Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
прелажуваме - преправувавме
прелажуваме
излажуваме
истражуваме
наежуваме
освежуваме
забележуваме
одбележуваме
прибележуваме
обележуваме
прережуваме
изрежуваме
прорежуваме
задвижуваме
раздвижуваме
придвижуваме
приближуваме
доближуваме
прокнижуваме
понижуваме
снижуваме
загрижуваме
згрижуваме
задолжуваме
издолжуваме
родолжуваме
продолжуваме
обожуваме
наложуваме
обложуваме
вложуваме
одложуваме
подложуваме
разложуваме
образложуваме
изложуваме
положуваме
сложуваме
овозможуваме
размножуваме
заржуваме
задржуваме
поддржуваме
издржуваме
воздржуваме
придржуваме
одржуваме
подржуваме
запржуваме
препржуваме
испржуваме
заслужуваме
ислужуваме
дослужуваме
послужуваме
опслужуваме
отслужуваме
здружуваме
раздружуваме
придружуваме
заокружуваме
опкружуваме
разоружуваме
вооружуваме
одлазуваме
разлазуваме
излазуваме
долазуваме
полазуваме
пролазуваме
образуваме
преобразуваме
дообразуваме
одразуваме
изразуваме
замразуваме
поразуваме
превезуваме
извезуваме
увезуваме
загризуваме
одгризуваме
прегризуваме
изгризуваме
ползуваме
исползуваме
извозуваме
загрозуваме
згрозуваме
забрзуваме
избрзуваме
побрзуваме
врзуваме
заврзуваме
обврзуваме
одврзуваме
преврзуваме
изврзуваме
поврзуваме
сврзуваме
проткајуваме
исткајуваме
потрајуваме
истрајуваме
очајуваме
завејуваме
одвејуваме
развејуваме
провејуваме
засмејуваме
насмејуваме
исмејуваме
запејуваме
препејуваме
опејуваме
пропејуваме
распејуваме
испејуваме
натпејуваме
отпејуваме
загрејуваме
подгрејуваме
прегрејуваме
изгрејуваме
огрејуваме
засејуваме
просејуваме
затријуваме
зашијуваме
вшијуваме
пришијуваме
сошијуваме
опшијуваме
приземјуваме
војуваме
завојуваме
раздвојуваме
издвојуваме
одвојуваме
подвојуваме
извојуваме
освојуваме
посвојуваме
задојуваме
надојуваме
подојуваме
успокојуваме
припојуваме
спојуваме
преспојуваме
набројуваме
одбројуваме
пребројуваме
избројуваме
постројуваме
настојуваме
престојуваме
опстојуваме
затрујуваме
прострујуваме
заплакуваме
оплакуваме
расплакуваме
исплакуваме
пакуваме
спакуваме
распакуваме
ракуваме
посакуваме
атакуваме
лекуваме
облекуваме
соблекуваме
завлекуваме
навлекуваме
одвлекуваме
подвлекуваме
извлекуваме
привлекуваме
вовлекуваме
одолговлекуваме
повлекуваме
провлекуваме
свлекуваме
запекуваме
препекуваме
испекуваме
нарекуваме
одрекуваме
изрекуваме
засекуваме
расекуваме
пресекуваме
исекуваме
отсекуваме
отекуваме
дотекуваме
потекуваме
протекуваме
истекуваме
пречекуваме
очекуваме
дочекуваме
исчекуваме
развикуваме
извикуваме
предизвикуваме
довикуваме
повикуваме
отповикуваме
свикуваме
ризикуваме
обликуваме
одликуваме
разликуваме
компликуваме
пресликуваме
отсликуваме
фабрикуваме
критикуваме
искритикуваме
практикуваме
квалификуваме
преквалификуваме
доквалификуваме
верификуваме
класификуваме
фалсификуваме
идентификуваме
неидентификуваме
штрајкуваме
толкуваме
исчепкуваме
збркуваме
избркуваме
побркуваме
исвиркуваме
заплескуваме
наплескуваме
оплескуваме
сплескуваме
исплескуваме
изискуваме
заплеткуваме
завиткуваме
навиткуваме
одвиткуваме
подвиткуваме
превиткуваме
развиткуваме
извиткуваме
свиткуваме
избуткуваме
запукуваме
распукуваме
испукуваме
засукуваме
опљачкуваме
замачкуваме
навалуваме
разгалуваме
погалуваме
зажалуваме
прежалуваме
разжалуваме
пожалуваме
сожалуваме
дотркалуваме
стркалуваме
оттркалуваме
намалуваме
запалуваме
испалуваме
потпалуваме
здебелуваме
побелуваме
делуваме
одделуваме
определуваме
распределуваме
разделуваме
доделуваме
поделуваме
споделуваме
пожелуваме
измелуваме
сомелуваме
осмелуваме
застрелуваме
прострелуваме
отстрелуваме
населуваме
вселуваме
развеселуваме
преселуваме
иселуваме
доселуваме
отселуваме
милуваме
силуваме
присилуваме
болуваме
разболуваме
оболуваме
поболуваме
дозволуваме
задоволуваме
заобиколуваме
школуваме
замолуваме
премолуваме
измолуваме
помолуваме
затоплуваме
зафрлуваме
префрлуваме
дофрлуваме
расфрлуваме
исфрлуваме
натфрлуваме
отфрлуваме
потфрлуваме
одвеслуваме
извеслуваме
довеслуваме
замислуваме
обмислуваме
премислуваме
размислуваме
измислуваме
предомислуваме
помислуваме
промислуваме
смислуваме
осмислуваме
засветлуваме
расветлуваме
осветлуваме
искашлуваме
прочешлуваме
исчешлуваме
намамуваме
измамуваме
зголемуваме
опремуваме
преснимуваме
позајмуваме
најмуваме
изнајмуваме
домуваме
припитомуваме
загрмуваме
прогрмуваме
изумуваме
одглумуваме
закануваме
покануваме
рануваме
брануваме
забрануваме
одбрануваме
разгрануваме
порануваме
распространуваме
отстрануваме
нахрануваме
прехрануваме
прихрануваме
исхрануваме
стануваме
застануваме
настануваме
престануваме
пристануваме
остануваме
заостануваме
преостануваме
изостануваме
постануваме
состануваме
опстануваме
грабнуваме
замавнуваме
насмевнуваме
воздивнуваме
кивнуваме
одбегнуваме
пребегнуваме
избегнуваме
побегнуваме
легнуваме
подлегнуваме
впрегнуваме
засегнуваме
досегнуваме
посегнуваме
затегнуваме
притегнуваме
потегнуваме
стегнуваме
растегнуваме
издигнуваме
подигнуваме
стигнуваме
престигнуваме
пристигнуваме
достигнуваме
постигнуваме
помогнуваме
тргнуваме
претргнуваме
потргнуваме
истргнуваме
оттргнуваме
паднуваме
западнуваме
нападнуваме
совпаднуваме
припаднуваме
опаднуваме
допаднуваме
пропаднуваме
распаднуваме
испаднуваме
отпаднуваме
потпаднуваме
наведнуваме
погледнуваме
вреднуваме
обезвреднуваме
седнуваме
заседнуваме
преседнуваме
отседнуваме
наводнуваме
помрднуваме
овенуваме
вцрвенуваме
поцрвенуваме
наденуваме
разденуваме
наводенуваме
обелоденуваме
разеленуваме
озеленуваме
позеленуваме
пленуваме
запленуваме
зачленуваме
расчленуваме
менуваме
заменуваме
наменуваме
одменуваме
осовременуваме
разменуваме
изменуваме
видоизменуваме
именуваме
наименуваме
применуваме
напоменуваме
опоменуваме
споменуваме
променуваме
сменуваме
покренуваме
раскренуваме
преценуваме
оценуваме
проценуваме
потценуваме
уценуваме
натежнуваме
претежнуваме
отежнуваме
казнуваме
надразнуваме
раздразнуваме
празнуваме
испразнуваме
исчезнуваме
лизнуваме
замрзнуваме
одмрзнуваме
обвинуваме
извинуваме
обединуваме
соединуваме
прекинуваме
скинуваме
раскинуваме
откинуваме
укинуваме
минуваме
заминуваме
наминуваме
надминуваме
одминуваме
преминуваме
разминуваме
	
изминуваме
поминуваме
оцаринуваме
настинуваме
зачинуваме
починуваме
сочинуваме
шинуваме
бакнуваме
зајакнуваме
истакнуваме
одекнуваме
порекнуваме
секнуваме
пресекнуваме
потекнуваме
стекнуваме
навикнуваме
извикнуваме
привикнуваме
поттикнуваме
скокнуваме
прескокнуваме
отскокнуваме
потскокнуваме
напукнуваме
заколнуваме
проколнуваме
наполнуваме
преполнуваме
дополнуваме
надополнуваме
исполнуваме
засолнуваме
израмнуваме
порамнуваме
затемнуваме
симнуваме
запомнуваме
спомнуваме
прогонуваме
озаконуваме
наклонуваме
поклонуваме
сонуваме
потонуваме
закрепнуваме
сопнуваме
дупнуваме
обрнуваме
заврнуваме
наврнуваме
преврнуваме
разврнуваме
прегрнуваме
разурнуваме
нурнуваме
оцрнуваме
поцрнуваме
изгаснуваме
објаснуваме
разјаснуваме
изјаснуваме
појаснуваме
спласнуваме
зараснуваме
нараснуваме
израснуваме
дораснуваме
пораснуваме
блеснуваме
олеснуваме
стеснуваме
надвиснуваме
накиснуваме
втиснуваме
потиснуваме
распрснуваме
згуснуваме
одгатнуваме
светнуваме
наметнуваме
вметнуваме
сретнуваме
пресретнуваме
раситнуваме
збунуваме
побунуваме
задоцнуваме
брцнуваме
почнуваме
започнуваме
отпочнуваме
скршнуваме
прокапуваме
искапуваме
стапуваме
застапуваме
настапуваме
престапуваме
истапуваме
пристапуваме
достапуваме
постапуваме
отстапуваме
залепуваме
налепуваме
одлепуваме
прилепуваме
слепуваме
заслепуваме
натепуваме
претепуваме
дотепуваме
зацепуваме
расцепуваме
исцепуваме
зачепуваме
отчепуваме
напипуваме
расипуваме
кампуваме
закопуваме
вкопуваме
прекопуваме
раскопуваме
ископуваме
откопуваме
вклопуваме
склопуваме
расклопуваме
натопуваме
потопуваме
растопуваме
претрпуваме
исцрпуваме
купуваме
откупуваме
поткупуваме
излупуваме
натрупуваме
пребаруваме
побаруваме
заваруваме
преваруваме
натпреваруваме
натоваруваме
претоваруваме
оптоваруваме
растоваруваме
истоваруваме
раскрваруваме
сваруваме
остваруваме
заблагодаруваме
подаруваме
пазаруваме
искаруваме
насамаруваме
занемаруваме
попаруваме
испаруваме
застаруваме
разочаруваме
прошаруваме
набабруваме
охрабруваме
обесхрабруваме
одобруваме
подобруваме
надигруваме
одигруваме
разигруваме
изигруваме
поигруваме
проигруваме
судруваме
веруваме
заверуваме
изневеруваме
проневеруваме
оверуваме
доверуваме
поверуваме
проверуваме
уверуваме
одеруваме
одмеруваме
премеруваме
измеруваме
затреперуваме
натеруваме
втеруваме
претеруваме
дотеруваме
потеруваме
протеруваме
растеруваме
истеруваме
засвируваме
отсвируваме
намируваме
подмируваме
вознемируваме
помируваме
смируваме
засируваме
заинтересируваме
рашируваме
прошируваме
зборуваме
изборуваме
озборуваме
соборуваме
наговоруваме
растворуваме
загоруваме
прегоруваме
разгоруваме
изгоруваме
догоруваме
логоруваме
согоруваме
разоруваме
прекоруваме
пречекоруваме
покоруваме
укоруваме
изморуваме
промрморуваме
уморуваме
оспоруваме
успоруваме
повторуваме
престоруваме
допруваме
проветруваме
изоструваме
осигуруваме
докусуруваме
нагласуваме
прегласуваме
разгласуваме
изгласуваме
прогласуваме
согласуваме
усогласуваме
спасуваме
украсуваме
втасуваме
стасуваме
достасуваме
обесуваме
замесуваме
занесуваме
нанесуваме
внесуваме
однесуваме
поднесуваме
пренесуваме
разнесуваме
изнесуваме
принесуваме
донесуваме
придонесуваме
понесуваме
пронесуваме
снесуваме
затресуваме
потресуваме
протресуваме
растресуваме
истресуваме
извисуваме
бојадисуваме
бендисуваме
стопанисуваме
малтерисуваме
помирисуваме
жигосуваме
бојосуваме
покосуваме
мувлосуваме
проросуваме
запросуваме
испросуваме
уапсуваме
маѓепсуваме
замрсуваме
вкусуваме
скусуваме
збогатуваме
заклатуваме
наплатуваме
патуваме
пропатуваме
отпатуваме
упатуваме
скратуваме
запечатуваме
препечатуваме
испечатуваме
отпечатуваме
ветуваме
советуваме
засветуваме
осветуваме
посветуваме
просветуваме
залетуваме
надлетуваме
одлетуваме
прелетуваме
разлетуваме
долетуваме
полетуваме
пролетуваме
заплетуваме
вплетуваме
исплетуваме
запаметуваме
опаметуваме
зашеметуваме
пресметуваме
угнетуваме
оптеретуваме
растеретуваме
присетуваме
посетуваме
потсетуваме
обештетуваме
оштетуваме
емитуваме
испитуваме
воспитуваме
заситуваме
заштитуваме
восхитуваме
почитуваме
испочитуваме
проголтуваме
пожолтуваме
бунтуваме
заработуваме
обработуваме
вработуваме
одработуваме
преработуваме
разработуваме
изработуваме
доработуваме
соработуваме
осрамотуваме
посрамотуваме
препотуваме
испотуваме
скротуваме
стартуваме
завртуваме
навртуваме
одвртуваме
превртуваме
извртуваме
свртуваме
зацртуваме
нацртуваме
прецртуваме
доцртуваме
потцртуваме
овластуваме
повластуваме
запрепастуваме
известуваме
онесвестуваме
наместуваме
преместуваме
изместуваме
надоместуваме
поместуваме
сместуваме
обесчестуваме
искористуваме
пречистуваме
прочистуваме
расчистуваме
исчистуваме
гостуваме
нагостуваме
простуваме
зацврстуваме
прицврстуваме
вкрстуваме
прекрстуваме
налутуваме
разлутуваме
замафтуваме
поништуваме
уништуваме
соопштуваме
вшприцуваме
танцуваме
чуваме
зачуваме
качуваме
закачуваме
прикачуваме
покачуваме
искачуваме
откачуваме
излачуваме
намачуваме
измачуваме
помачуваме
изедначуваме
означуваме
дозначуваме
преиначуваме
изопачуваме
нарачуваме
врачуваме
озрачуваме
порачуваме
препорачуваме
испорачуваме
оддалечуваме
залечуваме
излечуваме
мечуваме
згмечуваме
препречуваме
попречуваме
спречуваме
заличуваме
преувеличуваме
разграничуваме
ограничуваме
причуваме
замолчуваме
премолчуваме
истенчуваме
линчуваме
посведочуваме
предочуваме
поплочуваме
воочуваме
соочуваме
сочуваме
насочуваме
посочуваме
наточуваме
преточуваме
отточуваме
зграпчуваме
закопчуваме
откопчуваме
продупчуваме
испупчуваме
изарчуваме
поарчуваме
распарчуваме
затрчуваме
претрчуваме
притрчуваме
дотрчуваме
потрчуваме
протрчуваме
растрчуваме
истрчуваме
наттрчуваме
исчуваме
згрутчуваме
научуваме
обучуваме
подучуваме
изучуваме
одлучуваме
заклучуваме
вклучуваме
приклучуваме
склучуваме
исклучуваме
случуваме
поучуваме
проучуваме
заплашуваме
преплашуваме
исплашуваме
промашуваме
прашуваме
запрашуваме
распрашуваме
застрашуваме
замешуваме
вмешуваме
измешуваме
помешуваме
испомешуваме
промешуваме
утешуваме
задишуваме
    
вдишуваме
издишуваме
лишуваме
занишуваме
разнишуваме
пишуваме
запишуваме
впишуваме
препишуваме
припишуваме
опишуваме
пропишуваме
испишуваме
отпишуваме
потпишуваме
забришуваме
пребришуваме
избришуваме
влошуваме
дотрошуваме
потрошуваме
опустошуваме
завршуваме
извршуваме
привршуваме
довршуваме
усовршуваме
свршуваме
прекршуваме
докршуваме
скршуваме
искршуваме
избушуваме
загушуваме
задушуваме
заглушуваме
ислушуваме
послушуваме
сослушуваме
нарушуваме
разрушуваме
срушуваме
исушуваме
гаме
кагаме
залагаме
предлагаме
одлагаме
полагаме
располагаме
претполагаме
одмагаме
помагаме
трагаме
потрагаме
истрагаме
бегаме
пребегаме
избегаме
прилегаме
засегаме
затегаме
притегаме
протегаме
стегаме
растегаме
лизгаме
излизгаме
пролизгаме
дигаме
подигаме
престигаме
пристигаме
достигаме
недостигаме
постигаме
тргаме
претргаме
истргаме
стругаме
даме
совладаме
страдаме
настрадаме
оправдаме
заповедаме
проповедаме
гледаме
одгледаме
прегледаме
разгледаме
изгледаме
погледаме
прогледаме
согледаме
ѕидаме
заѕидаме
соѕидаме
мрдаме
размрдаме
измрдаме
гаѓаме
нагаѓаме
погаѓаме
доаѓаме
поаѓаме
проаѓаме
паѓаме
запаѓаме
напаѓаме
совпаѓаме
припаѓаме
опаѓаме
допаѓаме
пропаѓаме
распаѓаме
раѓаме
пораѓаме
препораѓаме
наоѓаме
пронаоѓаме
снаоѓаме
преоѓаме
приоѓаме
разоружаме
заме
сезаме
брзаме
забрзаме
избрзаме
побрзаме
скијаме
каме
џвакаме
изџвакаме
заплакаме
исплакаме
шлакаме
зашлакаме
сакаме
посакаме
чекаме
пречекаме
причекаме
дочекаме
почекаме
викаме
развикаме
извикаме
предизвикаме
довикаме
повикаме
отповикаме
свикаме
сликаме
пресликаме
отсликаме
валкаме
извалкаме
талкаме
стенкаме
ценкаме
линкаме
шминкаме
нашминкаме
скокаме
тапкаме
чепкаме
исчепкаме
бркаме
збркаме
избркаме
побркаме
свиркаме
исвиркаме
шмркаме
тркаме
туркаме
дотуркаме
протуркаме
истуркаме
каскаме
ласкаме
блескаме
плескаме
заплескаме
наплескаме
оплескаме
ракоплескаме
сплескаме
исплескаме
трескаме
притискаме
стискаме
прскаме
распрскаме
светкаме
засветкаме
заплеткаме
четкаме
исчеткаме
виткаме
завиткаме
навиткаме
одвиткаме
подвиткаме
превиткаме
развиткаме
извиткаме
свиткаме
скокоткаме
буткаме
избуткаме
мјаукаме
кукаме
плукаме
исплукаме
смукаме
пукаме
запукаме
распукаме
испукаме
сукаме
засукаме
чукаме
туфкаме
ѕвецкаме
грицкаме
изгрицкаме
прокоцкаме
крцкаме
пљачкаме
опљачкаме
замачкаме
душкаме
издушкаме
продушкаме
ламе
тркаламе
дотркаламе
стркаламе
оттркаламе
пегламе
испегламе
стреламе
застреламе
простреламе
отстреламе
иламе
фрламе
зафрламе
префрламе
дофрламе
расфрламе
исфрламе
натфрламе
отфрламе
потфрламе
весламе
одвесламе
извесламе
довесламе
луламе
залуламе
полуламе
кашламе
искашламе
чешламе
прочешламе
исчешламе
маме
земаме
заземаме
превземаме
одземаме
преземаме
изземаме
немаме
имаме
занимаме
снимаме
преснимаме
примаме
попримаме
наме
знаме
минаме
заминаме
наминаме
одминаме
разминаме
изминаме
поминаме
бањаме
избањаме
шлапаме
зашлапаме
тепаме
натепаме
претепаме
дотепаме
липаме
пипаме
напипаме
рипаме
пумпаме
копаме
закопаме
вкопаме
прекопаме
раскопаме
ископаме
откопаме
тропаме
натрупаме
раме
бараме
пребараме
побараме
заговараме
наговараме
одговараме
преговараме
разговараме
поразговараме
изговараме
приговараме
договараме
затвараме
претвараме
отвараме
караме
искараме
параме
распараме
разочараме
шараме
прошараме
играме
надиграме
одиграме
разиграме
изиграме
проиграме
уиграме
тераме
натераме
втераме
претераме
дотераме
потераме
протераме
растераме
истераме
вечераме
бираме
колабираме
набираме
одбираме
пребираме
разбираме
подразбираме
избираме
прибираме
лобираме
собираме
насобираме
присобираме
гравираме
интензивираме
активираме
деактивираме
култивираме
мотивираме
промовираме
реновираме
тетовираме
резервираме
конзервираме
нервираме
опсервираме
реагираме
пропагираме
делегираме
негираме
коригираме
конвергираме
складираме
парадираме
деградираме
експедираме
ревидираме
ликвидираме
консолидираме
оксидираме
стипендираме
суспендираме
претендираме
сондираме
кодираме
експлодираме
еродираме
кородираме
продираме
удираме
аплаудираме
судираме
студираме
простудираме
креираме
ангажираме
гаражираме
стажираме
аранжираме
базираме
презираме
импровизираме
легализираме
реализираме
локализираме
анализираме
проанализираме
сигнализираме
финализираме
рационализираме
парализираме
деморализираме
неутрализираме
натурализираме
стабилизираме
мобилизираме
демобилизираме
цивилизираме
полемизираме
минимизираме
организираме
колонизираме
деколонизираме
синхронизираме
модернизираме
имунизираме
карактеризираме
окарактеризираме
валоризираме
ревалоризираме
тероризираме
приватизираме
доприватизираме
политизираме
исполитизираме
тактизираме
прецизираме
кондензираме
компензираме
позираме
маникираме
карикираме
блокираме
паркираме
маскираме
инсталираме
инхалираме
апелираме
депилираме
вентилираме
дестилираме
осцилираме
штиклираме
изолираме
полираме
контролираме
регулираме
шпекулираме
калкулираме
циркулираме
симулираме
стимулираме
анулираме
манипулираме
капитулираме
рекламираме
прокламираме
резимираме
анимираме
компримираме
дипломираме
алармираме
афирмираме
нормираме
формираме
деформираме
реформираме
преформираме
униформираме
информираме
расформираме
трансформираме
умираме
одумираме
изумираме
    
сумираме
консумираме
планираме
санираме
импрегнираме
интервенираме
тренираме
комбинираме
имагинираме
ординираме
координираме
контаминираме
елиминираме
кулминираме
доминираме
индоктринираме
руинираме
дефинираме
редефинираме
вакцинираме
халуцинираме
донираме
димензионираме
пензионираме
шпионираме
импресионираме
позиционираме
санкционираме
функционираме
депонираме
опонираме
интонираме
телефонираме
алтернираме
запираме
киднапираме
хендикепираме
перцепираме
партиципираме
конципираме
корумпираме
допираме
копираме
прекопираме
ископираме
сопираме
стопираме
потпираме
групираме
декларираме
парираме
вибрираме
интегрираме
имигрираме
дехидрираме
сугерираме
толерираме
генерираме
изгенерираме
оперираме
инспирираме
елаборираме
спонзорираме
игнорираме
корпорираме
експроприраме
арбитрираме
концентрираме
сконцентрираме
регистрираме
администрираме
демонстрираме
илустрираме
фрустрираме
ажурираме
цензурираме
конкурираме
шифрираме
дешифрираме
пласираме
масираме
дресираме
интересираме
заинтересираме
процесираме
испроцесираме
сервисираме
релаксираме
фиксираме
пулсираме
лансираме
финансираме
форсираме
фокусираме
дебатираме
експлоатираме
констатираме
вегетираме
комплетираме
интерпретираме
третираме
малтретираме
гравитираме
медитираме
акредитираме
дискредитираме
емитираме
имитираме
компромитираме
профитираме
цитираме
рецитираме
лицитираме
контактираме
инјектираме
селектираме
проектираме
респектираме
асфалтираме
резултираме
консултираме
демантираме
гарантираме
евидентираме
презентираме
ориентираме
имплементираме
експериментираме
коментираме
ферментираме
документираме
монтираме
демонтираме
размонтираме
саботираме
дотираме
бојкотираме
пилотираме
ротираме
банкротираме
адаптираме
еруптираме
инвертираме
абортираме
транспортираме
инвестираме
амнестираме
тестираме
атестираме
протестираме
манифестираме
егзистираме
инсистираме
простираме
дегустираме
нокаутираме
дискутираме
продискутираме
ампутираме
регрутираме
луфтираме
излуфтираме
дистрибуираме
евакуираме
еволуираме
конструираме
реконструираме
фотографираме
тарифираме
триумфираме
екстрахираме
прејудицираме
скицираме
коалицираме
аплицираме
имплицираме
иницираме
комуницираме
верифицираме
класифицираме
специфицираме
инфицираме
дезинфицираме
потенцираме
провоцираме
испровоцираме
лоцираме
алоцираме
дислоцираме
едуцираме
редуцираме
репродуцираме
реваншираме
макраме
ораме
затвораме
претвораме
отвораме
мораме
одмораме
посматраме
осигураме
тураме
натураме
претураме
притураме
дотураме
растураме
истураме
саме
гласаме
прегласаме
изгласаме
втасаме
стасаме
достасаме
бојадисаме
бендисаме
мирисаме
помирисаме
жигосаме
бојосаме
мувлосаме
маѓепсаме
летаме
залетаме
налетаме
надлетаме
одлетаме
прелетаме
разлетаме
долетаме
полетаме
пролетаме
сметаме
пресметаме
шетаме
прошетаме
итаме
поитаме
испитаме
преиспитаме
воспитаме
честитаме
читаме
претпочитаме
прочитаме
голтаме
проголтаме
цртаме
зацртаме
нацртаме
прецртаме
доцртаме
потцртаме
стаме
пуштаме
запуштаме
напуштаме
впуштаме
препуштаме
опуштаме
допуштаме
попуштаме
пропуштаме
спуштаме
распуштаме
испуштаме
отпуштаме
сваќаме
плаќаме
наплаќаме
исплаќаме
обраќаме
враќаме
навраќаме
одвраќаме
повраќаме
праќаме
испраќаме
фаќаме
зафаќаме
прифаќаме
дофаќаме
опфаќаме
сфаќаме
потфаќаме
хаме
вшприцаме
цицаме
прецицаме
исцицаме
куцаме
нарачаме
порачаме
препорачаме
испорачаме
венчаме
мочаме
измочаме
закопчаме
откопчаме
трчаме
затрчаме
претрчаме
притрчаме
дотрчаме
потрчаме
протрчаме
растрчаме
истрчаме
наттрчаме
ручаме
прашаме
запрашаме
распрашаме
мешаме
замешаме
вмешаме
измешаме
помешаме
испомешаме
промешаме
чешаме
зачешаме
почешаме
нишаме
занишаме
разнишаме
слушаме
ислушаме
послушаме
сослушаме
грабавме
загребавме
изгребавме
требавме
вежбавме
извежбавме
пробавме
испробавме
дававме
задававме
наддававме
оддававме
предававме
претседававме
раздававме
издававме
создававме
додававме
подававме
продававме
препродававме
распродававме
јававме
дојававме
занимававме
внимававме
признававме
дознававме
познававме
запознававме
препознававме
распознававме
сознававме
заборававме
преправавме
поправавме
расправавме
исправавме
стававме
остававме
достававме
среќававме
сеќававме
венчававме
решававме
завевавме
одвевавме
развевавме
провевавме
задевавме
надевавме
проѕевавме
налевавме
прелевавме
разлевавме
излевавме
долевавме
полевавме
пролевавме
сомневавме
посомневавме
доспевавме
успевавме
неуспевавме
загревавме
подгревавме
прегревавме
изгревавме
огревавме
кревавме
поткревавме
гоштевавме
ноќевавме
преноќевавме
забивавме
набивавме
одбивавме
подбивавме
збивавме
разбивавме
избивавме
обивавме
добивавме
здобивавме
придобивавме
побивавме
пробивавме
убивавме
завивавме
одвивавме
развивавме
уживавме
кивавме
пливавме
запливавме
препливавме
допливавме
отпливавме
замивавме
измивавме
изгнивавме
впивавме
препивавме
опивавме
допивавме
пропивавме
испивавме
отпивавме
зовривавме
подривавме
прекривавме
прикривавме
покривавме
сокривавме
откривавме
разоткривавме
уривавме
ковавме
заковавме
приковавме
оковавме
исковавме
отковавме
потковавме
засновавме
основавме
изабувавме
ослабувавме
зграбувавме
ограбувавме
загребувавме
изгребувавме
употребувавме
злоупотребувавме
заробувавме
надробувавме
здробувавме
раздробувавме
издробувавме
пробувавме
испробувавме
онеспособувавме
загубувавме
изгубувавме
погубувавме
заљубувавме
вљубувавме
затрубувавме
раструбувавме
забавувавме
олабавувавме
набавувавме
задавувавме
јавувавме
најавувавме
објавувавме
одјавувавме
изјавувавме
пријавувавме
појавувавме
заглавувавме
преплавувавме
поплавувавме
прославувавме
оздравувавме
поздравувавме
преправувавме
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu