Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
ужаснава - финансирањава
ужаснава
најужаснава
поужаснава
јаснава
нејаснава
најјаснава
појаснава
ефикаснава
неефикаснава
најефикаснава
поефикаснава
обласнава
гласнава
најгласнава
громогласнава
едногласнава
погласнава
согласнава
класнава
маснава
најмаснава
помаснава
несмаснава
гнаснава
најгнаснава
погнаснава
опаснава
безопаснава
најопаснава
поопаснава
раснава
возраснава
повозраснава
прекраснава
пристраснава
непристраснава
иконостаснава
беснава
небеснава
најбеснава
побеснава
извеснава
неизвеснава
најнеизвеснава
понеизвеснава
најизвеснава
поизвеснава
свеснава
несвеснава
деснава
чудеснава
леснава
доблеснава
телеснава
најлеснава
полеснава
меснава
песнава
конгреснава
адреснава
интереснава
неинтереснава
преснава
теснава
најтеснава
потеснава
процеснава
вонпроцеснава
чеснава
нечеснава
зависнава
независнава
најзависнава
позависнава
описнава
дописнава
кориснава
најкориснава
покориснава
бескориснава
конвекснава
контекснава
аванснава
биланснава
радоснава
пакоснава
пркоснава
жалоснава
целоснава
милоснава
безмилоснава
светлоснава
носнава
безбедноснава
вредноснава
смртоноснава
роснава
мрснава
уснава
робуснава
вкуснава
невкуснава
највкуснава
повкуснава
искуснава
неискуснава
најискуснава
поискуснава
конуснава
вируснава
приватнава
додатнава
пријатнава
непријатнава
најпријатнава
попријатнава
веројатнава
неверојатнава
најверојатнава
поверојатнава
платнава
бесплатнава
исплатнава
матнава
најматнава
поматнава
патнава
напатнава
попатнава
одвратнава
повратнава
еднократнава
дваесеткратнава
многукратнава
сеопфатнава
најсеопфатнава
печатнава
рбетнава
соодветнава
двокреветнава
еднокреветнава
трокреветнава
цветнава
анкетнава
летнава
тоалетнава
пролетнава
паметнава
најпаметнава
попаметнава
предметнава
беспредметнава
прометнава
магнетнава
електромагнетнава
конкретнава
дискретнава
најдискретнава
подискретнава
осетнава
квалитетнава
имунитетнава
штетнава
најштетнава
поштетнава
почетнава
итнава
битнава
небитнава
првобитнава
непобитнава
кредитнава
житнава
најитнава
поитнава
опитнава
љубопитнава
испитнава
воспитнава
габаритнава
ситнава
најситнава
поситнава
заштитнава
експлицитнава
компактнава
апстрактнава
контактнава
проектнава
директнава
индиректнава
дефектнава
елегантнава
педантнава
брилијантнава
пикантнава
галантнава
шармантнава
доминантнава
гарантнава
милитантнава
елоквентнава
интелигентнава
евидентнава
еквивалентнава
моментнава
иманентнава
конкурентнава
есконтнава
дисконтнава
страотнава
постраотнава
работнава
неработнава
најработнава
поработнава
животнава
безживотнава
доживотнава
срамотнава
имотнава
нотнава
потнава
експертнава
смртнава
бесмртнава
посмртнава
азбестнава
валутнава
апсолутнава
барутнава
регрутнава
присутнава
отсутнава
среќнава
несреќнава
пресреќнава
најсреќнава
посреќнава
божиќнава
моќнава
немоќнава
најмоќнава
помоќнава
ноќнава
куќнава
тунава
аморфнава
доцнава
најдоцнава
подоцнава
облачнава
плачнава
мачнава
стомачнава
двозначнава
рачнава
брачнава
вонбрачнава
своерачнава
мрачнава
најмрачнава
помрачнава
вечнава
долговечнава
човечнава
нечовечнава
најчовечнава
почовечнава
срдечнава
далечнава
најдалечнава
подалечнава
привлечнава
непривлечнава
поединечнава
конечнава
бесконечнава
речнава
противречнава
одречнава
попречнава
месечнава
едномесечнава
просечнава
отсечнава
течнава
библиотечнава
себичнава
несебичнава
обичнава
необичнава
кривичнава
половичнава
магичнава
трагичнава
носталгичнава
логичнава
нелогичнава
најлогичнава
алергичнава
енергичнава
неенергичнава
најенергичнава
периодичнава
базичнава
јазичнава
двојазичнава
ризичнава
личнава
одличнава
различнава
безличнава
виличнава
најличнава
симболичнава
едноличнава
разноличнава
поличнава
меланхоличнава
сличнава
уличнава
хидрауличнава
динамичнава
седмичнава
анемичнава
катаклизмичнава
комичнава
економичнава
најекономичнава
поекономичнава
паничнава
граничнава
страничнава
најизменичнава
циничнава
хармоничнава
ироничнава
најироничнава
поироничнава
хроничнава
парничнава
параноичнава
типичнава
маларичнава
паричнава
цилиндричнава
венеричнава
хистеричнава
изричнава
категоричнава
калоричнава
покалоричнава
еуфоричнава
симетричнава
електричнава
класичнава
најкласичнава
драматичнава
најдраматичнава
проблематичнава
ароматичнава
трауматичнава
фанатичнава
симпатичнава
несимпатичнава
статичнава
рахитичнава
практичнава
најпрактичнава
попрактичнава
тактичнава
нетактичнава
најтактичнава
потактичнава
романтичнава
најромантичнава
поромантичнава
идентичнава
автентичнава
најавтентичнава
поавтентичнава
егзотичнава
најегзотичнава
еротичнава
скептичнава
најскептичнава
еластичнава
нееластичнава
најеластичнава
поеластичнава
пластичнава
фантастичнава
мистичнава
карактеристичнава
најкарактеристичнава
акустичнава
поакустичнава
алчнава
најалчнава
поалчнава
жолчнава
очнава
бочнава
загадочнава
желудочнава
мозочнава
скочнава
даночнава
долгорочнава
порочнава
еднонасочнава
восочнава
точнава
достаточнава
недостаточнава
неточнава
најточнава
поточнава
сточнава
источнава
научнава
бучнава
азбучнава
најбучнава
побучнава
звучнава
надзвучнава
подзвучнава
клучнава
заклучнава
поучнава
стручнава
нестручнава
сегашнава
досегашнава
некогашнава
секогашнава
тогашнава
дотогашнава
тукашнава
домашнава
сиромашнава
годинашнава
вчерашнава
вечерашнава
скорашнава
страшнава
бестрашнава
најстрашнава
пострашнава
секадешнава
овдешнава
смешнава
најсмешнава
посмешнава
поранешнава
денешнава
годинешнава
успешнава
најуспешнава
поуспешнава
грешнава
погрешнава
надворешнава
внатрешнава
вентрешнава
утешнава
вишнава
годишнава
двегодишнава
повеќегодишнава
четиригодишнава
тригодишнава
овогодишнава
новогодишнава
долгогодишнава
едногодишнава
петгодишнава
земјишнава
училишнава
мочуришнава
овошнава
раскошнава
тамошнава
понатамошнава
помошнава
завршнава
извршнава
ушнава
воздушнава
великодушнава
рамнодушнава
нерамнодушнава
слушнава
послушнава
непослушнава
најпослушнава
сушнава
бањава
грабањава
вежбањава
давањава
задавањава
наддавањава
оддавањава
предавањава
претседавањава
раздавањава
издавањава
создавањава
додавањава
подавањава
продавањава
препродавањава
распродавањава
јавањава
занимавањава
признавањава
дознавањава
познавањава
запознавањава
препознавањава
распознавањава
сознавањава
заборавањава
преправањава
поправањава
расправањава
исправањава
ставањава
оставањава
доставањава
среќавањава
сеќавањава
венчавањава
решавањава
задевањава
надевањава
проѕевањава
налевањава
прелевањава
разлевањава
излевањава
долевањава
полевањава
пролевањава
сомневањава
доспевањава
загревањава
подгревањава
прегревањава
изгревањава
огревањава
кревањава
гоштевањава
ноќевањава
забивањава
набивањава
одбивањава
подбивањава
збивањава
разбивањава
избивањава
обивањава
добивањава
здобивањава
придобивањава
побивањава
пробивањава
убивањава
завивањава
одвивањава
развивањава
уживањава
кивањава
пливањава
замивањава
измивањава
впивањава
препивањава
опивањава
допивањава
пропивањава
испивањава
отпивањава
зовривањава
подривањава
прекривањава
прикривањава
покривањава
сокривањава
откривањава
разоткривањава
уривањава
ковањава
засновањава
основањава
изабувањава
ослабувањава
зграбувањава
ограбувањава
загребувањава
изгребувањава
употребувањава
злоупотребувањава
заробувањава
надробувањава
здробувањава
раздробувањава
пробувањава
испробувањава
онеспособувањава
загубувањава
изгубувањава
погубувањава
заљубувањава
вљубувањава
затрубувањава
раструбувањава
олабавувањава
набавувањава
задавувањава
јавувањава
заглавувањава
преплавувањава
поплавувањава
прославувањава
оздравувањава
поздравувањава
стравувањава
спротивставувањава
доставувањава
изоставувањава
поедноставувањава
поставувањава
запоставувањава
воспоставувањава
претпоставувањава
составувањава
претставувањава
воодушевувањава
заживувањава
преживувањава
оживувањава
доживувањава
соживувањава
искривувањава
заковувањава
приковувањава
оковувањава
исковувањава
отковувањава
потковувањава
благословувањава
востановувањава
установувањава
обновувањава
подготвувањава
изготвувањава
приготвувањава
жртвувањава
чувствувањава
сочувствувањава
учествувањава
дејствувањава
присуствувањава
надувувањава
зачувувањава
сочувувањава
исчувувањава
тагувањава
влегувањава
навлегувањава
излегувањава
произлегувањава
негувањава
шегувањава
пролизгувањава
тргувањава
загадувањава
уназадувањава
заладувањава
совладувањава
разладувањава
изненадувањава
надокнадувањава
радувањава
заградувањава
вградувањава
надградувањава
преградувањава
разградувањава
изградувањава
оградувањава
доградувањава
засадувањава
расадувањава
пресадувањава
досадувањава
посадувањава
снабдувањава
водоснабдувањава
оправдувањава
обезбедувањава
победувањава
убедувањава
разубедувањава
заведувањава
наведувањава
одведувањава
преведувањава
разведувањава
изведувањава
произведувањава
приведувањава
воведувањава
доведувањава
поведувањава
проведувањава
спроведувањава
сведувањава
изедувањава
избледувањава
одгледувањава
прегледувањава
разгледувањава
изгледувањава
прогледувањава
согледувањава
наследувањава
наредувањава
навредувањава
повредувањава
одредувањава
прередувањава
разредувањава
споредувањава
проредувањава
напредувањава
унапредувањава
предупредувањава
средувањава
посредувањава
уредувањава
поседувањава
заштедувањава
исцедувањава
одмаздувањава
обидувањава
предвидувањава
извидувањава
увидувањава
заѕидувањава
најдувањава
заодувањава
набодувањава
избодувањава
ослободувањава
прободувањава
прилагодувањава
погодувањава
спогодувањава
преодувањава
изодувањава
оплодувањава
доодувањава
поодувањава
проодувањава
породувањава
препородувањава
потврдувањава
утврдувањава
разбудувањава
возбудувањава
побудувањава
набљудувањава
изнудувањава
принудувањава
понудувањава
зачудувањава
уважувањава
кажувањава
закажувањава
прикажувањава
докажувањава
покажувањава
искажувањава
откажувањава
залажувањава
ублажувањава
прелажувањава
излажувањава
истражувањава
освежувањава
забележувањава
одбележувањава
прибележувањава
обележувањава
изрежувањава
прорежувањава
задвижувањава
раздвижувањава
придвижувањава
приближувањава
понижувањава
снижувањава
загрижувањава
згрижувањава
задолжувањава
издолжувањава
продолжувањава
обожувањава
наложувањава
обложувањава
вложувањава
одложувањава
подложувањава
разложувањава
образложувањава
изложувањава
положувањава
сложувањава
овозможувањава
размножувањава
задржувањава
поддржувањава
издржувањава
воздржувањава
придржувањава
запржувањава
препржувањава
испржувањава
заслужувањава
ислужувањава
дослужувањава
опслужувањава
отслужувањава
здружувањава
раздружувањава
придружувањава
заокружувањава
опкружувањава
разоружувањава
вооружувањава
одлазувањава
разлазувањава
излазувањава
долазувањава
полазувањава
пролазувањава
образувањава
одразувањава
изразувањава
замразувањава
поразувањава
превезувањава
извезувањава
увезувањава
загризувањава
прегризувањава
ползувањава
загрозувањава
згрозувањава
забрзувањава
избрзувањава
побрзувањава
врзувањава
потрајувањава
истрајувањава
очајувањава
завејувањава
одвејувањава
развејувањава
провејувањава
засмејувањава
насмејувањава
исмејувањава
запејувањава
препејувањава
опејувањава
пропејувањава
распејувањава
испејувањава
натпејувањава
отпејувањава
загрејувањава
подгрејувањава
прегрејувањава
засејувањава
просејувањава
затријувањава
зашијувањава
вшијувањава
опшијувањава
приземјувањава
војувањава
освојувањава
посвојувањава
задојувањава
надојувањава
подојувањава
успокојувањава
припојувањава
спојувањава
набројувањава
одбројувањава
пребројувањава
постројувањава
настојувањава
престојувањава
опстојувањава
затрујувањава
заплакувањава
оплакувањава
расплакувањава
исплакувањава
пакувањава
ракувањава
посакувањава
лекувањава
облекувањава
соблекувањава
завлекувањава
навлекувањава
одвлекувањава
подвлекувањава
извлекувањава
привлекувањава
вовлекувањава
одолговлекувањава
повлекувањава
провлекувањава
свлекувањава
запекувањава
препекувањава
испекувањава
нарекувањава
одрекувањава
изрекувањава
засекувањава
расекувањава
пресекувањава
исекувањава
отсекувањава
отекувањава
дотекувањава
потекувањава
протекувањава
истекувањава
пречекувањава
очекувањава
дочекувањава
исчекувањава
развикувањава
извикувањава
предизвикувањава
довикувањава
повикувањава
отповикувањава
свикувањава
ризикувањава
обликувањава
одликувањава
разликувањава
компликувањава
пресликувањава
отсликувањава
фабрикувањава
критикувањава
квалификувањава
верификувањава
класификувањава
фалсификувањава
идентификувањава
неидентификувањава
толкувањава
исчепкувањава
збркувањава
побркувањава
исвиркувањава
завиткувањава
навиткувањава
одвиткувањава
подвиткувањава
превиткувањава
извиткувањава
свиткувањава
запукувањава
распукувањава
испукувањава
засукувањава
замачкувањава
навалувањава
разгалувањава
погалувањава
зажалувањава
прежалувањава
разжалувањава
пожалувањава
сожалувањава
дотркалувањава
намалувањава
запалувањава
испалувањава
потпалувањава
здебелувањава
побелувањава
одделувањава
определувањава
распределувањава
разделувањава
доделувањава
поделувањава
пожелувањава
измелувањава
сомелувањава
осмелувањава
застрелувањава
прострелувањава
населувањава
вселувањава
развеселувањава
преселувањава
иселувањава
доселувањава
отселувањава
милувањава
силувањава
присилувањава
болувањава
заболувањава
дозволувањава
заобиколувањава
школувањава
замолувањава
премолувањава
измолувањава
помолувањава
затоплувањава
зафрлувањава
префрлувањава
дофрлувањава
расфрлувањава
исфрлувањава
натфрлувањава
отфрлувањава
потфрлувањава
извеслувањава
довеслувањава
замислувањава
обмислувањава
премислувањава
размислувањава
измислувањава
помислувањава
промислувањава
смислувањава
осмислувањава
засветлувањава
расветлувањава
осветлувањава
искашлувањава
прочешлувањава
намамувањава
измамувањава
зголемувањава
опремувањава
преснимувањава
позајмувањава
најмувањава
изнајмувањава
домувањава
загрмувањава
изумувањава
одглумувањава
заканувањава
поканувањава
ранувањава
бранувањава
забранувањава
одбранувањава
разгранувањава
поранувањава
распространувањава
отстранувањава
нахранувањава
прехранувањава
прихранувањава
исхранувањава
станувањава
застанувањава
настанувањава
престанувањава
пристанувањава
останувањава
преостанувањава
изостанувањава
постанувањава
состанувањава
опстанувањава
грабнувањава
замавнувањава
воздивнувањава
кивнувањава
одбегнувањава
пребегнувањава
избегнувањава
побегнувањава
легнувањава
подлегнувањава
впрегнувањава
досегнувањава
посегнувањава
затегнувањава
притегнувањава
потегнувањава
стегнувањава
растегнувањава
издигнувањава
подигнувањава
стигнувањава
престигнувањава
пристигнувањава
достигнувањава
постигнувањава
помогнувањава
паднувањава
западнувањава
припаднувањава
опаднувањава
допаднувањава
распаднувањава
потпаднувањава
наведнувањава
погледнувањава
вреднувањава
обезвреднувањава
седнувањава
наводнувањава
помрднувањава
овенувањава
разденувањава
наводенувањава
обелоденувањава
позеленувањава
пленувањава
зачленувањава
расчленувањава
менувањава
заменувањава
наменувањава
одменувањава
осовременувањава
разменувањава
изменувањава
видоизменувањава
именувањава
наименувањава
применувањава
опоменувањава
променувањава
сменувањава
раскренувањава
преценувањава
оценувањава
проценувањава
потценувањава
уценувањава
натежнувањава
претежнувањава
отежнувањава
казнувањава
испразнувањава
исчезнувањава
лизнувањава
замрзнувањава
одмрзнувањава
обвинувањава
извинувањава
обединувањава
соединувањава
прекинувањава
скинувањава
раскинувањава
откинувањава
укинувањава
минувањава
заминувањава
наминувањава
надминувањава
одминувањава
преминувањава
разминувањава
изминувањава
поминувањава
оцаринувањава
настинувањава
зачинувањава
починувањава
сочинувањава
шинувањава
бакнувањава
зајакнувањава
истакнувањава
одекнувањава
порекнувањава
секнувањава
навикнувањава
извикнувањава
привикнувањава
поттикнувањава
прескокнувањава
отскокнувањава
потскокнувањава
напукнувањава
заколнувањава
проколнувањава
наполнувањава
преполнувањава
дополнувањава
надополнувањава
исполнувањава
засолнувањава
израмнувањава
порамнувањава
затемнувањава
симнувањава
спомнувањава
прогонувањава
озаконувањава
наклонувањава
сонувањава
потонувањава
закрепнувањава
сопнувањава
дупнувањава
прегрнувањава
разурнувањава
нурнувањава
оцрнувањава
поцрнувањава
изгаснувањава
објаснувањава
разјаснувањава
изјаснувањава
појаснувањава
спласнувањава
зараснувањава
израснувањава
дораснувањава
пораснувањава
блеснувањава
олеснувањава
стеснувањава
накиснувањава
втиснувањава
потиснувањава
распрснувањава
згуснувањава
одгатнувањава
светнувањава
наметнувањава
вметнувањава
сретнувањава
пресретнувањава
раситнувањава
збунувањава
побунувањава
задоцнувањава
брцнувањава
почнувањава
започнувањава
отпочнувањава
скршнувањава
прокапувањава
искапувањава
стапувањава
застапувањава
престапувањава
истапувањава
пристапувањава
достапувањава
постапувањава
отстапувањава
залепувањава
налепувањава
одлепувањава
прилепувањава
слепувањава
заслепувањава
натепувањава
претепувањава
дотепувањава
зацепувањава
расцепувањава
исцепувањава
зачепувањава
отчепувањава
напипувањава
расипувањава
кампувањава
закопувањава
вкопувањава
прекопувањава
раскопувањава
ископувањава
откопувањава
вклопувањава
склопувањава
расклопувањава
натопувањава
потопувањава
растопувањава
претрпувањава
исцрпувањава
купувањава
откупувањава
поткупувањава
излупувањава
натрупувањава
пребарувањава
побарувањава
заварувањава
преварувањава
натпреварувањава
растоварувањава
истоварувањава
сварувањава
остварувањава
заблагодарувањава
подарувањава
пазарувањава
искарувањава
насамарувањава
занемарувањава
попарувањава
испарувањава
застарувањава
разочарувањава
прошарувањава
набабрувањава
обесхрабрувањава
одобрувањава
подобрувањава
надигрувањава
одигрувањава
разигрувањава
изигрувањава
поигрувањава
проигрувањава
судрувањава
верувањава
заверувањава
изневерувањава
проневерувањава
оверувањава
доверувањава
поверувањава
проверувањава
уверувањава
одерувањава
одмерувањава
премерувањава
измерувањава
затреперувањава
натерувањава
втерувањава
претерувањава
дотерувањава
потерувањава
протерувањава
растерувањава
истерувањава
засвирувањава
намирувањава
подмирувањава
вознемирувањава
помирувањава
смирувањава
засирувањава
раширувањава
проширувањава
зборувањава
изборувањава
озборувањава
соборувањава
наговорувањава
загорувањава
прегорувањава
разгорувањава
изгорувањава
догорувањава
логорувањава
согорувањава
разорувањава
прекорувањава
пречекорувањава
покорувањава
укорувањава
изморувањава
уморувањава
оспорувањава
успорувањава
повторувањава
престорувањава
проветрувањава
изострувањава
осигурувањава
докусурувањава
нагласувањава
прегласувањава
разгласувањава
изгласувањава
прогласувањава
согласувањава
спасувањава
украсувањава
стасувањава
обесувањава
замесувањава
занесувањава
нанесувањава
внесувањава
однесувањава
поднесувањава
пренесувањава
разнесувањава
изнесувањава
принесувањава
донесувањава
придонесувањава
понесувањава
пронесувањава
снесувањава
затресувањава
потресувањава
протресувањава
растресувањава
истресувањава
извисувањава
бојадисувањава
бендисувањава
стопанисувањава
жигосувањава
бојосувањава
закосувањава
покосувањава
проросувањава
запросувањава
испросувањава
маѓепсувањава
замрсувањава
скусувањава
збогатувањава
заклатувањава
патувањава
пропатувањава
упатувањава
скратувањава
запечатувањава
препечатувањава
испечатувањава
ветувањава
советувањава
засветувањава
осветувањава
посветувањава
просветувањава
залетувањава
надлетувањава
одлетувањава
прелетувањава
разлетувањава
долетувањава
полетувањава
пролетувањава
заплетувањава
вплетувањава
исплетувањава
опаметувањава
пресметувањава
угнетувањава
оптеретувањава
растеретувањава
посетувањава
обештетувањава
оштетувањава
емитувањава
испитувањава
воспитувањава
заситувањава
заштитувањава
восхитувањава
почитувањава
проголтувањава
пожолтувањава
бунтувањава
заработувањава
обработувањава
вработувањава
одработувањава
преработувањава
разработувањава
изработувањава
доработувањава
соработувањава
препотувањава
испотувањава
скротувањава
стартувањава
завртувањава
навртувањава
одвртувањава
превртувањава
извртувањава
свртувањава
зацртувањава
нацртувањава
прецртувањава
доцртувањава
потцртувањава
овластувањава
повластувањава
запрепастувањава
известувањава
онесвестувањава
преместувањава
изместувањава
надоместувањава
поместувањава
сместувањава
обесчестувањава
искористувањава
пречистувањава
прочистувањава
исчистувањава
нагостувањава
простувањава
зацврстувањава
прицврстувањава
вкрстувањава
прекрстувањава
налутувањава
замафтувањава
поништувањава
уништувањава
соопштувањава
вшприцувањава
танцувањава
чувањава
качувањава
закачувањава
прикачувањава
покачувањава
искачувањава
откачувањава
излачувањава
намачувањава
измачувањава
помачувањава
изедначувањава
означувањава
дозначувањава
преиначувањава
изопачувањава
нарачувањава
врачувањава
озрачувањава
порачувањава
препорачувањава
испорачувањава
залечувањава
излечувањава
мечувањава
згмечувањава
препречувањава
попречувањава
спречувањава
преувеличувањава
разграничувањава
ограничувањава
замолчувањава
премолчувањава
истенчувањава
линчувањава
предочувањава
поплочувањава
воочувањава
соочувањава
насочувањава
наточувањава
преточувањава
отточувањава
зграпчувањава
закопчувањава
откопчувањава
испупчувањава
поарчувањава
распарчувањава
затрчувањава
претрчувањава
притрчувањава
дотрчувањава
потрчувањава
протрчувањава
растрчувањава
истрчувањава
згрутчувањава
научувањава
обучувањава
подучувањава
изучувањава
одлучувањава
заклучувањава
вклучувањава
приклучувањава
исклучувањава
случувањава
поучувањава
заплашувањава
преплашувањава
исплашувањава
промашувањава
прашувањава
запрашувањава
распрашувањава
застрашувањава
замешувањава
вмешувањава
измешувањава
помешувањава
испомешувањава
промешувањава
утешувањава
задишувањава
вдишувањава
издишувањава
лишувањава
занишувањава
разнишувањава
пишувањава
запишувањава
впишувањава
препишувањава
припишувањава
опишувањава
пропишувањава
испишувањава
отпишувањава
потпишувањава
избришувањава
влошувањава
дотрошувањава
потрошувањава
опустошувањава
завршувањава
извршувањава
довршувањава
усовршувањава
свршувањава
прекршувањава
докршувањава
скршувањава
искршувањава
избушувањава
загушувањава
задушувањава
заглушувањава
ислушувањава
послушувањава
сослушувањава
нарушувањава
разрушувањава
срушувањава
исушувањава
залагањава
предлагањава
одлагањава
полагањава
располагањава
одмагањава
помагањава
трагањава
бегањава
прилегањава
засегањава
затегањава
притегањава
протегањава
стегањава
растегањава
лизгањава
дигањава
подигањава
престигањава
пристигањава
достигањава
недостигањава
постигањава
тргањава
стругањава
страдањава
заповедањава
проповедањава
гледањава
ѕидањава
мрдањава
гаѓањава
доаѓањава
поаѓањава
проаѓањава
паѓањава
запаѓањава
напаѓањава
совпаѓањава
припаѓањава
опаѓањава
допаѓањава
пропаѓањава
распаѓањава
раѓањава
пораѓањава
препораѓањава
наоѓањава
пронаоѓањава
снаоѓањава
преоѓањава
приоѓањава
брзањава
скијањава
џвакањава
шлакањава
сакањава
чекањава
викањава
сликањава
валкањава
стенкањава
ценкањава
шминкањава
скокањава
чепкањава
бркањава
свиркањава
шмркањава
туркањава
каскањава
ласкањава
блескањава
плескањава
трескањава
притискањава
стискањава
прскањава
светкањава
четкањава
виткањава
скокоткањава
буткањава
мјаукањава
плукањава
смукањава
пукањава
сукањава
чукањава
грицкањава
крцкањава
пљачкањава
душкањава
тркалањава
пеглањава
стрелањава
фрлањава
зафрлањава
префрлањава
дофрлањава
расфрлањава
исфрлањава
натфрлањава
отфрлањава
потфрлањава
веслањава
лулањава
кашлањава
чешлањава
земањава
заземањава
превземањава
одземањава
преземањава
изземањава
немањава
имањава
снимањава
примањава
бањањава
шлапањава
тепањава
липањава
пипањава
рипањава
кампањава
пумпањава
копањава
тропањава
барањава
заговарањава
наговарањава
одговарањава
преговарањава
разговарањава
изговарањава
приговарањава
договарањава
затварањава
претварањава
отварањава
карањава
парањава
шарањава
играњава
терањава
вечерањава
колабирањава
набирањава
одбирањава
пребирањава
разбирањава
избирањава
прибирањава
собирањава
гравирањава
активирањава
култивирањава
тетовирањава
резервирањава
конзервирањава
реагирањава
пропагирањава
делегирањава
негирањава
коригирањава
конвергирањава
складирањава
парадирањава
деградирањава
експедирањава
ревидирањава
ликвидирањава
оксидирањава
стипендирањава
суспендирањава
сондирањава
кодирањава
експлодирањава
еродирањава
кородирањава
удирањава
аплаудирањава
судирањава
студирањава
креирањава
ангажирањава
гаражирањава
стажирањава
аранжирањава
базирањава
презирањава
импровизирањава
реализирањава
локализирањава
анализирањава
сигнализирањава
рационализирањава
парализирањава
деморализирањава
неутрализирањава
натурализирањава
мобилизирањава
демобилизирањава
цивилизирањава
полемизирањава
организирањава
колонизирањава
деколонизирањава
синхронизирањава
имунизирањава
карактеризирањава
валоризирањава
тероризирањава
приватизирањава
политизирањава
тактизирањава
кондензирањава
компензирањава
позирањава
маникирањава
карикирањава
блокирањава
паркирањава
маскирањава
инсталирањава
инхалирањава
депилирањава
дестилирањава
осцилирањава
изолирањава
полирањава
контролирањава
регулирањава
калкулирањава
циркулирањава
симулирањава
манипулирањава
капитулирањава
рекламирањава
прокламирањава
компримирањава
дипломирањава
алармирањава
афирмирањава
нормирањава
формирањава
деформирањава
реформирањава
преформирањава
униформирањава
информирањава
расформирањава
трансформирањава
умирањава
одумирањава
изумирањава
консумирањава
планирањава
интервенирањава
тренирањава
комбинирањава
координирањава
контаминирањава
кулминирањава
доминирањава
индоктринирањава
руинирањава
дефинирањава
вакцинирањава
донирањава
димензионирањава
пензионирањава
шпионирањава
импресионирањава
позиционирањава
санкционирањава
функционирањава
депонирањава
опонирањава
интонирањава
телефонирањава
алтернирањава
запирањава
киднапирањава
хендикепирањава
конципирањава
корумпирањава
допирањава
копирањава
сопирањава
потпирањава
декларирањава
вибрирањава
интегрирањава
имигрирањава
дехидрирањава
генерирањава
оперирањава
инспирирањава
спонзорирањава
корпорирањава
експроприрањава
арбитрирањава
концентрирањава
регистрирањава
администрирањава
демонстрирањава
илустрирањава
фрустрирањава
ажурирањава
цензурирањава
конкурирањава
шифрирањава
дешифрирањава
масирањава
дресирањава
интересирањава
процесирањава
сервисирањава
пулсирањава
лансирањава
финансирањава

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu