Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
доковете - работете
доковете
опковете
сковете
расковете
исковете
отковете
потковете
ловете
запловете
впловете
препловете
испловете
отпловете
благословете
уловете
востановете
установете
обновете
сновете
насновете
основете
обосновете
свете
гответе
подгответе
згответе
изгответе
пригответе
оглувете
цвете
гете
дете
вадете
извадете
гадете
загадете
дадете
зададете
наддадете
оддадете
предадете
раздадете
издадете
создадете
додадете
подадете
продадете
препродадете
распродадете
уназадете
јадете
зајадете
најадете
поднајадете
надјадете
одјадете
подјадете
прејадете
разјадете
дојадете
појадете
пројадете
ладете
заладете
разладете
кладете
ускладете
изненадете
надокнадете
градете
заградете
вградете
надградете
преградете
разградете
изградете
оградете
доградете
крадете
накрадете
прикрадете
искрадете
поткрадете
украдете
садете
засадете
расадете
всадете
пресадете
досадете
посадете
снабдете
обезбедете
победете
убедете
разубедете
ведете
заведете
наведете
надведете
одведете
подведете
преведете
разведете
изведете
произведете
приведете
воведете
доведете
поведете
проведете
спроведете
сведете
изедете
избледете
побледете
следете
наследете
редете
наредете
вредете
навредете
повредете
одредете
прередете
разредете
споредете
проредете
предете
запредете
напредете
унапредете
впредете
препредете
допредете
попредете
распредете
испредете
отпредете
предупредете
средете
уредете
седете
наседете
иседете
доседете
штедете
заштедете
исцедете
одмаздете
загнездете
обуздете
идете
заидете
наидете
бидете
подбидете
обидете
видете
завидете
предвидете
превидете
извидете
вчудовидете
счудовидете
увидете
отидете
разотидете
изотидете
зајдете
најдете
изнајдете
пронајдете
снајдете
дојдете
надојдете
придојдете
појдете
одете
заодете
бодете
забодете
набодете
избодете
ослободете
прободете
убодете
водете
раководете
годете
прилагодете
погодете
спогодете
преодете
изодете
оплодете
разонодете
доодете
поодете
проодете
родете
породете
препородете
претходете
вардете
тврдете
потврдете
утврдете
огрдете
смрдете
будете
разбудете
возбудете
побудете
полудете
нудете
изнудете
принудете
понудете
трудете
потрудете
судете
расудете
пресудете
осудете
досудете
просудете
чудете
зачудете
веете
завеете
одвеете
развеете
живеете
заживеете
преживеете
доживеете
проживеете
провеете
владеете
завладеете
леете
налеете
прелеете
разлеете
излеете
долеете
одолеете
пролеете
смеете
засмеете
насмеете
несмеете
исмеете
умеете
жеднеете
жнеете
тежнеете
ожнеете
пеете
запеете
препеете
опеете
пропеете
распеете
испеете
успеете
натпеете
отпеете
греете
загреете
подгреете
прегреете
изгреете
огреете
ветреете
сеете
засеете
просеете
важете
уважете
кажете
закажете
презакажете
накажете
прекажете
прикажете
заприкажете
наприкажете
докажете
покажете
раскажете
искажете
претскажете
наткажете
преткажете
откажете
поткажете
укажете
лажете
залажете
самозалажете
налажете
ублажете
надлажете
подлажете
прелажете
излажете
долажете
мажете
истражете
тажете
растажете
ежете
наежете
освежете
зажежете
нажежете
вжежете
дожежете
лежете
залежете
належете
одлежете
бележете
забележете
набележете
одбележете
избележете
прибележете
обележете
добележете
прележете
излежете
долежете
полежете
режете
нарежете
обрежете
врежете
одрежете
прережете
разрежете
изрежете
прорежете
срежете
тежете
движете
задвижете
раздвижете
придвижете
лижете
залижете
налижете
наближете
зближете
приближете
оближете
доближете
разлижете
излижете
олижете
долижете
мижете
замижете
нижете
занижете
нанижете
обнижете
наднижете
однижете
разнижете
изнижете
книжете
прокнижете
понижете
пронижете
снижете
грижете
загрижете
згрижете
погрижете
стрижете
настрижете
истрижете
острижете
дострижете
пострижете
потстрижете
должете
задолжете
оддолжете
раздолжете
издолжете
продолжете
наложете
таложете
обложете
вложете
одложете
подложете
разложете
образложете
изложете
положете
сложете
можете
неможете
занеможете
снеможете
овозможете
поможете
множете
размножете
ржете
заржете
држете
задржете
поддржете
издржете
воздржете
придржете
одржете
додржете
подржете
содржете
пржете
запржете
препржете
испржете
служете
заслужете
ислужете
дослужете
послужете
опслужете
отслужете
дружете
здружете
раздружете
придружете
кружете
заокружете
опкружете
разоружете
обезоружете
вооружете
пружете
стружете
застружете
настружете
истружете
остружете
достружете
тужете
зете
газете
прегазете
разгазете
изгазете
лазете
одлазете
разлазете
излазете
долазете
полазете
пролазете
пазете
преобразете
одразете
изразете
мразете
замразете
поразете
везете
завезете
навезете
превезете
развезете
извезете
довезете
повезете
увезете
влезете
завлезете
навлезете
излезете
произлезете
слезете
наслезете
послезете
гризете
загризете
нагризете
одгризете
подгризете
прегризете
изгризете
огризете
догризете
	
погризете
молзете
намолзете
измолзете
ползете
доползете
проползете
исползете
возете
развозете
извозете
повозете
провозете
нозете
грозете
загрозете
згрозете
врзете
заврзете
наврзете
обврзете
одврзете
подврзете
преврзете
разврзете
изврзете
приврзете
доврзете
поврзете
сврзете
биете
забиете
набиете
одбиете
подбиете
збиете
разбиете
избиете
обиете
добиете
здобиете
придобиете
побиете
пробиете
убиете
виете
навиете
надвиете
развиете
извиете
свиете
миете
замиете
измиете
гниете
изгниете
пиете
напиете
впиете
препиете
припиете
опиете
допиете
пропиете
спиете
заспиете
наспиете
преспиете
испиете
поспиете
отспиете
отпиете
риете
вариете
вриете
превриете
зовриете
криете
прекриете
прикриете
покриете
сокриете
скриете
откриете
разоткриете
триете
затриете
шиете
зашиете
вшиете
пришиете
сошиете
опшиете
ајете
приземјете
лете
навалете
галете
разгалете
погалете
побудалете
жалете
зажалете
нажалете
прежалете
разжалете
пожалете
намалете
премалете
палете
запалете
испалете
потпалете
баталете
фалете
пофалете
белете
здебелете
обелете
побелете
велете
повелете
делете
одделете
определете
распределете
разделете
доделете
поделете
мелете
намелете
премелете
темелете
измелете
домелете
помелете
промелете
сомелете
осмелете
селете
населете
вселете
веселете
развеселете
преселете
иселете
доселете
отселете
постелете
напостелете
распостелете
испостелете
болете
преболете
разболете
изразболете
оболете
поболете
дозволете
задоволете
оголете
колете
заколете
заобиколете
исколете
молете
замолете
премолете
измолете
помолете
солете
посолете
плете
заплете
наплете
вплете
преплете
приплете
оплете
доплете
поплете
топлете
затоплете
сплете
расплете
исплете
натплете
отплете
потплете
фрлете
исфрлете
отфрлете
мислете
замислете
обмислете
премислете
размислете
измислете
предомислете
помислете
промислете
смислете
осмислете
светлете
засветлете
расветлете
осветлете
мете
замете
мамете
намамете
измамете
намете
срамете
земете
заземете
наземете
обземете
превземете
надземете
одземете
подземете
преземете
разземете
изземете
приземете
доземете
поземете
соземете
зголемете
занемете
онемете
дремете
задремете
надремете
предремете
придремете
подремете
премете
опремете
стремете
размете
измете
примете
попримете
воспримете
позајмете
најмете
изнајмете
полакомете
промете
припитомете
грмете
загрмете
прогрмете
смете
исмете
отмете
преотмете
изумете
глумете
одглумете
двоумете
канете
заканете
поканете
бранете
забранете
одбранете
гранете
разгранете
изранете
поранете
распространете
отстранете
хранете
нахранете
прехранете
прихранете
исхранете
станете
застанете
подзастанете
настанете
престанете
пристанете
останете
заостанете
востанете
преостанете
изостанете
постанете
состанете
опстанете
потстанете
бабнете
набабнете
длабнете
грабнете
гребнете
гибнете
шлибнете
шибнете
набобнете
зобнете
брбнете
штрбнете
кубнете
скубнете
јавнете
најавнете
лавнете
мавнете
замавнете
намавнете
одмавнете
премавнете
размавнете
измавнете
павнете
џавнете
шавнете
проѕевнете
насмевнете
потсмевнете
усмевнете
ревнете
вивнете
оддивнете
здивнете
издивнете
воздивнете
живнете
кивнете
ливнете
целивнете
пливнете
спливнете
распливнете
пивнете
кривнете
накривнете
тивнете
притивнете
стивнете
постивнете
колвнете
ковнете
намовнете
гровнете
провнете
првнете
бувнете
збувнете
избувнете
дувнете
поддувнете
заглувнете
гнете
загнете
нагнете
изнагнете
понагнете
забегнете
одбегнете
подбегнете
пребегнете
избегнете
прибегнете
побегнете
жегнете
дожегнете
легнете
налегнете
облегнете
подлегнете
прилегнете
полегнете
улегнете
пренебрегнете
прегнете
запрегнете
напрегнете
впрегнете
спрегнете
распрегнете
испрегнете
отпрегнете
сегнете
пресегнете
досегнете
посегнете
тегнете
затегнете
натегнете
претегнете
притегнете
дотегнете
потегнете
протегнете
оптегнете
стегнете
растегнете
престегнете
истегнете
пристегнете
постегнете
потстегнете
згнете
дигнете
надигнете
издигнете
воздигнете
придигнете
подигнете
мигнете
намигнете
ждригнете
досигнете
стигнете
настигнете
престигнете
пристигнете
достигнете
постигнете
догнете
одмогнете
превозмогнете
помогнете
потпомогнете
смогнете
ргнете
гргнете
тргнете
претргнете
потргнете
растргнете
истргнете
оттргнете
поттргнете
гугнете
жугнете
шмугнете
стругнете
назаднете
загладнете
прегладнете
изгладнете
огладнете
паднете
западнете
нападнете
совпаднете
припаднете
опаднете
допаднете
попаднете
пропаднете
спаднете
распаднете
испаднете
отпаднете
потпаднете
упаднете
поткраднете
веднете
наведнете
сведнете
изжеднете
ожеднете
побледнете
погледнете
обезвреднете
напреднете
седнете
наседнете
приседнете
поседнете
опседнете
отседнете
збиднете
боднете
збоднете
наводнете
отврднете
стврднете
мрднете
подмрднете
помрднете
издуднете
венете
завенете
подвенете
овенете
црвенете
вцрвенете
поцрвенете
свенете
денете
заденете
    
наденете
вденете
одденете
зденете
разденете
наводенете
обелоденете
женете
оженете
зенете
зеленете
раззеленете
озеленете
позеленете
пленете
запленете
зачленете
расчленете
менете
заменете
наменете
одменете
осовременете
разменете
изменете
видоизменете
применете
опоменете
споменете
наспоменете
променете
сменете
поруменете
кренете
накренете
поднакренете
раскренете
поткренете
сенете
засенете
ценете
преценете
оценете
проценете
потценете
уценете
жежнете
натежнете
претежнете
отежнете
дотежнете
стежнете
жижнете
газнете
згазнете
подзгазнете
казнете
лазнете
дразнете
раздразнете
празнете
испразнете
чезнете
исчезнете
ѕвизнете
лизнете
слизнете
гризнете
подгризнете
признете
рзнете
брзнете
дрзнете
мрзнете
замрзнете
намрзнете
одмрзнете
подмрзнете
премрзнете
размрзнете
измрзнете
смрзнете
обвинете
извинете
гинете
загинете
згинете
изгинете
обединете
соединете
зинете
подзинете
кинете
закинете
накинете
прекинете
докинете
прокинете
скинете
раскинете
искинете
откинете
поткинете
укинете
минете
заминете
наминете
надминете
одминете
преминете
разминете
изминете
поминете
ринете
наринете
царинете
оцаринете
изринете
доринете
поринете
сринете
посинете
настинете
истинете
чинете
зачинете
починете
напочинете
отпочинете
сочинете
шинете
грејнете
акнете
бакнете
избакнете
квакнете
џвакнете
гакнете
јакнете
зајакнете
најакнете
плакнете
заплакнете
преплакнете
оплакнете
исплакнете
шлакнете
макнете
гракнете
штракнете
истакнете
екнете
бекнете
ѕвекнете
одекнете
блекнете
лелекнете
клекнете
потклекнете
намекнете
размекнете
омекнете
смекнете
посмекнете
брекнете
набрекнете
врекнете
крекнете
порекнете
упрекнете
штрекнете
секнете
пресекнете
исекнете
затекнете
стекнете
икнете
викнете
навикнете
поднавикнете
одвикнете
подвикнете
извикнете
привикнете
квикнете
довикнете
провикнете
свикнете
бликнете
избликнете
кликнете
никнете
наникнете
вникнете
изникнете
поникнете
проникнете
пикнете
рикнете
крикнете
поттикнете
молкнете
замолкнете
измолкнете
смолкнете
скокнете
прескокнете
искокнете
отскокнете
потскокнете
локнете
ркнете
бркнете
подбркнете
чвркнете
џвркнете
швркнете
изркнете
кркнете
шмркнете
пркнете
потпркнете
сркнете
тркнете
наштркнете
фркнете
цркнете
укнете
мјаукнете
букнете
гукнете
гугукнете
кукнете
клукнете
плукнете
мукнете
шмукнете
пукнете
напукнете
препукнете
распукнете
штукнете
поштукнете
чукнете
потчукнете
шушукнете
талнете
чалнете
делнете
подделнете
стрелнете
милнете
заголнете
колнете
заколнете
преколнете
проколнете
исколнете
полнете
наполнете
преполнете
дополнете
надополнете
исполнете
засолнете
подзасолнете
жулнете
лулнете
пламнете
рамнете
израмнете
демнете
издемнете
ѕемнете
наѕемнете
изѕемнете
дремнете
затемнете
отемнете
потемнете
кимнете
симнете
помнете
запомнете
спомнете
наспомнете
брмнете
грмнете
клумнете
шумнете
ѕвонете
гонете
прогонете
озаконете
наклонете
ронете
обронете
одронете
тонете
потонете
утонете
апнете
бапнете
запнете
приапнете
зјапнете
капнете
скапнете
лапнете
клапнете
шлапнете
напнете
пренапнете
драпнете
чкрапнете
отчкрапнете
штрапнете
стапнете
цапнете
чапнете
лепнете
клепнете
крепнете
закрепнете
препнете
спрепнете
трепнете
сепнете
цепнете
чепнете
начепнете
шепнете
нашепнете
пришепнете
дошепнете
потшепнете
скипнете
липнете
залипнете
пипнете
рипнете
подрипнете
прерипнете
чкрипнете
штипнете
опнете
копнете
клопнете
сопнете
дрпнете
прпнете
претрпнете
отрпнете
истрпнете
црпнете
распнете
дупнете
трупнете
тупнете
џбарнете
обрнете
врнете
заврнете
наврнете
преврнете
разврнете
осврнете
загрнете
обгрнете
одгрнете
прегрнете
згрнете
разгрнете
пригрнете
мернете
пернете
напернете
обѕрнете
свирнете
ѕирнете
подѕирнете
зборнете
корнете
накорнете
покорнете
скорнете
искорнете
откорнете
урнете
џбурнете
разурнете
изурнете
јурнете
нурнете
турнете
втурнете
оттурнете
поттурнете
шурнете
црнете
оцрнете
поцрнете
гаснете
загаснете
згаснете
изгаснете
угаснете
објаснете
вјаснете
разјаснете
изјаснете
појаснете
каснете
прикаснете
покаснете
прокаснете
поткаснете
ласнете
пласнете
спласнете
раснете
зараснете
нараснете
обраснете
враснете
драснете
надраснете
прераснете
разраснете
израснете
прираснете
дораснете
пораснете
сраснете
траснете
збеснете
побеснете
блеснете
заблеснете
проблеснете
олеснете
плеснете
вреснете
воскреснете
треснете
стеснете
виснете
нависнете
обвиснете
надвиснете
ѕвиснете
овиснете
свиснете
киснете
закиснете
накиснете
прекиснете
покиснете
прокиснете
скиснете
раскиснете
искиснете
лиснете
блиснете
плиснете
заплиснете
писнете
мириснете
натиснете
втиснете
притиснете
потиснете
стиснете
истиснете
болснете
молснете
рснете
врснете
прснете
распрснете
згуснете
луснете
плуснете
друснете
загатнете
одгатнете
затнете
иззатнете
матнете
светнете
летнете
подлетнете
метнете
наметнете
вметнете
одметнете
подметнете
преметнете
пометнете
претнете
    
сретнете
пресретнете
шетнете
скитнете
ситнете
раситнете
џитнете
голтнете
подголтнете
жолтнете
отнете
вотнете
скокотнете
спотнете
протнете
спротнете
чкртнете
утнете
бутнете
кутнете
сутнете
тутнете
бунете
збунете
побунете
ѕунете
офнете
туфнете
вдахнете
ухнете
мацнете
рецнете
брецнете
обрецнете
шприцнете
цицнете
олцнете
боцнете
доцнете
задоцнете
клоцнете
брцнете
цврцнете
крцнете
скрцнете
мрцнете
буцнете
подбуцнете
куцнете
муцнете
зачнете
домачнете
начнете
чечнете
буричнете
почнете
започнете
отпочнете
брчнете
трчнете
чучнете
џрџнете
чешнете
расчешнете
отчешнете
дишнете
нишнете
кошнете
откошнете
кршнете
скршнете
гушнете
одлушнете
слушнете
наслушнете
потслушнете
мушнете
измушнете
ќушнете
шушнете
потшушнете
трњете
пете
апете
заапете
капете
закапете
накапете
прекапете
окапете
докапете
покапете
прокапете
скапете
раскапете
искапете
затапете
отапете
стапете
застапете
престапете
истапете
пристапете
достапете
постапете
отстапете
лепете
залепете
налепете
одлепете
прилепете
слепете
заслепете
ослепете
репете
крепете
поткрепете
цепете
зацепете
расцепете
исцепете
зачепете
отчепете
сипете
насипете
расипете
пресипете
исипете
досипете
посипете
сосипете
опсипете
штипете
иштипете
склопете
расклопете
топете
натопете
потопете
растопете
крпете
закрпете
трпете
претрпете
стрпете
црпете
зацрпете
нацрпете
доцрпете
поцрпете
исцрпете
дупете
издупете
купете
откупете
поткупете
лупете
излупете
пупете
пропупете
рибарете
варете
заварете
преварете
товарете
натоварете
претоварете
растоварете
истоварете
крварете
раскрварете
сварете
остварете
благодарете
заблагодарете
подарете
господарете
стражарете
пазарете
насамарете
занемарете
парете
попарете
спарете
распарете
застарете
остарете
подостарете
набабрете
обесхрабрете
одобрете
подобрете
наврете
воврете
проврете
спроврете
задрете
едрете
бодрете
омодрете
помодрете
удрете
судрете
берете
заберете
наберете
одберете
подберете
преберете
зберете
разберете
подразберете
подзберете
изберете
позберете
приберете
оберете
доберете
соберете
верете
заверете
изневерете
проневерете
оверете
доверете
поверете
проверете
уверете
дерете
надерете
раздерете
одерете
додерете
содерете
мерете
одмерете
премерете
измерете
перете
заперете
вперете
преперете
треперете
затреперете
доперете
проперете
исперете
отперете
презрете
наѕрете
поднаѕрете
обѕрете
приѕрете
проѕрете
свирете
засвирете
отсвирете
намирете
подмирете
вознемирете
помирете
смирете
сирете
засирете
ширете
раширете
проширете
замрете
премрете
умрете
изумрете
борете
изборете
соборете
брборете
избрборете
говорете
наговорете
одговорете
изговорете
приговорете
договорете
затворете
претворете
отворете
растворете
горете
жагорете
загорете
нагорете
подгорете
прегорете
разгорете
изгорете
догорете
погорете
согорете
дрдорете
разорете
прекорете
пречекорете
покорете
укорете
одморете
изморете
љубоморете
мрморете
промрморете
уморете
оспорете
успорете
повторете
сторете
престорете
оќорете
запрете
подзапрете
опрете
допрете
сопрете
потпрете
срете
пресрете
затрете
проветрете
сотрете
острете
наострете
изострете
прострете
спрострете
распрострете
осигурете
докусурете
турете
претурете
истурете
шурете
сете
албасете
гасете
гласете
нагласете
прогласете
согласете
пасете
напасете
опасете
допасете
попасете
спасете
испасете
украсете
обесете
десете
месете
замесете
несете
занесете
нанесете
внесете
наднесете
однесете
поднесете
пренесете
разнесете
изнесете
произнесете
вознесете
принесете
донесете
придонесете
понесете
пронесете
снесете
воскресете
тресете
затресете
натресете
претресете
потресете
протресете
стресете
растресете
истресете
висете
зависете
извисете
косете
покосете
пркосете
носете
износете
сносете
росете
проросете
просете
запросете
испросете
апсете
уапсете
замрсете
кусете
вкусете
скусете
порусете
тете
збогатете
клатете
заклатете
платете
наплатете
доплатете
исплатете
претплатете
отплатете
уплатете
патете
пропатете
упатете
обратете
вратете
одвратете
повратете
кратете
скратете
пратете
препратете
допратете
испратете
фатете
зафатете
прифатете
дофатете
опфатете
сфатете
потфатете
печатете
запечатете
препечатете
испечатете
отпечатете
повтете
ветете
клеветете
светете
засветете
осветете
посветете
просветете
плетете
заплетете
наплетете
вплетете
преплетете
приплетете
оплетете
доплетете
поплетете
сплетете
расплетете
исплетете
натплетете
отплетете
потплетете
метете
заметете
наметете
паметете
запаметете
опаметете
преметете
зашеметете
разметете
изметете
прометете
сметете
гнетете
нагнетете
згнетете
сретете
пресретете
сетете
осетете
посетете
потсетете
штетете
обештетете
оштетете
китете
накитете
заситете
штитете
заштитете
жолтете
ожолтете
пожолтете
запамтете
добаботете
работете
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu