Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
злосторничката - кафаната
злосторничката
песничката
записничката
дописничката
усничката
патничката
сопатничката
етничката
советничката
мултиетничката
малолетничката
уметничката
меѓуетничката
добитничката
губитничката
заштитничката
работничката
соработничката
техничката
биотехничката
агротехничката
биротехничката
кошничката
помошничката
коњичката
боичката
пичката
супичката
морнаричката
паричката
фабричката
нумеричката
атмосферичката
искричката
подгоричката
форичката
касичката
масичката
кесичката
платичката
граматичката
математичката
информатичката
етичката
козметичката
херметичката
генетичката
синетичката
синтетичката
штетичката
аналитичката
психоаналитичката
политичката
геополитичката
питичката
критичката
галактичката
тактичката
фактичката
арктичката
балтичката
античката
работичката
оптичката
картичката
цртичката
лингвистичката
логистичката
садистичката
методистичката
будистичката
балистичката
специјалистичката
социјалистичката
криминалистичката
националистичката
ултранационалистичката
капиталистичката
фундаменталистичката
евангелистичката
солистичката
популистичката
исламистичката
екстремистичката
песимистичката
оптимистичката
најоптимистичката
реформистичката
урбанистичката
алпинистичката
ционистичката
комунистичката
документаристичката
терористичката
антитерористичката
центристичката
десноцентристичката
лабуристичката
туристичката
расистичката
марксистичката
сепаратистичката
статистичката
артистичката
мазохистичката
анархистичката
нацистичката
фашистичката
антифашистичката
устичката
акустичката
наутичката
поштичката
куќичката
струичката
графичката
пацифичката
кофичката
психичката
рачичката
чашичката
душичката
механикчката
жолчката
плочката
точката
подточката
потточката
брчката
грчката
старогрчката
кучката
клучката
случката
бомбашката
прволигашката
второлигашката
бундеслигашката
мафијашката
чикашката
влашката
машката
опашката
прашката
тексашката
хашката
чашката
жабешката
бебешката
норвешката
бангладешката
младешката
жешката
најжешката
пожешката
белешката
забелешката
велешката
телешката
вртелешката
пилешката
колешката
грешката
тешката
стратешката
најтешката
малтешката
потешката
вртешката
чешката
момчешката
кучешката
радовишката
нишката
книшката
велшката
клириншката
хелсиншката
маркетиншката
хонгконшката
педагошката
демагошката
кокошката
влошката
геолошката
идеолошката
теолошката
археолошката
биолошката
кардиолошката
физиолошката
епидемиолошката
бактериолошката
етиолошката
социолошката
еколошката
нееколошката
гинеколошката
токсиколошката
сеизмолошката
криминолошката
хронолошката
етнолошката
технолошката
зоолошката
полошката
антрополошката
невролошката
хидролошката
метеоролошката
хидрометеоролошката
астролошката
стоматолошката
патолошката
графолошката
морфолошката
психолошката
социопсихолошката
пасошката
бруцошката
дршката
поддршката
издршката
подршката
њујоршката
луксембуршката
бранденбуршката
хируршката
неврохируршката
драматуршката
грмушката
пушката
струшката
врхушката
лата
алата
маалата
балата
навалата
провалата
галата
помагалата
огледалата
педалата
филијалата
социјалата
вертикалата
пенкалата
тркалата
скалата
малата
премалата
децималата
најмалата
помалата
нормалата
номиналата
дијагоналата
националата
интернационалата
палата
стапалата
стопалата
катедралата
спиралата
централата
термоцентралата
хидроцентралата
магистралата
салата
киносалата
леталата
хоризонталата
шталата
халата
блата
таблата
стеблата
маглата
наглата
леглата
пеглата
теглата
иглата
џунглата
подлата
белата
табелата
дебелата
тебелата
најбелата
побелата
велата
новелата
чингелата
ергелата
делата
цитаделата
неделата
злоделата
дежелата
паралелата
смелата
најсмелата
посмелата
капелата
врелата
најврелата
поврелата
зрелата
најзрелата
позрелата
стрелата
селата
веселата
највеселата
повеселата
киселата
најкиселата
покиселата
телата
антителата
клиентелата
постелата
фелата
целата
парцелата
челата
начелата
злата
најзлата
позлата
вилата
правилата
свилата
могилата
идилата
жилата
возилата
скалилата
милата
најмилата
гомилата
помилата
гнилата
црнилата
поилата
броилата
пилата
герилата
мерилата
крилата
закрилата
горилата
силата
гласилата
присилата
сетилата
бачилата
очилата
стаклата
куклата
еболата
дозволата
голата
конзолата
виолата
колата
школата
полата
некрополата
метрополата
куполата
паролата
бандеролата
патролата
контролата
самоконтролата
дијастолата
цистолата
плата
наплата
оплата
доплата
топлата
најтоплата
потоплата
исплата
неисплата
претплата
радиопретплата
отплата
потплата
уплата
грлата
трлата
маслата
веслата
мислата
замислата
размислата
помислата
смислата
бесмислата
тлата
светлата
најсветлата
посветлата
метлата
аулата
караулата
фабулата
преамбулата
јагулата
клаузулата
кулата
молекулата
ајкулата
флоскулата
пилулата
волулата
мулата
формулата
нулата
капсулата
тулата
титулата
кошулата
рубљата
бељата
фотељата
вољата
шољата
мата
гамата
дамата
јамата
камата
ламата
саламата
рекламата
сламата
мамата
измамата
телеграмата
програмата
драмата
мелодрамата
монодрамата
панорамата
самата
фамата
дијафрагмата
синтагмата
парадигмата
енигмата
стигмата
догмата
седмата
дилемата
големата
преголемата
најголемата
поголемата
улемата
немата
глувонемата
поемата
кремата
опремата
отпремата
тремата
темата
шемата
плазмата
катаклизмата
харизмата
призмата
чизмата
зимата
климата
плимата
максимата
интимата
палмата
реомата
аксиомата
комата
лакомата
дипломата
момата
аромата
тромата
автомата
фармата
калдрмата
спермата
фирмата
крмата
нормата
	
формата
реформата
униформата
платформата
стрмата
најстрмата
пострмата
урмата
бурмата
ујдурмата
писмата
осмата
астмата
траумата
гумата
думата
кумата
глумата
сумата
чумата
шумата
паркшумата
кичмата
чешмата
ната
грабаната
изгребаната
вежбаната
извежбаната
камбаната
пробаната
испробаната
урбаната
даваната
задаваната
наддаваната
оддаваната
предаваната
раздаваната
издаваната
создаваната
додаваната
подаваната
продаваната
препродаваната
најпродаваната
распродаваната
државаната
јаваната
дојаваната
познаваната
запознаваната
препознаваната
распознаваната
преправаната
поправаната
расправаната
исправаната
ставаната
оставаната
доставаната
среќаваната
венчаваната
решаваната
налеваната
прелеваната
разлеваната
излеваната
долеваната
полеваната
пролеваната
засмеваната
насмеваната
исмеваната
доспеваната
загреваната
подгреваната
прегреваната
изгреваната
огреваната
креваната
поткреваната
гоштеваната
забиваната
набиваната
одбиваната
подбиваната
збиваната
разбиваната
избиваната
обиваната
добиваната
здобиваната
придобиваната
побиваната
пробиваната
убиваната
завиваната
одвиваната
развиваната
уживаната
изгниваната
впиваната
подриваната
прекриваната
прикриваната
покриваната
сокриваната
откриваната
разоткриваната
уриваната
кованата
закованата
прикованата
окованата
искованата
откованата
поткованата
основаната
новооснованата
ограбуваната
загребуваната
изгребуваната
употребуваната
злоупотребуваната
надробуваната
раздробуваната
издробуваната
пробуваната
испробуваната
онеспособуваната
набавуваната
јавуваната
најавуваната
долгонајавуваната
објавуваната
одјавуваната
изјавуваната
пријавуваната
појавуваната
поплавуваната
поздравуваната
преправуваната
поправуваната
справуваната
исправуваната
управуваната
спротивставуваната
доставуваната
изоставуваната
поедноставуваната
поставуваната
запоставуваната
воспоставуваната
претпоставуваната
составуваната
претставуваната
искривуваната
благословуваната
востановуваната
обновуваната
подготвуваната
изготвуваната
приготвуваната
жртвуваната
издејствуваната
негуваната
дуваната
загадуваната
уназадуваната
заладуваната
разладуваната
надуваната
надокнадуваната
заградуваната
вградуваната
надградуваната
преградуваната
разградуваната
изградуваната
оградуваната
доградуваната
всадуваната
пресадуваната
досадуваната
оправдуваната
обезбедуваната
победуваната
убедуваната
разубедуваната
заведуваната
наведуваната
одведуваната
преведуваната
разведуваната
изведуваната
произведуваната
приведуваната
воведуваната
доведуваната
поведуваната
проведуваната
спроведуваната
сведуваната
одгледуваната
прегледуваната
разгледуваната
изгледуваната
прогледуваната
согледуваната
наредуваната
навредуваната
повредуваната
одредуваната
прередуваната
разредуваната
споредуваната
проредуваната
унапредуваната
средуваната
уредуваната
поседуваната
предвидуваната
најдуваната
пронајдуваната
набодуваната
избодуваната
ослободуваната
прободуваната
прилагодуваната
оплодуваната
разонодуваната
потврдуваната
утврдуваната
разбудуваната
возбудуваната
побудуваната
набљудуваната
изнудуваната
принудуваната
понудуваната
расудуваната
пресудуваната
осудуваната
досудуваната
просудуваната
уважуваната
кажуваната
закажуваната
презакажуваната
прикажуваната
докажуваната
покажуваната
раскажуваната
искажуваната
откажуваната
укажуваната
ублажуваната
истражуваната
наежуваната
забележуваната
одбележуваната
прибележуваната
обележуваната
задвижуваната
раздвижуваната
придвижуваната
прокнижуваната
понижуваната
задолжуваната
издолжуваната
продолжуваната
обожуваната
обложуваната
вложуваната
одложуваната
подложуваната
разложуваната
изложуваната
размножуваната
задржуваната
поддржуваната
издржуваната
воздржуваната
придржуваната
здружуваната
раздружуваната
придружуваната
заокружуваната
опкружуваната
вооружуваната
образуваната
преобразуваната
дообразуваната
поразуваната
превезуваната
извезуваната
увезуваната
загризуваната
одгризуваната
прегризуваната
изгризуваната
ползуваната
исползуваната
забрзуваната
избрзуваната
побрзуваната
врзуваната
заврзуваната
обврзуваната
одврзуваната
преврзуваната
изврзуваната
поврзуваната
сврзуваната
засмејуваната
насмејуваната
исмејуваната
запејуваната
препејуваната
опејуваната
пропејуваната
распејуваната
испејуваната
натпејуваната
отпејуваната
загрејуваната
подгрејуваната
прегрејуваната
огрејуваната
засејуваната
просејуваната
раздвојуваната
издвојуваната
одвојуваната
подвојуваната
извојуваната
освојуваната
посвојуваната
задојуваната
надојуваната
подојуваната
успокојуваната
припојуваната
спојуваната
преспојуваната
набројуваната
одбројуваната
пребројуваната
избројуваната
постројуваната
заплакуваната
оплакуваната
расплакуваната
исплакуваната
пакуваната
спакуваната
распакуваната
посакуваната
најпосакуваната
лекуваната
облекуваната
завлекуваната
навлекуваната
одвлекуваната
подвлекуваната
извлекуваната
привлекуваната
вовлекуваната
повлекуваната
провлекуваната
свлекуваната
запекуваната
препекуваната
испекуваната
најиспекуваната
нарекуваната
одрекуваната
изрекуваната
засекуваната
расекуваната
пресекуваната
исекуваната
отсекуваната
пречекуваната
очекуваната
дочекуваната
неочекуваната
долгоочекуваната
поочекуваната
исчекуваната
развикуваната
извикуваната
предизвикуваната
довикуваната
повикуваната
отповикуваната
свикуваната
обликуваната
одликуваната
компликуваната
пресликуваната
отсликуваната
фабрикуваната
критикуваната
искритикуваната
квалификуваната
неквалификуваната
преквалификуваната
најквалификуваната
доквалификуваната
верификуваната
класификуваната
фалсификуваната
идентификуваната
неидентификуваната
толкуваната
исвиркуваната
изискуваната
заплеткуваната
завиткуваната
навиткуваната
одвиткуваната
подвиткуваната
превиткуваната
развиткуваната
извиткуваната
свиткуваната
избуткуваната
запукуваната
распукуваната
испукуваната
опљачкуваната
разгалуваната
погалуваната
намалуваната
одделуваната
определуваната
распределуваната
разделуваната
доделуваната
поделуваната
пожелуваната
населуваната
вселуваната
развеселуваната
преселуваната
иселуваната
доселуваната
отселуваната
милуваната
силуваната
присилуваната
дозволуваната
заобиколуваната
школуваната
затоплуваната
замислуваната
обмислуваната
премислуваната
размислуваната
измислуваната
предомислуваната
помислуваната
промислуваната
смислуваната
осмислуваната
засветлуваната
расветлуваната
осветлуваната
намамуваната
измамуваната
зголемуваната
опремуваната
преснимуваната
позајмуваната
најмуваната
изнајмуваната
загрмуваната
прогрмуваната
рануваната
брануваната
забрануваната
одбрануваната
отстрануваната
нахрануваната
прехрануваната
прихрануваната
исхрануваната
грабнуваната
одбегнуваната
пребегнуваната
избегнуваната
побегнуваната
легнуваната
впрегнуваната
засегнуваната
досегнуваната
вреднуваната
обезвреднуваната
    
наводнуваната
обелоденуваната
пленуваната
запленуваната
расчленуваната
менуваната
заменуваната
наменуваната
одменуваната
разменуваната
изменуваната
именуваната
наименуваната
применуваната
опоменуваната
променуваната
сменуваната
преценуваната
оценуваната
проценуваната
потценуваната
уценуваната
казнуваната
испразнуваната
обвинуваната
соединуваната
бакнуваната
истакнуваната
поттикнуваната
проколнуваната
засолнуваната
израмнуваната
затемнуваната
спомнуваната
прогонуваната
сонуваната
дупнуваната
разурнуваната
објаснуваната
разјаснуваната
изјаснуваната
појаснуваната
израснуваната
стеснуваната
втиснуваната
потиснуваната
наметнуваната
вметнуваната
пресретнуваната
збунуваната
побунуваната
почнуваната
започнуваната
отпочнуваната
зачепуваната
отчепуваната
закопуваната
вкопуваната
прекопуваната
раскопуваната
ископуваната
откопуваната
вклопуваната
склопуваната
исцрпуваната
купуваната
откупуваната
поткупуваната
пребаруваната
побаруваната
раскрваруваната
остваруваната
пазаруваната
занемаруваната
застаруваната
одобруваната
подобруваната
одмеруваната
премеруваната
измеруваната
вознемируваната
рашируваната
прошируваната
озборуваната
загоруваната
прегоруваната
разгоруваната
изгоруваната
догоруваната
согоруваната
разоруваната
прекоруваната
покоруваната
укоруваната
оспоруваната
успоруваната
повторуваната
нагласуваната
прегласуваната
разгласуваната
изгласуваната
прогласуваната
спасуваната
украсуваната
стасуваната
достасуваната
обесуваната
занесуваната
нанесуваната
внесуваната
однесуваната
поднесуваната
пренесуваната
разнесуваната
изнесуваната
принесуваната
донесуваната
придонесуваната
понесуваната
пронесуваната
снесуваната
извисуваната
бојадисуваната
бендисуваната
стопанисуваната
жигосуваната
бојосуваната
уапсуваната
маѓепсуваната
замрсуваната
вкусуваната
скусуваната
заклатуваната
упатуваната
скратуваната
запечатуваната
препечатуваната
испечатуваната
отпечатуваната
ветуваната
советуваната
пресметуваната
угнетуваната
оптеретуваната
растеретуваната
посетуваната
оштетуваната
емитуваната
испитуваната
воспитуваната
заштитуваната
восхитуваната
почитуваната
бунтуваната
заработуваната
обработуваната
вработуваната
одработуваната
преработуваната
разработуваната
изработуваната
доработуваната
соработуваната
осрамотуваната
скротуваната
стартуваната
завртуваната
навртуваната
одвртуваната
превртуваната
извртуваната
свртуваната
зацртуваната
нацртуваната
прецртуваната
доцртуваната
потцртуваната
известуваната
преместуваната
надоместуваната
поместуваната
обесчестуваната
искористуваната
пречистуваната
прочистуваната
исчистуваната
нагостуваната
зацврстуваната
вкрстуваната
прекрстуваната
налутуваната
разлутуваната
уништуваната
соопштуваната
вшприцуваната
шверцуваната
чуваната
зачуваната
качуваната
закачуваната
прикачуваната
покачуваната
откачуваната
намачуваната
измачуваната
помачуваната
изедначуваната
означуваната
дозначуваната
нарачуваната
врачуваната
порачуваната
препорачуваната
испорачуваната
залечуваната
излечуваната
згмечуваната
препречуваната
попречуваната
спречуваната
преувеличуваната
ограничуваната
причуваната
замолчуваната
премолчуваната
линчуваната
предочуваната
соочуваната
сочуваната
насочуваната
закопчуваната
откопчуваната
изарчуваната
поарчуваната
исчуваната
згрутчуваната
научуваната
обучуваната
подучуваната
изучуваната
заклучуваната
вклучуваната
приклучуваната
исклучуваната
поучуваната
прашуваната
запрашуваната
застрашуваната
вдишуваната
лишуваната
занишуваната
разнишуваната
пишуваната
запишуваната
впишуваната
препишуваната
припишуваната
опишуваната
пропишуваната
испишуваната
отпишуваната
потпишуваната
опустошуваната
завршуваната
извршуваната
довршуваната
усовршуваната
свршуваната
прекршуваната
докршуваната
скршуваната
искршуваната
заглушуваната
сослушуваната
одмаганата
помаганата
траганата
пребеганата
избеганата
засеганата
лизганата
излизганата
пролизганата
диганата
подиганата
престиганата
пристиганата
достиганата
постиганата
енерганата
струганата
иструганата
совладаната
оправданата
неоправданата
заповеданата
проповеданата
гледаната
одгледаната
прегледаната
разгледаната
изгледаната
најгледаната
прогледаната
согледаната
преданата
најпреданата
попреданата
ѕиданата
заѕиданата
соѕиданата
мрданата
размрданата
измрданата
гаѓаната
нагаѓаната
погаѓаната
преоѓаната
завеаната
одвеаната
развеаната
преживеаната
доживеаната
провеаната
леаната
налеаната
прелеаната
разлеаната
излеаната
долеаната
пролеаната
засмеаната
насмеаната
исмеаната
жнеаната
ожнеаната
пеаната
запеаната
препеаната
опеаната
пропеаната
распеаната
испеаната
доспеаната
натпеаната
отпеаната
греаната
загреаната
подгреаната
прегреаната
изгреаната
огреаната
созреаната
ветреаната
сеаната
засеаната
расеаната
просеаната
кафеаната
кажаната
закажаната
презакажаната
одкажаната
прикажаната
докажаната
покажаната
раскажаната
искажаната
откажаната
укажаната
залажаната
прелажаната
излажаната
бележаната
забележаната
одбележаната
прибележаната
обележаната
режаната
издржаната
воздржаната
повоздржаната
одржаната
забрзаната
избрзаната
побрзаната
врзаната
обврзаната
необврзаната
поврзаната
пијаната
најпијаната
попијаната
постојаната
непостојаната
попостојаната
џваканата
изџваканата
заканата
заплаканата
исплаканата
шлаканата
зашлаканата
саканата
несаканата
најнесаканата
најсаканата
посаканата
чеканата
пречеканата
дочеканата
почеканата
виканата
развиканата
извиканата
предизвиканата
довиканата
повиканата
отповиканата
свиканата
сликаната
пресликаната
отсликаната
валканата
извалканата
поизвалканата
највалканата
повалканата
шминканата
нашминканата
поканата
чепканата
исчепканата
брканата
збрканата
избрканата
побрканата
исвирканата
турканата
дотурканата
протурканата
истурканата
плесканата
заплесканата
наплесканата
оплесканата
ракоплесканата
сплесканата
исплесканата
притисканата
стисканата
прсканата
распрсканата
заплетканата
четканата
исчетканата
витканата
завитканата
навитканата
одвитканата
подвитканата
превитканата
развитканата
извитканата
свитканата
бутканата
избутканата
пуканата
запуканата
распуканата
испуканата
суканата
засуканата
чуканата
изгрицканата
пљачканата
опљачканата
замачканата
душканата
издушканата
продушканата
тркаланата
дотркаланата
стркаланата
оттркаланата
националаната
пегланата
испегланата
стреланата
застреланата
простреланата
отстреланата
пиланата
закланата
локланата
топланата
фрланата
зафрланата
префрланата
дофрланата
    
расфрланата
исфрланата
натфрланата
отфрланата
потфрланата
весланата
одвесланата
извесланата
довесланата
луланата
залуланата
полуланата
туланата
искашланата
чешланата
прочешланата
исчешланата
маната
земаната
заземаната
превземаната
одземаната
преземаната
изземаната
сниманата
пресниманата
приманата
поприманата
хуманата
бананата
бањаната
избањаната
шлапаната
зашлапаната
тепаната
натепаната
претепаната
дотепаната
пипаната
расипаната
пумпаната
копаната
закопаната
вкопаната
прекопаната
раскопаната
ископаната
откопаната
заспаната
натрупаната
раната
бараната
пребараната
најбараната
побараната
преговараната
затвараната
претвараната
отвараната
караната
искараната
распараната
разочараната
шараната
прошараната
браната
забраната
одбраната
разбраната
неразбраната
избраната
новоизбраната
мембраната
собраната
насобраната
граната
играната
надиграната
одиграната
разиграната
изиграната
проиграната
нуклераната
прераната
тераната
натераната
втераната
претераната
дотераната
потераната
протераната
растераната
истераната
шеќераната
вечераната
колабираната
набираната
одбираната
пребираната
избираната
прибираната
собираната
насобираната
присобираната
гравираната
активираната
деактивираната
култивираната
промовираната
реновираната
тетовираната
резервираната
конзервираната
делегираната
привилегираната
негираната
коригираната
рангираната
прворангираната
второрангираната
треторангираната
фингираната
грогираната
дрогираната
складираната
деградираната
експедираната
ревидираната
ликвидираната
оксидираната
суспендираната
кодираната
експлодираната
неексплодираната
еродираната
кородираната
удираната
аплаудираната
судираната
студираната
простудираната
креираната
ангажираната
гаражираната
режираната
аранжираната
базираната
презираната
импровизираната
инвалидизираната
реализираната
нереализираната
специјализираната
локализираната
анализираната
проанализираната
рационализираната
парализираната
деморализираната
децентрализираната
неутрализираната
натурализираната
мобилизираната
демобилизираната
цивилизираната
организираната
витаминизираната
колонизираната
деколонизираната
синхронизираната
имунизираната
демилитаризираната
карактеризираната
фаворизираната
валоризираната
ревалоризираната
наелектризираната
приватизираната
доприватизираната
автоматизираната
кондензираната
компензираната
маникираната
карикираната
блокираната
маркираната
паркираната
маскираната
инсталираната
инхалираната
депилираната
вентилираната
дестилираната
емајлираната
штиклираната
изолираната
најизолираната
поизолираната
демолираната
полираната
контролираната
неконтролираната
регулираната
симулираната
формулираната
акумулираната
манипулираната
капитулираната
рекламираната
прокламираната
програмираната
анимираната
компримираната
дипломираната
реномираната
алармираната
афирмираната
нормираната
формираната
деформираната
реформираната
преформираната
униформираната
информираната
новоформираната
расформираната
трансформираната
умираната
одумираната
изумираната
консумираната
планираната
импрегнираната
тренираната
комбинираната
координираната
дисциплинираната
контаминираната
инкриминираната
доминираната
деноминираната
индоктринираната
руинираната
дефинираната
недефинираната
редефинираната
предефинираната
додефинираната
вакцинираната
донираната
димензионираната
пензионираната
шпионираната
импресионираната
позиционираната
санкционираната
клонираната
депонираната
бетонираната
интонираната
алтернираната
запираната
киднапираната
хендикепираната
конципираната
корумпираната
допираната
копираната
прекопираната
ископираната
сопираната
потпираната
окупираната
декларираната
интегрираната
дехидрираната
генерираната
изгенерираната
оперираната
инспирираната
спонзорираната
инкорпорираната
експроприраната
арбитрираната
концентрираната
регистрираната
нерегистрираната
новорегистрираната
администрираната
демонстрираната
илустрираната
фрустрираната
ажурираната
цензурираната
шифрираната
дешифрираната
пласираната
првопласираната
последнопласираната
второпласираната
третопласираната
четвртопласираната
шестопласираната
петтопласираната
масираната
дресираната
адресираната
интересираната
заинтересираната
незаинтересираната
компресираната
процесираната
испроцесираната
сервисираната
авансираната
лансираната
финансираната
експлоатираната
констатираната
акредитираната
дискредитираната
емитираната
имитираната
компромитираната
цитираната
рецитираната
контактираната
инјектираната
проектираната
новопроектираната
асфалтираната
резултираната
гарантираната
загарантираната
евидентираната
презентираната
ориентираната
десноориентираната
талентираната
најталентираната
поталентираната
имплементираната
експериментираната
коментираната
ферментираната
аргументираната
документираната
монтираната
демонтираната
размонтираната
саботираната
дотираната
пилотираната
ротираната
банкротираната
еруптираната
инвертираната
абортираната
транспортираната
инвестираната
тестираната
атестираната
нокаутираната
дискутираната
ампутираната
регрутираната
луфтираната
излуфтираната
дистрибуираната
евакуираната
еволуираната
континуираната
конструираната
реконструираната
фотографираната
екстрахираната
скицираната
аплицираната
комплицираната
иницираната
софистицираната
модифицираната
верифицираната
специфицираната
инфицираната
дезинфицираната
диференцираната
провоцираната
испровоцираната
лоцираната
алоцираната
редуцираната
репродуцираната
најраната
ораната
затвораната
претвораната
отвораната
пораната
електраната
термоелектраната
хидроелектраната
страната
настраната
сестраната
двостраната
едностраната
пространата
претураната
истураната
храната
прехраната
самохраната
исхраната
гласаната
прегласаната
изгласаната
втасаната
стасаната
достасаната
бојадисаната
бендисаната
мирисаната
помирисаната
жигосаната
рѓосаната
бојосаната
мувлосаната
маѓепсаната
сатаната
забревтаната
летаната
залетаната
надлетаната
одлетаната
прелетаната
разлетаната
долетаната
полетаната
пролетаната
сметаната
пресметаната
теретаната
шетаната
прошетаната
испитаната
воспитаната
невоспитаната
читаната
претпочитаната
проголтаната
спонтаната
најспонтаната
поспонтаната
фонтаната
цртаната
зацртаната
нацртаната
прецртаната
оцртаната
доцртаната
потцртаната
станата
застаната
настаната
новонастаната
престаната
пристаната
останата
заостаната
преостаната
изостаната
постаната
состаната
опстаната
пуштаната
запуштаната
напуштаната
препуштаната
опуштаната
допуштаната
попуштаната
пропуштаната
спуштаната
распуштаната
испуштаната
отпуштаната
плаќаната
враќаната
одвраќаната
повраќаната
фаќаната
зафаќаната
прифаќаната
дофаќаната
опфаќаната
сфаќаната
потфаќаната
марихуаната
кафаната
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu