Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
вградувало - ориентирало
вградувало
надградувало
преградувало
разградувало
изградувало
оградувало
доградувало
засадувало
расадувало
всадувало
пресадувало
досадувало
посадувало
снабдувало
оправдувало
обезбедувало
победувало
убедувало
разубедувало
заведувало
наведувало
одведувало
преведувало
разведувало
изведувало
произведувало
приведувало
воведувало
доведувало
поведувало
проведувало
спроведувало
сведувало
изедувало
избледувало
одгледувало
прегледувало
разгледувало
изгледувало
прогледувало
согледувало
следувало
наследувало
наредувало
навредувало
повредувало
одредувало
прередувало
разредувало
споредувало
проредувало
напредувало
унапредувало
предупредувало
средувало
посредувало
уредувало
поседувало
заштедувало
исцедувало
одмаздувало
наидувало
обидувало
предвидувало
извидувало
увидувало
заѕидувало
соѕидувало
најдувало
пронајдувало
заодувало
набодувало
избодувало
ослободувало
прободувало
прилагодувало
погодувало
спогодувало
преодувало
изодувало
оплодувало
разонодувало
доодувало
поодувало
проодувало
породувало
препородувало
потврдувало
утврдувало
разбудувало
возбудувало
побудувало
набљудувало
изнудувало
принудувало
понудувало
расудувало
пресудувало
осудувало
досудувало
просудувало
зачудувало
уважувало
кажувало
закажувало
презакажувало
прикажувало
докажувало
покажувало
раскажувало
искажувало
откажувало
укажувало
залажувало
ублажувало
прелажувало
излажувало
истражувало
наежувало
освежувало
забележувало
одбележувало
прибележувало
обележувало
прережувало
изрежувало
прорежувало
задвижувало
раздвижувало
придвижувало
приближувало
прокнижувало
понижувало
снижувало
загрижувало
згрижувало
задолжувало
издолжувало
продолжувало
обожувало
наложувало
обложувало
вложувало
одложувало
подложувало
разложувало
образложувало
изложувало
положувало
сложувало
оневозможувало
овозможувало
размножувало
заржувало
задржувало
поддржувало
издржувало
воздржувало
придржувало
запржувало
препржувало
испржувало
заслужувало
ислужувало
дослужувало
послужувало
опслужувало
отслужувало
здружувало
раздружувало
придружувало
заокружувало
опкружувало
разоружувало
вооружувало
одлазувало
разлазувало
излазувало
долазувало
полазувало
пролазувало
образувало
преобразувало
дообразувало
одразувало
изразувало
замразувало
поразувало
превезувало
извезувало
увезувало
загризувало
одгризувало
прегризувало
изгризувало
ползувало
исползувало
загрозувало
згрозувало
забрзувало
избрзувало
побрзувало
врзувало
заврзувало
обврзувало
одврзувало
преврзувало
изврзувало
поврзувало
сврзувало
проткајувало
исткајувало
потрајувало
истрајувало
очајувало
завејувало
одвејувало
развејувало
провејувало
засмејувало
насмејувало
исмејувало
запејувало
препејувало
опејувало
пропејувало
распејувало
испејувало
натпејувало
отпејувало
загрејувало
подгрејувало
прегрејувало
изгрејувало
огрејувало
засејувало
просејувало
затријувало
зашијувало
вшијувало
пришијувало
сошијувало
опшијувало
приземјувало
војувало
завојувало
раздвојувало
издвојувало
одвојувало
подвојувало
освојувало
посвојувало
задојувало
надојувало
подојувало
успокојувало
припојувало
спојувало
преспојувало
набројувало
одбројувало
пребројувало
избројувало
постројувало
настојувало
престојувало
опстојувало
затрујувало
прострујувало
заплакувало
оплакувало
расплакувало
исплакувало
пакувало
спакувало
распакувало
ракувало
посакувало
лекувало
облекувало
соблекувало
завлекувало
навлекувало
одвлекувало
подвлекувало
извлекувало
привлекувало
вовлекувало
оддолговлекувало
одолговлекувало
повлекувало
провлекувало
свлекувало
запекувало
препекувало
испекувало
нарекувало
одрекувало
изрекувало
засекувало
расекувало
пресекувало
исекувало
отсекувало
отекувало
дотекувало
потекувало
протекувало
истекувало
пречекувало
очекувало
дочекувало
исчекувало
развикувало
извикувало
предизвикувало
довикувало
повикувало
отповикувало
свикувало
ризикувало
обликувало
одликувало
разликувало
компликувало

пресликувало
отсликувало
фабрикувало
критикувало
искритикувало
практикувало
квалификувало
преквалификувало
доквалификувало
верификувало
класификувало
фалсификувало
идентификувало
неидентификувало
толкувало
исчепкувало
збркувало
избркувало
побркувало
исвиркувало
заплескувало
наплескувало
оплескувало
сплескувало
исплескувало
изискувало
заплеткувало
завиткувало
навиткувало
одвиткувало
подвиткувало
превиткувало
развиткувало
извиткувало
свиткувало
избуткувало
запукувало
распукувало
испукувало
засукувало
опљачкувало
замачкувало
навалувало
разгалувало
погалувало
зажалувало
прежалувало
разжалувало
пожалувало
сожалувало
дотркалувало
стркалувало
оттркалувало
намалувало
запалувало
испалувало
потпалувало
здебелувало
побелувало
одделувало
определувало
распределувало
разделувало
доделувало
поделувало
пожелувало
измелувало
сомелувало
осмелувало
застрелувало
прострелувало
отстрелувало
населувало
вселувало
развеселувало
преселувало
иселувало
доселувало
отселувало
милувало
силувало
присилувало
болувало
разболувало
оболувало
поболувало
дозволувало
заобиколувало
школувало
замолувало
премолувало
измолувало
помолувало
затоплувало
зафрлувало
префрлувало
дофрлувало
расфрлувало
исфрлувало
натфрлувало
отфрлувало
потфрлувало
одвеслувало
извеслувало
довеслувало
замислувало
обмислувало
премислувало
размислувало
измислувало
предомислувало
помислувало
промислувало
смислувало
осмислувало
засветлувало
расветлувало
осветлувало
искашлувало
прочешлувало
исчешлувало
намамувало
измамувало
зголемувало
опремувало
преснимувало
позајмувало
најмувало
изнајмувало
домувало
припитомувало
загрмувало
прогрмувало
изумувало
одглумувало
заканувало
поканувало
ранувало
бранувало
забранувало
одбранувало
разгранувало
поранувало
распространувало
отстранувало
нахранувало
прехранувало
прихранувало
исхранувало
станувало
застанувало
настанувало
престанувало
пристанувало
останувало
преостанувало
изостанувало
постанувало
состанувало
опстанувало
грабнувало
замавнувало
насмевнувало
воздивнувало
кивнувало
одбегнувало
пребегнувало
избегнувало
побегнувало
легнувало
подлегнувало
впрегнувало
засегнувало
досегнувало
посегнувало
	
затегнувало
притегнувало
потегнувало
стегнувало
растегнувало
издигнувало
подигнувало
стигнувало
престигнувало
пристигнувало
достигнувало
постигнувало
помогнувало
претргнувало
потргнувало
истргнувало
оттргнувало
паднувало
западнувало
нападнувало
совпаднувало
припаднувало
опаднувало
допаднувало
пропаднувало
распаднувало
испаднувало
отпаднувало
потпаднувало
наведнувало
погледнувало
вреднувало
обезвреднувало
седнувало
заседнувало
преседнувало
отседнувало
наводнувало
помрднувало
овенувало
вцрвенувало
поцрвенувало
разденувало
наводенувало
обелоденувало
разеленувало
озеленувало
позеленувало
пленувало
запленувало
зачленувало
расчленувало
менувало
заменувало
наменувало
одменувало
осовременувало
разменувало
изменувало
видоизменувало
именувало
наименувало
применувало
опоменувало
променувало
сменувало
раскренувало
преценувало
оценувало
проценувало
потценувало
уценувало
натежнувало
претежнувало
отежнувало
казнувало
раздразнувало
испразнувало
исчезнувало
лизнувало
замрзнувало
одмрзнувало
обвинувало
извинувало
обединувало
соединувало
прекинувало
скинувало
раскинувало
откинувало
укинувало
минувало
заминувало
наминувало
надминувало
одминувало
преминувало
разминувало
изминувало
поминувало
оцаринувало
настинувало
зачинувало
починувало
сочинувало
шинувало
бакнувало
зајакнувало
истакнувало
одекнувало
порекнувало
секнувало
пресекнувало
текнувало
навикнувало
извикнувало
привикнувало
поттикнувало
скокнувало
прескокнувало
отскокнувало
потскокнувало
напукнувало
заколнувало
проколнувало
наполнувало
преполнувало
дополнувало
надополнувало
исполнувало
засолнувало
израмнувало
порамнувало
самнувало
затемнувало
симнувало
спомнувало
прогонувало
озаконувало
наклонувало
поклонувало
сонувало
потонувало
закрепнувало
сопнувало
дупнувало
заврнувало
наврнувало
преврнувало
разврнувало
прегрнувало
разурнувало
нурнувало
оцрнувало
поцрнувало
изгаснувало
објаснувало
разјаснувало
изјаснувало
појаснувало
спласнувало
зараснувало
нараснувало
израснувало
дораснувало
пораснувало
блеснувало
олеснувало
стеснувало
надвиснувало
накиснувало
втиснувало
потиснувало
распрснувало
згуснувало
одгатнувало
светнувало
наметнувало
вметнувало
сретнувало
пресретнувало
раситнувало
збунувало
побунувало
задоцнувало
брцнувало
почнувало
започнувало
отпочнувало
скршнувало
прокапувало
искапувало
стапувало
застапувало
престапувало
истапувало
пристапувало
достапувало
постапувало
отстапувало
залепувало
налепувало
одлепувало
прилепувало
слепувало
заслепувало
натепувало
претепувало
дотепувало
зацепувало
расцепувало
исцепувало
зачепувало
отчепувало
напипувало
расипувало
кампувало
закопувало
вкопувало
прекопувало
раскопувало
ископувало
откопувало
вклопувало
склопувало
расклопувало
натопувало
потопувало
растопувало
претрпувало
исцрпувало
купувало
откупувало
поткупувало
излупувало
натрупувало
пребарувало
побарувало
заварувало
преварувало
натпреварувало
натоварувало
претоварувало
растоварувало
истоварувало
раскрварувало
сварувало
остварувало
заблагодарувало
подарувало
пазарувало
искарувало
насамарувало
занемарувало
попарувало
испарувало
застарувало
царувало
разочарувало
прошарувало
набабрувало
обесхрабрувало
одобрувало
подобрувало
надигрувало
одигрувало
разигрувало
изигрувало
поигрувало
проигрувало
судрувало
верувало
заверувало
изневерувало
проневерувало
оверувало
доверувало
поверувало
проверувало
уверувало
одерувало
одмерувало
премерувало
измерувало
затреперувало
натерувало
втерувало
претерувало
дотерувало
потерувало
протерувало
растерувало
истерувало
свечерувало
засвирувало
отсвирувало
намирувало
подмирувало
вознемирувало
помирувало
смирувало
засирувало
заинтересирувало
раширувало
проширувало
зборувало
изборувало
озборувало
соборувало
наговорувало
растворувало
загорувало
прегорувало
разгорувало
изгорувало
догорувало
логорувало
согорувало
разорувало
прекорувало
пречекорувало
покорувало
укорувало
изморувало
промрморувало
уморувало
оспорувало
успорувало
повторувало
престорувало
допрувало
проветрувало
изострувало
осигурувало
докусурувало
нагласувало
прегласувало
разгласувало
изгласувало
прогласувало
согласувало
спасувало
украсувало
втасувало
стасувало
достасувало
недостасувало
обесувало
замесувало
занесувало
нанесувало
внесувало
однесувало
поднесувало
пренесувало
разнесувало
изнесувало
принесувало
донесувало
придонесувало
понесувало
пронесувало
снесувало
затресувало
потресувало
протресувало
растресувало
истресувало
извисувало
бојадисувало
бендисувало
стопанисувало
помирисувало
жигосувало
бојосувало
покосувало
мувлосувало
проросувало
запросувало
испросувало
уапсувало
маѓепсувало
замрсувало
вкусувало
скусувало
збогатувало
заклатувало
патувало
пропатувало
упатувало
скратувало
запечатувало
препечатувало
испечатувало
отпечатувало
ветувало
советувало
засветувало
осветувало
посветувало
просветувало
залетувало
надлетувало
одлетувало
прелетувало
разлетувало
долетувало
полетувало
пролетувало
заплетувало
вплетувало
исплетувало
запаметувало
опаметувало
зашеметувало
пресметувало
угнетувало
оптеретувало
растеретувало
посетувало
обештетувало
оштетувало
емитувало
испитувало
воспитувало
заситувало
заштитувало
восхитувало
почитувало
проголтувало
пожолтувало
бунтувало
заработувало
обработувало
вработувало
одработувало
преработувало
разработувало
изработувало
доработувало
соработувало
осрамотувало
посрамотувало
препотувало
испотувало
скротувало
стартувало
завртувало
навртувало
одвртувало
превртувало
извртувало
свртувало
зацртувало
нацртувало
прецртувало
доцртувало
потцртувало
овластувало
повластувало
запрепастувало
упропастувало
известувало
онесвестувало
преместувало
изместувало
надоместувало
поместувало
сместувало
обесчестувало
искористувало
пречистувало
прочистувало
исчистувало
нагостувало
простувало
зацврстувало
прицврстувало
вкрстувало
прекрстувало
налутувало
разлутувало
замафтувало
поништувало
уништувало
соопштувало
вшприцувало
танцувало
чувало
зачувало
качувало
закачувало
прикачувало
покачувало
искачувало
откачувало
излачувало
намачувало
измачувало
помачувало
    
изедначувало
означувало
дозначувало
преиначувало
изопачувало
нарачувало
врачувало
озрачувало
порачувало
препорачувало
испорачувало
залечувало
излечувало
мечувало
згмечувало
препречувало
попречувало
спречувало
заличувало
преувеличувало
разграничувало
ограничувало
причувало
замолчувало
премолчувало
истенчувало
линчувало
посведочувало
предочувало
поплочувало
воочувало
соочувало
сочувало
насочувало
наточувало
преточувало
отточувало
зграпчувало
закопчувало
откопчувало
продупчувало
испупчувало
изарчувало
поарчувало
распарчувало
затрчувало
претрчувало
притрчувало
дотрчувало
потрчувало
протрчувало
растрчувало
истрчувало
наттрчувало
исчувало
згрутчувало
научувало
обучувало
подучувало
изучувало
одлучувало
заклучувало
вклучувало
приклучувало
исклучувало
случувало
поучувало
заплашувало
преплашувало
исплашувало
промашувало
прашувало
запрашувало
распрашувало
застрашувало
замешувало
вмешувало
измешувало
помешувало
испомешувало
промешувало
утешувало
задишувало
вдишувало
издишувало
лишувало
занишувало
разнишувало
пишувало
запишувало
впишувало
препишувало
припишувало
опишувало
пропишувало
испишувало
отпишувало
потпишувало
забришувало
пребришувало
избришувало
влошувало
дотрошувало
потрошувало
опустошувало
завршувало
извршувало
довршувало
усовршувало
свршувало
прекршувало
докршувало
скршувало
искршувало
избушувало
загушувало
задушувало
заглушувало
ислушувало
послушувало
сослушувало
нарушувало
разрушувало
срушувало
исушувало
гало
залагало
предлагало
одлагало
полагало
располагало
претполагало
одмагало
помагало
спомагало
трагало
потрагало
истрагало
бегало
пребегало
избегало
легало
облегало
прилегало
засегало
затегало
притегало
протегало
стегало
растегало
лизгало
излизгало
пролизгало
дигало
подигало
престигало
пристигало
достигало
недостигало
постигало
тргало
претргало
истргало
стругало
дало
задало
јадало
ладало
совладало
страдало
настрадало
пострадало
оправдало
наддало
оддало
заповедало
проповедало
гледало
одгледало
прегледало
разгледало
изгледало
огледало
прогледало
согледало
предало
седало
раздало
издало
гиздало
создало
ѕидало
заѕидало
соѕидало
мандало
дрндало
додало
подало
продало
препродало
распродало
мрдало
размрдало
измрдало
будало
гудало
гаѓало
нагаѓало
погаѓало
доаѓало
поаѓало
проаѓало
паѓало
запаѓало
напаѓало
совпаѓало
припаѓало
опаѓало
допаѓало
пропаѓало
распаѓало
раѓало
пораѓало
препораѓало
наоѓало
пронаоѓало
снаоѓало
преоѓало
приоѓало
завеало
одвеало
развеало
заживеало
преживеало
доживеало
проживеало
провеало
завладеало
здодеало
налеало
прелеало
разлеало
излеало
долеало
одолеало
пролеало
засмеало
насмеало
исмеало
ожнеало
запеало
препеало
опеало
пропеало
распеало
испеало
успеало
натпеало
отпеало
загреало
подгреало
прегреало
изгреало
огреало
засеало
просеало
кажало
закажало
презакажало
прикажало
докажало
покажало
раскажало
искажало
откажало
укажало
залажало
прелажало
излажало
забележало
режало
прережало
изрежало
прорежало
тежало
излижало
задржало
поддржало
издржало
придржало
одржало
додржало
зало
превезало
извезало
увезало
влезало
навлезало
излезало
произлезало
гризало
загризало
одгризало
прегризало
изгризало
гонзало
брзало
забрзало
избрзало
побрзало
заврзало
обврзало
одврзало
преврзало
изврзало
поврзало
сврзало
ганѕало
ѕенѕало
јало
покајало
исткајало
залајало
најало
дотрајало
потрајало
истрајало
објало
прејало
скијало
пријало
дојало
бројало
набројало
одбројало
пребројало
избројало
зујало
изблујало
прочујало
кало
џвакало
изџвакало
плакало
заплакало
оплакало
расплакало
исплакало
шлакало
зашлакало
штракало
сакало
посакало
павкало
врекало
црекало
секало
чекало
пречекало
дочекало
почекало
викало
развикало
извикало
предизвикало
довикало
повикало
отповикало
свикало
сликало
пресликало
отсликало
вертикало
валкало
извалкало
кенкало
пенкало
стенкало
ценкало
шминкало
нашминкало
скокало
чепкало
исчепкало
бркало
збркало
избркало
побркало
џвркало
свиркало
исвиркало
ѕиркало
шмркало
тркало
туркало
дотуркало
протуркало
истуркало
даскало
каскало
ласкало
блескало
плескало
заплескало
наплескало
оплескало
ракоплескало
сплескало
исплескало
врескало
крескало
трескало
притискало
стискало
прскало
распрскало
светкало
засветкало
заплеткало
четкало
исчеткало
виткало
завиткало
навиткало
одвиткало
подвиткало
превиткало
развиткало
извиткало
свиткало
скокоткало
моткало
буткало
избуткало
мјаукало
клукало
плукало
исплукало
смукало
пукало
запукало
распукало
испукало
сукало
засукало
чукало
пафкало
пуфкало
ѕвецкало
грицкало
изгрицкало
боцкало
крцкало
мрцкало
буцкало
муцкало
пљачкало
опљачкало
замачкало
трчкало
кршкало
душкало
издушкало
продушкало
шушкало
тркалало
дотркалало
стркалало
оттркалало
пеглало
испеглало
стрелало
застрелало
истрелало
прострелало
отстрелало
заклало
фрлало
зафрлало
префрлало
дофрлало
расфрлало
исфрлало
натфрлало
отфрлало
потфрлало
веслало
одвеслало
извеслало
довеслало
лулало
залулало
полулало
кашлало
искашлало
чешлало
прочешлало
исчешлало
мало
земало
    
заземало
превземало
одземало
преземало
изземало
немало
снемало
дремало
задремало
имало
занимало
снимало
преснимало
примало
попримало
децимало
најмало
помало
нормало
станало
застанало
настанало
престанало
пристанало
останало
преостанало
изостанало
постанало
состанало
опстанало
грабнало
замавнало
насмевнало
воздивнало
кивнало
одбегнало
пребегнало
избегнало
побегнало
легнало
подлегнало
впрегнало
досегнало
посегнало
затегнало
притегнало
потегнало
стегнало
растегнало
издигнало
подигнало
стигнало
престигнало
пристигнало
достигнало
постигнало
помогнало
спомогнало
тргнало
претргнало
потргнало
растргнало
истргнало
оттргнало
паднало
западнало
нападнало
совпаднало
припаднало
опаднало
допаднало
пропаднало
распаднало
испаднало
отпаднало
потпаднало
наведнало
погледнало
седнало
мрднало
помрднало
овенало
опоменало
покренало
раскренало
натежнало
претежнало
отежнало
исчезнало
лизнало
гризнало
признало
дознало
познало
препознало
сознало
замрзнало
одмрзнало
узнало
загинало
кинало
прекинало
скинало
раскинало
откинало
укинало
минало
заминало
наминало
надминало
одминало
преминало
разминало
изминало
поминало
настинало
починало
шинало
бакнало
зајакнало
истакнало
одекнало
порекнало
секнало
пресекнало
текнало
затекнало
стекнало
викнало
навикнало
извикнало
привикнало
поттикнало
скокнало
прескокнало
отскокнало
потскокнало
пукнало
напукнало
заколнало
проколнало
самнало
осамнало
симнало
спомнало
дијагонало
интернационало
потонало
закрепнало
сопнало
дупнало
заврнало
наврнало
подврнало
преврнало
попреврнало
разврнало
прегрнало
урнало
разурнало
нурнало
изгаснало
спласнало
зараснало
нараснало
одраснало
прераснало
израснало
дораснало
пораснало
блеснало
надвиснало
накиснало
втиснало
притиснало
потиснало
распрснало
згуснало
одгатнало
светнало
наметнало
вметнало
подметнало
сретнало
пресретнало
голтнало
брцнало
почнало
започнало
отпочнало
скршнало
слушнало
бањало
избањало
пало
прокапало
искапало
лапало
шлапало
зашлапало
стапало
клепало
тепало
натепало
претепало
дотепало
зацепало
расцепало
исцепало
липало
пипало
напипало
рипало
расипало
посипало
пљампало
пумпало
копало
закопало
вкопало
прекопало
раскопало
ископало
откопало
тропало
стопало
спало
заспало
наспало
преспало
поспало
отспало
натрупало
рало
барало
пребарало
побарало
заговарало
наговарало
одговарало
преговарало
разговарало
изговарало
приговарало
договарало
затварало
претварало
отварало
карало
искарало
парало
распарало
разочарало
шарало
прошарало
брало
набрало
одбрало
подбрало
разбрало
избрало
прибрало
собрало
играло
надиграло
одиграло
разиграло
изиграло
проиграло
одрало
перало
терало
натерало
втерало
претерало
дотерало
потерало
протерало
растерало
истерало
вечерало
колабирало
набирало
одбирало
пребирало
разбирало
подразбирало
избирало
прибирало
собирало
насобирало
присобирало
гравирало
активирало
деактивирало
култивирало
тетовирало
резервирало
конзервирало
реагирало
пропагирало
делегирало
негирало
коригирало
конвергирало
складирало
парадирало
деградирало
експедирало
ревидирало
ликвидирало
оксидирало
стипендирало
суспендирало
сондирало
кодирало
експлодирало
еродирало
кородирало
удирало
аплаудирало
судирало
студирало
простудирало
креирало
ангажирало
гаражирало
стажирало
аранжирало
базирало
презирало
пасивизирало
импровизирало
реализирало
локализирало
анализирало
сигнализирало
рационализирало
парализирало
деморализирало
неутрализирало
натурализирало
дестабилизирало
мобилизирало
демобилизирало
цивилизирало
полемизирало
организирало
колонизирало
деколонизирало
синхронизирало
имунизирало
карактеризирало
валоризирало
ревалоризирало
тероризирало
приватизирало
доприватизирало
политизирало
исполитизирало
тактизирало
кондензирало
компензирало
позирало
маникирало
карикирало
блокирало
паркирало
маскирало
инсталирало
инхалирало
депилирало
вентилирало
дестилирало
осцилирало
штиклирало
изолирало
полирало
контролирало
регулирало
калкулирало
циркулирало
симулирало
манипулирало
капитулирало
рекламирало
прокламирало
компримирало
дипломирало
алармирало
афирмирало
нормирало
формирало
деформирало
реформирало
преформирало
униформирало
информирало
расформирало
трансформирало
умирало
одумирало
изумирало
консумирало
планирало
импрегнирало
интервенирало
тренирало
комбинирало
имагинирало
ординирало
координирало
контаминирало
кулминирало
доминирало
индоктринирало
руинирало
дефинирало
редефинирало
вакцинирало
халуцинирало
донирало
димензионирало
пензионирало
шпионирало
импресионирало
позиционирало
санкционирало
функционирало
депонирало
опонирало
интонирало
телефонирало
алтернирало
запирало
киднапирало
хендикепирало
конципирало
корумпирало
допирало
копирало
прекопирало
ископирало
сопирало
потпирало
декларирало
вибрирало
интегрирало
имигрирало
дехидрирало
сугерирало
генерирало
изгенерирало
оперирало
инспирирало
спонзорирало
корпорирало
експроприрало
арбитрирало
концентрирало
регистрирало
администрирало
демонстрирало
илустрирало
фрустрирало
ажурирало
цензурирало
конкурирало
шифрирало
дешифрирало
масирало
дресирало
интересирало
заинтересирало
процесирало
испроцесирало
сервисирало
пулсирало
лансирало
финансирало
експлоатирало
констатирало
вегетирало
гравитирало
медитирало
акредитирало
дискредитирало
емитирало
имитирало
компромитирало
профитирало
цитирало
рецитирало
лицитирало
контактирало
инјектирало
резултирало
гарантирало
евидентирало
ориентирало
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu