Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
фјорентина - катаклизмична
фјорентина
леонтина
отина
вотина
дивотина
расекотина
цвикотина
калотина
гилотина
спотина
протина
спротина
стотина
фотина
септина
мартина
четвртина
робертина
кртина
кортина
стина
настина
дестина
жестина
палестина
сестина
честина
шестина
вистина
навистина
невистина
полувистина
ристина
кристина
пристина
христина
систина
чистина
милостина
вредностина
цврстина
крстина
устина
густина
августина
пустина
ттина
деветтина
петтина
дваесеттина
шеснаесеттина
петнаесеттина
десеттина
педесеттина
седумдесеттина
шеесеттина
четириесеттина
триесеттина
бутина
лазутина
кутина
чекутина
скутина
лутина
рутина
ефтина
најефтина
поефтина
заштина
дивјаштина
будалаштина
маштина
немаштина
јунаштина
кајкавштина
лукавштина
палавштина
улавштина
враговштина
сватовштина
вештина
невештина
човештина
нечовештина
жештина
болештина
своештина
горештина
приштина
фарисејштина
папагалштина
вандалштина
будалштина
кралштина
ѓаволштина
лакомштина
умштина
поганштина
малограѓанштина
партизанштина
свинштина
македонштина
свињштина
госпоштина
мудроштина
ветроштина
итроштина
потрепштина
општина
српштина
варварштина
магарштина
царштина
збирштина
скотштина
суштина
еснафштина
гаќина
руина
фина
афина
дафина
серафина
сафина
жозефина
најфина
делфина
пофина
хина
цина
мацина
медицина
вакцина
малцина
неколцина
терцина
чина
јачина
начина
опачина
копачина
далечина
раздалечина
жабокречина
месечина
полумесечина
кртечина
личина
величина
количина
црничина
причина
прапричина
првопричина
лисичина
матичина
мајчина
жолчина
очина
длабочина
кочина
почина
широчина
песочина
височина
црвоточина
поточина
брчина
горчина
турчина
џина
реџина
шина
машина
динамомашина
бормашина
прашина
главешина
мешина
старешина
вишина
тишина
ветошина
површина
глушина
белушина
сушина
јна
благајна
маслодајна
сјајна
најсјајна
посјајна
мајна
рајна
крајна
бескрајна
трајна
најтрајна
долготрајна
најдолготрајна
подолготрајна
дотрајна
краткотрајна
потрајна
истрајна
тајна
најтајна
потајна
сообраќајна
чајна
значајна
безначајна
незначајна
најзначајна
позначајна
стечајна
претстечајна
очајна
случајна
бејна
вејна
дејна
ненадејна
идејна
зејна
релејна
јубилејна
семејна
рејна
грејна
хејна
очебијна
убијна
билјна
бојна
безбојна
тробојна
војна
двојна
развојна
благојна
покојна
спокојна
поспокојна
повеќеслојна
гнојна
појна
опојна
спојна
бројна
најбројна
побројна
многубројна
најмногубројна
помногубројна
малубројна
тројна
стројна
сојна
стојна
пристојна
непристојна
попристојна
достојна
недостојна
веродостојна
самостојна
постојна
непостојна
опстојна
претстојна
бујна
вујна
благујна
кујна
струјна
најструјна
пострујна
нечујна
акна
бакна
јакна
зајакна
виндјакна
влакна
истакна
векна
одекна
клекна
потклекна
омекна
дирекна
порекна
секна
пресекна
текна
затекна
претекна
потекна
стекна
истекна
викна
навикна
извикна
привикна
довикна
божикна
пребликна
никна
наникна
изникна
возникна
пикна
рикна
поттикна
шикна
замолкна
окна
стафилококна
скокна
прескокна
отскокна
потскокна
локна
барокна
романескна
гротескна
плукна
пукна
напукна
чукна
глобална
вербална
предавална
буквална
овална
наковална
провална
соблекувална
легална
нелегална
илегална
пирамидална
феудална
идеална
реална
надреална
нереална
најреална
пореална
жална
најжална
пожална
универзална
ревијална
тривијална
мултимедијална
генијална
колонијална
церемонијална
империјална
материјална
нематеријална
меморијална
екваторијална
територијална
бронхијална
специјална
иницијална
официјална
неофицијална
резиденцијална
есенцијална
потенцијална
егзистенцијална
социјална
економскосоцијална
психосоцијална
парцијална
комерцијална
некомерцијална
терцијална
круцијална
лојална
нелојална
најлојална
полојална
матерјална
кална
торакална
чакална
фекална
чекална
радикална
порадикална
синдикална
физикална
музикална
вертикална
вокална
локална
фискална
минимална
максимална
оптимална
децимална
термална
геотермална
нормална
ненормална
најнормална
понормална
формална
неформална
анална
банална
сигнална
абдоменална
феноменална
вагинална
оригинална
неоригинална
маргинална
оргинална
кардинална
криминална
номинална
терминална
финална
осминафинална
четвртфинална
полуфинална
дијагонална
регионална
тридимензионална
тродимензионална
мултиконфесионална
професионална
непрофесионална
најнепрофесионална
најпрофесионална
високопрофесионална
попрофесионална
сензационална
национална
повеќенационална
бинационална
мултинационална
двонационална
еднонационална
интернационална
меѓунационална
рационална
нерационална
ирационална
најрационална
порационална
традиционална
функционална
нефункционална
конвенционална
неконвенционална
емоционална
пропорционална
институционална
вонинституционална
хормонална
персонална
комунална
запална
спална
церебрална
интегрална
катедрална
либерална
полиберална
федерална
генерална
минерална
перална
билатерална
унилатерална
трилатерална
мултилатерална
колатерална
спирална
орална
корална
морална
неморална
пасторална
театрална
централна
маестрална
оркестрална
магистрална
неутрална
процедурална
плурална
рурална
натурална
асална
парадоксална
колосална
фатална
детална
најдетална
подетална
диетална
метална
витална
највитална
повитална
дигитална
прегенитална
капитална
читална
дентална
амбиентална
ориентална
ментална
фундаментална
експериментална
сентиментална
моментална
монументална
инструментална
континентална
интерконтинентална
хоризонтална
фронтална
тотална
кристална
ватростална
брутална
најбрутална
побрутална
проштална
индивидуална
сензуална
консензуална
сексуална
бисексуална
хомосексуална
хетеросексуална
ритуална
интелектуална
евентуална
процентуална
концептуална
текстуална
рафална
автокефална
триумфална
катастрофална
прашална
паушална
слушална
пушална
одделна
неодделна
неделна
тринеделна
двонеделна
еднонеделна
минатонеделна
разделна
едноделна
желна
најжелна
пожелна
непожелна
најнепожелна
принципиелна
непринципиелна
паралелна
темелна
најтемелна
прострелна
преселна
последователна
багателна
трогателна
влијателна
највлијателна
внимателна
невнимателна
подготвителна
чувствителна
нечувствителна
ослободителна
народноослободителна
забележителна
задолжителна
незадолжителна
поразителна
исцелителна
задоволителна
незадоволителна
обвинителна
дополнителна
исполнителна
сомнителна
олеснителна
крводарителна
осигурителна
растителна
пречистителна
значителна
незначителна
позначителна
вклучителна
исклучителна
решителна
нерешителна
порешителна
стелна
пастелна
визуелна
аудиовизуелна
актуелна
најактуелна
поактуелна
виртуелна
фелна
целна
челна
начелна
билна
варијабилна
профитабилна
непрофитабилна
најпрофитабилна
респектабилна
рентабилна
нерентабилна
стабилна
нестабилна
најстабилна
постабилна
дискутабилна
дебилна
озбилна
флексибилна
пофлексибилна
компатибилна
конвертибилна
обилна
најобилна
мобилна
пообилна
правилна
неправилна
најправилна
поправилна
цивилна
агилна
неагилна
најагилна
поагилна
фрагилна
породилна
стерилна
крилна
двокрилна
бескрилна
силна
насилна
несилна
пресилна
присилна
најсилна
правосилна
провосилна
посилна
тилна
инфантилна
суптилна
текстилна
бацилна
болна
безболна
волна
неволна
своеволна
произволна
доволна
задоволна
незадоволна
презадоволна
недоволна
поволна
неповолна
понеповолна
најповолна
поповолна
доброволна
правоаголна
долна
надолна
здолна
најдолна
подолна
жолна
заколна
пеколна
околна
проколна
подмолна
полна
наполна
неполна
преполна
најполна
дополна
пополна
бесполна
потполна
непотполна
ролна
патролна
контролна
солна
фолна
алкохолна
безалкохолна
смислна
мускулна
чулна
детаљна
дамна
оддамна
одамна
неодамна
донеодамна
поодамна
гламна
рекламна
пламна
рамна
нерамна
најрамна
водорамна
порамна
срамна
бесрамна
најсрамна
посрамна
самна
осамна
неодмна
заемна
взаемна
наемна
обемна
најобемна
пообемна
божемна
надземна
подземна
приземна
приемна
едновремна
спремна
екстремна
темна
најтемна
потемна
димна
скимна
анонимна
симна
легитимна
нелегитимна
интимна
најинтимна
поинтимна
химна
гомна
домна
автономна
напомна
спомна
огромна
скромна
нескромна
прескромна
најскромна
поскромна
стомна
алармна
енормна
стрмна
писмна
умна
разумна
неразумна
безумна
најумна
делумна
колумна
слободоумна
поумна
остроумна
чумна
членна
есенна
она
бона
цибона
бомбона
бонбона
бикарбона
сорбона
вона
авона
ѕвона
ивона
гона
вагона
нагона
тарагона
антигона
погона
дона
мадона
примадона
марадона
андона
меѓунардона
ѓона
реона
теона
зона
сезона
евросезона
претсезона
полусезона
визона
гарнизона
аризона
тампонзона
авиона
региона
адхезиона
кохезиона
дисперзиона
милиона
камиона
пиона
компресиона
комисиона
дискусиона
фиона
афиона
мотивациона
ликвидациона
канализациона
организациона
амортизациона
асоцијациона
телекомуникациона
квалификациона
верификациона
класификациона
идентификациона
апелациона
корелациона
вентилациона
изолациона
регулациона
популациона
иформациона
информациона
елиминациона
дискриминациона
кулминациона
емиграциона
имиграциона
операциона
кастрациона
комасациона
експлоатациона
гравитациона
ориентациона
документациона
транзициона
опозициона
коалициона
инвестициона
акциона
редакциона
реакциона
трансакциона
евиденциона
апсорпциона
јона
баталјона
марјона
кона
закона
икона
анкона
кокона
аскона
искона
валона
панталона
барселона
барцелона
илона
заклона
склона
волона
колона
памплона
слона
мона
рамона
димона
кимона
лимона
симона
кармона
нона
винона
напона
стипона
спона
рона
барона
верона
корона
трона
матрона
електрона
фрона
анахрона
сона
шансона
персона
тона
исчезнатона
маратона
жетона
кантона
монотона
помонотона
потона
сотона
картона
автохтона
фона
телефона
грамофона
хона
цона
канцона
чона
запна
лапна
етапна
стапна
престапна
пристапна
непристапна
достапна
недостапна
подостапна
закрепна
црепна
џепна
шепна
екипна
скипна
клипна
рипна
стереотипна
пумпна
опна
копна
оклопна
расклопна
тропна
психотропна
сопна
макотрпна
исцрпна
неисцрпна
најисцрпна
поисцрпна
дупна
вкупна
севкупна
целокупна
откупна
групна
крупна
најкрупна
покрупна
арна
барна
килибарна
варна
пивоварна
товарна
стварна
нестварна
вулгарна
кадарна
солидарна
легендарна
секундарна
благодарна
неблагодарна
ударна
нуклеарна
линеарна
пожарна
противпожарна
пазарна
бизарна
најарна
фамилијарна
бакарна
хипотекарна
скаларна
веларна
нукеларна
базиларна
протоколарна
поларна
соларна
регуларна
нерегуларна
модуларна
конзуларна
спектакуларна
молекуларна
секуларна
васкуларна
тораковаскуларна
популарна
непопуларна
најпопуларна
попопуларна
примарна
сумарна
кошмарна
пленарна
имагинарна
прелиминарна
ветеринарна
коронарна
лунарна
парна
непарна
аграрна
литерарна
хонорарна
касарна
планетарна
монетарна
тоталитарна
хуманитарна
санитарна
унитарна
авторитарна
дефицитарна
парламентарна
вонпарламентарна
интерпарламентарна
меѓупарламентарна
елементарна
комплементарна
документарна
статутарна
обрна
врна
заврна
наврна
подврна
преврна
попреврна
разврна
осврна
прегрна
верна
каверна
таверна
неверна
северна
суеверна
најверна
поверна
модерна
најмодерна
помодерна
постмодерна
лежерна
стожерна
мизерна
премиерна
мерна
камерна
намерна
ненамерна
злонамерна
добронамерна
лицемерна
сразмерна
неизмерна
примерна
непримерна
рамномерна
мермерна
едносмерна
прекумерна
реакционерна
револуционерна
рерна
серна
бисерна
карактерна
интерна
коминтерна
стерна
цистерна
шеќерна
периферна
церна
вечерна
целовечерна
зрна
ирна
збирна
собирна
ранжирна
безобѕирна
проѕирна
непроѕирна
паркирна
маскирна
мирна
немирна
најмирна
помирна
смирна
допирна
сирна
лансирна
опширна
поопширна
умрна
орна
изборна
предизборна
постизборна
соборна
заворна
дворна
изворна
говорна
одговорна
неодговорна
најодговорна
поодговорна
разговорна
договорна
државотворна
плодотворна
чудотворна
делотворна
добротворна
миротворна
горна
нагорна
најгорна
погорна
разорна
надзорна
провизорна
позорна
супериорна
инфериорна
прекорна
беспрекорна
покорна
непокорна
откорна
лорна
фолклорна
заморна
најзаморна
позаморна
мраморна
одморна
најодморна
поодморна
љубоморна
грозоморна
уморна
неуморна
минорна
напорна
пренапорна
најнапорна
понапорна
спорна
неспорна
неоспорна
отпорна
неотпорна
водоотпорна
огноотпорна
потпорна
упорна
регулаторна
инфлаторна
респираторна
повторна
контрадикторна
моторна
ноторна
просторна
конфорна
фосфорна
хорна
срна
стрна
урна
траурна
бурна
сигурна
несигурна
најсигурна
посигурна
ажурна
најажурна
поажурна
дежурна
азурна
разурна
тмурна
нурна
пурпурна
турна
минијатурна
температурна
литературна
втурна
фактурна
структурна
инфраструктурна
културна
некултурна
мултикултурна
најкултурна
покултурна
фискултурна
фурна
сулфурна
шурна
црна
најцрна
поцрна
басна
васна
гасна
згасна
изгасна
ужасна
најужасна
поужасна
јасна
нејасна
најјасна
појасна
касна
ефикасна
неефикасна
најефикасна
поефикасна
наткасна
обласна
гласна
прегласна
повеќегласна
најгласна
огласна
злогласна
громогласна
едногласна
погласна
согласна
класна
првокласна
спласна
масна
најмасна
помасна
несмасна
гнасна
најгнасна
погнасна
опасна
безопасна
најопасна
поопасна
расна
зарасна
нарасна
прерасна
разрасна
израсна
возрасна
повозрасна
красна
прекрасна
украсна
дорасна
порасна
спрасна
страсна
пристрасна
непристрасна
иконостасна
бесна
небесна
урнебесна
збесна
најбесна
побесна
весна
извесна
неизвесна
најнеизвесна
понеизвесна
најизвесна
поизвесна
овесна
совесна
свесна
бесвесна
несвесна
полусвесна
десна
чудесна
лесна
блесна
одблесна
доблесна
телесна
најлесна
олесна
болесна
полесна
перолесна
плесна
суперлесна
месна
помесна
неумесна
песна
конгресна
адресна
интересна
неинтересна
најинтересна
поинтересна
кресна
воскресна
пресна
експресна
тресна
потресна
стресна
тесна
претесна
најтесна
потесна
протесна
цесна
процесна
вонпроцесна
ексцесна
чесна
нечесна
причесна
почесна
зависна
независна
најзависна
позависна
надвисна
сервисна
накисна
заплисна
компромисна
бескомпромисна
описна
правописна
живописна
дописна
ракописна
пописна
прописна
непрописна
уписна
мирисна
корисна
најкорисна
покорисна
бескорисна
втисна
притисна
потисна
стисна
истисна
лајсна
конвексна
индексна
комплексна
покомплексна
рефлексна
контексна
киксна
фиксна
авансна
билансна
ренесансна
босна
радосна
косна
пакосна
пркосна
жалосна
целосна
нецелосна
поцелосна
милосна
безмилосна
светлосна
носна
вносна
безбедносна
вредносна
преносна
разносна
судбоносна
победоносна
спасоносна
златоносна
кртоносна
смртоносна
крстоносна
сигурносна
несносна
посна
росна
старосна
мрсна
распрсна
курсна
усна
робусна
згусна
вкусна
невкусна
највкусна
повкусна
искусна
неискусна
најискусна
поискусна
фалусна
конусна
пропусна
отпусна
вирусна
антивирусна
антиретровирусна
статусна
тна
дебатна
приватна
адекватна
неадекватна
одгатна
агрегатна
мандатна
додатна
пријатна
непријатна
најпријатна
благопријатна
попријатна
веројатна
неверојатна
најверојатна
поверојатна
катна
деликатна
уникатна
трикатна
двокатна
алатна
златна
платна
наплатна
бесплатна
исплатна
уплатна
матна
каматна
најматна
поматна
незнатна
патна
напатна
лопатна
попатна
обратна
вратна
одвратна
развратна
возвратна
повратна
неповратна
квадратна
повеќекратна
трикратна
еднократна
дваесеткратна
многукратна
оратна
пропратна
двоспратна
сеопфатна
најсеопфатна
посеопфатна
печатна
етна
рбетна
соодветна
несоодветна
најсоодветна
посоодветна
двокреветна
еднокреветна
трокреветна
истоветна
светна
просветна
цветна
манжетна
пакетна
ракетна
противракетна
анкетна
летна
тоалетна
бразлетна
брезлетна
малолетна
полнолетна
ролетна
пролетна
комплетна
некомплетна
покомплетна
наметна
паметна
најпаметна
попаметна
вметна
предметна
беспредметна
одметна
подметна
ракометна
прометна
магнетна
електромагнетна
петна
сакретна
конкретна
поконкретна
дискретна
најдискретна
подискретна
сретна
пресретна
касетна
осетна
квалитетна
неквалитетна
најквалитетна
висококвалитетна
поквалитетна
бонитетна
имунитетна
паритетна
просперитетна
попросперитетна
приоритетна
авторитетна
штетна
најштетна
поштетна
бериќетна
суетна
штафетна
оцетна
почетна
итна
битна
небитна
најбитна
провобитна
првобитна
добитна
побитна
непобитна
кредитна
житна
транзитна
депозитна
најитна
елитна
монолитна
нитна
гранитна
поитна
опитна
љубопитна
испитна
воспитна
габаритна
колоритна
ситна
најситна
поситна
трипартитна
штитна
заштитна
профитна
непрофитна
експлицитна
егзактна
лактна
компактна
апстрактна
тактна
контактна
проектна
директна
најдиректна
индиректна
коректна
некоректна
афектна
ефектна
дефектна
перфектна
конфликтна
постконфликтна
стриктна
алтна
кобалтна
асфалтна
киловолтна
голтна
култна
релевантна
ирелевантна
квантна
екстравагантна
елегантна
поелегантна
арогантна
педантна
импозантна
девијантна
брилијантна
пикантна
шокантна
маркантна
галантна
амбулантна
алармантна
најалармантна
шармантна
најшармантна
доминантна
фасцинантна
фрапантна
гарантна
хидрантна
толерантна
десантна
воздушнодесантна
хидратантна
милитантна
константна
фреквентна
деликвентна
делинквентна
елоквентна
интервентна
интелигентна
ургентна
декадентна
евидентна
нерезидентна
инцидентна
еквивалентна
темпераментна
цементна
моментна
иманентна
перманентна
еминентна
транспарентна
нетранспарентна
потранспарентна
референтна
индиферентна
кохерентна
конкурентна
неконкурентна
поконкурентна
латентна
компетентна
некомпетентна
конзистентна
процентна
стопроцентна
флуоресцентна
есконтна
дисконтна
страотна
постраотна
работна
неработна
најработна
поработна
саботна
стравотна
животна
безживотна
доживотна
лакотна
скотна
папилотна
плотна
топлотна
срамотна
имотна
комотна
нотна
потна
протна
стоотстотна
стартна
пресвртна
екстравертна
инертна
експертна
концертна
смртна
бесмртна
посмртна
транспортна
сортна
гуртна
азбестна
протестна
утна
бутна
кутна
акутна
валутна
апсолутна
минутна
петминутна
десетминутна
неколкуминутна
барутна
регрутна
присутна
најприсутна
поприсутна
отсутна
шутна
среќна
несреќна
пресреќна
најсреќна
посреќна
божиќна
моќна
надмоќна
понадмоќна
немоќна
најмоќна
помоќна
ноќна
полноќна
деноноќна
куќна
уна
мауна
пауна
сауна
фауна
шауна
буна
бабуна
забуна
узбуна
трибуна
побуна
гуна
лагуна
благуна
драгуна
дуна
кадуна
зуна
куна
ајкуна
скуна
луна
милуна
клуна
солуна
јамуна
имуна
комуна
нуна
руна
добруна
перуна
круна
моруна
петруна
струна
фруна
суна
осасуна
батасуна
туна
фортуна
ѓуртуна
хуна
цуна
чуна
шуна
релјефна
тарифна
крофна
аморфна
ахна
тацна
мицна
кцна
доцна
предоцна
најдоцна
подоцна
брцна
облачна
плачна
мачна
домачна
стомачна
смачна
начна
двозначна
рачна
брачна
вонбрачна
подрачна
своерачна
зрачна
прозрачна
прирачна
мрачна
најмрачна
помрачна
вечна
долговечна
средовечна
човечна
нечовечна
најчовечна
почовечна
срдечна
далечна
најдалечна
подалечна
влечна
привлечна
непривлечна
попривлечна
млечна
единечна
поединечна
конечна
бесконечна
речна
противречна
одречна
изречна
напречна
попречна
месечна
повеќемесечна
четиримесечна
тримесечна
седуммесечна
двомесечна
едномесечна
деветмесечна
петмесечна
шестмесечна
неколкумесечна
просечна
натпросечна
потпросечна
отсечна
течна
библиотечна
кинотечна
протечна
истечна
полутечна
себична
несебична
обична
необична
најобична
кубична
молскавична
правична
кривична
преткривична
половична
првична
магична
хеморагична
трагична
потрагична
носталгична
логична
нелогична
најлогична
алергична
енергична
неенергична
најенергична
поенергична
периодична
безжична
базична
јазична
двојазична
ризична
најризична
тензична
лична
одлична
челична
различна
најразлична
поразлична
безлична
вилична
идилична
кирилична
прилична
најлична
симболична
дволична
недолична
еднолична
разнолична
полична
меланхолична
слична
улична
хидраулична
динамична
подинамична
аеродинамична
седмична
анемична
катаклизмична

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu