Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
луфтиравме - преценивме
луфтиравме
излуфтиравме
дистрибуиравме
евакуиравме
еволуиравме
конструиравме
фотографиравме
тарифиравме
триумфиравме
екстрахиравме
скициравме
коалициравме
аплициравме
имплициравме
инициравме
комунициравме
верифициравме
специфициравме
инфициравме
дезинфициравме
провоциравме
испровоциравме
лоциравме
алоциравме
редуциравме
репродуциравме
оравме
затворавме
претворавме
отворавме
моравме
одморавме
заправме
исправме
туравме
натуравме
претуравме
притуравме
дотуравме
растуравме
истуравме
гласавме
прегласавме
изгласавме
втасавме
стасавме
достасавме
бојадисавме
бендисавме
мирисавме
помирисавме
жигосавме
бојосавме
мувлосавме
маѓепсавме
летавме
залетавме
налетавме
надлетавме
одлетавме
прелетавме
разлетавме
долетавме
полетавме
пролетавме
слетавме
сметавме
пресметавме
шетавме
прошетавме
итавме
поитавме
испитавме
воспитавме
честитавме
читавме
претпочитавме
прочитавме
голтавме
проголтавме
цртавме
зацртавме
нацртавме
прецртавме
доцртавме
потцртавме
пуштавме
запуштавме
напуштавме
препуштавме
опуштавме
допуштавме
попуштавме
пропуштавме
спуштавме
распуштавме
испуштавме
отпуштавме
плаќавме
враќавме
одвраќавме
повраќавме
фаќавме
зафаќавме
прифаќавме
дофаќавме
опфаќавме
сфаќавме
потфаќавме
вшприцавме
цицавме
прецицавме
исцицавме
куцавме
нарачавме
порачавме
препорачавме
испорачавме
венчавме
мочавме
измочавме
закопчавме
откопчавме
трчавме
затрчавме
претрчавме
притрчавме
дотрчавме
потрчавме
протрчавме
растрчавме
истрчавме
наттрчавме
ручавме
прашавме
запрашавме
распрашавме
мешавме
замешавме
вмешавме
измешавме
помешавме
испомешавме
промешавме
чешавме
зачешавме
почешавме
задишавме
вдишавме
издишавме
нишавме
занишавме
разнишавме
запишавме
напишавме
впишавме
препишавме
припишавме
опишавме
пропишавме
распишавме
испишавме
отпишавме
потпишавме
забришавме
пребришавме
избришавме
слушавме
изнаслушавме
ислушавме
послушавме
сослушавме
сјаевме
каевме
покаевме
ткаевме
исткаевме
лаевме
залаевме
знаевме
незнаевме
признаевме
дознаевме
познаевме
препознаевме
сознаевме
траевме
дотраевме
потраевме
истраевме
бевме
абевме
изабевме
ослабевме
грабевме
зграбевме
ограбевме
гребевме
загребевме
изгребевме
употребевме
злоупотребевме
заробевме
дробевме
надробевме
здробевме
раздробевме
издробевме
онеспособевме
губевме
загубевме
изгубевме
погубевме
љубевме
заљубевме
вљубевме
трубевме
затрубевме
раструбевме
бавевме
забавевме
олабавевме
набавевме
избавевме
добавевме
давевме
задавевме
јавевме
најавевме
објавевме
одјавевме
изјавевме
пријавевме
појавевме
заглавевме
преплавевме
поплавевме
славевме
прославевме
оздравевме
поздравевме
тетеравевме
затетеравевме
заборавевме
правевме
направевме
преправевме
оправевме
поправевме
справевме
исправевме
ставевме
спротивставевме
оставевме
доставевме
изоставевме
поедноставевме
поставевме
запоставевме
воспоставевме
претпоставевме
составевме
претставевме
вревевме
воодушевевме
оживевме
кривевме
искривевме
противевме
ловевме
запловевме
впловевме
препловевме
испловевме
отпловевме
благословевме
уловевме
востановевме
установевме
обновевме
готвевме
подготвевме
зготвевме
изготвевме
приготвевме
вадевме
извадевме
гадевме
загадевме
дадевме
зададевме
наддадевме
оддадевме
предадевме
раздадевме
издадевме
создадевме
додадевме
подадевме
продадевме
препродадевме
распродадевме
уназадевме
јадевме
најадевме
прејадевме
дојадевме
ладевме
заладевме
разладевме
кладевме
ускладевме
изненадевме
надокнадевме
градевме
заградевме
вградевме
надградевме
преградевме
разградевме
изградевме
оградевме
доградевме
крадевме
прикрадевме
украдевме
садевме
засадевме
расадевме
всадевме
пресадевме
досадевме
посадевме
снабдевме
обезбедевме
победевме
убедевме
разубедевме
заведевме
наведевме
одведевме
преведевме
разведевме
изведевме
произведевме
приведевме
воведевме
доведевме
поведевме
проведевме
спроведевме
сведевме
изедевме
избледевме
следевме
наследевме
редевме
наредевме
вредевме
навредевме
повредевме
одредевме
прередевме
разредевме
споредевме
проредевме
унапредевме
предупредевме
средевме
уредевме
седевме
штедевме
заштедевме
исцедевме
одмаздевме
идевме
бидевме
обидевме
видевме
предвидевме
извидевме
увидевме
најдевме
изнајдевме
пронајдевме
дојдевме
појдевме
одевме
заодевме
бодевме
набодевме
избодевме
ослободевме
прободевме
водевме
раководевме
годевме
прилагодевме
погодевме
спогодевме
преодевме
изодевме
оплодевме
разонодевме
доодевме
поодевме
проодевме
родевме
породевме
препородевме
вардевме
тврдевме
потврдевме
утврдевме
смрдевме
будевме
разбудевме
возбудевме
побудевме
нудевме
изнудевме
принудевме
понудевме
трудевме
судевме
расудевме
пресудевме
осудевме
досудевме
просудевме
чудевме
зачудевме
веевме
завеевме
одвеевме
развеевме
живеевме
заживеевме
преживеевме
проживеевме
провеевме
владеевме
завладеевме
гордеевме
леевме
налеевме
прелеевме
разлеевме
излеевме
долеевме
одолеевме
пролеевме
смеевме
засмеевме
насмеевме
несмеевме
исмеевме
умеевме
жеднеевме
жнеевме
тежнеевме
ожнеевме
пеевме
запеевме
препеевме
опеевме
пропеевме
распеевме
испеевме
успеевме
натпеевме
отпеевме
греевме
загреевме
подгреевме
прегреевме
изгреевме
огреевме
ветреевме
сеевме
засеевме
просеевме
важевме
уважевме
кажевме
закажевме
презакажевме
прикажевме
докажевме
покажевме
раскажевме
искажевме
откажевме
укажевме
лажевме
залажевме
ублажевме
прелажевме
излажевме
истражевме
	
тажевме
растажевме
ежевме
наежевме
освежевме
лежевме
бележевме
забележевме
одбележевме
прибележевме
обележевме
режевме
прережевме
изрежевме
прорежевме
тежевме
движевме
задвижевме
раздвижевме
придвижевме
лижевме
приближевме
излижевме
книжевме
прокнижевме
понижевме
снижевме
грижевме
загрижевме
згрижевме
должевме
задолжевме
оддолжевме
раздолжевме
издолжевме
продолжевме
наложевме
обложевме
вложевме
одложевме
подложевме
разложевме
образложевме
изложевме
положевме
сложевме
можевме
неможевме
овозможевме
множевме
размножевме
ржевме
заржевме
држевме
задржевме
поддржевме
издржевме
воздржевме
придржевме
одржевме
додржевме
содржевме
пржевме
запржевме
препржевме
испржевме
служевме
заслужевме
ислужевме
дослужевме
послужевме
опслужевме
отслужевме
дружевме
здружевме
раздружевме
придружевме
кружевме
заокружевме
опкружевме
разоружевме
вооружевме
пружевме
тужевме
газевме
прегазевме
разгазевме
изгазевме
лазевме
одлазевме
разлазевме
излазевме
долазевме
полазевме
пролазевме
преобразевме
одразевме
изразевме
мразевме
замразевме
поразевме
везевме
превезевме
извезевме
увезевме
влезевме
навлезевме
излезевме
произлезевме
гризевме
загризевме
одгризевме
прегризевме
изгризевме
ползевме
доползевме
проползевме
исползевме
возевме
развозевме
извозевме
повозевме
провозевме
грозевме
загрозевме
згрозевме
врзевме
заврзевме
обврзевме
одврзевме
преврзевме
изврзевме
поврзевме
сврзевме
биевме
забиевме
набиевме
одбиевме
подбиевме
збиевме
разбиевме
избиевме
обиевме
добиевме
здобиевме
придобиевме
побиевме
пробиевме
убиевме
виевме
навиевме
надвиевме
развиевме
извиевме
свиевме
миевме
замиевме
измиевме
гниевме
изгниевме
пиевме
напиевме
впиевме
препиевме
припиевме
опиевме
допиевме
пропиевме
спиевме
заспиевме
наспиевме
преспиевме
испиевме
поспиевме
отспиевме
отпиевме
риевме
вриевме
превриевме
зовриевме
криевме
прекриевме
прикриевме
покриевме
сокриевме
откриевме
разоткриевме
триевме
затриевме
шиевме
зашиевме
вшиевме
пришиевме
сошиевме
опшиевме
приземјевме
навалевме
галевме
разгалевме
погалевме
жалевме
зажалевме
нажалевме
прежалевме
разжалевме
пожалевме
намалевме
палевме
запалевме
испалевме
потпалевме
фалевме
пофалевме
белевме
здебелевме
побелевме
велевме
делевме
одделевме
определевме
распределевме
разделевме
доделевме
поделевме
мелевме
темелевме
измелевме
сомелевме
осмелевме
селевме
населевме
вселевме
веселевме
развеселевме
преселевме
иселевме
доселевме
отселевме
сомлевме
болевме
разболевме
оболевме
поболевме
дозволевме
колевме
заколевме
заобиколевме
молевме
замолевме
премолевме
измолевме
помолевме
топлевме
затоплевме
мислевме
замислевме
обмислевме
премислевме
размислевме
измислевме
предомислевме
помислевме
промислевме
смислевме
осмислевме
светлевме
засветлевме
расветлевме
осветлевме
мамевме
намамевме
измамевме
земевме
заземевме
превземевме
одземевме
преземевме
изземевме
зголемевме
дремевме
задремевме
опремевме
стремевме
примевме
попримевме
позајмевме
најмевме
изнајмевме
полакомевме
припитомевме
грмевме
загрмевме
прогрмевме
изумевме
глумевме
одглумевме
двоумевме
каневме
заканевме
поканевме
браневме
забраневме
одбраневме
граневме
разграневме
пораневме
распространевме
отстраневме
храневме
нахраневме
прехраневме
прихраневме
исхраневме
станевме
застаневме
настаневме
престаневме
пристаневме
останевме
преостаневме
изостаневме
постаневме
состаневме
опстаневме
грабневме
замавневме
насмевневме
воздивневме
кивневме
дувневме
одбегневме
пребегневме
избегневме
побегневме
легневме
подлегневме
впрегневме
досегневме
посегневме
тегневме
затегневме
притегневме
потегневме
стегневме
растегневме
издигневме
подигневме
стигневме
престигневме
пристигневме
достигневме
постигневме
помогневме
тргневме
претргневме
потргневме
растргневме
истргневме
оттргневме
падневме
западневме
нападневме
совпадневме
припадневме
опадневме
допадневме
пропадневме
распадневме
испадневме
отпадневме
потпадневме
наведневме
погледневме
обезвредневме
седневме
наводневме
мрдневме
помрдневме
овеневме
црвеневме
вцрвеневме
поцрвеневме
разденевме
наводеневме
обелоденевме
женевме
оженевме
зеленевме
раззеленевме
озеленевме
позеленевме
пленевме
запленевме
зачленевме
расчленевме
заменевме
наменевме
одменевме
осовременевме
разменевме
изменевме
видоизменевме
применевме
опоменевме
променевме
сменевме
раскреневме
сеневме
засеневме
ценевме
преценевме
оценевме
проценевме
потценевме
уценевме
натежневме
претежневме
отежневме
казневме
дразневме
раздразневме
испразневме
исчезневме
лизневме
гризневме
замрзневме
одмрзневме
обвиневме
извиневме
обединевме
соединевме
киневме
прекиневме
скиневме
раскиневме
откиневме
укиневме
заминевме
наминевме
надминевме
одминевме
преминевме
разминевме
изминевме
поминевме
цариневме
оцариневме
настиневме
чиневме
зачиневме
сочиневме
шиневме
бакневме
зајакневме
истакневме
одекневме
порекневме
секневме
пресекневме
затекневме
викневме
навикневме
извикневме
привикневме
поттикневме
скокневме
прескокневме
отскокневме
потскокневме
напукневме
колневме
заколневме
проколневме
полневме
наполневме
преполневме
дополневме
надополневме
исполневме
засолневме
рамневме
израмневме
затемневме
симневме
спомневме
ѕвоневме
гоневме
прогоневме
озаконевме
наклоневме
роневме
тоневме
потоневме
закрепневме
сопневме
дупневме
врневме
заврневме
наврневме
преврневме
    
разврневме
прегрневме
разурневме
нурневме
црневме
оцрневме
поцрневме
изгасневме
објасневме
разјасневме
изјасневме
појасневме
спласневме
расневме
зарасневме
нарасневме
израсневме
дорасневме
порасневме
блесневме
олесневме
стесневме
висневме
надвисневме
накисневме
втисневме
притисневме
потисневме
распрсневме
згусневме
одгатневме
светневме
наметневме
вметневме
сретневме
пресретневме
ситневме
раситневме
голтневме
буневме
збуневме
побуневме
ѕуневме
доцневме
задоцневме
брцневме
почневме
започневме
отпочневме
скршневме
боевме
обоевме
двоевме
раздвоевме
издвоевме
одвоевме
подвоевме
освоевме
посвоевме
усвоевме
доевме
задоевме
надоевме
подоевме
успокоевме
припоевме
споевме
преспоевме
броевме
наброевме
одброевме
преброевме
изброевме
кроевме
скроевме
строевме
построевме
стоевме
постоевме
состоевме
опстоевме
капевме
прокапевме
искапевме
стапевме
застапевме
престапевме
истапевме
пристапевме
достапевме
постапевме
отстапевме
лепевме
залепевме
налепевме
одлепевме
прилепевме
слепевме
заслепевме
крепевме
поткрепевме
цепевме
зацепевме
расцепевме
исцепевме
зачепевме
отчепевме
расипевме
штипевме
склопевме
расклопевме
топевме
натопевме
потопевме
растопевме
крпевме
закрпевме
трпевме
претрпевме
црпевме
исцрпевме
дупевме
издупевме
купевме
откупевме
поткупевме
лупевме
излупевме
пупевме
пропупевме
рибаревме
варевме
заваревме
преваревме
товаревме
натоваревме
претоваревме
растоваревме
истоваревме
крваревме
раскрваревме
сваревме
остваревме
заблагодаревме
подаревме
господаревме
стражаревме
пазаревме
насамаревме
занемаревме
паревме
попаревме
спаревме
распаревме
застаревме
набабревме
обесхрабревме
одобревме
подобревме
зовревме
едревме
бодревме
удревме
судревме
беревме
наберевме
одберевме
подберевме
изберевме
приберевме
соберевме
веревме
заверевме
изневеревме
проневеревме
оверевме
доверевме
поверевме
проверевме
уверевме
деревме
одеревме
меревме
одмеревме
премеревме
измеревме
перевме
заперевме
вперевме
треперевме
затреперевме
исперевме
свиревме
засвиревме
отсвиревме
намиревме
подмиревме
вознемиревме
помиревме
смиревме
засиревме
ширевме
раширевме
проширевме
умревме
боревме
изборевме
соборевме
говоревме
наговоревме
одговоревме
изговоревме
приговоревме
договоревме
затворевме
претворевме
отворевме
растворевме
горевме
жагоревме
загоревме
прегоревме
разгоревме
изгоревме
догоревме
согоревме
дрдоревме
разоревме
прекоревме
пречекоревме
покоревме
укоревме
одморевме
изморевме
љубоморевме
мрморевме
промрморевме
уморевме
оспоревме
успоревме
повторевме
сторевме
престоревме
запревме
допревме
сопревме
проветревме
остревме
наостревме
изостревме
осигуревме
докусуревме
туревме
претуревме
истуревме
гасевме
гласевме
нагласевме
прогласевме
согласевме
спасевме
украсевме
обесевме
месевме
замесевме
несевме
занесевме
нанесевме
внесевме
однесевме
поднесевме
пренесевме
разнесевме
изнесевме
принесевме
донесевме
придонесевме
понесевме
пронесевме
снесевме
тресевме
затресевме
потресевме
протресевме
стресевме
растресевме
висевме
зависевме
извисевме
косевме
покосевме
пркосевме
носевме
сносевме
росевме
проросевме
просевме
запросевме
испросевме
апсевме
уапсевме
замрсевме
кусевме
вкусевме
скусевме
збогатевме
клатевме
заклатевме
платевме
наплатевме
доплатевме
исплатевме
претплатевме
отплатевме
уплатевме
патевме
пропатевме
упатевме
вратевме
одвратевме
повратевме
кратевме
скратевме
пратевме
препратевме
допратевме
испратевме
фатевме
зафатевме
прифатевме
дофатевме
опфатевме
сфатевме
потфатевме
печатевме
запечатевме
препечатевме
испечатевме
отпечатевме
ветевме
клеветевме
светевме
засветевме
осветевме
посветевме
просветевме
плетевме
заплетевме
преплетевме
исплетевме
метевме
паметевме
запаметевме
опаметевме
зашеметевме
осетевме
посетевме
штетевме
обештетевме
оштетевме
китевме
накитевме
заситевме
штитевме
заштитевме
жолтевме
пожолтевме
работевме
заработевме
обработевме
вработевме
одработевме
преработевме
разработевме
изработевме
доработевме
кикотевме
срамотевме
осрамотевме
посрамотевме
потевме
препотевме
шепотевме
зашепотевме
прошепотевме
испотевме
скротевме
вртевме
завртевме
навртевме
одвртевме
превртевме
извртевме
свртевме
овластевме
повластевме
запрепастевме
растевме
известевме
онесвестевме
преместевме
изместевме
надоместевме
поместевме
сместевме
обесчестевме
користевме
искористевме
чистевме
пречистевме
прочистевме
исчистевме
гостевме
нагостевме
простевме
зацврстевме
прицврстевме
крстевме
вкрстевме
прекрстевме
лутевме
налутевме
разлутевме
поништевме
уништевме
соопштевме
пуштевме
запуштевме
напуштевме
препуштевме
опуштевме
допуштевме
попуштевме
пропуштевме
спуштевме
распуштевме
испуштевме
отпуштевме
преноќевме
зуевме
зазуевме
прозуевме
блуевме
изблуевме
труевме
затруевме
отруевме
струевме
проструевме
пцуевме
чуевме
прочуевме
квачевме
качевме
закачевме
прикачевме
покачевме
искачевме
откачевме
лачевме
излачевме
плачевме
заплачевме
оплачевме
расплачевме
исплачевме
мачевме
намачевме
измачевме
помачевме
изедначевме
значевме
означевме
преиначевме
изопачевме
врачевме
зрачевме
озрачевме
пешачевме
ечевме
лечевме
залечевме
облечевме
соблечевме
влечевме
завлечевме
навлечевме
одвлечевме
подвлечевме
извлечевме
привлечевме
вовлечевме
одолговлечевме
повлечевме
провлечевме
свлечевме
излечевме
клечевме
гмечевме
згмечевме
    
печевме
запечевме
препечевме
испечевме
речевме
наречевме
противречевме
одречевме
изречевме
пречевме
препречевме
попречевме
спречевме
сечевме
засечевме
расечевме
пресечевме
исечевме
отсечевме
течевме
затечевме
претечевме
пелтечевме
пропелтечевме
отечевме
дотечевме
потечевме
протечевме
истечевме
оттечевме
личевме
заличевме
преувеличевме
паничевме
разграничевме
ограничевме
бричевме
избричевме
молчевме
замолчевме
премолчевме
толчевме
столчевме
истенчевме
сведочевме
посведочевме
предочевме
кочевме
закочевме
поплочевме
воочевме
соочевме
насочевме
точевме
наточевме
преточевме
отточевме
зграпчевме
дупчевме
продупчевме
испупчевме
рчевме
арчевме
изарчевме
поарчевме
распарчевме
учевме
научевме
бучевме
обучевме
подучевме
изучевме
одлучевме
заклучевме
вклучевме
приклучевме
исклучевме
случевме
поучевме
плашевме
заплашевме
преплашевме
исплашевме
промашевме
прашевме
запрашевме
застрашевме
решевме
грешевме
згрешевме
погрешевме
тешевме
утешевме
дишевме
задишевме
вдишевме
издишевме
лишевме
запишевме
впишевме
препишевме
припишевме
опишевме
пропишевме
испишевме
отпишевме
потпишевме
бришевме
забришевме
пребришевме
избришевме
влошевме
трошевме
дотрошевме
потрошевме
опустошевме
вршевме
завршевме
извршевме
довршевме
усовршевме
свршевме
кршевме
прекршевме
докршевме
скршевме
искршевме
бушевме
избушевме
гушевме
загушевме
задушевме
заглушевме
пушевме
запушевме
допушевме
пропушевме
испушевме
рушевме
нарушевме
разрушевме
срушевме
исушевме
забивме
изабивме
ослабивме
набивме
зграбивме
ограбивме
одбивме
подбивме
употребивме
злоупотребивме
збивме
разбивме
избивме
обивме
добивме
здобивме
придобивме
побивме
заробивме
надробивме
здробивме
раздробивме
издробивме
пробивме
онеспособивме
убивме
загубивме
изгубивме
погубивме
заљубивме
вљубивме
затрубивме
раструбивме
забавивме
олабавивме
набавивме
избавивме
добавивме
задавивме
јавивме
најавивме
објавивме
одјавивме
изјавивме
пријавивме
појавивме
заглавивме
преплавивме
поплавивме
прославивме
навивме
оздравивме
поздравивме
затетеравивме
заборавивме
направивме
преправивме
оправивме
поправивме
справивме
исправивме
ставивме
спротивставивме
оставивме
доставивме
изоставивме
поедноставивме
поставивме
запоставивме
воспоставивме
претпоставивме
составивме
претставивме
надвивме
воодушевивме
развивме
извивме
ожививме
искрививме
запловивме
впловивме
препловивме
испловивме
отпловивме
благословивме
уловивме
востановивме
установивме
обновивме
свивме
подготвивме
зготвивме
изготвивме
приготвивме
извадивме
загадивме
уназадивме
заладивме
разладивме
ускладивме
изненадивме
надокнадивме
заградивме
вградивме
надградивме
преградивме
разградивме
изградивме
оградивме
доградивме
засадивме
расадивме
всадивме
пресадивме
досадивме
посадивме
снабдивме
обезбедивме
победивме
убедивме
разубедивме
избледивме
наследивме
проследивме
наредивме
навредивме
повредивме
одредивме
прередивме
разредивме
споредивме
проредивме
унапредивме
предупредивме
средивме
уредивме
заштедивме
исцедивме
одмаздивме
предвидивме
извидивме
увидивме
заодивме
ослободивме
прилагодивме
погодивме
преодивме
изодивме
оплодивме
разонодивме
доодивме
поодивме
проодивме
родивме
породивме
препородивме
потврдивме
утврдивме
разбудивме
возбудивме
побудивме
изнудивме
принудивме
понудивме
потрудивме
расудивме
пресудивме
осудивме
досудивме
просудивме
зачудивме
уваживме
ублаживме
истраживме
растаживме
наеживме
освеживме
бележивме
забележивме
одбележивме
обележивме
задвиживме
раздвиживме
придвиживме
приближивме
доближивме
прокниживме
пониживме
сниживме
загриживме
згриживме
продолживме
заложивме
наложивме
обложивме
вложивме
предложивме
одложивме
подложивме
разложивме
образложивме
изложивме
положивме
сложивме
овозможивме
размноживме
зарживме
запрживме
препрживме
испрживме
заслуживме
ислуживме
дослуживме
послуживме
опслуживме
отслуживме
здруживме
раздруживме
придруживме
заокруживме
опкруживме
разоруживме
вооруживме
пруживме
прегазивме
разгазивме
изгазивме
одлазивме
разлазивме
излазивме
долазивме
полазивме
пролазивме
преобразивме
одразивме
изразивме
замразивме
поразивме
доползивме
проползивме
исползивме
развозивме
извозивме
повозивме
провозивме
загрозивме
згрозивме
приземјивме
наваливме
разгаливме
погаливме
зажаливме
нажаливме
прежаливме
намаливме
запаливме
испаливме
потпаливме
пофаливме
здебеливме
побеливме
одделивме
определивме
распределивме
разделивме
доделивме
поделивме
осмеливме
населивме
вселивме
развеселивме
преселивме
иселивме
доселивме
отселивме
засиливме
разболивме
оболивме
поболивме
дозволивме
заобиколивме
замоливме
премоливме
измоливме
помоливме
затопливме
фрливме
префрливме
потфрливме
замисливме
обмисливме
премисливме
размисливме
измисливме
предомисливме
помисливме
промисливме
смисливме
осмисливме
засветливме
расветливме
осветливме
замивме
намамивме
измамивме
зголемивме
опремивме
измивме
снимивме
примивме
попримивме
позајмивме
најмивме
изнајмивме
припитомивме
загрмивме
прогрмивме
изумивме
одглумивме
заканивме
поканивме
забранивме
одбранивме
разгранивме
поранивме
распространивме
отстранивме
нахранивме
прехранивме
прихранивме
исхранивме
изгнивме
обезвреднивме
наводнивме
вцрвенивме
поцрвенивме
разденивме
наводенивме
обелоденивме
оженивме
раззеленивме
озеленивме
позеленивме
запленивме
зачленивме
расчленивме
наменивме
одменивме
осовременивме
разменивме
изменивме
видоизменивме
применивме
променивме
сменивме
засенивме
преценивме
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu