Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
ба - одлукава
ба
аба
баба
прабаба
прапрабаба
препребаба
алибаба
шваба
габа
даба
жаба
проджаба
заба
каба
акаба
лаба
галаба
калаба
силаба
голаба
слаба
најслаба
послаба
раба
бараба
тараба
граба
заграба
награба
изнаграба
разграба
изграба
дограба
келераба
краба
чкраба
шкраба
траба
саба
таба
штаба
ќаба
хаба
чаба
абба
вба
дрогба
свадба
градба
надградба
разградба
изградба
доизградба
самоизградба
дивоградба
новоградба
доградба
надоградба
бродоградба
високоградба
нискоградба
машиноградба
изведба
праизведба
согледба
редба
наредба
одредба
приредба
споредба
средба
уредба
седба
шедба
ловидба
пловидба
сеидба
селидба
женидба
чинидба
веридба
косидба
вршидба
погодба
спогодба
неспогодба
преродба
срдба
удба
судба
расудба
еба
беба
абеба
зеба
леба
стеблеба
жлеба
колеба
поколеба
расколеба
порасколеба
амеба
неба
реба
загреба
изгреба
погреба
среба
треба
затреба
притреба
потреба
употреба
неупотреба
злоупотреба
хосеба
теба
мустеба
феба
хеба
чеба
џеба
шеба
дажба
продажба
предпродажба
препродажба
малопродажба
купопродажба
распродажба
претпродажба
вражба
кражба
ловокражба
вежба
извежба
подизвежба
поизвежба
стрижба
заложба
изложба
положба
местоположба
расположба
нерасположба
рожба
служба
богослужба
авиослужба
дружба
придружба
тужба
противтужба
оптужба
наобразба
преобразба
вообразба
дразба
надразба
везба
резба
визба
миризба
гозба
таиба
биба
абиба
гиба
веиба
зиба
колиба
шлиба
миниба
риба
сиба
асиба
хасиба
несиба
фиба
џиба
шиба
зашиба
тошиба
гајба
хајба
настројба
сотојба
сосотојба
состојба
прасостојба
благосостојба
опстојба
трикба
алба
галба
жалба
сожалба
фалба
пофалба
печалба
елба
повелба
делба
определба
самоопределба
распределба
прераспределба
разделба
поделба
желба
стрелба
населба
веселба
преселба
доселба
дилба
насилба
присилба
усилба
колба
молба
столба
сулба
замба
ламба
карамба
самба
пемба
лимба
тимба
бомба
катакомба
пломба
ромба
томба
хекатомба
џомба
ѕумба
тулумба
румба
тумба
нба
внба
боба
тегоба
доба
кордоба
шеоба
зоба
назоба
изназоба
поназоба
презоба
иззоба
озоба
дозоба
позоба
коба
рекоба
злокоба
прокоба
глоба
злоба
слоба
роба
гроба
дроба
гардероба
микроба
проба
опроба
испроба
утроба
соба
особа
манитоба
арба
дарба
фарба
шарба
врба
грба
едногрба
берба
верба
неверба
доверба
недоверба
самодоверба
терба
свирба
мирба
борба
творба
ракотворба
умотворба
стихотворба
зорба
торба
чорба
клинчорба
срба
трба
урба
уба
хауба
буба
губа
загуба
денгуба
деуба
придржуба
зуба
јуба
куба
баакуба
бакуба
хекуба
луба
палуба
клуба
голуба
љуба
обљуба
прељуба
руба
груба
најгруба
погруба
труба
туба
кашуба
нараџба
враџба
лиџба
срџба
ва
ава
снаава
бабава
жабава
забава
подзабава
позабава
лабава
најлабава
полабава
слабава
најслабава
послабава
градбава
надградбава
изградбава
доградбава
изведбава
одредбава
споредбава
средбава
уредбава
спогодбава
заебава
небава
потребава
употребава
продажбава
распродажбава
вежбава
изложбава
службава
тужбава
вообразбава
визбава
рибава
состојбава
жалбава
делбава
желбава
бомбава
собава
грбава
бербава
вербава
борбава
убава
загубава
преубава
најубава
поубава
грубава
најгрубава
погрубава
лабавава
најлабавава
полабавава
грбавава
убавава
најубавава
поубавава
крвавава
најкрвавава
покрвавава
лигавава
најлигавава
полигавава
шугавава
кафеавава
државава
скржавава
најскржавава
поскржавава
изјавава
пријавава
појавава
шупликавава
олкавава
колкавава
неколкавава
толкавава
блескавава
пискавава
најпискавава
попискавава
главава
тврдоглавава
ќелавава
најќелавава
поќелавава
жилавава
најжилавава
пожилавава
килавава
славава
сиромавава
најсиромавава
посиромавава
тромавава
рапавава
најрапавава
порапавава
глупавава
најглупавава
поглупавава
бравава
кадравава
најкадравава
покадравава
здравава
нездравава
најздравава
поздравава
кравава
ќоравава
правава
најправава
поправава
исправава
управава
самоуправава
тавава
поставава
претставава
сомничавава
двава
браевава
кнежевава
левава
царевава
вревава
срцевава
сончевава
посончевава
држвава
дружељубивава
гостољубивава
погостољубивава
дивава
најдивава
подивава
живава
најживава
поживава
запаливава
употребливава
поупотребливава
црвливава
непобедливава
штедливава
најштедливава
поштедливава
дождливава
најдождливава
подождливава
видливава
предвидливава
непредвидливава
попредвидливава
невидливава
највидливава
повидливава
снаодливава
најснаодливава
поснаодливава
смрдливава
најсмрдливава
посмрдливава
возбудливава
највозбудливава
повозбудливава
деливава
неделивава
неподеливава
горделивава
најгорделивава
мрзеливава
помрзеливава
трпеливава
нетрпеливава
најтрпеливава
потрпеливава
срамежливава
посрамежливава
дарежливава
најдарежливава
расположливава
издржливава
најиздржливава
поиздржливава
претпазливава
попретпазливава
раздразливава
мрзливава
најмрзливава
помрзливава
ранливава
неранливава
отстранливава
хранливава
најхранливава
променливава
непроменливава
пенливава
најпенливава
попенливава
сонливава
лапливава
лепливава
најлепливава
полепливава
топливава
стрпливава
нестрпливава
пострпливава
шупливава
сварливава
несварливава
доверливава
недоверливава
најдоверливава
разбирливава
неразбирливава
најразбирливава
поразбирливава
допирливава
недопирливава
зборливава
најзборливава
позборливава
дрдорливава
мочурливава
замисливава
незамисливава
преносливава
непреносливава
исплатливава
неисплатливава
најисплатливава
поисплатливава
прифатливава
неприфатливава
најприфатливава
поприфатливава
сфатливава
несфатливава
впечатливава
невпечатливава
највпечатливава
повпечатливава
осетливава
досетливава
неосетливава
најосетливава
поосетливава
читливава
нечитливава
најчитливава
почитливава
работливава
допустливава
недопустливава
воочливава
повоочливава
горчливава
најгорчливава
погорчливава
плашливава
непогрешливава
кршливава
некршливава
нивава
казнивава
неказнивава
неспоивава
пивава
кривава
најкривава
покривава
горивава
сивава
иницијативава
алтернативава
активава
милостивава
учтивава
неучтивава
најучтивава
поучтивава
архивава
излечивава
неизлечивава
исклучивава
ваквава
каквава
некаквава
секаквава
никаквава
еднаквава
нееднаквава
инаквава
поинаквава
онаквава
таквава
човеквава
црквава
буквава
болвава
неговава
гроздовава
лозовава
розовава
должниковава
јаболковава
банковава
татковава
буковава
портокаловава
половава
новава
обновава
маслиновава
најновава
слоновава
поновава
основава
сировава
најсировава
посировава
суровава
најсуровава
посуровава
кокосовава
виолетовава
готовава
дрвава
крвава
најкрвава
покрвава
првава
најпрвава
попрвава
жртвава
мртвава
законодавствава
здравствава
чувствава
наследствава
средствава
водствава
производствава
раководствава
општествава
величествава
учествава
убиствава
занаетчиствава
дејствава
семејствава
земјоделствава
пријателствава
задоволствава
државјанствава
стопанствава
водостопанствава
првенствава
членствава
совршенствава
единствава
домаќинствава
малцинствава
мајчинствава
банкарствава
ветеринарствава
свињарствава
дежурствава
богатствава
искуствава
иселеништвава
дописништвава
друштвава
глувава
најглувава
поглувава
мувава
сувава
најсувава
посувава
агава
лагава
благава
најблагава
поблагава
влагава
драгава
најдрагава
подрагава
трагава
потрагава
истрагава
тагава
егава
негава
шегава
лажгава
лизгава
лигава
најлигава
полигава
книгава
веригава
долгава
најдолгава
подолгава
јогава
улогава
ногава
дрогава
тогава
услугава
другава
задругава
пругава
шугава
дава
задава
илјадава
кадава
декадава
блокадава
владава
младава
најмладава
помладава
надава
брадава
заградава
наградава
зградава
досадава
вдава
правдава
наддава
оддава
поддава
бедава
победава
говедава
бледава
најбледава
побледава
кусогледава
предава
заседава
преседава
претседава
чедава
здава
раздава
издава
преиздава
создава
пресоздава
придава
салдава
бандава
дивидендава
бундава
одава
слободава
водава
војводава
додава
надодава
придодава
модава
подава
природава
продава
препродава
распродава
содава
милијардава
тврдава
најтврдава
потврдава
грдава
најгрдава
погрдава
крдава
гордава
најгордава
погордава
возбудава
лудава
најлудава
полудава
рудава
осудава
веѓава
меѓава
виѓава
рѓава
туѓава
сижеава
леава
смеава
купеава
реава
гореава
најгореава
погореава
уреава
кафеава
бифеава
аташеава
амбалажава
плажава
гаражава
подражава
арбитражава
свежава
најсвежава
посвежава
мрежава
тежава
грижава
обожава
кожава
ложава
маржава
држава
супердржава
скржава
најскржава
поскржава
ружава
базава
оазава
заразава
омразава
фазава
железава
тезава
принцезава
визава
девизава
дијализава
анализава
низава
кризава
акцизава
нервозава
дозава
козава
лозава
позава
розава
брзава
најбрзава
побрзава
берзава
ушиава
јава
најава
изнајава
објава
мравјава
довјава
дрвјава
одјава
идејава
досиејава
алејава
алинејава
крајбрежјава
оружјава
изјава
ревијава
трговијава
стратегијава
религијава
демагогијава
геологијава
идеологијава
теологијава
археологијава
биологијава
кардиологијава
социологијава
екологијава
гинекологијава
токсикологијава
хронологијава
технологијава
неврологијава
астрологијава
графологијава
морфологијава
психологијава
енергијава
хирургијава
предградијава
пешадијава
судијава
режијава
гимназијава
телевизијава
димензијава
пензијава
ерозијава
инверзијава
дисперзијава
екскурзијава
скијава
нишлијава
џамијава
академијава
епидемијава
хемијава
биохемијава
змијава
економијава
автономијава
армијава
образованијава
изданијава
влијанијава
вниманијава
сознанијава
собранијава
задолженијава
расположенијава
здруженијава
одделенијава
населенијава
дополненијава
соопштенијава
решенијава
линијава
колонијава
депонијава
симфонијава
унијава
терапијава
утопијава
трпезаријава
маларијава
канцеларијава
галеријава
парфимеријава
серијава
батеријава
бактеријава
артеријава
мистеријава
периферијава
теоријава
лабораторијава
територијава
историјава
предисторијава
пријава
геометријава
индустријава
депресијава
професијава
мисијава
емисијава
комисијава
галаксијава
финансијава
дискусијава
претпријатијава
демократијава
битијава
партијава
амнестијава
деноноќијава
библиографијава
фотографијава
анархијава
хиерархијава
делегацијава
деградацијава
реализацијава
национализацијава
денационализацијава
организацијава
приватизацијава
амортизацијава
експропријацијава
асоцијацијава
индикацијава
импликацијава
квалификацијава
верификацијава
идентификацијава
дислокацијава
едукацијава
инсталацијава
вентилацијава
инсолацијава
акумулацијава
гранулацијава
афирмацијава
деформацијава
иформацијава
информацијава
нацијава
деконтаминацијава
дискриминацијава
дестинацијава
халуцинацијава
донацијава
докуметнацијава
декларацијава
интеграцијава
декорацијава
администрацијава
експлоатацијава
акредитацијава
репрезентацијава
имплементацијава
аргументацијава
аконтацијава
дотацијава
манифестацијава
ситуацијава
амбицијава
традицијава
екстрадицијава
позицијава
опозицијава
коалицијава
полицијава
инвестицијава
бенефицијава
акцијава
реакцијава
инспекцијава
дирекцијава
интерпункцијава
функцијава
реконструкцијава
гаранцијава
интервенцијава
агенцијава
евиденцијава
конференцијава
конкуренцијава
интенцијава
емоцијава
дистрибуцијава
институцијава
џепчијава
занаетчијава
аџијава
шијава
волјава
земјава
бојава
својава
дојава
мојава
појава
пројава
чојава
копјава
струјава
волчјава
овошјава
вакава
јакава
најјакава
појакава
какава
никакава
млакава
макава
дознакава
ракава
испоракава
скандинавкава
исправкава
оставкава
претпоставкава
венчавкава
кревкава
најкревкава
покревкава
добивкава
тивкава
најтивкава
потивкава
херцеговкава
кумановкава
мавровкава
беровкава
косовкава
тетовкава
подготовкава
млекава
мекава
најмекава
помекава
рекава
изрекава
библиотекава
дискотекава
физикава
музикава
публикава
републикава
бодликава
разликава
шупликава
сликава
керамикава
сеизмикава
никава
механикава
црвеникава
жолтеникава
техникава
агротехникава
фабрикава
граматикава
математикава
автоматикава
информатикава
етикава
енергетикава
атлетикава
козметикава
аритметикава
генетикава
синтетикава
политикава
практикава
тактикава
антикава
еротикава
оптикава
статистикава
акустикава
малајкава
мајкава
китајкава
гвинејкава
брунејкава
европејкава
хебрејкава
еврејкава
корејкава
либијкава
колумбијкава
боливијкава
белгијкава
индијкава
саудијкава
азијкава
малезијкава
индонезијкава
сомалијкава
австралијкава
нишлијкава
кенијкава
либеријкава
нигеријкава
сиријкава
австријкава
девојкава
алкава
сенегалкава
дигалкава
португалкава
правосмукалкава
непалкава
интелектуалкава
елкава
израелкава
белкава
пријателкава
непријателкава
исполнителкава
венецуелкава
билкава
бразилкава
олкава
болкава
анголкава
монголкава
колкава
неколкава
толкава
панамкава
виетнамкава
рамкава
бахамкава
академкава
банкава
либанкава
албанкава
кубанкава
јаванкава
тајванкава
боцванкава
ганкава
данкава
јорданкава
суданкава
канаѓанкава
граѓанкава
белграѓанкава
швеѓанкава
охриѓанкава
тајланѓанкава
холанѓанкава
чилеанкава
индонежанкава
парижанкава
стружанкава
московјанкава
индијанкава
италијанкава
римјанкава
штипјанкава
скопјанкава
американкава
порториканкава
африканкава
мексиканкава
балканкава
мароканкава
муслиманкава
романкава
германкава
бурманкава
врањанкава
атињанкава
конгоанкава
тогоанкава
шпанкава
гранкава
игранкава
иранкава
дојранкава
странкава
босанкава
тибетанкава
британкава
мавританкава
пакистанкава
авганистанкава
бутанкава
тахиќанкава
египќанкава
папуанкава
перуанкава
кичевчанкава
делчевчанкава
крушевчанкава
валандовчанкава
беровчанкава
кратовчанкава
англичанкава
гевгеличанкава
струмичанкава
виничанкава
битолчанкава
паланчанкава
кочанчанкава
ресенчанкава
прилепчанкава
загрепчанкава
дебарчанкава
кавадарчанкава
њујорчанкава
велешанкава
радовишанкава
велшанкава
словенкава
манекенкава
членкава
јеменкава
именкава
тенкава
најтенкава
потенкава
инкава
украинкава
србинкава
единкава
бахреинкава
кинезинкава
французинкава
гркинкава
даблинкава
берлинкава
филипинкава
русинкава
аргентинкава
неготинкава
палестинкава
финкава
височинкава
турчинкава
гвајнкава
габонкава
македонкава
лондонкава
јапонкава
камерункава
длабокава
најдлабокава
подлабокава
широкава
најширокава
поширокава
високава
највисокава
повисокава
стокава
фокава
арапкава
постапкава
ждрепкава
рибаркава
гостиваркава
архиваркава
варваркава
унгаркава
бугаркава
другаркава
лекаркава
библиотекаркава
сликаркава
маркава
планинаркава
свињаркава
поштаркава
швајцаркава
месечаркава
носталгичаркава
јазичаркава
физичаркава
музичаркава
комичаркава
граничаркава
хроничаркава
електричаркава
класичаркава
граматичаркава
математичаркава
козметичаркава
генетичаркава
политичаркава
практичаркава
тактичаркава
романтичаркава
оптичаркава
пластичаркава
статистичаркава
коњушаркава
заверкава
нигеркава
фризеркава
меркава
пензионеркава
реакционеркава
партнеркава
танчеркава
иркава
заиркава
збиркава
сибиркава
алжиркава
запиркава
црногоркава
андоркава
спонзоркава
реформаторкава
експериментаторкава
тркава
сингапуркава
фуркава
зафркава
цркава
даскава
ласкава
клубскава
малавскава
скандинавскава
варшавскава
сараевскава
женевскава
кичевскава
делчевскава
пехчевскава
крушевскава
боливскава
пивскава
детективскава
архивскава
херцеговскава
трговскава
валандовскава
родовскава
блоковскава
московскава
татковскава
воловскава
кумановскава
џиновскава
слоновскава
мавровскава
беровскава
косовскава
тетовскава
грофовскава
номадскава
канадскава
градскава
приградскава
белградскава
новосадскава
чадскава
шведскава
велосипедскава
инвалидскава
мадридскава
охридскава
угандскава
новозеландскава
тајландскава
холандскава
исландскава
руандскава
бурундскава
војводскава
господскава
бродскава
бермудскава
судскава
вонсудскава
небескава
блескава
кинескава
терескава
либискава
замбискава
колумбискава
ревискава
стратегискава
религискава
белгискава
пешадискава
индискава
саудискава
азискава
гимназискава
малезискава
полинезискава
индонезискава
телевизискава
пензискава
сомалискава
австралискава
блискава
најблискава
поблискава
англискава
гевгелискава
хемискава
биохемискава
змискава
нискава
кенискава
деценискава
линискава
најнискава
колонискава
понискава
симфонискава
тунискава
пискава
терапискава
најпискава
олимпискава
попискава
утопискава
трпезарискава
маларискава
канцеларискава
парискава
либерискава
нигерискава
галерискава
серискава
батерискава
бактерискава
артерискава
емпирискава
сирискава
теорискава
лабораторискава
територискава
историскава
предисторискава
геометрискава
австрискава
индустрискава
комисискава
финансискава
партискава
софискава
анархискава
хиерархискава
делегацискава
дестинацискава
администрацискава
аконтацискава
полицискава
маврицискава
инвестицискава
акцискава
реакцискава
инспекцискава
дирекцискава
агенцискава
конференцискава
институцискава
занаетчискава
шегаџискава
фиџискава
малајскава
јамајскава
рајскава
китајскава
егејскава
сиднејскава
гвинејскава
пиринејскава
брунејскава
хебрејскава
еврејскава
корејскава
војскава
херојскава
фудбалскава
бегалскава
сенегалскава
португалскава
непалскава
кралскава
шталскава
израелскава
ангелскава
земјоделскава
анѓелскава
орелскава
селскава
бриселскава
претседателскава
пријателскава
непријателскава
владетелскава
мотелскава
хотелскава
венецуелскава
автомобилскава
бразилскава
стилскава
глаголскава
анголскава
монголскава
колскава
полскава
битолскава
дамскава
јамскава
исламскава
панамскава
виетнамскава
програмскава
драмскава
бахамскава
саемскава
академскава
земскава
системскава
парфемскава
зимскава
ескимскава
римскава
филмскава
дипломскава
економскава
астрономскава
гастрономскава
аеродромскава
атомскава
анатомскава
албумскава
медиумскава
датумскава
шумскава
либанскава
албанскава
кубанскава
јаванскава
никарагванскава
тајванскава
боцванскава
ганскава
органскава
неорганскава
данскава
јорданскава
суданскава
граѓанскава
океанскава
чилеанскава
гвајанскава
индијанскава
италјанскава
американскава
порториканскава
африканскава
мексиканскава
балканскава
најбалканскава
мароканскава
миланскава
планскава
атланскава
евроатланскава
љубљанскава
муслиманскава
романскава
германскава
вирманскава
бурманскава
апартманскава
конгоанскава
тогоанскава
водостопанскава
шпанскава
иранскава
тиранскава
дојранскава
странскава
босанскава
британскава
мавританскава
пакистанскава
авганистанскава
бутанскава
тахиќанскава
папуанскава
перуанскава
кочанскава
венскава
словенскава
југословенскава
рентгенскава
женскава
виенскава
хигиенскава
манекенскава
одделенскава
вселенскава
членскава
заменскава
јеменскава
временскава
семенскава
именскава
теренскава
есенскава
ресенскава
поштенскава
сценскава
украинскава
судбинскава
винскава
свинскава
бахреинскава
должинскава
бензинскава
даблинскава
долинскава
плинскава
дисциплинскава
топлинскава
берлинскава
витаминскава
моминскава
планинскава
апенинскава
филипинскава
старинскава
утринскава
висинскава
атинскава
двотретинскава
аргентинскава
животинскава
неготинскава
палестинскава
вистинскава
приштинскава
општинскава
суштинскава
финскава
медицинскава
далечинскава
причинскава
мајчинскава
височинскава
шинскава
габонскава
лисабонскава
нагонскава
македонскава
лондонскава
реонскава
зонскава
сезонскава
визонскава
гарнизонскава
озонскава
авионскава
милионскава
законскава
незаконскава
цејлонскава
јапонскава
баронскава
електронскава
вашингтонскава
бетонскава
архитектонскава
телефонскава
грамофонскава
солунскава
камерунскава
кампањскава
свињскава
коњскава
оскава
коскава
прилепскава
загрепскава
штипскава
пробиштипскава
етиопскава
скопскава
европскава
тропскава
српскава
дебарскава
рибарскава
пиварскава
гостиварскава
варварскава
унгарскава
бугарскава
другарскава
најдругарскава
календарскава
лекарскава
библиотекарскава
сликарскава
банкарскава
доларскава
шумарскава
денарскава
новинарскава
градинарскава
планинарскава
морнарскава
свињарскава
кипарскава
театарскава
амфитеатарскава
поштарскава
царскава
швајцарскава
месечарскава
трагичарскава
логичарскава
јазичарскава
физичарскава
музичарскава
комичарскава
граничарскава
автомеханичарскава
хроничарскава
електричарскава
класичарскава
математичарскава
козметичарскава
политичарскава
тактичарскава
романтичарскава
оптичарскава
пластичарскава
акустичарскава
графичарскава
коњушарскава
врскава
обврскава
дрскава
најдрскава
подрскава
верскава
ѕверскава
нигерскава
калуѓерскава
езерскава
фризерскава
премиерскава
шанкерскава
пензионерскава
акционерскава
функционерскава
камперскава
аматерскава
аквизитерскава
актерскава
волонтерскава
министерскава
дистрибутерскава
компјутерскава
атмосферскава
танчерскава
ирскава
заирскава
сибирскава
алжирскава
манастирскава
дворскава
изворскава
затворскава
црногорскава
амбасадорскава
андорскава
спонзорскава
морскава
поморскава
прекуморскава
реформаторскава
донаторскава
авторскава
инспекторскава
директорскава
сингапурскава
турскава
хрватскава
делегатскава
кандидатскава
адвокатскава
догматскава
тематскава
систематскава
шематскава
климатскава
дипломатскава
автоматскава
телепатскава
братскава
демократскава
резултатскава
терапевтскава
тибетскава
креветскава
светскава
енергетскава
електроенергетскава
детскава
геодетскава
атлетскава
магнетскава
генетскава
фонетскава
поетскава
египетскава
теоретскава
диететскава
антиквитетскава
факултетскава
синтетскава
естетскава
буџетскава
вонбуџетскава
хаитскава
бандитскава
космополитскава
кувајтскава
архитектскава
диригентскава
студентскава
идиотскава
шкотскава
еротскава
спортскава
автобускава
рускава
белорускава
францускава
телеграфскава
географскава
библиографскава
дактилографскава
етнографскава
фотографскава
баткава
хрваткава
слаткава
најслаткава
послаткава
наткава
краткава
најкраткава
пократкава
сметкава
реткава
береткава
најреткава
пореткава
теткава
биткава
виткава
највиткава
повиткава
питкава
архитекткава
милитанткава
обработкава
преработкава
изработкава
доработкава
соработкава
воткава
војвоткава
кроткава
најкроткава
покроткава
садисткава
оптимисткава
економисткава
алпинисткава
телефонисткава
артисткава
спортисткава
груткава
букава
азбукава
неукава
кукава
одлукава

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu