Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
влетаат - јверојат
влетаат
надлетаат
одлетаат
прелетаат
разлетаат
изразлетаат
излетаат
долетаат
надолетаат
полетаат
пролетаат
слетаат
сметаат
пресметаат
претаат
запретаат
спретаат
распретаат
пораспретаат
испретаат
отпретаат
поотпретаат
шетаат
зашетаат
нашетаат
изнашетаат
рашетаат
порашетаат
дошетаат
прошетаат
исшетаат
итаат
заитаат
скитаат
наскитаат
поскитаат
проскитаат
доитаат
поитаат
питаат
пропитаат
испитаат
преиспитаат
поиспитаат
воспитаат
превоспитаат
самовоспитаат
притаат
честитаат
читаат
зачитаат
начитаат
изначитаат
дочитаат
почитаат
претпочитаат
прочитаат
препрочитаат
допрочитаат
испрочитаат
исчитаат
голтаат
заголтаат
наголтаат
изнаголтаат
доголтаат
проголтаат
шантаат
работаат
мотаат
замотаат
намотаат
одмотаат
премотаат
размотаат
измотаат
домотаат
смотаат
спотаат
липтаат
роптаат
шпартаат
ишпартаат
чкртаат
зачкртаат
начкртаат
пречкртаат
цртаат
зацртаат
нацртаат
прецртаат
оцртаат
доцртаат
пооцртаат
поцртаат
исцртаат
потцртаат
стаат
бастаат
утаат
бутаат
забутаат
изнабутаат
збутаат
лутаат
залутаат
налутаат
мафтаат
мечтаат
замечтаат
завештаат
пуштаат
запуштаат
напуштаат
впуштаат
препуштаат
припуштаат
опуштаат
допуштаат
попуштаат
пропуштаат
спуштаат
распуштаат
испуштаат
отпуштаат
потпуштаат
плаќаат
наплаќаат
преплаќаат
доплаќаат
исплаќаат
претплаќаат
отплаќаат
уплаќаат
обраќаат
сообраќаат
враќаат
завраќаат
навраќаат
одвраќаат
возвраќаат
повраќаат
праќаат
препраќаат
пропраќаат
распраќаат
испраќаат
поиспраќаат
траќаат
фаќаат
зафаќаат
нафаќаат
изнафаќаат
префаќаат
прифаќаат
дофаќаат
пофаќаат
опфаќаат
сфаќаат
исфаќаат
потфаќаат
осеќаат
фаат
сурфаат
бацаат
избацаат
обацаат
мацаат
омацаат
брецаат
забрецаат
набрецаат
шприцаат
вшприцаат
цицаат
зацицаат
нацицаат
изнацицаат
вцицаат
прецицаат
доцицаат
поцицаат
исцицаат
олцаат
клоцаат
склоцаат
расклоцаат
исклоцаат
брцаат
буцаат
забуцаат
збуцаат
избуцаат
куцаат
докуцаат
нарачаат
порачаат
препорачаат
испорачаат
вообичаат
величаат
венчаат
развенчаат
овенчаат
провенчаат
окончаат
сончаат
посончаат
очаат
мочаат
измочаат
закопчаат
раскопчаат
откопчаат
трчаат
затрчаат
подзатрчаат
натрчаат
изнатрчаат
втрчаат
претрчаат
притрчаат
отрчаат
дотрчаат
потрчаат
протрчаат
оптрчаат
стрчаат
растрчаат
порастрчаат
истрчаат
наттрчаат
ручаат
наручаат
изнаручаат
изручаат
доручаат
напоручаат
џрџаат
шаат
прашаат
запрашаат
изнапрашаат
препрашаат
допрашаат
распрашаат
пораспрашаат
испрашаат
потпрашаат
мешаат
замешаат
намешаат
вмешаат
размешаат
измешаат
поизмешаат
примешаат
домешаат
помешаат
испомешаат
промешаат
смешаат
чешаат
зачешаат
очешаат
почешаат
расчешаат
исчешаат
нишаат
занишаат
нанишаат
разнишаат
изнишаат
понишаат
јуришаат
искушаат
слушаат
наслушаат
изнаслушаат
вслушаат
преслушаат
ислушаат
дослушаат
послушаат
сослушаат
бат
абат
заабат
вабат
завабат
навабат
повабат
забат
назабат
раззабат
изабат
озабат
длабат
задлабат
вдлабат
издлабат
поиздлабат
додлабат
продлабат
ослабат
подослабат
доабат
рабат
нарабат
грабат
заграбат
преграбат
зграбат
приграбат
ограбат
дорабат
порабат
сабат
ебат
залебат
небат
гребат
загребат
нагребат
изгребат
огребат
догребат
погребат
ждребат
ождребат
требат
затребат
потребат
употребат
злоупотребат
растребат
порастребат
истребат
подистребат
доистребат
поистребат
себат
плазибат
заглибат
целибат
порибат
налбат
вомбат
кобат
закобат
прокобат
искобат
глобат
зглобат
разглобат
поразглобат
озлобат
робат
заробат
дробат
задробат
надробат
изнадробат
понадробат
здробат
раздробат
пораздробат
издробат
акробат
поробат
обособат
онеспособат
приспособат
оспособат
грбат
нагрбат
борбат
посрбат
наштрбат
оштрбат
губат
загубат
изгубат
денгубат
изденгубат
погубат
кубат
накубат
окубат
докубат
покубат
скубат
искубат
оскубат
доскубат
љубат
заљубат
наљубат
вљубат
одљубат
грубат
загрубат
нагрубат
изгрубат
огрубат
погрубат
трубат
затрубат
раструбат
ват
бават
забават
подзабават
позабават
лабават
разлабават
поразлабават
олабават
поолабават
набават
избават
прибават
обават
добават
грбават
подгрбават
згрбават
разубават
поразубават
крвават
закрвават
накрвават
окрвават
скрвават
раскрвават
искрвават
мегават
тегават
лигават
налигават
разлигават
ошугават
дават
задават
здават
издават
удават
изудават
ежават
наежават
држават
подржават
скржават
зарзават
јават
најават
објават
одјават
изјават
пријават
појават
пројават
палават
спопалават
спалават
распалават
шалават
глават
заглават
наглават
вглават
обезглават
наоглават
одоглават
разоглават
изоглават
ошумоглават
мрглават
гурелават
ќелават
заќелават
оќелават
килават
искилават
плават
заплават
преплават
поплават
исплават
забрлават
слават
прослават
улават
изулават
поулават
споулават
мрсулават
омрцлават
сквернават
пењават
	
заглупават
оглупават
заздрават
позаздрават
наздрават
оздрават
поздрават
отпоздрават
жерават
тетерават
затетерават
отетерават
борават
заборават
подзаборават
иззаборават
самозаборават
закорават
вкорават
окорават
кокорават
раскокорават
скорават
опорават
ќорават
прават
заправат
направат
изнаправат
принаправат
преправат
теправат
приправат
оправат
доправат
поправат
справат
расправат
обесправат
исправат
подисправат
поисправат
отправат
управат
суправат
раскоштрават
разбуштрават
тептават
стават
настават
скрастават
противстават
спротивстават
престават
истават
подистават
поистават
спротистават
остават
заостават
достават
изостават
поедностават
постават
запостават
сопостават
воспостават
претпостават
состават
претстават
потстават
згутават
штават
наштават
грчават
раскашават
лишават
бушават
забушават
разбушават
дват
плеват
заплеват
доплеват
поплеват
исплеват
гневат
разгневат
реват
вреват
завреват
довреват
повреват
провреват
разреват
затреват
џеват
хусеинџеват
одушеват
воодушеват
одзват
ризват
гиват
диват
здиват
заживат
вживат
оживат
соживат
тревливат
брливат
збрливат
избрливат
побрливат
дериват
криват
закриват
накриват
поднакриват
понакриват
окриват
искриват
подискриват
поискриват
осиват
посиват
тиват
противат
спротиват
џиват
вакват
кумкват
колват
заколват
наколват
исколват
неговат
прозоват
коват
заковат
наковат
вковат
приковат
оковат
доковат
опковат
сковат
расковат
исковат
отковат
потковат
ловат
јаловат
изјаловат
наловат
изловат
киловат
доловат
преполоват
располоват
пловат
запловат
впловат
препловат
допловат
испловат
отпловат
благословат
празнословат
обусловат
уловат
востановат
установат
обноват
возобноват
подноват
сноват
насноват
основат
обосноват
роват
хроват
омасоват
продуховат
врват
заврват
наврват
изврват
доврват
здрват
резерват
крват
закрват
скрват
искрват
хорват
прват
настрват
острват
хрват
црват
зацрват
позацрват
нацрват
изнацрват
понацрват
вцрват
сцрват
сват
старосват
ветват
изветват
поизветват
оветват
молитват
готват
заготват
наготват
изнаготват
подготват
зготват
изготват
приготват
наприготват
доготват
закотват
умртват
јавуват
најавуват
претставуват
подготвуват
учествуват
покажуват
продолжуват
очекуват
оглуват
суват
однесуват
матуват
гат
магат
истрагат
легат
делегат
ренегат
агрегат
сегрегат
богат
најбогат
побогат
улогат
рогат
сурогат
аргат
нугат
другат
дат
вадат
завадат
навадат
изнавадат
испонавадат
извадат
подизвадат
доизвадат
поизвадат
довадат
гадат
загадат
позагадат
згадат
дадат
зададат
нададат
вдадат
наддадат
оддадат
поддадат
предадат
здадат
раздадат
издадат
создадат
придадат
одадат
додадат
придодадат
подадат
продадат
препродадат
распродадат
уназадат
јадат
зајадат
најадат
поднајадат
надјадат
одјадат
подјадат
прејадат
разјадат
пријадат
дојадат
појадат
пројадат
кадат
закадат
накадат
окадат
ладат
заладат
подзаладат
позаладат
владат
разладат
поразладат
изладат
поизладат
кладат
накладат
прекладат
прикладат
ускладат
поткладат
подмладат
оладат
пооладат
поладат
сладат
насладат
усладат
награмадат
смадат
осмадат
изненадат
надокнадат
понадат
падат
нападат
распадат
испадат
брадат
забрадат
иззабрадат
одбрадат
подбрадат
разбрадат
градат
заградат
иззаградат
наградат
обградат
вградат
надградат
одградат
подградат
преградат
попреградат
разградат
поразградат
изградат
подизградат
доизградат
самоизградат
поизградат
приградат
оградат
доградат
крадат
накрадат
прикрадат
искрадат
поткрадат
украдат
садат
засадат
насадат
понасадат
испонасадат
расадат
всадат
пресадат
присадат
досадат
посадат
опсадат
чадат
зачадат
начадат
вчадат
опчадат
исчадат
поисчадат
снабдат
лебдат
севдат
џевдат
багдат
мигдат
бедат
набедат
обезбедат
пообезбедат
победат
убедат
разубедат
поразубедат
ведат
заведат
наведат
надведат
одведат
подведат
преведат
разведат
изведат
произведат
приведат
воведат
доведат
поведат
проведат
спроведат
сведат
изедат
сосиедат
заледат
пребледат
избледат
поизбледат
побледат
гледат
следат
наследат
иследат
проследат
уследат
медат
умедат
редат
наредат
поднаредат
понаредат
вредат
навредат
повредат
одредат
предодредат
подредат
прередат
разредат
норазредат
изредат
приредат
доредат
поредат
споредат
распоредат
прераспоредат
испоредат
проредат
предат
запредат
напредат
унапредат
впредат
препредат
допредат
попредат
распредат
испредат
отпредат
предупредат
средат
уредат
преуредат
поуредат
суредат
посуредат
седат
наседат
преседат
иседат
доседат
поседат
штедат
заштедат
наштедат
поштедат
федат
цедат
зацедат
нацедат
изнацедат
понацедат
прецедат
доцедат
процедат
исцедат
доисцедат
    
поисцедат
отцедат
поотцедат
баздат
јаздат
одмаздат
браздат
забраздат
набраздат
избраздат
добраздат
гнездат
загнездат
вгнездат
гиздат
нагиздат
изнагиздат
зауздат
обуздат
разуздат
идат
заидат
наидат
бидат
подбидат
обидат
видат
завидат
позавидат
навидат
предвидат
превидат
извидат
вчудовидат
счудовидат
увидат
кандидат
противкандидат
отидат
разотидат
изотидат
фидат
зајдат
најдат
изнајдат
пронајдат
снајдат
офајдат
прејдат
пријдат
дојдат
надојдат
придојдат
појдат
пројдат
елдат
мандат
командат
мендат
одат
заодат
наодат
изнаодат
бодат
забодат
набодат
избодат
ослободат
подослободат
поослободат
прободат
убодат
водат
заводат
предводат
раководат
поводат
годат
благодат
прилагодат
услагодат
нагодат
згодат
пригодат
погодат
спогодат
угодат
надодат
преодат
разодат
изодат
плодат
оплодат
расплодат
обесплодат
разонодат
доодат
поодат
проодат
погосподат
родат
народат
изнародат
бродат
забродат
пребродат
добродат
вродат
одродат
преродат
изродат
природат
ородат
облагородат
породат
препородат
сродат
претходат
вардат
завардат
извардат
довардат
повардат
тврдат
затврдат
позатврдат
потврдат
утврдат
грдат
нагрдат
огрдат
вердат
крдат
скрдат
смрдат
конкордат
будат
подбудат
разбудат
возбудат
побудат
пробудат
гудат
кудат
накудат
покудат
прокудат
залудат
блудат
заблудат
полудат
нудат
изнудат
принудат
понудат
згрудат
трудат
потрудат
судат
расудат
пресудат
осудат
досудат
просудат
опсудат
отсудат
чудат
зачудат
начудат
изначудат
дочудат
почудат
исчудат
доаѓат
меѓат
размеѓат
омеѓат
неѓат
миѓат
наоѓат
отуѓат
поотуѓат
беат
слабеат
небеат
веат
грбавеат
убавеат
завеат
навеат
заздравеат
оздравеат
одвеат
превеат
развеат
извеат
дивеат
живеат
заживеат
наживеат
надживеат
одживеат
преживеат
изживеат
оживеат
доживеат
поживеат
проживеат
соживеат
сивеат
довеат
овдовеат
повеат
провеат
ветвеат
гувеат
глувеат
оглувеат
владеат
завладеат
надвладеат
овладеат
младеат
бдеат
пробдеат
додеат
гордеат
ѓеат
леат
залеат
малеат
налеат
блеат
заблеат
облеат
влеат
одлеат
белеат
забелеат
дебелеат
надебелеат
избелеат
обелеат
лелеат
мелеат
прелеат
разлеат
излеат
милеат
одмилеат
голеат
оголеат
долеат
одолеат
преодолеат
полеат
пролеат
слеат
тлеат
затлеат
дотлеат
истлеат
лулеат
големеат
немеат
онемеат
смеат
засмеат
насмеат
поднасмеат
несмеат
исмеат
посмеат
умеат
соумеат
неат
жеднеат
бледнеат
избледнеат
венеат
црвенеат
зеленеат
зазеленеат
позеленеат
руменеат
шаренеат
жнеат
зажнеат
нажнеат
наджнеат
тежнеат
изжнеат
ожнеат
дожнеат
пожнеат
грознеат
гинеат
линеат
синеат
јакнеат
мекнеат
темнеат
потемнеат
копнеат
црнеат
беснеат
леснеат
личнеат
пеат
запеат
напеат
слепеат
ослепеат
препеат
опеат
допеат
попеат
пропеат
распеат
испеат
воспеат
успеат
натпеат
отпеат
зареат
стареат
остареат
бреат
сребреат
греат
загреат
нагреат
подгреат
прегреат
згреат
изгреат
пригреат
огреат
догреат
погреат
угреат
модреат
зреат
назреат
презреат
дозреат
созреат
узреат
виреат
чемреат
ветреат
изветреат
лауреат
сеат
засеат
насеат
расеат
пресеат
исеат
присеат
досеат
посеат
просеат
отсеат
русеат
богатеат
забогатеат
преплетеат
жолтеат
ботеат
изботеат
феат
хеат
џеат
шеат
жат
важат
омаловажат
уважат
кажат
закажат
презакажат
накажат
прекажат
прикажат
заприкажат
наприкажат
изнаприкажат
докажат
покажат
раскажат
искажат
претскажат
наткажат
преткажат
откажат
поткажат
укажат
лажат
залажат
самозалажат
налажат
блажат
заблажат
подзаблажат
позаблажат
наблажат
разблажат
поразблажат
облажат
ублажат
поублажат
влажат
навлажат
понавлажат
овлажат
надлажат
подлажат
прелажат
излажат
долажат
мажат
премажат
измажат
омажат
промажат
истражат
куражат
окуражат
поокуражат
обескуражат
тажат
затажат
натажат
понатажат
дотажат
потажат
растажат
небжат
ежат
наежат
освежат
поосвежат
обнадежат
обезнадежат
жежат
зажежат
нажежат
вжежат
дожежат
лежат
залежат
належат
одлежат
подлежат
бележат
забележат
набележат
одбележат
избележат
прибележат
обележат
добележат
прележат
излежат
долежат
полежат
разнежат
режат
нарежат
обрежат
врежат
одрежат
прережат
разрежат
изрежат
мрежат
замрежат
намрежат
премрежат
смрежат
прорежат
срежат
тежат
урамнотежат
движат
задвижат
раздвижат
пораздвижат
придвижат
лижат
залижат
налижат
ближат
наближат
поднаближат
зближат
приближат
оближат
доближат
    
разлижат
излижат
олижат
долижат
мижат
замижат
нижат
занижат
нанижат
обнижат
наднижат
однижат
разнижат
изнижат
книжат
закнижат
прокнижат
укнижат
понижат
пронижат
снижат
поснижат
самоунижат
грижат
загрижат
позагрижат
згрижат
погрижат
стрижат
настрижат
истрижат
острижат
дострижат
пострижат
потстрижат
должат
задолжат
презадолжат
оддолжат
пооддолжат
раздолжат
издолжат
одолжат
поодолжат
продолжат
тревожат
затревожат
растревожат
ложат
заложат
наложат
таложат
сталожат
уталожат
обложат
вложат
предложат
одложат
подложат
разложат
образложат
пообразложат
изложат
приложат
положат
ракоположат
расположат
предрасположат
онерасположат
претположат
збрложат
сложат
насложат
пресложат
суложат
можат
неможат
занеможат
најнеможат
снеможат
оневозможат
овозможат
поможат
множат
намножат
понамножат
испонамножат
размножат
помножат
умножат
поумножат
настожат
ржат
заржат
држат
задржат
позадржат
поддржат
здржат
издржат
самоиздржат
воздржат
придржат
одржат
додржат
подржат
содржат
пржат
запржат
напржат
препржат
допржат
спржат
испржат
поиспржат
сржат
служат
заслужат
ислужат
дослужат
послужат
опслужат
отслужат
услужат
дружат
здружат
раздружат
придружат
кружат
окружат
заокружат
опкружат
разоружат
обезоружат
вооружат
пружат
спружат
испружат
стружат
застружат
настружат
истружат
остружат
достружат
тужат
зат
газат
загазат
позагазат
нагазат
подгазат
прегазат
згазат
разгазат
поразгазат
изгазат
доизгазат
поизгазат
догазат
погазат
јазат
зајазат
изјазат
лазат
залазат
налазат
одлазат
разлазат
излазат
долазат
полазат
пролазат
плазат
исплазат
пазат
запазат
претпазат
заразат
наразат
преобразат
вообразат
сообразат
одразат
изразат
доизразат
мразат
замразат
намразат
омразат
поразат
невзат
бегзат
недзат
безат
везат
завезат
навезат
превезат
развезат
извезат
довезат
повезат
увезат
влезат
завлезат
навлезат
довлезат
мелезат
излезат
произлезат
слезат
наслезат
послезат
мезат
замезат
незат
изат
бизат
низат
организат
ризат
гризат
загризат
нагризат
одгризат
подгризат
прегризат
изгризат
огризат
догризат
погризат
феризат
шеризат
кризат
бејзат
молзат
намолзат
измолзат
ползат
доползат
проползат
исползат
солзат
насолзат
расолзат
просолзат
возат
завозат
навозат
изнавозат
развозат
извозат
довозат
повозат
провозат
козат
окозат
грозат
загрозат
згрозат
врзат
заврзат
наврзат
обврзат
одврзат
подврзат
преврзат
разврзат
изврзат
приврзат
доврзат
надоврзат
поврзат
сврзат
берзат
нерзат
ферзат
емирзат
умирзат
фирзат
сојузат
сконфузат
декаиат
мелиат
ниат
сиат
фиат
јат
ајат
бајат
најбајат
побајат
покајат
сајат
хајат
живејат
идејат
смејат
нејат
пејат
испејат
сејат
шејат
ијат
бијат
забијат
набијат
надбијат
одбијат
подбијат
пребијат
збијат
разбијат
избијат
сузбијат
прибијат
обијат
добијат
здобијат
придобијат
побијат
пробијат
убијат
самоубијат
вијат
завијат
навијат
обвијат
надвијат
одвијат
подвијат
превијат
развијат
извијат
оѕвијат
повијат
свијат
увијат
плагијат
зијат
азијат
лијат
одлијат
голијат
мијат
замијат
премијат
измијат
промијат
нијат
компанијат
гнијат
загнијат
нагнијат
згнијат
изгнијат
догнијат
прогнијат
жнијат
зажнијат
нажнијат
наджнијат
изжнијат
ожнијат
дожнијат
пожнијат
унијат
пијат
запијат
напијат
поднапијат
впијат
препијат
припијат
опијат
допијат
пропијат
спијат
заспијат
наспијат
распијат
преспијат
испијат
приспијат
поспијат
отспијат
успијат
натпијат
отпијат
упијат
ријат
комесаријат
пролетаријат
лумпенпролетаријат
секретаријат
нотаријат
вријат
превријат
извријат
довријат
зовријат
повријат
секретеријат
шеријат
разријат
изријат
кријат
закријат
прекријат
прикријат
покријат
напокријат
сокријат
скријат
раскријат
искријат
затскријат
отскријат
откријат
разоткријат
историјат
тријат
затријат
натријат
претријат
протријат
растријат
истријат
партијат
фијат
ситуацијат
коалицијат
џијат
шијат
зашијат
нашијат
рашијат
вшијат
прешијат
пришијат
дошијат
пошијат
прошијат
сошијат
опшијат
исшијат
потшијат
земјат
заземјат
приземјат
бојат
обојат
двојат
раздвојат
издвојат
одвојат
подвојат
удвојат
својат
присвојат
освојат
посвојат
усвојат
гојат
згојат
угојат
дојат
задојат
надојат
додојат
подојат
беспокојат
обеспокојат
успокојат
поуспокојат
упокојат
наслојат
раслојат
гнојат
загнојат
нагнојат
догнојат
појат
напојат
припојат
спојат
преспојат
ројат
наројат
бројат
забројат
набројат
вбројат
надбројат
одбројат
пребројат
избројат
добројат
веројат
јверојат
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu