Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
истргнувам - сознам
истргнувам
оттргнувам
паднувам
западнувам
нападнувам
совпаднувам
припаднувам
опаднувам
допаднувам
пропаднувам
распаднувам
испаднувам
отпаднувам
потпаднувам
наведнувам
погледнувам
вреднувам
обезвреднувам
седнувам
заседнувам
преседнувам
отседнувам
наводнувам
помрднувам
овенувам
вцрвенувам
поцрвенувам
разденувам
наводенувам
обелоденувам
разеленувам
озеленувам
позеленувам
пленувам
запленувам
зачленувам
расчленувам
менувам
заменувам
наменувам
одменувам
осовременувам
разменувам
изменувам
видоизменувам
именувам
наименувам
применувам
напоменувам
опоменувам
споменувам
променувам
сменувам
раскренувам
преценувам
оценувам
проценувам
потценувам
уценувам
натежнувам
претежнувам
отежнувам
казнувам
раздразнувам
испразнувам
исчезнувам
лизнувам
замрзнувам
одмрзнувам
обвинувам
извинувам
обединувам
соединувам
прекинувам
скинувам
раскинувам
откинувам
укинувам
минувам
заминувам
наминувам
надминувам
одминувам
преминувам
разминувам
изминувам
поминувам
оцаринувам
настинувам
зачинувам
починувам
сочинувам
шинувам
бакнувам
зајакнувам
истакнувам
одекнувам
порекнувам
секнувам
пресекнувам
потекнувам
навикнувам
извикнувам
привикнувам
поттикнувам
скокнувам
прескокнувам
отскокнувам
потскокнувам
напукнувам
заколнувам
преколнувам
проколнувам
наполнувам
преполнувам
дополнувам
надополнувам
исполнувам
засолнувам
израмнувам
порамнувам
затемнувам
симнувам
спомнувам
прогонувам
озаконувам
наклонувам
сонувам
потонувам
закрепнувам
сопнувам
дупнувам
обрнувам
заврнувам
наврнувам
преврнувам
разврнувам
прегрнувам
разурнувам
нурнувам
оцрнувам
поцрнувам
изгаснувам
објаснувам
разјаснувам
изјаснувам
појаснувам
спласнувам
зараснувам
нараснувам
израснувам
дораснувам
пораснувам
блеснувам
олеснувам
стеснувам
надвиснувам
накиснувам
втиснувам
потиснувам
распрснувам
згуснувам
одгатнувам
светнувам
наметнувам
вметнувам
сретнувам
пресретнувам
раситнувам
збунувам
побунувам
задоцнувам
брцнувам
почнувам
започнувам
отпочнувам
скршнувам
прокапувам
искапувам
стапувам
застапувам
настапувам
престапувам
истапувам
пристапувам
достапувам
постапувам
отстапувам
залепувам
налепувам
одлепувам
прилепувам
слепувам
заслепувам
натепувам
претепувам
дотепувам
зацепувам
расцепувам
исцепувам
зачепувам
отчепувам
напипувам
расипувам
кампувам
закопувам
вкопувам
прекопувам
раскопувам
ископувам
откопувам
вклопувам
склопувам
расклопувам
натопувам
потопувам
растопувам
претрпувам
исцрпувам
купувам
откупувам
поткупувам
излупувам
натрупувам
пребарувам
побарувам
заварувам
преварувам
натпреварувам
натоварувам
претоварувам
оптоварувам
растоварувам
истоварувам
раскрварувам
сварувам
остварувам
заблагодарувам
подарувам
пазарувам
искарувам
насамарувам
занемарувам
попарувам
испарувам
застарувам
разочарувам
прошарувам
набабрувам
охрабрувам
обесхрабрувам
одобрувам
подобрувам
надигрувам
одигрувам
разигрувам
изигрувам
поигрувам
проигрувам
судрувам
верувам
заверувам
изневерувам
проневерувам
оверувам
доверувам
поверувам
проверувам
уверувам
одерувам
одмерувам
премерувам
измерувам
затреперувам
натерувам
втерувам
претерувам
дотерувам
потерувам
протерувам
растерувам
истерувам
засвирувам
отсвирувам
намирувам
подмирувам
вознемирувам
помирувам
смирувам
засирувам
заинтересирувам
раширувам
проширувам
зборувам
изборувам
озборувам
соборувам
наговорувам
растворувам
загорувам
прегорувам
разгорувам
изгорувам
догорувам
логорувам
согорувам
разорувам
прекорувам
пречекорувам
покорувам
укорувам
заморувам
изморувам
промрморувам
уморувам
оспорувам
успорувам
повторувам
престорувам
допрувам
проветрувам
изострувам
осигурувам
докусурувам
нагласувам
прегласувам
разгласувам
изгласувам
прогласувам
согласувам
спасувам
украсувам
втасувам
стасувам
достасувам
обесувам
замесувам
занесувам
нанесувам
внесувам
однесувам
поднесувам
пренесувам
разнесувам
изнесувам
принесувам
донесувам
придонесувам
понесувам
пронесувам
снесувам
затресувам
потресувам
протресувам
растресувам
истресувам
извисувам
бојадисувам
бендисувам
стопанисувам
помирисувам
жигосувам
бојосувам
покосувам
мувлосувам
проросувам
запросувам
испросувам
уапсувам
маѓепсувам
замрсувам
вкусувам
скусувам
збогатувам
заклатувам
патувам
пропатувам
отпатувам
упатувам
скратувам
запечатувам
препечатувам
испечатувам
отпечатувам
ветувам
советувам
засветувам
осветувам
посветувам
просветувам
залетувам
надлетувам
одлетувам
прелетувам
разлетувам
долетувам
полетувам
пролетувам
заплетувам
вплетувам
исплетувам
запаметувам
опаметувам
зашеметувам
пресметувам
угнетувам
оптеретувам
растеретувам
присетувам
посетувам
потсетувам
обештетувам
оштетувам
емитувам
испитувам
воспитувам
заситувам
заштитувам
восхитувам
почитувам
проголтувам
пожолтувам
бунтувам
заработувам
обработувам
вработувам
одработувам
преработувам
разработувам
изработувам
доработувам
соработувам
осрамотувам
посрамотувам
препотувам
испотувам
скротувам
стартувам
завртувам
навртувам
одвртувам
превртувам
извртувам
свртувам
спортувам
зацртувам
нацртувам
прецртувам
доцртувам
потцртувам
овластувам
повластувам
запрепастувам
известувам
онесвестувам
преместувам
изместувам
надоместувам
поместувам
сместувам
обесчестувам
прелистувам
искористувам
пречистувам
прочистувам
исчистувам
гостувам
нагостувам
простувам
зацврстувам
прицврстувам
вкрстувам
прекрстувам
налутувам
разлутувам
замафтувам
поништувам
уништувам
соопштувам
вшприцувам
танцувам
чувам
зачувам
качувам
закачувам
прикачувам
покачувам
искачувам
откачувам
излачувам
намачувам
измачувам
помачувам
изедначувам
означувам
дозначувам
преиначувам
изопачувам
нарачувам
врачувам
	
озрачувам
порачувам
препорачувам
испорачувам
залечувам
излечувам
мечувам
згмечувам
препречувам
попречувам
спречувам
заличувам
преувеличувам
разграничувам
ограничувам
причувам
замолчувам
премолчувам
истенчувам
линчувам
посведочувам
предочувам
поплочувам
воочувам
соочувам
сочувам
насочувам
посочувам
наточувам
преточувам
отточувам
зграпчувам
закопчувам
откопчувам
продупчувам
испупчувам
изарчувам
поарчувам
распарчувам
затрчувам
претрчувам
притрчувам
дотрчувам
потрчувам
протрчувам
растрчувам
истрчувам
наттрчувам
исчувам
згрутчувам
научувам
обучувам
подучувам
изучувам
одлучувам
заклучувам
вклучувам
приклучувам
исклучувам
случувам
поучувам
проучувам
заплашувам
преплашувам
исплашувам
промашувам
прашувам
запрашувам
распрашувам
застрашувам
замешувам
вмешувам
измешувам
помешувам
испомешувам
промешувам
утешувам
задишувам
вдишувам
издишувам
лишувам
занишувам
разнишувам
пишувам
запишувам
впишувам
препишувам
припишувам
опишувам
пропишувам
испишувам
отпишувам
потпишувам
забришувам
пребришувам
избришувам
влошувам
дотрошувам
потрошувам
опустошувам
завршувам
извршувам
довршувам
усовршувам
свршувам
прекршувам
докршувам
скршувам
искршувам
избушувам
загушувам
задушувам
заглушувам
ислушувам
послушувам
сослушувам
нарушувам
разрушувам
срушувам
исушувам
гам
залагам
предлагам
одлагам
полагам
располагам
претполагам
одмагам
помагам
трагам
потрагам
истрагам
бегам
пребегам
избегам
прилегам
засегам
затегам
притегам
протегам
стегам
растегам
лизгам
излизгам
пролизгам
дигам
подигам
престигам
пристигам
достигам
недостигам
постигам
балгам
амалгам
бирмингам
канингам
тргам
претргам
истргам
стругам
дам
адам
вадам
извадам
гадам
загадам
дадам
зададам
нададам
наддадам
оддадам
поддадам
предадам
раздадам
издадам
создадам
придадам
додадам
подадам
продадам
препродадам
распродадам
уназадам
јадам
најадам
прејадам
дојадам
макадам
ладам
заладам
совладам
разладам
кладам
накладам
прекладам
прикладам
ускладам
поткладам
мадам
изненадам
надокнадам
градам
заградам
вградам
надградам
преградам
разградам
изградам
оградам
доградам
крадам
прикрадам
украдам
страдам
настрадам
садам
засадам
расадам
всадам
пресадам
досадам
посадам
снабдам
правдам
оправдам
обезбедам
победам
убедам
разубедам
заведам
наведам
одведам
преведам
разведам
изведам
произведам
приведам
воведам
доведам
поведам
заповедам
проповедам
проведам
спроведам
сведам
изедам
избледам
гледам
одгледам
негледам
прегледам
разгледам
изгледам
прогледам
согледам
следам
наследам
проследам
амедам
редам
наредам
вредам
навредам
повредам
одредам
прередам
разредам
споредам
проредам
унапредам
предупредам
средам
уредам
седам
штедам
заштедам
исцедам
одмаздам
идам
бидам
обидам
видам
предвидам
извидам
увидам
ѕидам
заѕидам
соѕидам
отидам
најдам
изнајдам
пронајдам
снајдам
пријдам
дојдам
појдам
волендам
одам
заодам
бодам
набодам
избодам
ослободам
прободам
водам
предводам
раководам
годам
прилагодам
погодам
спогодам
преодам
изодам
оплодам
разонодам
доодам
поодам
проодам
родам
породам
препородам
вардам
тврдам
потврдам
утврдам
ротердам
амстердам
мрдам
размрдам
измрдам
смрдам
потсдам
будам
разбудам
возбудам
побудам
полудам
нудам
изнудам
принудам
понудам
трудам
потрудам
судам
расудам
пресудам
осудам
досудам
просудам
чудам
зачудам
изначудам
гаѓам
нагаѓам
погаѓам
доаѓам
поаѓам
проаѓам
паѓам
запаѓам
напаѓам
совпаѓам
припаѓам
опаѓам
допаѓам
пропаѓам
спаѓам
распаѓам
раѓам
пораѓам
препораѓам
недѓам
наоѓам
пронаоѓам
снаоѓам
преоѓам
приоѓам
веам
завеам
одвеам
развеам
живеам
заживеам
преживеам
доживеам
проживеам
провеам
деам
владеам
завладеам
гордеам
леам
налеам
глеам
прелеам
разлеам
излеам
долеам
одолеам
пролеам
смеам
засмеам
насмеам
несмеам
исмеам
умеам
неам
жеднеам
жнеам
тежнеам
ожнеам
пеам
запеам
препеам
опеам
пропеам
распеам
испеам
успеам
натпеам
отпеам
стареам
греам
загреам
подгреам
прегреам
изгреам
огреам
ветреам
сеам
засеам
просеам
жам
важам
уважам
кажам
закажам
презакажам
прикажам
докажам
покажам
раскажам
искажам
откажам
укажам
лажам
залажам
ублажам
прелажам
излажам
мажам
омажам
истражам
тажам
растажам
ежам
наежам
освежам
лежам
бележам
забележам
одбележам
прибележам
обележам
режам
прережам
изрежам
прорежам
тежам
движам
задвижам
раздвижам
придвижам
лижам
приближам
доближам
излижам
книжам
прокнижам
понижам
снижам
грижам
загрижам
згрижам
погрижам
должам
задолжам
оддолжам
раздолжам
издолжам
продолжам
заложам
наложам
обложам
вложам
предложам
одложам
подложам
разложам
образложам
    
изложам
положам
сложам
можам
неможам
овозможам
множам
размножам
ржам
заржам
држам
задржам
поддржам
издржам
воздржам
придржам
одржам
додржам
содржам
пржам
запржам
препржам
испржам
служам
заслужам
ислужам
дослужам
послужам
опслужам
отслужам
дружам
здружам
раздружам
придружам
кружам
заокружам
опкружам
разоружам
вооружам
пружам
тужам
зам
азам
газам
прегазам
разгазам
изгазам
оргазам
ентузијазам
мијазам
сарказам
лазам
одлазам
разлазам
излазам
долазам
полазам
пролазам
плеоназам
спазам
преобразам
одразам
изразам
мразам
замразам
поразам
везам
превезам
извезам
увезам
лезам
влезам
навлезам
излезам
произлезам
сезам
муртезам
дадаизам
архаизам
арабизам
снобизам
србизам
кубизам
панславизам
атавизам
билингвизам
болшевизам
рецидивизам
конзервативизам
релативизам
позитивизам
примитивизам
активизам
објективизам
субјективизам
колективизам
врховизам
трагизам
силогизам
неологизам
социологизам
психологизам
садизам
велосипедизам
енциклопедизам
фројдизам
гандизам
пропагандизам
методизам
авангардизам
будизам
нудизам
деизам
фидеизам
европеизам
теизам
атеизам
политеизам
пантеизам
монотеизам
манихеизам
точкизам
канибализам
вербализам
вандализам
феудализам
идеализам
реализам
надреализам
неореализам
колонијализам
неоколонијализам
империјализам
материјализам
егзистенцијализам
провинцијализам
социјализам
националсоцијализам
ројализам
радикализам
синдикализам
клерикализам
вокализам
локализам
минимализам
формализам
феноменализам
регионализам
професионализам
непрофесионализам
сензационализам
национализам
интернационализам
рационализам
традиционализам
конституционализам
патернализам
журнализам
интегрализам
либерализам
федерализам
унилатерализам
централизам
плурализам
натурализам
структурализам
мултикултурализам
фатализам
капитализам
ориентализам
фундаментализам
сентиментализам
дуализам
индивидуализам
сензуализам
ритуализам
спиритуализам
триумфализам
макијавелизам
евангелизам
паралелизам
автомобилизам
меркантилизам
нихилизам
мотоциклизам
метаболизам
симболизам
монополизам
алкохолизам
сомнамбулизам
популизам
исламизам
динамизам
академизам
екстремизам
тотемизам
еуфемизам
анимизам
песимизам
оптимизам
атомизам
реформизам
униформизам
конформизам
нонконформизам
низам
урбанизам
галванизам
паганизам
организам
микроорганизам
волтеријанизам
месијанизам
американизам
антиамериканизам
панамериканизам
балканизам
вулканизам
браманизам
романизам
германизам
пангерманизам
хуманизам
сатанизам
пуританизам
механизам
сервомеханизам
хеленизам
кретенизам
кокаинизам
калвинизам
шовинизам
социјалшовинизам
дарвинизам
сталинизам
елинизам
феминизам
доминизам
детерминизам
индетерминизам
ленинизам
алпинизам
маринизам
никотинизам
морфинизам
цинизам
антагонизам
македонизам
хедонизам
ревизионизам
експанзионизам
илузионизам
унионизам
импресионизам
експресионизам
сецесионизам
ционизам
изолационизам
егзибиционизам
прохибиционизам
нутриционизам
протекционизам
перфекционизам
интервенционизам
еволуционизам
лаконизам
монизам
хегемонизам
сенсимонизам
бајронизам
анахронизам
синхронизам
платонизам
далтонизам
плутонизам
модернизам
комунизам
еврокомунизам
опортунизам
маоизам
егоизам
хероизам
папизам
олимпизам
хелиотропизам
фототропизам
утопизам
варваризам
вулгаризам
партикуларизам
тоталитаризам
милитаризам
антимилитаризам
утилитаризам
унитаризам
парламентаризам
волунтаризам
царизам
гризам
загризам
одгризам
прегризам
изгризам
педеризам
кариеризам
фуриеризам
воајеризам
хитлеризам
месмеризам
манеризам
пауперизам
аматеризам
лиризам
илиризам
маниризам
емпиризам
бихевиоризам
априоризам
тероризам
антитероризам
биотероризам
реторизам
афоризам
центризам
полицентризам
егоцентризам
геоцентризам
хелиоцентризам
евроцентризам
пуризам
туризам
натуризам
авантуризам
футуризам
расизам
сексизам
пароксизам
марксизам
русизам
конзерватизам
ревматизам
прагматизам
догматизам
схематизам
шематизам
хроматизам
автоматизам
трауматизам
фанатизам
сепаратизам
физиократизам
социјалдемократизам
технократизам
бирократизам
автократизам
аристократизам
етатизам
квиетизам
аскетизам
магнетизам
електромагнетизам
синкретизам
дефетизам
бандитизам
паразитизам
елитизам
монолитизам
космополитизам
семитизам
антисемитизам
спиритизам
еклектизам
окултизам
педантизам
романтизам
неоромантизам
консонантизам
опскурантизам
дилетантизам
протестантизам
адвентизам
иредентизам
идиотизам
патриотизам
хипнотизам
непотизам
деспотизам
еротизам
баптизам
артизам
ларпурлартизам
бонапартизам
чартизам
аутизам
апсолутизам
хиндуизам
труизам
алтруизам
пацифизам
софизам
полиморфизам
антропоморфизам
катехизам
мазохизам
анархизам
монархизам
нацизам
неонацизам
солецизам
галицизам
католицизам
стоицизам
класицизам
псевдокласицизам
неокласицизам
критицизам
емпириокритицизам
практицизам
скептицизам
мистицизам
гностицизам
агностицизам
нарцизам
грцизам
егзорцизам
турцизам
фашизам
антифашизам
неофашизам
монархофашизам
фетишизам
реваншизам
балзам
малзам
ползам
доползам
проползам
исползам
возам
развозам
извозам
повозам
провозам
грозам
загрозам
згрозам
брзам
забрзам
избрзам
побрзам
врзам
заврзам
обврзам
одврзам
преврзам
изврзам
поврзам
сврзам
мрзам
иам
медиам
лиам
мемориам
шиам
јам
бајам
лајам
пејам
сејам
бијам
забијам
набијам
одбијам
подбијам
збијам
разбијам
избијам
обијам
добијам
здобијам
придобијам
побијам
пробијам
убијам
вијам
навијам
надвијам
развијам
извијам
свијам
скијам
лијам
вилијам
мијам
замијам
измијам
гнијам
изгнијам
пијам
напијам
    
впијам
препијам
припијам
опијам
допијам
пропијам
спијам
заспијам
наспијам
преспијам
испијам
поспијам
отспијам
отпијам
ријам
вријам
превријам
зовријам
миријам
кријам
прекријам
прикријам
покријам
сокријам
скријам
откријам
разоткријам
пријам
тријам
затријам
сијам
шијам
зашијам
вшијам
пришијам
сошијам
опшијам
вилјам
ислјам
приземјам
бојам
обојам
двојам
раздвојам
издвојам
одвојам
подвојам
освојам
посвојам
усвојам
дојам
задојам
надојам
подојам
успокојам
припојам
спојам
преспојам
бројам
набројам
одбројам
пребројам
избројам
кројам
скројам
стројам
постројам
стојам
постојам
состојам
опстојам
барјам
мерјам
серјам
мирјам
зујам
зазујам
прозујам
блујам
изблујам
трујам
затрујам
отрујам
струјам
прострујам
пцујам
чујам
прочујам
кам
бакам
џвакам
изџвакам
заплакам
исплакам
шлакам
зашлакам
кајмакам
сакам
несакам
посакам
бекам
чекам
пречекам
дочекам
почекам
викам
развикам
извикам
предизвикам
довикам
повикам
отповикам
свикам
сликам
насликам
пресликам
отсликам
валкам
извалкам
стенкам
ценкам
шминкам
нашминкам
скокам
чепкам
исчепкам
бркам
збркам
избркам
побркам
свиркам
исвиркам
шмркам
тркам
туркам
дотуркам
протуркам
истуркам
каскам
ласкам
блескам
плескам
заплескам
наплескам
оплескам
ракоплескам
сплескам
исплескам
трескам
притискам
стискам
прскам
распрскам
светкам
засветкам
заплеткам
четкам
исчеткам
виткам
завиткам
навиткам
одвиткам
подвиткам
превиткам
развиткам
извиткам
свиткам
скокоткам
буткам
избуткам
мјаукам
плукам
исплукам
смукам
пукам
запукам
распукам
испукам
сукам
засукам
чукам
шукам
ѕвецкам
грицкам
изгрицкам
крцкам
пљачкам
опљачкам
замачкам
душкам
издушкам
продушкам
лам
алам
навалам
галам
разгалам
погалам
жалам
зажалам
нажалам
прежалам
разжалам
пожалам
калам
тркалам
дотркалам
стркалам
оттркалам
крушевскалам
намалам
палам
запалам
испалам
потпалам
салам
фалам
пофалам
чалам
саглам
пеглам
испеглам
елам
белам
здебелам
побелам
велам
делам
одделам
определам
распределам
разделам
доделам
поделам
споделам
мелам
темелам
измелам
сомелам
осмелам
стрелам
застрелам
прострелам
отстрелам
селам
населам
вселам
веселам
развеселам
преселам
иселам
абдулселам
доселам
отселам
телам
мазлам
назлам
реклам
болам
разболам
оболам
поболам
дозволам
задоволам
колам
заколам
заобиколам
молам
замолам
премолам
измолам
помолам
плам
топлам
затоплам
арлам
фрлам
зафрлам
префрлам
дофрлам
расфрлам
исфрлам
натфрлам
отфрлам
потфрлам
веслам
одвеслам
извеслам
довеслам
ислам
мислам
замислам
обмислам
премислам
размислам
измислам
предомислам
помислам
промислам
смислам
осмислам
светлам
засветлам
расветлам
осветлам
абдулам
кулам
лулам
залулам
полулам
фулам
кашлам
искашлам
чешлам
прочешлам
исчешлам
ишлам
мам
амам
мамам
намамам
измамам
срамам
тамам
земам
заземам
превземам
одземам
преземам
изземам
соземам
зголемам
немам
дремам
задремам
опремам
спремам
стремам
имам
занимам
снимам
преснимам
примам
попримам
позајмам
најмам
изнајмам
полакомам
припитомам
грмам
загрмам
прогрмам
изумам
глумам
одглумам
двоумам
нам
канам
заканам
поканам
бранам
забранам
одбранам
гранам
разгранам
поранам
распространам
отстранам
хранам
нахранам
прехранам
прихранам
исхранам
станам
застанам
настанам
престанам
пристанам
останам
преостанам
изостанам
постанам
состанам
опстанам
џанам
грабнам
замавнам
насмевнам
воздивнам
кивнам
дувнам
одбегнам
пребегнам
избегнам
побегнам
легнам
подлегнам
впрегнам
досегнам
посегнам
тегнам
затегнам
притегнам
потегнам
стегнам
растегнам
издигнам
подигнам
стигнам
престигнам
пристигнам
достигнам
постигнам
помогнам
тргнам
претргнам
потргнам
растргнам
истргнам
оттргнам
паднам
западнам
нападнам
совпаднам
припаднам
опаднам
допаднам
пропаднам
распаднам
испаднам
отпаднам
потпаднам
наведнам
погледнам
обезвреднам
седнам
наводнам
мрднам
помрднам
венам
овенам
црвенам
вцрвенам

поцрвенам
разденам
наводенам
обелоденам
женам
оженам
зеленам
раззеленам
озеленам
позеленам
пленам
запленам
зачленам
расчленам
заменам
наменам
одменам
осовременам
разменам
изменам
видоизменам
применам
напоменам
опоменам
споменам
променам
сменам
кренам
покренам
раскренам
сенам
засенам
ценам
преценам
оценам
проценам
потценам
уценам
натежнам
претежнам
отежнам
знам
казнам
дразнам
раздразнам
испразнам
незнам
исчезнам
лизнам
гризнам
признам
дознам
познам
запознам
препознам
отпознам
сознам
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu