Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
опсенување - колвење
опсенување
преценување
оценување
преоценување
проценување
обесценување
потценување
уценување
натежнување
претежнување
отежнување
усложнување
казнување
неказнување
самоказнување
надразнување
раздразнување
празнување
испразнување
отрезнување
изчезнување
исчезнување
ишчезнување
лизнување
слизнување
гризнување
замрзнување
одмрзнување
измрзнување
смрзнување
разузнување
обвинување
извинување
повинување
неповинување
загинување
обединување
разединување
соединување
присоединување
зинување
закинување
прекинување
скинување
раскинување
откинување
укинување
минување
заминување
наминување
надминување
одминување
преминување
разминување
изминување
поминување
оцаринување
поринување
посинување
поевтинување
настинување
поефтинување
зачинување
причинување
починување
сочинување
опчинување
расчинување
потчинување
шинување
бакнување
зајакнување
макнување
испакнување
истакнување
себеистакнување
одекнување
клекнување
омекнување
смекнување
одрекнување
порекнување
штрекнување
секнување
претекнување
стекнување
навикнување
одвикнување
извикнување
привикнување
кликнување
никнување
проникнување
потпикнување
потикнување
поттикнување
скокнување
прескокнување
отскокнување
потскокнување
напукнување
чукнување
потчукнување
заколнување
преколнување
проколнување
наполнување
преполнување
дополнување
надополнување
пополнување
исполнување
неисполнување
потполнување
засолнување
израмнување
порамнување
срамнување
самнување
затемнување
потемнување
стемнување
симнување
запомнување
спомнување
прогонување
озаконување
наклонување
приклонување
поклонување
отклонување
наслонување
одронување
сонување
расонување
потонување
апнување
клапнување
напнување
закрепнување
спрепнување
сепнување
окопнување
сопнување
распнување
дупнување
окрупнување
обрнување
прегрнување
згрнување
иззрнување
ѕирнување
урнување
разурнување
нурнување
втурнување
поттурнување
оцрнување
поцрнување
згаснување
изгаснување
угаснување
објаснување
дообјаснување
разјаснување
изјаснување
појаснување
каснување
закаснување
спласнување
зараснување
нараснување
прераснување
израснување
дораснување
пораснување
сраснување
разбеснување
побеснување
блеснување
олеснување
воскреснување
треснување
притеснување
стеснување
надвиснување
свиснување
накиснување
прокиснување
втиснување
притиснување
потиснување
истиснување
утиснување
испоснување
распрснување
згуснување
одгатнување
затнување
светнување
летнување
наметнување
вметнување
одметнување
подметнување
пометнување
сретнување
пресретнување
раситнување
подбутнување
збунување
побунување
боцнување
задоцнување
брцнување
подбуцнување
поткуцнување
зачнување
растечнување
почнување
започнување
отпочнување
скршнување
мушнување
прокапување
искапување
поскапување
папување
натрапување
затапување
отапување
стапување
застапување
настапување
престапување
истапување
пристапување
достапување
постапување
непостапување
отстапување
залепување
налепување
облепување
одлепување
прилепување
склепување
слепување
заслепување
шлепување
поткрепување
натепување
претепување
дотепување
степување
зацепување
расцепување
исцепување
отцепување
зачепување
отчепување
напипување
опипување
засипување
расипување
исипување
осипување
посипување
типување
кампување
испумпување
закопување
вкопување
прекопување
раскопување
ископување
откопување
поткопување
вклопување
преклопување
поклопување
склопување
расклопување
попување
топување
натопување
претопување
потопување
растопување
претрпување
исцрпување
издупување
купување
закупување
искупување
откупување
поткупување
излупување
затрупување
натрупување
рување
пребарување
побарување
заварување
натрпеварување
преварување
тпреварување
натпреварување
натоварување
претоварување
оптоварување
преоптоварување
растоварување
истоварување
раскрварување
сварување
остварување
неостварување
другарување
дарување
крводарување
заблагодарување
подарување
опожарување
пазарување
скарување
искарување
насамарување
занемарување
попарување
спарување
испарување
застарување
царување
разочарување
прошарување
набабрување
охрабрување
обесхрабрување
одобрување
неодобрување
подобрување
оставрување
надигрување
одигрување
неодигрување
подигрување
преигрување
разигрување
изигрување
доигрување
поигрување
проигрување
осигрување
уигрување
разведрување
всидрување
усидрување
мудрување
надмудрување
напудрување
судрување
верување
заверување
неверување
изневерување
проневерување
оверување
доверување
поверување
проверување
уверување
одерување
одмерување
премерување
измерување
вперување
затреперување
натерување
втерување
претерување
дотерување
потерување
протерување
растерување
истерување
министерување
засвирување
отсвирување
мирување
намирување
подмирување
вознемирување
измирување
помирување
смирување
повампирување
засирување
заинтересирување
потсирување
раширување
проширување
зборување
незборување
изборување
озборување
оборување
соборување
додворување
наговорување
изговорување
претворување
олицетворување
оживотворување
отелотворување
растворување
загорување
прегорување
разгорување
изгорување
догорување
логорување
согорување
разорување
прекорување
пречекорување
ококорување
покорување
укорување
изморување
промрморување
уморување
оспорување
успорување
повторување
директорување
сторување
несторување
престорување
проветрување
сотрување
поткастрување
разбистрување
заострување
изострување
осигурување
реосигурување
докусурување
поткусурување
турување
наквасување
нагласување
надгласување
прегласување
разгласување
изгласување
огласување
прогласување
согласување
несогласување
усогласување
напасување
попасување
спасување
украсување
втасување
стасување
достасување
обесување
подесување
замесување
занесување
нанесување
внесување
невнесување
однесување
поднесување
неподнесување
пренесување
разнесување
изнесување
произнесување
принесување
донесување
недонесување
придонесување
понесување
пронесување
снесување
пресување
затресување
претресување
потресување
протресување
стресување
растресување
истресување
извисување
бојадисување
бендисување
	
стопанисување
стпанисување
хиротонисување
крунисување
молерисување
малтерисување
битисување
боксување
жигосување
јадосување
рѓосување
бојосување
закосување
покосување
пљачкосување
мувлосување
здрвеносување
варосување
оросување
проросување
запросување
испросување
крстосување
парчосување
маѓепсување
замрсување
размрсување
вкусување
скусување
збогатување
обогатување
осакатување
заклатување
наплатување
исплатување
неисплатување
претплатување
отплатување
потплатување
уплатување
заматување
поматување
патување
пропатување
упатување
преупатување
скратување
ускратување
запечатување
препечатување
испечатување
отпечатување
ветување
советување
поистоветување
засветување
осветување
посветување
просветување
летување
залетување
глетување
надлетување
одлетување
прелетување
разлетување
излетување
долетување
полетување
пролетување
заплетување
вплетување
преплетување
испреплетување
исплетување
слетување
запаметување
опаметување
пореметување
зашеметување
кметување
засметување
пресметување
угнетување
оптеретување
растеретување
присетување
смсетување
посетување
непосетување
потсетување
обештетување
оштетување
обесштетување
разнебитување
подмитување
емитување
реемитување
испитување
себеиспитување
преиспитување
самоиспитување
воспитување
превоспитување
самовоспитување
заситување
наситување
заштитување
восхитување
почитување
непочитување
самопочитување
препрочитување
исчитување
проголтување
пожолтување
заполтување
распламтување
бунтување
заработување
обработување
вработување
самовработување
одработување
преработување
разработување
изработување
доработување
соработување
сплотување
осрамотување
посрамотување
размотување
препотување
испотување
скротување
забошотување
дошептување
стартување
завртување
навртување
одвртување
превртување
извртување
свртување
пресвртување
флертување
спортување
зацртување
нацртување
вцртување
прецртување
доцртување
исцртување
потцртување
овластување
повластување
напластување
напастување
запрепастување
упропастување
порастување
срастување
навестување
предвестување
известување
наговестување
онесвестување
освестување
наместување
преместување
разместување
изместување
надоместување
поместување
сместување
обесчестување
обешчестување
прелистување
разлистување
искористување
пречистување
прочистување
расчистување
исчистување
гостување
нагостување
премостување
простување
упростување
попстување
зацврстување
прицврстување
вкрстување
прекрстување
покрстување
згустување
изустување
налутување
разлутување
расцутување
замафтување
вжештување
поништување
уништување
самоуништување
ополномоштување
поштување
истоштување
воопштување
соопштување
калфување
страхување
вшприцување
танцување
шверцување
искрцување
чување
појачување
качување
закачување
накачување
прикачување
покачување
искачување
откачување
наоблачување
излачување
намачување
измачување
помачување
изедначување
назначување
означување
дозначување
преиначување
изопачување
нарачување
врачување
израчување
озрачување
замрачување
помрачување
порачување
препорачување
испорачување
неиспорачување
овековечување
оддалечување
залечување
одолговлечување
излечување
мечување
нагмечување
згмечување
одречување
изречување
препречување
попречување
спречување
пресечување
отсечување
истечување
бичување
разобличување
изобличување
вообличување
увеличување
преувеличување
обезличување
востоличување
устоличување
разграничување
ограничување
самоограничување
замолчување
премолчување
засенчување
осенчување
истенчување
линчување
окончување
осончување
вдлабочување
продлабочување
посведочување
предочување
поплочување
оданочување
воочување
соочување
орочување
насочување
пренасочување
посочување
наточување
преточување
отточување
уочување
зграпчување
закопчување
откопчување
продупчување
испупчување
изарчување
поарчување
распарчување
згрчување
поќерчување
огорчување
затрчување
претрчување
притрчување
дотрчување
потрчување
протрчување
растрчување
истрчување
наттрчување
отфрчување
згрутчување
учување
научување
обучување
озвучување
созвучување
подучување
изучување
одлучување
заклучување
праклучување
вклучување
приклучување
склучување
исклучување
случување
поучување
проучување
остручување
усучување
заплашување
преплашување
исплашување
осиромашување
промашување
замонашување
прашување
запрашување
опрашување
распрашување
испрашување
застрашување
исчашување
замешување
вмешување
невмешување
размешување
измешување
помешување
испомешување
промешување
разрешување
утешување
извишување
возвишување
задишување
вдишување
издишување
лишување
занишување
разнишување
пишување
запишување
впишување
препишување
припишување
опишување
допишување
попишување
пропишување
распишување
испишување
отпишување
потпишување
непотпишување
забришување
пребришување
избришување
потшишување
влошување
дотрошување
потрошување
опустошување
завршување
навршување
извршување
неизвршување
привршување
довршување
усовршување
доусовршување
свршување
прекршување
докршување
скршување
искршување
усворшување
избушување
загушување
пригушување
задушување
заглушување
преслушување
ислушување
прислушување
послушување
сослушување
рушување
нарушување
разрушување
срушување
исушување
залагање
предлагање
одлагање
излагање
полагање
располагање
претполагање
слагање
неслагање
одмагање
помагање
потпомагање
пагање
трагање
бегање
гегање
жегање
прилегање
напрегање
засегање
досегање
посегање
затегање
натегање
притегање
протегање
стегање
растегање
лизгање
дигање
издигање
воздигање
подигање
жигање
намигање
ждригање
престигање
пристигање
достигање
недостигање
постигање
тргање
гугање
стругање
бладање
радање
страдање
правдање
заповедање
проповедање
гледање
ѕидање
мрдање
гаѓање
нагаѓање
погаѓање
доаѓање
надоаѓање
недоаѓање
поаѓање
проаѓање
паѓање
запаѓање
напаѓање
ненапаѓање
впаѓање
совпаѓање
несовпаѓање
припаѓање
опаѓање
допаѓање
недопаѓање
пропаѓање
распаѓање
испаѓање
отпаѓање
упаѓање
раѓање
    
пораѓање
препораѓање
заоѓање
наоѓање
изнаоѓање
пронаоѓање
снаоѓање
неснаоѓање
преоѓање
приоѓање
држање
пружање
зезање
брзање
ганѕање
вајање
скијање
кање
жвакање
квакање
џвакање
гакање
кокодакање
какање
шлакање
макање
гракање
штракање
сакање
несакање
лелекање
крекање
чекање
икање
викање
кликање
сликање
пикање
рикање
валкање
талкање
делкање
прпелкање
дремкање
санкање
кенкање
стенкање
ценкање
шминкање
дрнкање
скокање
цмокање
бапкање
тапкање
трепкање
тепкање
цепкање
чепкање
пипкање
тропкање
дупкање
тупкање
цупкање
ркање
жаркање
бркање
свиркање
ѕиркање
шмркање
сркање
тркање
журкање
мижуркање
нуркање
туркање
скање
каскање
ласкање
мласкање
праскање
блескање
плескање
ракоплескање
врескање
крескање
трескање
плискање
врискање
притискање
стискање
прскање
светкање
плеткање
меткање
четкање
виткање
џиткање
сколткање
скокоткање
врткање
буткање
шуткање
мјаукање
гукање
фиукање
кукање
плукање
мукање
смукање
пукање
сукање
чукање
офкање
клацкање
звецкање
ѕвецкање
пецкање
лицкање
грицкање
боцкање
коцкање
крцкање
пљачкање
мачкање
ѕвечкање
влечкање
пречкање
крчкање
трчкање
кошкање
гушкање
душкање
мушкање
тушкање
шушкање
валање
тркалање
кеглање
пеглање
шмирглање
куглање
јодлање
стрелање
дилање
гнилање
клање
урлање
фрлање
зафрлање
нафрлање
префрлање
дофрлање
расфрлање
исфрлање
натфрлање
отфрлање
потфрлање
уфрлање
веслање
лулање
кашлање
чешлање
земање
заземање
завземање
превземање
одземање
преземање
непреземање
изземање
иземање
восприемање
немање
спремање
отпремање
имање
климање
занимање
снимање
поимање
примање
непримање
попримање
отимање
штимање
бањање
зјапање
лапање
шлапање
тепање
липање
пипање
рипање
чкрипање
шкрипање
пљампање
пумпање
копање
тропање
спање
трупање
барање
заговарање
наговарање
одговарање
преговарање
разговарање
изговарање
приговарање
оговарање
договарање
товарање
претоварање
растоварање
истоварање
затварање
претварање
притварање
отварање
карање
парање
шарање
брање
грозјебрање
врање
играње
неиграње
терање
вечерање
ирање
бирање
колабирање
набирање
одбирање
пребирање
збирање
разбирање
неразбирање
недоразбирање
избирање
прибирање
пломбирање
добирање
лобирање
собирање
насобирање
апсорбирање
мастурбирање
гравирање
превирање
интезивирање
интензивирање
активирање
деактивирање
реактивирање
култивирање
рекултивирање
мотивирање
архивирање
девалвирање
инволвирање
зовирање
промовирање
реновирање
иновирање
тетовирање
резервирање
конзервирање
нервирање
сервирање
опсервирање
реагирање
пропагирање
делегирање
негирање
корегирање
диригирање
коригирање
рангирање
пролонгирање
дрогирање
дерогирање
конвергирање
ургирање
задирање
складирање
надирање
парадирање
деградирање
екстрадирање
експедирање
редирање
ревидирање
ликвидирање
кандидирање
консолидирање
оксидирање
децидирање
скандирање
стипендирање
суспендирање
сондирање
рефундирање
бодирање
кодирање
декодирање
експлодирање
еродирање
кородирање
продирање
бомбардирање
удирање
аплаудирање
судирање
студирање
креирање
рекреирање
ангажирање
лажирање
гаражирање
стажирање
режирање
протежирање
ранжирање
аранжирање
базирање
газирање
фразирање
фантазирање
презирање
релативизирање
импровизирање
стандардизирање
легализирање
реализирање
материјализирање
специјализирање
официјализирање
радикализирање
локализирање
нормализирање
формализирање
анализирање
канализирање
сигнализирање
маргинализирање
криминализирање
финализирање
национализирање
рационализирање
институционализирање
парализирање
либерализирање
федерализирање
деморализирање
неутрализирање
натурализирање
ревитализирање
хоспитализирање
инструментализирање
актуализирање
актуелизирање
стабилизирање
дестабилизирање
мобилизирање
демобилизирање
цивилизирање
фосилизирање
динамизирање
полемизирање
минимизирање
урбанизирање
организирање
реорганизирање
самоорганизирање
механизирање
ионизирање
јонизирање
колонизирање
деколонизирање
хармонизирање
синхронизирање
модернизирање
имунизирање
вулгаризирање
солидаризирање
популаризирање
карактеризирање
фаворизирање
валоризирање
тероризирање
електризирање
фризирање
приватизирање
драматизирање
проблематизирање
систематизирање
конкретизирање
политизирање
тактизирање
хипнотизирање
партизирање
амортизирање
прецизирање
допрецизирање
кондензирање
компензирање
дозирање
предозирање
прогнозирање
позирање
луксузирање
наѕирање
лакирање
маникирање
пикирање
карикирање
блокирање
деблокирање
маркирање
паркирање
маскирање
ескалирање
инсталирање
фалирање
инхалирање
етаблирање
жонглирање
нивелирање
моделирање
депилирање
вентилирање
дестилирање
дефилирање
профилирање
осцилирање
штиклирање
рециклирање
изолирање
демолирање
полирање
патролирање
контролирање
неконтролирање
фолирање
дуплирање
регулирање
артикулирање
гестикулирање
калкулирање
циркулирање
симулирање
стимулирање
формулирање
преформулирање
кумулирање
акумулирање
анулирање
манипулирање
капитулирање
камуфлирање
замирање
декламирање
рекламирање
прокламирање
програмирање
репрограмирање
балсамирање
кремирање
тремирање
анимирање
компримирање
легитимирање
дипломирање
алармирање
афирмирање
конфирмирање
нормирање
формирање
деформирање
реформирање
преформирање
униформирање
информирање
дезинформирање
расформирање
трансформирање
умирање
одумирање
изумирање
конзумирање
сумирање
консумирање
шиканирање
планирање
санирање
стагнирање
импрегнирање
превенирање
интервенирање
    
неинтервенирање
скенирање
тренирање
комбинирање
имагинирање
пагинирање
ординирање
координирање
дисциплинирање
минирање
контаминирање
деминирање
елиминирање
инкриминирање
кулминирање
доминирање
номинирање
индоктринирање
уринирање
апстинирање
руинирање
дефинирање
редефинирање
вакцинирање
халуцинирање
дизајнирање
редизајнирање
донирање
резонирање
димензионирање
пензионирање
шпионирање
импресионирање
демисионирање
стационирање
позиционирање
санкционирање
функционирање
нефункционирање
профункционирање
субвенционирање
клонирање
понирање
депонирање
тампонирање
шампонирање
компонирање
рекомпонирање
опонирање
експонирање
транспонирање
бетонирање
интонирање
телефонирање
алтернирање
интернирање
сторнирање
запирање
капирање
мапирање
киднапирање
хендикепирање
препирање
перцепирање
екипирање
доекипирање
партиципирање
конципирање
кампирање
темпирање
корумпирање
допирање
копирање
синкопирање
фотокопирање
сопирање
стопирање
узурпирање
испирање
потпирање
окупирање
преокупирање
глупирање
групирање
прегрупирање
декларирање
парирање
репарирање
сепарирање
вибрирање
реставрирање
маневрирање
интегрирање
реинтегрирање
евроинтегрирање
емигрирање
имигрирање
дехидрирање
сугерирање
толерирање
нумерирање
генерирање
оперирање
атерирање
ретерирање
реферирање
трансферирање
инспирирање
масакрирање
елаборирање
спонзорирање
хлорирање
меморирање
игнорирање
корпорирање
инкорпорирање
перфорирање
експроприрање
арбитрирање
филтрирање
инфилтрирање
концентрирање
кастрирање
оркестрирање
регистрирање
министрирање
администрирање
демонстрирање
илустрирање
фрустрирање
ажурирање
цензурирање
конкурирање
фактурирање
структурирање
реструктурирање
преструктурирање
шифрирање
дешифрирање
инкасирање
класирање
пласирање
масирање
финасирање
трасирање
регресирање
прогресирање
дресирање
адресирање
интересирање
процесирање
сервисирање
релаксирање
анексирање
фиксирање
пулсирање
авансирање
нијансирање
лансирање
балансирање
ребалансирање
финансирање
рефинансирање
кофинансирање
самофинансирање
микрофинансирање
индосирање
гипсирање
форсирање
фокусирање
дефокусирање
дебатирање
датирање
форматирање
гранатирање
експлоатирање
констатирање
шатирање
вегетирање
ракетирање
рекетирање
брикетирање
етикетирање
анкетирање
кокетирање
комплетирање
докомплетирање
интерпретирање
третирање
малтретирање
портретирање
буџетирање
гравитирање
агитирање
едитирање
медитирање
кредитирање
акредитирање
микрокредитирање
дискредитирање
транзитирање
емитирање
имитирање
лимитирање
компромитирање
бонитирање
иритирање
профитирање
цитирање
рецитирање
лицитирање
редактирање
контактирање
инјектирање
селектирање
инектирање
конектирање
проектирање
респектирање
детектирање
афектирање
диктирање
асфалтирање
резултирање
консултирање
демантирање
гарантирање
евидентирање
презентирање
ориентирање
имплементирање
цементирање
алиментирање
експериментирање
коментирање
ферментирање
документирање
поентирање
патентирање
акцентирање
монтирање
демонтирање
размонтирање
конфронтирање
саботирање
дотирање
котирање
бојкотирање
пилотирање
нотирање
ротирање
банкротирање
адаптирање
кооптирање
еруптирање
рестартирање
инвертирање
конвертирање
дезертирање
концертирање
абортирање
депортирање
транспортирање
сортирање
инвестирање
амнестирање
тестирање
атестирање
протестирање
манифестирање
егзистирање
асистирање
инсистирање
простирање
дегустирање
нокаутирање
дискутирање
ампутирање
регрутирање
шутирање
луфтирање
дистрибуирање
интервјуирање
евакуирање
еволуирање
конструирање
реконструирање
опструирање
процесуирање
конституирање
проституирање
ефектуирање
реструктуирање
преструктуирање
парафирање
фотографирање
тарифирање
филозофирање
екстрахирање
сецирање
прејудицирање
музицирање
скицирање
коалицирање
аплицирање
имплицирање
иницирање
комуницирање
практицирање
дијагностицирање
модифицирање
мумифицирање
унифицирање
верифицирање
класифицирање
специфицирање
инфицирање
дезинфицирање
дистанцирање
диференцирање
потенцирање
лиценцирање
провоцирање
лоцирање
алоцирање
дислоцирање
асоцирање
едуцирање
редуцирање
продуцирање
репродуцирање
менаџирање
клиширање
финиширање
марширање
туширање
орање
договорање
затворање
претворање
притворање
отворање
растворање
одморање
прање
срање
посматрање
прострање
осигурање
претурање
дотурање
растурање
истурање
касање
гласање
класање
мирисање
сексање
миксање
маѓепсање
батање
гатање
мавтање
збревтање
цветање
летање
сметање
претање
шетање
итање
скитање
питање
честитање
читање
претпочитање
гроктање
голтање
ринтање
картање
цртање
динстање
лутање
напутање
мафтање
пуштање
запуштање
напуштање
впуштање
препуштање
опуштање
допуштање
попуштање
пропуштање
спуштање
распуштање
самораспуштање
испуштање
отпуштање
плаќање
наплаќање
неплаќање
исплаќање
неисплаќање
отплаќање
уплаќање
раќање
обраќање
сообраќање
враќање
навраќање
одвраќање
невраќање
возвраќање
повраќање
праќање
препраќање
испраќање
фаќање
зафаќање
прифаќање
неприфаќање
дофаќање
опфаќање
сфаќање
несфаќање
предосеќање
боќање
сурфање
цицање
гланцање
клоцање
куцање
значање
величање
венчање
сончање
мочање
копчање
трчање
ручање
шање
прашање
контрапрашање
потпрашање
мешање
немешање
чешање
нишање
шишање
слушање
требње
решавње
баење
гаење
зјаење
влијаење
сјаење
каење
ткаење
лаење
маење
чмаење
знаење
предзнаење
незнаење
сезнаење
траење
времетраење
таење
роптаење
мечтаење
абење
грабење
ебење
гребење
дробење
губење
денгубење
кубење
љубење
трубење
бавење
крвавење
лигавење
давење
плавење
славење
сквернавење
родосквернавење
тетеравење
правење
тептавење
штавење
плевење
ревење
вревење
живење
кривење
противење
колвење
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu