Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
натфрлале - изговореле
натфрлале
отфрлале
потфрлале
веслале
одвеслале
извеслале
довеслале
лулале
залулале
полулале
кашлале
искашлале
чешлале
прочешлале
исчешлале
мале
земале
заземале
превземале
одземале
преземале
изземале
немале
задремале
имале
занимале
снимале
преснимале
примале
попримале
станале
застанале
настанале
престанале
пристанале
останале
преостанале
изостанале
постанале
состанале
опстанале
грабнале
замавнале
насмевнале
воздивнале
кивнале
стивнале
избувнале
одбегнале
пребегнале
избегнале
прибегнале
побегнале
легнале
подлегнале
впрегнале
досегнале
посегнале
затегнале
притегнале
потегнале
стегнале
растегнале
дигнале
издигнале
подигнале
стигнале
престигнале
пристигнале
достигнале
постигнале
помогнале
спомогнале
тргнале
претргнале
потргнале
растргнале
истргнале
оттргнале
паднале
западнале
нападнале
совпаднале
припаднале
опаднале
допаднале
пропаднале
распаднале
испаднале
отпаднале
потпаднале
упаднале
наведнале
погледнале
напреднале
седнале
наседнале
запоседнале
мрднале
помрднале
овенале
биенале
триенале
опоменале
споменале
кренале
покренале
раскренале
натежнале
претежнале
отежнале
исчезнале
лизнале
гризнале
признале
дознале
познале
запознале
препознале
сознале
дрзнале
замрзнале
одмрзнале
узнале
загинале
угинале
кинале
прекинале
скинале
раскинале
искинале
откинале
укинале
берлинале
минале
заминале
наминале
надминале
одминале
преминале
разминале
изминале
поминале
настинале
финале
осминафинале
четвртфинале
полуфинале
починале
шинале
бакнале
зајакнале
истакнале
одекнале
порекнале
секнале
пресекнале
затекнале
притекнале
стекнале
викнале
навикнале
извикнале
привикнале
никнале
пикнале
поттикнале
скокнале
прескокнале
отскокнале
потскокнале
пукнале
напукнале
заколнале
проколнале
немнале
симнале
спомнале
национале
интернационале
потонале
запнале
стапнале
закрепнале
сопнале
дупнале
обрнале
заврнале
наврнале
преврнале
разврнале
осврнале
прегрнале
откорнале
урнале
разурнале
нурнале
турнале
втурнале
изгаснале
спласнале
зараснале
нараснале
одраснале
израснале
дораснале
пораснале
блеснале
надвиснале
накиснале
втиснале
притиснале
потиснале
распрснале
згуснале
одгатнале
светнале
летнале
наметнале
вметнале
подметнале
сретнале
пресретнале
голтнале
утнале
брцнале
почнале
започнале
отпочнале
скршнале
слушнале
бањале
избањале
пале
прокапале
искапале
шлапале
зашлапале
тепале
натепале
претепале
дотепале
степале
истепале
зацепале
расцепале
исцепале
липале
пипале
напипале
рипале
расипале
осипале
пумпале
копале
закопале
вкопале
прекопале
раскопале
ископале
откопале
тропале
затропале
спале
заспале
наспале
преспале
поспале
отспале
натрупале
барале
пребарале
побарале
заговарале
наговарале
одговарале
преговарале
разговарале
изговарале
приговарале
договарале
затварале
претварале
отварале
карале
скарале
искарале
парале
распарале
разочарале
шарале
прошарале
брале
набрале
одбрале
подбрале
разбрале
избрале
прибрале
собрале
насобрале
играле
заиграле
надиграле
одиграле
разиграле
изиграле
проиграле
одрале
генерале
терале
натерале
втерале
претерале
дотерале
потерале
протерале
растерале
истерале
вечерале
бирале
колабирале
набирале
одбирале
пребирале
разбирале
подразбирале
избирале
прибирале
лобирале
собирале
насобирале
присобирале
гравирале
интензивирале
активирале
деактивирале
култивирале
промовирале
реновирале
тетовирале
резервирале
конзервирале
реагирале
пропагирале
делегирале
негирале
коригирале
рангирале
конвергирале
забарикадирале
складирале
парадирале
деградирале
експедирале
ревидирале
ликвидирале
кандидирале
оксидирале
скандирале
стипендирале
суспендирале
сондирале
кодирале
експлодирале
еродирале
кородирале
бомбардирале
удирале
аплаудирале
судирале
студирале
простудирале
креирале
ангажирале
гаражирале
стажирале
аранжирале
базирале
презирале
импровизирале
легализирале
реализирале
локализирале
анализирале
сигнализирале
рационализирале
парализирале
деморализирале
неутрализирале
натурализирале
мобилизирале
демобилизирале
цивилизирале
полемизирале
организирале
реорганизирале
колонизирале
деколонизирале
синхронизирале
имунизирале
солидаризирале
карактеризирале
валоризирале
ревалоризирале
тероризирале
приватизирале
доприватизирале
политизирале
исполитизирале
тактизирале
прецизирале
кондензирале
компензирале
позирале
маникирале
карикирале
блокирале
шокирале
паркирале
маскирале
инсталирале
инхалирале
апелирале
депилирале
вентилирале
дестилирале
продефилирале
осцилирале
штиклирале
изолирале
демолирале
полирале
патролирале
контролирале
регулирале
калкулирале
циркулирале
симулирале
стимулирале
акумулирале
манипулирале
капитулирале
рекламирале
прокламирале
компримирале
легитимирале
дипломирале
алармирале
афирмирале
нормирале
формирале
деформирале
реформирале
преформирале
униформирале
информирале
расформирале
трансформирале
умирале
одумирале
изумирале
конзумирале
консумирале
планирале
испланирале
санирале
импрегнирале
интервенирале
тренирале
комбинирале
имагинирале
ординирале
координирале
минирале
контаминирале
елиминирале
кулминирале
доминирале
индоктринирале
руинирале
дефинирале
редефинирале
вакцинирале
халуцинирале
донирале
димензионирале
пензионирале
шпионирале
импресионирале
стационирале
позиционирале
санкционирале
функционирале
клонирале
депонирале
опонирале
детонирале
интонирале
телефонирале
	
алтернирале
запирале
киднапирале
хендикепирале
перцепирале
партиципирале
конципирале
корумпирале
допирале
копирале
прекопирале
ископирале
сопирале
стопирале
узурпирале
потпирале
окупирале
декларирале
вибрирале
интегрирале
мигрирале
емигрирале
имигрирале
дехидрирале
сугерирале
толерирале
генерирале
изгенерирале
оперирале
инспирирале
масакрирале
спонзорирале
игнорирале
корпорирале
експроприрале
арбитрирале
концентрирале
регистрирале
администрирале
демонстрирале
илустрирале
фрустрирале
ажурирале
цензурирале
конкурирале
шифрирале
дешифрирале
инкасирале
пласирале
масирале
дресирале
интересирале
заинтересирале
процесирале
испроцесирале
сервисирале
фиксирале
пулсирале
лансирале
финансирале
фокусирале
гранатирале
експлоатирале
констатирале
вегетирале
ракетирале
комплетирале
третирале
малтретирале
гравитирале
медитирале
акредитирале
дискредитирале
емитирале
имитирале
компромитирале
профитирале
цитирале
рецитирале
лицитирале
контактирале
инјектирале
проектирале
детектирале
резултирале
консултирале
демантирале
гарантирале
евидентирале
презентирале
ориентирале
имплементирале
експериментирале
коментирале
искоментирале
ферментирале
документирале
монтирале
демонтирале
размонтирале
саботирале
дотирале
бојкотирале
пилотирале
ротирале
банкротирале
еруптирале
инвертирале
дезертирале
абортирале
депортирале
транспортирале
инвестирале
тестирале
атестирале
протестирале
манифестирале
егзистирале
инсистирале
простирале
дегустирале
нокаутирале
егзекутирале
дискутирале
ампутирале
регрутирале
луфтирале
излуфтирале
дистрибуирале
евакуирале
еволуирале
конструирале
фотографирале
тарифирале
триумфирале
екстрахирале
скицирале
коалицирале
аплицирале
имплицирале
иницирале
комуницирале
дијагностицирале
верифицирале
класифицирале
специфицирале
инфицирале
дезинфицирале
потенцирале
провоцирале
испровоцирале
лоцирале
алоцирале
редуцирале
репродуцирале
марширале
крале
прикрале
покрале
украле
орале
затворале
претворале
отворале
разорале
морале
одморале
запрале
испрале
дежурале
турале
натурале
претурале
притурале
дотурале
растурале
истурале
сале
гласале
прегласале
изгласале
втасале
стасале
настасале
достасале
бојадисале
бендисале
мирисале
помирисале
жигосале
бојосале
мувлосале
маѓепсале
тале
натале
мавтале
летале
залетале
налетале
влетале
надлетале
одлетале
прелетале
разлетале
излетале
долетале
полетале
пролетале
слетале
сметале
пресметале
шетале
изрешетале
прошетале
итале
поитале
испитале
воспитале
честитале
читале
претпочитале
прочитале
голтале
проголтале
мортале
салтомортале
цртале
зацртале
нацртале
прецртале
доцртале
потцртале
стале
залутале
тутале
пуштале
запуштале
напуштале
впуштале
препуштале
опуштале
допуштале
попуштале
пропуштале
спуштале
распуштале
испуштале
отпуштале
плаќале
наплаќале
исплаќале
уплаќале
обраќале
сообраќале
враќале
навраќале
одвраќале
повраќале
праќале
испраќале
фаќале
зафаќале
прифаќале
дофаќале
опфаќале
сфаќале
потфаќале
хале
цале
вшприцале
цицале
прецицале
исцицале
прцале
куцале
нарачале
порачале
препорачале
испорачале
венчале
мочале
измочале
закопчале
откопчале
трчале
затрчале
претрчале
притрчале
дотрчале
потрчале
протрчале
стрчале
растрчале
истрчале
наттрчале
ручале
прашале
запрашале
распрашале
мешале
замешале
вмешале
измешале
помешале
испомешале
промешале
чешале
зачешале
почешале
задишале
вдишале
издишале
нишале
занишале
разнишале
пишале
запишале
напишале
впишале
препишале
припишале
опишале
допишале
пропишале
распишале
испишале
отпишале
потпишале
забришале
пребришале
избришале
бошале
гушале
слушале
ислушале
послушале
сослушале
забле
рабле
кобле
пробле
грбле
дубле
вле
павле
певле
чевле
титовле
гле
влегле
завлегле
навлегле
излегле
произлегле
слегле
наслегле
послегле
стригле
настригле
истригле
остригле
достригле
постригле
потстригле
молгле
намолгле
измолгле
англе
огле
могле
снемогле
помогле
рогле
согле
смрдле
еле
влијаеле
сјаеле
каеле
покаеле
ткаеле
исткаеле
лаеле
залаеле
знаеле
незнаеле
признаеле
дознаеле
познаеле
препознаеле
сознаеле
траеле
дотраеле
потраеле
истраеле
беле
абеле
изабеле
ослабеле
грабеле
зграбеле
ограбеле
гребеле
загребеле
изгребеле
употребеле
злоупотребеле
заробеле
дробеле
надробеле
здробеле
раздробеле
издробеле
онеспособеле
губеле
загубеле
изгубеле
погубеле
љубеле
заљубеле
вљубеле
трубеле
затрубеле
раструбеле
веле
бавеле
забавеле
олабавеле
набавеле
избавеле
добавеле
давеле
задавеле
завеле
јавеле
најавеле
објавеле
одјавеле
изјавеле
пријавеле
појавеле
заглавеле
преплавеле
поплавеле
славеле
прославеле
навеле
оздравеле
поздравеле
тетеравеле
затетеравеле
боравеле
заборавеле
правеле
направеле
преправеле
оправеле
поправеле
справеле
исправеле
ставеле
спротивставеле
оставеле
доставеле
изоставеле
поедноставеле
поставеле
запоставеле
воспоставеле
претпоставеле
составеле
претставеле
одвеле
вревеле
превеле
воодушевеле
развеле
извеле
произвеле
оживеле
кривеле
искривеле
привеле
противеле
вовеле
довеле
ловеле
пловеле
запловеле
впловеле
препловеле
испловеле
отпловеле
благословеле
уловеле
востановеле
установеле
обновеле
повеле
провеле
    
спровеле
свеле
готвеле
подготвеле
зготвеле
изготвеле
приготвеле
геле
ангеле
менгеле
ергеле
деле
ваделе
изваделе
гаделе
загаделе
даделе
зададеле
наддаделе
оддаделе
предаделе
раздаделе
издаделе
создаделе
додаделе
подаделе
продаделе
препродаделе
распродаделе
уназаделе
јаделе
најаделе
прејаделе
дојаделе
ладеле
заладеле
разладеле
кладеле
ускладеле
изненаделе
надокнаделе
граделе
заграделе
вграделе
надграделе
преграделе
разграделе
изграделе
ограделе
дограделе
краделе
прикраделе
украделе
саделе
засаделе
расаделе
всаделе
пресаделе
досаделе
посаделе
снабделе
обезбеделе
победеле
убеделе
разубеделе
заведеле
наведеле
одведеле
преведеле
разведеле
изведеле
произведеле
приведеле
воведеле
доведеле
поведеле
проведеле
спроведеле
сведеле
изеделе
избледеле
следеле
наследеле
ределе
наределе
вределе
навределе
повределе
одределе
преределе
разределе
споределе
проределе
унапределе
предупределе
сределе
уределе
седеле
штеделе
заштеделе
исцеделе
одмазделе
иделе
биделе
обиделе
виделе
предвиделе
извиделе
увиделе
најделе
изнајделе
пронајделе
дојделе
појделе
панделе
оделе
заоделе
боделе
набоделе
избоделе
ослободеле
прободеле
воделе
предводеле
раководеле
годеле
прилагоделе
погоделе
спогоделе
преоделе
изоделе
оплоделе
разоноделе
дооделе
пооделе
прооделе
роделе
породеле
препороделе
претходеле
варделе
тврделе
потврделе
утврделе
смрделе
буделе
разбуделе
возбуделе
побуделе
нуделе
изнуделе
принуделе
понуделе
труделе
суделе
расуделе
пресуделе
осуделе
досуделе
просуделе
чуделе
зачуделе
ѓеле
анѓеле
вееле
завееле
одвееле
развееле
дивееле
живееле
заживееле
преживееле
проживееле
провееле
владееле
завладееле
лееле
налееле
прелееле
разлееле
излееле
долееле
одолееле
пролееле
смееле
засмееле
насмееле
несмееле
исмееле
умееле
жеднееле
жнееле
тежнееле
ожнееле
пееле
запееле
препееле
опееле
пропееле
распееле
испееле
успееле
натпееле
отпееле
грееле
загрееле
подгрееле
прегрееле
изгрееле
огрееле
ветрееле
сееле
засееле
просееле
желе
важеле
уважеле
кажеле
закажеле
презакажеле
прикажеле
докажеле
покажеле
раскажеле
искажеле
откажеле
укажеле
лажеле
залажеле
ублажеле
прелажеле
излажеле
истражеле
тажеле
растажеле
ежеле
наежеле
освежеле
лежеле
подлежеле
бележеле
забележеле
одбележеле
прибележеле
обележеле
режеле
прережеле
изрежеле
прорежеле
тежеле
движеле
задвижеле
раздвижеле
придвижеле
лижеле
приближеле
излижеле
книжеле
прокнижеле
понижеле
снижеле
грижеле
загрижеле
згрижеле
должеле
задолжеле
оддолжеле
раздолжеле
издолжеле
продолжеле
наложеле
обложеле
вложеле
одложеле
подложеле
разложеле
образложеле
изложеле
положеле
сложеле
можеле
неможеле
овозможеле
множеле
размножеле
ржеле
заржеле
држеле
задржеле
поддржеле
издржеле
воздржеле
придржеле
одржеле
додржеле
содржеле
пржеле
запржеле
препржеле
испржеле
служеле
заслужеле
ислужеле
дослужеле
послужеле
опслужеле
отслужеле
дружеле
здружеле
раздружеле
придружеле
кружеле
заокружеле
опкружеле
разоружеле
вооружеле
пружеле
тужеле
зеле
газеле
прегазеле
разгазеле
изгазеле
зазеле
лазеле
одлазеле
разлазеле
излазеле
долазеле
полазеле
пролазеле
преобразеле
одразеле
изразеле
мразеле
замразеле
поразеле
превзеле
одзеле
везеле
превезеле
извезеле
увезеле
влезеле
навлезеле
излезеле
произлезеле
презеле
изеле
гризеле
загризеле
одгризеле
прегризеле
изгризеле
ползеле
доползеле
проползеле
исползеле
возеле
развозеле
извозеле
повозеле
провозеле
грозеле
загрозеле
згрозеле
врзеле
заврзеле
обврзеле
одврзеле
преврзеле
изврзеле
поврзеле
сврзеле
биеле
забиеле
набиеле
одбиеле
подбиеле
збиеле
разбиеле
избиеле
обиеле
добиеле
здобиеле
придобиеле
побиеле
пробиеле
убиеле
виеле
навиеле
надвиеле
развиеле
извиеле
свиеле
миеле
замиеле
измиеле
даниеле
гниеле
изгниеле
пиеле
напиеле
впиеле
препиеле
припиеле
опиеле
допиеле
пропиеле
спиеле
заспиеле
наспиеле
преспиеле
испиеле
поспиеле
отспиеле
отпиеле
риеле
габриеле
вриеле
превриеле
зовриеле
криеле
прекриеле
прикриеле
покриеле
сокриеле
откриеле
разоткриеле
триеле
затриеле
шиеле
зашиеле
вшиеле
пришиеле
сошиеле
опшиеле
ангјеле
приземјеле
бекеле
микеле
скеле
леле
навалеле
галеле
разгалеле
погалеле
жалеле
зажалеле
нажалеле
прежалеле
разжалеле
пожалеле
макалеле
намалеле
палеле
запалеле
испалеле
потпалеле
фалеле
пофалеле
печалеле
белеле
здебелеле
побелеле
велеле
делеле
одделеле
определеле
распределеле
разделеле
доделеле
поделеле
макелеле
мелеле
темелеле
измелеле
сомелеле
осмелеле
селеле
населеле
вселеле
веселеле
развеселеле
преселеле
иселеле
доселеле
отселеле
сомлеле
болеле
заболеле
преболеле
разболеле
оболеле
поболеле
дозволеле
колеле
заколеле
заобиколеле
молеле
    
замолеле
премолеле
измолеле
помолеле
заплеле
преплеле
топлеле
затоплеле
исплеле
мислеле
замислеле
обмислеле
премислеле
размислеле
измислеле
предомислеле
помислеле
промислеле
смислеле
осмислеле
светлеле
засветлеле
расветлеле
осветлеле
меле
мамеле
намамеле
измамеле
намеле
земеле
заземеле
превземеле
одземеле
преземеле
изземеле
зголемеле
дремеле
задремеле
премеле
опремеле
стремеле
темеле
измеле
примеле
попримеле
позајмеле
најмеле
изнајмеле
домеле
полакомеле
помеле
промеле
сомеле
посомеле
припитомеле
грмеле
загрмеле
прогрмеле
изумеле
глумеле
одглумеле
двоумеле
неле
занеле
канеле
заканеле
поканеле
нанеле
бранеле
забранеле
одбранеле
гранеле
разгранеле
поранеле
распространеле
отстранеле
хранеле
нахранеле
прехранеле
прихранеле
исхранеле
станеле
застанеле
настанеле
престанеле
пристанеле
останеле
преостанеле
изостанеле
постанеле
состанеле
опстанеле
грабнеле
внеле
замавнеле
насмевнеле
воздивнеле
кивнеле
дувнеле
одбегнеле
пребегнеле
избегнеле
побегнеле
легнеле
подлегнеле
впрегнеле
досегнеле
посегнеле
тегнеле
затегнеле
притегнеле
потегнеле
стегнеле
растегнеле
издигнеле
подигнеле
стигнеле
престигнеле
пристигнеле
достигнеле
постигнеле
помогнеле
тргнеле
претргнеле
потргнеле
растргнеле
истргнеле
оттргнеле
паднеле
западнеле
нападнеле
совпаднеле
припаднеле
опаднеле
допаднеле
пропаднеле
распаднеле
испаднеле
отпаднеле
потпаднеле
наведнеле
погледнеле
обезвреднеле
седнеле
однеле
наводнеле
поднеле
мрднеле
помрднеле
овенеле
црвенеле
вцрвенеле
поцрвенеле
разденеле
наводенеле
обелоденеле
женеле
оженеле
зеленеле
раззеленеле
озеленеле
позеленеле
пленеле
запленеле
зачленеле
расчленеле
заменеле
наменеле
одменеле
осовременеле
разменеле
изменеле
видоизменеле
применеле
опоменеле
променеле
сменеле
раскренеле
пренеле
сенеле
засенеле
ценеле
преценеле
оценеле
проценеле
потценеле
уценеле
натежнеле
претежнеле
отежнеле
казнеле
разнеле
дразнеле
раздразнеле
празнеле
испразнеле
исчезнеле
изнеле
лизнеле
гризнеле
замрзнеле
одмрзнеле
обвинеле
извинеле
гинеле
обединеле
соединеле
кинеле
прекинеле
скинеле
раскинеле
откинеле
укинеле
заминеле
наминеле
надминеле
одминеле
преминеле
разминеле
изминеле
поминеле
царинеле
оцаринеле
принеле
настинеле
чинеле
зачинеле
сочинеле
шинеле
бакнеле
зајакнеле
истакнеле
одекнеле
порекнеле
секнеле
пресекнеле
затекнеле
викнеле
навикнеле
извикнеле
привикнеле
поттикнеле
скокнеле
прескокнеле
отскокнеле
потскокнеле
напукнеле
колнеле
заколнеле
проколнеле
полнеле
наполнеле
преполнеле
дополнеле
надополнеле
исполнеле
засолнеле
рамнеле
израмнеле
затемнеле
симнеле
спомнеле
ѕвонеле
гонеле
прогонеле
донеле
придонеле
озаконеле
наклонеле
понеле
ронеле
пронеле
тонеле
потонеле
закрепнеле
сопнеле
дупнеле
врнеле
заврнеле
наврнеле
преврнеле
разврнеле
прегрнеле
разурнеле
нурнеле
црнеле
оцрнеле
поцрнеле
снеле
гаснеле
изгаснеле
објаснеле
разјаснеле
изјаснеле
појаснеле
спласнеле
раснеле
зараснеле
нараснеле
израснеле
дораснеле
пораснеле
блеснеле
олеснеле
стеснеле
виснеле
надвиснеле
накиснеле
втиснеле
притиснеле
потиснеле
распрснеле
згуснеле
одгатнеле
светнеле
наметнеле
вметнеле
сретнеле
пресретнеле
ситнеле
раситнеле
голтнеле
бунеле
збунеле
побунеле
ѕунеле
доцнеле
задоцнеле
брцнеле
почнеле
започнеле
отпочнеле
скршнеле
боеле
обоеле
двоеле
раздвоеле
издвоеле
одвоеле
подвоеле
освоеле
посвоеле
усвоеле
доеле
задоеле
надоеле
подоеле
успокоеле
припоеле
споеле
преспоеле
броеле
наброеле
одброеле
преброеле
изброеле
кроеле
скроеле
строеле
построеле
стоеле
постоеле
состоеле
опстоеле
пеле
капеле
прокапеле
искапеле
поскапеле
стапеле
застапеле
престапеле
истапеле
пристапеле
достапеле
постапеле
отстапеле
лепеле
залепеле
налепеле
одлепеле
прилепеле
слепеле
заслепеле
крепеле
поткрепеле
цепеле
зацепеле
расцепеле
исцепеле
зачепеле
отчепеле
расипеле
штипеле
трампеле
склопеле
расклопеле
топеле
натопеле
потопеле
растопеле
крпеле
закрпеле
трпеле
претрпеле
црпеле
исцрпеле
успеле
дупеле
издупеле
купеле
откупеле
поткупеле
лупеле
излупеле
пупеле
пропупеле
рибареле
вареле
завареле
превареле
товареле
натовареле
претовареле
растовареле
истовареле
крвареле
раскрвареле
свареле
оствареле
заблагодареле
подареле
господареле
стражареле
пазареле
насамареле
занемареле
пареле
попареле
спареле
распареле
застареле
набабреле
обесхрабреле
одобреле
подобреле
зовреле
едреле
бодреле
удреле
судреле
береле
набереле
одбереле
подбереле
избереле
прибереле
собереле
вереле
завереле
изневереле
проневереле
овереле
довереле
повереле
провереле
увереле
дереле
одереле
мереле
одмереле
премереле
измереле
переле
запереле
впереле
трепереле
затрепереле
испереле
свиреле
засвиреле
отсвиреле
намиреле
подмиреле
вознемиреле
помиреле
смиреле
засиреле
ширеле
раширеле
проширеле
умреле
изумреле
бореле
избореле
собореле
говореле
наговореле
одговореле
изговореле
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu