Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
викнатово - билко
викнатово
навикнатово
извикнатово
привикнатово
поттикнатово
скокнатово
прескокнатово
отскокнатово
потскокнатово
плукнатово
пукнатово
напукнатово
чукнатово
проколнатово
симнатово
спомнатово
тонатово
потонатово
капнатово
напнатово
закрепнатово
непипнатово
зарипнатово
сопнатово
дупнатово
врнатово
заврнатово
наврнатово
преврнатово
разврнатово
прегрнатово
урнатово
разурнатово
нурнатово
изгаснатово
спласнатово
зараснатово
нараснатово
израснатово
дораснатово
пораснатово
блеснатово
виснатово
надвиснатово
накиснатово
втиснатово
притиснатово
потиснатово
распрснатово
згуснатово
одгатнатово
светнатово
наметнатово
вметнатово
сретнатово
пресретнатово
голтнатово
брцнатово
почнатово
започнатово
отпочнатово
скршнатово
кратово
автово
ветово
деветово
светово
најсветово
посветово
цветово
гетово
летово
злетово
виолетово
ултравиолетово
канетово
поканетово
бранетово
забранетово
одбранетово
разгранетово
неразгранетово
поранетово
распространетово
отстранетово
хранетово
нахранетово
прехранетово
прихранетово
исхранетово
вкочанетово
обезвреднетово
наводнетово
вцрвенетово
разденетово
наводенетово
обелоденетово
женетово
неженетово
оженетово
неоженетово
пленетово
запленетово
зачленетово
расчленетово
заменетово
наменетово
одменетово
осовременетово
разменетово
изменетово
неизменетово
видоизменетово
применетово
променетово
непроменетово
сменетово
сенетово
засенетово
ценетово
преценетово
оценетово
проценетово
потценетово
уценетово
казнетово
неказнетово
раздразнетово
испразнетово
обвинетово
извинетово
обединетово
соединетово
царинетово
оцаринетово
префинетово
зачинетово
сочинетово
полнетово
наполнетово
преполнетово
дополнетово
надополнетово
исполнетово
засолнетово
рамнетово
израмнетово
затемнетово
гонетово
прогонетово
озаконетово
наклонетово
поцрнетово
објаснетово
разјаснетово
изјаснетово
појаснетово
олеснетово
стеснетово
ситнетово
раситнетово
збунетово
побунетово
доцнетово
задоцнетово
петово
третово
десетово
тетово
битово
слоевитово
шеговитово
ридовитово
лековитово
сликовитово
житово
митово
знаменитово
вистинитово
невистинитово
законитово
моноспитово
разборитово
ситово
титово
палтово
жолтово
најжолтово
пожолтово
нултово
контово
готово
поготово
полуготово
ропотово
четвртово
пругастово
водестово
велестово
нослестово
кривулестово
мускулестово
местово
дрвенестово
прстенестово
детинестово
влакнестово
брестово
сунѓерестово
честово
јајчестово
најчестово
почестово
топчестово
џуџестово
шестово
истово
христово
чистово
нечистово
најчистово
почистово
простово
најпростово
попростово
цврстово
најцврстово
поцврстово
густово
најгустово
погустово
пустово
најпустово
попустово
петтово
утово
лутово
најлутово
полутово
плутово
крутово
најкрутово
покрутово
шутово
вештово
невештово
највештово
повештово
општово
најопштово
поопштово
дуово
сарафово
јосифово
дихово
тихово
најтихово
потихово
овчово
црешово
вишово
шемшово
лошово
најлошово
полошово
карпошово
пво
врво
дрво
боздрво
серво
прво
најпрво
допрво
попрво
отпрво
пиперрво
сво
ссво
богатсво
производтсво
општетсво
политикантсво
диригентсво
тво
наветво
притво
министертво
жртво
мртво
ство
предаство
лукаство
познаство
упаство
здраство
волшебство
предавство
велепредавство
законодавство
лукавство
здравство
девство
кнежевство
снобовство
вдовство
татковство
ловство
риболовство
морепловство
воздухопловство
сватовство
грофовство
чувство
предчувство
самочувство
сочувство
претчувство
бегство
човекојадство
бедство
следство
наследство
средство
посредство
соседство
добрососедство
водство
производство
призводство
прозводство
војводство
книговодство
раководство
сметководство
деловодство
господство
родство
првородство
благородство
домородство
сродство
превосходство
блудство
судство
правосудство
рождество
кнежество
божество
полубожество
множество
тржество
општество
суштество
качество
владичество
величество
количество
височество
учество
неучество
соучество
опшество
убиство
чедоубиство
самоубиство
синоубиство
братоубиство
муфтиство
епархиство
занаетчиство
гурбетчиство
чифчиство
чорбаџиство
кавгаџиство
шегаџиство
бојаџиство
кираџиство
ловџиство
силеџиство
бавчанџиство
ратајство
плебејство
лезбејство
дејство
противдејство
воздејство
чинодејство
содејство
лакејство
семејство
еврејство
епикурејство
фарисејство
двојство
својство
свињогојство
спокојство
беспокојство
неспокојство
херојство
тројство
растројство
устројство
преустројство
бекство
ривалство
папагалство
илегалство
вандалство
вазалство
кралство
металство
самофалство
началство
дрводелство
полјоделство
земјоделство
ракоделство
каменоделство
претседателство
книгоиздателство
пријателство
непријателство
старателство
писателство
робовладетелство
свидетелство
љубителство
покровителство
градителство
сведителство
водителство
родителство
жителство
сожителство
местожителство
правобранителство
обвинителство
крводарителство
просветителство
угостителство
учителство
соизвршителство
обилство
изобилство
богомилство
насилство
ненасилство
србофилство
словенофилство
задоволство
незадоволство
самозадоволство
школство
богомолство
апостолство
конзулство
консулство
богохулство
емство
туѓоземство
гостоприемство
големство
племство
предимство
гостопримство
посестримство
побратимство
лакомство
браколомство
вероломство
потомство
безумство
кумство
анство
банство
пеливанство
готованство
паганство
хулиганство
мухамеданство
поданство
граѓанство
малограѓанство
државјанство
грубијанство
хегелијанство
пијанство
вегетаријанство
христијанство
самарјанство
дворјанство
политиканство
селанство
муслиманство
србоманство
гркоманство
изгнанство
познанство
	
стопанство
водостопанство
електростопанство
елекстростопанство
жупанство
падобранство
лутеранство
тиранство
странство
пространство
шарлатанство
сатанство
пуританство
водосточанство
равенство
словенство
југословенство
духовенство
првенство
диригенство
ергенство
монденство
блаженство
неженство
едноженство
многуженство
манекенство
пленство
членство
џентлменство
поверенство
свештенство
преосвештенство
високопреосвештенство
меценство
совршенство
таинство
единство
неединство
јединство
множинство
мнозинство
моминство
роднинство
воинство
достоинство
сестринство
детинство
домаќинство
малцинство
мајчинство
девојчинство
доброчинство
машинство
старешинство
арамнство
епигонство
прогонство
самопрогонство
ѓаконство
лаконство
идолопоклонство
мормонство
баронство
полтронство
масонство
папство
маѓепство
волшепство
удопство
неудопство
епископство
архиепископство
попство
ропство
србофопство
словенофопство
русофопство
великосрпство
арство
забарство
резбарство
рибарство
печалбарство
бубарство
краварство
треварство
цреварство
пиварство
архиварство
коварство
варварство
готварство
лихварство
бочварство
чифлигарство
великобугарство
другарство
задругарство
стругарство
говедарство
редарство
ѕидарство
слободарство
помодарство
господарство
бродарство
паробродарство
рударство
леарство
јажарство
книжарство
кожарство
ножарство
железарство
оризарство
козарство
лозарство
вајарство
кајакарство
лекарство
млекарство
заболекарство
библиотекарство
аптекарство
сликарство
учебникарство
банкарство
женкарство
шапкарство
слаткарство
сплеткарство
чевларство
седларство
моделарство
пчеларство
свиларство
стакларство
коларство
соколарство
соларство
столарство
килимарство
шумарство
семенарство
крзнарство
винарство
живинарство
новинарство
градинарство
кулинарство
планинарство
ветеринарство
сукнарство
волнарство
морнарство
сапунарство
тутунарство
брашнарство
сирењарство
свињарство
коњарство
аграрство
месарство
комесарство
писарство
гусарство
златарство
печатарство
рекетарство
тапетарство
секретарство
десетарство
житарство
митарство
овоштарство
беќарство
свеќарство
цвеќарство
царство
рицарство
качарство
овчарство
месечарство
левичарство
едриличарство
алкохоличарство
јаничарство
копаничарство
часовничарство
топилничарство
ситничарство
грнчарство
сточарство
берберство
деверство
неверство
ѕверство
кривоверство
лидерство
живодерство
кожодерство
мародерство
рекордерство
калуѓерство
инжерство
фразерство
фантазерство
критизерство
позерство
хотелиерство
премиерство
рентиерство
воајерство
кавалерство
жонглерство
суфлерство
лицемерство
фармерство
инженерство
доктринерство
рутинерство
резонерство
визионерство
пионерство
концесионерство
мисионерство
акционерство
реакционерство
фракционерство
колекционерство
револуционерство
партнерство
аматерство
ритерство
минситерство
профитерство
актерство
саботерство
дезертерство
репортерство
филистерство
министерство
минстерство
офицерство
менаџерство
акушерство
везирство
иконоборство
чудотворство
добротворство
миротворство
стихотворство
цензорство
спонзорство
љубоморство
чедоморство
поморство
упорство
професорство
новаторство
негаторство
рационализаторство
медијаторство
донаторство
ораторство
диктаторство
авторство
инспекторство
директорство
менторство
пасторство
мајсторство
злосторство
туторство
дежурство
старосватство
ренегатство
богатство
упатство
братство
пиратство
соодветство
детство
кокетство
кривоклетство
проклетство
малолетство
полнолетство
кметство
општетство
паразитство
љубопитство
командантство
политикантство
симулантство
капитулантство
протестантство
аѓутантство
регентство
диригентство
дисидентство
студентство
произвотство
идиотство
скотство
деспотство
банкротство
донкихотство
ајдутство
пустикуќство
искуство
неискуство
одсуство
присуство
неприсуство
отсуство
отуство
отстуство
чуство
сочуство
еснафство
зографство
шство

лутво
љутво
присутво
издаваштво
чудаштво
дивјаштво
стрелаштво
претприемаштво
сиромаштво
петтоколонаштво
монаштво
јунаштво
групаштво
секташтво
човештво
творештво
витештво
момчештво
ништво
државништво
преставништво
претставништво
чиновништво
бунтовништво
духовништво
отпадништво
заедништво
заповедништво
проповедништво
посредништво
уредништво
беседништво
предводништво
сводништво
угодништво
народништво
благородништво
следбеништво
заробеништво
трезвеништво
сопствеништво
иселеништво
пратеништво
мачеништво
заточеништво
градежништво
подвижништво
безбожништво
заложништво
содружништво
сопружништво
сојузништво
пустиништво
разбојништво
настојништво
безделништво
насилништво
расколништво
наемништво
претприемништво
бездомништво
натрапништво
застапништво
остапништво
расипништво
ударништво
безверништво
соперништво
говорништво
намесништво
соучесништво
дописништво
потисништво
рбетништво
четништво
почетништво
скитништво
заштитништво
работништво
чистотништво
еднобоштво
многубоштво
сведоштво
полномоштво
мноштво
пророштво
ајдуштво
друштво
уво
табуво
глуво
најглуво
поглуво
муво
нуво
кануво
руво
суво
насуво
најсуво
посуво
го
аго
лумбаго
тобаго
гаго
даго
тиаго
сантијаго
сантјаго
чикаго
благо
најблаго
поблаго
влаго
змаго
драго
недраго
најдраго
подраго
потраго
истраго
таго
евго
его
гего
диего
лего
галего
излего
гаљего
него
суперего
лажго
зго
иго
виго
гиго
индиго
ѓиго
лиго
книго
ариго
родриго
вериго
фиго
хидалго
долго
надолго
предолго
најдолго
подолго
лемго
умго
нго
анго
ганго
манго
кранго
танго
џанго
зенго
фламенго
инго
бинго
твинго
гинго
динго
берлинго
фламинго
доминго
ринго
чинго
џинго
бонго
конго
    
лонго
хонго
убого
гого
ѓого
јого
кого
некого
секого
никого
лого
предлого
улого
много
дрого
строго
престрого
најстрого
построго
того
цого
арго
ембарго
карго
ларго
марго
брго
пребрго
грго
верго
ѓорго
јорго
трго
луксембурго
мурго
уго
југо
фукуго
услуго
друго
задруго
еднозадруго
еднонадруго
бездруго
едноводруго
еднододруго
еднодруго
подруго
едноподруго
пруго
хуго
до
адо
салгадо
делгадо
дадо
илјадо
кадо
декадо
микадо
пикадо
авокадо
блокадо
ладо
бладо
владо
младо
најмладо
помладо
чоколадо
торнадо
нападо
радо
брадо
градо
заградо
наградо
зградо
широкоградо
нерадо
ферадо
најрадо
дорадо
елдорадо
корадо
колорадо
порадо
прадо
садо
амбасадо
досадо
стадо
фадо
чадо
авдо
правдо
евдо
севдо
псевдо
тевдо
магдо
мегдо
оддо
едо
бедо
победо
говедо
дедо
прадедо
прапрадедо
предедо
препредедо
овиедо
македо
бледо
најбледо
побледо
кусогледо
толедо
медо
недо
стампедо
торпедо
редо
робредо
кредо
алфредо
чедо
здо
саздо
гнездо
идо
хокаидо
бидо
либидо
видо
гвидо
кратковидо
гидо
дидо
аикидо
лидо
мидо
пидо
пласидо
фидо
хидо
ајдо
најдо
сајдо
сејдо
фејдо
којдо
алдо
валдо
ривалдо
агиналдо
роналдо
салдо
гилдо
жилдо
солдо
толдо
андо
бандо
вандо
роландо
орландо
армандо
фернандо
пандо
брандо
сандо
костандо
цандо
дивидендо
мендо
трендо
нинтендо
крешендо
синдо
финдо
редондо
мондо
рајмондо
белмондо
рондо
портуондо
бундо
мундо
одо
бодо
слободо
водо
заводо
војводо
годо
додо
кјодо
господо
народо
природо
фродо
содо
тодо
бардо
дардо
милијардо
рикардо
леонардо
бернардо
едуардо
брдо
велебрдо
тврдо
најтврдо
потврдо
грдо
најгрдо
погрдо
дрдо
фердо
крдо
бордо
гордо
најгордо
погордо
сдо
удо
будо
возбудо
лудо
залудо
најлудо
полудо
људо
бљудо
тамудо
рудо
судо
осудо
чудо
зачудо
вчудо
едночудо
џудо
ѓо
веѓо
реѓо
ванѓо
гоѓо
госпоѓо
рѓо
ѓорѓо
туѓо
гео
шигео
део
амадео
видео
монтевидео
мондео
родео
кео
лео
егалео
галилео
ахилео
клео
ромео
нео
канео
борнео
пео
рео
стерео
горео
најгорео
погорео
тео
матео
морфео
бажо
амбалажо
блажо
влажо
плажо
гаражо
дражо
арбитражо
бежо
свежо
најсвежо
посвежо
жежо
пежо
мрежо
нижо
грижо
престижо
божо
кожо
маржо
саржо
сержо
ружо
зо
базо
казо
лазо
блазо
мазо
назо
оазо
заразо
омразо
хазо
шазо
евзо
ивзо
бедзо
лезо
железо
грезо
срезо
стрезо
сезо
џезо
шезо
изо
визо
девизо
тревизо
парадизо
лизо
дијализо
анализо
мизо
ризо
гризо
кризо
хизо
акцизо
јзо
фејзо
лзо
амзо
ремзо
имзо
химзо
панзо
шимпанзо
ханзо
кензо
алонзо
нервозо
дозо
кардозо
јозо
козо
лозо
позо
розо
барозо
тозо
џозо
пзо
брзо
набрзо
пребрзо
најбрзо
брзобрзо
побрзо
берзо
мирзо
корзо
торзо
сзо
узо
фантаузо
бузо
кузо
аморузо
гатузо
фзо
ио
ваио
био
фабио
еузебио
вио
авио
флавио
савио
ливио
ваквио
силвио
гио
регио
другио
дио
радио
стадио
кардио
аудио
гаудио
клаудио
студио
радиостудио
фотостудио
кио
векио
делвекио
белокио
пинокио
токио
градскио
американскио
скопскио
лио
алио
палио
мелио
аурелио
емилио
клио
полио
фолио
портфолио
јулио
хулио
џулио
мио
климамио
најголемио
бормио
канио
државнио
јавнио
нивнио
основнио
западнио
меѓународнио
претходнио
енио
нејзинио
генералнио
антонио
џунио
досегашнио
поранешнио
годишнио
пио
рио
дарио
розарио
викарио
садикарио
хиларио
марио
ромарио
сценарио
импресарио
росарио
онтарио
старио
кабрио
рожерио
стерио
штерио
грегорио
емпорио
вторио
виторио
каприо
трио
деметрио
паласио
игнасио
инасио
алесио
бенисио
ажаксио
марсио
лусио
тио
познатио
патио
третио
серхио
лацио
фелацио
нацио
игнацио
инацио
интернацио
стацио
ецио
традицио
фабрицио
    
маурицио
социо
институцио
ајачио
момчио
лучио
серџио
јо
бајо
вајо
јајо
кајо
мајо
смајо
пајо
сампајо
рајо
крајо
трајо
сајо
охајо
цајо
рибјо
кравјо
мравјо
цвејо
идејо
алинејо
пејо
сејо
цејо
вражјо
божјо
козјо
ревијо
трговијо
гијо
стратегијо
религијо
демагогијо
геологијо
идеологијо
теологијо
археологијо
биологијо
кардиологијо
социологијо
екологијо
гинекологијо
токсикологијо
хронологијо
технологијо
неврологијо
астрологијо
морфологијо
психологијо
енергијо
хирургијо
пешадијо
судијо
режијо
гимназијо
телевизијо
димензијо
пензијо
ерозијо
инверзијо
дисперзијо
екскурзијо
скијо
мијо
џамијо
академијо
епидемијо
хемијо
змијо
економијо
автономијо
армијо
дополненијо
линијо
македонијо
колонијо
депонијо
антонијо
симфонијо
унијо
терапијо
утопијо
трпезаријо
маларијо
канцеларијо
маријо
галеријо
парфимеријо
серијо
батеријо
бактеријо
артеријо
стеријо
мистеријо
периферијо
теоријо
лабораторијо
територијо
историјо
предисторијо
геометријо
индустријо
депресијо
професијо
мисијо
емисијо
комисијо
галаксијо
финансијо
дискусијо
демократијо
партијо
амнестијо
библиографијо
анархијо
хиерархијо
делегацијо
деградацијо
реализацијо
национализацијо
денационализацијо
организацијо
приватизацијо
амортизацијо
експропријацијо
асоцијацијо
индикацијо
импликацијо
квалификацијо
верификацијо
идентификацијо
дислокацијо
едукацијо
инсталацијо
вентилацијо
инсолацијо
акумулацијо
гранулацијо
афирмацијо
деформацијо
иформацијо
информацијо
нацијо
деконтаминацијо
дискриминацијо
дестинацијо
халуцинацијо
донацијо
докуметнацијо
декларацијо
интеграцијо
декорацијо
администрацијо
експлоатацијо
акредитацијо
репрезентацијо
имплементацијо
аргументацијо
аконтацијо
дотацијо
манифестацијо
ситуацијо
амбицијо
традицијо
екстрадицијо
позицијо
опозицијо
коалицијо
полицијо
инвестицијо
бенефицијо
акцијо
реакцијо
инспекцијо
дирекцијо
интерпункцијо
функцијо
реконструкцијо
гаранцијо
интервенцијо
агенцијо
евиденцијо
екселенцијо
конференцијо
конкуренцијо
интенцијо
емоцијо
дистрибуцијо
институцијо
џепчијо
шијо
михалјо
коелјо
волјо
колјо
манолјо
земјо
тимјо
ојо
бојо
војо
гојо
јојо
којо
мојо
смојо
аројо
стојо
чојо
стерјо
штерјо
песјо
ботјо
вујо
кујо
мујо
грујо
струјо
птичјо
волчјо
ко
ако
тобако
вако
садако
зако
иако
јако
најјако
појако
како
отакако
одкако
некако
секако
никако
откако
млако
мако
бамако
римако
алмако
нако
јанако
дознако
монако
пако
рако
брако
испорако
бурако
сако
масако
тексако
тако
отако
фако
хако
цако
чако
ичако
шако
лабавко
грбавко
убавко
лигавко
давко
палавко
ќелавко
славко
улавко
мекушлавко
глупавко
дубравко
здравко
зравко
исправко
савко
млитавко
оставко
претпоставко
венчавко
живвко
левко
желевко
кревко
најкревко
покревко
стевко
џевко
шевко
ивко
добивко
живко
зивко
срамежливко
мрзливко
срамливко
дремливко
брливко
плашливко
пивко
тивко
најтивко
потивко
чивко
зовко
јовко
новко
подготовко
дувко
владко
радко
еко
беко
веко
ивеко
човеко
деко
адеко
жеко
зеко
леко
алеко
млеко
меко
најмеко
помеко
неко
пеко
реко
греко
изреко
преко
секо
теко
библиотеко
дискотеко
стеко
феко
цеко
чеко
пачеко
џеко
шеко
ико
траико
вико
лодовико
дико
тедико
жико
зико
физико
музико
кико
мескико
лико
публико
републико
велико
разлико
полико
плико
мико
керамико
сеизмико
кимико
нико
механико
доменико
градоначалнико
зонико
вторнико
технико
агротехнико
олимпико
рико
барико
фабрико
фредерико
федерико
енрико
јорико
порторико
трико
стрико
мексико
консико
тико
граматико
математико
автоматико
информатико
етико
енергетико
атлетико
козметико
аритметико
генетико
синтетико
политико
практико
тактико
антико
еротико
оптико
портико
ластико
статистико
акустико
рустико
мањифико
чико
џико
лешико
левајко
гајко
зајко
влајко
мајко
неранимајко
незнајко
сезнајко
пајко
рајко
брајко
грајко
трајко
сајко
стајко
џајко
славејко
дејко
пулејко
змејко
пејко
андрејко
сејко
фејко
хејко
станијко
илјко
бојко
војко
славојко
девојко
гојко
дојко
радојко
видојко
зојко
милојко
нојко
станојко
пројко
сојко
стојко
шојко
вујко
мујко
алко
балко
дигалко
мијалко
правосмукалко
салко
аталко
парталко
фалко
елко
белко
дебелко
велко
агелко
ангелко
неделко
анѓелко
јелко
мелко
темелко
нелко
пепелко
гурелко
веселко
телко
космотелко
анќелко
целко
џелко
анџелко
илко
билко
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu