Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
матичеви - дупчинови
матичеви
чичеви
бајчеви
зајчеви
јајчеви
кајчеви
најчеви
крајчеви
бојчеви
бујчеви
акчеви
бекчеви
болкчеви
докчеви
букчеви
алчеви
балчеви
далчеви
калчеви
бакалчеви
белчеви
ангелчеви
делчеви
волчеви
биволчеви
жолчеви
колчеви
дамчеви
камчеви
рамчеви
бајрамчеви
демчеви
димчеви
домчеви
кумчеви
анчеви
данчеви
стружанчеви
канчеви
цаканчеви
ланчеви
баланчеви
ананчеви
ранчеви
гранчеви
боранчеви
танчеви
станчеви
бенчеви
денчеви
аленчеви
пенчеви
сенчеви
тенчеви
инчеви
бинчеви
динчеви
клинчеви
бончеви
дончеви
македончеви
кончеви
лончеви
пончеви
сончеви
посончеви
грнчеви
трнчеви
паунчеви
бунчеви
дунчеви
пунчеви
бочеви
дочеви
кочеви
белкочеви
лочеви
почеви
апочеви
точеви
апчеви
дапчеви
капчеви
арапчеви
врапчеви
крапчеви
лепчеви
допчеви
клопчеви
попчеви
топчеви
грпчеви
ќупчеви
ајдарчеви
жарчеви
парчеви
царчеви
врчеви
грчеви
дрчеви
перчеви
бирчеви
крчеви
борчеви
дорчеви
ѓорчеви
прчеви
трчеви
бурчеви
дурчеви
турчеви
црчеви
патчеви
бучеви
богучеви
дучеви
балучеви
клучеви
мучеви
пучеви
тучеви
чучеви
дафчеви
дофчеви
дохчеви
џеви
аџеви
баџеви
беџеви
џиџеви
барџеви
буџеви
џуџеви
башеви
јавашеви
багашеви
дашеви
зашеви
влашеви
плашеви
нашеви
анашеви
пашеви
рашеви
тарашеви
грашеви
страшеви
ташеви
бекташеви
белташеви
бунташеви
шашеви
бешеви
вешеви
дешеви
бадешеви
лешеви
калешеви
мешеви
нешеви
пешеви
дупешеви
тешеви
бектешеви
бишеви
абишеви
дервишеви
дишеви
калишеви
белишеви
улишеви
мишеви
демишеви
дурмишеви
бенишеви
денишеви
динишеви
пишеви
паришеви
беришеви
бектишеви
шишеви
балшеви
белшеви
бошеви
дошеви
дајошеви
кошеви
калошеви
мошеви
дарошеви
брошеви
грошеви
прошеви
трошеви
ќошеви
маршеви
ушеви
бушеви
бабушеви
гушеви
агушеви
абдушеви
андушеви
одушеви
благодушеви
воодушеви
анѓушеви
кушеви
алкушеви
кркушеви
лушеви
алушеви
глушеви
аљушеви
мушеви
анушеви
банушеви
танушеви
динушеви
пушеви
рушеви
добрушеви
верушеви
петрушеви
сушеви
тушеви
атушеви
шушеви
гужви
разви
одзви
изви
пробиви
дружељубиви
родољубиви
мирољубиви
гостољубиви
погостољубиви
диви
несогледиви
здиви
рецидиви
најдиви
малдиви
подиви
неотуѓиви
живи
заживи
вживи
најживи
оживи
расположиви
поживи
соживи
називи
офанзиви
експлозиви
киви
запаливи
молчаливи
колебливи
неколебливи
непоколебливи
употребливи
неупотребливи
поупотребливи
приспособливи
правливи
поправливи
непоправливи
тревливи
обновливи
црвливи
магливи
несовладливи
допадливи
упадливи
неразградливи
непобедливи
убедливи
неубедливи
поубедливи
несправедливи
несогледливи
навредливи
неповредливи
увредливи
споредливи
неспоредливи
штедливи
најштедливи
поштедливи
дождливи
најдождливи
подождливи
видливи
завидливи
предвидливи
непредвидливи
попредвидливи
невидливи
највидливи
повидливи
одливи
снаодливи
најснаодливи
поснаодливи
заводливи
наводливи
поводливи
прилагодливи
неприлагодливи
поприлагодливи
подливи
смрдливи
најсмрдливи
посмрдливи
возбудливи
невозбудливи
највозбудливи
повозбудливи
деливи
неделиви
неподеливи
горделиви
најгорделиви
мрзеливи
помрзеливи
трпеливи
нетрпеливи
најтрпеливи
потрпеливи
вселиви
забележливи
незабележливи
срамежливи
посрамежливи
дарежливи
најдарежливи
расположливи
издржливи
неиздржливи
најиздржливи
поиздржливи
одржливи
неодржливи
претпазливи
попретпазливи
раздразливи
изливи
миризливи
мрзливи
најмрзливи
помрзливи
приливи
спојливи
неотповикливи
калливи
примамливи
занимливи
гостопримливи
данливи
ранливи
неранливи
поранливи
отстранливи
неотстранливи
хранливи
најхранливи
похранливи
менливи
заменливи
незаменливи
неменливи
применливи
променливи
непроменливи
пенливи
најпенливи
попенливи
проценливи
непроценливи
минливи
ненадминливи
неодминливи
сонливи
недозволиви
неодоливи
моливи
проливи
лапливи
напливи
лепливи
најлепливи
самолепливи
полепливи
опипливи
топливи
стрпливи
нестрпливи
пострпливи
шупливи
сварливи
несварливи
остварливи
неостварливи
немарливи
занемарливи
испарливи
брливи
збрливи
избрливи
побрливи
доверливи
недоверливи
најдоверливи
проверливи
уверливи
неуверливи
мерливи
пребирливи
разбирливи
неразбирливи
најразбирливи
поразбирливи
непомирливи
допирливи
недопирливи
зборливи
најзборливи
позборливи
несоборливи
наговорливи
разговорливи
растворливи
нерастворливи
горливи
дрдорливи
неповторливи
мочурливи
сливи
замисливи
незамисливи
мирисливи
подносливи
неподносливи
преносливи
непреносливи
податливи
исплатливи
неисплатливи
најисплатливи
поисплатливи
препознатливи
прифатливи
неприфатливи
најприфатливи
поприфатливи
општоприфатливи
сфатливи
несфатливи
впечатливи
невпечатливи
највпечатливи
повпечатливи
светливи
наметливи
пресметливи
непресметливи
осетливи
досетливи
неосетливи
најосетливи
поосетливи
читливи
нечитливи
најчитливи
почитливи
работливи
обработливи
скокотливи
превртливи
ненадоместливи
непремостливи
допустливи
недопустливи
попустливи
препорачливи
дречливи
воочливи
повоочливи
горчливи
најгорчливи
погорчливи
плашливи
поплашливи
страшливи
решливи
непогрешливи
	
нерешливи
неизбришливи
кршливи
некршливи
задушливи
рушливи
ниви
казниви
неказниви
необјасниви
неодвоиви
неспоиви
криви
закриви
накриви
поднакриви
понакриви
најкриви
окриви
покриви
искриви
подискриви
поискриви
пориви
сиви
масиви
пасиви
антидепресиви
осиви
посиви
тиви
презервативи
негативи
прерогативи
седативи
иницијативи
суперлативи
регулативи
нормативи
алтернативи
императиви
стативи
адитиви
акредитиви
активи
објективи
колективи
ретроспективи
перспективи
директиви
детективи
мотиви
локомотиви
противи
спротиви
стиви
милостиви
непремостиви
учтиви
неучтиви
најучтиви
поучтиви
архиви
излечиви
неизлечиви
исклучиви
ајви
изајви
најви
дејви
изјви
вакви
какви
некакви
секакви
никакви
еднакви
подеднакви
нееднакви
инакви
поинакви
онакви
такви
човекви
тикви
локви
смокви
цркви
букви
рукви
салви
белви
илви
силви
болви
колви
заколви
наколви
исколви
улви
хамви
ови
даови
заови
ризаови
лаови
златанаови
браови
рисаови
чаови
абови
бабови
габови
дабови
жабови
кабови
пабови
рабови
штабови
генералштабови
лебови
жлебови
себови
цебови
џебови
ибови
бибови
глибови
столбови
дамбови
јамбови
камбови
ламбови
лембови
цимбови
домбови
ромбови
бумбови
тумбови
глобови
зглобови
снобови
робови
гробови
дробови
барбови
врбови
грбови
дербови
србови
бубови
кубови
лубови
клубови
видеоклубови
дискоклубови
аероклубови
автоклубови
љубови
јавови
лавови
сплавови
славови
бориславови
богославови
бравови
вравови
гравови
здравови
правови
стравови
савови
милосавови
ставови
штавови
зевови
левови
мевови
змевови
гневови
спевови
ревови
гревови
севови
стевови
шевови
здивови
ливови
сливови
пивови
сивови
полвови
јовови
јаковови
ловови
мовови
ровови
кровови
врвови
крвови
бувови
агови
багови
дагови
загови
лагови
шлагови
врагови
драгови
прагови
трагови
авгови
бегови
вегови
гегови
жегови
делегови
негови
снегови
брегови
тегови
игови
жигови
мигови
стригови
долгови
ангови
дангови
лангови
мангови
рангови
прангови
сленгови
ингови
бингови
лингови
пингови
рингови
гонгови
понгови
сонгови
дунгови
богови
полубогови
гогови
догови
жогови
влогови
глогови
слогови
рогови
стогови
каргови
вергови
пргови
бургови
мургови
гугови
југови
кугови
лугови
плугови
другови
кругови
полукругови
стругови
адови
гадови
агадови
дадови
јадови
бијадови
ладови
владови
складови
мадови
ненадови
падови
радови
градови
садови
чадови
богдови
дедови
ледови
кледови
амедови
недови
редови
дождови
дуждови
глуждови
браздови
звездови
гиздови
боздови
гроздови
дроздови
идови
бидови
видови
давидови
подвидови
зидови
ѕидови
лидови
мидови
ридови
цигаридови
сидови
гајдови
слајдови
најдови
алдови
андови
бандови
вандови
мандови
пандови
барандови
брандови
сандови
штандови
цандови
џандови
бендови
брендови
трендови
диндови
шиндови
кондови
лондови
фондови
бундови
гундови
шундови
одови
бодови
водови
сводови
додови
кодови
плодови
подови
десподови
господови
родови
бродови
тодови
методови
вардови
дардови
лакрдови
ордови
фјордови
кордови
лордови
урдови
аудови
будови
дудови
жудови
блудови
дарудови
трудови
судови
студови
чудови
караѓови
анѓови
ѓорѓови
благеови
леови
калеови
паранеови
огнеови
пеови
кареови
андреови
теови
шеови
лажови
блажови
пажови
дражови
ежови
жежови
делижови
пижови
грижови
божови
ножови
моржови
ружови
базови
абазови
џамбазови
гавазови
ајвазови
газови
зазови
јазови
лазови
аџилазови
млазови
плазови
мазови
бурмазови
назови
бурназови
пазови
апазови
миразови
мразови
везови
влезови
билмезови
кнезови
резови
изови
бизови
квизови
дизови
азизови
ризови
паризови
ајризови
оризови
боризови
фризови
титизови
шпајзови
димзови
бозови
возови
лозови
балозови
розови
керозови
прозови
барзови
брзови
берзови
борзови
лузови
топузови
небиови
гиови
диови
кадиови
абдиови
медиови
амдиови
ѓорѓиови
терзиови
акиови
бакиови
анакиови
алиови
салиови
велиови
илиови
варлиови
муслиови
метлиови
абдулиови
кулиови
аљиови
миови
ананиови
захариови
кадриови
макриови
мокриови
сиови
милосиови
анаќиови
аџиови
бојаџиови
бајови
вајови
дајови
зајови
јајови
кајови
карајови
крајови
трајови
тајови
бејови
кејови
змејови
пејови
спрејови
шејови
дијови
кадијови
терзијови
алијови
мијови
    
аџијови
бојови
којови
стојови
кови
бакови
бабакови
жабакови
табакови
вакови
новакови
гакови
кундакови
бардакови
будакови
ѓакови
жакови
закови
брзакови
бузакови
јакови
зајакови
двојакови
просјакови
лакови
далакови
ангелакови
булакови
ваљакови
макови
шамакови
кајмакови
пармакови
басмакови
накови
анакови
банакови
данакови
манакови
знакови
близнакови
динакови
донакови
конакови
пакови
ракови
баракови
бракови
сиракови
мракови
боракови
битракови
стракови
дуракови
фракови
сакови
бисакови
гусакови
такови
батакови
балтакови
ортакови
астакови
шестакови
факови
цакови
чакови
качакови
бечакови
бичакови
џакови
оџакови
буџакови
бабкови
бобкови
вкови
авкови
давкови
чавкови
ошавкови
живкови
пувкови
бекови
бебекови
векови
ѕвекови
човекови
декови
кекови
лекови
алекови
противлекови
лелекови
клекови
склекови
булекови
донекови
пекови
крекови
смрекови
бурекови
секови
текови
пелтекови
цекови
чекови
џекови
жежкови
божкови
бикови
викови
дикови
владикови
бидикови
видикови
бандикови
будикови
жикови
божикови
кикови
ликови
бликови
јагликови
беликови
великови
челикови
иликови
пликови
микови
никови
бадникови
градникови
деленикови
зеленикови
соленикови
должникови
калашникови
калашњикови
боикови
стоикови
пикови
рикови
крикови
прикови
трикови
фрикови
тикови
граматикови
штикови
шикови
ашикови
бајкови
дајкови
зајкови
мајкови
најкови
пајкови
брајкови
штрајкови
стајкови
лејкови
пулејкови
едрејкови
бојкови
дојкови
стојкови
вујкови
алкови
калкови
чукалкови
малкови
палкови
елкови
белкови
ангелкови
делкови
анѓелкови
желкови
билкови
рилкови
босилкови
цилкови
бинлкови
јаболкови
долкови
колкови
молкови
полкови
толкови
лулкови
амкови
дамкови
јамкови
сламкови
мамкови
демкови
димкови
думкови
банкови
данкови
далјанкови
паланкови
панкови
бранкови
гранкови
франкови
асанкови
десанкови
танкови
цанкови
шанкови
дрвенкови
црвенкови
денкови
друженкови
кенкови
семенкови
цепенкови
дренкови
сенкови
арсенкови
тенкови
тутенкови
инкови
бабинкови
бобинкови
богинкови
динкови
линкови
калинкови
блинкови
маслинкови
трнинкови
аршинкови
бонкови
донкови
ронкови
цонкови
дрнкови
бункови
дункови
окови
бокови
жабокови
докови
скокови
локови
блокови
момокови
смокови
рокови
срокови
сокови
токови
стокови
џокови
шокови
електрошокови
драпкови
шапкови
чипкови
опкови
сопкови
трпкови
пупкови
баркови
амбаркови
даркови
маркови
паркови
чаркови
шаркови
гркови
беркови
базеркови
меркови
цимеркови
перкови
пиперкови
бисеркови
теркови
биркови
свиркови
миркови
спиркови
мисиркови
шмркови
боркови
горкови
чкоркови
моркови
торкови
штркови
буркови
дуркови
ѓуркови
журкови
ќуркови
шуркови
скови
аскови
ласкови
баласкови
наскови
паскови
раскови
дескови
лескови
искови
бискови
дискови
ланскови
доскови
рускови
аткови
баткови
ракаткови
глаткови
златкови
маткови
таткови
цветкови
петкови
виткови
давиткови
кикириткови
откови
боткови
поткови
кроткови
врткови
цврткови
уткови
груткови
среќкови
укови
букови
звукови
дукови
јукови
бујукови
кукови
лукови
памукови
топукови
струкови
сукови
чукови
ќучукови
афкови
дафкови
ефкови
пуфкови
ацкови
пецкови
лицкови
прцкови
муцкови
ачкови
качкови
алачкови
плачкови
пљачкови
мачкови
аначкови
страчкови
сачкови
бечкови
дечкови
малечкови
печкови
сечкови
ичкови
беличкови
пиличкови
стоичкови
бричкови
точкови
брчкови
крчкови
прчкови
трчкови
бучкови
кучкови
башкови
влашкови
ташкови
бешкови
жешкови
белешкови
пилешкови
плешкови
мешкови
пешкови
грешкови
дишкови
мишкови
демишкови
бришкови
шишкови
бошкови
трошкови
бабушкови
гушкови
душкови
издушкови
пушкови
крушкови
ветрушкови
чушкови
лови
балови
бабалови
маскенбалови
бубалови
буковалови
багалови
дигалови
бунгалови
далови
абдалови
бедалови
мандалови
гудалови
жалови
јалови
изјалови
калови
бакалови
чакалови
чекалови
портокалови
тркалови
скалови
даскалови
дескалови
чукалови
лалови
билалови
малови
налови
палови
ципалови
пумпалови
тупалови
паралови
пералови
кралови
екскралови
талови
баталови
танталови
парталови
чалови
шалови
циглови
синглови
џинглови
белови
нобелови
велови
гелови
ангелови
ахгелови
делови
беделови
бенделови
автоделови
анѓелови
ѓузелови
лелови
мелови
темелови
нелови
варелови
горелови
веселови
невеселови
киселови
картелови
стелови
качелови
излови
бузлови
илови
даилови
данаилови
билови
билбилови
бимбилови
гилови
дилови
адилови
садилови
авдилови
бандилови
кандилови
меилови
божилови
брзилови
    
алилови
далилови
милови
камилови
данилови
доилови
самоилови
стоилови
пилови
арилови
брилови
добрилови
силови
босилови
тилови
матилови
стилови
филови
трендафилови
каранфилови
фајлови
мејлови
болови
бомболови
волови
голови
боголови
автоголови
долови
ѓолови
колови
баколови
николови
соколови
молови
динолови
полови
преполови
тополови
располови
толови
столови
постолови
апостолови
пиштолови
холови
мјузикхолови
цолови
бичолови
плови
заплови
вплови
преплови
семплови
доплови
воздухоплови
исплови
отплови
арлови
карлови
орлови
дурлови
зурлови
сурлови
слови
маслови
наслови
благослови
празнослови
услови
обуслови
предуслови
детлови
апостлови
улови
булови
бабулови
бамбулови
дулови
абдулови
авдулови
ѓулови
конзулови
белулови
мулови
пулови
мрсулови
тулови
цуцулови
чулови
дошлови
баљови
дељови
тељови
бабамови
гамови
дамови
адамови
дадамови
бајамови
камови
бекамови
ламови
баламови
саламови
арламови
рамови
барамови
аврамови
грамови
драмови
бајрамови
крамови
срамови
храмови
ахамови
чамови
џамови
емови
гемови
демови
адемови
ѓемови
клемови
шлемови
мемови
пемови
еремови
кремови
тремови
семови
темови
ефемови
џемови
шемови
размови
бимови
видеобимови
димови
бедимови
будимови
лазимови
кимови
акимови
лимови
алимови
белимови
велимови
селимови
климови
бислимови
мимови
стоимови
симови
асимови
бисимови
максимови
тимови
артимови
бутимови
ефтимови
цицимови
ашимови
аршимови
гејмови
фрејмови
појмови
филмови
дијафилмови
тонфилмови
вестернфилмови
видеофилмови
порнофилмови
микрофилмови
омови
бомови
домови
комови
ломови
економови
ромови
громови
кромови
сомови
томови
дрмови
крмови
мрмови
јасмови
исмови
ритмови
умови
наумови
думови
ѓумови
магнезиумови
калиумови
алуминиумови
натриумови
калциумови
кумови
глумови
зулумови
друмови
шумови
нови
анови
банови
бабанови
балабанови
барабанови
табанови
шабанови
деребанови
бибанови
албанови
бобанови
грубанови
ванови
кулеванови
стеванови
иванови
биванови
живанови
деливанови
пеливанови
алванови
балванови
јованови
кованови
милованови
прванови
ганови
благанови
драганови
данови
владанови
богданови
звезданови
грозданови
виданови
фиданови
воданови
грданови
орданови
дуданови
божанови
занови
аризанови
лозанови
борозанови
брзанови
јанови
ајанови
дајанови
брајанови
трајанови
дејанови
дијанови
далјанови
милјанови
дамјанови
демјанови
бојанови
стојанови
штипјанови
марјанови
балканови
валканови
болканови
волканови
петканови
куканови
луканови
паланови
миланови
смиланови
кланови
гркланови
планови
арсланови
дуланови
луланови
манови
раманови
караманови
азманови
диманови
лиманови
алиманови
драгоманови
доманови
романови
томанови
германови
ферманови
османови
думанови
шуманови
нанови
мананови
синанови
панови
степанови
копанови
жупанови
ранови
каранови
бранови
радиобранови
микробранови
вранови
гавранови
деранови
кранови
сопранови
катранови
спространови
дуранови
туранови
асанови
елбасанови
десанови
танови
златанови
светанови
цветанови
петанови
капетанови
китанови
митанови
гајтанови
султанови
станови
дестанови
востанови
достанови
крстанови
установи
кафтанови
фанови
стефанови
ханови
чанови
ранчанови
кочанови
џанови
филџанови
шанови
велешанови
душанови
обнови
возобнови
овнови
кловнови
игнови
огнови
анднови
поднови
бенови
љубенови
венови
црвенови
генови
денови
младенови
виденови
најденови
зенови
викенови
ленови
еленови
зеленови
миленови
кленови
пленови
членови
каменови
стаменови
руменови
јачменови
ненови
огненови
пенови
трпенови
сребренови
добренови
дренови
горенови
тренови
цренови
сенови
асенови
јасенови
спасенови
аксенови
арсенови
тенови
партенови
ристенови
костенови
фенови
ценови
шенови
тешенови
рушенови
мазнови
инови
боаинови
шаинови
бинови
србинови
главинови
беловинови
дервинови
гинови
драгинови
бегинови
ангинови
динови
живадинови
дукадинови
желадинови
миладинови
бединови
абединови
видинови
ајдинови
годинови
господинови
будинови
исеинови
божинови
пржинови
ружинови
бозинови
рогозинови
кинови
потемкинови
гркинови
скинови
лукинови
калинови
бакалинови
малинови
велинови
делинови
веселинови
киселинови
шилинови
клинови
млинови
шуплинови
маслинови
муслинови
минови
даминови
еминови
големинови
коминови
нинови
данинови
бенинови
венинови
воинови
пинови
арапинови
деспинови
аринови
бугаринови
маринови
добринови
северинови
шекеринови
кринови
моринови
принови
синови
масинови
русинови
батинови
богатинови
светинови
цветинови
константинови
артинови
картинови
мартинови
кртинови
достинови
шахинови
мацинови
рацинови
аницинови
дојцинови
боцинови
чинови
дечинови
дојчинови
дупчинови
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu