тетовирате
резервирате
конзервирате
нервирате
реагирате
пропагирате
делегирате
негирате
коригирате
конвергирате
складирате
парадирате
деградирате
експедирате
ревидирате
ликвидирате
кандидирате
оксидирате
стипендирате
суспендирате
сондирате
кодирате
експлодирате
еродирате
кородирате
удирате
аплаудирате
судирате
студирате
простудирате
креирате
ангажирате
гаражирате
стажирате
аранжирате
базирате
фантазирате
презирате
импровизирате
идеализирате
реализирате
локализирате
анализирате
сигнализирате
рационализирате
парализирате
деморализирате
неутрализирате
натурализирате
мобилизирате
демобилизирате
цивилизирате
полемизирате
организирате
колонизирате
деколонизирате
синхронизирате
имунизирате
карактеризирате
валоризирате
ревалоризирате
тероризирате
приватизирате
доприватизирате
политизирате
исполитизирате
тактизирате
кондензирате
компензирате
позирате
маникирате
карикирате
блокирате
паркирате
маскирате
инсталирате
инхалирате
асимилирате
депилирате
вентилирате
дестилирате
осцилирате
штиклирате
изолирате
полирате
контролирате
регулирате
калкулирате
циркулирате
симулирате
манипулирате
капитулирате
рекламирате
прокламирате
компримирате
дипломирате
алармирате
афирмирате
нормирате
формирате
деформирате
реформирате
преформирате
униформирате
информирате
расформирате
трансформирате
умирате
одумирате
изумирате
консумирате
планирате
испланирате
импрегнирате
интервенирате
тренирате
комбинирате
имагинирате
ординирате
координирате
контаминирате
елиминирате
кулминирате
доминирате
индоктринирате
руинирате
дефинирате
редефинирате
вакцинирате
халуцинирате
донирате
димензионирате
пензионирате
шпионирате
импресионирате
позиционирате
санкционирате
функционирате
депонирате
опонирате
интонирате
телефонирате
алтернирате
запирате
киднапирате
хендикепирате
конципирате
корумпирате
допирате
копирате
прекопирате
ископирате
сопирате
потпирате
декларирате
вибрирате
интегрирате
имигрирате
дехидрирате
генерирате
изгенерирате
оперирате
преферирате
инспирирате
спонзорирате
игнорирате
корпорирате
експроприрате
арбитрирате
концентрирате
сконцентрирате
регистрирате
администрирате
демонстрирате
илустрирате
фрустрирате
ажурирате
цензурирате
конкурирате
шифрирате
дешифрирате
пласирате
масирате
дресирате
интересирате
заинтересирате
процесирате
    
испроцесирате
сервисирате
релаксирате
пулсирате
лансирате
финансирате
форсирате
фокусирате
експлоатирате
констатирате
вегетирате
интерпретирате
третирате
малтретирате
гравитирате
медитирате
акредитирате
дискредитирате
емитирате
имитирате
компромитирате
профитирате
цитирате
рецитирате
лицитирате
контактирате
инјектирате
селектирате
резултирате
консултирате
демантирате
гарантирате
евидентирате
презентирате
ориентирате
имплементирате
експериментирате
коментирате
ферментирате
документирате
монтирате
демонтирате
размонтирате
саботирате
дотирате
пилотирате
ротирате
банкротирате
еруптирате
инвертирате
абортирате
транспортирате
инвестирате
тестирате
атестирате
егзистирате
инсистирате
простирате
дегустирате
нокаутирате
дискутирате
ампутирате
регрутирате
луфтирате
излуфтирате
дистрибуирате
евакуирате
еволуирате
конструирате
фотографирате
тарифирате
екстрахирате
скицирате
коалицирате
аплицирате
имплицирате
иницирате
комуницирате
верифицирате
специфицирате
инфицирате
дезинфицирате
дистанцирате
провоцирате
испровоцирате
лоцирате
алоцирате
редуцирате
репродуцирате
туширате
орате
затворате
претворате
отворате
морате
одморате
прате
страте
осигурате
турате
натурате
претурате
притурате
дотурате
растурате
истурате
гласате
прегласате
изгласате
сарасате
втасате
стасате
достасате
бојадисате
бендисате
мирисате
помирисате
жигосате
бојосате
мувлосате
маѓепсате
тате
летате
залетате
налетате
надлетате
одлетате
прелетате
разлетате
долетате
полетате
пролетате
сметате
пресметате
шетате
прошетате
итате
поитате
испитате
преиспитате
воспитате
честитате
читате
претпочитате
прочитате
голтате
проголтате
цртате
зацртате
нацртате
прецртате
доцртате
потцртате
стате
калиштате
пуштате
запуштате
напуштате
впуштате
препуштате
опуштате
допуштате
попуштате
пропуштате
спуштате
распуштате
испуштате
отпуштате
плаќате
обраќате
враќате
одвраќате
повраќате
праќате
испраќате
фаќате
зафаќате
прифаќате
дофаќате
опфаќате
сфаќате
потфаќате
фате
сурфате
вшприцате
цицате
прецицате
исцицате
куцате
нарачате
порачате
препорачате
испорачате
мочате
измочате
закопчате
откопчате
трчате
затрчате
претрчате
притрчате
дотрчате
потрчате
протрчате
растрчате
истрчате
наттрчате
ручате
шате
прашате
запрашате
распрашате
мешате
замешате
вмешате
измешате
помешате
испомешате
промешате
чешате
зачешате
почешате
нишате
занишате
разнишате
слушате
ислушате
послушате
сослушате
вте
авте
грабавте
загребавте
изгребавте
требавте
вежбавте
извежбавте
пробавте
испробавте
дававте
задававте
наддававте
оддававте
предававте
претседававте
раздававте
издававте
создававте
додававте
подававте
продававте
препродававте
распродававте
јававте
дојававте
занимававте
признававте
дознававте
познававте
запознававте
препознававте
распознававте
сознававте
заборававте
преправавте
поправавте
расправавте
исправавте
стававте
остававте
достававте
среќававте
сеќававте
венчававте
решававте
завевавте
одвевавте
развевавте
провевавте
задевавте
надевавте
проѕевавте
налевавте
прелевавте
разлевавте
излевавте
долевавте
полевавте
пролевавте
сомневавте
посомневавте
доспевавте
успевавте
неуспевавте
загревавте
подгревавте
прегревавте
изгревавте
огревавте
кревавте
поткревавте
гоштевавте
ноќевавте
преноќевавте
забивавте
набивавте
одбивавте
подбивавте
збивавте
разбивавте
избивавте
обивавте
добивавте
здобивавте
придобивавте
побивавте
пробивавте
убивавте
завивавте
одвивавте
развивавте
уживавте
кивавте
пливавте
запливавте
препливавте
допливавте
отпливавте
замивавте
измивавте
изгнивавте
впивавте
препивавте
опивавте
допивавте
пропивавте
испивавте
отпивавте
зовривавте
подривавте
прекривавте
прикривавте
покривавте
сокривавте
откривавте
разоткривавте
уривавте
ковавте
заковавте
приковавте
оковавте
исковавте
отковавте
потковавте
засновавте
основавте
изабувавте
ослабувавте
зграбувавте
ограбувавте
загребувавте
изгребувавте
употребувавте
злоупотребувавте
заробувавте
надробувавте
здробувавте
раздробувавте
издробувавте
пробувавте
испробувавте
онеспособувавте
загубувавте
изгубувавте
погубувавте
заљубувавте
вљубувавте
затрубувавте
раструбувавте
олабавувавте
набавувавте
задавувавте
јавувавте
најавувавте
објавувавте
одјавувавте
изјавувавте
пријавувавте
појавувавте
заглавувавте
преплавувавте
поплавувавте
прославувавте
оздравувавте
поздравувавте
преправувавте
поправувавте
справувавте
исправувавте
управувавте
стравувавте
спротивставувавте
доставувавте
изоставувавте
поедноставувавте
поставувавте
запоставувавте
воспоставувавте
претпоставувавте
составувавте
претставувавте
воодушевувавте
заживувавте
преживувавте
оживувавте
доживувавте
соживувавте
искривувавте
заковувавте
приковувавте
оковувавте
исковувавте
отковувавте
потковувавте
благословувавте
востановувавте
установувавте
обновувавте
подготвувавте
изготвувавте
приготвувавте
жртвувавте
чувствувавте
сочувствувавте
учествувавте
дејствувавте
присуствувавте
надувувавте
зачувувавте
причувувавте
сочувувавте
исчувувавте
тагувавте
влегувавте
навлегувавте
излегувавте
произлегувавте
негувавте
шегувавте
излизгувавте
пролизгувавте
тргувавте
дувавте
загадувавте
уназадувавте
заладувавте
совладувавте
разладувавте
ускладувавте
надувавте
изненадувавте
надокнадувавте
радувавте
заградувавте
вградувавте
надградувавте
преградувавте
разградувавте
изградувавте
оградувавте
доградувавте
засадувавте
расадувавте
всадувавте
пресадувавте
досадувавте
посадувавте
снабдувавте
оправдувавте
обезбедувавте
победувавте
убедувавте
разубедувавте
заведувавте
наведувавте
одведувавте
преведувавте
разведувавте
изведувавте
произведувавте
приведувавте
воведувавте
доведувавте
поведувавте
проведувавте
спроведувавте
сведувавте
изедувавте
избледувавте
одгледувавте
    
прегледувавте
разгледувавте
изгледувавте
прогледувавте
согледувавте
наследувавте
наредувавте
навредувавте
повредувавте
одредувавте
прередувавте
разредувавте
споредувавте
проредувавте
напредувавте
унапредувавте
предупредувавте
средувавте
посредувавте
уредувавте
поседувавте
заштедувавте
исцедувавте
одмаздувавте
обидувавте
предвидувавте
извидувавте
увидувавте
заѕидувавте
соѕидувавте
најдувавте
пронајдувавте
заодувавте
набодувавте
избодувавте
ослободувавте
прободувавте
прилагодувавте
погодувавте
спогодувавте
преодувавте
изодувавте
оплодувавте
разонодувавте
доодувавте
поодувавте
проодувавте
породувавте
препородувавте
потврдувавте
утврдувавте
разбудувавте
возбудувавте
побудувавте
набљудувавте
изнудувавте
принудувавте
понудувавте
расудувавте
пресудувавте
осудувавте
досудувавте
просудувавте
зачудувавте
уважувавте
кажувавте
закажувавте
презакажувавте
прикажувавте
докажувавте
покажувавте
раскажувавте
искажувавте
откажувавте
укажувавте
залажувавте
ублажувавте
прелажувавте
излажувавте
истражувавте
наежувавте
освежувавте
забележувавте
одбележувавте
прибележувавте
обележувавте
прережувавте
изрежувавте
прорежувавте
задвижувавте
раздвижувавте
придвижувавте
приближувавте
прокнижувавте
понижувавте
снижувавте
загрижувавте
згрижувавте
задолжувавте
издолжувавте
продолжувавте
обожувавте
наложувавте
обложувавте
вложувавте
одложувавте
подложувавте
разложувавте
образложувавте
изложувавте
положувавте
сложувавте
овозможувавте
размножувавте
заржувавте
задржувавте
поддржувавте
издржувавте
воздржувавте
придржувавте
запржувавте
препржувавте
испржувавте
заслужувавте
ислужувавте
дослужувавте
послужувавте
опслужувавте
отслужувавте
здружувавте
раздружувавте
придружувавте
заокружувавте
опкружувавте
разоружувавте
вооружувавте
одлазувавте
разлазувавте
излазувавте
долазувавте
полазувавте
пролазувавте
образувавте
преобразувавте
дообразувавте
одразувавте
изразувавте
замразувавте
поразувавте
превезувавте
извезувавте
увезувавте
загризувавте
одгризувавте
прегризувавте
изгризувавте
ползувавте
исползувавте
загрозувавте
згрозувавте
забрзувавте
избрзувавте
побрзувавте
врзувавте
заврзувавте
обврзувавте
одврзувавте
преврзувавте
изврзувавте
поврзувавте
сврзувавте
проткајувавте
исткајувавте
потрајувавте
истрајувавте
очајувавте
завејувавте
одвејувавте
развејувавте
провејувавте
засмејувавте
насмејувавте
исмејувавте
запејувавте
препејувавте
опејувавте
пропејувавте
распејувавте
испејувавте
натпејувавте
отпејувавте
загрејувавте
подгрејувавте
прегрејувавте
изгрејувавте
огрејувавте
засејувавте
просејувавте
затријувавте
зашијувавте
вшијувавте
пришијувавте
сошијувавте
опшијувавте
приземјувавте
војувавте
завојувавте
раздвојувавте
издвојувавте
одвојувавте
подвојувавте
освојувавте
посвојувавте
задојувавте
надојувавте
подојувавте
успокојувавте
припојувавте
спојувавте
преспојувавте
набројувавте
одбројувавте
пребројувавте
избројувавте
постројувавте
настојувавте
престојувавте
опстојувавте
затрујувавте
прострујувавте
заплакувавте
оплакувавте
расплакувавте
исплакувавте
пакувавте
спакувавте
распакувавте
ракувавте
посакувавте
лекувавте
облекувавте
соблекувавте
завлекувавте
навлекувавте
одвлекувавте
подвлекувавте
извлекувавте
привлекувавте
вовлекувавте
одолговлекувавте
повлекувавте
провлекувавте
свлекувавте
запекувавте
препекувавте
испекувавте
нарекувавте
одрекувавте
изрекувавте
засекувавте
расекувавте
пресекувавте
исекувавте
отсекувавте
отекувавте
дотекувавте
потекувавте
протекувавте
истекувавте
пречекувавте
очекувавте
дочекувавте
исчекувавте
развикувавте
извикувавте
предизвикувавте
довикувавте
повикувавте
отповикувавте
свикувавте
ризикувавте
обликувавте
одликувавте
разликувавте
компликувавте
пресликувавте
отсликувавте
фабрикувавте
критикувавте
искритикувавте
квалификувавте
преквалификувавте
доквалификувавте
верификувавте
класификувавте
фалсификувавте
идентификувавте
неидентификувавте
толкувавте
исчепкувавте
збркувавте
избркувавте
побркувавте
исвиркувавте
заплескувавте
наплескувавте
оплескувавте
сплескувавте
исплескувавте
изискувавте
заплеткувавте
завиткувавте
навиткувавте
одвиткувавте
подвиткувавте
превиткувавте
развиткувавте
извиткувавте
свиткувавте
избуткувавте
запукувавте
распукувавте
испукувавте
засукувавте
опљачкувавте
замачкувавте
навалувавте
разгалувавте
погалувавте
зажалувавте
прежалувавте
разжалувавте
пожалувавте
сожалувавте
дотркалувавте
стркалувавте
оттркалувавте
намалувавте
запалувавте
испалувавте
потпалувавте
здебелувавте
побелувавте
одделувавте
определувавте
распределувавте
разделувавте
доделувавте
поделувавте
пожелувавте
измелувавте
сомелувавте
осмелувавте
застрелувавте
прострелувавте
отстрелувавте
населувавте
вселувавте
развеселувавте
преселувавте
иселувавте
доселувавте
отселувавте
милувавте
силувавте
присилувавте
болувавте
разболувавте
оболувавте
поболувавте
дозволувавте
заобиколувавте
школувавте
замолувавте
премолувавте
измолувавте
помолувавте
затоплувавте
зафрлувавте
префрлувавте
дофрлувавте
расфрлувавте
исфрлувавте
натфрлувавте
отфрлувавте
потфрлувавте
одвеслувавте
извеслувавте
довеслувавте
замислувавте
обмислувавте
премислувавте
размислувавте
измислувавте
предомислувавте
помислувавте
промислувавте
смислувавте
осмислувавте
засветлувавте
расветлувавте
осветлувавте
искашлувавте
прочешлувавте
исчешлувавте
намамувавте
измамувавте
зголемувавте
опремувавте
преснимувавте
позајмувавте
најмувавте
изнајмувавте
домувавте
припитомувавте
загрмувавте
прогрмувавте
изумувавте
одглумувавте
заканувавте
поканувавте
ранувавте
бранувавте
забранувавте
одбранувавте
разгранувавте
поранувавте
распространувавте
отстранувавте
нахранувавте
прехранувавте
прихранувавте
исхранувавте
станувавте
застанувавте
настанувавте
престанувавте
пристанувавте
останувавте
преостанувавте
изостанувавте
постанувавте
состанувавте
опстанувавте
грабнувавте
замавнувавте
насмевнувавте
воздивнувавте
кивнувавте
одбегнувавте
пребегнувавте
избегнувавте
побегнувавте
легнувавте
подлегнувавте
впрегнувавте
засегнувавте
досегнувавте
посегнувавте
затегнувавте
притегнувавте
потегнувавте
стегнувавте
растегнувавте
издигнувавте
подигнувавте
стигнувавте
престигнувавте
пристигнувавте
достигнувавте
постигнувавте
помогнувавте
претргнувавте
потргнувавте
истргнувавте
оттргнувавте
паднувавте
западнувавте
нападнувавте
совпаднувавте
припаднувавте
опаднувавте
допаднувавте
пропаднувавте
распаднувавте
испаднувавте
отпаднувавте
потпаднувавте
наведнувавте
погледнувавте
вреднувавте
обезвреднувавте
седнувавте
заседнувавте
преседнувавте
отседнувавте
наводнувавте
помрднувавте
овенувавте
вцрвенувавте
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu