Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
изрипува - алида
изрипува
зачкрипува
трипува
насипува
расипува
исипува
осипува
досипува
посипува
сосипува
опсипува
типува
кампува
лумпува
напумпува
испумпува
закопува
вкопува
прекопува
окопува
докопува
прокопува
опкопува
скопува
раскопува
ископува
откопува
поткопува
заклопува
вклопува
преклопува
поклопува
склопува
расклопува
попува
запопува
распопува
стропува
затопува
натопува
претопува
потопува
стопува
растопува
истопува
утопува
раздрпува
закрпува
прикрпува
скрпува
искрпува
претрпува
зацрпува
доцрпува
поцрпува
исцрпува
издупува
продупува
купува
закупува
накупува
изнакупува
прекупува
докупува
искупува
откупува
поткупува
излупува
слупува
напупува
распупува
затрупува
натрупува
пренатрупува
струпува
рува
пребарува
обарува
побарува
заварува
предварува
преварува
испреварува
натпреварува
изварува
доварува
натоварува
претоварува
дотоварува
оптоварува
преоптоварува
растоварува
истоварува
раскрварува
сварува
остварува
другарува
подругарува
дарува
надарува
обдарува
издарува
заблагодарува
подарува
загосподарува
зажарува
вжарува
пазарува
озарува
разјарува
закарува
прекарува
скарува
искарува
поткарува
насамарува
занемарува
капарува
напарува
опарува
попарува
спарува
распарува
испарува
измитарува
застарува
остарува
ќарува
беќарува
набеќарува
измеќарува
царува
зацарува
нацарува
овчарува
очарува
разочарува
зашарува
ишарува
прошарува
исшарува
набабрува
охрабрува
обесхрабрува
посребрува
набобрува
одобрува
подобрува
побрува
грува
нагрува
згрува
изгрува
заигрува
обигрува
надигрува
одигрува
подигрува
разигрува
изигрува
поигрува
проигрува
догрува
разведрува
изведрува
проведрува
внедрува
всидрува
усидрува
ободрува
омодрува
помодрува
мудрува
надмудрува
измудрува
напудрува
судрува
заберува
надберува
подберува
приберува
доберува
верува
заверува
деверува
изневерува
проневерува
заѕверува
оверува
доверува
поверува
проверува
уверува
разуверува
раздерува
одерува
содерува
закалуѓерува
мизерува
замерува
намерува
одмерува
премерува
измерува
домерува
промерува
усмерува
заперува
вперува
преперува
затреперува
потреперува
стреперува
растреперува
доперува
проперува
исперува
отперува
натерува
втерува
претерува
дотерува
потерува
протерува
растерува
истерува
зашеќерува
лиферува
завечерува
свечерува
засвирува
просвирува
отсвирува
наелектризирува
мирува
намирува
подмирува
немирува
вознемирува
измирува
примирува
помирува
смирува
умирува
испланирува
пирува
распирува
засирува
интересирува
заинтересирува
потсирува
нафатирува
раширува
подраширува
проширува
намокрува
измокрува
заорува
заборува
зборува
зазборува
назборува
надзборува
презборува
раззборува
изборува
озборува
дозборува
позборува
прозборува
оборува
соборува
додворува
наговорува
изговорува
договорува
проговорува
уговорува
претворува
олицетворува
учетворува
притворува
оживотворува
отелотворува
растворува
загорува
нагорува
обгорува
прегорува
разгорува
изгорува
догорува
логорува
улогорува
согорува
забандорува
преорува
зазорува
разорува
обзорува
изорува
приорува
закорува
прекорува
зачекорува
пречекорува
расчекорува
исчекорува
ококорува
покорува
укорува
заморува
одморува
преморува
изморува
приморува
промрморува
уморува
распорува
оспорува
успорува
прорува
повторува
директорува
докторува
сторува
престорува
присторува
запрува
допрува
затрува
изветрува
проветрува
изитрува
скаструва
искаструва
поткаструва
спаструва
разбиструва
избиструва
заострува
наострува
изострува
осигурува
панаѓурува
смежурува
изжурува
вкожурува
скожурува
поткожурува
пројурува
докусурува
втурува
претурува
растурува
поттурува
ошурува
сува
набасува
надвасува
наквасува
расквасува
угасува
ужасува
нагласува
пренагласува
надгласува
одгласува
прегласува
разгласува
изгласува
пригласува
огласува
озлогласува
прогласува
согласува
усогласува
искласува
загнасува
згнасува
изгнасува
огнасува
погнасува
пасува
напасува
спасува
испасува
нарасува
украсува
опрасува
втасува
довтасува
стасува
настасува
достасува
недостасува
вџасува
обесува
надвесува
калесува
замесува
намесува
размесува
измесува
домесува
занесува
нанесува
внесува
наднесува
однесува
поднесува
пренесува
разнесува
изнесува
произнесува
вознесува
принесува
допринесува
донесува
придонесува
понесува
пронесува
снесува
интересува
заинтересува
воскресува
пресува
затресува
натресува
претресува
потресува
протресува
стресува
растресува
истресува
исува
калаисува
колаисува
надвисува
извисува
пцовисува
бојадисува
капладисува
ујдисува
чалдисува
илдисува
бендисува
габардисува
туткалисува
шеќерлисува
економисува
калдрмисува
вирманисува
стопанисува
метанисува
кинисува
карминисува
урнисува
сапунисува
крунисува
стаписува
капарисува
инвентарисува
молерисува
малтерисува
замирисува
намирисува
помирисува
мајсторисува
битисува
проституисува
зографисува
швајсува
најсува
малаксува
боксува
пренсува
обосува
вудвосува
црвосува
жегосува
жигосува
јадосува
брадосува
ѕидосува
гнидосува
саѓосува
глеѓосува
рѓосува
мунѕосува
тревјосува
крвјосува
билјосува
бојосува
гнојосува
косува
закосува
накосува
покосува
искосува
воскосува
поткосува
пљачкосува
ничкосува
кишкосува
мувлосува
маглосува
смилосува
колосува
смолосува
шуплосува
маслосува
кислосува
вошлосува
срмосува
заносува
бурјаносува
каносува
сланосува
наносува
браносува
катраносува
обносува
здрвеносува
јагленосува
износува
влакносува
гламносува
доносува
сносува
брашносува
бабуњосува
жабуњосува
посува
тапосува
варосува
наросува
капаросува
обросува
подросува
миросува
вампиросува
оросува
бигоросува
доросува
поросува
проросува
запросува
испросува
песосува
сватосува
витосува
жолтосува
крастосува
крстосува
парчосува
вапсува
папсува
уапсува
маѓепсува
загипсува
прокопсува
замрсува
размрсува
измрсува
вкусува
скусува
искусува
поткусува
избербатува
сватува
забогатува
збогатува
обогатува
аргатува
сјатува
осакатува
изблатува
позлатува
заклатува
наплатува
преплатува
доплатува
исплатува
натплатува
претплатува
отплатува
потплатува
уплатува
заматува
разматува
изматува
раскоматува
поматува
сматува
патува
допатува
пропатува
отпатува
упатува
завратува
навратува
одвратува
повратува
прекратува
скратува
ускратува
поткратува
препратува
отпратува
стратува
запечатува
напечатува
препечатува
допечатува
испечатува
отпечатува
забавтува
размавтува
заинаетува
гурбетува
ветува
заветува
советува
посоветува
поистоветува
засветува
осветува
посветува
просветува
прецветува
расцветува
летува
залетува
налетува
облетува
влетува
надлетува
одлетува
прелетува
разлетува
излетува
долетува
полетува
пролетува
запролетува
солетува
заплетува
наплетува
вплетува
преплетува
испреплетува
разплетува
оплетува
доплетува
сплетува
расплетува
исплетува
отплетува
слетува
заметува
запаметува
опаметува
пореметува
зашеметува
изметува
кметува
пометува
сметува
засметува
пресметува
згнетува
угнетува
оптеретува
растеретува
запретува
распретува
испретува
отпретува
пресретува
насетува
присетува
осетува
досетува
посетува
потсетува
усетува
наштетува
обештетува
оштетува
обесштетува
осуетува
рашетува
изрешетува
ишетува
прошетува
разнебитува
усвитува
закитува
накитува
пренакитува
заскитува
искитува
проскитува
излитува
подмитува
емитува
комитува
распитува
испитува
преиспитува
воспитува
превоспитува
самовоспитува
заситува
презаситува
наситува
заштитува
самозаштитува
восхитува
зачитува
очитува
дочитува
почитува
испочитува
претпочитува
прочитува
испрочитува
исчитува
отчитува
налактува
завиктува
прешалтува
проголтува
зажолтува
нажолтува
пожолтува
заполтува
распламтува
запамтува
одвинтува
спринтува
бунтува
разбунтува
возбунтува
добаботува
заработува
обработува
дообработува
вработува
надработува
одработува
подработува
преработува
разработува
изработува
доработува
поработува
проработува
соработува
сработува
подготува
јотува
закотува
окотува
воплотува
овоплотува
сплотува
замотува
намотува
осрамотува
посрамотува
одмотува
премотува
размотува
измотува
смотува
препотува
прошепотува
испотува
ступотува
скротува
забашотува
забошотува
ртува
стартува
завртува
навртува
одвртува
превртува
развртува
извртува
свртува
флертува
зачкртува
пречкртува
усмртува
спортува
прортува
намуртува
смуртува
зацртува
нацртува
вцртува
прецртува
оцртува
доцртува
исцртува
отцртува
потцртува
овластува
повластува
напластува
намастува
запрепастува
упропастува
зарастува
нарастува
обрастува
одрастува
израстува
прирастува
дорастува
порастува
срастува
чувстува
навестува
предвестува
известува
наговестува
свестува
обесвестува
онесвестува
освестува
разжестува
заместува
наместува
поднаместува
понаместува
преместува
испреместува
разместува
изместува
поизместува
надоместува
поместува
сместува
арестува
затестува
зачестува
причестува
почестува
бесчестува
обесчестува
учестува
обешчестува
прелистува
разлистува
пролистува
искористува
зачистува
пречистува
дочистува
прочистува
расчистува
исчистува
динстува
гостува
нагостува
угостува
напакостува
раскостува
разжалостува
залостува
премостува
запостува
закрепостува
раскрепостува
испостува
простува
упростува
сврстува
зацврстува
прицврстува
зачврстува
крстува
вкрстува
прекрстува
покрстува
скрстува
згустува
изустува
запустува
опустува
набутува
залутува
налутува
одлутува
подлутува
разлутува
олутува
доцутува
расцутува
замафтува
спраштува
вжештува
заклештува
вклештува
склештува
згорештува
втрештува
поништува
уништува
пропиштува
изнемоштува
ополномоштува
истоштува
обопштува
приопштува
поопштува
соопштува
унесреќува
усреќува
заноќува
преноќува
сноќува
скуќува
раскуќува
зашрафува
шефува
шлифува
шлајфува
калфува
страхува
бацува
омацува
вшприцува
вцицува
исцицува
танцува
потанцува
склоцува
шверцува
прошверцува
искрцува
накуцува
чува
бачува
зачува
позачува
ојачува
појачува
качува
закачува
накачува
прекачува
прикачува
докачува
покачува
искачува
наткачува
откачува
поткачува
заоблачува
наоблачува
завлачува
одлачува
разлачува
излачува
замлачува
смлачува
оплачува
поплачува
проплачува
расплачува
исплачува
намачува
измачува
самоизмачува
помачува
смачува
изедначува
уедначува
назначува
предназначува
означува
дозначува
преиначува
законачува
изопачува
нарачува
врачува
израчува
озрачува
замрачува
помрачува
смрачува
порачува
препорачува
испорачува
заортачува
овековечува
очовечува
оддалечува
пооддалечува
раздалечува
одалечува
залечува
облечува
наоблечува
преоблечува
изоблечува
приоблечува
соблечува
расоблечува
пресоблечува
завлечува
навлечува
одвлечува
подвлечува
развлечува
извлечува
привлечува
одолговлечува
довлечува
повлечува
провлечува
свлечува
излечува
слечува
преслечува
мечува
згмечува
пригмечува
смечува
запечува
препечува
припечува
опечува
попечува
испечува
потпечува
наречува
одречува
подречува
преречува
изречува
откречува
проречува
запречува
препречува
попречува
спречува
испречува
засечува
насечува
расечува
пресечува
исечува
посечува
просечува
сосечува
опсечува
отсечува
потсечува
затечува
натечува
претечува
пропелтечува
отечува
дотечува
потечува
протечува
растечува
истечува
бичува
развладичува
заличува
разобличува
изобличува
увеличува
преувеличува
очеличува
различува
обезличува
востоличува
устоличува
впаничува
разграничува
ограничува
самоограничува
избричува
добричува
укоричува
причува
докрајчува
исколчува
замолчува
премолчува
помолчува
дотолчува
столчува
присламчува
замомчува
станчува
истанчува
овенчува
втренчува
засенчува
осенчува
истенчува
линчува
скончува
задлабочува
вдлабочува
продлабочува
дочува
посведочува
предочува
закочува
искочува
откочува
поплочува
измочува
овозмочува
помочува
оданочува
воочува
соочува
почува
орочува
прочува
насрочува
урочува
сочува
насочува
пренасочува
посочува
заточува
наточува
преточува
сосредоточува
опточува
ожесточува
источува
отточува
уочува
назапчува
зграпчува
закопчува
скопчува
раскопчува
ископчува
откопчува
склопчува
продупчува
исдупчува
ѓупчува
склупчува
напупчува
испупчува
изарчува
доарчува
поарчува
распарчува
збрчува
згрчува
наперчува
поќерчува
прокрчува
загорчува
нагорчува
згорчува
огорчува
догорчува
насрчува
затрчува
втрчува
надтрчува
претрчува
притрчува
дотрчува
потрчува
протрчува
стрчува
растрчува
истрчува
наттрчува
скожурчува
профрчува
отфрчува
исчува
разретчува
изретчува
згрутчува
учува
заучува
научува
обучува
зазвучува
озвучува
прозвучува
одучува
подучува
изучува
приучува
окучува
одлучува
заклучува
вклучува
преклучува
приклучува
склучува
исклучува
самоисклучува
отклучува
случува
доучува
поучува
проучува
наручува
поручува
напоручува
засучува
насучува
расучува
пресучува
опсучува
отсучува
усучува
профучува
заплашува
преплашува
исплашува
потплашува
уплашува
надмашува
премашува
осиромашува
промашува
замонашува
запашува
препашува
опашува
сопашува
распашува
прашува
запрашува
препрашува
опрашува
допрашува
попрашува
распрашува
испрашува
потпрашува
застрашува
престрашува
исчашува
вџашува
замешува
вмешува
размешува
измешува
примешува
домешува
помешува
испомешува
промешува
смешува
поспешува
решува
загрешува
згрешува
огрешува
погрешува
разрешува
отрешува
накострешува
утешува
очешува
надвишува
извишува
возвишува
повишува
задишува
надишува
вдишува
оддишува
издишува
лишува
занишува
разнишува
пишува
запишува
напишува
впишува
препишува
припишува
опишува
допишува
попишува
пропишува
распишува
испишува
натпишува
отпишува
потпишува
забришува
пребришува
збришува
избришува
добришува
стишува
прошишува
потшишува
влошува
одлошува
слошува
дотрошува
потрошува
истрошува
опустошува
завршува
навршува
превршува
извршува
привршува
довршува
усовршува
свршува
досвршува
кршува
накршува
прекршува
докршува
скршува
раскршува
искршува
откршува
поткршува
избушува
пробушува
загушува
пригушува
угушува
задушува
надушува
здушува
придушува
подушува
искушува
заглушува
оглушува
замелушува
наслушува
вслушува
преслушува
ислушува
прислушува
дослушува
недослушува
послушува
сослушува
потслушува
внушува
запушува
нарушува
згрушува
разрушува
дорушува
срушува
засушува
пресушува
исушува
досушува
истушува
лихва
рачва
бечва
бочва
почва
врчва
шва
помошва
га
ага
вага
гага
дага
зага
салиага
бастриага
бајага
јајага
лага
залага
малага
налага
блага
најблага
облага
поблага
влага
предлага
одлага
подлага
прелага
разлага
образлага
излага
прилага
полага
ракополага
располага
предрасполага
претполага
слага
наслага
улага
шлага
одмага
помага
запомага
спомага
потпомага
снага
доага
шпага
рага
ајдарага
хајдарага
карага
сарага
брага
драга
најдрага
подрага
прага
трага
потрага
страга
бестрага
истрага
предистрага
јурага
сага
бисага
тага
достага
зулуага
чучага
авга
кавга
евга
ега
бега
забега
надбега
пребега
збега
разбега
избега
добега
вега
гега
дега
жега
пожега
лега
облега
прилега
заприлега
колега
мега
омега
тромега
нега
снега
пега
брега
прега
запрега
напрега
пренапрега
впрега
спрега
распрега
испрега
отпрега
сега
засега
одсега
пресега
досега
посега
отсега
тега
затега
натега
претега
притега
потега
протега
оптега
ортега
стега
настега
растега
престега
истега
поистега
пристега
постега
паштега
фега
шега
нашега
лажга
дрезга
тезга
лизга
нализга
излизга
пролизга
слизга
мозга
брзга
бига
јебига
гига
дига
надига
фадига
раздига
издига
воздига
фајдига
индига
подига
меига
жига
лига
мамалига
евролига
премиерлига
суперлига
бундеслига
чучулига
мига
замига
намига
книга
рига
папарига
брига
ждрига
верига
интрига
острига
божурига
кукурига
закукурига
досига
стига
престига
пристига
достига
недостига
постига
кацига
џига
тајга
лга
алга
далга
чалга
хелга
олга
волга
долга
предолга
најдолга
подолга
анга
ванга
фаланга
охоланга
манга
замбоанга
ранга
харанга
вранга
пранга
танга
катанга
внга
даленга
доленга
менга
валеренга
тренинга
харинга
сфинга
јонга
конга
таронга
тонга
таунга
гунга
лунга
чунга
наога
бога
добога
тревога
гога
демагога
синагога
дога
жога
јога
кога
одкога
некога
секога
никога
откога
лога
залога
облога
влога
предлога
подлога
еклога
геолога
идеолога
теолога
археолога
биолога
кардиолога
аудиолога
социолога
еколога
гинеколога
токсиколога
хронолога
технолога
невролога
астролога
морфолога
психолога
слога
неслога
улога
нога
мренога
босонога
рога
дрога
бодирога
крнорога
тророга
строга
престрога
најстрога
построга
тога
дотога
ембарга
варга
марга
нарга
грга
верга
черга
џирга
крга
орга
трга
натрга
претрга
дотрга
потрга
растрга
истрга
гурга
ѓурга
гуга
загуга
дуга
југа
вијуга
куга
луга
слуга
заслуга
послуга
самопослуга
услуга
противуслуга
теменуга
руга
друга
задруга
подруга
пеперуга
круга
поруга
пруга
сопруга
струга
фуга
центрифуга
влечуга
шуга
да
ада
требада
ламбада
вада
невада
ливада
првада
бригада
дада
надеада
голеада
оранжада
зада
шехерезада
лозада
јада
плејада
универзијада
илијада
априлијада
нијада
балканијада
рашомонијада
олимпијада
параолимпијада
миријада
тријада
циркусијада
илјада
иљјада
када
декада
барикада
кавалкада
блокада
деблокада
рокада
аркада
каскада
лада
балада
блада
влада
преовлада
совлада
елада
хелада
клада
опклада
млада
најмлада
помлада
чоколада
наслада
бакљада
кољада
мада
хакамада
рамада
грамада
комада
номада
помада
громада
армада
нада
канада
гранада
менада
променада
изненада
гренада
серенада
сенада
маринада
накнада
надокнада
колонада
лимонада
канонада
понада
цитронада
торнада
пада
напада
отпада
упада
рада
маскарада
парада
брада
града
заграда
награда
преграда
зграда
ограда
церада
тирада
цирада
прада
страда
настрада
естрада
пострада
автострада
сада
амабасада
амбасада
фасада
палисада
досада
посада
опсада
моктада
муктада
стада
суада
сафада
глифада
интифада
шехада
чада
харибда
правда
неправда
онеправда
оправда
евда
севда
кривда
магда
богда
еда
каеда
беда
лебеда
обезбеда
победа
веда
воведа
говеда
заповеда
проповеда
исповеда
деда
надежеда
можеда
резеда
побједа
леда
бледа
најбледа
побледа
гледа
загледа
подзагледа
позагледа
нагледа
изнагледа
обгледа
вгледа
одгледа
понегледа
прегледа
попрегледа
испрегледа
разгледа
преразгледа
изразгледа
доразгледа
поразгледа
изгледа
доизгледа
пригледа
огледа
догледа
недогледа
здогледа
погледа
прогледа
попрогледа
согледа
кусогледа
угледа
наследа
неда
педа
велосипеда
торпеда
реда
бреда
навреда
повреда
увреда
греда
одреда
креда
дрвореда
дореда
среда
велјасреда
уреда
фреда
седа
заседа
беседа
соседа
заштеда
поштеда
суеда
абецеда
чеда
братучеда
џеда
дежда
надежда
одежда
делогожда
дожда
радожда
можда
нужда
ружда
газда
мазда
одмазда
бразда
сазда
наезда
везда
звезда
ѕвезда
мегаѕвезда
порноѕвезда
суперѕвезда
свезда
надезда
жлезда
гнезда
грезда
изда
монизда
пизда
грозда
грзда
узда
заузда
ида
аида
каида
аделаида
хаида
бида
обида
робида
вида
привида
аргида
дида
кандида
леида
алмеида
енеида
ајнеида
переида
жида
ѕида
заѕида
обѕида
вѕида
надѕида
подѕида
преѕида
разѕида
изѕида
доизѕида
приѕида
доѕида
надоѕида
соѕида
ракида
лида
алида

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu