Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
заразната - произлегувањата
заразната
празната
најпразната
попразната
полупразната
фразната
фазната
љубезната
нељубезната
увезната
тркалезната
влезната
железната
излезната
безизлезната
полезната
најполезната
пополезната
бесполезната
затезната
исчезната
визната
девизната
нејизната
лизната
близната
гризната
кризната
призната
непризната
најпризната
прецизната
непрецизната
најпрецизната
попрецизната
акцизната
концизната
најконцизната
поконцизната
возната
извозната
највозната
коловозната
повозната
нервозната
најнервозната
понервозната
увозната
религиозната
грандиозната
сериозната
несериозната
најсериозната
посериозната
мистериозната
фуриозната
грациозната
амбициозната
најамбициозната
поамбициозната
скандалозната
бескрупулозната
фамозната
позната
запозната
непозната
препозната
грипозната
најпозната
попозната
распозната
грозната
најгрозната
погрозната
ригорозната
порозната
непорозната
гламурозната
монструозната
виртуозната
контраверзната
контроверзната
замрзната
одмрзната
премрзната
измрзната
смрзната
сојузната
лузната
луксузната
најлуксузната
полуксузната
радиодифузната
ината
покраината
бината
бабината
кабината
длабината
слабината
карабината
судбината
трибината
вината
убавината
лавината
оставината
мешавината
невината
срцевината
дивината
живината
кривината
татковината
јаловината
половината
имовината
новината
бановината
сировината
суровината
осовината
готовината
вагината
загината
маргината
дината
позадината
владината
невладината
провладината
меѓувладината
младината
падината
градината
правдината
дедината
средината
годината
тврдината
ордината
координата
пајажината
свежината
тежината
должината
содржината
дружината
казината
слезината
близината
нејзината
брзината
дузината
лимузината
земјината
кината
прекината
непрекината
испрекината
мајкината
банкината
ќеркината
скината
раскината
искината
откината
укината
глината
белината
дебелината
киселината
целината
пчелината
силината
долината
виолината
околината
дисциплината
недисциплината
топлината
светлината
котлината
мината
замината
намината
надмината
одмината
поодмината
големината
премината
размината
измината
седуммината
осуммината
помината
деветмината
петмината
дванаесетмината
единаесетмината
петнаесетмината
десетмината
шестмината
многумината
седумината
малкумината
неколкумината
планината
главнината
оставнината
заднината
иднината
роднината
ткаенината
празнината
постелнината
престолнината
плнината
рамнината
висорамнината
наемнината
отпремнината
темнината
закупнината
испратнината
зафатнината
покуќнината
мачнината
денешнината
утрешнината
годишнината
двегодишнината
тригодишнината
стогодишнината
петгодишнината
десетгодишнината
педесетгодишнината
шеесетгодишнината
шестгодишнината
хероината
возарината
школарината
хранарината
станарината
членарината
ѓубрарината
патарината
старината
царината
трошарината
добрината
ведрината
балерината
примабалерината
ветерината
ширината
пандорината
заветрината
витрината
доктрината
стрината
острината
утрината
изутрината
урината
сината
гласината
висината
најсината
косината
посината
тината
длабнатината
пукнатината
евтината
најевтината
поевтината
дваесетината
десетината
педесетината
шеесетината
четириесетината
триесетината
стотината
настината
жестината
вистината
невистината
чистината
цврстината
густината
пустината
лутината
рутината
ефтината
вештината
човештината
жештината
горештината
малограѓанштината
македонштината
општината
суштината
фината
најфината
пофината
медицината
вакцината
јачината
опачината
далечината
месечината
величината
количината
причината
мајчината
длабочината
почината
широчината
височината
горчината
шината
машината
пашината
прашината
старешината
тишината
површината
благајната
сјајната
најсјајната
посјајната
крајната
бескрајната
трајната
најтрајната
долготрајната
најдолготрајната
подолготрајната
дотрајната
краткотрајната
потрајната
истрајната
тајната
најтајната
потајната
сообраќајната
значајната
безначајната
најзначајната
позначајната
стечајната
очајната
случајната
ненадејната
идејната
јубилејната
семејната
грејната
најтрофејната
убијната
бојната
безбојната
војната
двојната
развојната
покојната
спокојната
поспокојната
гнојната
опојната
бројната
најбројната
малобројната
побројната
многубројната
најмногубројната
малубројната
тројната
престојната
пристојната
непристојната
попристојната
достојната
недостојната
веродостојната
самостојната
постојната
непостојната
претстојната
бујната
вујната
кујната
струјната
најструјната
пострујната
нечујната
бакната
јакната
зајакната
виндјакната
влакната
испакната
најиспакната
поиспакната
истакната
најистакната
поистакната
одекната
порекната
затекната
стекната
викната
навикната
извикната
привикната
божикната
поттикната
окната
скокната
прескокната
отскокната
потскокната
барокната
романескната
плукната
пукната
напукната
чукната
глобалната
вербалната
овалната
наковалната
провалната
соблекувалната
легалната
нелегалната
илегалната
пирамидалната
феудалната
идеалната
реалната
жалната
најжалната
пожалната
универзалната
ревијалната
мултимедијалната
генијалната
колонијалната
церемонијалната
материјалната
нематеријалната
меморијалната
територијалната
специјалната
иницијалната
официјалната
неофицијалната
диференцијалната
есенцијалната
потенцијалната
социјалната
психосоцијалната
комерцијалната
лојалната
нелојалната
најлојалната
полојалната
фекалната
чекалната
синдикалната
музикалната
вертикалната
вокалната
локалната
фискалната
минималната
максималната
оптималната
децималната
термалната
геотермалната
нормалната
ненормалната
најнормалната
понормалната
формалната
неформалната
баналната
феноменалната
оригиналната
неоригиналната
маргиналната
криминалната
номиналната
терминалната
финалната
осминафиналната
четвртфиналната
	
полуфиналната
дијагоналната
регионалната
професионалната
непрофесионалната
најнепрофесионалната
најпрофесионалната
попрофесионалната
сензационалната
националната
мултинационалната
интернационалната
меѓунационалната
рационалната
најрационалната
порационалната
традиционалната
функционалната
конвенционалната
емоционалната
пропорционалната
институционалната
вонинституционалната
комуналната
спалната
интегралната
катедралната
либералната
федералната
генералната
минералната
пералната
билатералната
унилатералната
трилатералната
мултилатералната
спиралната
оралната
коралната
моралната
неморалната
централната
маестралната
магистралната
неутралната
руралната
фаталната
деталната
најдеталната
подеталната
диеталната
металната
орбиталната
виталната
највиталната
повиталната
дигиталната
гениталната
капиталната
амбиенталната
ориенталната
менталната
фундаменталната
експерименталната
сентименталната
моменталната
монументалната
инструменталната
континенталната
интерконтиненталната
хоризонталната
тоталната
кристалната
бруталната
најбруталната
побруталната
прошталната
индивидуалната
сензуалната
консензуалната
сексуалната
бисексуалната
хомосексуалната
хетеросексуалната
интелектуалната
евентуалната
процентуалната
концептуалната
текстуалната
автокефалната
триумфалната
катастрофалната
најкатастрофалната
венчалната
паушалната
одделната
неодделната
неделната
тринеделната
двонеделната
еднонеделната
минатонеделната
разделната
едноделната
желната
најжелната
пожелната
непожелната
најнепожелната
принципиелната
непринципиелната
паралелната
темелната
последователната
трогателната
влијателната
највлијателната
внимателната
невнимателната
подготвителната
чувствителната
нечувствителната
ослободителната
народноослободителната
задолжителната
незадолжителната
обвинителната
дополнителната
исполнителната
сомнителната
осигурителната
пречистителната
значителната
незначителната
вклучителната
исклучителната
решителната
нерешителната
порешителната
визуелната
аудиовизуелната
актуелната
најактуелната
виртуелната
целната
челната
начелната
билната
стабилната
нестабилната
најстабилната
постабилната
дискутабилната
обилната
најобилната
мобилната
пообилната
правилната
неправилната
најправилната
поправилната
цивилната
агилната
неагилната
најагилната
поагилната
сексапилната
сексипилната
стерилната
крилната
силната
насилната
несилната
присилната
најсилната
правосилната
посилната
суптилната
текстилната
бацилната
болната
безболната
волната
неволната
своеволната
произволната
доволната
задоволната
незадоволната
недоволната
поволната
неповолната
најповолната
поповолната
доброволната
долната
најдолната
подолната
пеколната
околната
проколната
подмолната
полната
преполната
најполната
пополната
потполната
непотполната
патролната
контролната
солната
фолната
алкохолната
безалкохолната
смислната
мускулната
детаљната
рекламната
рамната
нерамната
најрамната
порамната
срамната
бесрамната
најсрамната
посрамната
заемната
взаемната
обемната
божемната
надземната
подземната
приземната
едновремната
екстремната
темната
најтемната
потемната
анонимната
симната
легитимната
интимната
најинтимната
поинтимната
химната
автономната
спомната
огромната
скромната
нескромната
најскромната
поскромната
алармната
енормната
стрмната
писмната
умната
разумната
безумната
најумната
делумната
колумната
слободоумната
плиткоумната
поумната
остроумната
меѓунардоната
зоната
сезоната
евросезоната
полусезоната
еврозоната
адхезионата
кохезионата
дисперзионата
компресионата
дискусионата
мотивационата
ликвидационата
канализационата
стабилизационата
организационата
амортизационата
комуникационата
телекомуникационата
квалификационата
верификационата
класификационата
идентификационата
демаркационата
апелационата
регулационата
популационата
иформационата
информационата
санационата
дискриминационата
емиграционата
имиграционата
операционата
регистрационата
експлоатационата
документационата
транзиционата
опозиционата
коалиционата
инвестиционата
акционата
редакционата
реакционата
трансакционата
селекционата
конструкционата
евиденционата
иконата
асконата
колоната
експоната
соната
тоната
монотоната
помонотоната
потоната
капната
напната
понапната
етапната
пристапната
непристапната
претпристапната
достапната
недостапната
закрепната
нечепната
џепната
екипната
непипната
зарипната
пумпната
опната
копната
оклопната
сопната
макотрпната
исцрпната
најисцрпната
поисцрпната
дупната
вкупната
севкупната
целокупната
откупната
групната
крупната
најкрупната
покрупната
килибарната
товарната
стварната
нестварната
вулгарната
солидарната
легендарната
секундарната
благодарната
неблагодарната
ударната
нуклеарната
линеарната
пожарната
противпожарната
пазарната
бизарната
фамилијарната
хипотекарната
базиларната
поларната
соларната
регуларната
модуларната
конзуларната
спектакуларната
молекуларната
секуларната
васкуларната
популарната
непопуларната
најпопуларната
попопуларната
примарната
сумарната
пленарната
имагинарната
прелиминарната
ветеринарната
коронарната
лунарната
парната
непарната
аграрната
касарната
планетарната
монетарната
тоталитарната
хуманитарната
санитарната
унитарната
дефицитарната
парламентарната
интерпарламентарната
меѓупарламентарната
елементарната
документарната
статутарната
врната
заврната
наврната
преврната
разврната
прегрната
верната
неверната
северната
суеверната
најверната
поверната
модерната
постмодерната
мизерната
премиерната
мерната
камерната
намерната
ненамерната
злонамерната
неизмерната
примерната
мермерната
прекумерната
реакционерната
револуционерната
перната
рерната
бисерната
интерната
коминтерната
цистерната
екстерната
шеќерната
периферната
вечерната
зрната
збирната
безобзирната
безобѕирната
проѕирната
непроѕирната
паркирната
маскирната
мирната
немирната
најмирната
помирната
допирната
лансирната
умрната
изборната
предизборната
постизборната
соборната
дворната
изворната
говорната
одговорната
неодговорната
разговорната
договорната
државотворната
чудотворната
делотворната
добротворната
горната
најгорната
погорната
надзорната
провизорната
супериорната
инфериорната
прекорната
беспрекорната
тврдокорната
покорната
непокорната
фолклорната
заморната
најзаморната
позаморната
одморната
најодморната
поодморната
    
љубоморната
грозоморната
уморната
неуморната
напорната
пренапорната
најнапорната
понапорната
спорната
неоспорната
отпорната
неотпорната
огноотпорната
упорната
регулаторната
инфлаторната
мораторната
повторната
моторната
просторната
фосфорната
урната
бурната
сигурната
несигурната
најсигурната
посигурната
ажурната
поажурната
дежурната
разурната
цензурната
црномурната
тмурната
нурната
турната
минијатурната
литературната
втурната
структурната
инфраструктурната
културната
некултурната
мултикултурната
најкултурната
покултурната
фискултурната
фурната
црната
најцрната
поцрната
гасната
загасната
изгасната
ужасната
најужасната
поужасната
јасната
нејасната
најјасната
појасната
ефикасната
неефикасната
најефикасната
поефикасната
обласната
гласната
најгласната
огласната
злогласната
громогласната
едногласната
погласната
согласната
класната
спласната
масната
најмасната
помасната
несмасната
гнасната
најгнасната
погнасната
опасната
безопасната
најопасната
поопасната
расната
зарасната
нарасната
обрасната
израсната
возрасната
повозрасната
прекрасната
дорасната
порасната
страсната
пристрасната
непристрасната
сладострасната
иконостасната
бесната
небесната
најбесната
побесната
извесната
неизвесната
најнеизвесната
понеизвесната
најизвесната
поизвесната
совесната
несовесната
свесната
несвесната
потсвесната
десната
чудесната
лесната
блесната
доблесната
телесната
најлесната
полесната
месната
песната
конгресната
адресната
интересната
неинтересната
најинтересната
пресната
експресната
потресната
стресната
тесната
најтесната
потесната
цесната
процесната
вонпроцесната
чесната
нечесната
почесната
висната
зависната
независната
најзависната
позависната
надвисната
сервисната
свисната
накисната
компромисната
бескомпромисната
описната
живописната
дописната
пописната
уписната
мирисната
корисната
најкорисната
покорисната
бескорисната
втисната
притисната
потисната
конвексната
комплексната
рефлексната
контексната
фиксната
пулсната
совремсната
авансната
билансната
ренесансната
радосната
пакосната
пркосната
жалосната
целосната
нецелосната
милосната
безмилосната
светлосната
носната
безбедносната
вредносната
односната
победоносната
спасоносната
смртоносната
сигурносната
росната
старосната
мрсната
распрсната
курсната
конкурсната
усната
робусната
згусната
вкусната
невкусната
највкусната
повкусната
искусната
неискусната
најискусната
поискусната
конусната
пропусната
отпусната
вирусната
антиретровирусната
статусната
приватната
адекватната
неадекватната
одгатната
агрегатната
мандатната
додатната
затната
пријатната
непријатната
најпријатната
попријатната
веројатната
неверојатната
најверојатната
поверојатната
катната
деликатната
уникатната
трикатната
двокатната
златната
платната
наплатната
бесплатната
исплатната
матната
каматната
најматната
поматната
патната
напатната
попатната
обратната
одвратната
возвратната
повратната
трикратната
двократната
еднократната
дваесеткратната
многукратната
сеопфатната
најсеопфатната
печатната
рбетната
соодветната
несоодветната
најсоодветната
двокреветната
еднокреветната
трокреветната
светната
просветната
соответната
цветната
ракетната
противракетната
анкетната
летната
тоалетната
малолетната
пролетната
комплетната
некомплетната
слетната
наметната
паметната
најпаметната
попаметната
вметната
предметната
беспредметната
одметната
подметната
ракометната
прометната
магнетната
електромагнетната
конкретната
дискретната
најдискретната
подискретната
сретната
пресретната
осетната
квалитетната
неквалитетната
најквалитетната
поквалитетната
имунитетната
приоритетната
штетната
најштетната
поштетната
штафетната
почетната
итната
битната
небитната
најбитната
првобитната
добитната
непобитната
кредитната
житната
транзитната
депозитната
најитната
елитната
најелитната
поитната
опитната
љубопитната
испитната
воспитната
превоспитната
габаритната
ситната
најситната
поситната
трипартитната
штитната
заштитната
профитната
непрофитната
експлицитната
компактната
апстрактната
контактната
проектната
директната
индиректната
коректната
афектната
дефектната
конфликтната
постконфликтната
асфалтната
киловолтната
голтната
култната
квантната
елегантната
педантната
импозантната
девијантната
недевијантната
брилијантната
пикантната
шокантната
галантната
амбулантната
алармантната
шармантната
доминантната
фасцинантната
гарантната
милитантната
константната
фреквентната
најфреквентната
деликвентната
делинквентната
елоквентната
интервентната
интелигентната
ургентната
евидентната
еквивалентната
турбулентната
темпераментната
моментната
иманентната
перманентната
нетранспарентната
референтната
конкурентната
латентната
есконтната
дисконтната
страотната
постраотната
работната
неработната
најработната
поработната
саботната
стравотната
животната
безживотната
доживотната
скотната
срамотната
имотната
нотната
потната
стартната
експертната
концертната
смртната
бесмртната
посмртната
транспортната
сортната
азбестната
протестната
бутната
акутната
валутната
апсолутната
минутната
неколкуминутната
барутната
регрутната
присутната
отсутната
среќната
несреќната
пресреќната
најсреќната
посреќната
божиќната
моќната
немоќната
најмоќната
помоќната
ноќната
полноќната
куќната
сауната
фауната
забуната
побуната
лагуната
круната
туната
аморфната
лиценцната
доцната
најдоцната
подоцната
брцната
облачната
излачната
плачната
мачната
стомачната
двозначната
рачната
брачната
вонбрачната
подрачната
своерачната
мрачната
најмрачната
помрачната
вечната
долговечната
средовечната
човечната
нечовечната
најчовечната
почовечната
срдечната
далечната
најдалечната
подалечната
влечната
привлечната
непривлечната
млечната
поединечната
конечната
бесконечната
речната
противречната
одречната
попречната
месечната
повеќемесечната
    
четиримесечната
тримесечната
седуммесечната
осуммесечната
двомесечната
едномесечната
минатомесечната
деветмесечната
шестмесечната
неколкумесечната
пресечната
просечната
натпросечната
потпросечната
отсечната
течната
библиотечната
себичната
несебичната
обичната
необичната
правичната
кривичната
предкривичната
преткривичната
половичната
првичната
магичната
трагичната
најтрагичната
носталгичната
логичната
нелогичната
најлогичната
алергичната
енергичната
неенергичната
најенергичната
периодичната
богородичната
безжичната
базичната
јазичната
двојазичната
ризичната
личната
одличната
челичната
различната
безличната
виличната
најличната
симболичната
едноличната
разноличната
поличната
меланхоличната
сличната
уличната
хидрауличната
динамичната
седмичната
анемичната
катаклизмичната
комичната
економичната
најекономичната
поекономичната
паничната
граничната
безграничната
пограничната
трансграничната
меѓуграничната
прекуграничната
страничната
најизменичната
празничната
циничната
хармоничната
ироничната
најироничната
поироничната
хроничната
парничната
параноичната
типичната
атипичната
маларичната
паричната
цилиндричната
венеричната
хистеричната
изричната
категоричната
калоричната
покалоричната
еуфоричната
симетричната
електричната
термоелектричната
хидроелектричната
ексцентричната
класичната
најкласичната
матичната
драматичната
најдраматичната
прагматичната
проблематичната
ароматичната
трауматичната
фанатичната
симпатичната
несимпатичната
статичната
френетичната
критичната
најкритичната
рахитичната
практичната
најпрактичната
попрактичната
тактичната
нетактичната
најтактичната
потактичната
фактичната
романтичната
најромантичната
поромантичната
идентичната
автентичната
најавтентичната
поавтентичната
хаотичната
дотичната
егзотичната
најегзотичната
невротичната
еротичната
скептичната
најскептичната
еластичната
нееластичната
најеластичната
поеластичната
пластичната
фантастичната
мистичната
карактеристичната
најкарактеристичната
хумористичната
акустичната
поакустичната
специфичната
автархичната
алчната
најалчната
поалчната
жолчната
очната
бочната
загадочната
желудочната
мозочната
скочната
даночната
слепоочната
почната
започната
папочната
отпочната
долгорочната
краткорочната
среднорочната
порочната
еднонасочната
песочната
восочната
точната
достаточната
недостаточната
клеточната
неточната
петочната
добиточната
најточната
поточната
сточната
источната
југоисточната
блискоисточната
североисточната
прекршочната
научната
бучната
азбучната
најбучната
побучната
звучната
надзвучната
подзвучната
клучната
заклучната
приклучната
поучната
стручната
нестручната
сегашната
досегашната
некогашната
секогашната
тогашната
дотогашната
тукашната
домашната
сиромашната
најсиромашната
годинашната
вчерашната
завчерашната
довчерашната
вечерашната
скорашната
страшната
бестрашната
најстрашната
пострашната
ташната
секадешната
овдешната
смешната
најсмешната
посмешната
поранешната
денешната
годинешната
овогодинешната
дамнешната
неодамнешната
успешната
неуспешната
најуспешната
поуспешната
грешната
погрешната
надворешната
скорешната
доскорешната
внатрешната
вентрешната
утрешната
утешната
ноќешната
синоќешната
прексиноќешната
вишната
дишната
средишната
годишната
двегодишната
повеќегодишната
четиригодишната
тригодишната
седумгодишната
осумгодишната
овогодишната
новогодишната
предновогодишната
долгогодишната
едногодишната
минатогодишната
стогодишната
деветгодишната
петгодишната
дваесетгодишната
дванаесетгодишната
четиринаесетгодишната
седумнаесетгодишната
осумнаесетгодишната
шеснаесетгодишната
деветнаесетгодишната
петнаесетгодишната
десетгодишната
триесетгодишната
шестгодишната
неколкугодишната
полугодишната
земјишната
училишната
предучилишната
пристанишната
пазаришната
мочуришната
овошната
раскошната
тамошната
натамошната
понатамошната
помошната
трошната
завршната
извршната
скршната
ушната
бездушната
воздушната
противвоздушната
великодушната
рамнодушната
нерамнодушната
слушната
послушната
непослушната
најпослушната
сушната
бањата
грабањата
вежбањата
давањата
задавањата
наддавањата
оддавањата
предавањата
претседавањата
раздавањата
издавањата
создавањата
додавањата
подавањата
продавањата
препродавањата
распродавањата
јавањата
занимавањата
признавањата
дознавањата
познавањата
запознавањата
препознавањата
распознавањата
сознавањата
заборавањата
преправањата
поправањата
расправањата
исправањата
ставањата
оставањата
доставањата
среќавањата
сеќавањата
венчавањата
решавањата
задевањата
надевањата
проѕевањата
налевањата
прелевањата
разлевањата
излевањата
долевањата
полевањата
пролевањата
крвопролевањата
сомневањата
доспевањата
загревањата
подгревањата
прегревањата
изгревањата
огревањата
кревањата
гоштевањата
ноќевањата
звањата
забивањата
набивањата
одбивањата
подбивањата
збивањата
разбивањата
избивањата
обивањата
добивањата
здобивањата
придобивањата
побивањата
пробивањата
убивањата
завивањата
одвивањата
развивањата
уживањата
кивањата
пливањата
замивањата
измивањата
впивањата
препивањата
опивањата
допивањата
пропивањата
испивањата
отпивањата
зовривањата
подривањата
прекривањата
прикривањата
покривањата
сокривањата
откривањата
разоткривањата
уривањата
ковањата
засновањата
основањата
изабувањата
ослабувањата
зграбувањата
ограбувањата
загребувањата
изгребувањата
требувањата
употребувањата
злоупотребувањата
заробувањата
надробувањата
здробувањата
раздробувањата
пробувањата
испробувањата
онеспособувањата
загубувањата
изгубувањата
погубувањата
заљубувањата
вљубувањата
затрубувањата
раструбувањата
олабавувањата
набавувањата
задавувањата
јавувањата
заглавувањата
преплавувањата
поплавувањата
прославувањата
оздравувањата
поздравувањата
стравувањата
спротивставувањата
доставувањата
изоставувањата
злоставувањата
поедноставувањата
поставувањата
запоставувањата
воспоставувањата
претпоставувањата
составувањата
претставувањата
воодушевувањата
заживувањата
преживувањата
оживувањата
доживувањата
соживувањата
искривувањата
заковувањата
приковувањата
оковувањата
исковувањата
отковувањата
потковувањата
благословувањата
условувањата
востановувањата
установувањата
обновувањата
подготвувањата
изготвувањата
приготвувањата
жртвувањата
чувствувањата
сочувствувањата
чествувањата
учествувањата
дејствувањата
присуствувањата
надувувањата
зачувувањата
сочувувањата
исчувувањата
тагувањата
влегувањата
навлегувањата
излегувањата
произлегувањата
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu