Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
мотоциклизмот - коминтентот
мотоциклизмот
метаболизмот
симболизмот
монополизмот
алкохолизмот
сомнамбулизмот
популизмот
академизмот
екстремизмот
тотемизмот
еуфемизмот
песимизмот
оптимизмот
атомизмот
реформизмот
униформизмот
конформизмот
нонконформизмот
урбанизмот
галванизмот
паганизмот
организмот
микроорганизмот
волтеријанизмот
месијанизмот
антиамериканизмот
панамериканизмот
балканизмот
вулканизмот
браманизмот
романизмот
германизмот
пангерманизмот
хуманизмот
сатанизмот
пуританизмот
механизмот
сервомеханизмот
хеленизмот
кретенизмот
кокаинизмот
калвинизмот
шовинизмот
социјалшовинизмот
дарвинизмот
сталинизмот
елинизмот
феминизмот
детерминизмот
индетерминизмот
ленинизмот
алпинизмот
маринизмот
никотинизмот
морфинизмот
цинизмот
антагонизмот
македонизмот
хедонизмот
ревизионизмот
илузионизмот
унионизмот
импресионизмот
експресионизмот
сецесионизмот
ционизмот
изолационизмот
прохибиционизмот
протекционизмот
перфекционизмот
еволуционизмот
лаконизмот
монизмот
сенсимонизмот
бајронизмот
синхронизмот
платонизмот
далтонизмот
плутонизмот
модернизмот
постмодернизмот
комунизмот
еврокомунизмот
опортунизмот
маоизмот
егоизмот
хероизмот
олимпизмот
хелиотропизмот
фототропизмот
утопизмот
варваризмот
вулгаризмот
секуларизмот
партикуларизмот
тоталитаризмот
милитаризмот
антимилитаризмот
утилитаризмот
унитаризмот
парламентаризмот
волунтаризмот
царизмот
кариеризмот
фуриеризмот
хитлеризмот
пауперизмот
аматеризмот
лиризмот
илиризмот
маниризмот
емпиризмот
бихевиоризмот
априоризмот
тероризмот
биотероризмот
реторизмот
афоризмот
центризмот
полицентризмот
егоцентризмот
геоцентризмот
хелиоцентризмот
евроцентризмот
пуризмот
туризмот
авантуризмот
екотуризмот
футуризмот
расизмот
пароксизмот
марксизмот
русизмот
ревматизмот
прагматизмот
догматизмот
схематизмот
шематизмот
хроматизмот
автоматизмот
трауматизмот
фанатизмот
сепаратизмот
физиократизмот
социјалдемократизмот
технократизмот
автократизмот
аристократизмот
етатизмот
аскетизмот
магнетизмот
електромагнетизмот
синкретизмот
дефетизмот
бандитизмот
паразитизмот
монолитизмот
космополитизмот
семитизмот
антисемитизмот
спиритизмот
еклектизмот
окултизмот
педантизмот
романтизмот
неоромантизмот
консонантизмот
опскурантизмот
дилетантизмот
протестантизмот
адвентизмот
иредентизмот
идиотизмот
патриотизмот
хипнотизмот
непотизмот
деспотизмот
еротизмот
баптизмот
ларпурлартизмот
повеќепартизмот
чартизмот
апсолутизмот
хиндуизмот
труизмот
алтруизмот
пацифизмот
софизмот
полиморфизмот
антропоморфизмот
чехизмот
монархизмот
нацизмот
неонацизмот
галицизмот
католицизмот
стоицизмот
класицизмот
псевдокласицизмот
неокласицизмот
критицизмот
емпириокритицизмот
практицизмот
скептицизмот
евроскептицизмот
мистицизмот
гностицизмот
агностицизмот
нарцизмот
грцизмот
турцизмот
фашизмот
антифашизмот
неофашизмот
монархофашизмот
фетишизмот
реваншизмот
имот
бимот
видеобимот
димот
режимот
ензимот
ескимот
лимот
килимот
псевдонимот
синонимот
акронимот
поимот
тимот
костимот
фимот
филмот
омот
домот
кондомот
хромозомот
телекомот
ломот
слаломот
велеслаломот
супервелеслаломот
преломот
бродоломот
каменоломот
сломот
геномот
карциномот
економот
агрономот
астрономот
гастрономот
ромот
громот
погромот
синдромот
хелиодромот
космодромот
хиподромот
аеродромот
автодромот
аеродоромот
хромот
сомот
томот
атомот
анатомот
фантомот
алармот
шармот
дермот
мрмот
аеродормот
ритмот
умот
бумот
албумот
рефередумот
меморандумот
референдумот
рефрендумот
реферндумот
колосеумот
разумот
изумот
универзумот
колегиумот
стадиумот
медиумот
президиумот
подиумот
магнезиумот
симпозиумот
калиумот
кадмиумот
ураниумот
милениумот
алуминиумот
плутониумот
опиумот
аквариумот
лапидариумот
планетариумот
инструментариумот
критериумот
конзерваториумот
крематориумот
ораториумот
мораториумот
аудиториумот
директориумот
натриумот
морфиумот
калциумот
конзорциумот
кумот
вакумот
минимумот
максимумот
пленумот
румот
друмот
подрумот
кворумот
форумот
монструмот
датумот
ултиматумот
ректумот
квантумот
костумот
вакуумот
шумот
куршумот
нот
анот
барабанот
курбанот
караванот
параванот
таванот
карванот
ураганот
циганот
оганот
слоганот
органот
џганот
мегданот
седанот
преседанот
ѓерданот
океанот
казанот
темјанот
блаканот
деканот
продеканот
чеканот
великанот
балканот
вулканот
еланот
кланот
гркланот
воланот
планот
аеропланот
амандманот
ангажманот
аражманот
аранжманот
муслиманот
асортиманот
голманот
наркоманот
романот
камерманот
вирманот
пласманот
омбудсманот
третманот
апартманот
душманот
тапанот
стопанот
бранот
падобранот
ветробранот
гавранот
јадранот
ветеранот
медитеранот
кранот
екранот
коранот
ресторанот
сопранот
мецосопранот
катранот
куранот
метанот
капетанот
султанот
тартанот
станот
настанот
бостанот
фустанот
дуќанот
нишанот
јавнот
управнот
нивнот
основнот
огнот
гребенот
овенот
југословенот
сопственот
генот
дегенот
естрогенот
рентгенот
денот
сведенот
инциденот
роденденот
именденот
добарденот
орденот
раженот
базенот
јенот
доајенот
манекенот
ленот
јагленот
еленот
селенот
пленот
членот
прешленот
каменот
пламенот
парламенот
ременот
доменот
абдоменот
феноменот
поменот
споменот
барменот
конгресменот
бизнисменот
фронтменот
пивотменот
игуменот
волуменот
јачменот
поенот
апоенот
степенот
дренот
теренот
сутеренот
коренот
рефренот
басенот
арсенот
тенот
сатенот
капитенот
билтенот
прстенот
фенот
стршенот
кокаинот
папаинот
рабинот
хемоглобинот
србинот
авинот
золвинот
регинот
огинот
динот
стадинот
господинот
евреинот
протеинот
кофеинот
магазинот
нејзинот
бензинот
керозинот
французинот
прекинот
раскинот
	
адреналинот
цепелинот
пеницилинот
клинот
плинот
инсулинот
каминот
допаминот
витаминот
преминот
карминот
терминот
граѓанинот
сограѓанинот
државјанинот
римјанинот
тиранинот
серотонинот
воинот
хероинот
варваринот
бугаринот
евергринот
аспиринот
синот
диоксинот
русинот
белорусинот
тетинот
зејтинот
карантинот
никотинот
каротинот
травертинот
гостинот
домаќинот
кодомаќинот
делфинот
магацинот
чинот
зачинот
начинот
турчинот
џинот
кумашинот
аршинот
дизајнот
балакнот
националнот
фараонот
бонот
вагонот
нагонот
полигонот
погонот
прогонот
аргонот
жаргонот
метадонот
кордонот
ѓонот
реонот
пантеонот
комбинезонот
резонот
визонот
гарнизонот
озонот
авионот
регионот
еврорегионот
стадионот
милионот
камионот
пионот
шампионот
вицешампионот
шпионот
ембрионот
комисионот
пансионот
бастионот
афионот
јонот
баталјонот
павилјонот
законот
нацртзаконот
силиконот
лексиконот
балконот
балонот
салонот
автосалонот
талонот
еталонот
шаблонот
клонот
заклонот
наклонот
циклонот
отклонот
слонот
батаљонот
демонот
лимонот
хормонот
канонот
кањонот
напонот
шампонот
распонот
купонот
баронот
одронот
перонот
тестостеронот
тронот
патронот
електронот
ахронот
сонот
тонот
маратонот
бетонот
жетонот
питонот
баритонот
кантонот
картонот
фонот
плафонот
телефонот
грамофонот
микрофонот
вестернот
концернот
трнот
согласнот
опаснот
зависнот
независнот
цајтнот
њутнот
клунот
мајмунот
сапунот
тутунот
тајфунот
чунот
поранешнот
всушнот
шампањот
коњот
југословенскоот
пот
апот
калапот
слапот
преслапот
арапот
крапот
трапот
касапот
есапот
стапот
настапот
престапот
пристапот
достапот
шапот
епот
хендикепот
черепот
процепот
расцепот
чепот
шепот
кипот
липот
клипот
видеоклипот
плипот
нипот
грипот
стрипот
насипот
типот
стереотипот
прототипот
хипот
принципот
чипот
џипот
скалпот
кампот
автокампот
компот
закопот
јагленокопот
прокопот
телескопот
ископот
епископот
архиепископот
хороскопот
клопот
оклопот
склопот
конопот
снопот
попот
ропот
тропот
сопот
топот
потопот
лаптопот
стопот
хопот
шопот
прпот
српот
спот
деспот
макспот
видеоспот
упот
купот
закупот
подзакупот
еврокупот
суперкупот
бискупот
надбискупот
откупот
поткупот
трупот
тупот
ќупот
рот
барот
лабарот
канделабарот
калибарот
рибарот
амбарот
загубарот
варот
поглаварот
маварот
булеварот
маневарот
напреварот
натпреварот
натреварот
архиварот
ајварот
товарот
натоварот
варварот
чуварот
лихварот
негарот
тигарот
хангарот
другарот
задругарот
дарот
кадарот
радарот
декаедарот
тетраедарот
хексаедарот
октаедарот
полиедарот
триедарот
кедарот
џандарот
календарот
цилиндарот
полицилиндарот
одарот
господарот
сердарот
ударот
рударот
сударот
жарот
стражарот
пожарот
базарот
пазарот
наркопазарот
автопазарот
вајарот
бакарот
кајакарот
плакарот
декарот
лекарот
прекарот
библиотекарот
аптекарот
сликарот
пожарникарот
одбојкарот
банкарот
кошаркарот
оскарот
канцеларот
кормиларот
доларот
гусларот
вокабуларот
формуларот
титуларот
самарот
домарот
комарот
шумарот
кошмарот
тапанарот
станарот
денарот
новинарот
динарот
семинарот
планинарот
ветеринарот
чинарот
стационарот
морнарот
бунарот
свињарот
резервоарот
тротоарот
репертоарот
парот
капарот
цапарот
вепарот
аграрот
хонорарот
комесарот
еврокомесарот
адресарот
исарот
тарот
атарот
легатарот
мандатарот
театарот
амфитеатарот
педијатарот
психијатарот
златарот
вратарот
фратарот
индосатарот
печатарот
ветарот
инветарот
пролетарот
метарот
дијаметарот
декаметарот
параметарот
тетраметарот
хексаметарот
дозиметарот
милиметарот
планиметарот
периметарот
калориметарот
десиметарот
таксиметарот
сантиметарот
центиметарот
дециметарот
омметарот
геометарот
ареометарот
стереометарот
газометарот
радиометарот
гониометарот
вариометарот
потенциометарот
ракометарот
километарот
динамометарот
пневмометарот
термометарот
галванометарот
манометарот
брзинометарот
озонометарот
хронометарот
сонометарот
тонометарот
фонометарот
барометарот
хигрометарот
хидрометарот
аерометарот
пирометарот
микрометарот
електрометарот
спектрометарот
гасометарот
лактометарот
галактометарот
хектометарот
фотометарот
тахометарот
амперметарот
ватметарот
волтметарот
секретарот
потсекретарот
тетарот
депозитарот
литарот
декалитарот
милилитарот
десилитарот
сантилитарот
центилитарот
децилитарот
хектолитарот
спектарот
олтарот
инвентарот
комплементарот
коментарот
центарот
епицентарот
хипоцентарот
инфоцентарот
нотарот
скиптарот
старот
катастарот
секвестарот
оркестарот
семестарот
триместарот
регистарот
свештарот
складиштарот
поштарот
ќарот
јагуарот
фарот
пехарот
царот
оџачарот
овчарот
месечарот
кривичарот
трагичарот
носталгичарот
логичарот
јазичарот
физичарот
музичарот
алкохоличарот
хемичарот
алхемичарот
комичарот
граничарот
механичарот
автомеханичарот
магионичарот
хроничарот
записничарот
техничарот
историчарот
електричарот
класичарот
авијатичарот
матичарот
граматичарот
математичарот
етичарот
атлетичарот
козметичарот
генетичарот
аналитичарот
политичарот
критичарот
практичарот
тактичарот
романтичарот
оптичарот
пластичарот
статистичарот
акустичарот
графичарот
    
танчарот
грнчарот
сточарот
коњушарот
темброт
кентаврот
грот
тенедрот
флаерот
бидермаерот
фраерот
аберот
габерот
биберот
гроздоберот
берберот
хардверот
деверот
реверот
северот
ѕверот
скверот
револверот
роверот
серверот
бундесверот
софтверот
багерот
џигерот
кингерот
тенедерот
фрижидерот
лидерот
екслидерот
провајдерот
аутсајдерот
олеандерот
скафандерот
тендерот
облакодерот
бомбардерот
милијардерот
мултимилијардерот
рекордерот
видеорекордерот
сдерот
калуѓерот
плеерот
монтажерот
булдожерот
стожерот
шаржерот
вулканизерот
фризерот
диспанзерот
премиерот
вицепремиерот
експремиерот
ентериерот
екстериерот
романсиерот
финансиерот
хакерот
пикерот
спикерот
плејмејкерот
танкерот
шанкерот
бункерот
рокерот
брокерот
џокерот
аскерот
фудбалерот
малерот
бестселерот
дилерот
трилерот
бојлерот
батлерот
програмерот
премерот
размерот
сразмерот
примерот
цимерот
водомерот
струјомерот
електромерот
фармерот
мермерот
планерот
инженерот
електроинженерот
скенерот
гувренерот
гуверенерот
тренерот
фенерот
дизајнерот
контејнерот
келнерот
пензионерот
милионерот
мултимилионерот
пионерот
концесионерот
комисионерот
магационерот
опозиционерот
акционерот
реакционерот
колекционерот
функционерот
еврофункционерот
рецепционерот
револуционерот
парнерот
гувернерот
вицегувернерот
ексгувернерот
корнерот
партнерот
киднаперот
раперот
шлеперот
пиперот
пејперот
џемперот
стоперот
суперот
фирерот
ласерот
масерот
бисерот
сервисерот
режисерот
тенисерот
минисерот
миксерот
боксерот
аматерот
кратерот
етерот
ветерот
голгетерот
арбитерот
шпедитерот
аквизитерот
минситерот
актерот
карактерот
кондуктерот
малтерот
шалтерот
филтерот
ултрафилтерот
презентерот
волонтерот
промотерот
диоптерот
хеликоптерот
партерот
репортерот
фоторепортерот
транспортерот
кластерот
магистерот
регистерот
филистерот
министерот
ексминистерот
минстерот
постерот
ростерот
дистрибутерот
комјутерот
компјутерот
суперкомпјутерот
скутерот
путерот
тефтерот
шеќерот
голферот
шоферот
трансферот
куферот
офицерот
валцерот
канцерот
концерот
шверцерот
глечерот
танчерот
менаџерот
тинејџерот
челинџерот
ирот
аирот
збирот
ѓумбирот
собирот
вирот
клавирот
бригадирот
командирот
судирот
сеирот
презирот
мирот
емирот
немирот
премирот
манирот
турнирот
супертурнирот
пирот
вампирот
компирот
допирот
курирот
портирот
манастирот
манстирот
хирот
тапацирот
чирот
синџирот
шеширот
масакрот
банкрот
жанрот
борот
наборот
саборот
таборот
одборот
пододборот
зборот
изборот
реизборот
приборот
соборот
лаворот
дворот
изворот
говорот
заговорот
предговорот
одговорот
преговорот
разговорот
изговорот
приговорот
договорот
преддоговорот
поговорот
затворот
притворот
отворот
добротворот
џагорот
бигорот
логорот
амабасадорот
амбасадорот
чадорот
раздорот
коридорот
продорот
надзорот
трезорот
телевизорот
ревизорот
ретровизорот
сензорот
спонзорот
прозорот
узорот
виорот
мајорот
свекорот
декорот
чекорот
расчекорот
исчекорот
непокорот
скорот
укорот
фолклорот
контролорот
хлорот
морот
заморот
одморот
поморот
уморот
туморот
хуморот
тенорот
напорот
спорот
отпорот
теророт
хоророт
ресорот
агресорот
компресорот
професорот
процесорот
екваторот
иноваторот
конзерваторот
алигаторот
емулгаторот
ликвидаторот
мандаторот
креаторот
организаторот
медијаторот
иницијаторот
фалсификаторот
акумулаторот
реформаторот
информаторот
трансформаторот
сенаторот
кординаторот
координаторот
терминаторот
херминаторот
донаторот
губернаторот
паторот
окупаторот
нараторот
вибраторот
модераторот
акцелераторот
генераторот
императорот
операторот
администраторот
кураторот
инкасаторот
диктаторот
експериментаторот
коментаторот
атентаторот
евалуаторот
шаторот
второт
авторот
едиторот
кредиторот
командиторот
депозиторот
композиторот
мониторот
репетиторот
ктиторот
инвеститорот
реакторот
тракторот
факторот
векторот
лекторот
селекторот
ексселекторот
колекторот

инспекторот
ректорот
директорот
ексдиректорот
проректорот
секторот
детекторот
докторот
инструкторот
конструкторот
менторот
дирекоторот
моторот
промоторот
рецепторот
скулпторот
мајсторот
велемајсторот
интермајсторот
злосторот
просторот
меѓупросторот
туторот
форот
семафорот
фајналфорот
комфорот
центарфорот
босфорот
фосфорот
хорот
мачорот
прот
спрот
театрот
ценатрот
ветрот
министрот
фокстрот
панаѓурот
меурот
журот
курот
гламурот
дотурот
костурот
шрот
сот
асот
басот
контрабасот
гасот
панкреасот
ужасот
појасот
власот
гласот
одгласот
разгласот
огласот
прогласот
класот
атласот
ананасот
компасот
шерпасот
спасот
тасот
стасот
иконостасот
часот
амперчасот
ватчасот
киловатчасот
плебсот
ларингсот
бесот
овесот
мерцедесот
кариесот
занесот
внесот
придонесот
самопридонесот
фитнесот
песот
регресот
конгресот
прогресот
дресот
интересот
пресот
претресот
земјотресот
потресот
стресот
дијабетесот
потесот
професот
процесот
бисот
канабисот
амбисот
висот
сервисот
реисот
сифилисот
параклисот
мисот
компромисот
пенисот
тенисот
бизнисот
авиобизнисот
наркобизнисот
шоубизнисот
записот
видеозаписот
написот
преписот
описот
правописот
живописот
фрескоживописот
дописот
ракописот
иконописот
пописот
прописот
летописот
    
списот
натписот
отписот
потписот
уписот
рисот
ирисот
мирисот
клиторисот
дијабетисот
артритисот
хепатитисот
офисот
интерфејсот
антраксот
факсот
индексот
кодексот
кексот
комлексот
комплексот
агрокомплексот
анексот
сексот
киксот
миксот
ремиксот
фениксот
префиксот
боксот
парадоксот
пулсот
импулсот
авансот
балансот
дебалансот
ребалансот
билансот
перформансот
трансот
безбеднсот
агенсот
сапиенсот
џинсот
опаснсот
наосот
хаосот
босот
лосот
колосот
томосот
космосот
носот
односот
соодносот
преносот
износот
приносот
етносот
еросот
кросот
сосот
патосот
фотосот
парастосот
кустосот
штосот
колапсот
гипсот
чипсот
сарсот
аверсот
реверсот
земјотерсот
мастерсот
курсот
конкурсот
дискурсот
ресурсот
маусот
хаусот
минибусот
глобусот
автобусот
фундусот
егзодусот
консензусот
цензусот
радиусот
вкусот
невкусот
фокусот
циркусот
дискусот
менискусот
циклусот
плусот
курцшлусот
таламусот
анусот
минусот
синусот
бонусот
конусот
тонусот
кампусот
опусот
корпусот
вирусот
диносаурусот
пасусот
статусот
фетусот
абортусот
тот
атот
саатот
рабатот
ватот
дериватот
резерватот
хрватот
сватот
легатот
делегатот
агрегатот
манадатот
кандидатот
противкандидатот
мандатот
командатот
благодатот
лауреатот
комесаријатот
секретаријатот
нотаријатот
шеријатот
историјатот
катот
плакатот
синдикатот
агросиндикатот
дупликатот
фалсификатот
сертификатот
цертификатот
адвокатот
алатот
џелатот
конзулатот
приматот
доматот
банкоматот
дипломатот
евродипломатот
автоматот
форматот
деканатот
магнатот
сенатот
комбинатот
агрокомбинатот
шампионатот
експонатот
патронатот
интернатот
патот
запатот
телепатот
автопатот
крстопатот
апаратот
фотоапаратот
препаратот
братот
полубратот
вратот
превратот
повратот
квадратот
рефератот
демократот
социјалдемократот
либералдемократот
елаборатот
електоратот
инспекторатот
ректоратот
директоратот
протекторатот
докторатот
спратот
тратот
концентратот
суратот
пасатот
цитатот
диктатот
резултатот
атентатот
зафатот
прифатот
дофатот
опфатот
потфатот
печатот
физиотерапевтот
психотерапевтот
фармацевтот
занаетот
инаетот
муабетот
рбетот
заветот
креветот
советот
светот
цветот
тегетот
адетот
кадетот
сижетот
зетот
клозетот
табиетот
пакетот
рекетот
брикетот
тикетот
прокетот
маркетот
супермаркетот
паркетот
баскетот
макбаскетот
евробаскетот
букетот
летот
балетот
налетот
тоалетот
скелетот
излетот
билетот
саклетот
кабриолетот
заплетот
комплетот
сплетот
расплетот
рулетот
памфлетот
паметот
предметот
изметот
дометот
ракометот
огнометот
прометот
сметот
аманетот
гнетот
магнетот
електромагнетот
инциднетот
кабинетот
континетот
парламнетот
карнетот
интернетот
поетот
декретот
секретот
шпоретот
третот
портретот
сетот
ријасетот
кнесетот
тресетот
осетот
корсетот
ексклузивитетот
релативитетот
колективитетот
антиквитетот
новитетот
инвалидитетот
комодитетот
интензитетот
куриозитетот
анимозитетот
биодиверзитетот
универзитетот
парауниверзитетот
ривалитетот
квалитетот
неквалитетот
легалитетот
специјалитетот
локалитетот
криминалитетот
наталитетот
менталитетот
морталитетот
кредибилитетот
сензибилитетот
стерилитетот
легитимитетот
комитетот
поткомитетот
дигнитетот
суверенитетот
афинитетот
бонитетот
имунитетот
епитетот
паритетот
интегритетот
просперитетот
приоритетот
авторитетот
квалтитетот
квантитетот
ентитетот
идентитетот
континуитетот
дисконтинуитетот
капацитетот
публицитетот
електрицитетот
реципроцитетот
октетот
факултетот
квинтетот
квартетот
пубертетот
естетот
седиштетот
дуетот
оцетот
отчетот
џетот
буџетот
битот
хобитот
карбитот
кредитот
бандитот
паразитот
транзитот
депозитот
универзитот
китот
накитот
сателитот
неолитот
космополитот
митрополитот
целулитот
митот
динамитот
самитот
лимитот
гранитот
зенитот
кокпитот
опитот
распитот
испитот
габаритот
архимандритот
фаворитот
метеоритот
колоритот
помфритот
хепатитот
апетитот
штитот
графитот
профитот
хитот
восхитот
дефицитот
суфицитот
бајтот
сајтот
вебсајтот
актот
лактот
пактот
екстрактот
апстрактот
тактот
контактот
фактот
траектот
објектот
субјектот
дијалектот
интелектот
проектот
аспектот
респектот
проспектот
директот
архитектот
афектот
ефектот
дефектот
префектот
деликтот
конфликтот
инстиктот
инстинктот
пунктот
ноктот
инфарктот
продуктот
асфалтот
комонвелтот
револтот
култот
пултот
гигантот
командантот
екскомандантот
брилијантот
апликантот
квалификантот
дијамантот
демантот
гарантот
грантот
матурантот
трасантот
десантот
дебитантот
милитантот
проектантот
консултантот
аѓутантот
деликвентот
делинквентот
конвентот
агентот
интелигентот
диригентот
контигентот
контингентот
енергентот
детергентот
цедентот
концедентот
инцидентот
претендентот
инциндентот
студентот
рецензентот
кабиентот
амбиентот
клиентот
реципиентот
ориентот
пациентот
коефициентот
еквивалентот
талентот
лигаментот
праламентот
парламентот
европарламентот
темпераментот
тестаментот
постаментот
сегментот
пигментот
елементот
парлементот
цементот
експериментот
сентиментот
моментот
департментот
аргументот
документот
инструментот
консументот
импичментот
менаџментот
естаблишментот
континентот
депонентот
опонентот
транспарентот
референтот
конкурентот
патентот
комитентот
коминтентот
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu