Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
оценувани - одбивни
оценувани
проценувани
потценувани
уценувани
казнувани
надразнувани
раздразнувани
испразнувани
обвинувани
соединувани
бакнувани
истакнувани
поттикнувани
проколнувани
дополнувани
исполнувани
засолнувани
израмнувани
затемнувани
спомнувани
прогонувани
сонувани
дупнувани
разурнувани
објаснувани
разјаснувани
изјаснувани
појаснувани
израснувани
стеснувани
втиснувани
притиснувани
потиснувани
наметнувани
вметнувани
пресретнувани
збунувани
побунувани
почнувани
започнувани
отпочнувани
застапувани
зачепувани
отчепувани
закопувани
вкопувани
прекопувани
раскопувани
ископувани
откопувани
вклопувани
склопувани
исцрпувани
купувани
откупувани
поткупувани
пребарувани
побарувани
оптоварувани
раскрварувани
остварувани
пазарувани
занемарувани
застарувани
одобрувани
подобрувани
изигрувани
проверувани
одмерувани
премерувани
измерувани
протерувани
лиферувани
вознемирувани
раширувани
проширувани
озборувани
загорувани
прегорувани
разгорувани
изгорувани
догорувани
согорувани
разорувани
прекорувани
пречекорувани
покорувани
укорувани
оспорувани
успорувани
повторувани
проветрувани
осигурувани
нагласувани
прегласувани
разгласувани
изгласувани
прогласувани
спасувани
украсувани
стасувани
достасувани
обесувани
занесувани
нанесувани
внесувани
однесувани
поднесувани
пренесувани
разнесувани
изнесувани
принесувани
донесувани
придонесувани
понесувани
пронесувани
снесувани
претресувани
извисувани
бојадисувани
бендисувани
стопанисувани
жигосувани
бојосувани
уапсувани
маѓепсувани
замрсувани
вкусувани
скусувани
заклатувани
наплатувани
исплатувани
упатувани
скратувани
запечатувани
препечатувани
испечатувани
отпечатувани
ветувани
советувани
пресметувани
угнетувани
оптеретувани
растеретувани
посетувани
оштетувани
емитувани
испитувани
воспитувани
заштитувани
восхитувани
почитувани
испочитувани
бунтувани
заработувани
обработувани
вработувани
одработувани
преработувани
разработувани
изработувани
доработувани
соработувани
осрамотувани
скротувани
стартувани
завртувани
навртувани
одвртувани
превртувани
извртувани
свртувани
зацртувани
нацртувани
прецртувани
доцртувани
потцртувани
известувани
преместувани
надоместувани
поместувани
сместувани
обесчестувани
искористувани
пречистувани
прочистувани
исчистувани
нагостувани
простувани
зацврстувани
вкрстувани
прекрстувани
налутувани
разлутувани
уништувани
соопштувани
вшприцувани
шверцувани
прошверцувани
чувани
зачувани
качувани
закачувани
прикачувани
покачувани
откачувани
намачувани
измачувани
помачувани
изедначувани
назначувани
означувани
дозначувани
нарачувани
врачувани
порачувани
препорачувани
испорачувани
залечувани
излечувани
згмечувани
изречувани
препречувани
попречувани
спречувани
преувеличувани
ограничувани
причувани
замолчувани
премолчувани
линчувани
предочувани
соочувани
сочувани
насочувани
посочувани
закопчувани
откопчувани
изарчувани
поарчувани
исчувани
згрутчувани
научувани
обучувани
подучувани
изучувани
заклучувани
вклучувани
приклучувани
склучувани
исклучувани
поучувани
проучувани
заплашувани
прашувани
запрашувани
испрашувани
застрашувани
вдишувани
лишувани
занишувани
разнишувани
пишувани
запишувани
впишувани
препишувани
припишувани
опишувани
попишувани
пропишувани
испишувани
отпишувани
потпишувани
опустошувани
завршувани
извршувани
довршувани
усовршувани
свршувани
прекршувани
докршувани
скршувани
искршувани
заглушувани
прислушувани
сослушувани
гани
предлагани
одмагани
помагани
потпомагани
пагани
грагани
трагани
урагани
бегани
забегани
пребегани
избегани
засегани
шегани
лизгани
излизгани
пролизгани
дигани
подигани
хулигани
престигани
пристигани
достигани
постигани
цигани
догани
слогани
погани
напогани
опогани
испогани
енергани
органи
јоргани
стругани
истругани
дани
адани
совладани
рамадани
радани
настрадани
онеправдани
оправдани
неоправдани
заповедани
проповедани
гледани
загледани
одгледани
прегледани
разгледани
изгледани
најгледани
прогледани
согледани
предани
најпредани
попредани
преседани
ѕидани
заѕидани
соѕидани
ридани
фидани
ајдани
мејдани
набилдани
зандани
ѓердани
мрдани
размрдани
измрдани
гаѓани
нагаѓани
погаѓани
канаѓани
напаѓани
граѓани
благоевграѓани
белграѓани
ленинграѓани
малограѓани
пограѓани
сограѓани
присаѓани
новосаѓани
швеѓани
мадриѓани
охриѓани
новозеланѓани
тајланѓани
холанѓани
исланѓани
шкотланѓани
војвоѓани
преоѓани
броѓани
завеани
одвеани
развеани
преживеани
оживеани
доживеани
провеани
океани
леани
налеани
облеани
одлеани
прелеани
разлеани
излеани
долеани
пролеани
меани
засмеани
насмеани
исмеани
жнеани
ожнеани
пеани
запеани
препеани
опеани
пропеани
распеани
испеани
доспеани
натпеани
отпеани
реани
греани
загреани
подгреани
прегреани
изгреани
огреани
созреани
ветреани
сеани
засеани
расеани
посеани
просеани
кафеани
крушеани
жани
кажани
закажани
презакажани
одкажани
прикажани
докажани
недокажани
покажани
раскажани
искажани
неискажани
откажани
укажани
лажани
залажани
прелажани
излажани
пражани
норвежани
бележани
забележани
незабележани
набележани
одбележани
прибележани
обележани
прележани
излежани
режани
врежани
малтежани
излижани
нанижани
тунижани
рижани
парижани
драгожани
кожани
ложани
положани
држани
задржани
оддржани
поддржани
издржани
неиздржани
воздржани
повоздржани
одржани
подржани
содржани
санктпетербуржани
наоружани
разоружани
вооружани
стружани
зани
казани
повзани
муртезани
партизани
барзани
забрзани
избрзани
побрзани
	
врзани
заврзани
обврзани
необврзани
одврзани
неподврзани
неврзани
приврзани
поврзани
неповрзани
сврзани
ариани
сериани
бициани
јани
пајани
карајани
чајани
дабјани
арабјани
врбјани
србјани
државјани
варшавјани
киевјани
женевјани
краковјани
харковјани
московјани
испејани
меридијани
пандијани
галијани
италијани
џулијани
антонијани
пијани
најпијани
попијани
испијани
ријани
христијани
нехристијани
демохристијани
похристијани
парохијани
бицијани
модилјани
полјани
дамјани
земјани
вонземјани
туѓоземјани
римјани
бакојани
топојани
набројани
одбројани
пребројани
избројани
постојани
непостојани
попостојани
египјани
штипјани
етиопјани
скопјани
европјани
самарјани
мирјани
дворјани
горјани
подгорјани
саботјани
кани
недоквакани
џвакани
изџвакани
закани
заплакани
расплакани
исплакани
шлакани
зашлакани
накани
сакани
несакани
најнесакани
најсакани
посакани
декани
мекани
чекани
вчекани
пречекани
дочекани
почекани
викани
развикани
извикани
предизвикани
довикани
повикани
неповикани
најповикани
отповикани
свикани
великани
пеликани
сликани
насликани
пресликани
отсликани
стрикани
цајкани
валкани
извалкани
неизвалкани
поизвалкани
највалкани
повалкани
вулкани
шминкани
нашминкани
покани
расцепкани
чепкани
исчепкани
бркани
збркани
избркани
побркани
исвиркани
раштркани
туркани
дотуркани
протуркани
истуркани
плескани
заплескани
наплескани
оплескани
ракоплескани
сплескани
исплескани
притискани
стискани
прскани
распрскани
испрскани
заплеткани
вплеткани
четкани
исчеткани
виткани
завиткани
навиткани
обвиткани
одвиткани
подвиткани
превиткани
развиткани
извиткани
свиткани
буткани
избуткани
стуткани
пукани
запукани
распукани
испукани
сукани
засукани
насукани
чукани
изгрицкани
пљачкани
опљачкани
замачкани
намачкани
подмачкани
премачкани
смачкани
душкани
издушкани
продушкани
лани
тркалани
дотркалани
стркалани
оттркалани
налани
пеглани
испеглани
мелани
стрелани
застрелани
истрелани
прострелани
отстрелани
селани
соселани
полуселани
пилани
заклани
пеклани
преклани
хеклани
локлани
галлани
волани
доволани
долани
колани
смолани
полани
пантолани
каплани
топлани
фрлани
зафрлани
префрлани
дофрлани
расфрлани
исфрлани
натфрлани
отфрлани
потфрлани
аслани
маслани
веслани
одвеслани
извеслани
довеслани
ислани
ослани
распослани
арслани
услани
абдулани
лулани
залулани
полулани
рулани
тулани
искашлани
чешлани
прочешлани
исчешлани
биљани
мани
дамани
саламани
чаламани
исламани
намани
рамани
карамани
горамани
прелевмани
амандмани
земани
заземани
превземани
одземани
преземани
изземани
семани
ангажмани
аранжмани
имани
димани
лимани
алимани
галимани
селимани
муслимани
нимани
снимани
преснимани
примани
попримани
симани
сулејмани
селмани
голмани
сељмани
наркомани
романи
бугаромани
армани
камермани
вирмани
ормани
гурмани
пласмани
исмани
османи
третмани
апартмани
думани
хумани
нехумани
похумани
пишмани
попишмани
душмани
нани
анани
банани
сенани
обзнани
синани
бањани
избањани
мањани
атињани
буњани
солуњани
пани
скапани
шлапани
зашлапани
тапани
тепани
натепани
претепани
дотепани
истепани
пипани
расипани
посипани
компани
пумпани
копани
закопани
вкопани
прекопани
раскопани
ископани
откопани
поткопани
стопани
заспани
ненаспани
поспани
жупани
затрупани
натрупани
пренатрупани
претрупани
рани
барани
дебарани
пребарани
најбарани
побарани
преговарани
затварани
претварани
отварани
гарани
карани
скарани
раскарани
искарани
нарани
распарани
разочарани
шарани
ишарани
прошарани
брани
забрани
набрани
одбрани
дебрани
збрани
разбрани
неразбрани
избрани
новоизбрани
дибрани
прибрани
мембрани
добрани
падобрани
громобрани
собрани
насобрани
гаврани
грани
награни
разграни
играни
надиграни
одиграни
неодиграни
разиграни
изиграни
филиграни
проиграни
уиграни
ограни
програни
видрани
подрани
ливерани
езерани
нуклерани
прерани
серани
терани
натерани
втерани
ветерани
претерани
дотерани
потерани
протерани
растерани
истерани
вечерани
разрани
израни
бирани
колабирани
набирани
одбирани
пребирани
избирани
прибирани
пломбирани
собирани
насобирани
присобирани
гравирани
изгравирани
интензивирани
активирани
деактивирани
неактивирани
култивирани
мотивирани
архивирани
инволвирани
апсолвирани
промовирани
реновирани
тетовирани
резервирани
конзервирани
изнервирани
сервирани
делегирани
привилегирани
негирани
корегирани
диригирани
коригирани
рангирани
прворангирани
фингирани
пролонгирани
дрогирани
забарикадирани
складирани
деградирани
екстрадирани
експедирани
ревидирани
ликвидирани
кандидирани
консолидирани
оксидирани
суспендирани
блиндирани
рефундирани
кодирани
експлодирани
неексплодирани
еродирани
кородирани
бомбардирани
ретардирани
удирани
аплаудирани
судирани
студирани
простудирани
креирани
ангажирани
лажирани
гаражирани
режирани
аранжирани
базирани
газирани
негазирани
презирани
    
пасивизирани
импровизирани
инвалидизирани
стандардизирани
нестандардизирани
легализирани
реализирани
нереализирани
материјализирани
специјализирани
официјализирани
социјализирани
локализирани
фискализирани
анализирани
маргинализирани
криминализирани
финализирани
национализирани
денационализирани
рационализирани
институционализирани
парализирани
деморализирани
централизирани
децентрализирани
неутрализирани
натурализирани
детализирани
ревитализирани
дигитализирани
хоспитализирани
инструментализирани
стабилизирани
мобилизирани
демобилизирани
цивилизирани
стерилизирани
стилизирани
алкохолизирани
урбанизирани
организирани
неорганизирани
самоорганизирани
поорганизирани
механизирани
витаминизирани
криминизирани
колонизирани
деколонизирани
хармонизирани
синхронизирани
модернизирани
имунизирани
поларизирани
карактеризирани
окарактеризирани
компјутеризирани
фаворизирани
категоризирани
валоризирани
ревалоризирани
тероризирани
моторизирани
наелектризирани
фризирани
приватизирани
доприватизирани
систематизирани
климатизирани
ароматизирани
автоматизирани
трауматизирани
конкретизирани
синтетизирани
политизирани
исполитизирани
хипнотизирани
партизирани
амортизирани
прецизирани
допрецизирани
кондензирани
компензирани
дозирани
предозирани
дисперзирани
лакирани
маникирани
карикирани
блокирани
деблокирани
шокирани
маркирани
паркирани
маскирани
пребукирани
инсталирани
инхалирани
етаблирани
денивелирани
асимилирани
депилирани
вентилирани
дестилирани
профилирани
емајлирани
штиклирани
рециклирани
изолирани
најизолирани
поизолирани
демолирани
полирани
контролирани
неконтролирани
дуплирани
регулирани
нерегулирани
вкалкулирани
симулирани
стимулирани
формулирани
акумулирани
манипулирани
изманипулирани
капитулирани
камуфлирани
рекламирани
програмирани
кремирани
сублимирани
анимирани
депримирани
компримирани
легитимирани
костимирани
дипломирани
реномирани
најреномирани
алармирани
афирмирани
неафирмирани
нормирани
формирани
деформирани
реформирани
преформирани
униформирани
неуниформирани
информирани
неинформирани
доброинформирани
новоформирани
расформирани
трансформирани
умирани
одумирани
изумирани
сумирани
консумирани
ексхумирани
планирани
непланирани
испланирани
санирани
импрегнирани
резигнирани
скенирани
тренирани
истренирани
комбинирани
искомбинирани
координирани
некоординирани
дисциплинирани
недисциплинирани
подисциплинирани
минирани
контаминирани
елиминирани
инкриминирани
дискриминирани
доминирани
номинирани
деноминирани
детерминирани
индоктринирани
руинирани
рафинирани
дефинирани
недефинирани
редефинирани
предефинирани
додефинирани
вакцинирани
фасцинирани
дизајнирани
донирани
димензионирани
предимензионирани
пензионирани
шпионирани
пасионирани
импресионирани
стационирани
позиционирани
санкционирани
функционирани
субвенционирани
клонирани
депонирани
компонирани
новокомпонирани
предиспонирани
експонирани
најекспонирани
бетонирани
интонирани
алтернирани
запирани
киднапирани
фрапирани
хендикепирани
перцепирани
екипирани
неекипирани
конципирани
темпирани
корумпирани
некорумпирани
најкорумпирани
допирани
копирани
прекопирани
фотокопирани
ископирани
сопирани
стопирани
узурпирани
потпирани
окупирани
преокупирани
групирани
декларирани
репарирани
препарирани
реставрирани
интегрирани
дехидрирани
толерирани
нумерирани
генерирани
изгенерирани
оперирани
трансферирани
инспирирани
масакрирани
елаборирани
спонзорирани
декорирани
игнорирани
инкорпорирани
експроприрани
арбитрирани
инфилтрирани
концентрирани
поконцентрирани
сконцентрирани
регистрирани
нерегистрирани
новорегистрирани
администрирани
демонстрирани
илустрирани
фрустрирани
исфрустрирани
ажурирани
цензурирани
фактурирани
шифрирани
дешифрирани
инкасирани
класирани
декласирани
пласирани
депласирани
првопласирани
последнопласирани
најдобропласирани
второпласирани
третопласирани
масирани
дресирани
адресирани
интересирани
заинтересирани
незаинтересирани
најзаинтересирани
позаинтересирани
репресирани
компресирани
процесирани
испроцесирани
сервисирани
релаксирани
порелаксирани
таксирани
искомплексирани
фиксирани
авансирани
лансирани
избалансирани
финансирани
заинтерсирани
фокусирани
тирани
датирани
гранатирани
експлоатирани
констатирани
ракетирани
етикетирани
анкетирани
комплетирани
интерпретирани
третирани
малтретирани
акредитирани
дискредитирани
емитирани
имитирани
лимитирани
компромитирани
некомпромитирани
иритирани
цитирани
рецитирани
контактирани
инјектирани
селектирани
проектирани
аспектирани
респектирани
детектирани
диктирани
асфалтирани
револтирани
изреволтирани
резултирани
консултирани
имплантирани
трансплантирани
демантирани
гарантирани
загарантирани
евидентирани
неевидентирани
презентирани
ориентирани
дезориентирани
левоориентирани
десноориентирани
талентирани
најталентирани
поталентирани
фрагментирани
имплементирани
експериментирани
коментирани
ферментирани
аргументирани
неаргументирани
документирани
патентирани
монтирани
демонтирани
размонтирани
конфронтирани
саботирани
дотирани
котирани
бојкотирани
пилотирани
ротирани
банкротирани
адаптирани
неадаптирани
преадаптирани
еруптирани
рестартирани
инвертирани
конвертирани
абортирани
депортирани
транспортирани
инвестирани
амнестирани
тестирани
атестирани
манифестирани
регистирани
нокаутирани
егзекутирани
дискутирани
ампутирани
регрутирани
луфтирани
излуфтирани
дистрибуирани
интервјуирани
евакуирани
еволуирани
континуирани
инструирани
конструирани
реконструирани
процесуирани
ситуирани
конституирани
структуирани
фотографирани
атрофирани
екстрахирани
индицирани
скицирани
аплицирани
комплицирани
некомплицирани
покомплицирани
иницирани
софистицирани
пософистицирани
дијагностицирани
бенефицирани
кодифицирани
модифицирани
унифицирани
верифицирани
нострифицирани
класифицирани
специфицирани
инфицирани
дезинфицирани
новоинфицирани
диференцирани
потенцирани
попотенцирани
лиценцирани
провоцирани
испровоцирани
лоцирани
алоцирани
дислоцирани
едуцирани
редуцирани
продуцирани
репродуцирани
најрани
дојрани
крани
екрани
орани
затворани
претворани
отворани
горани
загорани
корани
морани
мраморани
приморани
порани
ресторани
ќипрани
сопрани
испрани
трани
накатрани
митрани
електрани
термоелектрани
хидроелектрани
парламентрани
страни
застрани
настрани
понастрани
сестрани
двострани
еднострани
пространи
распространи
отстрани
поотстрани
осигурани
зурани
претурани
истурани
храни
    
захрани
нахрани
понахрани
прехрани
прихрани
дохрани
самохрани
похрани
исхрани
доисхрани
потхрани
сани
асани
касани
гласани
надгласани
прегласани
изгласани
кроасани
втасани
стасани
достасани
хасани
исклесани
исани
пцовисани
бојадисани
бендисани
самобендисани
сардисани
алисани
јагленисани
крунисани
стаписани
хаварисани
мирисани
намирисани
помирисани
жигосани
рѓосани
бојосани
косани
мувлосани
пеплосани
јагленосани
варосани
маѓепсани
хусани
тани
расцветани
летани
балетани
залетани
надлетани
одлетани
прелетани
разлетани
долетани
полетани
пролетани
сметани
пресметани
капетани
шетани
изрешетани
прошетани
заскитани
испитани
воспитани
невоспитани
читани
најчитани
претпочитани
прочитани
гајтани
октани
алтани
проголтани
симултани
султани
пантани
спонтани
најспонтани
поспонтани
фонтани
цртани
зацртани
нацртани
вцртани
прецртани
доцртани
исцртани
потцртани
стани
застани
подзастани
настани
дестани
местани
престани
пристани
систани
остани
заостани
востани
преостани
изостани
постани
состани
опстани
потстани
фустани
залутани
кривогаштани
раштани
мештани
пештани
будимпештани
букурештани
никиштани
пуштани
запуштани
напуштани
препуштани
опуштани
допуштани
попуштани
пропуштани
спуштани
распуштани
испуштани
отпуштани
фуштани
ќани
плаќани
исплаќани
маќани
банаќани
враќани
одвраќани
повраќани
праќани
испраќани
фаќани
зафаќани
прифаќани
дофаќани
опфаќани
сфаќани
потфаќани
тибеќани
свеќани
назареќани
таиќани
сплиќани
криќани
кувајќани
сопоќани
египќани
дуќани
злокуќани
јуани
намалуани
фани
кафани
стефани
тифани
хани
рохани
цани
бацани
кацани
мацани
вшприцани
цицани
прецицани
исцицани
чани
каракачани
булачани
нарачани
грачани
ирачани
порачани
препорачани
испорачани
лавчани
сараевчани
вевчани
кичевчани
делчевчани
облешевчани
крушевчани
валандовчани
кумановчани
дубровчани
беровчани
кратовчани
тетовчани
квебечани
дечани
риечани
речани
поречани
кукуречани
жичани
лужичани
личани
галичани
англичани
гевгеличани
количани
струмичани
студеничани
феничани
виничани
мелничани
црничани
петричани
лисичани
јамајчани
матејчани
тополчани
битолчани
богданчани
паланчани
кривопаланчани
љубљанчани
тиранчани
дојранчани
кочанчани
венчани
невенчани
воденчани
виенчани
ресенчани
леринчани
неготинчани
лондончани
окончани
кочани
вкочани
скочани
мочани
подмочани
измочани
песочани
лешочани
прилепчани
загрепчани
закопчани
откопчани
дебарчани
гостиварчани
кавадарчани
чаирчани
њујорчани
трчани
затрчани
претрчани
притрчани
дотрчани
потрчани
протрчани
растрчани
истрчани
наттрчани
костурчани
ручани
рашчани
џани
биџани
патлиџани
филџани
рафсанџани
шани
ашани
алзашани
прашани
запрашани
распрашани
испрашани
тексашани
хашани
тиквешани
лешани
подлешани
велешани
мешани
замешани
вмешани
измешани
помешани
испомешани
промешани
орешани
чешани
зачешани
почешани
радовишани
задишани
радишани
издишани
лишани
алишани
нишани
занишани
нанишани
разнишани
тунишани
пишани
запишани
напишани
ненапишани
впишани
непишани
препишани
припишани
опишани
допишани
попишани
пропишани
распишани
испишани
отпишани
потпишани
бришани
забришани
пребришани
збришани
избришани
отишани
елшани
велшани
лаошани
кошани
полошани
доброшани
сошани
кукушани
слушани
преслушани
ислушани
послушани
сослушани
рушани
брушани
бабни
набабни
забни
длабни
рабни
грабни
штабни
гребни
погребни
потребни
непотребни
најпотребни
попотребни
употребни
засебни
присебни
посебни
меѓусебни
учебни
џебни
волшебни
ибни
гибни
шлибни
рибни
шибни
одбранбни
набобни
подобни
неподобни
најподобни
поподобни
удобни
неудобни
најудобни
поудобни
зобни
кобни
злокобни
злобни
најзлобни
позлобни
гробни
задгробни
надгробни
дробни
белодробни
подробни
најподробни
поподробни
пробни
собни
способни
неспособни
најспособни
поспособни
работоспособни
трособни
брбни
штрбни
погубни
кубни
скубни
вни
авни
бавни
забавни
најбавни
побавни
агавни
законодавни
меродавни
советодавни
државни
антидржавни
големодржавни
меѓудржавни
јавни
најавни
појавни
конкавни
лавни
главни
најглавни
поглавни
славни
неславни
најславни
православни
мавни
замавни
намавни
одмавни
премавни
размавни
измавни
павни
поздравни
незаборавни
правни
полноправни
рамноправни
нерамноправни
имотноправни
поправни
бесправни
исправни
неисправни
најисправни
поисправни
управни
самоуправни
наставни
едноставни
наједноставни
поедноставни
составни
претставни
уставни
противуставни
неуставни
џавни
шавни
здодевни
книжевни
проѕевни
кевни
плевни
насмевни
потсмевни
усмевни
гневни
дневни
попладневни
претпладневни
повеќедневни
тридневни
секојдневни
несекојдневни
дводневни
еднодневни
петдневни
десетдневни
неколкудневни
ревни
огревни
древни
тревни
цревни
ќевни
душевни
наивни
одбивни
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu