Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
инфузорија - волчја
инфузорија
корија
прекорија
пречекорија
цикорија
покорија
укорија
калорија
глорија
флорија
морија
одморија
меморија
промеморија
изморија
промрморија
уморија
енорија
оспорија
успорија
обсерваторија
опсерваторија
лабараторија
лабораторија
фотолабораторија
повторија
преторија
виторија
територија
траекторија
викторија
сторија
асторија
касторија
престорија
историја
предисторија
мајсторија
просторија
нуспросторија
оќорија
еуфорија
црцорија
куприја
срија
басрија
трија
затрија
педијатрија
геријатрија
психијатрија
невропсихијатрија
идиолатрија
иконолатрија
натрија
проветрија
планиметрија
симетрија
асиметрија
геометрија
стереометрија
гониометрија
тригонометрија
тонометрија
фонометрија
хидрометрија
фотометрија
петрија
претрија
димитрија
дискантрија
протрија
диоптрија
стрија
бастрија
растрија
австрија
истрија
мистрија
заострија
наострија
изострија
аустрија
индустрија
авиоиндустрија
електроиндустрија
нутрија
осигурија
дурија
смеурија
зурија
јурија
курија
букурија
нурија
ситнурија
потпурија
етрурија
сурија
докусурија
турија
претурија
чантурија
центурија
астурија
растурија
истурија
фурија
манџурија
сија
асија
нагласија
огласија
разногласија
прогласија
согласија
усогласија
атанасија
пасија
спасија
украсија
тасија
настасија
анастасија
шасија
обесија
весија
чудесија
малесија
месија
замесија
ресија
агресија
гневагресија
регресија
дигресија
прогресија
трансгресија
вересија
воскресија
пресија
депресија
репресија
импресија
компресија
декомпресија
експресија
сесија
фотосесија
опсесија
конфесија
професија
цесија
рецесија
сецесија
сукцесија
концесија
процесија
извисија
алисија
мисија
реадмисија
емисија
демисија
радиоемисија
комисија
екомисија
жирикомисија
суперкомисија
поткомисија
трансмисија
анисија
диванисија
дионисија
фисија
кајсија
галаксија
саксија
таксија
алексија
апоплексија
флексија
рефлексија
нексија
анексија
анорексија
фуксија
комсија
нумансија
финансија
валенсија
досија
теодосија
покосија
милосија
носија
износија
сносија
проросија
запросија
испросија
уапсија
каталепсија
епилепсија
тепсија
биопсија
аутопсија
гарсија
мерсија
персија
замрсија
мурсија
бусија
вкусија
перкусија
реперкусија
скусија
дискусија
сукусија
лусија
пусија
русија
борусија
белорусија
прусија
атија
сватија
збогатија
претрпијатија
претпријатија
малатија
златија
заклатија
платија
наплатија
доплатија
исплатија
претплатија
отплатија
уплатија
матија
супрематија
дипломатија
хрестоматија
апатија
телепатија
антипатија
емпатија
симпатија
опатија
енцефалопатија
пропатија
психопатија
упатија
баратија
братија
обратија
вратија
одвратија
возвратија
повратија
теократија
физиократија
банкократија
демократија
социјалдемократија
псевдодемократија
технократија
бирократија
автократија
политократија
аристократија
плутократија
скратија
пратија
препратија
допратија
испратија
статија
фатија
зафатија
нафатија
прифатија
дофатија
опфатија
сфатија
потфатија
чатија
запечатија
препечатија
испечатија
отпечатија
бавтија
пивтија
ветија
светија
засветија
осветија
посветија
просветија
милетија
проклетија
столетија
десетлетија
запаметија
опаметија
зашеметија
перипетија
распетија
сетија
осетија
досетија
посетија
потсетија
наштетија
обештетија
оштетија
фетија
момчетија
ингушетија
битија
собитија
житија
закитија
накитија
литија
крвопролитија
митија
покритија
откритија
заситија
заштитија
пактија
балтија
ожолтија
пожолтија
гурултија
ѓурултија
вантија
византија
мантија
ксантија
пинтија
синтија
крнтија
страотија
добаботија
слаботија
заработија
обработија
вработија
одработија
преработија
разработија
изработија
доработија
проработија
сработија
стравотија
дивотија
новотија
ветвотија
глувотија
сувотија
гадотија
бедотија
грдотија
грозотија
тивкотија
мекотија
бркотија
женскотија
машкотија
тешкотија
потешкотија
белотија
голотија
срамотија
осрамотија
посрамотија
самотија
беднотија
бледнотија
вреднотија
празнотија
синотија
темнотија
мирнотија
немирнотија
црнотија
јаснотија
нејаснотија
маснотија
беснотија
леснотија
теснотија
ситнотија
мачнотија
потија
скапотија
слепотија
препотија
зашепотија
прошепотија
испотија
скротија
гнасотија
босотија
мрсотија
чистотија
нечистотија
простотија
фотија
личотија
лошотија
партија
хартија
ротохартија
завртија
навртија
одвртија
превртија
извртија
свртија
биртија
усмртија
стија
бастија
овластија
повластија
династија
запрепастија
упропастија
естија
бестија
навестија
травестија
известија
онесвестија
сугестија
автосугестија
дестија
наместија
преместија
изместија
надоместија
поместија
сместија
амнестија
зачестија
почестија
бесчестија
обесчестија
евхаристија
сакристија
искористија
пречистија
прочистија
расчистија
исчистија
гостија
нагостија
костија
постија
напостија
простија
зацврстија
прицврстија
крстија
вкрстија
прекрстија
пирустија
кутија
залутија
налутија
разлутија
бафтија
муфтија
бахтија
маштија
немаштија
сиромаштија
вжештија
трештија
поништија
уништија
поганштија
полномоштија
соопштија
сопштија
пуштија
запуштија
напуштија
впуштија
препуштија
опуштија
допуштија
попуштија
пропуштија
спуштија
распуштија
испуштија
отпуштија
баќија
тенеќија
деноноќија
нуија
проструија
афија
гафија
мафија
наркомафија
нафија
рафија
телеграфија
радиотелеграфија
калиграфија
епиграфија
географија
антропогеографија
фитогеографија
палеографија
стереографија
кореографија
биографија
автобиографија
хагиографија
радиографија
кардиографија
ехокардиографија
библиографија
биобиблиографија
хелиографија
автобриографија
историографија
лексикографија
цинкографија
дискографија
кристалографија
ксилографија
дактилографија
мамографија
демографија
костимографија
филмографија
томографија
галванографија
органографија
океанографија
рендгенографија
стенографија
сценографија
иконографија
монографија
фонографија
порнографија
етнографија
типографија
антропографија
топографија
хидрографија
орографија
флуорографија
петрографија
кинематографија
стетографија
фактографија
фотографија
телефотографија
криптографија
картографија
ортографија
сафија
рефија
шефија
анифија
латифија
алфија
жалфија
филаделфија
теозофија
филозофија
атрофија
хипертрофија
дистрофија
софија
философија
морфија
бахија
дахија
јахија
лахија
махија
нахија
спахија
чехија
ешерихија
стихија
антиохија
парохија
метохија
олигархија
егзархија
анархија
монархија
епархија
хиерархија
автархија
нухија
акробација
апробација
пертурбација
мастурбација
инкубација
елевација
деривација
објективација
култивација
мотивација
девалвација
ревалвација
овација
новација
иновација
резервација
конзервација
инервација
опсервација
делагација
легација
делегација
негација
сегрегација
конгрегација
навигација
аеронавигација
облигација
иригација
делгација
хомологација
интергација
конјугација
коњугација
градација
деградација
ликвидација
кандидација
консолидација
оксидација
фондација
рефундација
акомодација
ретардација
креација
рекреација
славизација
болшевизација
пасивизација
релативизација
објективизација
колективизација
импровизација
каталогизација
фарадизација
хибридизација
периодизација
стандардизација
европеизација
глобализација
егализација
легализација
идеализација
реализација
назализација
лабијализација
материјализација
индустријализација
специјализација
социјализација
ресоцијализација
комерцијализација
радикализација
вокализација
локализација
фискализација
нормализација
формализација
канализација
сигнализација
маргинализација
криминализација
декриминализација
финализација
регионализација
професионализација
национализација
денационализација
интернационализација
рационализација
операционализација
институционализација
деинституционализација
персонализација
либерализација
федерализација
генерализација
деморализација
централизација
децентрализација
неутрализација
плурализација
натурализација
палатализација
ревитализација
дигитализација
капитализација
докапитализација
хоспитализација
инструментализација
тотализација
кристализација
индивидуализација
визуализација
актуализација
визуелизација
стабилизација
дестабилизација
мобилизација
демобилизација
цивилизација
стерилизација
фосилизација
фертилизација
стилизација
симболизација
монополизација
демонополизација
католизација
хемизација
атомизација
албанизација
урбанизација
галванизација
организација
реорганизација
дезорганизација
христијанизација
балканизација
вулканизација
романизација
германизација
хуманизација
дехуманизација
огранизација
екранизација
сатанизација
механизација
словенизација
хомогенизација
хеленизација
меринизација
карбонизација
реонизација
озонизација
ионизација
јонизација
колонизација
полонизација
хармонизација
канонизација
синхронизација
кантонизација
модернизација
имунизација
политехнизација
гетоизација
типизација
вулгаризација
бугаризација
поларизација
соларизација
секуларизација
популаризација
пролетаризација
милитаризација
демилитаризација
ремилитаризација
инвентаризација
нумеризација
пауперизација
карактеризација
пастеризација
компјутеризација
фаворизација
категоризација
дезодоризација
мајоризација
валоризација
ревалоризација
соноризација
авторизација
моторизација
електризација
приватизација
доприватизација
претприватизација
драматизација
систематизација
шематизација
климатизација
аклиматизација
соматизација
автоматизација
дератизација
демократизација
етатизација
поетизација
конкретизација
политизација
деполитизација
роботизација
котизација
партизација
департизација
амортизација
фашизација
органзација
кондензација
компензација
рекомпензација
сензација
малверзација
конверзација
организиација
органзиација
репатриација
авијација
хидроавијација
девијација
радијација
ирадијација
медијација
афилијација
варијација
експопријација
експропријација
репатријација
иницијација
деференцијација
диференцијација
денунцијација
асоцијација
кација
акација
рекација
абдикација
предикација
ревандикација
индикација
контраиндикација
публикација
апликација
мултипликација
импликација
компликација
експликација
редупликација
комуникација
телекомуникација
фабрикација
токсикација
детоксикација
интоксикација
дезинтоксикација
кодификација
модификација
интензификација
квалификација
преквалификација
доквалификација
дисквалификација
претквалификација
симплификација
топлификација
мумификација
сапонификација
персонификација
унификација
реунификација
верификација
глорификација
електрификација
нострификација
гасификација
класификација
прекласификација
фалсификација
версификација
русификација
беатификација
ратификација
стратификација
идентификација
сертификација
фортификација
мистификација
демистификација
пацификација
спецификација
радиофикација
кинофикација
еутрофикација
вокација
евокација
провокација
локација
алокација
радиолокација
колокација
дислокација
маркација
демаркација
конфискација
едукација
доедукација
ескалација
инсталација
водоинсталација
електроинсталација
консталација
инхалација
ексхалација
нивелација
апелација
интерпелација
релација
корелација
констелација
асимилација
дисимилација
депилација
компилација
вентилација
дестилација
редестилација
осцилација
изолација
самоизолација
хидроизолација
колација
инсолација
контемплација
транслација
овулација
коагулација
регулација
дерегулација
терморегулација
триангулација
ондулација
модулација
ејакулација
спекулација
шпекулација
артикулација
гестикулација
калкулација
циркулација
симулација
стимулација
формулација
кумулација
акумулација
термоакумулација
гранулација
манипулација
копулација
популација
капитулација
рекапитулација
дефлација
рефлација
инфлација
акламација
декламација
рекламација
прокламација
супремација
сублимација
анимација
реанимација
занимација
апроксимација
легитимација
далмација
фармација
афирмација
реафирмација
конфирмација
формација
спуштија
распуштија
испуштија
отпуштија
баќија
тенеќија
деноноќија
нуија
проструија
афија
гафија
мафија
наркомафија
нафија
рафија
телеграфија
радиотелеграфија
калиграфија
епиграфија
географија
антропогеографија
фитогеографија
палеографија
стереографија
кореографија
биографија
автобиографија
хагиографија
радиографија
кардиографија
ехокардиографија
библиографија
биобиблиографија
хелиографија
автобриографија
историографија
лексикографија
цинкографија
дискографија
кристалографија
ксилографија
дактилографија
мамографија
демографија
костимографија
филмографија
томографија
галванографија
органографија
океанографија
рендгенографија
стенографија
сценографија
иконографија
монографија
фонографија
порнографија
етнографија
типографија
антропографија
топографија
хидрографија
орографија
флуорографија
петрографија
кинематографија
стетографија
фактографија
фотографија
телефотографија
криптографија
картографија
ортографија
сафија
рефија
шефија
анифија
латифија
алфија
жалфија
филаделфија
теозофија
филозофија
атрофија
хипертрофија
дистрофија
софија
философија
морфија
бахија
дахија
јахија
лахија
махија
нахија
спахија
чехија
ешерихија
стихија
антиохија
парохија
метохија
олигархија
егзархија
анархија
монархија
епархија
хиерархија
автархија
нухија
акробација
апробација
пертурбација
мастурбација
инкубација
елевација
деривација
објективација
култивација
мотивација
девалвација
ревалвација
овација
новација
иновација
резервација
конзервација
инервација
опсервација
делагација
легација
делегација
негација
сегрегација
конгрегација
навигација
аеронавигација
облигација
иригација
делгација
хомологација
интергација
конјугација
коњугација
градација
деградација
ликвидација
кандидација
консолидација
оксидација
фондација
рефундација
акомодација
ретардација
креација
рекреација
славизација
болшевизација
пасивизација
релативизација
објективизација
колективизација
импровизација
каталогизација
фарадизација
хибридизација
периодизација
стандардизација
европеизација
глобализација
егализација
легализација
идеализација
реализација
назализација
лабијализација
материјализација
индустријализација
специјализација
социјализација
ресоцијализација
комерцијализација
радикализација
вокализација
локализација
фискализација
нормализација
формализација
канализација
сигнализација
маргинализација
криминализација
декриминализација
финализација
регионализација
професионализација
национализација
денационализација
интернационализација
рационализација
операционализација
институционализација
деинституционализација
персонализација
либерализација
федерализација
генерализација
деморализација
централизација
децентрализација
неутрализација
плурализација
натурализација
палатализација
ревитализација
дигитализација
капитализација
докапитализација
хоспитализација
инструментализација
тотализација
кристализација
индивидуализација
визуализација
актуализација
визуелизација
стабилизација
дестабилизација
мобилизација
демобилизација
цивилизација
стерилизација
фосилизација
фертилизација
стилизација
симболизација
монополизација
демонополизација
католизација
хемизација
атомизација
албанизација
урбанизација
галванизација
организација
реорганизација
дезорганизација
христијанизација
балканизација
вулканизација
романизација
германизација
хуманизација
дехуманизација
огранизација
екранизација
сатанизација
механизација
словенизација
хомогенизација
хеленизација
меринизација
карбонизација
реонизација
озонизација
ионизација
јонизација
колонизација
полонизација
хармонизација
канонизација
синхронизација
кантонизација
модернизација
имунизација
политехнизација
гетоизација
типизација
вулгаризација
бугаризација
поларизација
соларизација
секуларизација
популаризација
пролетаризација
милитаризација
демилитаризација
ремилитаризација
инвентаризација
нумеризација
пауперизација
карактеризација
пастеризација
компјутеризација
фаворизација
категоризација
дезодоризација
мајоризација
валоризација
ревалоризација
соноризација
авторизација
моторизација
електризација
приватизација
доприватизација
претприватизација
драматизација
систематизација
шематизација
климатизација
аклиматизација
соматизација
автоматизација
дератизација
демократизација
етатизација
поетизација
конкретизација
политизација
деполитизација
роботизација
котизација
партизација
департизација
амортизација
фашизација
органзација
кондензација
компензација
рекомпензација
сензација
малверзација
конверзација
организиација
органзиација
репатриација
авијација
хидроавијација
девијација
радијација
ирадијација
медијација
афилијација
варијација
експопријација
експропријација
репатријација
иницијација
деференцијација
диференцијација
денунцијација
асоцијација
кација
акација
рекација
абдикација
предикација
ревандикација
индикација
контраиндикација
публикација
апликација
мултипликација
импликација
компликација
експликација
редупликација
комуникација
телекомуникација
фабрикација
токсикација
детоксикација
интоксикација
дезинтоксикација
кодификација
модификација
интензификација
квалификација
преквалификација
доквалификација
дисквалификација
претквалификација
симплификација
топлификација
мумификација
сапонификација
персонификација
унификација
реунификација
верификација
глорификација
електрификација
нострификација
гасификација
класификација
прекласификација
фалсификација
версификација
русификација
беатификација
ратификација
стратификација
идентификација
сертификација
фортификација
мистификација
демистификација
пацификација
спецификација
радиофикација
кинофикација
еутрофикација
вокација
евокација
провокација
локација
алокација
радиолокација
колокација
дислокација
маркација
демаркација
конфискација
едукација
доедукација
ескалација
инсталација
водоинсталација
електроинсталација
консталација
инхалација
ексхалација
нивелација
апелација
интерпелација
релација
корелација
констелација
асимилација
дисимилација
депилација
компилација
вентилација
дестилација
редестилација
осцилација
изолација
самоизолација
хидроизолација
колација
инсолација
контемплација
транслација
овулација
коагулација
регулација
дерегулација
терморегулација
триангулација
ондулација
модулација
ејакулација
спекулација
шпекулација
артикулација
гестикулација
калкулација
циркулација
симулација
стимулација
формулација
кумулација
акумулација
термоакумулација
гранулација
манипулација
копулација
популација
капитулација
рекапитулација
дефлација
рефлација
инфлација
акламација
декламација
рекламација
прокламација
супремација
сублимација
анимација
реанимација
занимација
апроксимација
легитимација
далмација
фармација
афирмација
реафирмација
конфирмација
формација
деформација
реформација
противреформација
иформација
транформација
информација
дезинформација
трансформација
конзумација
сумација
консумација
контумација
ексхумација
нација
еманација
санација
асанација
профанација
стагнација
импрегнација
игнација
индигнација
резигнација
асигнација
консигнација
алиенација
инсценација
комбинација
имагинација
пагинација
ординација
субординација
кординација
координација
деклинација
контаминација
деконтаминација
елиминација
дискриминација
недискриминација
кулминација
доминација
предоминација
номинација
детерминација
екстерминација
илуминација
индоктринација
дестинација
предестинација
аглутинација
махинација
вакцинација
ревакцинација
калцинација
фасцинација
халуцинација
донација
детонација
интонација
инкарнација
реинкарнација
хибернација
алтернација
интернација
докуметнација
кроација
опстипација
антиципација
партиципација
еманципација
палпација
узурпација
окупација
преокупација
групација
прегрупација
рација
декларација
нарација
репарација
сепарација
компарација
вибрација
реставрација
грација
интеграција
реинтеграција
дезинтеграција
евроинтеграција
миграција
емиграција
имиграција
интерграција
дехидрација
аберација
федерација
конфедерација
агломерација
конгломерација
нумерација
генерација
дегенерација
регенерација
операција
кооперација
алитерација
транслитерација
лиферација
пролиферација
аспирација
респирација
експирација
инспирација
конспирација
елаборација
колаборација
мелиорација
декорација
комеморација
корпорација
перфорација
пенетрација
админситрација
филтрација
инфилтрација
концентрација
деконцентрација
кастрација
секвестрација
оркестрација
регистрација
пререгистрација
администрација
админстрација
демонстрација
илустрација
фрустрација
фигурација
конфигурација
кофигурација
инаугурација
касација
комасација
релаксација
фиксација
суфиксација
пулсација
дилатација
експлоатација
дехидратација
констатација
вегетација
репрезнетација
интерпретација
кохабитација
гравитација
агитација
медитација
акредитација
дискредитација
визитација
хабилитација
рехабилитација
имитација
компромитација
капитација
хоспитација
иритација
ситација
рецитација
лицитација
афектација
пунктација
егзалтација
окултација
консултација
реплантација
имплантација
трансплантација
презентација
репрезентација
видеопрезентација
ориентација
преориентација
дезориентација
фрагментација
сегментација
пигментација
аугментација
имлементација
имплементација
седиментација
рудиментација
алиментација
ферментација
аргументација
документација
фотодокументација
аконтација
конфронтација
дотација
јотација
котација
флотација
нотација
анотација
денотација
конотација
ротација
адаптација
преадаптација
кооптација
дисертација
депортација
манифестација
трансупстација
дегустација
инкрустација
мутација
комутација
пермутација
трансмутација
депутација
репутација
ампутација
импутација
регрутација
евакуација
евалуација
инсинуација
континуација
менструација
ситуација
пунктуација
флуктуација
акцентуација
хелвеција
прохелвеција
етикеција
венеција
специја
конфереција
секреција
дискреција
индискреција
лукреција
организција
колаиција
егзибиција
инхибиција
прохибиција
амбиција
традиција
екстрадиција
едиција
експедиција
шпедиција
индиција
кондиција
аудиција
ерудиција
аквизиција
реквизиција
инквизиција
транзиција
позиција
апозиција
препозиција
композиција
декомпозиција
опозиција
пропозиција
диспозиција
предиспозиција
експозиција
транспозиција
патпозиција
постпозиција
галиција
малиција
коалиција
фелиција
милиција
аболиција
колиција
полиција
параполиција
егзистениција
дефиниција
муниција
патриција
летиција
петиција
репетиција
корепетиција
компетиција
инвестиција
јустиција
интуиција
бенефиција
циција
акција
контраакција
противакција
редакција
реакција
солоакција
интеракција
атракција
контракција
екстракција
апстракција
фракција
рефракција
трансакција
сатисфакција
конвекција
инјекција
лекција
селекција
колекција
инекција
конекција
интерконекција
проекција
инпекција
инспекција
ретроспекција
итроспекција
ерекција
дирекција
корекција
секција
дисекција
дезинсекција
потсекција
детекција
протекција
инфекција
дезинфекција
дизинфекција
конфекција
перфекција
дикција
контрадикција
екстрадикција
јурисдикција
рестрикција
рестикција
фикција
санкција
дистинкција
дисјункција
пункција
интерпункција
функција
дисфункција
аукција
дукција
обдукција
дедукција
редукција
индукција
електроиндукција
автоиндукција
продукција
репродукција
копродукција
хиперпродукција
постпродукција
обструкција
деструкција
автодеструкција
инструкција
конструкција
деконструкција
реконструкција
опструкција
липосукција
фукција
коалција
полција
заебанција
уживанција
екстраваганција
елеганција
ароганција
ваканција
зафрканција
резонанција
асонанција
дисонанција
гаранција
протуберанција
толеранција
нетолеранција
игноранција
франција
апсанција
квитанција
дистанција
еквидистанција
инстанција
супстанција
субвенција
интеревенција
превенција
интревенција
фреквенција
радиофреквенција
секвенција
консеквенција
деликвенција
пределиквенција
делинквенција
елоквенција
инвенција
конвенција
интервенција
агенција
ителегенција
интелегенција
интелигенција
дивергенција
конвергенција
ургенција
декаденција
евиденција
предевиденција
резиденција
коинциденција
тенденција
трансценденција
кореспонденција
коресподенција
аудиенција
провениенција
провиниенција
инсуфициенција
валенција
еквиваленција
екселенција
индоленција
турбуленција
корпуленција
деменција
вехеменција
еминенција
апстиненција
ингеренција
преференција
диференција
конференција
пресконференција
коференција
интерференција
кохеренција
атхеренција
конкуренција
конфренција
есенција
квинтесенција
компетенција
ретенција
сентенција
интенција
потенција
препотенција
импотенција
егзистенција
коегзистенција
резистенција
конзистенција
асистенција
инфлуенција
конгруенција
фрекфенција
лиценција
реконвалесценција
адолесценција
флуоресценција
фосфоресценција
реминисценција
провинција
ортодонција
конфернција
фунција
емоција
комоција
промоција
контрацепција
рецепција
концепција
перцепција
аперцепција
дескрипција
транскрипција
проскрипција
презумпција
опција
ексцерпција
ресорпција
апсорпција
атсорпција
ерупција
корупција
антикорупција
администарција
грција
комерција
инерција
порција
пропорција
диспропорција
турција
репрезенатција
кауција
контрибуција
дистрибуција
редистрибуција
електродистрибуција
инститиуција
егзекуција
консекуција
елокуција
луција
еволуција
револуција
контрареволуција
резолуција
солуција
труција
ситуција
реституција
институција
конституција
проституција
супституција
чија
дачија
качија
закачија
прикачија
покачија
искачија
откачија
излачија
намачија
измачија
помачија
изедначија
назначија
означија
преиначија
изопачија
врачија
озрачија
оддалечија
залечија
излечија
згмечија
нечија
противречија
препречија
попречија
спречија
сечија
пропелтечија
заличија
одличија
величија
преувеличија
ничија
разграничија
ограничија
избричија
добричија
акчија
бардакчија
батакчија
ѓеврекчија
бурекчија
бегликчија
памукчија
ѓумрукчија
замолчија
премолчија
дотолчија
столчија
истолчија
ланчија
истенчија
продлабочија
посведочија
предочија
кочија
закочија
поплочија
воочија
соочија
насочија
пренасочија
посочија
наточија
преточија
отточија
ќебапчија
скапчија
зграпчија
салепчија
џепчија
топчија
испчија
продупчија
испупчија
изарчија
поарчија
распарчија
ќурчија
саатчија
занаетчија
инаетчија
гурбетчија
марифетчија
симитчија
научија
обучија
подучија
изучија
лучија
одлучија
заклучија
вклучија
приклучија
склучија
исклучија
случија
поучија
кампучија
сучија
мастрафчија
чифчија
џија
аџија
абаџија
арабаџија
фалбаџија
чорбаџија
алваџија
кавгаџија
шегаџија
чалгаџија
содаџија
бозаџија
бојаџија
шакаџија
зурлаџија
бељаџија
филмаџија
фурнаџија
кираџија
ораџија
ѓурултаџија
картаџија
хаџија
трошаџија
мутавџија
љубовџија
ловџија
чифлигџија
сладоледџија
ќерамидџија
водоводџија
шербеџија
скелеџија
силеџија
чешмеџија
ќеманеџија
ѓубреџија
дајреџија
ќесеџија
ќерестеџија
муфтеџија
тенеќеџија
кафеџија
леблебиџија
сергиџија
ракиџија
бичкиџија
гемиџија
кочиџија
калајџија
кирајџија
кавалџија
бадијалџија
колџија
пиштолџија
џамџија
големџија
лагумџија
анџија
маанџија
јабанџија
барабанџија
карванџија
јорганџија
мегданџија
меанџија
кафеанџија
казанџија
наланџија
манџија
катранџија
гајтанџија
бостанџија
дуќанџија
бавчанџија
нишанџија
евтинџија
камионџија
пајтонџија
бунџија
кујунџија
сапунџија
тутунџија
варџија
баждарџија
пазарџија
самарџија
комарџија
бунарџија
плитарџија
кантарџија
далаверџија
фенерџија
атерџија
малтерџија
компјутерџија
шеќерџија
ферџија
сеирџија
шеширџија
чадорџија
коморџија
моторџија
џорџија
ќумурџија
шија
коџабашија
јузбашија
буљукбашија
арамбашија
бимбашија
коџобашија
субашија
зашија
заплашија
преплашија
исплашија
уплашија
промашија
нашија
пашија
рашија
запрашија
застрашија
вшија
агротиквешија
решија
грешија
згрешија
погрешија
разрешија
прешија
утешија
задишија
надишија
вдишија
оддишија
издишија
лишија
пришија
четиристишија
комшија
кривошија
дошија
влошија
пошија
прошија
дотрошија
потрошија
сошија
кратошија
опустошија
опшија
патријаршија
каршија
чаршија
завршија
навршија
извршија
довршија
усовршија
свршија
прекршија
докршија
скршија
искршија
туршија
исшија
потшија
избушија
загушија
ингушија
задушија
заглушија
оглушија
запушија
допушија
пропушија
испушија
рушија
нарушија
разрушија
срушија
пресушија
исушија
држалја
месталја
белја
телја
фотелја
илја
севилја
водилја
лилја
милја
смилја
крилја
мантилја
бастилја
волја
неволја
золја
колја
полја
ролја
шолја
бамја
ламја
гламја
земја
подземја
приземја
времја
санја
македонја
боја
карабоја
хромбоја
воја
развоја
радивоја
миливоја
добривоја
боривоја
секвоја
своја
твоја
гоја
багоја
благоја
нагоја
драгоја
богоја
орнитологоја
радоја
видоја
зоја
туомиоја
која
сакоја
батакоја
некоја
понекоја
секоја
посекоја
никоја
волкоја
лоја
алоја
џелоја
слоја
моја
рамоја
ноја
параноја
станоја
стегноја
бејноја
тропоја
споја
роја
нароја
броја
наброја
одброја
преброја
изброја
ајроја
проја
троја
соја
спасоја
красоја
исоја
тоја
монтоја
стоја
остоја
јахоја
чехоја
чоја
пашоја
чкрапја
шкрапја
чапја
копја
снопја
дропја
марја
празноверја
перја
стерја
штерја
предвечерја
повечерја
гмирја
имрја
предворја
предгорја
урја
васја
разногласја
синесја
песја
лисја
комисја
катја
митја
јауја
буја
обуја
преобуја
собуја
дуја
надуја
обдуја
подуја
зуја
зазуја
прозуја
блуја
наблуја
изблуја
приблуја
алелуја
олуја
наплуја
муја
груја
труја
затруја
отруја
струја
противструја
иструја
проструја
пцуја
опцуја
чуја
зачуја
начуја
дочуја
прочуја
расчуја
потчуја
шкофја
јахја
подрачја
овчја
наречја
противречја
поречја
тромесечја
одличја
лисичја
птичја
волчја

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu